تعبیر خواب خود ارضایی زن

اگر زنی خواب ببینید در حال خودارضایی میباشد و از او مایعی با شهوت خارج می گردد چه تعبیری دارد ؟ در این زمینه چند تعبیر و تفسیر وجود دارد که به ترتیب برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب خود ارضایی زن از دیدگاه کرمانی : استمنا کردن زنان و یا دختران در خواب دلیل بر از دست دادن شان منزلت است اگر دختر و یا زن جوانی همسر دار و یا مجردخواب ببینید که در حال خودارضایی است شغل منزلت و مقام خود را از دست بدهد

تعبیر خواب خودارضایی مرد و یا زن از دیدگاه شیخ طوسی: این خواب جزو خواب های پریشان می باشد که در نتیجه فکر و اوهام زیاد و شیطانی روی میدهد پرخوری تفکرات زیاد درباره بدن زن و یا مرد قبل از خوابیدن دلیل اصلی اینگونه خواب دیدن است طبق نظر اکثر معبران خودارضایی و یا استمنای دختر و پسر در خواب دارای معنی و یا تفسیر دقیقی نیست چرا که به هر دلیلی میتواند اتفاق بیفتد

Male masturbation dream interpretation

Female masturbation dream interpretation

خواب نزدیکی و ارضا شدن و به همراه آن استمنا می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
تعبیر خواب استمنا و خود ارضایی
تعبیر خواب استمنا و یا خود ارضایی به این معنی است که سرگرم لذت خود و هواهای نفسانی و ذهنی خود شده و آنگونه که نفستان می‌طلبد با مسئله روبرو می‌شوید.

تعبیر خواب آب بدن (زن یا مرد)
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن منی در خواب مالی بادوام است. اگر شخص بیننده خواب دید از مجرای الت او منی بیرون آمد مال غریبه‌ای بدست او خواهد افتاد.

نظریه سایر معبران درباره تعبیر خواب خودارضایی و یا دیدن آب منی برای زن و مرد
تعبیر منی در خواب بر چهار وجه است:
    پادشاه
    افزایش مال
    کاهش مال
    بزرگی
تعبیر خواب ارضا شدن دختر یا پسر
اگر در خواب ببیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.
تعبیر خواب شست و شو پس از ارضا شدن
    اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار تمام شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی در خواب ارضا شدن خود را برهنه ببیند، دلیل که در کار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند

همچنین برای دیدن مطالب بیشتر میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید

خودارضایی

تعبیر خواب ارضا شدن زن در خواب

تعبیر خواب ارضا شدن مرد

خود ارضایی در زنان چه ضررهایی دارد معنای دقیق

تعبیر خواب نزدیکی جنسی با زن

 

 

 

 

 

2 نظر

 1. نیلوفرنیلوفرsays:

  خود ارضایی کردم وقتی آبم اومد یکمش را خوردم و بقیش را مالیدم به سینه هام تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   تو طبعی آتشین داری و زود تحت تاثیر قرار می‌گیری. باید احساسات خود را کنترل کنی و به دور از هر گونه تنش و اضطراب تصمیم بگیری تا موفق شوی

 2. مريممريمsays:

  چند شب متوالي خواب ديدم خودارضايي ميكنم ولي هربار يچيزي باعث ميشد نصفه نيمه اين كار رو رها كنم.فكر كنم تموم خوابها محتوي ترسناك داشت.