تعبیر خواب بدن درد در مرده

تعبیر خواب بدن درد در مرده چیه ؟خواب مرده ای را که اتفاقا یکی از آشنایانم بود را دیدم که تمامی اعضای بدنش درد گرفته بود چه تعبیری دارد شیخ طوسی در این باره گفته اند اگر شخصی مرده ای را در خواب ببیند که کمرش درد گرفته است دلیل بر مال حرام است بطور کلی و بر اساس تعابیری که برای درد گرفتن اعضا و جوارح بدن درد در مرده آورده اند مال و منال حرام را دلیل آن میدانند ما میتوانیم از تعابیر پایین که برای افرادی است که فوت کرده اند مصداقی بر تعبیر برای افراد زنده نیز استفاده نماییم

Dream Interpretation dead body pain

ابن سیرین گفته است اگر مرده ای را که در خواب دیده اید تمامی جوارح و اعضای بدنش درد گرفته است و از شدت درد به خود می چیچد ، به نشانه ی این است که ثروت و مکنت شخصی که خواب دیده است بزودی از بین میرود. اگر خواب ببیند که مرده ای سر درد دارد و از شدت سردرد به خود می پیچد در واقع دلیل بر این است که در زندگی دنیا دچار لغزش فراوان بوده است و  اگر بیند که پیشانی او درد می کرد، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه کند. اگر بیند که چشم وی درد می کرد و کسی او را دارو می کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق. اگر بیند که گوش او درد می کرد، دلیل که از هر کسی سخن زشت و فحش شنود. اگر بیند که زبانش درد می کرد، یا در زبانش نقصانی است، دلیل که سخنی گوید که وی را
از آن وبالی رسد. اگر این خواب را بازرگانی بیند درتجارت دروغ گوید. اگر زبان خویش رابریده بیند، دلیل بود بر صلاح و پارسائی او. اگر بیند که کامش درد می کرد، دلیل کند که حق کسی منکر بود. اگربیند که دهانش درد می کرد، دلیل است که غم و اندوه بسیار خورد. اگر بیند که گردن او درد می کند، دلیل که امانتی به گردن او است و آن امانت رانگذارد. اگر بیند که دلش درد می کند، دلیل که سخت و بی رحم است. اگر بیند که شکمش درد می کند، دلیل که مال حرام خورد. اگر بیند که پشتش درد می کند، دلیل که به سبب خویشان، رنجور شود و آزار یابد و اگر بیند که جگرش درد می کرد دلیل که بر فرزندش مهر و شفقت دارد. اگر بیند که دست او درد می کند، دلیل که با همسایه یا برادر جفا کند. اگر بیند که ساق او درد می کند، دلیل که خویشان را جفا کند. اگر بیند که انگشت او درد می کند، دلیل که عیال خویش را برنجاند و او را غمگین کند. اگر بیند که عورت او درد می کند، دلیل که به فساد گراید. اگر بیند که مقعدش درد می کند هم، دلیل بر فساد کند. اگر بیند که سرینش درد می کند، دلیل که بر خویشان جفا کند. اگر بیند که پای او درد می کند، دلیل که بر زیر دستان شفقت نبردد و ایشان را خوار کند. اگر بیند که تن او را داغ می کردند، دلیل که مال یابد.

دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

منبع:آکا

9 نظر

 1. اسماناسمانsays:

  سلام مادر بزرگ من 20 روزه فوت کرده یکی از اشناها تو خوابش دیده بود که پسر کوچیکش داره مادر بزرگ مرده ام رو میزنه و مادر بزرگمم اسم این پسر کوچیکش رو میاره و ناراحته و رو سینه خودش میزنه من قرار شد این خواب رو به عموم تعریف کنم و بگم مادر بزرگ ازت ناراضیه شب خوابیدم مادر بزرگم و تو خواب دیدم توی یه جمعی بود طوری که همه اون رو یه شخصه دیگه میدیدند فقط من اون اون رو میدیدم که به من گفت اون رو به عموت نگو (منظورش اون خوابه بود که یکی از اشناها دیده بود و من قرار بود به عموم تعریف کنم )و بهم گفت به عموم بگم یه جمله ترکی گفته (منه دار گلیر ) تو فارسی به معنی احساس تنگیه (تنگی نفس داشت فوت کرد)در حالی که رو سینش میزد این رو گفت بعدشم پدربزرگم که فوت شده بود و دیدم که به من تاکید کرد این حرف مامان بزرگم و به عموم بگم بعد از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسی به تو حرفی میزند که بسیار برایت امیدوار کننده است و هزاران بار خدا را شکر خواهی گفت

 2. عاطفهعاطفهsays:

  سلام شوهرم از پادرد گریه میکرده خیلی بعد ابجیم گفته چیکار کنیم خواهر زاده شوهرم گفته باید بریم پشت کوه یه روستای هست بایکی باید دعوا کنیم بعد درد پاش خوب میشه بعد ابجیم میگه پس منو دوتا ابجیم بریم با اونا دعوا کنیم خواهر زاده شوهرم میگه ن باید فقط زنش بره ابجیم میگه چرا میگه اخه پشت کوه پر از جنو اژدهها هست همیشه زنش با اونا دعوا میکرده شوهرش خوب بوده الان باید تنها بره با اونا بجنگه بعد پا شوهرش خوب میشه.. همسرم فوت کرده تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشاجره همراه با استرس را از سر گذراندن ، کم طاقت شدن

 3. علیعلیsays:

  باسلام خواب دیدم وارد مکانی شدم ومادربزرگ مادری ام (که ایشان هم 3 سالی است فوت کرده اند)در حال درد کشیدن روی کاسه توالت دراز کشیده است.انگاردرحال احتضارهستند.بسیارناراحت شدم وشروع به گریه کردم.تاسربرگرداندم دیدم نیستند.ازبرادرم پرسیدم:مادربزرگ کجاست؟ایشان(که پزشک هستند)به من گفتند:مادربزرگ بدحال بود.خاله کوچکمان میخواست باآن حال عمومی بداورا حمام کندکه ایشان درحمام فوت کردند.وارد اتاقی شدم ودیدم مادرم،خاله ها ودخترخاله ام نشسته اندوهمه ناراحت یادرحال گریه هستند.مادربزرگم هم درحالی که لبخندبه لب داشتند نشسته بودند وباچشم بازفوت کرده بودند. ازناراحتی شروع به گریه کردن کردم.به قدری گریستم که وقتی ازخواب بیدارشدم چشمانم خیس بود. لطفاتعبیرخوابم رابفرمایید.سپاسگزارم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درد شدید ایشان در چنین مکانی فقط یک معنا دارد نارضایتی و یا ناراحتی زیاد ایشان از بعضی از افراد در دنیاست که البته این ارتباطی با شما ندارد

 4. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم که من و نامزدم تو یه اتاق هستیم نامزدم کمر درد شدیدی داشت و از درد کمر به خودش میپیچید منم داشتم کمرشو‌ ماساژ میدادم و گریه میکردم و بلوزم تنش نبود میگفتم چرا کار سنگین کردی از اون طرفم مادرشوهرم حیاط رو جارو‌‌ میکرد یا میشست پرده اتاقمون هم توری بود مادرشوهرم فک‌ کرد ما داریم عشق بازی میکنیم با عصبانیت از بیرون یه پرده سفید میخواست نصب کنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کمر درد شدید ایشان نشان دهنده ی این است که فعالیت های سخت و مسئولیت های تازه ای را در آینده به گردن خواهند گرفت

 5. سمیهسمیهsays:

  سلام: مادرم ۲۳ روزه فوت شدند،تو خوابم که میاد گریه نمیکنه ولی چهره ی یکم نگران و ناراحت داره،یه بارم دیدمش که پاهاش درد میکرد البته در واقعیت هم همیشه پاهاش درد میکرد.تعبیرش کنید برام لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای ایشان دعا کنید به قبر وی سر بزنید ، فاتحه ای دسته جمعی برای او بخوانید ، او محتاج شماست

 6. یاسمنیاسمنsays:

  با سلام نامزدم خواب دیده ک مادرش ک تازه فوت شده است پایش درد میکند و گرسنه است درواقع زمانی ک در قید حیات بود به علت سکته یک طرف بدنش فلج بود وهمان پای فلجش درد بوده و آه و ناله میکرده تعبیر چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است کاری دردسر ساز توسط شما انجام شود

 7. مهساعسکریمهساعسکریsays:

  سلام مادرمن 2ماه است که فوت کرده است تواهرم درخواب دیده است که میگوید دندانمو کلیه ام ودل مادرم درد میکندتعبیرش یعنی مادرم ناراحتی دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی نیاز به دعای بیشتر شما دارد ، همراه با خواهر و یا سایر افراد خانواده برای او فاتحه قرائت کنید

 8. حسینحسینsays:

  سلام و ممنونم از کمکتون من مجردم و عاشق یه دختری خواب دیدم منو عشقم و یه خانم دیگه نشناختم خونه یه پیرزنی هستیم شب بود. صاحب خانه سه تا تشت انداخت اول اون خانم ناشناس وسط عشقم و منم کنار عشقم واسه خوابیدن، موقع خواب بمن گفت که این دختر کمر درد خیلی شدیدی داره این چه تعبیری داره من نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرد ناشناسی که بین شما بوده ، شرایط و یا افرادی هستند که ممکن است در بیداری و در واقعیت سبب رنج و یا ناراحتی برای هر دو نفر شما شوند.

 9. مصطفیمصطفیsays:

  باسلام. من خواب دبدم که کنار یه جایی بودم که آب بود و کنار آب همینطور خاکهارو با دست کنار میزدم که دو سه تایی جسد مرده خیلی کوچک پیدا کردم شاید به اندازه کف دست. و تلاش کردم که با خاک بپوشونمشون و باز هم استخوان بزرگ مرده پیدا کردم دیگه هر کاری میکردم نمیتونستم با خاک بپوشونمشون یکیشونو میپوشوندم یکی دیگه پیدا میشد. زدم همشونو ریختم تو آب هم جسدها که خیلی کوچک بودن و هم استخوان. بعدش با مادرم یه چند تکه طلا پیدا کردم که شبیه آجر و موزاییکو اینا بود و تو خابم شک داشتم که طلاس یا نه و یک تکه از طلاها مثل فیبر شد و من گفتم ببینید طلا نیست! بعد گذاشتمشون تو صندوق عقب ماشینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است و خصوصا توضیحات اولیه ی شما نشان دهنده ی دور ماندن از آفات بلایا و همچنین داشتن زندگی باثبات در آینده است