تعبیر خواب سر بریدن گاو سیاه

خواب دیدم سر گاو بزرگ و فربهی را می برم و گوشت آن را تکه تکه میکنم و به دیگران میدهم چه تعبیری دارد؟جالب است بدانید تعبیر خواب گاو از دیدگاه چند معبر بزرگ به معنی غلام و کنیز است که در دنیای امروز میتوان آن را به جای خدمتکار نیز به کار برد

اگر کسی خواب ببینید که سر گاوی سیاه و بزرگ را می برد دلیل بر اینکه یکی از دوستان و نزدیکان خود را به خاطر عمل بدی که از او سر زده است تنبیه میکند

در اینجا منظور از سر گاو خدمتکار کنیز دوست و یا آشناست و سر بریدن آن نیز تاویلی بر تنبیه آزار و اذیت و یا دعوا کردن میباشد

تعبیر خواب دیدن سر بریدن گاو از دیدگاه ادوارد : اگر کسی در خواب خود فقط نظاره گر سر بریده ای از گاو باشد دلیل بر اینکه رابطه ای نزدیک و صمیمی با دیگران برقرار خواهد کرد مثل دوستی و حتی عقد یا ازدواج با دختر

ابن سیرین در این باره گفته است گاو در خواب به نشانه ی کنیز است اگر کسی خواب ببینید گاو سیاهی را خریداری میکند دلیل بر اینکه بزودی خودش و یا یکی از دوستانش ازدواج میکند اگر کسی خواب ببینید گاو بزرگ و سیاهی را می زند دلیل بر اینکه از همسرش جدا شود و دچار گرفتاری مالی شود

اگر کسی خواب ببیند گاو سیاهی را به صحرا برده است و می چراند دلیل بر اینکه به خواستگاری دختری خواهد رفت در اینجا منظور از خواستگاری بالا بردن پرچم سفید رنگ به نشانه ی عشق و ابراز علاقه است

سپیده دم خواب دیدم که روی گاو بزرگی که سر آن بریده بود سوار شده بودم با اینکه گاو سر در بدن نداشت ولی در حال حرکت بود و من از ان سواری می گرفتم که ناگهان باوحشت بیدار شدم چه تعبیری دارد

سواری گرفتن از گاوی که سر ندارد دلیل بر دشمنی نفاق و کینه توزی یکی از دوستان است

اگر در خواب ببینید بر گاو نری با رنگ سیاه سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید. اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است. اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید. گوشت گاو مال و بهره است . کرمانی می گوید پوست گاو میراث است.
حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه  است، دلیل که از پادشاهی بیفتد. جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد. محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند.

6 نظر

 1. SinaSinasays:

  سلام من خواب ديدم يك گاو خيلي درشت و چاق رو دارم با زور مي كشونم با خودم و بعدش خواهرم ميپرسه كه ميخاي بكشي اين گوو كه من ميگم اره ميخام قرباني كنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون نیت شما قربانی کردن بوده است تعبیر خوب است، و به نشانه ی دور شدن بلاها و حوادث از شما و یا ایمن شدنتان در مقابل خطرات میباشد.

 2. فرنازفرنازsays:

  سلام روز به خیر من خواب دیدم که مادر بزرگ مادریم که الان 5 سالی میشه فوت شده داره لوبیا (چشم بلبلی) پلو درست میکنه با گوشت فراوون و همچنین یه مقدار زیادی گوشت هم تو یه ظرف هست شسته شده و کنارشه. بعد سه تا سر گاو تو حیاطش بود که از من خواست که اونها رو تمییز کنم . تو حیاطش هم چندین مرغ و خروس و گربه بودش ...منم در حال تمییز کردن سر یکی از گاوها ،بودم. سر گاوها سیاه بودش انگار اینکه خاله ها و ما رو دعوت کرده بود داشت غذا می پخت. میشه لطف کنید تعبیرش رو بهم بگید. ممنونم از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سوالهای مهمی مطرح می‌شود که در حال حاضر جوابی برای آنها نداری. کسی از تو درخواستی می‌کند که فعلا باید خوب به آن فکر کنی و بعد جواب بدهی. زندگی عاطفی تو به زودی دچار تغییرات چشم‌گیری می‌شود.

 3. محمد قشمیمحمد قشمیsays:

  سلام من خواب دیدم همسایمون سه تا گاو سر بریده یهویی یکی از گاوا بی سر پا میشه فرار میکنه بعد میگیرنش و همونطوری پوستشو میکنن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سر بریدن گاو زبان بسته در حین حرکت و حتی کندن پوست آن فقط به معنی گناهی آشکار و حرام است که از سوی دوستان نزدیک شما سر زده خواهد شد

 4. mohammadmohammadsays:

  سلام من خواب دیدم توی حیاتمون یه نفر (احتملا قصاب)آوردیم که یه گاو رو ذبح کنه ولی اون یه دست گاور را کامل برید و یه دستشو نصفه برید و رفت، گاو هم به سختی با دو تا پاش و یه دست نصفه راه میرفت و احتمالا درد میکشید و به مرور از ناحیه شکم لاغر شد منم واسه اینکه بیشتر درد نکشه ذبحش کردم و از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 5. مهدی موسویمهدی موسویsays:

  خواب دیدم سر چند تا گاو بریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در ذهنتان با او آینده ای نامحدود دارید.

 6. عمادعمادsays:

  سلام.من خواب دیدم با دوستانم بودم یه گاو نر رو که تصادف کرده بود یا مریض شده بود داشتیم سر میبریدیم.به دوستم گفتم سرشو ببره همچین که چاقو زد بهش وحشی شد اومد سمت ما ولی فرار کردیم بعد چند ساعت که اومدیم سمت دیدیم تموم کرده و یه گوشه افتاده ولی حامله بود 😕 من تازگی در دنیای واقعی با اون دوستی که میخواست سرشو ببره سر یه موضوعی که به ضررش بود به مشکل بر خوردیم.امکانش هست مشکلی واسش پیش بیاد؟😞

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ماجراي عاطفي تازه‌اي پيش مي‌آيد كه نبايد از آن ترسيد. با جرات و جسارت بايد وارد اين ماجرا شد و از آن پيروز خارج شد. تو اين توانايي را داري كه هر كسي را مجذوب خود سازي.