تعبیر خواب جهیزیه چیدن برای تازه عروس

تعبیر خواب جهاز برون و یا جهیزیه چیدن برای نو عروس چی میشه؟ خواب دیدم که دارم با کمک سایر اعضای خانواده و بستگان در حال چیدن جهازیه خواهر دختر خواهر دختر خاله و بطور کلی یکی از بستگان خانواده هستم چه تعبیری دارد ؟شیخ طوسی در این باره گفته است جهاز و وسایل و ابزار زندگی یک تازه عروس در خواب دلیل بر آبرو و سرمایه میباشد سایر معبران نیز از جهاز چنین معنی و تفسیری را در خواب برگرفته اند یکی از کاربران نیز پرسشی در این زمینه داشتند تعبیر خواب جهیزیه چیدن و یا جهاز برون مرده چیه؟دختری را که سالها پیش فوت کرده بود را در خواب خود دیدم در همین حین داشتم برای او جهاز میچیدم که اتفاقا دارای تعبیر خوب و نیکی میباشد چنان چه گفتیم جهاز عروس دلیل بر آبرو و سرمایه میباشد

Dream interpretation dowry

جهیز که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم و تمام امکاناتی است که برای اثبات آبرومندی خویش در اختیار داریم. آبروی ما اعتبار ما نیز هست و اعتبار ما سرمایه یا بخشی از سرمایه ما محسوب می گردد پس اگر بتوانیم آبروی خود را محفوظ نگه داریم حافظ اعتبار و سرمایه خویش نیز هستیم. این کشش و کوشش در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه متجلی می شود. جامه و پیراهن نیز از این قبیلند. می گویند ارزش عروس به جهیزی است که همراه می برد پس اگر در خواب ببینیم جهیزیه مجلل می برند خواب ما از پیروزی و موفقیت آینده خبر می دهد و این که موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهیم داشت. برعکس اگر جهیزیه فقیرانه و مختصر می برند از بیم و هراس شما نسبت به موقعیت خودتان اطلاع می دهد. تهیه و تدارک جهیز حفظ آبروست. اگر در خواب ببینید که جهیزیه به خانه شما می آورند سودی عایدتان می شود و مقدار آن بستگی به میزان جهیزیه دارد. اگر جهیزیه از خانه شما می برند خوب است بی آن که سودی عایدتان شود

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند جو تر یا خشک یا پخته همی خورد، دلیل که خیری اندک به وی رسد. اگر کسی بیند جو داشت یا کسی بدو بخشید، دلیل که به قدر آن خیر و نیکی بدو رسد و، دلیل بر تندرستی است. اگر بیند جو در زمین می کاشت، دلیل که وی را مال جمع گردد و کاری کند که خدای تعالی از او خشنود شود....
حضرت امام جعفر صادق فرماید: جو درخواب دیدن، مال بود، که آسان به دست آید و جو فروش به خواب دیدن، مردی است که دنیا را بر دین اختیار کند.

منبع: آکا

1 نظر

  1. سمانهسمانهsays:

    سلام ممنون از لطف و زحمات شما خواب دیدم که سرویس قابلمه ای که پدرم برای جهیزیه من خریده را از یک فروشنده قیمت کردم که بهم قیمتی ۸۰بنابرگفت

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      تغییرات عجیب و غریب یا ناامید کننده در بعضی از امور اقتصادی در کشور شما رخ خواهد داد