تعبیر خواب سنگ زدن به سگ

خواب دیدم که به طرف سگی بزرگ و سیاه سنگ پرتاب میکردم و سگ در حال فرار کردن بود چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ چند تعبیر و معنی را برای این موضوع از سایت یعنی فراری دادن سگهای (وحشی یا خانگی) با سنگ کلوخ و یا ...برسی خواهیم کرد

ابن سیرین می گوید سنگ زدن در خواب به سگ به معنی دور شدن و فاصله گرفتن از فکرها و تصمیم های غلط و شوم شیطانی است در واقع سگ را نماد شیطان و سنگ را اطاعت نکردن از کارها و وسوسه هایی که شیطان برای انسان ایجاد میکند میداند

ادوارد میگوید اگر کسی خواب ببینید که سگی را با زدن سنگ زخمی میکند دلیل بر اینکه بر هواهای نفسانی خویش که (شوم و ناخیر )هستند غلبه میکند

سنگ زدن به سگ در خواب از دیدگاه ادوارد: پرتاب کردن و یا انداختن سنگ (بزرگ و یا کوچک) به طرفی سگ ها( اینجا فری نمیکند که سگ با چه رنگی باشد سیاه قهوه ای ماده یا نر) اینگونه معنی میشود شما در زندگی دنیوی و روزمره کار و عمل خیر و نیکی انجام داده اید مانند کمک به دیگران صدقه دادن یا ...و بخاطر همین کارها از خطر و اتفاقی بد و ناگوار در امان خواهید بود که در اینجا عمل و کار نیک به سنگ تشبیه شده است

 

What is your dream interpretation stoning of the dog

 

گر دید که سنگ بر کسی می انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه.
شیخ طوسی و رامان پرهاس در این باره میگویند
سنگ در خواب برچهار وجه است.
اول: مال.
دوم: مهتری و ریاست.
سوم: سختی ومشقت در کارها.
چهارم: کسب با زحمت و رنج.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می تواند داشته باشد در خواب های ما تعابیر متفاوتی می یابند. یک وقت سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می آورد و به پای شما می خورد و گاه انگشت شما را می آزارد. این نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ ها.
اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید خودتان می توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات و موانع چیره می گردید و توفیق حاصل می کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است. اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه یا مثلا در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد.
اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید و چیزهائی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند. اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن سنگ مرمر نعمت بود

دختری هستم 17 ساله دیشب خواب دیدم که گله ای از سگهای خیلی زشت و دندان تیز به سمت من حرکت می کنند از ترس به خودم پیچیده بودم و به شدت وحشت کرده بودم سگها نزدیک و نزدیک تر میشدند و دهانشان هم باز بود من هم عقب عقبی حرکت میکردم ناگهان سگ جلویی به سرعت به طرف من دوید و منم خم شدم و سنگ بزرگی را که زیر پایم بود برداشتم و به طرف چشمش پرتاب کردم سنگ به صورت سگ اصابت کرد و بقیه سگها فرار کردند وقتی  فهمیدم که موفق شدم ان ها را فراری بدم خیلی خوشحال شدم و می خندیدم

خب اگر دقت کنید تفسیر و توضیح خواب بالا نیز حاکی از ان است که شما بواسطه اعمال نیک و خوبتان از بلاهایی در دنیا که از سمت دیگران و یا ...به شما وارد میشود مصون هستید
آنلی بیتون می‏گوید:
۱ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانه آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد .
۲ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت .
۳ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است پس از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید .
۴ـ اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید ، نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد . اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمینها ، اضطراب و نگرانی بسیار دارید ، علامت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید .
۵ـ دیدن ریگهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد .
۶ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید ، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد .
۷ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید ، نشانه آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی ، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت .

خواب دیدم که سگی را در حیاط منزلم با طناب بسته ام و در منزلم مشغول خوردن غذا بودم ناگهان سگ شروع به پارس کردن کرد صدای پارس او قطع نمی شد و مدام سروصدا میکرد به قدری سروصدایش از هاپ هاپ کردن بلند شد که به حیاط امدم و با لنگه دمپایی (در اینجا منظور همان سنگ) به طرف او پرتاب کردم و دیدم که دیگر صدایی نمیکند چه تعبیری دارد؟

درواقع ایمن شدن از بلاهایی همچون امراض گرفتاری مالی و ...میتواند معنی همین خواب باشد

 

6 نظر

 1. ایمانایمانsays:

  سلام دیشب خواب دیدم یه مانتو فیروزه ای رنگ انداختم رو دوشم و به سرعت دویدم و پر از انرژی بودم.ناگهان یه سگ بزرگ دونبالم کرد و من چنان با قدرت محکم زدم تو صورتش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با کسی گفتگویی داشته ای که از بابت آن ناراحت و دلگیر شده ای ولی صبر کن که او از گفته خود پشیمان خواهد شد و به سوی تو بازخواهد گشت و همیشه در خاطر داشته باش که روزگار به یک پایه نمی چرخد.

 2. شاهین آقاپورشاهین آقاپورsays:

  سلام من پسر ۱۶ ساله هستم . دیشب نزدیک صبح خواب دیدم ک ۴ سگ نزدیک من و چندین سگ به نظرم دور بودند و ان چهار سگ به سمت من میامدند و من شجاعانه به سمت انها سنگ پرتاب میکردم لطفا تعبیرش را بگوید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کاری کن که بعد از مردنت خوبی های تو همیشه ماندگار بماند بیشتر با خدا باش و عبادت کن

 3. نادرنادرsays:

  سلام خواب دیدم تو حیاط خونمون رفتم روی یک تخت که استراحت کنم ناگهان حدود هفت هشت بچه گربه از زیر تخت پریدن بیرون و یه گربه که مادرشون بود اونجا بود و ازش ترسیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی وجود دوستی مرموز و بی وفا در کنار شماست که در اکثر موارد حرفهای باطل میزند و رفتار عجیب و غیرمنطقی دارد

 4. ننsays:

  سلام خواب دیدم تو حیاط خونمون رفتم روی یک تخت که استراحت کنم ناگهان حدود هفت هشت بچه گربه از زیر تخت پریدن بیرون و یه گربه که مادرشون بود اونجا بود و ازش ترسیدم.و یکم اونورتر چندتا جوجه کفتر گوشتی (هنوز پر در نیاورده بودن ) داشتن با هم جماع میکردن .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بخش اول رویای شما نشان دهنده ی زمین خوردنتان در بدست اورد هدف و بخش دوم آن رسیدن شما به مراد دلتان است

 5. منصورمنصورsays:

  خواب دیدم داخل یه دامداری هستم و یک گوسفند داشت با یک سگ جماع میکردچندتا بچه هم داشتن .بعدش همونجا داشتم رد میشدم که لاشه چند تا گوسفند فربه از زیر خاک پیدا شد و همون موقه چند میلیارد پشه از زیر خاک اومد بیرون و اینقدر دورم چرخیدن که احساس کردم کل صورتم و دستام سوخته.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک اتفاق ویژه باعث می شود که یکی از دل مشغولی های مزمنت از بین برود.

 6. مجتبی خسروپورمجتبی خسروپورsays:

  سلام امشب خواب دیدم درروستایه متروکه ای دریک خانه متروکه هستم در خانه را باکلیدم باز کردم دیدم داخلش خالیه برگشتم خانه مادرم به یادم افتاد که کلید رو روی درخانه جاگذاشتن برگشتم که کلیدو بیارم درراه یک سگ دیدم نشستم که سنگ بردارم سگ فرار کرد جلوترنزدیک خانه که شدم یک دخترتنها از داخل همون خونه فریاد کشید نیا اینجا یک سگ وحشی نشسته نترسیدم دوباره جلورفتم دوباره نشستم سنگ برداشتم طرف سگ پرت کردم فرار کرد به دختر گفتم کلیدو اونجاست گفت آره بیا بگیر رفتم جلو دیدم برای خودش برنج درست کرده گفتم چرا تنهایی گفت ازادمها فراری هستم شمارشو خواستم روی دستم شعری نوشت:دورم ازادمها ازدلخوشیهای بیخود آنها،،،،،،!!!! میشه معنی خوابمو بگید تازگی از همسرم جاشدم باهم مشکل نداشتیم ولی مادرش چون شوهر صیغه ای داره به دوستی ما حسودی میکرد زندگیمونو خراب کرد بخدا راست میگم باهم سرکار می‌رفتیم توتالار

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به علامت این است که زندگی کسانیکه دل شما را شکسته اند و باعث به هم خوردن نظم زندگیتان شده اند دیر یا زود به مشکل خواهد خورد و روزهای سختی را سپری خواهند کرد