تعبیر خواب سرطان گرفتن مادر

اگر کسی خواب ببینید که مادر خود مبتلا به بیماری سرطان شده است چه معنی و تعبیری دارد؟در واقع در این مطلب از توپ تاپ تعابیر و تفاسیر معبران را راجب به خواب دیدن بیماری سرطان برسی خواهیم کرد که موضوع اصلی ما مریض شدن مادر توسط بیماری سرطان میباشد

ادوارد می گوید اگر کسی خواب ببینید که والیدن خود (در اینجا منظور مادر) به مریضی سرطان گرفتار و مبتلا شده است دلیل بر اینکه رزق روزی و برکت از خانه برود اگر کسی خواب دید مادر خود سرطان گرفته است و دیگران بخاطر این بیماری برای او گریه میکنند و ناراحت هستند دلیل بر گرفتاری بیماری و درد و رنج است

سوال یکی از کاربران: خواب دیدم که مادربزرگم مبتلا به بیماری سرطان شده است و جمع خانواده به خاطر این بلا بسیار ناراحت هستیم و در فکر دارو و درمانش هستیم او را به همراه پدر و خواهر خود به بیمارستان می بردیم تا ازمایشات و درمان های مختلفی از جمله پرتوشیمیایی را انجام دهد این خواب چه تعبیری دارد:

مریض شدن اعضای خانواده (اینجا منظور مادر) به واسطه درد ها و امراض طولانی مدت و بلادرمان مانند سرطان (خوش خیم یا بدخیم) همیشه به معنا و تعبیری درد و ردنج و ناراحتی است خواه این درد و رنج گرفتاری مالی باشد یا روحی روانی

شیخ طوسی میگوید اگه کسی خواب ببیند مادر یکی از دوستان و آشنایانش سرطان گرفته است دلیل بر اینکه یکی از نزدیک ترین دوستان و یا آشنایان او بوسطه بلا درد بدهکاری و بیماری گرفتار میشود

1ـ اگر خواب ببینید بیمارِ مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می شود ، نشانة آن است که وضع زندگی فقیرانة شما متحول می گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند شدن خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید شخصی به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است که یکی از نزدیکان شما دچار بیماری خواهد شد ، اما اگر تجار چنین خواب ی ببینند ، نشانة آن است که در کارهای خود با کسادی روبرو خواهند شد .

3ـ دیدن شخص مبتلا به سرطان در خواب ، نشانة آن است که عشق به سردی مبدل می شود و کارها با کسادی و خرابی توأم می شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار می گیرد .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...