تعبیر خواب نزدیکی جنسی با زن

تعبیر خواب آمیزش جنسی (نزدکی کردن) زن چی میشه؟ اکثر سوالات در این زمینه اینگونه مطرح شدند خواب دیدم که در حال رابطه جنسی (نزدکی کردن) زنی هستم و در همین حال منی و آب بدنم خارج میشد و از خواب بیدار شدم چه تعبیری دارد در خواب دیدم که با زنی بسیار زیبا در حال لذت و رابطه هستیم در جایی که او را نمیشناختم تعبیرش چیه؟

Dream Interpretation sexual intercourse

توضیحات ذیل برای تعابیر خواب نزدکی کردن با خواهر مادر عمه دختر دایی دختر خاله زن دایی زن عمو خواهر زن و سایر بستگان و اشنایان نیز صدق میکند

اگر کسی در خواب ببینید که با خواهر زن و یا محارم خود را بطه جنسی (کردن) دارد دلیل بر این است که ارتباط او با خویشان و نزدیکانش قطع خواهد شد اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید. اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند. اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد. اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد. جابرمغربی گوید: اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد. اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود. اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است. اسماعیلِ بنِ اشعث گوید: اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد. اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.  

 

17 نظر

 1. HamidehHamidehsays:

  سلام ببخشید خواب دیدم تودریا با یه پسری رابطه دارم ولی بعدش پشیمون شدم بعدرفتم تویه مکانی یه پسری افتاده بود دنبالم منم مایل بودم ولی یدفعه داداشم نامه دادبهم ازطرف پسرعموم بود که عاشقانه بود ازم فرصت خواسته بود تا عشقشو بهم ثابت کنه باورش کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما قدرت فوق العاده زیادی در درک صحیح و درست مطالب و اتفاقات زندگی تان دارید. شما همیشه تلاش خود را انجام داده اید و با قدرت درک بالایی که دارید ﺁینده خوبی را برای خودتان رقم زده ‌اید. شما طبعا انسانی سخت کوش هستید و در هر جا و هر مرحله از زندگی تان باشد تلاش را سر لوحه زندگی‌تان قرار می‌دهید به همین دلیل خیلی کم دیده می‌شود که شما از زندگی تان نا امید باشید. اصلا نگران مسائل شغلی و روابط اجتماعی تان نباشید زیرا به بهترین نحو ممکن حل می‌شوند. مثل سابق به تلاش‌هایتان ادامه دهید

 2. پارساپارساsays:

  سلام من خواب دیدم با دختر عمه‌‌ام که از من بزرگتر است در حال رابطه جنسی هستم و وقتی از اتاق اومدیم بیرون به مادر و پدرم دروغ گفتم و همسر دختر خاله‌ام از او ناراحت شد و دخترعمه‌ام هم به همسرش دروغ گفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلاتی در وضعیت اقتصادی تو پیش می‌آید که تو را عصبی و پرخاشگر می‌کند. باید صبر و تحملت را بیشتر کنی و بکوشی تا با دوراندیشی و تدبیر، این وضعیت را برطرف سازی. این مشکل هم حل خواهد شد و تو باید از حالا به فکر برنامه‌های آینده‌ات باشی.

 3. نجمهنجمهsays:

  خواب زدیم با هم جنس خود که زنی زیبا بود نزدیکی کردم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیشتر مراقب باشید ممکن است زنی یا زنانی برای شما توطئه کنند و بواسط ی رفتار و یا جلب توجه های زیاد شما را فریب دهند و سوژه ای ان ها برای سواستفاده کردن شوید

 4. samasamasays:

  سلام خوبیدمن خواب دیدم باجاری خودم درحال جماع کردن هستن وجاری من روی من خابیده وبامن جماع میکنه تعبیریش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از هرچه در اطراف شما اتفاق می افتد پند بگیرید.ازبخت خود ننالید و به یاد روزهای خوشتان باشید.غم های دنیا هم مثل خوشی هایش ناپایدار است و تمام می شود.غصه نخورید که به زودی موفقیت از آن شماست.

 5. MorvaridMorvaridsays:

  سلام من دختر هستم، خواب دیدم با زنی دیگر که ظاهرا دوست قدیمی بوده (اما چهره‌اش کاملا فرق میکرد) بسیار زیبا و چشمانی آبی داشت، اصرار به برقراری رابطه دارم که او اول مخالفت میکرد اما بعد حاضر به این کار و ارضا شدن داشت، بعد زمانی را دیدم که من میخواستم ارضا شوم اما آن لحظه به این فکر افتادم که از این کار دوری کنم و منتظر باشم تا آن لذت را به روش درست و با ازدواج تجربه کنم، من مجردم و تاکنون هیچ نوع رابطه‌ای با کسی نداشته ام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بسیار مراقب باشید پسر و یا مردانی ممکن است برای شما دردسر ایجاد کنند و با فریبتان شما را وادار به انجام رابطه های حرام و نامشروع مثل زنا و یا نزدیکی جنسی کنند

 6. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم با ی دختری ک از من کوچیک بود رابطه جنسی دارم و تو ی حمومی هستیم بعد تموم شدن رفتم از یه مسجد نذری گرفتم و اون خانومه ک نذری میداد گف عجیبه ک امروز خیلی آدم کمی برا نذری گرفتن اومدن منم گفتم ببرین پخش کنین نذرتونو اینجوری ثوابش بیشتره. خیلی درگیر این خوابم میشه کمک کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عشق تان بسیار عمیق و پاک است، کمی صبر کنید خداوند داروی درد شما را می داند و اوست که درمانگر است.

 7. meghdadmeghdadsays:

  سلام من خواب دیدم ک با دخترعمم دارم رابطه جنسی برقرار میکنم.و هردوتامون اشتیاق داشتیم ب این کار.البته دخترعمم هم طلاق گرفته از شوهرش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک معجزه احساسی و عشقی در زندگی شما به یکباره و ناگهانی پیش خواهد آمد. سعی کنید این فرصت را از دست ندهید.

 8. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام. من خواب دیدم با یک دختر چاق رابطه جنسی دارم. انزال هم نرسیدم و بیدار شدم. ضمنا خوشگل بود و آشنا هم نبود برام. مجرد هستم. تعبیرش خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در کار خود شتاب کن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید واز جهت فرزند شاد شوی و قدم او بر تو مبارک است. هیچ غم مخور و یک دل باش

 9. مجیدمجیدsays:

  سلام من گاهی اوقات خواب زن عموم رو میبینم اون شمالی هستش وخیلی مورد علاقه منه ودوستش دارم ما درطبقه بالا زندگی میکنیم وزن عمو طبقه پایین نزدیک به ده سال هستش گاهی اوقات خوابشو میبینم و همیشه باهاش در رابطه هستم ولذتی میبرم در این خواب موقع بیدارشدن هم فکرمو درگیرش میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

 10. علیعلیsays:

  سلام ...ی ۴ ۵ سالی هست ی زنی همسایمون شده ...و تاحالا خیلی شده خوابشو ببینم ک باهاش دارم نزدیکی میکنم....این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلشوره دارید و نگران چیز یا کس عزیزی هستید به خدا توکل کنید و از او مدد بخواهید تا کمی آرام بگیرید.

 11. الههالههsays:

  سلام . خواب دیدم با پسر خواهرم که از من بزرگتر است نزدیکی میکنم . تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   منفعات های بزرگی در اینده نصیب فردی که نامبردید خواهد شد

 12. حسینحسینsays:

  سلام.. من باهمسرم قهرم...توخواب دیدم اشتی کردم خانوادش اومدن خونه ما ولی خودش نه امده بود من رفتم دنبالش وقتی رسیدم باهم نزدیکی کردیم..تعبیرش چی هستش؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای حاجت روا شدن رسیدن به کام دل و همچنین منفعیت یافتن می باشد

 13. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که با زندایی خود رابطه جنسی انجام دادم. قضیه چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی سبک شمردن گناهان صغیره و خطر سقوط اخلاقی شماست

 14. mohamadmohamadsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم با دخترخاله ام که یک دختربیوه است رابطه برقرارمیکنم ودرهمان حین مادرم میادوبا ن هم رابطه برقرارمیکنم ولی ارضانمیشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ی جنسی با دختر خاله تان و یا با محارم به نشانه ی این باشد که دست به کارهای مسخره بی هدف و یا بدون نتیجه خواهید زد

 15. دانیالدانیالsays:

  من خواب دیدم که با دخترعموی خودم در ماشین تجاوز کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از اقوام نزدیک شما در اینده ی نزدیک برای شما نقشه خواهد کشید و شما و احساستان را بازیچه قرار می دهد

 16. سعیدسعیدsays:

  سلام من خواب دیدم که با زنداییم رابطه داشته ام تو پرانتز کردن تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برقراری رابطه جنسی با زن دایی طبق توضیحاتی که داده شد به معنای رسیدن به مراد دل است

 17. davood.hbs275davood.hbs275says:

  من خواب دیدم با دختر عمه خودم رابطه داشتم و با علاقه بود او ۸سال از من بزرگتر و مجرد هستش و من هم مجرد هستم وسط خواب باهاش سکس میکردم که به من زنگ زد و مرا بیدار کرد و از من پرسید کجایی حالت خوبه چیکار میکنی؟ خواهش میکنم راهنمایی ام کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها حس می کنید که یک نفر علیه شما توطئه چینی می کتد. قیل از اینکه برای دفاع کردن از ترسهایتان دلیل و شواهد بیاورید، در مورد قضاوت های زود هنگام خود با احتیاط عمل کنید.