تعبیر خواب حرف زدن با دختر جوان

اگر کسی در خواب ببینید در حال حرف زدن با دختر جوانی میباشد خواه این دختر با او رابطه داشته باشد و خواه غریبه باشد چه تعبیری دارد؟در این زمینه نیز چند معبر توانا نظرات خود را گفته اند ادوارد میگوید اگر پسری خواب ببینید در حال صحبت کردن با دختری جوان و زیبا میباشد دلیل بر اینکه خواسته و آرزوی بزرگی در دل و سر دارد چنان چه به یاد داشته باشید در مطالب قبلی نیز تعبیر خواب حرف زدن دلیل بر آرزو و داشتن خواسته مطرح شد,اگر کسی تلفنی (از طریق گوشی پیامک و یا برنامه های جدید امروزی) در حال صحبت کردن با دوست دخترش باشد دلیل بر اینکه طلب و خواهش بزرگی دارد

تعبیر خواب حرف زدن با یک دختر از دیدگاه ابن سیرین و ادوارد:

دختر و زن در خواب طلب و آرزوست اگر فردی در حال صحبت با زن و دختر جوانی باشد و این مکالمه به دعوا و قهر ختم شود دلیل بر نیرنگ و فریب از طرف زن است

اگر مکالمه ای که با دختر صورت میگیرد به آرامی و خنده رویی باشد دلیل بر آرزو و خواسته است

منوچهر مطیع در این باره میگوید:

دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند که او دختری شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

2 نظر

 1. اسداسدsays:

  خوب بود عالی تبلیغات نزارید

 2. رضا 97رضا 97says:

  سلام خسته نباشید ببخشید من دیشب خواب دیدم کسی که دوسش دارم داره پشت سرم حرف میزنه پیش یکی از دوستانم و میگه زندگی خرابی داره ممنون میشم بدونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غیبت کردن دیگران پشت سر شما به تعبیر سربلندی و فخر برای شماست و بدانید که دشمنان و حسودان بر شما پیروز نخواهند شد