تعبیر خواب سر بریدن گاو سیاه

خواب دیدم سر گاو بزرگ و فربهی را می برم و گوشت آن را تکه تکه میکنم و به دیگران میدهم چه تعبیری دارد؟جالب است بدانید تعبیر خواب گاو از دیدگاه چند معبر بزرگ به معنی غلام و کنیز است که در دنیای امروز میتوان آن را به جای خدمتکار نیز به کار برد

اگر کسی خواب ببینید که سر گاوی سیاه و بزرگ را می برد دلیل بر اینکه یکی از دوستان و نزدیکان خود را به خاطر عمل بدی که از او سر زده است تنبیه میکند

در اینجا منظور از سر گاو خدمتکار کنیز دوست و یا آشناست و سر بریدن آن نیز تاویلی بر تنبیه آزار و اذیت و یا دعوا کردن میباشد

تعبیر خواب دیدن سر بریدن گاو از دیدگاه ادوارد : اگر کسی در خواب خود فقط نظاره گر سر بریده ای از گاو باشد دلیل بر اینکه رابطه ای نزدیک و صمیمی با دیگران برقرار خواهد کرد مثل دوستی و حتی عقد یا ازدواج با دختر

ابن سیرین در این باره گفته است گاو در خواب به نشانه ی کنیز است اگر کسی خواب ببینید گاو سیاهی را خریداری میکند دلیل بر اینکه بزودی خودش و یا یکی از دوستانش ازدواج میکند اگر کسی خواب ببینید گاو بزرگ و سیاهی را می زند دلیل بر اینکه از همسرش جدا شود و دچار گرفتاری مالی شود

اگر کسی خواب ببیند گاو سیاهی را به صحرا برده است و می چراند دلیل بر اینکه به خواستگاری دختری خواهد رفت در اینجا منظور از خواستگاری بالا بردن پرچم سفید رنگ به نشانه ی عشق و ابراز علاقه است

سپیده دم خواب دیدم که روی گاو بزرگی که سر آن بریده بود سوار شده بودم با اینکه گاو سر در بدن نداشت ولی در حال حرکت بود و من از ان سواری می گرفتم که ناگهان باوحشت بیدار شدم چه تعبیری دارد

سواری گرفتن از گاوی که سر ندارد دلیل بر دشمنی نفاق و کینه توزی یکی از دوستان است

اگر در خواب ببینید بر گاو نری با رنگ سیاه سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید. اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است. اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید. گوشت گاو مال و بهره است . کرمانی می گوید پوست گاو میراث است.
حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه  است، دلیل که از پادشاهی بیفتد. جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد. محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند.


72 نظر

 1. SinaSinasays:

  سلام من خواب ديدم يك گاو خيلي درشت و چاق رو دارم با زور مي كشونم با خودم و بعدش خواهرم ميپرسه كه ميخاي بكشي اين گوو كه من ميگم اره ميخام قرباني كنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون نیت شما قربانی کردن بوده است تعبیر خوب است، و به نشانه ی دور شدن بلاها و حوادث از شما و یا ایمن شدنتان در مقابل خطرات میباشد.

 2. فرنازفرنازsays:

  سلام روز به خیر من خواب دیدم که مادر بزرگ مادریم که الان 5 سالی میشه فوت شده داره لوبیا (چشم بلبلی) پلو درست میکنه با گوشت فراوون و همچنین یه مقدار زیادی گوشت هم تو یه ظرف هست شسته شده و کنارشه. بعد سه تا سر گاو تو حیاطش بود که از من خواست که اونها رو تمییز کنم . تو حیاطش هم چندین مرغ و خروس و گربه بودش ...منم در حال تمییز کردن سر یکی از گاوها ،بودم. سر گاوها سیاه بودش انگار اینکه خاله ها و ما رو دعوت کرده بود داشت غذا می پخت. میشه لطف کنید تعبیرش رو بهم بگید. ممنونم از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سوالهای مهمی مطرح می‌شود که در حال حاضر جوابی برای آنها نداری. کسی از تو درخواستی می‌کند که فعلا باید خوب به آن فکر کنی و بعد جواب بدهی. زندگی عاطفی تو به زودی دچار تغییرات چشم‌گیری می‌شود.

 3. محمد قشمیمحمد قشمیsays:

  سلام من خواب دیدم همسایمون سه تا گاو سر بریده یهویی یکی از گاوا بی سر پا میشه فرار میکنه بعد میگیرنش و همونطوری پوستشو میکنن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سر بریدن گاو زبان بسته در حین حرکت و حتی کندن پوست آن فقط به معنی گناهی آشکار و حرام است که از سوی دوستان نزدیک شما سر زده خواهد شد

 4. mohammadmohammadsays:

  سلام من خواب دیدم توی حیاتمون یه نفر (احتملا قصاب)آوردیم که یه گاو رو ذبح کنه ولی اون یه دست گاور را کامل برید و یه دستشو نصفه برید و رفت، گاو هم به سختی با دو تا پاش و یه دست نصفه راه میرفت و احتمالا درد میکشید و به مرور از ناحیه شکم لاغر شد منم واسه اینکه بیشتر درد نکشه ذبحش کردم و از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 5. مهدی موسویمهدی موسویsays:

  خواب دیدم سر چند تا گاو بریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در ذهنتان با او آینده ای نامحدود دارید.

 6. عمادعمادsays:

  سلام.من خواب دیدم با دوستانم بودم یه گاو نر رو که تصادف کرده بود یا مریض شده بود داشتیم سر میبریدیم.به دوستم گفتم سرشو ببره همچین که چاقو زد بهش وحشی شد اومد سمت ما ولی فرار کردیم بعد چند ساعت که اومدیم سمت دیدیم تموم کرده و یه گوشه افتاده ولی حامله بود ? من تازگی در دنیای واقعی با اون دوستی که میخواست سرشو ببره سر یه موضوعی که به ضررش بود به مشکل بر خوردیم.امکانش هست مشکلی واسش پیش بیاد؟?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ماجراي عاطفي تازه‌اي پيش مي‌آيد كه نبايد از آن ترسيد. با جرات و جسارت بايد وارد اين ماجرا شد و از آن پيروز خارج شد. تو اين توانايي را داري كه هر كسي را مجذوب خود سازي.

 7. sepidehsepidehsays:

  سلام خواب دیدم توخیابون یا جاده با ماشین خودمون داریم میریم دوتا کامیون گاو ذبح شده داشتن میرفتن اما سر گاوا هنوزبه بدنشون چسبیده بود و نیمه نفس میکشیدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گاوهای ذبح شده در رویایی شما به علامت مالی است که با تلاش بدست می اید و روزی حلال است

 8. SinaSinasays:

  سلام من خواب ديدم كه چند نفر با يه دستگاهي يه گاو نر خيلي بزرگو كه سر و پوست نداشت رو روي پشت بام خانه ي ما ميزارن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گاو بزرگی که روی بام خانه تان قرار داده شده برایتان رزق و روزی به ارمغان خواهد آورد

 9. زهرازهراsays:

  خواب دیدم شوهرم سر یک گاو اهلی خریده بود و به خانه آورده بود. و سر گاو هیچ گونه خون یا چیزی نداشت. تعبیرش چیست؟

 10. nedanedasays:

  سلام...من خواب دو تا گاو بزرگ و قوی جثه رو دیدم که یکیش ماده بود و یکیش نر...و پوستشون تماما سفید سفید بود....این دو تا گاو وقتی بهم رسیدند، مثه دو تا ادم، همدیگه رو بوسیدند...تعبیرش رو میشه بگید؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روی حمایت و دلسوزی بستگان هم حساب نکن.

 11. محمدمحمدsays:

  در خاب دیدم گاو نر بزرگ وبلند قدی با رنگ سیاه و کمی سفید در پشتش و شاخها بلند حدود پانزده سانت خم شده به سمت بالا کنار دیوار ایستاده و در حال جویدن علف سبز رنگی بود که در دهانش بود گاو خشمگین نبود کامل عادی ولی قد کشیده وبزرگ سرش رو هم حسابی بالا گرفته سینه سپر کرده بود اما نه به سمت من من از بقل میدیدمش ودر خاب گفتم محمد چه گاو بزرگی دارد باید فردا به کشتار گاه ببرد حییف است این گاو .نا گفته نماد محمد نام برده واقعا گاو دارد وقصت فروش هم دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت خساست باران در باریدن ، گرانی و یا تورم زیاد و اوضاع نابسامان اقتصادی ست

 12. SepidehSepidehsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم از پدرم خواست یه گاو رو قربانی کنه و پدرم اون گاو رو ذبح کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک آرزو برآورده خواهد شد.

 13. hamedhamedsays:

  سلام خواب دیدم بابام(فوت کرده) یک گاو چاق را سر میبره ومن هم به او کمک میکنم البته گاو نه خیلی بزگ بود ونه خیلی کوچک تعبیرش چیه با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وضع مالی شما رو به بهبود می رود و به پول و ثروت می رسید.

 14. SorayaSorayasays:

  سلام خواب دیدم پدر شوهرم که سالها پیش فوت شدن تو خواب تبدیل به گاو نر وسیاه شده وبا شوهرم تو خواب جنگ میکنن،منم هرچی بهشون میگم جنگ نکنین حساب نمیکنن،از پسرمم می‌خوام نذاره باباش با بابابزرگش جنگ کنن اونم توجهی نمیکنه.آخر شوهرم با یه آهن چند شاخ میزنه کله گاو مغزش میاد بیرون گاوه میمیره،بهش میگم چرا کشتیش میگه اگه من نمیکشتم اون مارو می‌کشت.لطفا تعبیرشو بگین چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان میدهد که پدر شوهرتان در قید حیات در حق کسی بد کرده اند ، در واقع متلاشی شدن سر گاو در این رویا به این معناست

 15. امیدوارامیدوارsays:

  سلام خواب دیدم که پدرم گوساله ای چاق رو بیهوش کرده و قصد ذبح کردنشو داره اما به جای سرش یکی از پاهاش رو برید البته کامل بریده نشد و گوساله هم ناله میکرد و درد میکشید پدرم خودشم ناراحت بود از این کارش و برای گوساله دلسوزی میکرد ولی بازم ادامه داد و گوساله بیشتر ناله میکرد خواهرم هم به پدرم کمک میکرد و من هم فقط داشتم نگاه میکردم... تعبیرش چی میشه؟! ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از آنجا که پدرتان نیز با بریدن اعضای بدن گاو ناراحت بوده اند تعبیر بدی ندارد و خیر است ولی اگر با رضایت یا خوشحالی مشغول این کار میشد خوب نبود

 16. RahaeiiiiRahaeiiiisays:

  سلام من خواب دیدم که پدرم بره سیاه رنگی و داره قربونی میکنه بعد میددش بغل من که ببرم بشورمش سرش از بدنش جدا نشده بود موقع شستن ناراحت بودم که قوربونیش کردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناراحتی برای حیوانی که قربانی شده نیکوست و طبق فرمایش امام صادق رفع نگرانی و غصه می باشد

 17. زارعزارعsays:

  سلام من خواب دیدم در حیاط خانه مادری گاو سیاه رنگ لاغری .دراز کشیده و بی جانه و انگار انقدر تشنه بود و فراموشش کرده بودند که در حال مرگ بود و مرد البته در خواب من و همسرم وقتی که همدیگرو میبوسیدیم ان گاو را دیدم و بهش اب دادم .ولی در نهایت مرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از برخی از ناآرامی ها و یا سختی های جدید برای مردم شهر و یا کشورتان میدهد

 18. محمدرضامحمدرضاsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید چند و قت پیش خواب دیدم 5 یا 6 تا گاو بزرگ رو قربانی میکنم و بین گاو ها یک کرگدن هم بود اما تو خواب ندیدم اونو قربانی کنم. میخواستم بدونم تعبیر این خواب چیه .با سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا غرایز و امیال درونی خود را شناخته و به کنترل آن ها بپردازید.

 19. سیاوش فرجخواهسیاوش فرجخواهsays:

  سلام.شب خواب دیدم توحیاط خونه ام یه گاو نر چاق سیاه رنگ با خال سفید را از جایی آویزان کرده وسرشو نیمه نصفه بریدم خون فواره میکرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری به علت شغل یا مسئولیت هایی که بر عهده ی خود احساس می کنید، آرامش روانی شما را مختل کند یا به سلامتی شما ضربه بزند.

 20. اندره محمودیاندره محمودیsays:

  من خواب دیدم یک گاو سفید وشاخدار که از قبل مرده بود را سرش رابریدم و از شاخهایش گرفتم به کسی دادم بعد شکمش را پاره کردم دل و جگرش را هم به کسی دادم ولی بعد دیدم جسه گاو کوچیک شده اندازه یک گوسفند لطفا کمکم کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کاری که به دنبال انجامش هستید نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، در طول مسیر از تجربه و کمک اطرافیان دلسوز استفاده کنید.

 21. Anna azarAnna azarsays:

  سلام سال نوتون مبارک،خواب دیدم ی خواستگار دارن و قرار ازدواج کنیم ،ایشون گاوی ک یک جورا ازش سهم میبرم گردن میزند و قربانی می‌کند،و من هم آخرش ی چاقو ب گردن گاو با اکراه میزنم،میخواستم تعبیرشو بدونم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما افزوده می‌شود

 22. ل.ال.اsays:

  سلام و خسته نباشید شب خواب دیدم داخل دستشویی خونمون حمام کردم بعد اومدم بیرون که خیلی خیابان‌ها شلوغ بود انگار یه اتفاقی افتاده بود و شمالشهر رفتم و یه مرکز خرید خیلی خیلی بزرگ بود پدرم رو دیدم که برای من یه گاو بزرگ قربانی کرد و به مقدار از خونش به پاچه شلوارم ریخت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا بخاطر پاره ای از توضیحاتتان باطل است.

 23. حمیدحمیدsays:

  با سلام.خواب دیدم گاوی سیاه داریم و از شخصی میخوایم ذبحش کنه ولی با ذبح ناقص و نیمه بریده گاوه تو حیاط خونه فرار میکنه و از پا در نمیاد و جای تعجب بو با اون حجم از بریدگی گردن انگار سالم و سرحال بود و تسلیم نمیشد. ایا تعبیر دارد؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آشنایی با افراد حیله‌گر است.

 24. اسماعیلیاسماعیلیsays:

  سلام .خواب دیدم کله گاوی که بصورت پخته است را میخرم و بعد از آن گردن گوسفند خریداری کردم .ممنون میشوم تعبیرش را بفرمایید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب شما به معنای رفتار های ناپسند یکی از اطرافیانتان است.

 25. HaniHanisays:

  سلام خواب دیدم سر بریده گاو سفید که روی یه سینی بود بابام اورد خونه تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر زن تعبیرمیشود

 26. علیرضا چاوشیعلیرضا چاوشیsays:

  سلام. من خواب دیدم سر بریده ی گاو قهوه ای رنگی را در یک جای سر سبز جلوی حیوانات گرسنه انداختم تا بخورند. سر گاو شاخ نداشت. و خیلی بزرگ بود. دوست دارم تعبیرشو بدونم با توجه به اینکه تغییر شغلی دادم و من خوابهای مرتبط به‌زندگیم زیاد میبینم. ممنون میشم اگه از تعبیر این خواب مطلعم کنید اگر میدونید تعبیر نزدیکش چیه. مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی می‌شوید

 27. علی رضا ایمانیعلی رضا ایمانیsays:

  در خواب دیدم یه گاو سر بریده یهویی به من حمله کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای ترس از روبرو شدن با مشکلات است.

 28. سعید کیماسیسعید کیماسیsays:

  سلام خواب دیدم یه گاو ماده سیاه رو سر بریدند وسر از بدن جدا شده ولی چشمهای گاو باز هستند و حرکت میکنه و بدن گاو هم نیم حرکتی میکنه و یک نفر قصاب سر یه گاو دیگه که اونم ماده و سیاه بود را داره میبره و به من میگه که باید به این صورت سر گاو را ببری

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقاتی است که باعث نگرانی و ترستان میشوند

 29. افسانهافسانهsays:

  سلام من خواب ديدم يه گوساله تو خونه دايي ام بود و ماهم خوانودگي رفتيم خونه دايي ام اين گوساله بسته شده ورنگ پوستش سياه وسفيد بود واهلي واروم بود تعبيرش چيه به نظرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر منفعتی است که دراینده نصیبتان خواهد شد

 30. مهرنوشمهرنوشsays:

  سلام من خواب دیدم یه گاو خیلی بزرگ سیاه تو حیاط خونمونه وحشی هم بود بعدش یکی اومد سرشو برید.لطف میکنید تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه از بین بردن مسائل و اتفاقاتی ۱ست که میتواند منجر به ناراحتیتان شود

 31. ایگینایگینsays:

  من خواب دیدم داخل انبار یه آشپرخونه شدم و گوشت یه گاو کا پوستش کنده شده و سر نداره ولی به شدت ماهیچه هاشو قلبش تپش دارن از سقف آویزنه و قراره اونو بپزن و بدن بهمون و یه گاو میش سیاه که سر نداره در حالی که خیلی عصبانیه اینور اونور میدوعه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر روزی تعبیر میشود

 32. سماسماsays:

  سلام من خواب دیدم یه گاو ماده برادرام اوردن خونه و میخوان ذبحش کنن ولی گاو انگار اجازه نمیده و خیلی بزرگه، یکم بعد دیدم که انقد دست و پاچه کرد ک برادرام رو زخمی کرد. بعد جای ذبحش رو عوض کردن. دیدم که بچه اش اومد سمتش و من برای اینکه گاو دوباره به برادرام اسیب نزنه بچه اش رو ازش جدا کردم و اونها ذبحش کردن، ولی بعدا ک بچه اش رو هم میدیدم انگار پوست گاو زمین مونده بود(ینی دیگه بچه ندیدم پوستش رو دیدم. گاوها هر دو تاشون قهوه ای بودن.تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی و بدست آوردن چیزهای جدید است

 33. کریم ۷۳کریم ۷۳says:

  سلام خواب دیدم یک قصاب زبان یک گاوی رو که بزرگ بود گذاشته بود برای فروش میگفت ۳۰هزارتمن...و هچنین اشاره کرد طرف چیز دگ میگفت۲۵۰هزارتمن فک میکردم جگر گاوه دقت کردم دیدم سر گاو بزرگیه ..گفت ۶کیلوگوشت داره کمترهم میدمش...من تو این خواب گفتم چند روز کارکنم تابتونم همچین کله ای رو بخرم..دوس داشتم بخرم..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه معاشرت با دیگران است

 34. احمداحمدsays:

  سلام وقتتون بخیر صبح دم خواب دیدم خاله‌ام در حالی که همه می‌گفتن نمی‌تونه خیلی راحت یه گاو قهوه‌ای رو قربونی کرد. بدون اینکه گاوه تکون‌های وحشتناک موقع قربونی شدن بکنه! خیلی راحت بعدش هم می‌گفت دیدین کاری نداشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده قدرت و توانایی شما برای غلبه بر موانع زندگی است

 35. سیمینسیمینsays:

  سلام. من و همسرم زندگیمون دچار مشکل شده و دور از هم زندگی میکنیم. خواب دیدم پدر شوهرم چند تا گاو درشت و بزرگ و سیاه رنگ رو داشت از چِرا میاورد. گاوها به ردیف پشت سر هم حرکت میکردند منم از هیکل درشتشون حیرت زده شده بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است که زندگی شما سرشار از برکت بشود و مشکلات از بین بروند.

 36. FatiFatisays:

  خواب دیدم ک داداشم دوتا گاو گرفته یکی مریضه و یکی سالم هر دوتا رو در حضور خانواده ای ک من باهاشون مشکل دارم سر بریدن و گوشتشو تیکه تیکه کردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در زندگی دچار شادمانی و نگرانی هایی توامان با هم بشوید

 37. AbbasAbbassays:

  سلام . خواب دیدم یه گاونر سیاه شاخدار داریم و بابا میخوادرهاش کنه که من مانع میشم ولی آخرش رها میکنه . واین گاو به همه حمله میکنه و همه ازش میترسن . بعد به زور اونومیگیرن وخفه میکنن قبل ازاینکه بمیره من سرش رو بریدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده منفعتی است که ممکن است در زندگیتان پدیدار شود

 38. پریاپریاsays:

  سلام.خواب دیدم,یه گاو زرد حامله هستش که انگار اون گاو من هستم,گاو درد زایمان داره,بعد دیدم پدر شوهرم برای خارج کردن بچه ها گاو رو داره میکشه وسر گاو نیمه به بدنش وصله وپدرشوهرم میگه تبر خیلی کند,بعد از چنددقیقه بچه ها رو میارن که یکی دختر ویکی پسر,من اما تو خواب کمی ناراحت بودم میگفتم کاش دوتاشم پسر بود.تو خواب جمع شده بودن اسم براشون انتخاب کنن که من اومدم گفتم اینارو قبول ندارم برای پسر اسم انتخاب کردم ودنبال اسم دخترانه بودم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روزی و رزق در زندگیتان تعبیر میشود

 39. جعفرجعفرsays:

  سلام من در خواب سر بریده گاو سیاهی را دیدم که تکان می خورد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است گرفتاری مالی برایتان ایجادشود

 40. مریممریمsays:

  سلام، خواب دیدم خانه قبلی که قبلا داشتیم و چندین سال از انجا نقل مکان کردیم ۲ تا گاو هست به رنگ سیاه که مریض میباشند و تازه زایمان کردن و دو تا گوساله مشکی دارن ، ولی به دلیل مریضی گاوها ، دوتا گاو ماده را سر میبرن و گوساله ها سالم هستن و من شاهد سدبریدن گاوها هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ارتباط صمیمی و نزدیکی با دیگران برایتان ایجادشود

 41. دانیالدانیالsays:

  خواب دیدم گاو سیاه و بزرگی را در حیاط خانه پیامبر دارن سر میبرند. از دیدن این موضوع ناراحت بودم و سریع رفتم بیرون چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقات ناخوشایند و نگران کننده است

 42. مهدی موسویمهدی موسویsays:

  سلام وقت بخیر بین الطلوعین خواب دیدم شش تا بشکه آب خوردن دارم که توی دو تاش سر گوسفند با پاچه هاش بود و توی یکیش سر گاو لطفا تعبیرش رو بهم بگید پیشاپیش ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقات ناخوشایند و ناگهانی است

 43. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخير خواب ديدم انگار يكي يه گاوي رو سرشو ميبره ولي نديدم كي ميبره انگار گاو بود اخه خيلي بزرگ بود من ميرم ظرفشويي. يا ظرف بشورم يا دستمو بشورم يهو دستم ميخوره به سر بريده گاو ميترسم بعد ميبينم سربريده گاو گذاشتن رو ظرفشويي و اصلا رنگش مشكي نبود انگار قرمز مايل به سرخ بود خيلي سرخ بود. ممنون ميشم تعبيرشو بگيد . باتشكر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است دست به انجام کار و عملی بزنید که از انجام آن پشیمان و شرمنده شوید

 44. مریممریمsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که برادرم روی تخت دراز کشیده هست در حالی که موهاش تراشیده و کوتاهه. بعد دیدم که من و مادرم در کنار گاوی شاخدار هستیم و گویا گاو من رو به شدت عصبانی کرده به همین دلیل با یک چاقو یا شمشیر با یک حرکت سر گاو رو از تنش جدا کردم و بعد با عصبانیت سر و تن گاو رو به پایین دره پرتاب کردم. ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ماجراهای عاطفی جدیدی در زندگی برایتان ایجاد شودبهتر است با جسارت با انها روبه رو شوید

 45. helmahelmasays:

  سلام خواب دیدم سره گاوی رو بریدم انگار دادم به کسی دیگه... میشه تعبیرش رو بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده روزی است

 46. جمیل اچ تیجمیل اچ تیsays:

  سلام مادرم خواب دیده گاو همسایه وارد حیاطمون شده و مادرم سرشو برید .. چه تعبیری داره ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این احتمال وجود دارد که با یکی از اطرافیان و نزدیکان خود دچار تنش و مشکل شوید.

 47. ززsays:

  با سلام من خواب دیدم که دوتا گاو سیاه تنومند پیش منزل عموم بودن بد یکی از گاوا ازم خواست که به عموم بگم ما دوتا گاو رو خریداری کنه و صاحب ما بشه بعد از مدتی دیدم یکی از گاوها پریده بود رو عموم ولی عموم سالم بود ولی سر هردو گاو رو بریده بود یکی ازشون رو ازنظر شرعی خوب سر بریده بود ویکی دیگه رو ازنظر شرعی خوب سرنبریده بود وگوشتش حرام شده بودبعد تو این خواب مادرم داشت دستای منو ازمچ با چاقو میبرید انگار شاهرگ منو میزد وفکرکنم به یه دلیل پزشکی و من هم راضی بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   گاو دلیل بر مال و خیر و برکت داره منتها مکن از راه شبهه ناک و حرام بدست بیاد

 48. MMsays:

  با سلام .در خواب دیدم ک شب هست و هوا یکم بادی و سرد هس ..ب بیرون حیاط نگا کردم دیدم 3تا گوساله سفید و خیلی کوچولو تویه حیاط خونمون هستن و سردشون هس یجورایی حس کردم با من صبت هم میکنن ..من اینارو آوردم خونه و تا صب رویه شونم براشون لالایی خوندم ..و تا خود صب بالاسرشون بودم تا اینکه دیدم هوا روشن شد ..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   دوستان خوبی خواهید داشت

 49. محمدفرحناکیمحمدفرحناکیsays:

  سلام بعد اذان خواب دیدم رفتم روستا گاوسیاه بزرگی شاخ دار به من حمله کرددستم زخمی کرد خون زیادی ازش رفت دوباره دنبالم کردچندنفر جلوش گرفتن زخمی ش کردن دراخرخودم کشتمش باکاردبزرگ دست خودگاوبود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است گرفتاری های مالی در زندگی برایتان ایجادشود

 50. ابوالفضلابوالفضلsays:

  سلام وخسته نباشید،خواب دیدم که یه گاوسفید با خال های سیاه نر رو میخواستیم قربانی کنیم بعد بردیم پشت ماشین که ببریمش ولی از دستمون در رفت..بعد همه افتادن دنبالش که بگیرنش اینم وحشی بود نمیشد گرفتش...اما خودش اومد کنار من وایساد..یکمم کثیف بود که من پاکش کردم وسوار ماشینش کردیم..بعدهم بردن سر بریدنش که من نبودم وندیدم سربریدنش رو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس به مالی خواهید رسید که همراه با سختی هست

 51. فاطمه حسین پورفاطمه حسین پورsays:

  خواب دیدم خانه مادرم ،شوهر خواهر و مامانم از بیرون امدند و یک عالم سرهای گاوهای شاخدار سیاه رو اوردند روی بندهای تو حیاط پهن کردند مثل لباس...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برکتی در زندگی تون وارد میشه

 52. اکبراکبرsays:

  سلام من خواب دیدم یه نفر داشت یه گاو نر سیاه رو برا عروسی قربونی میکرد نتونست چاقو رو داد به من گاو وحشی شده بود ولی من با یکم تلاش تونستم سرشو ببرم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است گرفتاری های مالی در زندگی برایتان ایجادشود

 53. میثممیثمsays:

  سلام من خواب دیدم با یک گروه از داخل یک راه رو که پر از گاو به دار اویخته شده بود و پر از خونابه بود رد شدم. خیلی وحشتناک بود لطفا تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار یاس شوید

 54. مژگان محمدیمژگان محمدیsays:

  باسلام خواب دیدم همراه مادرم در جاده زیبا و سبز وارد خانه ویلایی روستایی بسیار بزرگی شدیم که در ورود به خانه انواع احشام بود گاوها ی بسیار و اسب که تعدادی در حال ذبح شدن وهرز گاهی شیطنتی بین اسب و گاوها هم بود که گاوی سیاه متوسط دنبالم کرد بسیار سرسخت دنبالم که من بالای دیواری رفتم دیوار لغزان بود و گاو ضربه میزد از آن دیوار به پشت بام امنی و محکمی رفتم که دیدم گاو بی حال به زمین افتاده و دوستان و مادر مرا صدا میزنند و می گویند بیا پایین سر گاو را بریدیم گاو دوبچه داشت من ناراحت شدم که ناگهان سر بریده گاو سخن گفت به شوخی که لبخند زدم و گفت تو گوشتهای سر مرابخور و برام دعای خیر کرد و من سر بریده گاو را گرفتم که پاک شده بود وآرامش خاصی گرفتم باتشکر

 55. Mohammad Nasim hashmiMohammad Nasim hashmisays:

  سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم دریک کوچه چندنفر قربانی کرده ومشغول به آن استن دونفر دیگر که تازه میخواد گاورابکشد نیمه زبعه شده میاد به طرف من ومن یکم میترسم وگاوهاهمه سفید استن

 56. asghar shafieiasghar shafieisays:

  سلام.خواب دیدم که دوتا گاو که یکی سیاه و یکی سفید بود و یک گرگ که دست و پاهاش و پوزش بسته بود رو میخام سر ببرم.گاو سفید تقریبا وحشی بود و گاو سیاه اروم بود.در حین بستن گردن گرگ بودم که بیدار شدم. تعبیر خوابم چی هستش لطفا.مرسی.

 57. پ شهپ شهsays:

  سلام من در خواب دیدم مادربزرگم با دوتا گاو بزرگ سیاه وسفید که سرشونو بریده بود وپشت وانت انداخته بود اومده دم در خونمون .البته مادربزرگم فوت کرده .تعبیرش چیه؟؟

 58. علیعلیsays:

  سلام مامانم خواب دیده بود که پدربزرگم و داداشم دارن میرن سر گاو سیاهی رو ببرن . داداشم میخواسته برای نگه داشتن سر گاو کمک کنه . البته مامانم تو خوابش گاو سیاه و ندیده بود

 59. زهرا هاشم‌نژادزهرا هاشم‌نژادsays:

  سلام من خواب دیدم همسایمون دوتا سره بریده گاو سیاه که گاو ها زنده هستن و یک گاو سیاه همشونو انداخته داخله خونمون که بهم حمله کنن

 60. مهدیمهدیsays:

  من خواب دیدم یه گاو بزرگ سیاه و سفید رو تو حیاطمان سر میبرن. اما اونو از پشت سر کمی بریده و رها کرده بودند. که گاو یکدفه بلند شد و شروع کرد به وحشی شدن .چند نفری تو حیاط بودن اما من و یه نفر دیگه از پشت در حیاط نگاه میکردیم.ومن هی به خودم جسارت میدادم که برم تو گرفتن کمک کنم.

 61. ............says:

  سلام خواب دیدم که دوتا گاو سفید قهوهای جلوی من هست قراره که دوتا گاورو باشمشیر سرشون روبزنم اما یکی اومدوباشمشیر سریکی از گاوهارو بریدواینکه خونی نیومدازسرگاو ویکی دیگه اینکه دیدم گوساله تمام بدنش قهوه ای براق بودوتوی حیاط خونمون بودمن دنبالش کردم واون هم به اون طرف حیاط رفت می خواستم ببینم تعبیر ایدوخواب چیه ممنون

 62. علیرضا بهرامعلیرضا بهرامsays:

  درود برشما نزدیک صبح خواب دیدم تو باغ بودیم بعضی از فامیل بودند یکی از دوستان دورم سر یک گاو سیاه رو برید ولی دوباره گاو سر در آورد و شروع کرد دنبال همه کنه تو باغ ممنون میشم محبت کنید تعبیرش رو اعلام کنید.

 63. حسین کریمیحسین کریمیsays:

  با سلام و خسته نباشید من تو خواب یه گاو سیاه دیدم ک سرش بریده بودن اما نه کامل و کلی ازش خون میومد ولی گاوه سر پا ایستاده بود هنوز

 64. کوثر محمدیکوثر محمدیsays:

  سلام خسته نباشید من در شب جمعه خواب دیدم ی گاو بسیار بزرگی با شاخ های بزرگی ب مردم حمله میکنه من وچند نفر فامیلامون میریم تویی خونه ای که فقط ی درد داشت و او داشت با کلش ب در می‌کوبید که در رو باز کنه وهمه ازترس جیغ می‌کشیدن که همسرم با ی شمشیر سر گاو رو برید وخون همه جارو گرفت تعبیرش چیه؟؟؟ ممنون میشم بگید

 65. امیررضا میریامیررضا میریsays:

  سلام من خواب دیدم که یک خونواده۴ نفره بودن یک پسر و دختر داشتن و زن شوهر در این خواب من مثل اینکه پسر و دختر و زن این اقا یه گاو و دو تا گوساله تبدیل شدند و شوهر زن نمدانست که این سه گاو همسر و فرزندان او هستند و یه قصاب خبر داد و قصاب گوساله بزرگ تر و گاو بزرگ یهنی زن خود که به گاو تبدیل شده رو میبره و میاد اخرین گوساله رو سر ببره که پدر گوساله یعنی پدر ان خوانواده نمیزاره بعد من در این وسط هی به پدر خوانواده میگفتم که اینان همسر و فرزندان تو هیتند اما باور نمیکرد و کار خود را انجام داد

 66. Fatima HussainyFatima Hussainysays:

  سلام من خواب دیدم تو حیاط خونه ی قدیمیمون ک سال هاست اونجا زندگی نمیکنم سر بریده شده ی گاو هست اما بندش نبست سر گاو هم سیاه بود انگارم خیلی وقت بود اونجا بودش و دورش بز و گوسفنده هستش ک خشک شدن مردن.

 67. حلما طاهریحلما طاهریsays:

  خواب دیدم توو ماشینم هستم بلندی کوهی نزدیک پرتگاه . از شیشه ی ماشین به پایین نگاه میردم یکدتخته سنگی وسط دوتا کوهی بود من روی یکی از اون کوه ها قرار داشتن تخت سنگ منشوری بزرگ و قیمتی بود یکدفعه زمین لرزید تخته سنگ از زمین جدا شد و محکم به بدنه ی کوهی که من روی اون قرار داشتم خورد کلی گرد و غبار از زمین به سمت بالا ی کوه بلند شد و یک آن دیدم گاوی فربه و سیاه از زمین بسمت بالا بلند شد (مثه توپ چرمی) محکم با کمر به زمین خورد و مُرد. تعبیرش چیه؟؟؟

 68. رضارضاsays:

  سلام .خواب دیدم یه سر گاو بزرگ دستمه یه سر گوسفند که داشتم با خودم میبردمش

 69. امین نظریامین نظریsays:

  سلام من خواب دیدم که در زیر زمین هستم و در انجا گاو های بسیار زیاد هست که قابل شمارش نیست و در میان ان گاو ها یک گاو سیاه بسیار بزرگ هست که یک شخص دیگری میاد و اون گاو سیاه از عمد سر میبره که گاو های دیگه وحشی بشن و گاو سیاه رو سر میبره و گاو های دیگه هم وحشی مشین و همه جارو خون میگره تعبیرش رو اگه لطف کنین بفرملیین

 70. Faezeh ranjbarFaezeh ranjbarsays:

  من خواب دیدم داشتم میرفتم از رود خانه سبزی جمع کنم در زیر گودال یک حیوان عجیب ک سرش گاو چشمانش تمساح و بدنش ماهی بود ک حمله ور به سمتم شد منم دهانش را گرفته بودم و به اونور پرت کردم و فرار کردم

 71. زهرازهراsays:

  سلام وقتتون بخیر من چند ماهیه بعضی شبا کابوس میبینم دیشب اولش که خفتو بود بعد حس میکردم یچیزی تو اتاقه بعد ترس تموم وجودمو می‌گرفت بعد نماز هم خواب میدیدم که ینفر سرگاوی بریده خون میاد ازش با سر گاو افتاده بود دنبال من خون می‌پاشید به جون من 😶😑✋🏻

 72. زهرازهراsays:

  گاو هم چاق بود هم مشکی بود هم نر