تعبیر خواب دعوا با پدر مرده

خواب دیدم که با پدرم در حال دعوا و درگیری هستم او فوت شده است و سابقه نداشت که درباره او چنین خوابی را ببینیم تعبیرش چیه؟در این مطلب از توپ تاپ تعبیر خواب جدال با پدر را از دید چند معبر توانا برسی خواهیم کرد

ادوارد میگوید بحث جدل و دعوا با پدری که کرده است دلیل بر عمل و کار ناثواب و حرام است ابن سیرین در این باره میگوید اگر کسی دختر یا پسر خواب پدر وفت شده خود را ببینید که او را سرزنش و دعوا میکند دلیل بر این که از مسیر زندگی صحیح خارج شده است و به رفتار و یا شغل و پست و مقامی نادرست و اشتباه منصوب شده است

تعبیر خواب دعوای پدر (از دنیا رفته)  با دختر: شیخ طوسی میگوید اگر دختری خواب ببیند با بابای خود در اینجا منظور ابی است در حال بحث و جدل است و با گلاویز میشود یا بصورت کلامی دعوا میکند در بلا و مصیبت افتد,باید توبه کند و صدقه بدهد تا از آن برهد

تعبیر خواب دعوای پدر (مرده,آسمانی شده) با پسر: جابر مغربی در این زمینه گفته است اگر فرزند و یا فرزندانی پسر خواب ببینند که در حال دعوا کردن با پدر خود هستند تعبیر این است که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد اگر فرزند دربرابر سرزنش پدر سکوت اختیار کرد و پاسخ او را با بوسه زدن به دستان پدر یا با مهربانی داد با همه مردم نیکو و خیرخواه آنان بود,بدخواهی و بداندیشی نکند و حاجت همه کس را روا کند

تعبیر خواب دعوا با پدرشوهری که فوت شده:اگر فردی خواب ببینید با پدر همسر خود در اینجا منظور همان پدر زن میباشد در حال درگیری و نزاع فیزیکی میباشد و به او بی احترامی و پرخاش میکند تعبیر این است که عاقبت کارش به کفر کشد اگر خواب دید که او را میکشد و یا از بین می برد تعبیر این است که هلاک شود یا بیمار گردد یا اجلش نزدیک آمده باشد

سوال کاربر : سلام خواب دیدم که با پدر دوست دخترم وسط خیابان درگیر شدم یقش را گرفتم و حسابی کتکش زدم و از سرش خون میومد حسابی ترسیده بودم بعد مردم دور من جمع شدند و زنگ زدن به پلیس 110 در حالی که پدر دوست دخترم(عشقم) چند سالی هست که فوت شده تعبیرش چیه؟

پاسخ:تعبیر این است که عمرش دراز گردد اگر دیدی او راکشتی بدون انکه سرش از تن جدا سازی منفعتی به ان شخص می رسانی

سوال: سلام خواب دیدم که با بابای خودم دعوام شده و با او کشتی و جنگ میکنم و بقیه منو تشویق میکردند این کار من بیشتر شبیه به شوخی بود تا به یک دعوای جدی تعبیرش را بهم بگید ممنون

پاسخ: 8وجه برای خواب هایی شبیه به رویای بالا اورده شده است

1:مژده و بشارت

2:رهایی از غم

3:شفا از بیماری

4:رسیدن به مراد

5:قوت دین

6:براوردن حاجات

7:اجابت دعا

8:علم و دانش

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...