تعبیر خواب نزدیکی جنسی با زن

تعبیر خواب آمیزش جنسی (نزدکی کردن) زن چی میشه؟ اکثر سوالات در این زمینه اینگونه مطرح شدند خواب دیدم که در حال رابطه جنسی (نزدکی کردن) زنی هستم و در همین حال منی و آب بدنم خارج میشد و از خواب بیدار شدم چه تعبیری دارد در خواب دیدم که با زنی بسیار زیبا در حال لذت و رابطه هستیم در جایی که او را نمیشناختم تعبیرش چیه؟

Dream Interpretation sexual intercourse

توضیحات ذیل برای تعابیر خواب نزدیکی کردن با خواهر مادر عمه دختر دایی دختر خاله زن دایی زن عمو خواهر زن و سایر بستگان و اشنایان نیز صدق میکند

اگر کسی در خواب ببینید که با خواهر زن و یا محارم خود را بطه جنسی (کردن) دارد دلیل بر این است که ارتباط او با خویشان و نزدیکانش قطع خواهد شد اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید. اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند. اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد. اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد. جابرمغربی گوید: اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد. اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود. اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است. اسماعیلِ بنِ اشعث گوید: اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد. اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد. 


391 نظر

 1. HamidehHamidehsays:

  سلام ببخشید خواب دیدم تودریا با یه پسری رابطه دارم ولی بعدش پشیمون شدم بعدرفتم تویه مکانی یه پسری افتاده بود دنبالم منم مایل بودم ولی یدفعه داداشم نامه دادبهم ازطرف پسرعموم بود که عاشقانه بود ازم فرصت خواسته بود تا عشقشو بهم ثابت کنه باورش کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما قدرت فوق العاده زیادی در درک صحیح و درست مطالب و اتفاقات زندگی تان دارید. شما همیشه تلاش خود را انجام داده اید و با قدرت درک بالایی که دارید ﺁینده خوبی را برای خودتان رقم زده ‌اید. شما طبعا انسانی سخت کوش هستید و در هر جا و هر مرحله از زندگی تان باشد تلاش را سر لوحه زندگی‌تان قرار می‌دهید به همین دلیل خیلی کم دیده می‌شود که شما از زندگی تان نا امید باشید. اصلا نگران مسائل شغلی و روابط اجتماعی تان نباشید زیرا به بهترین نحو ممکن حل می‌شوند. مثل سابق به تلاش‌هایتان ادامه دهید

 2. پارساپارساsays:

  سلام من خواب دیدم با دختر عمه‌‌ام که از من بزرگتر است در حال رابطه جنسی هستم و وقتی از اتاق اومدیم بیرون به مادر و پدرم دروغ گفتم و همسر دختر خاله‌ام از او ناراحت شد و دخترعمه‌ام هم به همسرش دروغ گفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلاتی در وضعیت اقتصادی تو پیش می‌آید که تو را عصبی و پرخاشگر می‌کند. باید صبر و تحملت را بیشتر کنی و بکوشی تا با دوراندیشی و تدبیر، این وضعیت را برطرف سازی. این مشکل هم حل خواهد شد و تو باید از حالا به فکر برنامه‌های آینده‌ات باشی.

 3. نجمهنجمهsays:

  خواب زدیم با هم جنس خود که زنی زیبا بود نزدیکی کردم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیشتر مراقب باشید ممکن است زنی یا زنانی برای شما توطئه کنند و بواسط ی رفتار و یا جلب توجه های زیاد شما را فریب دهند و سوژه ای ان ها برای سواستفاده کردن شوید

 4. samasamasays:

  سلام خوبیدمن خواب دیدم باجاری خودم درحال جماع کردن هستن وجاری من روی من خابیده وبامن جماع میکنه تعبیریش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از هرچه در اطراف شما اتفاق می افتد پند بگیرید.ازبخت خود ننالید و به یاد روزهای خوشتان باشید.غم های دنیا هم مثل خوشی هایش ناپایدار است و تمام می شود.غصه نخورید که به زودی موفقیت از آن شماست.

 5. MorvaridMorvaridsays:

  سلام من دختر هستم، خواب دیدم با زنی دیگر که ظاهرا دوست قدیمی بوده (اما چهره‌اش کاملا فرق میکرد) بسیار زیبا و چشمانی آبی داشت، اصرار به برقراری رابطه دارم که او اول مخالفت میکرد اما بعد حاضر به این کار و ارضا شدن داشت، بعد زمانی را دیدم که من میخواستم ارضا شوم اما آن لحظه به این فکر افتادم که از این کار دوری کنم و منتظر باشم تا آن لذت را به روش درست و با ازدواج تجربه کنم، من مجردم و تاکنون هیچ نوع رابطه‌ای با کسی نداشته ام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بسیار مراقب باشید پسر و یا مردانی ممکن است برای شما دردسر ایجاد کنند و با فریبتان شما را وادار به انجام رابطه های حرام و نامشروع مثل زنا و یا نزدیکی جنسی کنند

 6. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم با ی دختری ک از من کوچیک بود رابطه جنسی دارم و تو ی حمومی هستیم بعد تموم شدن رفتم از یه مسجد نذری گرفتم و اون خانومه ک نذری میداد گف عجیبه ک امروز خیلی آدم کمی برا نذری گرفتن اومدن منم گفتم ببرین پخش کنین نذرتونو اینجوری ثوابش بیشتره. خیلی درگیر این خوابم میشه کمک کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عشق تان بسیار عمیق و پاک است، کمی صبر کنید خداوند داروی درد شما را می داند و اوست که درمانگر است.

 7. meghdadmeghdadsays:

  سلام من خواب دیدم ک با دخترعمم دارم رابطه جنسی برقرار میکنم.و هردوتامون اشتیاق داشتیم ب این کار.البته دخترعمم هم طلاق گرفته از شوهرش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک معجزه احساسی و عشقی در زندگی شما به یکباره و ناگهانی پیش خواهد آمد. سعی کنید این فرصت را از دست ندهید.

 8. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام. من خواب دیدم با یک دختر چاق رابطه جنسی دارم. انزال هم نرسیدم و بیدار شدم. ضمنا خوشگل بود و آشنا هم نبود برام. مجرد هستم. تعبیرش خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در کار خود شتاب کن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید واز جهت فرزند شاد شوی و قدم او بر تو مبارک است. هیچ غم مخور و یک دل باش

 9. مجیدمجیدsays:

  سلام من گاهی اوقات خواب زن عموم رو میبینم اون شمالی هستش وخیلی مورد علاقه منه ودوستش دارم ما درطبقه بالا زندگی میکنیم وزن عمو طبقه پایین نزدیک به ده سال هستش گاهی اوقات خوابشو میبینم و همیشه باهاش در رابطه هستم ولذتی میبرم در این خواب موقع بیدارشدن هم فکرمو درگیرش میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

 10. علیعلیsays:

  سلام ...ی ۴ ۵ سالی هست ی زنی همسایمون شده ...و تاحالا خیلی شده خوابشو ببینم ک باهاش دارم نزدیکی میکنم....این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلشوره دارید و نگران چیز یا کس عزیزی هستید به خدا توکل کنید و از او مدد بخواهید تا کمی آرام بگیرید.

 11. الههالههsays:

  سلام . خواب دیدم با پسر خواهرم که از من بزرگتر است نزدیکی میکنم . تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   منفعات های بزرگی در اینده نصیب فردی که نامبردید خواهد شد

 12. حسینحسینsays:

  سلام.. من باهمسرم قهرم...توخواب دیدم اشتی کردم خانوادش اومدن خونه ما ولی خودش نه امده بود من رفتم دنبالش وقتی رسیدم باهم نزدیکی کردیم..تعبیرش چی هستش؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای حاجت روا شدن رسیدن به کام دل و همچنین منفعیت یافتن می باشد

 13. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که با زندایی خود رابطه جنسی انجام دادم. قضیه چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی سبک شمردن گناهان صغیره و خطر سقوط اخلاقی شماست

 14. mohamadmohamadsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم با دخترخاله ام که یک دختربیوه است رابطه برقرارمیکنم ودرهمان حین مادرم میادوبا ن هم رابطه برقرارمیکنم ولی ارضانمیشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ی جنسی با دختر خاله تان و یا با محارم به نشانه ی این باشد که دست به کارهای مسخره بی هدف و یا بدون نتیجه خواهید زد

 15. دانیالدانیالsays:

  من خواب دیدم که با دخترعموی خودم در ماشین تجاوز کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از اقوام نزدیک شما در اینده ی نزدیک برای شما نقشه خواهد کشید و شما و احساستان را بازیچه قرار می دهد

 16. سعیدسعیدsays:

  سلام من خواب دیدم که با زنداییم رابطه داشته ام تو پرانتز کردن تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برقراری رابطه جنسی با زن دایی طبق توضیحاتی که داده شد به معنای رسیدن به مراد دل است

 17. davood.hbs275davood.hbs275says:

  من خواب دیدم با دختر عمه خودم رابطه داشتم و با علاقه بود او ۸سال از من بزرگتر و مجرد هستش و من هم مجرد هستم وسط خواب باهاش سکس میکردم که به من زنگ زد و مرا بیدار کرد و از من پرسید کجایی حالت خوبه چیکار میکنی؟ خواهش میکنم راهنمایی ام کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها حس می کنید که یک نفر علیه شما توطئه چینی می کتد. قیل از اینکه برای دفاع کردن از ترسهایتان دلیل و شواهد بیاورید، در مورد قضاوت های زود هنگام خود با احتیاط عمل کنید.

 18. حسینحسینsays:

  خواب دیدم که با دختری زیبا که عاشق او بودم و برهنه بود رابطه عاشقانه داشتم ولی رابطه جنسی و نزدیکی نداشتم و برام خیلی لذت بخش بود. و خیلی هم او را دوست داشتم و فکر میکنم دختر رویاهام باشه. تعبیرش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ی عاشقانه با دختر رویاها بیانگر رسیدن به مراد دل است

 19. حسینحسینsays:

  ممنون عالی بود مراد دل من اینه که اول به رویای مادی و ثروت و کسب و کارم برسم و بعدش ازدواج خواب هایی که قبلا دیدم و دیگران برام دیدن ، گواه این مطلبه. به علاوه تمام نشانه هایی که در طول روز میبینم این مطلب رو به من نشون میده. منظورم از اینا اینه که خواب میتونه یک نشانه قوی از طرف خدا باشه مرسی از تعبیر زیباتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به کسی دلبسته‌ای که سطحی ناپخته و زودگذر است. شیرینی، جذابیت و دلربایی خاصی دارد اما پایدار و ارزشمند نیست.

 20. رهارهاsays:

  سلام و خسته نباشید، نزدیکه صبح دیدم در خواب با شوهرم که فوت کرده دوباره ازدواج کرده ام و رابطه جنسی داریم و هر دوی ما نیز در ان رابطه ارضا شدیم . تعبیرش چیست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما به زودی کار و هدف خود را تغییر خواهید داد و دست به کاری می زنید که کاملا با قبل فرق می کند.بدانید که بسیار خوب است و باعث پیشرفت شما خواهد شد.

 21. نسترننسترنsays:

  باسلام.من خواب دیدم با مردی که دوسش داشتم تو واقعیت خیلی ازش دورم.. .انگار میخواد بره نمیدونم ترکم کنه یا بمیره من بهش میگم یه بار دیگه میخوام کنارت بخوابم رفتم تو یه وانه حمام تو آب کنارم بود و عشقبازی میکردیم انگار منو برد و روتخت باهم رابطه جنسی داشتیم کاملا تو خواب رابطه داشتیم همش تو فکر بودم اگه باردار بشم بچشو نگه دارم چه جوری بدون اون بزرگش کنم..درحال ارضاشدن بودم که از خواب بیدارشدم..من یه دخترم و مجردم میشه تعبیرشو بگین..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از دست دادن کسی که به شما علاقه مند بوده و قدرش را نمی دانستید .

 22. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم عشقم با من در حال رابطه جنسی هست بعد خیلی سریع اینکارو کرد من هم در حال ارضا شدن بودم از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از آرزوهای فرد مورد نظر برآورده می شود

 23. ز.مز.مsays:

  من خواب ديدم با دوست خودم ك چند وقتي هست همديگر را نديديم نزديكي داشتم و خيلي ام اشتياق داشتيم براي اين كار

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نزدیکی جنسی با جنس مخالف اگر از قسمت واژن (کس) و همراه با لذت باشد به علامت رسیدن به مراد دل است

 24. zazasays:

  با سلام و عرض خسته نباشید: در خواب دیدم که شخصی پشت یک شیشه بود و یک شیشه عسل نسبتا بزرگ در دست داشت و من در خواب این توانائی را داشتم که دستم را از داخل شیشه رد کنم یعنی وقتی دستم را روی شیشه میگذاشتم در آن محل موج می افتاد و دست من رد می شد دستم را از شیشه عبور دادم و شیشه را گرفتم و چون یک دستم را رد کرده بودم به او گفتم که همراه دست من دستت را بیاور و از من جدا نشو تا دستت رد شود شیشه را گرفتم و دست آن شخص را همراهی کردم تا برگردد و از شیشه عسل مقداری خوردم سپس آن شخص که خیلی هم جوان نبود بیرون آمد و با تعجب مرا نگاه می کرد که چطور آن کارها را انجام دادم ببخشید طول کشید سپاس گذارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی را که می توانند حتی کوچکترین اثر مثبتی در زندگیتان داشته باشند از دست ندهید . به ظاهرتان اهمیت دهید . راهی را که عقل فرمان می دهد انتخاب کنید .

 25. محمد زادهمحمد زادهsays:

  سلام . ببخشید خواب دیدم که صمیمی ترین دوست معشوقه ام اومده و سعی داره که با من رابطه برقرار کنه . اما من چون معشوقه ام رو دوست داشتم این کارو نمی کردم ولی اون سعی داشت که به زور بهم نزدیک بشه ولی آخرش تونستم اونو از خودم دور کنم . میشه تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تمام‌مشکلات و‌سختی هایتان حل خواهد شد و‌به سعادت خواهید رسید

 26. MohadeseMohadesesays:

  ببخشید من خواب دیدم با یکی از اشناهامون ک خانوم بودن رابطه داشتم.تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب هست نگران نباش، برای شما این رویا علامت کامیابی و یا به گفته برخی معبران خارجی شانس است

 27. amir hoseiniamir hoseinisays:

  با سلام من خواب دیدم با یک زنی که دشمنی دارم تو خواب داره به من تجاوز میکنه یعنی من مذکر هستم تو خواب اون مونث و همه میگفتن اون بهم تجاوز کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نزدیکی جنسی زن با دشمن خودش به تعبیر زیان و بدشانسی های پی در پی برای فردی است که با شما دشمنی دارد و این کاملا از توضیح شما مشخص بود

 28. ندانداsays:

  سلام خواب دیدم با زنی غریبه رابطه نزدیکی از واژن داشتم بعد از اتمام او تبدیل به مرد شد و درب خانه از جا درآمده بود و من ترسیده بودم همسایه ها صدای نزدیکی مرا شنیده باشند و آن مرد برایش مهم نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستان نزدیکتان در ازدواج خوشبخت خواهد شد.

 29. ح.ضرغامیح.ضرغامیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که خواهرم که مطلقه هست شوهر کرده و رابطه جنسی دارن بعد من تو خواب ازش میپرسم لذت میبری میگه بله و من کمی تعجب میکنم چون ایشون در واقع تمایلش به رابطه جنسی کم هست لطفا تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در تقدیر و سرنوشت خواهرتان روشنایی میبینم اما ایشان در حال حاضر کمی خسته ناامید هستند اما امید و خوشحالی در آینده وارد زندگی ایشان خواهد شد مشروط بر اینکه صبور باشند

 30. لیلالیلاsays:

  سلام من دختر هستم. من گاهی اوقات میبینم که با پدرم رابطه ی جنسی دارم. گاهی هم با دخترای غریبه که نمیشناسم در حال همجنس بازی. تو خواب خجالت میکشم ولی این رابطه ادامه پیدا میکنه. ولی تعجب میکنم که یکی دو بار پسر جوونی تو خواب عاشقم بود طوری که واقعا از چشاش میشد فهمید چه قدر بهم علاقه داره و اصلنم کاری نمیکرد که ناراحت شم و لبامو یادمه بوسید ولی اون موقع واقعا خجالت میکشیدم و نمیتونستم سرمو بلند کنم. مچکر اگر تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این اشکالی ندارد رابطه ی جنسی با محارم درجه ی اول شاید در ظاهر خیلی عجیب و باورنکردنی باشد اما تعبیر آن نیکوست و چیزی به جز عاقبت بخیری ندارد

 31. نسریننسرینsays:

  سلام.خوابی که مینویسم چندین بار برای من تکرار شده ..اینکه هر بار خواب می بینم با برادرم یاداییم همبستر شدم و...خیلی حالم بد میشه وقتی بلند میشم و این خواب ها همش جلوی چشم من میاد تا جاییکه که از اونها بدم میاد..با این که من خارج از ایران زندگی میکنم و نمیبنمشون اما گاهی حتی ازشون بیزار میشم بس که این خواب من و رنج میده ..میشه تعبیرش و بگین ..مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آماده شدن برای تغییرات بزرگ

 32. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم با خواهر خود رابطه نامشروع دارم معنیش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه جنسی با خواهر بیانگر خوشبختی و عاقبت بخیری برای خواهرتان است

 33. سودهسودهsays:

  سلام. بعد از اذان خواب دیدم که به یه سفر رفتیم همراه خانواده من .ولی به دلایل نامعلوم تو اون سفر درمونده وبی مکان موندیم. رفتیم خونه یه آشنای شوهرم اما غریبه بود.خواب دیدم در طبقه بالا ی خونه بودیم.شوهرم کاملا برهنه بود.رابطه نداشتیم فقط شکمش آورد جلو که ببوسم و بعد لب گرفتیم اما مرد صاحبخانه اومد و شوهر م کاملا ارضا شد و خونه اون مرد کثیف شد.مرد اول به روش نیاورد ولی بعد عصبانی شد وما رو از خونه بیرون کرد.موقع خروج فقط من و شوهرم وپسرم بودیم. انگاربقیه رفته بودن. ناگفته نمونه که ماه رمضونه و شوهر م سر اذان پاشد گفت قلبش درد میکنه و قرص خورد و روزش باطل شد .بعد که خوابیدیم این خواب دیدم لطفا بفرمایید درگیری داره ؟ چون خیلی دقیق و البته بی مقدمه بود کاملا ذهنم رو درگیر کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این رویا کسالت ها یا ناراحتی های ناگهانی هستند که در یک دوره زمانی مشخص پیدا می شوند و دوباره از بین می روند

 34. زهرازهراsays:

  سلام. خواب دیدم خواهر کوچیکم که ٧ سالشه با یه پسر هم سن خودش رابطه جنسی داره هر روز. من و مادرم خبر داریم. مادرم اهمیتی نمیده ولی من خیلی حساسم و وقتی پسره میاد در رو قفل میکنم یا یه کاری میکنم اینا نتونن این کارو بکنن. این کار رو هم تو خونه مادر بزرگم میکنن. در ضمن تو خواب علاقه ی زیادی به رابطه با مادرم دارم. اون هم همین طور. در اتاق رو که میبندیم با هم خلوت کنیم انگار نمیشه یه جورایی و میمونه تا یه فرصت دیگه پیدا کنیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاق عجیب و غریب

 35. سحر یزدان شناسسحر یزدان شناسsays:

  سلام وقت بخیر من دیروز عصر خواب دیدم که همسرم با خواهرم رابطه جنسی مقعدی برقرار کرده و من شاهد رابطه اشون بودم که تو خواب خیلی منقلب شدم و همش میزدم توی سرم و به همسرم میگفتم آخه با خواهر من... و خواهرم هیچ حرفی نمیزد(لازم به ذکره من نزدیک یازده ماهه ازدواج کردم و خواهرم مجرده)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناخوشنودی و یا یک سوء تفاهم رخ خواهد داد.

 36. شهلاشهلاsays:

  سلام. من خواب دیدم با شوهرسابقم که یکسالی میشه از هم جدا شدیم. میخوایم رابطه جنسی داشته باشیم... ولی اون نمیتونه کاری انجام بده، ببخشید انگار مردانگیش ورم کرده و غیر عادی. ودر نهایت نزدیکی صورت نگرفت. حس منم تو خواب ناراحت بودم، چون انگار هیچ میل و رغبتی نداشت...علاقه ای بهم نداشت...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موانع و مشکلات را پشت سر می گذارید و به آرامش می رسید. وضع کار و حرفه تان رو به رونق می گذارد و به رفاه دست می یابید.

 37. رویارویاsays:

  سلام.در خواب الت زنی را دیدم که با مردی کامجویی میکرد.زن بارلا بود.بعد دیدم اون مرد کسی هست که مدت خیلی دوستش داشتم و مدتهاس ازم جدا شده و در خواب هم ناراحت بودم شدیدا.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که با ناراحتی‌ها و شکستهای پیاپی در آینده روبرو خواهید شد.

 38. mehrdadmehrdadsays:

  من شبی خواب دیدم بازنی که همسایه ما بود و شوهرش مرده رابطه دارم البه به در خواست همون زن تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به اين معنا است كه به آرزوهاى خود دست مى‌يابيد.

 39. سهیلاسهیلاsays:

  خواب دیدم با مردی غریبه نزدیکی دارم او با تمام وزن بر روی من افتاده بود احساس وحشت و خفگی داشتم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

 40. درسادرساsays:

  سلام یکی ازدوستانم که پسرهستن خواب دیدن که ماباهم رابطه جنسی داشتیم وسط یه جیه شلوغ که احتمالابیمارستانی چیزی بوده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احساس خطری که به زودی پایان می‌یابد.

 41. AAsays:

  سلام خواب دیدم که کریستین رونالدو توی خونه ما خوابیده بود من رفتم کنارش بهش ابراز علاقه کردم اون سینه هامو فشارداد که من دستش برداشتم و گذاشتم روی باسنم که یک دفعه بهم تجاوز کرد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد

 42. پریاپریاsays:

  سلام استاد من خواب دیدم کسی که عاشقش هستم از پشت من و در اغوش گرفت و من داغی و بزرگی آلت ایشون و احساس میکردم بعد با لباس رابطه کامل و شبیه سازی کردیم در همین حال یکی از دوستانم ه اونجا بود اسمم و صدا کرد تا متوجه باشیم که در معرض بقیه هستیم و بعد ما عذرخواهی کردیم و معشوقم با خنده ی روی لبش و شادی فراوان کنارم دراز کشید گفت اگر واقعی بود من بدبخت میشدم (منظورش انجام رابطه و شاید بچه دار شدن بود) البته اخرین باری که عشق بازی داشتیم نزدیک به یه ماه پیش هست و الان تقریبا دو روز یبار یه احوالپرسی ساده میکنیم و رابطه ای نیست. میشه لطفا تعبیرش و بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که با بعضی از افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید.

 43. پریاپریاsays:

  اما من با هیچ کسی بجز این دو نفر که توی خواب دیدم ارتباطی ندارم. فقط خانوادم. میشه تعبیر دیگه ای هم داشته باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم تعبیر این رویا فقط یک احتیاط برای شما بود چنان چه رابطه ای با دیگران ندارید پس باید مراقب باشید در اینده چنین رابطه هایی ایجاد نشود

 44. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم تو اتاق خودش خوابیده روی تخت و همسر من بالا سرش نشسته و با دستش داره پرده بکارت خواهرمو میزنه تعبیرش، چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون پاره شدن بکارت ایشان در حضور خودتان انجام شده خطری ندارد و خیر است

 45. الهامالهامsays:

  سلام خواب دیدم با یک نفر که قبلاً علاقه زیادی به ایشان داشتم رابطه جنسی دارم، بعد از رابطه نگران شدم که چرا من این کار را کردم و بکارت خود را از دست دادم ولی بعد با هم ازدواج کردیم. ایشان در حال حاضر از همسر خود جدا شده اند.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آرام باش و تصمیمات درست اتخاذ کن و اگر نیاز داری به نصیحت دیگران گوش کن.

 46. الهامالهامsays:

  سلام خواب دیدم با کسی که قبلا علاقه زیادی به ایشان داشتم رابطه جنسی دارم. بعد از رابطه نگران شدم که چرا من این کار را کردم وبکارت خود را از دست دادم (خونریزی ندیدم) ولی بعد با هم ازدواج کردیم. ایشان در حال حاضر از همسرشان جدا شده اند.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی حوادث تازه و تلخی است که در زندگی این شخص پیش خواهد آمد

 47. زینبزینبsays:

  سلام دیشب خواب دیدام با شوهرم دارم نزدیکی میکنم بعد بصورت ناگهانی زنی وارد میشه که از پایین تنه لخت بود و بالای سرمون وایمیسته و آلت تناسلیشو ب نمایش میزاشت و سعی داشت با شوهرم رابطه برقرار کنه و از من در مورد اندامش سوال میکنه ک منم تعریفشو کردم و شروع میکنه ب نزدیکی کردن با شوهرم وو منم بهشون نگاه میکردم در آخر وقتی ک خاست بره از شوهرم خاست ک شوهر خانومه از این رابطه با خبر نشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احساسات و عواطفی پر شور و حرارت دارید. امیدوار باشید، زندگی برای شما روز به روز بهتر خواهد شد هر چند اگر مشکلاتی در این راه به چشم بخورد

 48. AqaAqasays:

  سلام خواب دیدم با عروسمون قصد رابطه جنسی داریم و اونا هم مایل بود ولی اخرش نا تمام موند و این کار انجام نشد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر چند اتفاق جدید و شیرین برای عروس خانواده ی شماست

 49. سسsays:

  سلام خواهرم خواب دیده با همسرشون که فوت شدن قصد نزدیکی دارن ولی ایشون نمیتونسته (در واقعیت هم به خاطر بیماری نمیتونستن ) همین که شرایط محیا شده مادرم اومدن و اینا مجبور شدن تمومش کنن بعد میبینه برادر دوستش اومده و پیچ و مهره ای رو که دیروز بهش داده میخواسته خواهرمم پیچ باز کرده بهش داده شوهرشم همینطوری به خواهرم نگاه میکرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تصمیم برای انجام رابطه ی جنسی با همسر سابق نیکوست و نشان دهنده ی رضایت قلبی این شخص از خواهر شماست

 50. ستارهستارهsays:

  سلام خواب دیدم ک دراز کشیده بودم استادم اومد وبدن منو لمس کرد ومن ناراحت شدم وبعد رفت یک زن دیگ رو بغل کرد .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می‌دهد.

 51. مریممریمsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم دوس پسر قبلیم اومده سرکوچه امون بهش میکفتم چیکارم داری من متاهلم دستم کشید کفت بیا کارت دارم منو برد زیرگذر خیابون که دیدم خونه هست انکار اونجا منو بوسید ازلبام بعد دیدم الت تناسیلشو دراورد من دستمو زد سرش افتاد بعدمن کفتم میرم خونمون کسی میبنه اونم داشت خودشو مرتب کردباخودم میکفتم چجوری اونو انداخت سرجاش بعددیدم بغل اونجایی که بودیم حمام عمومی هست دارن حموم میکنند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر جنگ و دعوا بخاطر زن یا دختر در اطراف شماست

 52. المیراالمیراsays:

  سلام استاد دوستم ک یک خانم متاهل هستن در خواب دیدن ک با من ک یک دختر مجرد هستم رابطه جنسی انجام میدهد و بعد دیده من یک آلت مردانه بسیار بزرگ دارم ک هراسان از خواب پریده. ممنونم از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب باشید ، خوب نبود، وسوسه ، فریب خوردن و قرار گرفتن در شرایط یکباره و نگران کننده تعبیر می شود

 53. ManzorManzorsays:

  من در خواب دیدم که با دختر عمو خود در حال ایجاد رابطه جنسی هستیم و اول ان شروع کرددر این حال بودیم که بیدار شدم و در همان لحظه بیداری ارضا شدم .من در واقعیت هم دختر عمو ام را دوست دارم و میخواهم با او رابطه برقرار کنم تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات جدیدی برای شما و دختر عمویتان در آینده رقم خواهد خورد

 54. پرتوپرتوsays:

  سلام بنده چندین بار خواب دیدم که با یک دختر دیگر رابطه دارم و اینگار نه اینگار که با همجنس خودم است و بسیار بسیار لذت میبردم در خواب،هربار که خواب دیدم قبل از اذان صبح بوده،من اصلا اهل این حرفا نیستم و برایم بسیار تعجب اور بود. ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روابط عاشقانه با دوام مناسب است

 55. سامانسامانsays:

  سلام من خواب دیدم با دختری که دوستش دارم و اونم دوستم داره خوابیدم منی رو روی شکمش ریختم‌و بعد معذرت میخام روش ادرار کردم و بعد اون اومد روی من و همین کارو کرد و من توی خواب و وقتی بیدار شدم ارضا شده بودم ما مکانی از هم دوریم و ی مدت هم بخاطر مسائلی از هم جدا هستیم میشه تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتاریهای کوتاه با مرور زمان از زندگی تان دور می شوند و شرایط تازه و لذت بخشی در مقابلتان قرار خواهد گرفت

 56. سیماسیماsays:

  سلام رابطه جنسی با دوستی که خیلی وقته باهاش قهری تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدست آمدن لذت یا خوشگذرانی های زیاد برای دوستی هست که با آن قهر بوده اید

 57. سیماسیماsays:

  سلام رابطه جنسی تو خواب با کسی که عاشقش هستی ولی بنابه دلایلی بین شون فاصله افتاده و مدت زیادی هستش که با هم قهرن تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است سردی بیشتری در این روابط به چشم بخورد ولی با گذشت زمان بهبودی و گرمی های تازه ای در راه خواهد بود

 58. زینبزینبsays:

  من خواب دیدم یه آقایی تو خونه ماست که بیماری پوستی داره و خانومش داره تیمارش میکنه و پماد بهش میماله اما این زوج پسری دارن به اسم علی خیلی شلوغ میکنه و مادرم نارتحته از این پسرشون و بمن میگه این مهمونهای تو کی میرن. تعبیرش چیه؟ در بیداری خانم این آقا به رحمت خدا رفتند هیچ بچه‌ای هم نداشتند، حالا این آقا فکر کنم بمن علاقمند شده اما ازم خواستگاری نکرده منم گاها بهش فکر میکنم چون مرد خوب و مهربونیه..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید برخی از تصمیمات خود را به مدت کوتاهی به تعویق بیندازد فعلا زمان مناسبی برای قضاوت یا تصمیم گیری نیست

 59. لیلیلیلیsays:

  سلام... من خواب دیدم باپسر جوونی که خیلی هم شبیه عموم هست نزدیکی کردم وانگارشب اول عروسیمون بودوباراول ...وخیلی هم خجالت میکشیدم وترسیده بودم ولی اون نه لطفا تعبیرکنیددلم خیلی شورمیزنه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر از یک صحنه ی ناخوشایند در خانه می دهد

 60. مژیمژیsays:

  خواب دیدم جایی هستم ک ن مکانش رو میشناختم نه ادماش بعد دیدم که دونفر از اونا رفتن توی اتاق و شروع کردن به عشقبازی کارفرمای اونجا (یکی از خواستگارای اخیرم بود)دیدشون و به شدت عصبانی شد و از اتاق و کلا اون شرکت انداختشون بیرون من ترسیده بودم ولی پیش خودم گفتم منکه خطایی نکردم اونا اشتباه کردن. بعد شروع کردم به نگاه کردن لباسا و جمع کردنشون تعبیر این خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما فقط شاهد این صحنه بوده اید پس بیانگر این است که به لذت خواهید رسید

 61. زهرازهراsays:

  سلام وقت بخیر. ببخشید من دیشب خواب دیدم با مادرم آمیزش دارم و لب های من رو می بوسه در حالی که به خواست اون هست ولی من تمایلی نداشتم.اصلا حس خوبی ندارم خواهش میکنم میشه تعبیرش رو بگید؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت و سرخوشی بهتر و بیشتر هست برای خانواده ی مادری شما.

 62. baraaanbaraaansays:

  سلام من خواب دیدم که با معشوقم توو اتاقم داره باهام نزدیکی میکنه ولی شورتشو در نمیاره اما بزرگیه التشو هس میکردم که میبرد سمت واژنم بعد بهش گفتم چرا در نمیاری گفت من اینکارو کنم برات خواستگار میاد .بعد من خودم التشو دست میگیرم تا دست میکشم روش ارضا میشه و منی زیاد ازش بیرون میاد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فقط نشان دهنده ی بدست آمدن لذت های زیاد برای این شخص و بواسطه ی اعمال و رفتار گناه آلود است که با نیت بد انجام می شوند

 63. نازینازیsays:

  سلام... من دختر مجرد هستم خواب دیدم دختر خواهرم ک اونم مجرده برهنه ست و من تمام بدنش رو از بالا ب سمت پایین با شهوت می بوسیدم و می مکیدم و درحال ارضا شدن بودم و احساس میکردم من تو خواب آلت مردانه دارم و میخوام باهاش نزدیکی کنم ولی آلت مردانه رو برای خودم نمیدیدم تو همین حال مادرم صدام زد رفتم و دوباره برگشتم ک ادامه بدم دختر خواهرمم مشتاق بود ولی خواهرم ک مادرشه اومده بود تو اتاق و کنار تخت تشک انداخت و میخواست اونجا بخوابه دختر خواهرم تشکشو برداشت و برد بیرون و گفت برو تو اون اتاق بخواب اینکارو کرد ک من و خودش دوباره تنها بشیم ولی خواهرم نرفت بیرون منم تو اوج شهوت بودم و میخواستم دوباره ب خواهرزادم نزدیک بشم ک از خواب بیدار شدم... لطفا تعبیرشو بگید. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب نیست و متاسفانه در آینده ایشان روزهای سختی را بخاطر اشتباهاتی که خودشان مرتکب می شوند تجربه میکنند

 64. نازینازیsays:

  این خواب رو خودم دیدم این اشتباهات و روزهای سختی ک گفتید برای خواهرزادم هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله مربوط به خواهرتان است ، به مدیر سایت پیام دهید تا دعایی فوری برای رفع خطر این رویا بنویسند

 65. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم که داداشم جلوی من داره با زنش نزدیکی می کنه.می شه لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ایشان با کمبود محبت رو به رو می شوند

 66. سعيدسعيدsays:

  باسلام تو خواب با معشوقه ك خيلي دوسشم داره رابطه جنسي از جلو انجام ميدادمو يادمه و يجام يادمه در خواب ديدم ك معشوقم با لبخند گفت بمن ك خواب ديدم يعني در خوابم معشوقم گفت خواب ديدم ك تعبيرش اين بود ك ما از هم جدا ميشيم و منم ناراحت شدم و گفتم ن بابا هيچي نيمشه و ي هم چين حرفايي...در حقيقت هم خيلي ازين ك از هم جدامون كنن يا جدا شيم خيلي ميترسمو ب اينا خيلي فكر ميكنم تروخدا استاد تعبيرش چيه؟❤️❤️?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر رابطه ی جنسی در این مورد بدست آمدن لذت تعبیر می شود

 67. ويداويداsays:

  سلام من ديشب خواب ديدم در اتاقم و روي تختم با يك آقا در حال رابطه هستم، و اتاق بقدري تاريك بود كه من نه اون آقا رو ميديدم و نه صداشون رو ميشنيدم ولي اندام تناسلي اش رو ميديدم، در حين رابطه پدرم وارد اتاقم شدم و با لبخند گفتن يك خبر خوب برات دارم و يك تور سبز رنگ رو بهم دادن و گفتن فلان وكيل از فلان شهر اينو برات فرستاده و بازش كردم ٥ لإيه تور بود كه دررونش آجيل مشكل گشا بود و من همش رو خوردم و پدرم گفت اون وكيل اين نامه هم داده و حكم دادگاه بنفع ما تمام شده ، ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همین که بخاطر تاریکی قادر به تشخیص چهره ی او نشده اید خوب است و نشان دهنده ی اتفاقات زیبا و خوشایند در زمینه احساس و عشق است

 68. یاسمین ۸۳یاسمین ۸۳says:

  سلام.من یه خانم هستم.خواب دیدم بشدت نیاز جنسی داشتم و قصد داشتم با برادزادم جماع کنم.برادر زادم توی خواب کچل کرده بود.و لخت خوابیده بود.تمام پرده ها رو کشیدم‌و وقتی رفتم سمتش گفت باید به خانمش تلفن کنه.وقتی زنگ زد تلفن خانمش خاموش بود.اومد سمت من و گفت اگر این کار رو بکنم خیانت به میزبان میشه و تو مرامم نیست. و انجام ندادیم.تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در آینده زندگی آرام و راحتی خواهید داشت ، ان شاءاله

 69. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم رفتم روستا با دوستام خوشحال بودیم بعد من بستنی سنتی درست کردم خیلی خوشمزه بود کلی خامه ریختم توش بعد با یه مرد غریبه مجامعت کردم خیلی دوسم داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان از یک تغییر خوشایند در روند زندگی شخصی تان می دهد و مورد خوبی است.

 70. مریممریمsays:

  با سلام من دختر هستم خواب دیدم روی پاهای دختر خاله ام هستم و ارضا میشم تعبیرش چیه با تشکر...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون طرف مقابلی که شما را ارضا کرده هم جنس خودتان و از اواقم بوده معنای خوش و خوبی دارد

 71. وحیدوحیدsays:

  سلام من توی خواب دیدم که با همسر سابقم که تازه جدا شدیم رابطه و نزدیکی کردیم بعد اون چند بار ارضا شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از بدست آمدن لذت ها و تفریحات بیشتر برای همسر دوم می دهد.

 72. سمانهسمانهsays:

  سلام....اگه دختری خواب ببینه یه جا ایستاده تقریبا میشه گفت یه مکان سربسته که یه یسری مرد اونجان و دارن فقط در حد یه دست زدن دست میزنن بهش چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این به بیننده ی خواب هشدار می دهد که ممکن است افرادی به قصد مزاحمت چشم چرانی و هیزی کنند ؛ و معنای چندان بدی ندارد.

 73. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم با نامزدم توی اتوبوس نشستیم چند نفر تو اتوبوس هستن با فاصله از ما نشستن یهو‌ نامزدم میاد رو‌ من میخوابه و میگه لخت بشیم من گفتم اینجا که گفت آره و لخت بود ولی من لباس داشتم من داشتم لذت میبردم که یکی از مسافرا برگشت عقب رو نگا کرد نمیدونم ما رو دید یا نه که از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از این میدهد که برخی از افراد فضول و یا مداخله گر ممکن است بعضی از آرامش های شما در آینده را بر هم بزنند.

 74. مریممریمsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم من دراز کشیدم یه مرد بالای سرمه و یه پسر نوجوانه دیگه هم بود داشت چیزی اموزش میدادمرد مبخواست بهم نزدیک بشه دید اون پسره مزاحمه فرستاد نخودسیاه داشت باهم رابطه برقرار میکرد که اونموقع فکر میکردم که شوهرمه باهام سکس میکنه ولی قیافه اش متفاوت با قیافه شوهرم بود وسط سکس نمیدونم کی اومد جدا شدیم از هم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در برخی از موارد و از نزدیک شاهد اعمال گناه آلود اطرافیان باشید.

 75. خاوریخاوریsays:

  سلام .من در خواب دید ام که با دختر خاله هایم به پارک هستیم یک دختر خاله ام را در آغوش می کشم و خواهر دیگر اش نیز کنار مان هست و من پا های آن دومی را لیس میزنم . تعبیر اش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در مورد بعضی از افراد نزدیک به خود سوءنیت پیدا کنید

 76. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم بایه مرد غریبه رابطه جنسی کامل داشتیم تموم که شد پامو زخم کرد با دستش ترسیدم فکر کردم دیونه س فرار کردم همه جا آتیش گرفت از پله ها اومدم پایین وسایلمو جمع کردم ریختم تو چمدون قایم شدم در و قفل کردم یه خانوم شلیک کرد پنجره رو شکست درو براش باز کردم رفتم سوار اتوبوس شدم که فرار کنم یه خانومه گفت چرا جوراب مشکی پوشیدی منم بهش گفتم شما چیکار دارید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتمال دارد دچار بعضی از نگرانی های کوتاه مدت و موقت شوید.

 77. موسیموسیsays:

  خواب دیدم یک دختر بسیار بسیار زیبا که نمیشناختمش داخل خونمون بود و دوتا از دوستهای برادرم داشتن بهش تجاوز میکردن و کلی منی از اونا و دختره خارج میشد و ناگهان داداشم هم رفت که به دختره تجاوز کنه و دختره هم بی میل نبود.ناگهان داد فریاد مادرم بلند شد و بسیار عصبانی شد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب باشید تا خدای ناکرده نفس و وسوسه های آن شما را به گمراهی نکشد.

 78. دایانادایاناsays:

  سلام خواب دیدم روی یه تخت خواب نشستم و توی یه مغازه ام و اونطرف خیابون یه پسر هست که من هی براش خودنمایی میکنم که ناگهان میاد اینطرف خیابون و به زور بهم تجاوز میکنه و بعد یه مرد خیلی هیکلی میاد.و هردوتامونو باهم میگیره و میچپونه توی یه بشکه شراب که کنار تخته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در بخشی از زندگی تان قدرت به شما رو خواهد کرد.

 79. MaryamMaryamsays:

  خواب دیدم داداشم که فوت کردن یا یک مرد جوان دقیق یادم نیس اما بیشتر حس میکنم داداشم بود که از من رابطه جنسی میخواست احساس میکنم اونم لخت بود ومنم ،تو خواب انگار یه بار از پشت رابطه داشتیم و دوباره هی اصرار میکرد و من قبول نمیکردم اخرش با قاطعیت بهش گفتم نمیخام رابطه داشته باشیم مامان اینا میان میبینن مارو

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، چون این پیشنهاد را از طرف نزدیکان درجه یک و البته فوت کرده داشتید تعبیرش نیکوست و نمی تواند باعث زیان باشد.

 80. ناشناسناشناسsays:

  درور بر شما من مرد هستم و مجرد صبح خواب دیدم که با همسرم البته ایشون دو ساله برحمت خدا رفتند. ترکیه بودیم روی رودخانه داخل قایق، قایقهای دیگه‌ای هم اونجا در حال حرکت بودند مثل ما. همونجا تو قایق با هم آمیزش داشتیم ولی خوب شرایط آلت من طوری بود که وارد نمیشد اما خوب لذت همونو داشت. تیبیرش چیه؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر خطايي در حق تو كرده‌اند، آن را ببخش و فراموش كن

 81. ستارهستارهsays:

  سلام و خسته نباشید خدمت معبر عزیز، من مدتی هست که با دوست پسرم از هم جدا هستیم ‌و هیچ ارتباطی نداریم، من دیشب خواب دیدم که داخل یه رستوران داریم باهم صحبت میکنیم و بعدش به نتیجه رسیدیم و اشتی کردیم، بعد از اون سریعا رابطه جنسی بر قرار کردیم(در هنگامی هم که باهم دوست بودیم باهم رابطه ی جنسی نداشتیم) بعد از اون که تموم شد باهم به یک مهمونی رفتیم، ولی خواب خیلی شفاف و روشنی بود تک تک مراحل خواب رو یادمه و واقعا انگار واقعی بود، یعنی وقتی از خواب بیدار شدم باورم نمی شد که این یه خواب بود فقط ، احساس کردم واقعا برگشتیم باهم. ممنون میشم تعبیر خوابمو‌ بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خطرات و مشکلات زیادی از کنار گوشت عبور کرده بدون آن که مطلع شوی ! ولی پختگی و درایتی در شما وجود دارد که سبب نجاتتان در برابر وسوسه ها و یا دردسرهای دنیوی می شود !

 82. علیعلیsays:

  سلام وقتتون بخیر خاله من ۲ ساله فوت شده دیشب خواب دیدم که به شدت به من علاقمند شده و وارد معاشقه گرمی شدیم و به دلیل استرس نتونستیم نزدیکی کامل داشته باشیم اما به شدت علاقمند به رابطه با من بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم و غصه ها را کوچک ببینی و سعی کنی از شادی های زندگی هرچند هم که اندک باشد لذت ببری تا از این حالت کسالت و خمودگی خارج شوی.

 83. مریممریمsays:

  درود بر شما.خواب دیدم چند بار با شوهر دوستم رابطه کامل داشتم و بعدش با هاش رفتم حموم بهش می گفتم نکنه زنت بفهمه می گفت خوب بفهمه برام مهم نیست بعد گرفت من و بوسیددر بیداری ما با اینا قهریم می شه لطفا تعبیرش کنید ممنون می شم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گشایشی در وضع شما ظاهر می گردد که نویدبخش اطمینان، آسودگی و نیل به مقصود است

 84. سعیدهسعیدهsays:

  سلام درخواب دیدم درحال استراحت بودم ی آقا اومد بهم گفت یادم نیست قولی ک داده بودم یا داده بودی ک بعد از تمام شدن اون کار باهم باشیم دیدم قیافش برادرم بود ونسبتش شوهر شد...کنارم خوابید وآلتش را درمقعدم کرد واین خیلی لذت میبرد انگار سیر نمیشد تاصبح بهم گیر میداد بعد بیاد از جلو ازم خواست گفتم از لحاظ بهداشت نمی شود ازخواب بیدارشدم.من مجردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقت آن رسیده که در وجود خود انقلاب کنی و غم و غصه گذشته را به دست فراموشی بسپاری.

 85. فاطمه ججفاطمه ججsays:

  سلام.من خواب دیدم با مادر شوهرم رابطه جنسی داشتم.البته تو خوابم مادر شوهرم آلت مردانه داشت وارضا شدو مااین رابطه رو جلوی شوهرم وپدر شوهرم انجام دادیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این مورد برای مادرشوهرتان کمی خطرناک باشد و سبب شود تا در واقعیت او دچار زیان شود

 86. SepidehSepidehsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که با یکی که هم سنمه و هم جنس و من ازش متنفرم به زور رابطه برقرار کردم و بعدش توی یه جایی شبیه روستا روی زمین خاکی با دختر دایی ام رابطه داشتم و ارضا شدم و از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا بیان میکند که ممکن است در آینده مجبور شوید تا بعضی از افراد را بر خلاف میلتان تحمل کنید و یا با آن ها همصحبت شوید !

 87. رضارضاsays:

  سلام خسته نباشید من تا به حال به طور متعدد اما متناوب در خواب های مختلفی دیده ام که با زنان زیبا رو در حال نزدیکی هستم تعبیر خواب های بنده چیه؟ با تشکر از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، دریافت خبری خوب

 88. HadisHadissays:

  سلام من خواب دیدم که با یه پسر جوون رابطه جنسی دارم و الت بزرگی داشت و من حس خوبی نداشتم از اینکه داشت بهم دست میزد و بعد هرکار کرد التش توو واژنم نمی رفت بعد خورد عورتمو تا بتونه ارضام کنه خودمم میگفتم که چیکار کنه انگار ولی ارضا نشدم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه‌ى شنيدن اخبار مطلوب است

 89. monamonasays:

  سلام من خواب دیدم که سوار یه تاکسی شدم که برم گوشی شکسته مو درست کنم وخیلی خم ناراحت بودم، افراد توی اون ماشین منو دزدیدن و جایی بردن که بهم تجاوز کنن ولی من فرار کردم، ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، پس این رویا هشدار میدهد تا در محیط بیرون از خانه از خودتان مراقبت بیشتری به عمل آورید !

 90. FatemeeFatemeesays:

  سلام من مجردم ولی توو خواب انگار قرار بود با کسی ازدواج کنم که میشناسمش و اون ادم توو واقعیت نامزد داره .میبینم توو حیاطم بعد با اون اقا میام توو بعد انگار حاملم و به اون میگم که خواب دیدم بچم پسره انگار ١ماه حامله بودم بعد میاد به من نزدیک شه عورتشو فرو کنه توو واژنم لباس داشتما هرکار کرد شاکی شدم و نزاشتم ولی با دست میمالید تا ارضا شم و انگار شدم ولی چیزی حس نکردم و اومدم اینور نشست پشت دیوار اشپزخونه و خودش خودشو ارضا میکرد و اخر ابشو ریخت لایه یه روزنامه که بهش گفتم پاشو باباتینا دارن میان پاشد و زیاد بهش روو نمیدادم انگار قبلا اشتباهی انجام داده بود که من زیاد تحویلش نمیگرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد.

 91. ستارهستارهsays:

  سلام من دختر مجردي هستم كه خواب ديدم تو خواب دو بار با مامانم رابطه جنسي دارم به طوري كه مامانم الت مردونه داشت ممنون ميشم تعبير كنيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مادر شما در خواب اشاره به باور ها و ارزش هایی دارد که از والدین خود به ارث برده اید. لازم است تا ماهیت این باور ها را شناخته و اجازه ندهید که به شما تحمیل شوند.

 92. زهرازهراsays:

  با سلام،خواب میدیدم با مادرم رابطه جنسی داشتم،من زیر بودم و مادرم روی من،اول کمی تعجب کردم ولی بعد عادی شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی که در خواب ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما در زندگی بیداری باشد؟

 93. عرشیاعرشیاsays:

  سلام خواب دیدم ک با دوست دختر رفیقم روی تخت خوابم سکس داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 94. محمدمحمدsays:

  من خواب دیدم که با دختر عمم که عروسی خواهرش هست دارم نزدیکی میکنم اون میگفت سریع باش که باید برم بعد دختر عموم اومد من با هردو تاشون نزیکی میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 95. مریمریsays:

  سلام من دختر مجردم خواب دیدم که سه نفر قصد دعوا بامن رو دارن دونفر دیگ اومدن کمکم و باهاشون درگیر شدیم و اونا رو میزدیم بعد یکی از اونا که بزرگتر و درشتتر بود اومد سمتم منو بغل کرد و شروع کرد بوسیدن من عقب رفتم و گفتم ک نامحرمی بعد لباسم رو عوض کردم و یه پیرهن خیلی خوشگل گلدار پوشیدم اونم اومد سمتم و گفت که میخواد بامن ازدواج کنه و دعوا رو کنار بذاره بعدم باهام رابطه جنسی برقرار کرد ولی کامل نبود... توی خواب ازش خوشم میومد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان میکند که برخی از اطرافیان در مورد بعضی از مسائل شخصی یا خانوادگی تان حسادت میکنند که این مورد بی اهمیتی است.

 96. زهرازهراsays:

  باسلام . خواب دیدم که دوست پسرم رابطه جنسی دارم و ببخشید ( آلتشو حس کردم که خیلی کلفت بود و رابطه برقرار کرد ) بعد در این رابطه بودم که ناگهان شوهرم اومد و مارو دید و من بطرف شوهرم رفتم و گفتم که بخدا من هیچ خطایی نکردم و کاری نکردم و شوهرمم هم اصلآ انگار نه انگار و براش عادی بود و عکس العملی نشون نداد . لطفآ تعبیرشو لطف کنید ممنون

 97. ستارهستارهsays:

  سلام و ادب دختر مجردی هستم که چند شب قبل خواهرم خوابی در رابطه با من دیدن که توی خواب بی نهایت ناراحت بودم و گریه میکردم و از طرف آقایی که خیلی مورد اعتماد من بوده مورد تجاوز قرار گرفته بودم و داشتم برای خواهرم این اتفاق رو میگفتم و خیلی هم گریه میکردم و ناراحتی میکردم. اینقدری که خواهرم از دیدن این خواب خیلی نگران شدن.میخواستم ببینم این خواب برای من تعبیری دارد؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.

 98. مینومینوsays:

  سلام من خواب فوق العاده وحشتناکی دیدم خواب دیدم دانشجو هستم رفتم یه جایی در شهر مثل خونه خالم غروب رفتم بیرون که دو تا نون و حلیم بگیرم که هوا خیلی تاریک شد و راهو گم کردم در جایی مثل یک جاده ای فرعی بودم که دیدم دو گروه پسر از روبرو و پشت سر دارن بهم نزدیک میشن و به هر طرف که برم منو میگیرن و بهم تجاوز میکنن ناچار وارد دشت شدم و کل شب آنجا ماندم هنوز دنبالم بودندصبح که شد آنها را فریب دادم و سوار کامیونی شدم که بارش یک جعبه شیشه ای خالی بود همینکه وارد کامیون شدم فهمیدند و دنبالم دویدند ولی نتوانستند مرا بگیرند با دست به قسمتهای جلویی کامیون می زدم که برو برو و وارد جعبه شیشه ای شدم توش دراز کشیدم و با پاهام درشو بستم پسرا میگفتن ببین چطوری خودشو نجات داد حتما یکی رو برای آموزشش استخدام کرده کامیون وارد مرکز شهر شد و من پیاده شدم و کفش به پا نداشتم با پاهای برهنه در خیابان راه میرفتم و اشک تو چشام حلقه زده بود خیلی خوشحال بودم که فرار کردم که به همخونه ایم در شهر رسیدم گفت بیا بریم خونه گفتم خونه و کلی گریه کردم اونم تعجب میرد وقتی رفتیم تو خونه شون خیلی بزرگ بود در وچکترین اتاقشون بهم جادادن دستشویی توی اون اتاق بود و جای خوابم هم کنارش پهن بود اتاق خیلی کوچولویی بود به دختره گفتم اینطوری شده اونم به خانواده اش گفت خواستن بیرونم کنن خیلی خانواده قرطی بودن دختره قیافش عوض شد و شبیه عمه ام شد گفتم شما می خوایین منو بیرون کنین گفت اینکارو نمی کنیم اشتباهی گفت تو هر جایب هم بری ما باهت میایم خونه دیگه ای بود.که می خواستم برم خیلی کوچیک بود ولی یک قوم یا دوستی اونجا بود خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد

 99. افشینافشینsays:

  سلام دیشب و خیلی شبایه قبل خواب دیدم که با عمه خودم سکس دارم ولی دیشب وسط این کار دیدم که بهش تجاوز شد توسط کسایی که میشناختمشون تعبیرش چیه خواب دیشبو شبایه قبلم؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند.

 100. ستارهستارهsays:

  سلام و ادب دختر مجردی هستم که چند شب قبل خواهرم خوابی در رابطه با من دیدن که توی خواب بی نهایت ناراحت بودم و گریه میکردم و از طرف آقایی که خیلی مورد اعتماد من بوده مورد تجاوز قرار گرفته بودم و داشتم برای خواهرم این اتفاق رو میگفتم و خیلی هم گریه میکردم و ناراحتی میکردم. اینقدری که خواهرم از دیدن این خواب خیلی نگران شدن.میخواستم ببینم این خواب برای من تعبیری دارد؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند.

 101. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. من مجرد هستم و دیشب خواب دیدم با برادرم رابطه دارم و در حال رابطه خواهرم رد شد کنار ما من زود رفتم ک کسی نبینه من و برادرمو . لطفا تعبیرش میکنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس عذاب وجدان، آرامش روانی شما را مختل کند.

 102. مینامهریمینامهریsays:

  با سلام من زنی متاهل هستم دیشب در خواب دیدم ک با خواهر مجردم سکس دارم و اورا ارضا کردم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند.

 103. میترامیتراsays:

  با سلام وادب نزدیک صبح خواب دیدم که همسایه ما با همسرش خوابیده ومن هم با همسرم که فوت شده کنارشان خوابیده ایم انگار انها زیر لحاف نزدیکی می کردند ومن وهمسرم هم این کار را می کردیم لحاف داشتیم بعد صحنه عوض شد ومن در خانه قدیمی پدری بودم به همسرم می گفتم که ما کنار همسایه امان نزدیکی کردیم من را در اغوش گرفت ودوباره قصد نزدیکی با من داشت یادم نمی اید کرد یا نه من در ظرفی نان وپنیر برایش اوردم بخورد می خواست روی میزی بخورد که ریخت وپاش بود بهش گفتم ان طرف که تمیز هست بخور بعد رفتم کوچه دیدم پشت وانتی که فکر کنم مال برادر شوهرم بود پر از بشکه های سبز بود که نصفش را خالی کرده بود به همسرم گفتم بقیه بشکه ها بیاریم خانه لازم می شود وهمسرم می گفت می خواهد طبقه بالای خانه را بسازد ومن خیلی خیلی خوشحال شدم انگار میدانستم مرده واز این که تو زمان زنده بودنش این کار را می کند خوشحال شدم ممنون می شوم اگر تعبیری دارد بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه آن است که بر بیشتر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

 104. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم با نامزدم در حال معاشقه هستیم و میخوایم دخول بشه که خواهرشوهرم سر میرسه و کار ما ناتمام میمونه نامزدمم دنبال فرصت بود کار رو تموم کنه اما فک کنم قرصت پیش نیومد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و دیدگاه های خود را به شما تحمیل کنند.

 105. سمیراسمیراsays:

  سلام خواب دیدم تو اتاق منزل پدرم با همسرم لخت در حال رابطه بودیم من زیر بودم و ایشون روی من که مادرم وارد اتاق شد و در همون حال موندیم و فقط پتو رو روی خودم و همسرم کشیدم و همسرم حرفی به مادرم گفتن که چرا اومدی داخل منم گفتم شما هیچی نگو بعد با ملایمت به مادرم گفتم کارتو انجام بده و برو درم ببند ما عقدیم و رابطه کامل نداریم معنیش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند.

 106. سیماسیماsays:

  سلام خسته نباشید من دخترم نزدیک طلوع افتاب خواب دیدم با یه دختر که از دوستان دورم هستن رابطه جنسی داشتم و خیلی لذت میبردم تو خیابون این کارو میکردیم که خیلی تاریک بود بعد از لذت خیلی زیاد ارضا شدم و وقتی از خواب بیدار شدم بدنم کاملا خشک بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا با آزادی بیشتری به بیان نظرات و افکار خود بپردازید.

 107. ناصرناصرsays:

  سلام خواب دیدم با یک خانم زیبا نزدیکی میکنم که خیلی مایل بود به نزدیکی و من هم علاقه داشتم خیلی رفت و امد میشد ولی ما نزدیکی انجام میدادیم اما مجبور بودیم عقب بندازیم تا خلوت بشه ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 108. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  سلام خواب دیدم که با زنی جوان و باکره نزدیکی میکردم اما دخول انجام نشد و منی خارج نشد روی واژن آب دهان (تف) زیادی دیدم و آلتم بین پاهای زن، روی واژن بود و... ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 109. میلاد محمدیمیلاد محمدیsays:

  سلام استاد خسته نباشی من خواب دیدم با دختر عمه خود که از من بزرگتر است و لخت دراز کشیده رابطه برقرار کرده که همین اتفاق با زندایی و زن همسایه مان اتفاق افتاده هر سری هم اون ها به سمت من میان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 110. نينانيناsays:

  درود توي يه شب خواب ديدم با دوست خودم كه همجنسمه سكس دارم و يه لحضه مادرم اومد تو و اون بلند شد و من گفتم برگرد و به كارش ادامه بده و باز ديدم با برادرمم كه ازش خبري ندارم سكس داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 111. ساراساراsays:

  سلام من مجردم یه خواستگار دارم که چند جلسه صحبت کردیم فعلا درمرحله آشنایی هستیم ازهمدیگه خیلی خوشمون اومده این آقا یه خواب دیدن ایشون ساعت 3 صبح دیدن که رفتیم باهم تو دریا شنا کردیم بعدش همدیگه رو کلی بوسیدیم بعدش من لخت شدم باهم سکس کردیم تعبیرش چیه؟

 112. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام من چند وقت با دوس پسرم قهرم خواب دیدم که تو خوابم برگشته و اشتی کردیم و من کنارش خوابم و اون همش خودش و به من نزدیک میکرد ببخشید یدفعه دیدم التش و در آورد و خیلیم التش بزرگ شده بود اومد نزدیکم و خواست باهام رابطه برقرار کنه و بعدش ارضا شد و منم منی که ازش خارج شد و دیدم اما خودم ارضا نشده بودم تعبیرش چیه ممنون از جوابتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران شما را وادار به انجام کار هایی کنند که تمایلی به انجامشان ندارید یا منفعتی برای شما در پی نخواهند داشت.

 113. امیرحسینامیرحسینsays:

  سلام. من چند روز پیش خواب دیده بود که : یه جایی هستم و دارم میبینم که دختر داییِ کسی که دوستش دارم داره با یه پسری نزدیکی میکنه و در آخر اون پسر ارضا شد ... ( از اونجایی میدونم که دختر داییش بود چون که اونو میشناسم ) در ضمن من فقط شاهد و تماشاگر این رابطه بودم و کاری نمیکردم...یعنی خواب دیدم که اون داشت با اون پسر رابطه برقرار میکرد...و بعد این خوابم( یهو خوابم عوض شد بعد تموم شدن رابطه بین اون دوتا) دیدم یه جایی ام که خانواده ی دختر مورد علاقم اونجا هستن (با ماشینشون اومده بودن ) بعد منم همونجام...اما وقتی دختری که دوستش دارم(معشوقم) من رو میبینه انگار ناراحت میشه و اعصابش بهم میریزه و پریشون میشه...منم همش سعی میکردم اونو آروم کنم. ( توی خواب یه برادر کوچولو هم داشت اما توی واقعیت نداره)... [ببخشید این قسمت دوم خوابمو یه بار جداگونه گفتم...این متن خواب کلیش بود...بازم شرمنده] ممنون میشم راهنماییم کنید...من آدم حساسی ام...با این خواب ذهنم خیلی مُشَوَش شده... اگه میشه راهنماییم کنید؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب در ابتدا از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران در مسائل خصوصی زندگی شما دخالت کنند. بخش دوم خواب از شما می خواهد تا از موقعیت های جدید برای بیان افکار و احساسات خود استفاده کرده و اجازه ندهید خودسانسوری و سرکوب احساسات، آرامش شما را مختل کند.

 114. امیر پورپرامیر پورپرsays:

  سلام.با سلا شب 30ربع الثانی بود خواب دیدم که با خانمی که در ارتباط یودم البته الان چن ماه دیگه باهم نیستیم .شدید گریه میکنم پیش و ازش معزرت میخوام کلی اولش گوش نمیده بعد از خیلی گریه کردن بخشیدم من دستم گذاشتم رو قران که قسم خوردم دیگه اذیتت نمیکمم هیچ وقت بهم برگشت گفت دیگه اذیتم نکن اونم گریش گرفت .وقتی این کارو کردم اون منو بخشید و بوسیدمش و باهاش نزدیکی کردم .تعبیرش جی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید سرکوب احساسات منفی، شما را افسرده و غمگین کند. لازم است تا درباره ی این ناراحتی ها با افراد آگاه و قابل اعتماد مشورت داشته باشید.

 115. MaralMaralsays:

  سلام من چند وقت پیش خواب دیده بودم که با آقایی که غریبه هست ولی حس میکنم که به هم محرم هستیم میخوام رابطه داشته باشم و حس کردم با رابطه انگار بکارتم پاره شد و اون آقا بهم گفت دیگه تموم شد نگران نباش ولی خونی مشاهده نکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار و مسائل خصوصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید

 116. مجتبیمجتبیsays:

  با سلام من خواب دیدم تو اشپز خونه بودم که مادر زنم از عقب امد بغلم کرد و از پشت همه اندامش رو بهم میمالید و عشق بازی میکرد و من برگشتم سمتش که یه دفعه لبش رو لبم رفت میشه تعبیرش رو بگین ممنون میشم ادمین عزیز

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی شراکت ها و معاشرت های جدیدی است که لازم است برای شروع این معاشرت ها، جانب احتیاط را رعایت کنید و به سادگی به آن ها اعتماد نکنید

 117. حميدحميدsays:

  (ادامه خواب بالا بنده)ورفت باماشيني!سپس تو پاساژي بودم بدون تيشرت و لخت ك داييم اينارو ديدمو قايم شدم و اونا از فسفت فودي غذا ميخوردن ودختر داييم منو ديد و داشتم تيشرتمو ميپوشيدم و بعد رفتم سلام احوال پرسي ك همشون بودن عيدو تبريك ميگفتم ولي بالحني خسته بعد اومدم دست دادم با پسرداييم و ب اون يكي پسر رسيد حواسش نبود دستمو جواب بده و اونا كمي بمن خنديدن و كلا رفتم..يجام پاستيل فروشي بود و منم كوزه مانند ك بعد ب بطري شيشه مانند توش پاستيل تبديل شد شيشرو ميخوردم ك خوردني و شيرين بود..تعبيرش چيست!?(استاد در زمان محرميتمون بنده هروقت خواب نزديكي با نامزدمو يا با كسي ديگرو ميديم اين ميشد ك در بيداري باهم دران روز معاشقه داشتيم الان ك با هم ب كدورت اندكي خورديم و من باهاش لج كردمو الان همو نميبينيم تعبيرش چگونس؟ايا خداي نكرده بمعني خيانت از جانبه من يا اون است؟??

 118. حميدحميدsays:

  ببخشيد با عرضضض پوزش من چون خيلي نگرانم كمي حساسيت بخرج ميدم و يادم افتاد در خوابم بالا زماني ك ب پسر داييم اينا تبريك عيدو ميگفتم زن پسر داييم با ابخندي صورت پسر داييمو بوسيد و من با حصرت نگاش ميكردم ك چقد عشقشون خوبه و ب پسرداييم هيچوقت خيانت نميشه و ازين ك رابطه منو نامزدم ب مشكل خورده حسادت ميكردم در خواب...?ببخشيد طولاني شد خواهشا خوابه منو پيگيري كنين برام خيلي واجبه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی غلبه ی احساس عدم اعتماد به نفس و تردید می باشد که لازم است به شیوه ای منطقی با این افکار روبه رو شده و اجازه ندهید باعث ایجاد احساس ضعف و نا امیدی برای شما شود.

 119. رویارویاsays:

  با سلام و خسته نباشید و ممنون از سایتتون من خواب دیدم که با نامزدم که چند هفتس نامزدیمون بهم خورده رابطه از پشت داشتم و بعدش همش نگران بودمو شدیدا گریه میکردم که چرا همچین اتفاقی افتاده میخاستم ببینم تعبیرش چیه ؟؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید در زمینه های مادی یا شغلی از شما سوءاستفاده صورت بگیرد.

 120. ساراساراsays:

  سلام پسری که همدیگه رو دوس داریم خواب دیده باهم سکس داشتیم دخول داشتیم وایشون کل بدن منو میمکیده و میخورده ومن ارضا شدم ولی ایشون ارضا نشده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی شراکت ها و معاشرت های جدیدی است که لازم است برای شروع این معاشرت ها، جانب احتیاط را رعایت کنید و به سادگی به آن ها اعتماد نکنید.

 121. مجید تهرانیمجید تهرانیsays:

  سلام وقت بخیر. خواب دیدم با دختر عمم تنها تو خونشون هستیم و اون یه دفه سمت من اومد و تمایل به رابطه نشون داد و منم پذیرفتم ولی یه دفه براشون مهمون اومد و رابطه قطع شد و کسی نفهمید، دختر عمم از من بزرگتره و شوهر داره و قبل ازدواجش به من علاقه مند بود ولی من تمایلی نداشتم. ممنون میشم بگین تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبرهای خوب

 122. کتایونکتایونsays:

  سلام، خواب دیدم با دوست پسرم رابطه جنسی دارم رفته بودم خونشون، یه هویی مادر و خواهراش میان خونه (در واقعیت خواهری نداره) و منو تو خونه میبینن خیلی بد بهم نگاه میکنن منم همش دنبال جور کردن بهانه هستم که بودن م تو خونه شون توجیه کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در شرایط سخت زندگی استوار و ثابت قدم بمانید. به خاطر آن شاکر خداوند باشید.

 123. مریممریمsays:

  سلام درود برشما من در شرف جدایی هستم و با همسرم و خانواده ش خیلی مشکل دارم و به شدت درگیر شدیم دیشب خواب دیدم با خواهرشون رابطه جنسی داشتیم و مادرشون در جریان بود و اومد توی اتاق و ما رو دید میشه تعبیرش و لطف کنید سپاس از لطف شما??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از کنایه و شماتت های افراد حسود و دشمنان غم به دل راه ندهید.

 124. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم مادرم میگه بیا با من نزدیکی جنسی کن بعد داره خودشو مهیا میکنه بعد گفتم باشه الان میام بعد میام تو اتاق میبینم داره لخت میشه بعد سریع نظرم عوض شد گفتم پاشو خودتو جمع کن بابا عینی چی اخه این کارا فردا واسمون حرف در میارن...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب رفتار دیگران باشید و جانب احتیاط را از دست ندهید.

 125. ساراحیدریساراحیدریsays:

  سلام صبح ساعت ۱۱‌ ۱۲ خواب دیدم با یه مردی که تا حالا تو بیداری ندیدمش تو اتاقم و روی تختم داریم رابطه جنسی برقرار میکنیم در اتاقمم نبمه باز بود مادرم اومد دم در ما درجا خودمونو جمع کردیم که مادرم متوجه نشه بعد بازم شروع کردیم بعدش من رفتم لباسمو عوض کردم و یه بلوز شلوار ابریشمی گشاد شبیه به لباس خواب بود پوشیدم داشتم دنبال عطر میگشتم که بزنم به خودم که بیدار شدم تو این مدتم اون مرد داشت نگام میکردو ازم عکس میگرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به اندرز افراد دانا که قصد کمک به شما را دارند گوش کنید تا از توطئه های دشمنان در امان بمانید. به خداوند توکل داشته باشید.

 126. ........says:

  سلام خواب دیدم به خاطر رابطه با نامزدم گردنم کبود شده به خاطر همون تو خونمون روسری سرم میکنم بعد برادرم اومد خونه و گفت چرا روسری سرت کردی میخواست روسری رو از سرم برداره که من مقاومت میکردم که گوشه کبودی رو دید و برگشت بهم گفت وا ندی خواهرها

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا هشدار میدهد تا در مورد مسائل و یا روابط عاطفی تان دقت بیشتری به خرج دهید ؛ و یا میتواند خبر از فاش شدن یک راز بدهد.

 127. زهرازهراsays:

  سلام وقت بخیر, مردی تو واقعیت خاستگارمه, و جواب رد بهش دادم, ولی توی خواب من بهش پبشنهاد ازدواج دادم و اونم قبول کرد و بعدش با هم چند بار نزدیکی داشتیم و خیلی هم لذت میبردم, قبلا یکبار ازدواج کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است نسبت به بعضی از تصمیم گیری هایتان که مربوط به گذشته است تجدید نظر داشته باشید ، که البته ارتباطی با ازدواج ندارد

 128. NNsays:

  سلام من دختری مجرد هستم و چندسال پیش باپسری ب قصد ازدواج دوست بودم.خواب دیدم ک باهاش رابطه داشتم و اون خیلی زود ارضا شد و منی زیادی ازش خارج شد اما من ب ارضا شدن نرسیدم.(دخول نبود)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگرمجامعت نمودیددلیل ان است که ازان کس نیکی میبینیدوحاجت روا میشوید

 129. zzazzasays:

  سلام ممنون از پاسخگوییتون, من از همسرم جدا شدم خواب دیدم با یه مرد غریبه که مقام بالایی داشت ازدواج کرده بودم و با هم نزدیکی داشتیم, بعد تو یه فضای دیگه همسر سابقم دیدم که خوابیده بود و منم روش نشستم و رابطه برقرار کردیم آبش هم روی بدن من بود, بعد بهم دوتا کبوتر سفید نشون داد گفت اینا رو برا خودمون دوتا گرفتم میخام براشون قفس بسازم, ممنون میشم تعبیرش بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگرموقعیت‌های بد است.

 130. فردوس.ففردوس.فsays:

  سلام وقت بخیر امروز ظهرخواب دیدم با پسری که چندوقت هست قهرم رابطه جنسی دارم ازواژن اول اون ارضا شد بعد منو ارضا کرد تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بيانگر يك تجربه‌ى تلخ است.

 131. anisaanisasays:

  سلام وقتتون بخیر ..من امروز ظهر خواب دیدم که با معشوقم که چند وقتی ازش جدا شدم توو خونه ی پدر بزرگم داریم نزدیکی میکنیم بعد یدفه حس میکنم کسی اومد پا میشیم جمو جور میکنیم خودمونو نمیدونم یبار ارضا شده بود یانه تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر غسل واجب شدید تاویلی ندارد

 132. زهرازهراsays:

  سلام. من بعد از اذان صبح خواب دیدم با یک مرد میانسال که تقریبا 30 سال ازم بزرگتذ هست رابطه جماع برقرار کردم. این مرد چشمای ابی داشت و خوش تیپ هم به نظر می رسید. اولش عذاب وژدان داشتم که این کار رو بکنم یا نه و توی خواب حس میکردم اگه این کار رو بکنم مثل فاحشه ها میشم. به غیر از من و این مرد یه فرد دیگه هم بود که کمی هم از اون خجالت میکشیدم. اون یه پسر جوون تر بود. و فکر میکنم اخرشم رفت. من روی پای این مرد رابطه جنسی برقرار کردم البته دخول نبود. بعد در حین اینکار آب زیادی خارج می شد و روی زمین میریخت من از اون پرسیدم که ایا ارضا شده و گفت نه و این اب برای خودته. منم اصلا باورم نمیشد. من حین رابطه هی میترسیدم نادرم بیاد و منو در این حالت ببینه. در ضمن این مرد بهم میکفت از خودت و خونوادت بگو من قصد ازدواج دارم و خیلی هم جدی هستم و من اهمیتی به حرفاش نمیدادم. بعد از رابطه انگار من داشتم غذای اماده که برنج و مرغ بود رو گرم میکردم اما فقط برنجش رو دیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشكلات کوتاه مدتی در مقابلتان پدیدار می‌شود .

 133. anisaanisasays:

  سلام من خواب دیدم که حیاط پدر بزرگمم و یه گوشه حیاط با مامانم خوابیدم مادرم سینمو میخوره هر دو لخت بودیم داشت باهام نزدیکی میکرد و من انگار لذت میبردم و پتو میکشیدم رومون که کسی نبینه تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جماع درخواب نشانه اسودگی است ولی نه با محارم ممکن است غم و اندوهی به شما برسد

 134. ZahraZahrasays:

  سلام روزتون بخیر خواب دیدم ک ی جایی هستم دراز کشیدم همسرم داره بهم نزدیک میشه میخواد رابطه جنسی برقرار کنه و تو خوابم یک خانم دیگه هم بود ک دراز کشیده بودهمسرم میخواست با اون خانم رابطه جنسی برقرار کنه همزمان . ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما نشان از فردیست که موجب پریشانی خاطر و ناراحتیتان میشود.

 135. نسیمنسیمsays:

  سلام استاد, من از همسرم به تازگی جدا شدم خواب دیدم همسرم با خواهر کوچکترم که خیلی سنش کم بود میخاست رابطه برقرار کنه ولی خواهرم نذاشت(در واقعیت خواهر کوچک ندارم) منم داشتم از قفل در نگاهشون میکردم بعد همسرم اومد سراغ من بهش گفتم حق نداری خواهرم گول بزنی, بعد باهم رفتیم حموم و التش بهم نشون داد با هم رابطه برقرار کردیم و همه خانوادم هم اونجا بودن و من میگفتم الان بابام مارو میبینه ولی همسرم میگفت اشکال نداره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه نگرانی ها و دلواپسی هایتان است.همچنین میتواند باعث پیشرفت شما در امور زندگیتان نیز باشد.

 136. مهتاااابمهتاااابsays:

  سلام خسته نباشید. من مجردم و چند روز پیش دوست پسر سابقم که سه ساله جدا شدیم بهم پیام داد و گپ دوستانه زدیم. دیشب خواب دیدم اومده بود شهر من و اتاق خواب من با تخت دو نفره که سورپرایزم کنه. می خواستیم سکس کنیم که از بزرگ شدن سه برابر و غیرعادی آلت اش هر دو تعجب کردیم و در حال شروع سکس و تنظیم بدن من با اندازه الت او بودیم که پدرم در زد . بهش گفتم پنهان شو ولی نتونست پنهان شه و پدرم ما رو دید و متاثر شد ولی رفت. من خیلی ناراحت شدم ولی بعد دوست پسرم سعی کرد با پدر و مادرم ارتباط صمیمانه بگیره ولی در نهایت پدرم با دلسوزی و محبت به من گفت که این پسر به دردت نمی خوره و خودمون مورد خوب برات پیدا می کنیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در رفتارخود دقت کنید ممکن است پریشانی دچارشوید

 137. سهاسهاsays:

  سلام، خواب دیدم ی آقایی داره از زنش‌ ک برهنه است فیلم میگیره و من کامل تمام بدن زن رو دیدم. حتی با هم رابطه جنسی در حمام هم ک داشتن فیلم رو داشت میگرفت و توی فضای مجازی منتشر کرد، و من خیلی تعجب کردم ک چرا انقد راحت و بیخیاله? و خلاصه از این کار اون آقا خیلی متعجب و ناراحت بودم ک چطور از رابطه جنسی خودش و خانمش هم فیلم میزاره. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این احتمال وجود دارد که رسوایی و یا بدبختی شخصی را شاهد باشید که البته این شخص ارتباطی با شما نخواهد داشت.

 138. سمیهسمیهsays:

  سلام اقای معبروقت بخیرببخشیدجناب درخواب دیدم که بادوستم که یمردمتاهل هستن بیرون بودیم ایشون خیلی نیازبه رابطه جنسی داشت منم پریودبودم انگاربعدیه دسشویی مردونه پره مردبودیه زنونه گفت بریم دسشویی مردونه گفتم نه پره مردچندنفره میریزن سرم بریم زنانه عجله داشت رفتیم زنانه گویامن لخت شدم سینه بهش نشون دادم والت رو زدپشتم وجیغ زدم آبش امد گفتم نریزبمن نریزبمن اون بیتوجه میریخت بعدمن یکم معذب بودم خلاصه دوتادخترمنوجوان مارواونجادیدن حس کردم رفتن بخانوادشون بگن خودموجمع وجورکردم برم بطرف خونه دوست اقاهم انگارخودش رفته بودومن تنهابودم ومیخاستم ماشین برگردم خونه تعبیرچیه جناب ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای انجام کارهایی است که موجب پریشانی خاطر میشوند.

 139. بابک باقریبابک باقریsays:

  هر دو خواب را قبل از اذان صبح دیدم اولیش این بود که با زن متاهلی در حال برقراری رابطه جنسی آمیزش هستم قبلش هم با دستانش آلت مرا گرفته بود که نعوظ کند و پشت آن زن متاهل دختر مجردی در حال لیسیدن و مکیدن بیضه هایم بودش و در صحنه دیگر قبل از اذان صبح همان زن متاهل به من پیشنهاد ازدواج داد؟ با تشکر از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان اشاره به افکار روزمره تان دارد که ذهنتان را درگیر کرده و همچنین به معنای کارهای ناپسند است.

 140. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام و خسته نباشین خواب دیدم مردی میخواد باهام رابطه برقرار کنه اولش نمیخواستم ولی وقتی طرفم اومد تحریک شدم و بعد اینکه اون ببخشید ارضا شد و اب منیش ریخت رو بدنم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد.

 141. حدیثحدیثsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که با معشوقم توو خونم بعد انگار سکس میکنیم که مادرم در خونرو میزنه میرم لخت جلو در پشت در وایمیسم سرمو میبرم جلو به مامانم میگم الان میام بعد میام میریم اتاق باز سکس کنه باهام انگار چندباری بود سکس کرده بودیم که توو خواب بهم گفت خدا کنه زود ارضا شم که تا دخول میکنه چندتا دختر بچه هی در خونرو میزدن میگفتم ما دیدمت بزا به مامانت بگیم .منم بهش گفتم لباساشو بپوشه بره موقع رفتن انگار یه گوشی داشت که من شمارشو نداشتم هرچی میپرسیدم این چیه هیچی نمیگفت ولی انگار با کسی از اون گوشی در ارتباط بودو بهم خیلی توجه نمیکرد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است موجبات ناامیدی و ناکامیتان فراهم شود به خداوندتوکل کنیدتااز مشکلات رهایی یابید

 142. reyhane rezayareyhane rezayasays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم با ی نفر دارم نزدیکی مکنم البته اون فرد پشتم بود و ندیدم کیه ولی خیلی برای من درد داشت و دردم می اومد بعد رفتم پیش معشوق قبلیم که الان ی سال از هم جدا شدیم و گفتم اگه من حامله بشم تقصیر توی و کلی ناراحت بودم یادم نمیاد درست با گریه بهش مگفتم یا فقط ناراحت بودم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهاییست که موجب پشیمانی میشوند

 143. سامانسامانsays:

  سلام من خواب دیدم که با دختر خاله ام که از من بزرگ تر است زنا میکنم و زن داییم همان موقع می اید و با او هم زنا میکنم تعبیر چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهاییست که موجب پشیمانی و ناراحتی میشوند

 144. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم دوس پسرم اومد سمتم و میخواد باهام سکس کنه و بهم میگه که من الان ارضا میشم بعد شب کنارت بودم تو رو ارضا میکنم اومد سمتم و باهام سکس کرد و ببخشید حس میکردم التش خیلی بزرگ شده بود و ارضا شد و منیش اومد لطفا تعبیرش بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود؛ در هر این رویا یک هشدار جدی برای شماست و ممکن است بخاطر بعضی از تصمیم گیری های نادرست و گناه آلود در زمینه ی مسائل عاطفی ، طعم ندامت و رنج را در آینده بچشید

 145. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم با خواهر شوهرم نزدیکی کردم این تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهایی است که موجب پشیمانی میشوند

 146. SweetSweetsays:

  سلام خسته نباشید عموی من چند ماهی میشه که فوت کرده خیلی هم هم دیگه رو دوست داشتیم و به هم نزدیک بودیم ایشون خیلی آدم خیر و معتقدی بودن. خواب دیدم که با پدرم و مادرم و عموم سوار ماشین عموم که در واقعیت باهاش تصادف کرد و فوت شد هستیم و عموم پشت فرمونه بعدش جاشو با پدرم عوض میکنه ما همه میدونستیم اون مرده ولی انگار خودش خبر نداشت من بغلش میکنم و با گریه بهش میگم عمو تو مردی اونم اول بابت بچه هاش ابراز نگرانی میکنه که تنهان بعد رفتارش با من عوض میشه هی قلقلکم میده یه جوری که حالت جنسی داره بهم دست میزنه و نوازشم میکنه و من از اینکارش خیلی میترسم و تعجب میکنم و ازش فاصله میگیرم و هی به بابام اصرار میکنم که تو تند میرونی و با ماشین عمو بلد نیستی رانندگی کنی جات و باش عوض کن اون برونه. عموم هم گوشیشو در میاره بهم میگه برام بذارش رو بی صدا من بلد نیستم. خیلی تعجب کردم و ترسیدم از این خواب ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان میتواند نشانه اتفاقات گذشته باشد.با این حال میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 147. یاسیاسsays:

  ببخشید خواب دیدم با شوهر خواهر خودم رابطه جنسی دارم. تو خواب لذت بود ولی الان فکرش داره اذیتم میکنه. تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که موجب ناراحتیتان میشود

 148. رضارضاsays:

  سلام خسته نباشید... بنده در خواب دیدم که برای اولین بار در حال نزدیکی با زنی جوان که در خواب احساس میکردم همسرم هست میباشم و پدر و مادرم در حال تماشا کردن من در این وضعیت هستند.من به خاطر این کارشون بهشون به خاطر این اعتراض کردم و پدرم بنده در آغوش کشید و هر دو عذرخواهی کردند.از طرف دیگه از اونجایی که علائم باکرگی در خانم نبود پریشان و ناراحت بودم... تعبیر این خواب چیه به نظرتون؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتراست بیشتر مراقب اعمال خود باشید تا موجب اشفتگی و پریشانی نشوید

 149. ساراساراsays:

  سلام دیشب دوستم خواب دیده شب بوده یه جایی فضاش دودآلود بوده خیلی ترسناک بوده.دخترای زیادی رو زمین افتاده بودن بی حال مثل مرده.من زنده بودم ولی یه آقا روی من بوده بوده و یه کارایی کرده رابطه جنسی باهم داشته و بعد بلند شده.حتی اعتراض هم نکردم بعداون آقا چند قدم رفته عقب از دماغ و دهنش دود میامد و چهره کریهی داشت.بعد ادرار کرده ایستاده و شلوارش رو داد بالا و دوستم از ترس ازخواب پریدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار پشیمانی شوید

 150. بهنامبهنامsays:

  سلام.من خواب دیدم با دختر دایی ام که طلاق گرفته در حال نزدیکی هستیم ولی هیچکداممان لخت یا عریان نیستیم و نزدیکی از روی لباس صورت میگیرد در ضمن جسه دختر دایی ام خیلی کوچک تر از زمان بیداری بود.تعبیرش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که موحب ناراحتی و پشیمانی میشوند

 151. محمد کاظمیمحمد کاظمیsays:

  با سلام و احترام خواب دیدم با یک خانم حدود 35 سال هم سن خودم در حال نزدیکی هستیم خانم تمایلی زیادی نداشت ولی من تمایل داشتم و تقریبا میشه گفت ول کن قضیه نبودم. سپاس از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهایی است که موجب ناراحتی میشوند

 152. الهام جعفریالهام جعفریsays:

  سلام خدا قوت خواب دیدم با پدرم که به رحمت خدا رفته جماع میکنم ودرخواب ارضا هم شدم تمام مدت درخواب داشتم فک میکردم که پدر محرم هست یا نامحرم و این کارشون درسته یا نه تمام کارها را به پدرم میگفتم که برام انجام دهد من صحنه جماع رو ندیدم و خوابیدن کنار پدرم رادیدم و اینکه انگار دارم تعریف میکنم و میخوام چی کار کنه و میخواستم که منو حامله کنه ولی تمام مدت ذهنم تو خواب مشغول این بود که پدرم میتونه با من جما ع کنه یا نه ؟درخواب ارضا شدم ممنون از دقت در تعابیر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که موجب ناراحتیتان میشوند

 153. یاسمین ۸۳یاسمین ۸۳says:

  من یک زن هستم.در خواب دیدم با همکار خود که خانمی بزرگتر از من هست جماع میکردم و کلی اب شبیه اقایون از من میومد با جهش طوری که به صورت اون خانم میپاشید و بعد اون خانم کلی الت من رو لیسید و من لذت میبردم.تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهایی است که موجب پشیمانی میشوند

 154. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خواب دیدم یه مرد غریبه که شباهتی به یکی از اشناهامون بود اومد سمتم التش که خیلی بزرگ بود گرفته دستش بعد یه قطره ببخشید از منیش ریخت رو دستم ولی هیچ سکسی بین ما پیش نیومد تا همینجاش یادم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای بیهوده و اشتباه است

 155. نویننوینsays:

  سلام من خواب دیدم با یکی از فامیل هایمان که دوس صمیمیم است با یک دختر غربیه رابطه داشتم دوستم آن دختر را اورده بود اول نوبت من بود اول رابطه دهانی داشتیم یعنی اون آلت مرا درون دهان خود گذاشت و با دست بیرون کشید وقتی که خواستم رابطه جنسی را برقرار کنیم نمیدانم چه اتفاقی افتاد که انجام ندادیم و من ارضا نشدم و یهو از خانه خارج شدیم خانمان جایی بود که من نمیشناختم همراه پدرم سمت یک مغازه ای رفتیم (توی ذهنم املاکیه ولی مطمعن نیستم ) و بعد من پرتاب شدم سمت یک ساختمان خواهرم و عمه و دختر عمه هایم هم انجا بودند بعد از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان است ودرحالت کلی بهتر است که خداوند را بیشتر مدنظرتان قراردهید

 156. علیعلیsays:

  سلام بنده صیغه محرمیتم باخانومم تمام شده ودرشرف ازدواجیم ودیشب خواب دیدم بازنم رابطه جنسی دارم حس میکرد اول ازمقعدی بود سپس زنمومادرش توطلافروشی برازنن داشتن طلامیگرفتن کمغازه داره گویااشناشون بودوایناازطلا راضی نبودن ک مرده ب ازای طلای نازکی ک نخاستن گردنبنده سنگینتر و اویزاای مرواریدسفید بود داد بهشون ک فک میکردم چقد سواستقاده گرن ماردزنموزنم بعدمادرزنم اومدبیرون منودید ودست دادیااین ک نامحرمه(ادامه خواب پایین باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 157. آ.صآ.صsays:

  سلام من باردار هستم خواب دیدم که دارم با زن دیگه رابطه برقرار میکنم او کاری بمن نداشت من اونرو تحریک میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب اعمال خود باشید

 158. ........says:

  سلام. من و همسرم با هم قهریم و چند ماهه دور از هم زندگی میکنیم. خواب دیدم به خونه دیگه ای اسباب کشی کردیم و من داشتم راجع به آشپزخانه که کابینت نداره صحبت میکنم. بعد یهو همسرم از من خواست نزدیکی کنیم. هر دو تمایل زیادی داشتیم و از این کارلذت میبردیم. بعد از نزدیکی هر دو لبهای همدیگه رو بوس کردیم. ولی اول همسرم به لبهای من بوسه زد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات جدیدی در زندگیتان است

 159. ........says:

  سلام من خواب دیدم که باخاله ام قصد رابطه داشتیم وحتی لباسش رو هم دراوردم، ولی ارتباط برقرار نکردیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، این رویا بیشتر برخی از افکار و یا نیروهای قوی و درونی تان را در مورد مسائل عاطفی یا جنسی را بازگو میکند.

 160. ........says:

  سلام خواب دیدم با پدرم رابطه دارم ولی دخولی صورت نگرفت من ارضا شدم پدرم هم رفت نمازشو بخونه که در حال خوندن نماز منی ریخته بود رو لحاف و پدرم با اشاره از من میخواست ببرم‌ بشورمش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار دردسر و ناراحتی بشوید

 161. HrHrsays:

  من خواب دیدم که من و یکی از دوستام داخل خونه دوستم بودیم کی یک هو یکی در خونه رو میزنه رفتم پشت در دیدم که دو دختری که میشنا سمشون در میزنن بعد من ترسیدم و در بستم و به دوستم گفتم که پشت در بایستد وبعد دختر ها به در لگد میزنند و هر دفعه در ذهن من به من می گفتن بیا رابطه برقرار کنیم و در اخر در را باز میکنیم و در حالی که دوستم در خانه یک تخت دو تطبقه دارد اما در خواب دو تخت جدا از هم داشت ما روی تخت می خوابیم و انها رو ما تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید و در کارهایتان خداوند را بیشتر مدنظر قراردهید

 162. ميناميناsays:

  سلام من عقد كرده هستم خواب ديدم با پسر همسايمون كه ميشناسمش و بچه خواهرش كه شيرخوار بود با هم تو يه اتاق خوابيده بوديم و باهم رابط داشتيم و بار دوم بچه از خواب بيدار شد و بچه بغل دوباره رابطه داشتيم تموم شد خواهرم اومد تو اتاق ديد بچه بين ما خوابيده رفت بيرون ديدم چند تا حيوون خزنده مثل سوسك و چند تا چيز ديگه تو اتاقن و خيلى ترسيدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در اعمال خود خداوند را بیشتر مد نظر قرار داده تا دچار درسر نشوید

 163. AliAlisays:

  سلام من ۱۵ ساله هستم.من بیشتر اوقات رابطه ای با زن دایی میبینم .و همش اون اصرار به این کار دارد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 164. مصطفی احمدیمصطفی احمدیsays:

  سلام من یک جوان ۲۰ساله هستم. خواب دیدم که با یک دختر جوان رابطه جنسی داشتم ولی ارضاع نشدم و بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ای هست تا به شما یادآوری کند شاد و بدون استرس باشید .

 165. الهامالهامsays:

  سلام. ساعت نه صبح که از خواب بیدار شدم یادم میاد خواب دیدم که برادرم که ۴سال از من کوچیک تر هست و مجرده دم در اتاق وایساده و داره میاد دنبالم که با هم رابطه جنسی داشته باشیم.من هم تو خواب تمایل داشتم به این کار .و سکس کردیم. من متاهلم و بعد از بیدار شدن خیلی حالم بد شد.تعبیرش چی میتونه باشه.ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در اعمال خود بیشتر دقت کنید تا دچار دردسر نشوید

 166. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خواب فقط همین از خوابم یادم هست خواب دیدم که ببخشید از بالا تنه لختم و داداشم سینه م ومکید و من خیلی چندشم شده بود و عصبانی بودم و انگار زوری و نمیتونستم جلوش بگیرم ممنون میشم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، تعبیر آن تغییرات بسیاری است که در آینده ی در خانواده ی شما رخ خواهد داد

 167. پارساپارساsays:

  سلام خسته نباشید، من خواب دیدم شوهرم در خواب بود ولی من قصد داشتم با مردی ازدواج کنم که ظاهر زیبایی هم داشت و دراز کشیده بودم یکدفعه اومد کنارم خوابید و ارضا شد و رفت ولی من هیچ حسی نداشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب اعمال خود در رابطه با دیگران باشید

 168. صلحیصلحیsays:

  سلام ،وقت بخیر من یک زن متاهل هستم و در خواب دیدم ،همسر سابقم در دستشویی خانه ای به زور میخواهد با من رابطه برقرار کند، هرچه به اومیگفتم این عمل را انجام ندهد باز اصرار داشت بازهم نگذاشتم تا اینکه خانومی که زن جدید همسر سابقم بود امد پشت در و من در را باز کردم و از آنجا بیرون امدم و او حالت من رو دید که ناراحت بودم از عمل شوهرش، با او سر دعوا گرفت. تشکر میکنم تعبیر این خواب رو بفرمائید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی موجب نگرانیتان شوند

 169. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خسته نباشین خواب دیدم برادر دوست پسرم روم نظر داره و میخواد باهام سکس کنه و دست از سرم برنمیداره تقریبا یجایی شلوغ بودیم که چادری درست کرد و من که خیلی ناراحت بودم و نمیخواستم انگار به زور بود برد زیر چادر و سکس کرد ببخشید هنگام دخول دیدم خیلی راحت التش رفت داخل و من نه حس شهوت داشتم نه ارضا شدم و یادمم نمیاد اونم ارضا شد یا نه وقتی کارش تموم شد داشتم فکر میکردم که دیگه دوس پسرم من و واسه ازدواج پس نمیتونه که بخواد داداشش حتما بهش میکه و من خیلی ناراحت بودم ممنونم از پاسختون؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمالا در بیداری با برخی مسائل آزاردهنده جزئی روبرو می شوید

 170. زهرازهراsays:

  سلام. خواب دیدم با مردی که تورابطه هستم شروع کردیم به بحث وصحبت کردن درمورد آنچه که در واقعیت وجودداره از رفتار همدیگه انتقاد کردیم بعده بحث وصحبت انگارکه حق بامن باشه از پشت اومد ومنو بغل کردوشروع کردن به معاشقه بازی وبعد نزدیکی, جوری که من ارضاشدم ولی اون قبل اینکه ارضابشه با اومدن خواهرم به اون مکان مجبور شد که کارشو نیمه تمام رهاکنه.میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نزدیکی در رویا با همسر خود خوش تعبیر و نیکو بوده ولی با نامحرمان خوب نبوده و بر ناامیدی تعبیر میشود

 171. YasharYasharsays:

  سلام من خواب دیدم که به مهمانی رفتیم و دختر عمه ام تغریبا با همه رابطه جنسی برقرار میکرد و در آخر آمد پیش من و با دهان آلتم را تحریک میکرد که عموم از خواب بیدار شد ولی اصلا متوجه ی ما نشد چون او زیر پتو بود. لطفا بگید تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 172. snsnsays:

  سلام ...عذر میخوام ...من دیدم خودم و همسرم درحالته سکس هستیم و اون دراز کشیده بود و من نشسته بودم اما نمیدوم آلته من در بدنش بود یا اون آلتش تو اندام تناسلیم ..‌‌..من درواقع یک خانومم که با همسرم هنوز در مرحله عقد قرار داریم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نماد نوعی آشفتگی چه در سطح شخصی و چه در سطح روانی است.

 173. Amin shamsAmin shamssays:

  سلام. خانمم چند شب پیش خواب دیده ک یکی از دوستان من که پدرش حدود 6ماه است ک فوت شده اومده دم در خانه قبلی ما و پدرش را تو کفن آورده داخل خانه ما دم در ورودی داره قبر باباش رو میکنه و بعد با موتور میره و بر میگرده میبینه پدرش زنده شده و بهش میگه من ازت راضی نیستم تو منو خیلی اذیت کردی و بهش میگه بمن پول بده تو آون دنیا پول ندارم و پسرش بهش 8000تومن پول میده. لطفا بگید چرا خانمم باید این خواب رفیق من و پدرش رو ببینه؟ تعبیرش چیه ممنون میشم ازتون خیلی مچکرم ک وقت میذارید...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگیتان دچار پریشانی و ناراحتی هایی بشوید

 174. HadisHadissays:

  سلام من خواب دیدم توو یه اتاق روو پایه مامانم نشستم دارم خودموارضا میکنم .البته فقط خودمو میمالیدم به پاش ولی ارضا نشدم .در اتاق لایه بود رفتم بستم اومدم انگار بابام توو خواب دیده بود که خودمو میمالم به پایه مامانم و داشتم بهش میگفتم که نه من اینکارو نکردم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 175. negahnegahsays:

  سلام من خواب دیدم خونمونم و مهمونم داشتیم منو خالم وسط اشپز خونه نزدیکی میکردیم خالم الت بزرگی داشت .همه ام میدیدنمون . بعد همه سر سفره بودن رفتم توو کمد دیواری که خودمو ارضا کنم ولی نکردم هربار کسی اومد نشد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مهمان به خانه تان بیاید

 176. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام و خسته نباشین صب ساعتا 10فکر میکنم بود خواب دیدم که جایی هستیم با خونوادم رو یه خونه بودیم که چنو تا اتاق داشت و چند نفر اونجا زندگی میکردن من حس شهوت خیلی زیادی داشتم و تمایل داشتم با دختری که اونجا بود و غریبه بود رابطه جنسی برقرار کنم تو یکی از اتاقا لباسام در اوردم و لخت بودم بچه خواهرم من و لخت دید و من سریع لباس پوشیدم که نفهمه میخوام چکار کنم دوباره با دختره دنبال اتاق خالی میگشتیم که بریم با هم رابطه برقرار کنیم من خیلی زیاد شهوتی شده بودم که داشتم خودم به یچیزی میمالوندم و خیس بودم بعدش رفتیم جایی پیدا کردیم لخت شدم بعدش از خواب پریدم یعنی دیگه رابطه جنسی برقرار نکردم با اون دختره ممنون میشم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 177. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خسته نباشین من صب ساعتا 10فکر کنم بود که خواب دیدم تو یه خونه که چند تا اتاق داشت و چند نفر زندگی میکنن با خونوادم هستیم خیلیم شلوغ بود من خیلی حس شهوت داشتم و می خواستم با دختری که نمیشناختم ولی احساس میکردم قبلا باهاش رابطه جنسی داشتم دوباره رابطه برقرار کنم دنبال جا بودیم من تو یه اتاقی لباسام در اوردم و کاملا لخت بودم که یدفعه دیدم بچه خواهرم تو اتاق مشغول مشق نوشتن بود که من و لخت دید و من سریع لباس پوشیدم که نفهمه با دختره دنبال جا بودیم که من و برد سمت اتاقی من خیلی حس شهوتم بالا بود که طاقت نمیاوردم و خودم و به میله ای اونجا بود میمالوندمو خیس شده بودم و می خواستم سریع بریم تو اتاق و رابطه برقرار کنم که وقتی رفتیم داخل اتاق از خواب پریدم فکر کنم به رابطه برقرار کردن نرسیدیم ممنون میشم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان است و تعبیری ندارد

 178. K.AK.Asays:

  سلام من تو خواب زن همسایمونو دیدم که دارم باهاش رابطه جنسی انجام میدم ناگفته نمونه من قبلا با این خانوم خیلی صمیمی بودم هیچ گونه رابطه ای هم بینمون وجود نداشت اما چند ماهی است که با هم لج کردیمو درگیر هستیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در اعمال خود دقت بیشتری کنید دچار رسوایی نشوید

 179. AliAlisays:

  سلام استاد خسته نباشید منم خواب دیدم با زنداییم رابطه جنسی دارم دخترشم باهامونه با اونم رابطه داشتم خانومم کنارم نشته بود بدش هم نمیومد قبلا هم دوسه بار خواب جنسی با زنداییمو دیده بودم رابطه فقط بوس و لب بود چیز دیگه نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در روابط و اعمال خود با دیگران خداوند را بیشتر مد نظر قرار دهید تا دچار سردرگمی نشوید

 180. پروانه دپروانه دsays:

  من یه دختر مجردم در خواب دیدم خواهرم الت مردانه داره و با من نزدیکی میکنه و منم بهش میگم که چون من باکره هستم کاری نکن بهم صدمه وارد بشه از عقب کارتو بکن لااقل

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 181. مریم حقیقتمریم حقیقتsays:

  سلام خواب دیدم دختر عمه شوهرم که اصلا رفت و آمدی نداریم اومده خونمون وباهم سکس کردیم و هردو لذت میبردیم ولی ارضا نشدم تعبیرش چیه .میشه وقت بزارید ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که شما نگاه سطحی و نادرست به احتیاجات و تقاضاهای اطرافیان خود دارید

 182. اقااقاsays:

  سلام من خواب دیدم زن عموم میاد کنارم میخابه و با آلت تناسلی من بازی میکنه طوری که مهم نیست کسی ببیندش ولی من خجالت میکشم ،ی فرد غریبه مارو میبینه تو اون شرایط ولی وقتی مادرمو دیدم دیگه نداشتم زن عموم اون کارو بکنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اسرارتان فاش شود

 183. فرنازفرنازsays:

  سلام. وقت بخیر. من دخترم بعد خواب دیدم با دوست صمیمی‌ام رابطه‌ی جنسی دارم بعد تو این رابطه‌ ، دوستِ دوستمم بود. یعنی یه رابطه‌ی جنسی سه نفره بود و زیاد هم نبود. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 184. سوگلسوگلsays:

  با سلام خواب دیدم پسر داییم با خواهرش امیزش،میکرد و من تعجب میکردم که چرا با خواهرت امیزش میکنی ولی خواهر کوچکش و بقیه خواهرا میگفتن اشکال نداره ما هر وقت شوهرامون کنارمون نباشند و نیاز جنسی داشته باشیم برادرمون که یکی یه دونه است باهامون امیزش میکنه ،،،و کنار خوابم منم کنار شوهر سابقم خوابیده بودم ولی نگای اونا میکردیم که در حال امیزش بودند و کاندوم هم استفاده میکردند و کنار رختخواب ما هم کاندوم بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 185. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که با زن همسایه خودمان که اسم زنه سیما هست سکس میکنیم و ازش لذت میبریم آخه خیلی هم حال میداد لطفا تعبیرش رو برام بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار ناکامی هایی بشوید

 186. سورناسورناsays:

  با سلام ،خواب دیدم با شوهرم توی حیاط خانه قدیمی پدرم روی موزاییک سکس میکنیم و یه چیزی شاید خورده شیشه که توی حیاط بوده و روی موزاییک بوده به بازوی شوهرم خورده بود و بازوش یه کم خون اومد ،منم پتویی پهن کردم توی حیاط گفتم که روی پتو بهتر سکس میکنیم چون دیگه بدنت روی موزاییک زخم نشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن صمیمیت و محبت بیشنتر بین شما خواهدبود

 187. زهرا عاملیزهرا عاملیsays:

  سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم خواهرم لخت شده بود و ارناحیه عورت اب ازبدنش خارج شد.و پدرم رو ازناحیه عورت لخت بود اما نمیدونم این دوباهم ارتباط داشتن یا ن ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بازتاب احساس ترس از وضعیت های مشکوک و اضطراب زا می باشد

 188. احسان شوقیاحسان شوقیsays:

  من در خواب دیدم ب زن همسایه نزدیک میشوم ولی رابطه نه او ب من شماره می دهد و میگوید بعدا بهت زنگ میزنم بیای خونمون، و من از خواب بیدار شدم زن همسایه متاهل و من مجردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 189. سیماسیماsays:

  سلام من یک زن مجردم و خواب دیدم با یک زن سکس کردم و حس می کردم به کسی که دوستش دارم دارم خیانت می کنم و خیلی ناراحت بودم بعدش دیدم یکی از مدیرهای اداره که خودش متاهله دوباره داره می ره عروسی کنه و هم خودش ناراحته هم من ، و یکی دیگه از همکارهام که هفته دیگه عروسی پسرش هستش با شرت می چرخه و داره روسری های من را تست می کنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 190. سعیدسعیدsays:

  سلام من خواب دیدم می خواهم با مادرم رابطه برقرار کنم ولی او نمی گذارد و می گوید من خجالت می کشم حس می کردم تو خواب چند بار این کار را انجام دادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنید در زندگی خداوندرا بیشتر مدنظر قرار دهید تا دچار دردسر نشوید

 191. hiphipsays:

  سلام خواب دیدم با دختر دایی خود که ازم کوچکتر است رابطه برقرار کردم و با دست ارضاش کردم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 192. تنهاتنهاsays:

  سلام در خواب دیدم با خواهرم رابطه جنسی دارم و ارضا شدم خوارم مجرده و خودم متاهل

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار ناراحتی هایی در سطح فامیل و خانواده شوید

 193. فاطیمافاطیماsays:

  سلام. خسته نباشید. با عرض پوزش من خواب دیدم در کنار پدرم که به رحمت خدا رفته خوابیدم و ایشون اصرار به رابطه جنسی با من دارند ولی من خودداری میکردم و بهشون میگفتم الان وقتش نیست‌ و ممکنه کسی مثل خواهرم که اونجا بود ما را ببینه و آبرو ریزی بشه. لطفا تعبیر خواب منو بفرمایید. ضمنا مجرد هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است ارتباطتتان با خویشان و نزدیکانتان قطع شود

 194. Saeed niaziSaeed niazisays:

  خواب دیدم با خواهر زنم اول رفتیم بیرون اون خودشو بهم چسبوند بعد شروع کردیم بوس و لب گرفتن تا اینکه شروع کردیم آلت تناسلی همو و مالوندن هر چی دنبال جا واسه سکس گشتیم پیدا نکردیم البته بگم ایشون تو خواب شروع کننده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است کسانی در زندگیتان دخالت کنند

 195. نازمهر رادنازمهر رادsays:

  سلام خواب دیدم که با دایی ام در درابطه هستم(پوزش می خواهم) البته من چندین بار چنین خوابهایی دیدم با دایی هایم به شدت منو پریشان کرده چون نه اهل روابط غیراخلاقی ام نه کلا منافی عفت من مجرد هستم و احساس می کنم این خوابها شیطانی و تلخ هستند و روحیه ام رو ضعیف کرده چنین خوابی که آزار روحی داره تعبیر داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود با دیگران با شید تا دچار سرشکستگی نشوید

 196. saharsaharsays:

  سلام‌من نزدیک صب خواب دیدم که روی برادرم خوابیدم و با هم داریم رابطه جنسی انجام میدیم البته نه دخول بعد مادرم هم بود و‌چون اون بود من خیلی خجالت میکشیدم و تا میخواستم پاشم برادرم میگفت نرو و میخواست ارضا شهه میشه تعبیرشو بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار مشکلاتی در رابطه با خانواده شوید

 197. ح مح مsays:

  باسلام وخسته نباشیددرخواب دیدم منوخواهرزنم کنارهم خوابیدیم خواهرزنم خودشوبه من چسبوندخودشوبه من می مالیدمنم دخول کردم هردومون هم ارضاشدیم بعدش زنم هم حمام بودیه بارهم درحمام بازکردبه مانگاه کردولی ندیدماچیکارمیکنیم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 198. MMsays:

  سلام من ی پسر21 ساله هستم چند شب پیش خواب دیدم با ی دختری که دانشگاهش نزدیک دانشگاهمونه و بهش علاقه دارم ولی نمیتونم بهش بگم که دوسش دارم رابطه جنسی داشتم ولی فقط تماس دهانم واژنش میخواستم بدونم تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است ارتباطتان با یکی از دوستان قطع شود

 199. girlgirlsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که با شخص مورد علاقه ام برهنه هستیم و میخوایم..... تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از انجام کاری ناامید شوید

 200. مهرخورشید سیاووشانمهرخورشید سیاووشانsays:

  شب بخیر سلام صبح بود که خواب دیدم روی تختم خوابم بعد نوه ی دوست مامانم که پانزده سال از من کوچکتره میاد کنارم بعد سرش رو میزاره روی سینه ام بعد میبینم شده یه بچه ی کوچک نوپا که می خواد شیر بخوره و ببخشید مک هم زد کم کم شروع میکنه به بازی کردن باهام دوباره مجدد بزرگ میشه(میشه همان پسر قبلی) و منو ببخشید عریان می کنه مردانگی اش بزرگ بود و می خواد نزدیکی کنه دیگه یادم نمیاد رابطه حاصل شد یا نه تشکر می کنم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   یک معجزه در زمینه احساسی در زندگیتان رخ میدهد

 201. ستارهستارهsays:

  سلام خسته نباشیدمن یه دخترم خواب دیدم که خاله من به شکل یه جادوگرماننده وزشت ولی من یهو لبای اورابوسیدم وخلاصه رابطه برقرارکردیم دوتامون ارضا شدیم ویک هو اون به حالت اصلی خودش برگشت دیگ اون چهره ی زشتو نداشت وبعدم اظهار گناه میکرد ازاین رابطه ومیخاست به همه خاله های دیگرم وبقیه بگوید ومن التماس میکردم ک نگویدولی بعضیافهمیدن به نظرتون تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 202. بینامبینامsays:

  سلام من دخترم و خواب دیدم که دختری که نمیشناسم شروع به رابطه با من داره و من هم موافق او هستم و این خواب چندین بار برای من تکرار شده که در مکان های مختلف بوده تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 203. f.khf.khsays:

  سلام.خواب دیدم مادرم با شوهر یکی از دوستاش رابطه جنسی داشت.تعبیرش چی هس؟؟؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر وفاداری و متعهد بودن نسبت به زندگی است

 204. منمنsays:

  سلام خواب دیدم با کسی که دوستش دارم نزدیکی کردم از راه رایج، به محض نزدیکی ارضا شدم و منی خارج شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار پریشانی شوید

 205. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم مصمم بود برم‌خونه ی یکی از دوستای دوره دانشگاهی...ی دخترخانم..هرکی یجوری سرراهم بود من میگفتم میخوام برم از پادگان ک دورش سیم ودیوار بود رد شدم یهو دیدم حیوانات باهم رابطه جنسی دارن..مثل شیرها و غیره درهمین حین راهمم میگرفتم ک نزدیک خونشون شده بودم ب راهمم ادامه بدم بیدارشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزی است

 206. منمنsays:

  سلام من خواب دیدم که با پسری که در واقعیت میشناختمش و برای یه مدت طولانی از طریق تلفن با هم در ارتباط بودیم رابطه جنسی داشتم .البته برای یه مدتیه که دیگه باهم در ارتباط نیستیم. البته درست خوابم یادم نیس اما تا اونجا که یادمه باهم رابطه جنسی برقرار کردیم. البته من گاهی اوقات مشابه این خواب و میبینم تعبیرش چی میشه .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید دچار گمراهی نشوید

 207. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام من صب ساعت 8 خواب دیدم که داداشم اومده سمتم و باهام سکس کردیادم نمیاد دخول انجام شد یا نه ولی من ارضا شدم و بعدش اون ارضا شد و ازم خواست کنارش بخوابم که خوشم نمیومد و چندشم میشد ممنون میشم تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار گرفتاری شوید

 208. مهدیسمهدیسsays:

  سلام و درود..من خواب دیدم تو اتاقم بودم یه پسر جوون خوشتیپ اومد سمتم و منو انداخت ته کمد اتاقم و شروع کرد به سکس کردن با من البته رو لباس و بدنشو به بدن من میمالید و مدام میگفت خوشت میاد دوس داری و منم لذت میبردم و از طرفی ناراحت بودم ک پس عشق خودم چی اگه بفهمه ناراحت میشه..بعد هی بهش میگفتم حواست به در اتاق باشه کسی نیاد تو اون میگفت نه کسی نیس حواسم هست و بعد منو بلند کرد انداخت رو تخت یهو در اتاق باز شد و سر داداشم پیدا بود ک رو مبل نشسته تو هال..گفتم الان مارو میبینه گفت نه حواسش نیس..ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در انجام دادن کارهایتان ناامید شوید

 209. حسنحسنsays:

  خواب دیدم خواهر زنم به من تمایل نشان داده و قصد برقراری رابطه دارد و لب های هم دیگر را بوسیدیم و به دنبال خلوت شدن و نبودن کسی برای برقراری رابطه بودیم که بیدار شدم تعبیر فرمایید باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انجام کارهای ناپسند و اشتباه است

 210. AqaAqasays:

  سلام خواب دیدم با عروسمون رفتیم تو اتاق و داشتم لب هاشو میبوسیدم که رفیقم وارد اتاق شد ،من سریع رفتم حموم ولی رفیقم پشت در وایستاد و گفت منم مایلم رابطه داشته باشم عصبانی شدم از حموم درآمدم انقد زدمش شبیه مایع منی شد و محو شد این خواب عجیبم تعبیر داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه رفتار و کردارهای ناپسند و زشت است

 211. حسينحسينsays:

  سلام خواب ديدم مابين داداشم و زن داداشم خوابيدم و خودمو زده بودم به خواب ولي صداهاشونو ميشنيدم ك يك دفعه زن داداشم منو بع سمت داداشم هُل داد جوري ك با يكي از دستاش و با ناخوناي بلندش به پشت من فرو كرد من چشامو باز كردم اما به رو خودم نياوردم بقيه هم همينطور. ولي يه حس نگراني عجيبي داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ارتباط شما با خویشاوندانتان قطع شود

 212. محسنمحسنsays:

  خواب دیدم مادر همسرم قصد نزدیکی با من را دارد و من تمایلی نداشتم ولی او همین طور اشاره می کرد و تمایل داشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه فساد و انجام گناه است

 213. رضارضاsays:

  خواب دیدم با خاله ام از پشت رابطه داشتم و او رضایت بدین کار داشت و به اوج لذت رسیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدهی و قرض و کم شدن مال و مکنت است

 214. نگارنگارsays:

  سلام خسته نباشید،ببخشید مدتی هست پشت سر هم خواب رابطه جنسی میبینم با هم جنس خودم، خواستم تعبیرش رو بدونم، با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه گناه و اشتباه است

 215. اقااقاsays:

  سلام ی مدت هست با دختری آشنا شدم و قصد ازدواج داریم خاب دیدم در حیاط خونه ای داریم رابطه جنسی برقرار میکنیم ولی چون با دوستش میخواست بره بیرون دوستش مدام نق میزد ک دیر شد و بخاطر همین رابطه جنسی نصف کاره موند تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، ممکن است در مورد برخی از مسائل عاطفی درگیری های ذهنی جدیدی در پیش داشته باشید

 216. آی نور سیاح مقدمآی نور سیاح مقدمsays:

  سلام توپ تاپ خواب دیدم کودکی رو به من سپردند یعنی من پرستارش باشم بعد میان که کودک رو اذیت کنن من مانع شدم با زنی که می خواست اینکار رو بکنه در حمام همان منزل دعوایمان شد زن لاغر و قدبلند بود برای اینکه پسر رو که امانت دست من بود نجات بدم بهش گفتم باهات رابطه برقرار می کنم ولی دست به بچه نزن اولش قبول نکرد التماس کردم تا قبول کرد ولی گفت برم و برگردم وقتی برگشت یک خانم دیگه یی شده بود بسیار سفید و تپل دختردایی من بود(که ازدواج کرده و همسری بسیار خوب و زندگی عالی داره در واقعیت) با لباس قرمز و قسمت هایی که برهنه بود با پوزش از شما ولی وارد رابطه شدیم خوشحال بودم که بچه رو نجات دادم ولی از رابطه به شدت عذاب وجدان داشتم از وقتی که این خواب رو دیدم خیلی ناراحتم چنین خواب هایی خیلی بد و زشته تعبیرش چیه؟ با احترام و تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه گناه و انجام کارهای اشتباه است

 217. س.تس.تsays:

  سلام من من یک دخترمجردهستم خواب رابطه جنسی دیدم تعبیرش چی میشه؟مرسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 218. نازنیننازنینsays:

  سلام خواب دیدم ک همسرم موقعی ک خواب بودم تو رختخواب...حس کردم ی زن آورده تو خانه کنار در اتاق رابطه جنسی باهم دارن ؟صدای حین رابطشونو هی میشنیدم؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه همسرتان به شما و متعهد بودن ایشان نسبت به زندگی است

 219. بهاربهارsays:

  سلام خواب دیدم که همسر سابقم ازم رابطه جنسی می خواد و در حال رابطه بودیم که مادرم رسید و من نگران بودم و هی می گفتم وای مادرم میبینه و برای اون ادم بی اهمیت بود میگفت اشکال نداره و مادرم دید واز خواب پریدم لازم به ذکره که من از این رابطه هیچ لذتی نمی بردم فقط حیا از مادرم و خجالت کشیدن بود، ممنون بابت تعبیر کردن همیشتون??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، ممکن است در مورد بعضی از مسائلی که بابت میلتان نیست مجبور به تصمیم گیری شوید

 220. مرجان رحمتیمرجان رحمتیsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه مادرم اینا با شوهرم رابطه دارم که امکان داشت کسی ازونجا رفت و آمد کنه ودلهره داشتم که مبادا خواهرم اینا ببینن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عشق تان بسیار عمیق و پاک است، کمی صبر کنید خداوند داروی درد شما را می داند و اوست که درمانگر است.

 221. خانمخانمsays:

  خواب دیدم برادرشوهرم درحال نزدیکی بامنه و تند تندنزدیکی میکنه و کمی احساس دردمیکردم اما چیزی نمیگفتم و اصلا هم حس نمیکردم اینکار گناه باشه، انگار که شوهرم باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از انجام گناه و کارهای ناپسند بهتر است دوری کنید

 222. رضارضاsays:

  سلام خواب دیدم با خواهر زنم نزدیکی کردم.البته خیلی چشمم دنبالشه.الان که بیدار شدم فکرمو درگیر کرده‌.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از انجام گناه و اشتباه بهتر است دوری کنید

 223. تنهاتنهاsays:

  سلام من دخترم خواب دیدم که با دوس پسرم رابطه جنسی دارم ولی یه مرد دیگه و دختر که دختر خالم بود هم اونجا بودن اون مردو اصلا نمی شناختم وبه قیافش توجهی نداشتم ونمیدیدمش کاریم با من نداشت ولی دختر خالم هم در حین رابطه من ودوست پسرم با من رابطه جنسی داشت من توی خواب احساس بدی داشتم نسبت به دختر خالم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از انجام گناه و کارهای اشتباه بهتر است دوری کنید تا دچار زیان نشوید

 224. فاطمههفاطمههsays:

  با سلام من خواب دیدم که جلوی درب خانه خودمان هستم و دو گربه سعی میکردند که وارد خانه ما شوند ولی من آنها را هل میدادم و اجازه نمیدادم وارد خانه ما شوند و درب خانه مان را بستم ولی آن دو گربه درب را دوباره باز کردند و می خواستند به داخل خانه بیایند ولی دوباره من نگذاشتم که آنها به خانه بیایند و جلوی آنها را گرفتم و سپس خودم را درون آشپزخانه ای دیدم که در (واقعیت آن جا را ندیده بودم)و در حال آشپزی کردن بودم که برای من دو مشتری آمد که هر دو معروف بودند و از من خواستند که برای آنها ماکارانی بپزم و من سعی خود را کردم ولی نتوانستم بپزم و آنها ناراحت شدند و رفتند و سپس من هم به بیرون از آشپزخانه رفتم و مدتی بعد با مردی جوان به درون همان آشپزخانه برگشتیم و من لباس هایم را از تنم در آوردم و سپس این مرد جوان( که تا به حال او را در واقعیت ندیده ام) از جلو و از واژنم با من نزدیکی کرد و من هم لذت می‌بردم .من دختری مجردهستم . با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در اطرافیانتان از انسانهایی مورد اعتمادتان دچار ضربه هایی بشوید که برایتان خوشایند نخواهد بود

 225. نازینازیsays:

  سلام وقتتون بخیر... من دختر مجرد هستم. امروز صبح خواب دیدم لباس پسرونه پوشیده بودم بولیز شلوار و موهامم کوتاه بود پسرونه و یه دختر هم سن و سال خودم ک تا حالا ندیدمش بدون لباس تو یه اتاق بود من رفتم سمتش و شروع ب بوسیدن و مکیدن لبهاش کردم و بعد سینه هاش و میخوردم و با هم معاشقه میکردیم و لذت می بردیم و یه پسر جوون هم اونجا بود ک اومد سمت دختره و نوک سینه دختره رو میمالید ک دختره ارضا شد بعد ک منم همینکارو کردم دختره گفت نه دیگه احساسی ندارم اون ینی همون پسره انجام داد تموم شد بعد ازش دور شدم و از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیرشو بگید. خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر تحصیل فراغت وکسب اسودگی در زندگی دلالت دارد والبته این به موقعیتی است که در بیداری دارید

 226. زهره طلاییزهره طلاییsays:

  سلام بعد از اذان ظهر یک لحظه خوابم برد وخواب دیدم همسرم به من نزدیک شده و میخواد که رابطه ای بامن شروع کنه در حال معاشقه احساس کردم شخص مذکر دیگه ای از پشت همسرم به من آلتشو نشون میده و در حال بازی کردن با آلتشه من به هیچ عنوان صورت این شخص و ندیدم و فقط قسمت پایین تنشو دیدم.خیلی تحریک شده بودم طوری که بدون نزدیکی وسکس چنان رابطه ی گرمی با همسرم پیدا کردم که اون ارضا شد و منی خارج شده روی بدن من و زمین ریخت.سریع به حمام رفت و من مونده بودم حالا این همه نجاست که چه جوری تمیزش کنم اگر ممکنه تعبیرشو به من بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد از اذان صبح تعبیری درست و جامع ندارد و ممکن است باعث شود در مواردی پرخاشگر و دچار درگیری شوید

 227. ریحانهریحانهsays:

  سلام خواب دیدم با شوهرم رابطه داریم ولی دخولی صورت نگرفته که افرادی میان و رابطه نیمه کاره موند لباس پوشیدیم و منتظر بودیم این افراد برند و بقیه رابطه رو داشته باشیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگران مسائل شغلی وموقعیت های اجتماعی خود نباشید

 228. دریادریاsays:

  من با یک اقایی در ارتباط هستم و بهشون علاقه دارم.دیشب خواب دیدم توی منزلمون یه اقای کنارم دراز کشیده و همه جا تاریکه ازم میخواست باهاش رابطه برقرار کنم که من کشیدم کنار و گفتم من به فرد دیگه ای علاقه دارم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در روابط احساسی است

 229. جانانجانانsays:

  سلام من خواب دیدیم خواستگارم و کسی که به من علاقه داره منو گرفت و ازم رابطه خواست و ایستاده لبامو بوسید و آلت تناسلیشو به باسنم مالید و ارضا شد و منی اش خارج شد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 230. ......says:

  سلام خواب دیدم پتوهامون روی تختمون به هم ریختست مرتبشون کردم ورفتم بیرون توراه شوهرمو دیدم که همونجا حالت برهنه بودیم ومیخواستیم رابطه داشته باشیم به همون حالت ازش خواستم بریم توو خونه روی تخت که اتفاقا متوجه شدم این درب خونه ی همسایمونه ولی توو خواب هیچ خیالی نداشتم ومتعلق به خودم میدانستم بعد از پشت بهم چسبیده بود ورفتیم توو ببخشیدوممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صمیمی تر شدن روابط شما و خوشبختی و خوشحالی شما میباشد

 231. صباصباsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم بایکی ازخواهرام رابطه جنسی برقرارکردم اونم ازپشت بعدنمیدونم چی شدپردموزد بعدخون اومدمنم خیلی ترسیدم احساس بدی داشتم باخودم فکرکردم جواب بقیه چی بدم وقتی بفهمن ابروریزی هست وچطوری به پسری که دوستش دارم وقصدازدواج داریم توضیح بدم اصلاباورمیکنه توخواب بهش پیام میدادم وزنگ میزدم میخواستم یه جوری بهش بگم این اتفاق رو چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مواردی درزندگیتان باعث شود که پرخاشگر و عصبی تر شوید

 232. خورشیدمهر سیاوشخورشیدمهر سیاوشsays:

  سلام توپ تاپ روز بخیر این خواب رو من در دو زمان دیدم یکی قبل از اذان بود و ادامه اش بعد از اذان صبح چون بیدار شدم از ترس خواب تا اذان گفته شد خوابم برد مجدد خواب دیدم توی خانه یی هستم هیچکس نیست دایی ام می آید ازم رابطه می خواد وارد رابطه شدیم تنها حدود دو دقیقه در رابطه بودیم بعد دایی ام رفت اینجا من بیدار شدم و پریشان خوابم وقتی خوابیدم اذان رو گفته بودند دوباره توی همان خانه بودم دایی ام داشت پرده های اتاق رو برای شستن در می اورد باز هم وارد رابطه شدیم زنگ منزل رو زدند پسردایی ام بود دید ما در وضعیتی خاص هستیم هیچی نگفت و خوابید ما از خجالت دیگه ادامه ندادیم من از منزل خارج شدم وارد کوچه یی شدم انتهای کوچه مغازه یی بود تاریک رفتم داخلش اونجا احساس کردم دارن پرچم سبز و علم و بیرق می فروشن مرد مسنی پشت دخل بود فکر کردم سید هست چون کلاه مشکی سرش بود با گریه و خجالت گفتم خواب دیدم دنبال تعبیرش هستم پرسید چه خوابی؟گفتم نمی تونم بگم شرم دارم گفت با محرم خودت رابطه داشتی؟با گریه ی زیاد که تمام وجودم می لرزید گفتم بله شیطان گولم زد گفت دخترم نگران نباش تعبیرخوابت خوبه بعد گفت پشت مغازه ام مسجد ه من برم برای نماز تو هم برو از مغازه که آمدم بیرون دیدم چند تا آگهی ترحیم زدند به دیوار مغازه اش نوشته بودند مرحوم سید ..... پدر همان مرد مغاره دار بود ایستادم فاتحه یی خواندم براش و از کوچه آمدم بیرون خوابم تعبیر بخیر میشه؟ مچکرم توپ تاپ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر این رویا نشان می دهد که قسمت های مختلفی از شخصیت شما در تضاد و درگیری با یکدیگر هستند. بهتر است تعارضات داخلی خود را حل کنید.

 233. صباصباsays:

  سلام من خواب دیدم که من ومادرم خونه ی مادربزرگم هستیم فقط ما خونه بودیم هیچ کس نبود بعد پسر خاله ام اومد خونه ی مادر بزرگم رفتار مشکوکی داشت همش دست مادرم رو میکشید واصرار میکر د که باهاش رابطه جنسی برقرار کنه البته وقتی من میرفتم تو حیاط این کارو میکیرد مادرمم هم قبول نمیکرد تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا نشان می دهد که بی تفاوتی شما نسبت به مشکلات اطرافیانتان باعث شده است فردی مغرور و دور از منطق به نظر برسید.

 234. عسکریعسکریsays:

  سلام خواب دیدم که انگار دارم تلویزیون نگاه میکنم و توی فیلم یه پسر بچه با یه دختر بچه خیلی زیبا نزدیکی کرد و من همش داشتم میگفتم که چه کار زشتی که بچه ها دارن انجام میدن اصلا به این چیزام فکر نمیکردم که بگم تحت تاثیر فکرم این خواب رو دیدم خوابم تعبیر داره؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگران است که بایددرک خودرا از موضوعات پیرامون خود بالا ببرید

 235. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم داشتم مقاربت میکردم با یک زن زیبا ولی دخول در کار نبود و رو هم خوابیده بودیم و لذت میبردیم و ناگهان دیدم مادرم داره مارو نگاه میکنه و بعد به زنه یه هشداری داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 236. محمد الفمحمد الفsays:

  سلام چندین بار اینگونه خواب دیده ام که با مادر همسرم در یک رختخواب هستیم و من مشغول ملاعبه و ور رفتن با ایشان هستم و البته دخولی در کار نبوده است. اما زیاد این گونه خوابها را در مورد ایشان میبینم لطفا مرا راهنمایی کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است که رفتار خود را در رابطه با اطرافیانتان اصلاح کنید

 237. محمدمحمدsays:

  سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم با زن دایی خودم رابطه داشتم ولی ارضا نشدم خواستم بدونم تعبیرش چی میتونه باشه . ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 238. خانمخانمsays:

  خواب همسرم دیدم که قصد مقاربت بامن داشتن که توخواب حائض بودم درواقعیت هم حائض هستم و همسرمو چندهفته ایست نیستن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر وفاداری در بین شماست

 239. حانیه آقائیحانیه آقائیsays:

  سلام خواب دیدم خونه ی صمیمی ترین دوستم هستم توخواب تنها زندگی میکرد ولی دراصل اینطور نیس...۲تا دیگه از دوستای خودشم بودن..یهو توآیفون مردی رو دیدم که با نقاب داره سمت واحددوستم میاد..با دلهره گفتم دیدی اومد؟بعد چندین مرد وارد واحد شدن دخترا رو نوبتی میبردن تواتاق و بشون تجاوز میکردن من هیچ صحنه ای از تجاوز ندیدم و توی خواب فقط ب فکر فرار بودم.حتی به دوستم گفتم از تراس خودمو پرت کنم پایین گفت نمیشه ارتفاعش زیاده..توخواب باگریه همش میگفتم یبن الحسن یا صاحب الزمان یاحضرت فاطمه کمک کن عفتمو نگهدارم...ی مردی بیرون اومد گف نگران نباش نوبت شماهم میشه امشب قصد داریم۳۵بار ارضابشیم...دوستم خونه ی پیشرفته ای داش با کنترل نور پذیرایی رو کم میکرد شوفاژارو خاموش میکرد و اون مردها درگیر نور و گرما بودن..یکی از دخترای اون جمع رو من توی دانشگاه چنبار دیدم ک بش تجاوزشده بود و بعدش ک از اتاق بیرون اومد ب مرده گف خیلی خوش گذشت...تعبیرش چیه؟!!!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 240. امیرامیرsays:

  من خواب دیدم با دختر دایم و رابطه دارم و بعدش با خالم وقتی با حالم رابطه داشتم بدش اومد تعبیر چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رابطه های متفاوتی رو تجربه می کنین

 241. لاونلاونsays:

  سلام وقتتون بخیر من دخترم و دیشب یه خواب عجیب دیدم خواب دیدم که با خواهرم که چن سالی کوچکتره رابطه برقرار کردم تو خواب خواهرم ارضا شد ولی من نه .تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شما رفتار اشتباهی دارین که باید اش دوری کنین چون ادامه دادن به اون به شما آسیب میزنه

 242. ساراساراsays:

  سلام بعداظهر خواب دیدم رفتم خانه ی پدریم و فهمیدم که خواهرام باهم رابطه نامشروع دارن همش داشتم ازشون بازخواست میکردم که چرا اینکارو کردین یادم نیست مادرمم بود یا نه 5شنبه در واقعیت باید مادرم عمل بشه میتونه ربطی داشته باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است در رفتار و اعمال خود کمی دقت بیشتری کنید

 243. MehranMehransays:

  باسلام در خواب دیدم با زن همسایه ی رو به روییمان که دلخوری از او داشتم رابطه ی دهانی برایم میکند در حضور برادرم در خانه ی ما. اما ما از چشم برادرم پنهان بودیم و او متوجه من نمیشد. سپس در جای دیگری از خانه با من جماع کرد و او دستانش به دور گردن من بود. اما نه در خواب و نه بعد از آن ارضا نشده بودم. در خواب بسیار رابطه لذت بخش بود هم برای ایشان و هم من. این رو هم عرض کنم ایشان به ظاهر مومن هستند . و من هم. نشانه چیست ؟ آیا میشود که حاکی از شکسته شدن طلسم ایشان باشد ؟ یا در مجموع خیر بوده؟ یا عذر خواهی کرده بوده ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است ارتباط خود را با خداوند تقویت کنید

 244. saharsaharsays:

  سلام ممنون از لطفتون بببخشید من دیشب نزدیک صبح خواب دیدم با یکی از نزدیکترین دوستام رابطه جنسی برقرار کردم خیلی با لذت زیاد بدنشو لمس میکردم و هر دو لذت میبردیم و یهو اون ارضا شد میشه تعبیرشو بگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   گناه کبیره ای انجام میدین که باید از اون توبه کنید

 245. نیما عطارنیما عطارsays:

  باعرض سلام..جناب استاد دیشب حدودساعت ۴/۳۰ نزدیک اذان صبح بود.خواب دیدم.روی تختم با یک خانم.همبستر شدم تو آغوش همدیگه.فقط بوس.بغل کردن عاشقانه بود اصلا ارضا هم نشدیدم.البته لخت کامل نبودیم.تا حدودی لباس راحتی تنمون بود..دقیق چهره اون خانم یادم نیست.در این حین از خواب بیدار شدم..من مجردم.در دنیایی واقعی چندساله عاشق یک خانوم هستم .خیلی باهام حرف زدیم.تا حدودی خانوادش هم میدونن قصدمون ازدواج بود.فعلا چندماهی هست یه مقدار بینمون یه مشکل افتاده رابطمون قطع شده..در کل بیشتر روزها همه اش به فکر اون خانم هستم.در ذهنم هست...استاد تعبیرش چی هست..ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نیاز به انجام کارهایی است که این رابطه رو بهبود بده وگرنه وضعیت این رابطه بدتر میشه

 246. SaharSaharsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من نزدیک صب خواب دیذم با منشی باشگامون که خیلی باهاش رابطه صمیمی ندارم و فقط در حد سلام علیک کردنه خواب دیذم که رفتم باشگاه و اون منو به دیوار چسبوند و انگار که الت داشت منو از پشت میکرد و خودش خیلی لذت میبرد و من خیلی عصبانی بوذم از حرکتش و بعدش بهش گفتم و تذکر دادم بهش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنید ارتباط خودرابا خداوند تقویت کنید

 247. ZhrZhrsays:

  سلام خواب دیدم داخل حمام زنانه بیرون من و خواهرم رفته بودیم اونجا و من لباس به تنم بود خواهرم کلا لخت شده بودومن داشتم اونو تحریک میکردم با دست و ارضا شد انگار که آلت بچه گانه داشت و آب منی خیلی زردرنگ بود ازش امد و ریخت یه کمیش روی پاچه شلوارم و من بدم بود و رفتم اونو شستم و دمپایی اازم داشتم با لنگه به لنگه بودن یا اندازه پام نبودند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 248. مصطفیمصطفیsays:

  با درود برشما ...من دو شب قبل خواب دیدم با دختری که اصلا نمیشناختمش نزدیکی کردم و البته ببخشد که میگم ولی در خواب هر دوی ما از این کار هم لذت میبردیم و اون دختر هم راضی بودکه البته منی خارج نشد ( البته خواب خیلی کوتاهی بود) که در میانه شب دیدم / ضمن تشکر از وقتی برای کاربران میگزارید خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بهم بگید با سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به آرزوتون میرسین

 249. راحيراحيsays:

  سلام، خواب ديدم تو هتل هستيم و رفتيم مسافرت بابام و مامانم جلوي من اميزش دارن و من همينطوري نگاهشون ميكنم، بعد به شوهرم ميگم توام بايد با من رابطه داشته باشي، وقتي لباس تنم نبود قسمت الت تناسليم تغيير كرده بود، ولي از تغييرش اصلا تعجب نميكردم، بعد شروع كرديم به اميزش... ممنون ميشم تعبير كنيد خوابمو، با تشكر از سايت توپ تاپ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبر خوبی بهتون میرسه

 250. تیناتیناsays:

  سلام من یه دختر ۱۷ساله دارم خواب دیدم که با یه پسر رابطه داره و من اونها را میبینم و شروع می کنم به گریه و زاری و فریاد می زنم و دخترمو سرزنش می کنم و خیلی ناراحت میشم و به دخترم میگم که تو قول دادی برای کنکورت درس بخونی اینجوری موفق میشی میشه تعبیرشو بگید؟ خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 251. FatiFatisays:

  سلام من چند شب است که خواب رابطه جنسی رو میبینم چند شب پی در پی نمیدونم شاید یک هفته یا کم تر فقط تو خواب میبینم که با یه کس دیگری رابطه دارم یا شاید هم اون کس من نیستم و فقط دارم تماشا میکنم دیگه خسته شدم از این خواب میشه تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنید ارتباط خودرا با خداوند تقویت گنید و ذهن خودرا از هیجانات دور نکه دارید

 252. ندانداsays:

  سلام وقت بخیرمن مجرد هستم دبشب خواب دیدم همسرداشتم اما چهره شو نمبشناختم وبا من نزدیکی میکرد سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس نماز هایتان را سر وقت بخوانید و قرآن هم زیاد تلاوت کنید

 253. شایان قاسمیشایان قاسمیsays:

  سلام خواب دیدم با خواهر زنم که قهرم باهاش سکس کردم و ارضا شدم و بعد سکس ازش خوشم اومد تعبیرش چی هست ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در رفتار و نیات خودتون تجدید نظر کنین

 254. امیرامیرsays:

  سلام استاددیشب خواب دیدم بایکی ازاقوام نزدیکی کردم ودرعالم خواب منی زیادی خارج شداماوقتی بیدارشدم خبری نبودفقط درخواب منی خارج شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام درگیری فکری براتون ایجاد میشه

 255. حسامحسامsays:

  سلام خواب دیدم با دختری ناشناس که همراه خانواده اش از مشهد اومده بود تهران آشنا شدم و از هم خوشمون اومد و با هم رابطه برقرار کردیم ولی خانواده هامون فهمیدن و اذیتمون کردن میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 256. ابراهیم صمدیابراهیم صمدیsays:

  سلام . خواب دیدم خودم با خودم از پشت رابطه دارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   درگیری ذهنی و فکری براتون پیش میاد

 257. MahanMahansays:

  سلام خواب دیدم که داخل ی خونه با دختر داییم هستم صب بود بعد هی میخواستم باهاش رابطه داشته باشم ولی مطمعن نبودم ک اونم همینو میخواد یانع بعد رفتم دستشویی اونجا ی حیوونی یهو اومد پیشم فکنم سگ بود بعد ک ازدستشویی اومدم سگرو با دختر داییم گذاشتیم تو ی کارتن بعد کردیم زیر مبل بعد ساعتو نگاه کردم یکو ده دقیقه بود دیگه نزدیک به این بود ک داداشش از مدرسه بیاد بخاطر همین استخاره کردم درست دراومد اومدم ک برم سراغش بیدار شدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید در روابط خود کمی محتاطانه تر رفتار کنید

 258. مهدیمهدیsays:

  سلام وقت بخیر دوتا خواب پشت سر هم دیدم استاد من خواب دیدم که دارم میرم سمت آسانسور که برم بالا، یه دختر که اصلا تابحال ندیده بودمش داشت نظافت میکرد یهو اومد سمتم(البته اینم بگم خیلی تحریک آمیز لباس پوشیده بود) و حرفایی زد که منظور آخرش این بود رابطه جنسی داشته باشیم که من ردش کردم و گفتم نمیشه و زدم آسانسورو رفت اون دختره پایین بیدار شدم و دوباره خوابم برد استاد دومیش این بود که دیدم با استاد دانشگاهم که خانوم هستند و خیلی هم در واقعیت ازشون خوشم میاد(البته بگما متاهله ولی دلیل اینکه خوشم میاد اولش علمش هست و دومیش هم ظاهرش که اون ظاهرو از معیار های تیپ همسر ایندم میدونم) در حال رابطه جنسی از جلو هستم و هر دومون داریم لذت میبریم ولی منی خارج نشد. ممنون الطافتون هستم استاد♡...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 259. علی حسینیعلی حسینیsays:

  سلام خواب دیدم من وهمسرم در مهمان خانه منزل سابق پدری لخت هستیم وتشک با ملافه خیلی تمیزی بودواون خواست دست به واژنش بکشم گفت علف باید دهن بزی شیرین باشه تا دست زم به شدت تحریک شد و در همین حال پدر مرحومم حدود ۲۰ سال جوانتر شده بود وارد شد وبعد چند ثانیه مادرم ولی انگار منو ندیدن ورد شدن من دنبال چیزی میگشتم تا خودم وهمسرم را را بپوشونم وناراحت که حالا چه وقت اومدنه یک کیف جلوم گرفتم وهمسرم ملافه دور خودش پیچید در همین موقع خاله کوچکم وارد شد لبخندی زد وگفت خودتون را بپوشونین ورفت سمت پدر ومادرم بعدش با صدای ساعت برای نماز صبح حدود طلوع افتاب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام محبت بین شما و همسرتان زیاد می شود و جریان زندگی آروم و شادی خواهین داشت

 260. hshssays:

  سلام.پسر دایی من25 سالش بود که از دنیا رفت خیلی پسر خوب و مؤدبی بود چون همیشه پیش هم بودیم مثل بردارم بود همیشه با هم دس میدادیم البته من زن بردادرش هم هستم.دیشب خواب دیدم اومده تو خوابم خیلی تو خونه دور میزد من هم میدونستم که مرده خیلی خوشحال بودم که دیدمش او همش به من میگفت چقد امروز قشنگ شدی بعد میخواست خداحافظی کنه اومد همو تو بغل گرفتیم که خداحافظی کنه که پسردایبم ارضا شدالبته من حسی نداشتم ولی اون موقع ارضا شدن هم به من میگفت قشنگ شدیه من خیلی تو فکرشم میترسم تعبیرش بد باشه.میشه تعبیر خواب منو بگین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روحشان سوره حشر را تلاوت کنید

 261. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  سلام...دیدم دارم با یه دختر نوجوون میخام مقاربت جنسی کنم بعد لباسامونو میکشیم تا نیمه پایین کمی بدن خودمونو میمالیم بهم بعد میبینم خواهرم میاد بعد سریع میریم تو یه اتاق دیگه که نبینه بعد دوباره همون کارا تکرار میشه و نمیشه و در نهایت نمیتونم خوب باهاش جماع کنم و نمیشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 262. PoyanPoyansays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم زن عموم رو متقاعد کردم که باهام باشه یکم لج کرد ولی بعد اومد تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 263. سحرسحرsays:

  سلام من توی کتابخونه کار میکنم دیشب خواب دیدم با یکی از عضوهای کتابخونه که دوستم هم هست و تقریبا همسنیم و همجنسیم توی اتاق خودم در حال رابطه هستم (دخول کامل) و مث اینکه ایشون آلت مردانه داره و ابتدا راضی بودم ولی وقتی فهمیدم خانمه شرمگین و متعجب شدم ولی ایشون خوشحال بود .... سپس خواهرم رو در کنارمون دیدم که میخندید و براش مهم نبود و بعد همون دختر یک ساعت تزئینی کوچیک قشنگ رو که برای من خریده بود به دیوار اتاقم نصب کرد ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تمایلات سرکوب شده دارین

 264. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من مجردم و خواب دیدم با یه خانومی به استخر رفتم و داخل استخر شوهر سابق یکی از دوستانم بود و با دو نفر ما رابطه برقرار کرد در آب من درد داشتم ولی در صدد این شدیم که دوستمو باهاش اشتی بدیم و من پشیمون شدم از این رابطه جنسی و دوس نداشتم دوستم بفهمه ممنو میشم تعبیرشو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 265. روژینروژینsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که دارم کیک میپزم بعدش که اومدم توی اتاقم که بخوابم یه خاننی لخت اونجا بود میگفت من رو ارضا کن . بعدش خودش یه وسیله(معذرت میخوام بیشتر اون وسیله شبیه یه خیار بود) داخل بدن خودش کرد ولی منم درد داشتم و من خیلی بدم اومد از این حرکتش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویا باطل است

 266. روژینروژینsays:

  سلام من یه دختر مجرد هستم من دیشب خواب دیدم که دارم کیک میپزم بعدش که اومدم توی اتاقم که بخوابم یه خانمی لخت اونجا بود میگفت من رو ارضا کن .منم یه کم به بدنش دست زدم بعدش خودش یه وسیله(معذرت میخوام بیشتر اون وسیله شبیه یه خیار بود) داخل بدن خودش کرد ولی منم درد داشتم و من خیلی بدم اومد از این حرکتش بعدش مامانم صدام زد و گفت کسی تو اتاقه؟ منم گفتم نه و دراز کشیدم که بخوابم وقتی پتو رو کنار اطراف رو نگاه کردم زدم بابام هم داخل اتاق خوابیده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر مراقب افراد نزدیکتان باشید ممکن است برای شما نقشه بکشند .با خانواده خود بیشتر معاشرت کنید و راز خود را به آنها بگویید

 267. ابراهیمابراهیمsays:

  من یه پسر مجردم خواب دیدم تو حیاط خونمون یه مهمونی هست 'انگار عروسی بود ' اونجا یه دختر بود که نمیشناختمش و اون آلت تناسلیش بیرون بود و دیده میشد'من با این دختر تو خونه نزدیکی کردم و سپس خالی شدم 'در همین لحظه نگا کردم دیدم مادرم از پشت پنجره ما رو دید و چشاش زد بیرون از دیدن ما و من از شرمندگی آب شدم'سپس افتادم تو دست و پای مادرم ک غلط کردم و باهم گریه کردیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 268. سمیه محمدیسمیه محمدیsays:

  باسلام عیدتون مبارک اقای معبرتوروخداخوابموتعبیرکن ...پدرم به رحمت خدارفته یبارمادرم خواب دیده پدرم بهش گفته به سمیه که منم ودخترشون گفته به سمیه بگوبروحمام وبیا تا جماع کنیم و۲الی۳بارتکرارکرده حالا دیشب من خاب دیدم بهم نگاه میکردپدرم وخابیده بودومنوبسمت خودش میطلبیدواسه جماع چندبارنگاهم کردومنوبسمت اینکاردعوت کرد منم شرم میکردم ولی نهایت رفتم بدنموشستم ومیخاستم برم باهاش تعبیرچیه لطفابهم بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب اعمال و رفتارتون باشین

 269. MahanMahansays:

  سلام عیدتون مبارک خواب دیدم که داخل ماشین با دختر داییم گل کشیدم بقل خیابون بعد پیاده شدم رفتم ی جایی بعدش تو خونه خودمون سر دراوردم تو اشپر خونه داشتم چرت میزدم دختر داییم اومد بهم گفت چرا چرت میزنی بعد از تو چرت اومدم بیرون تو همون اشپز خونه سر پا وایستاده بود یکم باهاش شوخی کردمو بعد از پشت چسبیدم ی لحظه بهش بعد داداشش رو مبل نشسته بود منو دید ولی چیزی نگفت بعد دختر داییم گفت که جلو داداشم از این کارا نکن بام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، این رویا ناشی شده از برخی از اتفاقات روزمره در زندگی است و معنای جدیدی ندارد

 270. بهنام شجاعیبهنام شجاعیsays:

  سلام خواب دیدم که با زن عمو خودم دارم رابطه جنسی برقرار میکنم اون هم از این رابطه لذت میبرد و خودش رو به من نزدیک میکرد پدرم هم تو اتاق بود و میدانست که ما داریم رابطه میکنیم ولی هیچی نگفت چند بار خواب دیدم که با زن عمو خودم (فقط یکی از زن عمو)دارم رابطه برقرار میکنم تعبیر این چی میشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای باطل است

 271. MahanMahansays:

  سلام خواب دیدم که با دختر خالم توی ی خونه هستیم تنها و من خیلی دوس داشتم باهاش رابطه داشته باشم.نشسته بود روی مبل بعد میخواستم برم بغلش بشینم بعد یکم رفت اون ورتر مبل تا جا برا منم باشهو گفت بشین اگ میخوای بعد فکنم یکی اومد خونه نشد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به تمایلات و افکار شما اشاره دارد

 272. مهرانمهرانsays:

  سلام. خواب دیدم تو منزل خودم با خواهرهمسرم نشسته ایم و هر دو تمایل به معاشقه داریم. همسرم هم داخل همان اتاق پیش ما بود و مشغول کارهای خودش بود. من و خواهر زنم به هم نزدیک میشم و همو بغل میکنیم و با لباس با هم معاشقه میکنیم البته با لباس و هیچ دخولی صورت نمیگیره. ارضا هم نمیشیم.همسرم هم که پیش ماست بی تفاوته و عکس العملی نشون نمیده مشغول کارای خودشه.خواب خیلی کوتاه بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به اختلافی اشاره داره

 273. وحید آموزگاروحید آموزگارsays:

  سلام وقت بخیر بنده خوابی میدیدم که پدرم با برادرم رفتند دکتر و بعد ناگهان من با برادرانم که دو تا هستند در جایی دیگر بودیم که دیدم عمه ی من راننده هست و دختر عمه همسن من هم تو خواب بود ک ما کنار هم جایی نمیشینیم در واقعیت.ولی در خواب مادرم هم جلو بود که عمه من گفت برادر بزرگتر بیاد پیش مامانم و من و اون یکی برادرم پیش دختر عمه عقب ولی انکار میکردیم هر سه بنشینیم و بعد برادر و برادر بزرگترم با هم جایی رفتند و من با دختر عمه عقب نشتیم و عمه من هم به راهش ادامه میداد و من هر چه میگفتم نگه دار و به راهش ادامه میداد که دختر عمه چسبید بهم و رسیدیم جایی که تخت یک نفره بود و دختر عمم گفت تو با برادرت روی این تخت میخوابید که من خجالت کشیدم از اینکه اون بیاد پیش من ولی اون پیش من خوابید و پتو رو روی جفتمون کشید و خودش رو من نزدیک میکرد و از زنی که با خیلی از مرد ها رابطه داره تعریف میکرد که من از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس بستگانتون رو خواهید دید

 274. سسsays:

  با سلام من چندین باره که خواب میبینم که با افراد محرم مثل برادر و پدر در حال انجام حرکات شبیه نزدیکی هستیم اما لباس تن مونه و دخول هم انجام نمیشه و من در خواب به شدت تحریک میشم این خواب ها به شدت منو اذیت میکنن در واقعیت لطف کنید تعبیر رو برام بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 275. مصطفی عمریمصطفی عمریsays:

  سلام من خواب خیلی بدی دیدم ک با مادرم در حال امیزش جنسی بودیم حتی با رابطه دهانی و واژنی داشتیم امیزش میکردیم تعبیرش چیه الان من خیلی حالم خرابه و پریشونم خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین آیه ی 200سوره ی اعراف رو زیاد بخونین و صلوات هم برای از بین رفتن وسوسه های شیطانی زیاد بفرستین هنگام خواب هم پاک بخوابین

 276. مریمریsays:

  سلام من در واقعیت مجرد هستم اما خواب دیدم که کسی که تو واقعیت دوستش دارم و از هم دور شدیم همسرم هستش و ایشون بعد از یه مدت طولانی از مسافرت میاد من خیلی خوشحال بودم میاد نزدیکم تا باهام رابطه جنسی برقرار کنه اما من تو خواب از خودم و ظاهرم خجالت میکشیدم و تو خواب ظاهرم زشت شده بود اما اون اهمیت نمیداد و با علاقه منو میبوسید دخترعموم منو تو اون شرایط و بدون لباس دید اما حس خجالت نداشتم و تو خواب انگار همه ناراحتیایی که تو بیداری داشتم رفع شده بود و انگار دلم سبک بود و یه حس خوب عجیبی داشتم بعد دیدم حیاط خونمون مثل یه باغ قشنگ شده و چند تا پرنده قشنگ( که برای برادر ایشون بود ) و با هم متفاوت بودن از بالای سرمون رد میشن هم میترسم ازشون هم دوستشون داشتم بعد من از ایشون پرسیدم چرا پرنده آوردی براش ؟ گفت میخواستم براش اسب بیارم اما خودش اینو دوست داشت من ازش خواستم اون اسب قشنگ رو برای من بیاره گفت حتما دفعه بعد که اومدم برات میارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات خوشایندو خوبی در زندگی ممکن است برایتان ایجادشود

 277. علی عباسیعلی عباسیsays:

  درود.بنده خواب دیدم دختر عموی من ک زن بیوه ای هست درحال بوسیدن لبهای هم هستیم و الت بنده را نوازش میکند ولی ارضا نشدم و از خواب پریدم لطفا پاسخ بدید

 278. محمدمحمدsays:

  من يه مدتي ميشه كه خواب سكس كردن با دختر خالمو ميبينم و اونم ناراضي و ناراحت نيست از اين موضوع، جالبيش اينكه هر وقت دخترخالم رو ميبينم فقط خواب سكس كردنمونو ميبينم

 279. امید رستگارامید رستگارsays:

  سلام دوروزی خواب میبینم بازن برادرم مجامعت میکنم و ان هم خیلی راضی بود بنده هم متاهل هستم

 280. MahanMahansays:

  سلام خواب دیدم که داخله ی خونه ی بزرگ هستم با دختر خالم ی چند نفر دیگم بودن متل مادر ی دختر کوچولو....بعد منو دختر خالم میخواستیم ی چیزی بدزدیم دقیق نمیدونم چی بود فکنم ی شکلاتی چیزی بود بعد رفتیم ورداشتیم بعد زیر ی چی متل اپن قایم شدیم بعد ازش لب گرفتم یکم بعد رفتیم بیرون من چتتا از رفیقای قدیمیمو دیدم بعد دختر خالم گفت ی چیزی بریم بدزدیم من ترسیدم گفتم نه میریم زندان ی وقت بعد سراز ی جا متل بیابون بود دراوردیم که میدونم کجاس داشتیم میرفتیم انگار اونجا زندان بود یکم جلوترش بعد یهو بغل خاکیا ی ساختمونایی ظاهر شدن انگار کانادا بود بعدبا گوشیم چند تا عکس گرفتم از ساختمونا تعبیرش چیه

 281. کوچه بی نامکوچه بی نامsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم باپسری که بهش علاقه دارم ولی الان یه مدته ازش خبری ندارم رابطه برقرار کردیم بعد که من اومدم اینورتر ازاین کار خیلی عذاب میکشیدم ولی انگار این فقط یه خواب بود ینی درحقیقت به من یه همچین پیشنهادی تو خواب داده بود ولی من قبول نکرده بودم واین اتفاق فقط تو ذهن من بوده تو خواب،بعدش وبهم پیام داد که پاک بودن تو بهم ثابت شد ولی حالا اون وقتی که توخواب تصور میکردم باهاش رابطه دارم ببخشید کاملا ارصا شده بودم

 282. وحیدوحیدsays:

  سلام من درخواب دیم که دختری که ۵سال است اورا میخواهم باهم ازدواج کردیم ومن بااورابطه برقرارکردم ازجلوومن دربالابودم وزن درزیرتعبیرش چیست؟

 283. فریبافریباsays:

  سلام نامزدم خواب دیده که دختر عموم که تازه از نامزدش جدا شده قصد داشته جلب توجه کنه و تحریکش کنه و یک خواب دیگه هم که با اون رابطه داشته تعبیرش چیه

 284. امین رحیم پورامین رحیم پورsays:

  سلام من خواب دیدم با دختر خاله ام نزدیکی کردم و بعد از چند دقیقه دوباره دنبالش رفتم و تو تنهایی بهش گفتم که عاشقش هستم تعبیرش چیه؟

 285. حامدحامدsays:

  سلام استاد.من چند شبی هست همش خواب میبینم که تمایل به مادر خانومم دارم که باهاش سکس کنم.ینی ایشونم همین تمایل رو دارن.و اینکه هر دفعه یه مرحله پیش تر میریم.وجالبیش اینه که خانومم هم میدونه تو خواب که همچین قصدی داریم.تورو خدا یه تعبیر بگید من که دارم دیوونه میشم

 286. M AM Asays:

  سلام من پسر هستم دیشب خواب دیدم که با خاله ام که از مادرم بزرگتر است یک جا نشسته بودیم من به خالم دست زدم اون گفت هر کسی به رابطه با خالش نیاز داره بعدش بوسه و لیسیدن و خوردن محل تناسلی همدیگر سپس سکس و من حین سکس از خواب پا شدم یعنی به انزال نرسیدم تعبیرش چیه؟

 287. RezakoroshiRezakoroshisays:

  من خواب دیدم با دختر عموم رابطه جنسی برقرار میکنم... ولی اون راضی نبود،ولی من خیلی اصرار میکردم.

 288. ترنمترنمsays:

  سلام دیشب خواب دیدم رفتم نیشابور عروسی خاله ام بعد دیدم با خواهرم شروع به برقراری رابطه جنسی کردیم و من روی ایشان بودم یکدفعه داداشم اومد و خواهرمو تحریک کرد و از طریق دستش باعث شد خواهرم ارضا و خیس بشه من مونده بودم بعد مادرم اومد باهم از خیابان 22بهمن نزدیک پمپ بنزین سوار اتوبوس شدیم و مسجد جامع نیشابور رو هم دیدیم بعد رفتم یک ساختمان نیمه ساز که همه مردا برای مراسم عروسی انجا بودند وسط پذیرایی یک تشت آب که توش پر از هویج حلقه شده بود با یک ماهی قرمز بود. در ضمن اینو بگم که توی بیداری من و برادرم مجردیم و خواهرم و خاله ام متاهل هستند و من تا حالا نیشابور رو ندیدم و کمی هم با خواهرم مشکل دارم. تعبیرش چیه؟

 289. ........says:

  سلام خواب دیدم با کسی رابطه دارم.احساس میکردم اون فرد محرمه ولی احساس میکردم از قراره محرم بشیم بعد احساس پشیمونی کردم ک بعد ازدواج میشد

 290. Boshra AfzliBoshra Afzlisays:

  سلام دوست پسری من خواب دیده پیشی چشم من با زنی دیگری وارد رابطه و همبستری میشود و من هیچ عکس‌العملی نشان نمیدهم

 291. Boshra AfzliBoshra Afzlisays:

  سلام دوست پسری من خواب دیده پیشی چشم من با زنی دیگری وارد رابطه و همبستری میشود و من هیچ عکس‌العملی نشان نمیدهم

 292. JawadJawadsays:

  من در بیداری به یک خانمی که مجرد بود درخواست دوستی و مقاربت داشتم اما ایشون رد کردن و ما کاملا ازهم دور افتادیم! تا اینکه دیشب درخواب دیدم که او را به وارد شدن به خانه ام دعوت میکنم. خانهام فرشی نداشت به وی گفتم فرشها را شسته ایم در اتاق همجوار برای اوردین قالینی رفته بودم اما وقتی به خانه داخل شدم دیدم خانه را را ان زن فرش کرده و برایش چایی فراهم کرده ومن که متهیر شده بودم وی مرا به اشپزخانه خواند و متوجه تغییرات کلی در اشپز خانه ام شدم. ما هیچگونه مقاربتی در خواب باهم نداشته و جماعی انجام نیافت لطف کنید اگر تعبیری داشت اطلاع رسانی کنید.

 293. رضا مختارزادهرضا مختارزادهsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از همکارام که دختره فرق سرشم کچل شده بود اومد همدیگرو بغل کردیم بوسیدیم بعد فقط به سینه هاش دست زدم آمیزشی نداشتیم در ضمن من به اون علاقه هم دارم تعبیرش چی میشه؟

 294. مهردادمهردادsays:

  سلام من خواب دیدم مادر یکی. از دوستای قدیمیم بدکاره شده و و تو خواب دیدم که با چند تا مرد مختلف سکس میکنه و با خود من هم میخواست این اتفاق بیوفته ولی احساسات و رفاقت تو خوابم نذاشت که این کار رو کنم و تو همین خواب خیلی خیلی دعوا و بزن بزن داشتم که تو همش برنده بودم میشه تعبیرش کنید

 295. ارتانارتانsays:

  سلام. من خواب دیدم داریم برای رفتن ب عروسی آماده میشیم ولی وقتی من داشتم آماده میشدم با زنداییم رابطه داشتم ولی خیلی كم. اینم بگم ك آرزوی همیشگی من اینه.

 296. محمدمحمدsays:

  سلام خسته نباشید بنده آقا هستم و خواب دیدم که با خاله خودم آمیزش میکنم و باسنش به من بود و دوتامون مشتاق اینکار بودیم تعبیرش چیه؟

 297. امیر علی رحیمیامیر علی رحیمیsays:

  سلام من خواب دیدم که زن داییم من و زیاد نوازش می کنه بقلم میکنه و صورتمو نوازش می کنه البته ما خانواده هامون خیلی به هم نزدیکه و در هفته حداقل ۲ بار همدیگرو می بینیم میشه بپرسم تعبیرش چیه؟

 298. محمد غلامیمحمد غلامیsays:

  سلام خواب دیدم با دختر خالم رابطه بر قرار کردیم و من خیلی دوستش دارم و بش نگفتم

 299. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم با زن همسایه نزدیکی کردم و منی از من خارج شد بعد از خواب بیدار شدم غسل واجب بودم اگه تعبیرش رو بهم بگین ممنون میشم

 300. حمیدحمیدsays:

  سلام من دو بار خواب دید ام که با دختر خاله ام که ۲۰سال از من بزرگتر است نزدیکی میکنم و انزال رسیدم. دختر خاله ام در واقعیت یه دختر دارد که مطعلقه شده و من دختر را دوست دارم . خیلی مورد محبت دختر خاله ام هستم.به نظرتون میشود دلیل این دو خواب نشانه ای خیری باشه

 301. مهدیهمهدیهsays:

  سلام من دختر عقد کرده هستم خواب دیدم که یکی از پسرای فامیلمون که قبلا خوشم ازش میومد از من درخواست رابطه داشت و هی خودشو به من نزدیک میکرد یا دستمو می‌گرفت میکشید و منو میبرد یه جایی که بتونیم رابطه داشته باشیم تو خواب من ازش خوشم اومده بود و دوس داشتم یه رابطه ی سطحی داشته باشیم اما همش عذاب وجدان داشتم و بخش میگفتم که من دیگه شوهر دارم ازم دور شو ولی اون ول نمیکرد آخرشم من اجازه ندادم بهش و خودش به آلتش فشار می‌آورد که کمی آروم شه اونجایی که بودیم خیلی شلوغ بود مثله یه مهمونی بود وقتی از جایی که منو برده بود اونجا بیرون اومدم شوهرمو دیدم و رفتم کنارش بعد همون پسر اومد و یه تیکه آتیشدستش بود و روسریمو آتیش زد منم سریع روسریمو درآوردم و فرار کردم یه جایی که کسی منو بدون روسری نبینه شوهرمو کنارم بود ولی شوهرم نمیدونست دلیل کارش چی بوده و فکر میکرد اتفاقی بوده میشه بگید تعبیرش چیه

 302. علیعلیsays:

  سلام من از بچگی خواب های سکسی با زنای فامیل یا اشنا ها میبینم ب خصوص زن عموم تعبیرش چیه

 303. علیعلیsays:

  اینم بگم ک ارزومه با زنای فامیل سکس کنم

 304. مرتضیمرتضیsays:

  سلام من هجده سالمه خواب دیدم که با دختر دایی که از من دو سال بزرگ تره شب میریم داخله توالت خونمون ک تو حیاطه سکس میکنیم ولی ارضا نشدم و از این طرف خواهرم از داخل خانه صدای ما رو میشنوه و شک میکنه و ما هم بهش مگیم به کسی نگه

 305. AliAlisays:

  سلام من یبار خواب دیدم با خاله ام رابطه جنسی انجام میدم و اون متاهله خودشم میل داشت یبارم با مادرم تعبیرش چیست

 306. AliAlisays:

  راستی یبار در خواب به عمه ام هم در خواب رابطه جنسی دیده بودم

 307. 57457645AMIR57457645AMIRsays:

  سلام من یه پسر ۱۵ ساله هستم هرچند وقت یک بار خواب میدیدم که سعی میکنم با عمم که حدود۳۰ سالشه نزدیکی کنم در واقعیت هم کمی حس جنسی به عمن دارم اما دیشب خواب دیدم که عمه دیگرم آلت پسری هم سن من را میخورد و وقتی من رو دید با خنده من رو صدا کرد و میخواست رابطه جنسی برقرار کنیم زمانی که قصد داشت باسنش را نمایان کند در باز شد و از خواب بیدار شدم این عمه من حدود ۴۰ سال داره و در واقعیت هیچ حس جنسی به او ندارم میشه تعبیرش رو بهم بگید

 308. Mohamad hadiMohamad hadisays:

  سلام من دو بار خواب دیدم با دختر خاله ام که از من ۱۰ سال بزرگتر است و متاهل است در حال رابطه جنسی هستیم دلیلش چیست

 309. MohammadMohammadsays:

  من خواب دیدم دختر خالم ک یکسال ازم بزرگتره میل به رابطه جنسی با من داش ولی بقیشو یادم نیس تعبیرش چیه

 310. پویاپویاsays:

  سلام من خواب دیدم ک یک بار با خاهر مادر خودم(خاله)نزدیکی کردم و رابطه جنسی داشتیم و بعد رابطه خاله ی من مرا تلقین میکرد که موجب شود من بیشتر قدرت نمایی کنم تعبیر ان چیست

 311. رضا چگینیرضا چگینیsays:

  سلام.من دیشب خواب دیدم که با یه دختر مجرد که آشنای خانوادگیمون هست و رفت و امد داریم باهم‌،نزدیکی کردم ولی انزال صورت نگرفت و بیدار شدم.توی خواب هم مادرش و خواهرش ومامانم فهمیدن که نزدیکی کردیم.ممنونم‌میشم‌تعبیرش کمک کنین و بگین بهم

 312. محمدمحمدsays:

  با سلام من دیشب خواب معاشقه به دختر خاله ام رو دیدم البته طوری نبود که انزال به طور کامل صورت بگیره و منی خارج بشه و بیشتر حالت محبت و توجه رو داشت اصلا نکته خواب همین توجه شدید ایشون به من بود. من تاحالا هیچ حسی نسبت به ایشان نداشتم اما بعد خواب کلا بهش فکر می کنم. نظرتون و راهنماییتون رو می خواستم

 313. رضا عزیزیرضا عزیزیsays:

  سلام خواب دیدم با زندایی خودم رابطه داشتم البته اون هم تو واقعی خیلی دلش میخواد رابطه داشته باشه با من تعبیرش چیه؟

 314. رضا عزیزیرضا عزیزیsays:

  سلام خواب دیدم با زندایی خودم رابطه داشتم البته اون هم تو واقعی خیلی دلش میخواد رابطه داشته باشه با من تعبیرش چیه؟ در واقع خیلی وقت هست این خواب رو دارم میبینم و خیلی هم خوبه نمیدونم چرا من خودم مجرد هستم و ۲۰سال سن دارم ولی اون ۳۵سال سن داره تعبیرش لطفا؟!

 315. امیرامیرsays:

  سلام من امشب برای دومین بار در طی چند روز اخیر یک خواب را میبینم. اون خواب هم این است که با زن مستاجرمون که نمیدونم کی هست فقط میدونم مستاجر هستش. رابطه برقرار میکنم و هرچه پوزیشن های مختلف رو امتحان می کردم تا ارضا بشم ولی نمی شد. تعبیرش چیه؟

 316. امید دیانیامید دیانیsays:

  من خواب دیدم با دختر عمه ام تا نزدیکی سکس رفتم ولی یکس نکردم فقط از روی لباس مالیدمش و حال کردم و اون و میخواستم باهاش سکس کنم اونم میخواست ولی نمیتوتستیم تعبیرش چیه

 317. طاها محمدپورطاها محمدپورsays:

  سلام. من خواب خودمو صمیمی ترین رفیقمو و دختریو میدیدم که اون زیرو من روش بودمو از جلو میکردمش، اون دخترم آشنا بود یه بار تو کوچمون دیدمش ازش خوشم اومد بعد چند روزم فهمیدمکه همسایه بغلی مادربزرگم هستن! راستی دوستم نقشی تو رابطه نداشت فقط اونجا بود! ممنون میشم تعبیر کنین...

 318. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم با خالم که زنده هست رابطه جنسی دارم اونم اشتیاق داشت خواستم ببینم تعبیرش چی میشه

 319. ارتین عزیزیارتین عزیزیsays:

  من یک پسر 12ساله ام و دوباره دارم خواب سکس کامل میبینم اونم با عمه خودم درحالی که دراز کشیده میخواستم بدونم تعبیر چیه هر دو شب یه بار خواب دیدم

 320. مسعودقادریمسعودقادریsays:

  باسلام،ازبچگیم پدرومادرموازدست دادم وسالها باپدربزرگـوعموزن عمو بزرگ شدیم،بماند،بعدازتشکیل زندگی مشترک،مستقل شدم،وبااخویها واجیهام زندگی کردم انهاهم ب مرور سرزندگی خودرفتن درجوانی هرگزخواب مجامعت ندیدم،الان بعدازدودهه اززندگی مشترکم یکی دوسال اخیر با خانواده دوتاعموم ،دخترعموهام ویکی اززن عموهام بسیارزیادخواب جماع میبینم امسال بیشترازچهارپنج باربازن عموم حین جماع خواب دیدم درحالی ک دخترعموی بزرگمـ همـ درآغوشش بود ،خیلی ناراحتم ودرقانون منطقه ای ما میگن بیش ازسه بارخواب دیدن حین.......با هرکس بایدمستقیم ب طرف گفته بشه ک غسل نماید،لطفا راهنماییم کنید

 321. حسینحسینsays:

  خواب دیدم در یک خانه با یک دختر معروف رابطه جنسی بر قرار کردم

 322. علیعلیsays:

  سلام استاد خواب دیدم با نامزدم نزدیکی کردم .وبکارتش از بین رفت دستهاش خونی بود .وگریه میکرد.ممنون میشم جوابم بدید

 323. hoseinhoseinsays:

  باسلام من در خواب دیدم با خاله زنم رفتیم تو خونه ولی موقع برگشتن دری وجود نداشت بعدش خاله زنم میخواست که باهم سکس کنیم میشه تعبیرشو بگین ممنون میشم

 324. مهردادمهردادsays:

  سلام. خواهش میکنم پاسخ دهید .... عمه من تقریبا سه الی چهار هفته پیش به رحمت خدا رفت ...... خواب دیدم با ایشون رابطه دارم ، اول میخواستم دخول کنم پشیمون شدم ولی بعدش به تفاهم رسیدیم که آلتم را بخوره ... بعد یهویی خواهرام به همراه مادرم اومدن تو اتاق و جوری شد که من خجالت کشیدم ... البته خجالت من جوری بود که انگار من و عمه ام ، زن و شوهر بودیم .....خیلی ناراحتم ، لطفا کمکم کنید

 325. پوریا مظفریپوریا مظفریsays:

  توخواب دیدم که با زنعموی خودم رابطه جنسی دارم و آب منی خود را داخل او میریزم تعبیرش چیست؟

 326. فهیم فارسیفهیم فارسیsays:

  با سلام بزرگوار، خواهشا تعبیر من چی میشه خواب دیدم یه جایی که اصلا نمیدونم کجاس و کجا هستم و با یه دختر خیلی خیلی خیلی خوشگل و زیبا نزدیکی میکنم یعنی وقتی دخول میکنم چیزی نمیگذره که تموم میشه و منی میاد و شلوارم خیس میشه ئه‌م از عقب هم از جلو باهاش رابطه انجام دادم خیلی خیلی زیبا بود دختره خودمم آقا هستم خواهشا تعبیرش چیه

 327. پویاپویاsays:

  سلام من در خواب دیدم با دختر عموم در رابطه جنسی بودم خواهرم اومد دید بعد به ما گفت هیچی نمیشه شما کار اون رو بکنید من اینجام از مون خواست که نگاه مون کنه من هم قبول نکردم و رفت

 328. نگارنگارsays:

  من خواب دیدم که عموم کنارم نشسته و میخواد منو بزاره روی رون پاش نزدیک عضوش بعد من سریع فرار کردم و تو خواب کلا با عموم حرف نزدم و قهر بودم

 329. نیمانیماsays:

  سلام حدمت شما.من خواب دیدم که با برادرام وبچه دایی های من وزن دایی رفتیم توی کوچه آنجا زنداییم با من آمد تا برویم رابطه برقرار کنیم ولی من یک دفعه بیدار شدم

 330. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که با همسایمون رابطه جنسی بر قرار کردیم بعد اون ارضا شد من ن از خواب بیدار شدم.

 331. مهندسمهندسsays:

  درود برشما. قربان ما خواب دیدیم که زن داداشمون در حد ساک(لیسیدن التم) رابطه نزدیکی در کار نبود و از خواب بیدار شدم جنوب نشده بودم. من مجردم و ایشون از بنده ۳ سال بزرگتر هست خاستم بدونم نشانه‌ی خاب از دیدگاه شما چی هست ؟

 332. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که دارم با خالم که از من بزرگ تر هست رابطه جنسی برقرار میکنم تعبیرش چیه

 333. محمدمحمدsays:

  سلام ۳بار تا الان خواب دیدم با دختر عموی خودم که متاهل هست و بچه داره میخوایم رابطه ی جنسی برقرار کنیم و ۲تایی تو خونه از دست همسرش هی به اتاق دیگری میریم

 334. سهیلسهیلsays:

  سلام من ۴ تا دختر خاله دارم که یکی شونو از همه بیشتر دوست دارم و از من بزرگ تره و دوتا خواهر دیگه داره که سنش بین دو خواهره و تو خوابم دیدم که دختر خالم که از من بزرگ تره یهو بولیزش رودر آورد بعد من رفتم بغلش کنم و اون سرش رو برد اونور فک کنم میخواستم ببوسمش از لب و بعدش بیدار شدم ببخشید یکم کلمات بدی انتخاب کردم ولی جر اینا چیزی به ذهنم نیومد ایا تعبیر این چیه؟

 335. علی اصغریعلی اصغریsays:

  خواب دیدم با زن عموم ک ۲۰ سال از خودم بزرگ تر هست رابطه جنسی داشتم

 336. خواب بدخواب بدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با عمه در رابطه بودیم هردو خوشحال و داخلش ریختم و ی دفعه بیدار شدم لطفا بگید تعبیرش چیه

 337. PariaPariasays:

  سلام من خواب دیدم که دختر خالم داره با دوست بابام در حال رابطه جنسی هستند من هم کنارشون هستم و دارم تماشاشون میکنم و به دختر خالم میگم نباید این کار رو بکنی

 338. امیر جلیلیامیر جلیلیsays:

  سلام من خواب دیدم که میخوام با زن عموم بخوابم ولی اون از من دور میشه من هم سعی خودمو میکنه ولی نمیشه

 339. سامسامsays:

  سلام. من نزدیک دوساله با زنم قهرم و خونه باباشه .دیشب خواب دیدم که با زن خودم رابطه جنسی داشتم ولی از خواب بیدار شدم ارضا نشدم لطفا بگید تعبیرش چیه .

 340. رهامرهامsays:

  خواب دیدم با دختر داییم رابطه دارم توی یک اتاق روی تخت و با یک نرم افزار تمرین رابطه جنسی میکردیم تعبیرش چیست

 341. اقای ایکساقای ایکسsays:

  با سلام من خواب دیدم که در بازار داشتم دنبال جنس میگشتم و همه جای بازار را گشتم و پیدا نکردم و رفتم یک بوتیک یه خانومی بود گفت اینا زنونس و من گفتم میشه اینو تن کنید تا به خاهرم بدهم و گفت اشکالی نداره و اتاق پرو اش شیشه ایی بود و من دیدم که اندام خوبی دارهخ التماس کرد که به رابطه بریم و لی نمیزاشت گفت ولم کن و من رفتم پششت یک دفعه دیدم که پشتش کثیف کثیف با چرک های سفید بود ولی باز هم من تمایل داشتم در هنگام رابطه اوایل داد میزد و بعد از ساکت شد و بعد نه حرفی زد نه کاری کرد بعد از اینکه رفتم بیرون حالم بهم خورد ازش دیدم مرده الان هم افسوس میخورم چرا این خواب را دیدم خواهش میکنم تعبیرشو بگین ذهنم رو درگیر کرده

 342. AshkanAshkansays:

  سلام من خواب دیدم که با خواهر دوست دخترم نزدیکی کردم در صورتی که دوست دختره من خواهر نداره ولی توی خواب خیلی زیبا بود و خیلی حس خوبی داشتم.لطفآ میگید تعبیرش چی هست؟

 343. سهیلسهیلsays:

  سلام، خسته نباشید من تو خواب دیدم که با دختر خاله ام که حدودا سی سالش و بیوه هم هستش تو روستا باهم با رضایت نزدیکی کردیم که پدرم ما رو میبینه ولی عین خیالش نیست وبعد از خواب بیدار میشم ممنون میشم اگه پاسخ بدین

 344. دانیادانیاsays:

  خواب دیدم که داشتم با عمم سکس میکردم پیش بابام و دوتا از عمه هام

 345. دانیادانیاsays:

  سلام من پیام گذاشتم بالا ولی کسی جواب نمیده پیگیری کنید

 346. س مس مsays:

  درود خدمت استاد عزیز من حدود ۵سال هست که ازدواج کرده ام. علاقه زیادی به زنم ندارم.ولی یه خواهر زن دارم که بی نهایت دوسش دارم.بارها شده توی خواب کنارش بودم.و در خواب بتم گفته که دوستم داره دیشب در خواب دیدم که لخت شده و الت تناسلیش کامل مشخص هست. بعد از کمی معاشقه از خواب بیدار شدم یعنی سکس در خواب انجام نشد ولی لمس کردن.و معاشقه انجام شد درضمن چه در خواب و چه در واقعیت ارضا نشدم ممنون میشم تعبیر کنید.خیلی این خواب ها ذهنم رو درگیر کرده

 347. یونسیونسsays:

  سلام من تو خوابم دیدم که زن همسایه حمامشون خراب شده در همون حین من آماده برای رفتن دوباره به حمام بودم و زن همسایه برای حمام کردن به منزل ما آمد و به من گفت (عه تو هم میخوای بری حمام)با ذوق به من گفت من هم گفتم نه خجالت کشیدم اما او ناراحت. شد و دلربایی با واژن در حمام را شروع کرد من هم رفتم. در حمام تا با او رابطه ایجاد کنم و خیلی باهم خوب بودیم تا اینکه مادرم فهمید و حساس شد من در خواب هر چه تلاش کردم که دوباره با زن همسایه رابطه برقرار کنم مادرم هی میفهمید و نمیشد من حتی در خونه زن همسایه هم رفتم او شو هرش نبود و من و او خوشحال که می‌خواستیم باهم رابطه ایجاد کنیم ولی باز مادرم مانع این کار شد من که شهوتم بالا زده بود همش در حال تلاش بودم تا با زن همسایه رابطه برقرار کنم اما نشد و از خواب بیدار شدم . لطفا تعبیرش کنید. با سپاس

 348. ا لا لsays:

  سلام من سه چهار بار خواب دیدم که با زن داداشم رابطه جنسی برقرار میکنم و ارضا میشیم باهم تعبیرش چیه؟

 349. فیروزفیروزsays:

  سلام من زن داییم تو خوابگفت بیا بوس بده منم دوسش دارم از لباش بوسه زدم تعبیرش چیه

 350. علی محمدیعلی محمدیsays:

  سلام من خواب دیدم که دختر عموم که متاهل از من خواست باهم سکس کنیم من چون خیلی دوسش دارم این کارا کردم هردومون هم خیلی تو خواب اشتیاق داشتیم ولی از من منی خارج نشد این تعبیرش چیه باتشکر

 351. حسین عبداله پورحسین عبداله پورsays:

  سلام خسته نباشید. من پسرم مجرد. خواب دیدم با یکی از همکاراهام رابطه جنسی برقرار کردم ایشون هم بیوه هستن وقتی که داشت آبم میومد بیدار شدم

 352. MahdiyarMahdiyarsays:

  سلام من پسرم خواب دیدم با دختر خالم که از خودم بزرگ تره داشتم سکس میکردم

 353. تاراتاراsays:

  سلام و درود، خواب دیدم من و خواهرم تنها عازم سفری زیارتی بودیم و شب تو یه خونه که مراسم و نذری داشتند ساکن شدیم من رفتم حموم بعد نگاه به اطرافم کردم پسری دیدم لب بام حموم که داره نگاه می‌کنه (حموم سقف داشت ولی دیوارهاش کامل تا سقف نمی رسیدن) بعد من پسره رو از بالای پشت بام گرفتم کشیدم پایین و بهش از پشت تجاوز کردم عجیب اینه من فاعل بودم و از پشت به پسره تجاوز کردم باید بگم من دختری مجرد و مومنه هستم و جالب اینه بعدا انگار پسره برادر زاده م بود ولی مسیله اینه برادر زاده م فقط دو سالشه ولی پسر که تو خواب من بود جوان بود از طرفی قبلا هم یه مرد دیگه تو خواب اذیتم کرد که بازم همین عمل باهاش انجام دادم یعنی از پشت ..... نمی‌فهمم قضیه این خوابهای عجیب چی هست؟ ممنون

 354. فراسفراسsays:

  سلام من پسرم. خواب دیدم که با خاله ام رابطه جنسی داشتم خاله ام ازمن بزرگتره وبچه دار هست اونم خارج از ایران زندگی میکنه. وقتی باهم رابطه داشتم ناگهان خاله کوچیکم داخل اومد بعدش مارو هنگام سکس کردن باهم دید ولی نتونست چیزی ثابت کنه. منتظر پاسخ.

 355. ....says:

  من سنم کمه ولی عاشق دختر عمومم که ۴ سال ازم بزرگ تره توخیالم باهاش رابطه دارم خیلی روابطمون باهم خوبه ولی نمی دونم اونم بهم علاقه داره یا نه ولی خواب میدیدم که با اون یه جا تنها بودیم و رابطه اغاز کردیم

 356. فرشید رحمانیفرشید رحمانیsays:

  سلام و عرض ادب من خواب دیدم تو آغوش خاله ای خودم هستم خودم مجرد و خاله ام همسن من مجرد هم هست نزدیکی نکردم ولی منی از بدن من خارج شد ممنون که وقت گذاشتین

 357. فرشید رحمانیفرشید رحمانیsays:

  سلام و عرض ادب من خواب دیدم تو آغوش خاله ای خودم هستم خودم مجرد و خاله ام همسن من مجرد هم هست نزدیکی نکردم ولی منی از بدن من خارج شد ممنون که وقت گذاشتین

 358. AliAlisays:

  خواب دیدم تو حموم دارم با دختر عموم عشق بازی کردنش رو میدیدم جلوی خواهرم میشه بگی تعبیرش چیه

 359. مبینمبینsays:

  سلام من خواب دیدم که من و دختر خاله بزرگتر از من روی یک بالش به پهلو خوابیدیم و اون داشت با گوشیش بازی میکرد داشت به طرف من که داشت برمیگشت نگهش داشتم و از روی شلوار رابطه برقرار کردم وقتی تموم کردم به من گفت تموم شد؟ بعد از خواب بیدار شدم. تعبیرش چیه؟

 360. رونیرونیsays:

  من خواب دیدم با دختر خالم که از من بزرگتره و بچه هم داره سکس داشتم تو یه خونه ای هستیم همه هستن پسر عمه من و من با هم با دختر خالم سکس داشتیم که یهو وسط سکس یکی مارو دید همه متوجه شدن انگار جلو بقیه دراز کشیده بودیم خواب بودیم اما زیر پتو این اتفاق افتاد خلاصه خیلی ناراحت شدن بقیه و اوضاع خوب نبود که دختر خالم قرص خورد و خودکشی کرد و من و بقیه سوار ماشینش کردیم و داریم میبریم بیمارستان . اولش راضی بود خودش اما نمیدونم پتو و کی کنار زد یهو دیدیم همه نشستن دیدن مارو . تو بگو ما وسط جمع چرا باید با هم خواب باشیم؟چرا پسر عمه من پیش من بود ؟ اون پایین بود من بغل دختر خالم خواب بودم . داشتم میدیدم از پایین داره یه کارایی میکنه دختر خالم گفت اول اون بعد تو خلاصه تو گیر و دار این داستان بودیم یهو پتو کنار رفت و یکی مارو دید بلند شدیم و وضعیت خوب نبود اصلا که دختر خالم خودکشی کرد

 361. محمدمحمدsays:

  سلام من خواب دیدم با دختر دختر خاله مامان نزدیکی کردیم اومدیم رابطه جنسی داشته باشیم یهو دختر دختر خاله مامان گفت نمیتونیم دو نفر بغلمون بودن گفت میفهمن برای همین فقط عشق بازی مالیدن کردیم ممنون میشم پاسخ دهید

 362. افشار پایدارافشار پایدارsays:

  سلام من خواب دیدم با زن عموم رابطه جنسی برقرار کردم و ارضا شدم میشه بگین تعبیرشو خواهش میکنم❤️

 363. احمداحمدsays:

  سلام دیشب خواب دیدم با دو خانم از پشت سکس میکردم و من خیلی دوست داشتم ولی صورت اون ها رو ندیدم تعبیر چیه

 364. احمداحمدsays:

  سلام دیشب خواب دیدم با دو خانم از پشت سکس میکردم و من خیلی دوست داشتم ولی صورت اون ها رو ندیدم تعبیر چیه

 365. علیعلیsays:

  سلام من پسر هستم خواب دیدم که دایی و زنداییم سکس می کردند و طبقه پایین بودن من تا دیدم رفتم بالا و تمام مدت فکر می کردم که بلاخره فهمیدم که اونا هم سکس می کنن تعبیرش چیه

 366. مهدیمهدیsays:

  خواب دیدم یک آقایی که میشتاسمش کنار من با دختر خالم که متاهل هست سکس میکنه منم دستم رو بردم سمت بدن دختر خالم

 367. مجید خاوریمجید خاوریsays:

  سلام تو خواب دیدم من در مهمانی بودم و به خاله ام با شوخی گفتم من میخواهم با تو سکس کنم و او گفت نه و بعد به خانه شان رفتم و در اتاق او رفت و او در اتاق را قفل کرد و عکسی نشانم داد که خودش در آن عکس زیبا و خوشگل بود زیرش نوشته من زن تو ام و بهم گفت سکس کنیم و من گفتم اره و او میخواست آلت تناسلی مرا بخورد که از خواب بیدار شدم تعبیر خوابم چیست

 368. مصطفی رضاییمصطفی رضاییsays:

  خواب دیدم با خاله ام سکس میکنم

 369. هانیه جعفرپورهانیه جعفرپورsays:

  من در خواب دیدم دختر دایی ام که عاشق برادر شوهرم هست باهم رابطه برقرار میکنند معنی این خواب چیست توروخدا بگید نگرانم خیلی

 370. محمد ناصریمحمد ناصریsays:

  من خواب دیدم که دارم با دختر خالم که از من بزرگ تر است رابطه جنسی برقرار می کنم، معنی این چیه؟!

 371. احمداحمدsays:

  سلام ، من در خواب دیدم که با دختر خاله خودم در یک اتاق بودیم و من از وی کنی دوری میکردم ، ولی بعد دیدم با اون زنا میکردم که حدود چند لحظه بعد بسیار پشیمان شدم و گفتم لعنت بر شیطون ، و یهو دختر خالم ذوب شد و از بین رفت؟!!!

 372. ممد چتر بازممد چتر بازsays:

  من خواب دیدم با خاله ام رابطه جنسی دارم. و بسیار لذت میبرم و در حقیقت هم تمایلاتی دارم

 373. امیرامیرsays:

  سلام.من مجردم و باکره خواب دیدم با دختر عمم یه سال کوچیکتره از من هر روز میومد خونه ما رابطه جنسی داریم.چندین بار تو خونه و بیرون رابطه داشتیم و هر دوی ما لذت میبردیم.تا اینکه پدرم اومد مارو دید یه بار،بهش با زبون بی زبونی حالیش کردم کار دارم بعدش همش دنبال بهونه بودیم تا رابطه جنسی داشته باشیم.در واقعیت ما هم دیگرو سالی دو بار میبینیم همو.

 374. امیرامیرsays:

  سلام من خواب دیدک با مادرم نزدیکی کردم ولی تا من میومدم اوج بگیرم برادم میومد و نمی راشت

 375. مصطفیمصطفیsays:

  خواب دیدم با یک دختر سبز رنگ سکس کردم امید سکس کردم پاهام درد گرفت ولی نریختم این تعبیرش چی هست

 376. داریوشداریوشsays:

  سلام من ساعت ۲ شب خواب دیدم تو خونه ام خواب هستم باجناقم اومدن خونه ما مهمونی با زنم نزدیکی کرده و بعدش من تو همون خواب بیدار شدم با زنم دعوا کردم خواهر زنم اومد لباش رو گذاشت رو لبای من گفت فقط این کارو کردن بعدش زنم سریع رفت حموم موقعی که برگشت اعتراف کرد تعبیرش چیه ممنون

 377. ممدممدsays:

  سلام خواب دیدم با دختر داییم که از من 5سال بزرگ تر است سکس میکنم ولی ابی خارج نشد و این سکس روی شلوار بود البته در دنیا واقعیت هم علاقه شدید دارم برای سکس کردن اگه میشه زود تر جواب بدید

 378. حسن حسینیحسن حسینیsays:

  سلام ببخشی من تقریبا6ساله با خونه دایی خیلی صمیمی هستم و من خواب دیدم تو خونه داییم دراز کشیدم دارم تخمه میخورم که زنداییم لخت اومد جلوی من دراز کشیدپاهاشو باز کرد وگفت بیاجلو ومنم باهاش رابطه برقرار کردم هردوتا هم راضی بودیم ولی وسط خواب بیدارشدم..میخواستم تعبیرش روبدونم..ممنون میشم اگه توضیح بدید

 379. پوریاپوریاsays:

  سلام من خواب دیدم از زن عموم درخواست رابطه جنسی دارم و اونم با یکم مکث وفکر قبول کرد بعد رابطه شکل گرفت. بعدش سریع ازخواب بیدارشدم این چه تعبیری داره ؟

 380. mortezamortezasays:

  من خواب دیدم که با خاله خود رابطه جنسی برقرار می کنم و خیلی هم طول کشید تعبیر این خواب چیست

 381. ندا مرادیندا مرادیsays:

  سلام وقتتون بخیر. خواب خیلی عجیب دیدم ک ممنون میشم کمکم کنین. خواب رابطه و ماساژ توسط یه دوس خیلی قدیمی که خیلی تپل بود و روی من و بعد یکی از دوستای جدیدم اومد داخل اتاق و قرار گرفت و مثلا ماساژ خالی بود(ماساژورم خودم) بعد دوست تپل ک داشت ماساژ میداد بلند شد. یهویی یه سوسک روی پام دیدم و بلند شدم فرار کردم و توی سالن هم چندین سوسک دیدم ک نمیدونستم ب کجا فرار کنم و...

 382. AmirAmirsays:

  سلام.چند بار خواب دیدم با خاله و زن دایی نزدیکی کردم تعبیرش چیه؟

 383. ************says:

  سلام من دیشب خواب دیدم هی دست میزنم به باسن و ک*س دختر عموی بزرگم بعد چند دقیقه دیگه باهم رابطه جسنی برقرار کردیم

 384. ManiManisays:

  سلام دیروز خواب دیدم که تو حمام یک دختر اومده بود که لباس تن داشت و من هم همینطور لباس داشتم و یک دفعه بهش نزدیک شدم با ضربه زدن به وژن با آلاتم به یک دختری که خوشگل بود ارضا شدم یک دفعه بیدار شدم و انزال شدم تعبیر خوابم چیه ممنونم

 385. MahanMahansays:

  سلام من خواب دیدم چند نفر نگام میکنن یه غریبه یکی از خاله هام البته خاله ای که خاله دختر خالمم میشد مادرش تو حال بود و من با اون رابطه برقرار کردن در حد چند ثانیه و اشتباهی تو خواب پرده بکارت رو زدم و کمی خون دیدم بعد استرس گرفتم هی میگفتن چیکار کردی . بعد از این رویا رفتم تو یه رویای عجیب دیگه .

 386. فرزادفرزادsays:

  سلام من خواب دیدم که با خواهر زاده ی استادم نزدیکی انجام میدم و در آخرش آب منی هم خارج شد و البته ناگفته نماند که در واقعیت از ایشون خوشم میاد.

 387. قاسمیقاسمیsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من در واقعیت عاشق دختر خاله ام بودم ولی چند سالیه که ازش دلم شکسته و وقتی که می بینم اهمیت نمی دم اما ولی در خواب دیدم که با دخترخاله ام در حال انجام سکس و آمیزش هستم و لباسی در تنمان نیست و دختر خالم خیلی خوشحاله داره می خنده و من هم خوشحالم می خواستم بدونم که تعبیرش چیست؟ ممنون؟

 388. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم دایی من با دوست دخترم رابطه داشته تعبیرش چیست ممنون

 389. بنده خدابنده خداsays:

  سلام من خواب دیدم که روی تخت ،با دختر خاله ام رابطه برقرار میکردم وخیلی لذت بخش بود و حتی طرف مقابلم هم درسته صدا نمی‌داد ولی خرسند بودش... این معنیش چیه ؟

 390. احسان حسینیاحسان حسینیsays:

  سلام من دیشب دیدم با زن عموی خودم سکس میکردم تعبیر این چیست؟

 391. احسان حسینیاحسان حسینیsays:

  سلام من دیشب دیدم با زن عموی خودم سکس میکردم تعبیر این چیست؟