تعبیر خواب نزدیکی جنسی با زن

تعبیر خواب آمیزش جنسی (نزدکی کردن) زن چی میشه؟ اکثر سوالات در این زمینه اینگونه مطرح شدند خواب دیدم که در حال رابطه جنسی (نزدکی کردن) زنی هستم و در همین حال منی و آب بدنم خارج میشد و از خواب بیدار شدم چه تعبیری دارد در خواب دیدم که با زنی بسیار زیبا در حال لذت و رابطه هستیم در جایی که او را نمیشناختم تعبیرش چیه؟

Dream Interpretation sexual intercourse

توضیحات ذیل برای تعابیر خواب نزدکی کردن با خواهر مادر عمه دختر دایی دختر خاله زن دایی زن عمو خواهر زن و سایر بستگان و اشنایان نیز صدق میکند

اگر کسی در خواب ببینید که با خواهر زن و یا محارم خود را بطه جنسی (کردن) دارد دلیل بر این است که ارتباط او با خویشان و نزدیکانش قطع خواهد شد اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید. اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند. اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد. اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد. جابرمغربی گوید: اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد. اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود. اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است. اسماعیلِ بنِ اشعث گوید: اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد. اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.  

 

50 نظر

 1. HamidehHamidehsays:

  سلام ببخشید خواب دیدم تودریا با یه پسری رابطه دارم ولی بعدش پشیمون شدم بعدرفتم تویه مکانی یه پسری افتاده بود دنبالم منم مایل بودم ولی یدفعه داداشم نامه دادبهم ازطرف پسرعموم بود که عاشقانه بود ازم فرصت خواسته بود تا عشقشو بهم ثابت کنه باورش کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما قدرت فوق العاده زیادی در درک صحیح و درست مطالب و اتفاقات زندگی تان دارید. شما همیشه تلاش خود را انجام داده اید و با قدرت درک بالایی که دارید ﺁینده خوبی را برای خودتان رقم زده ‌اید. شما طبعا انسانی سخت کوش هستید و در هر جا و هر مرحله از زندگی تان باشد تلاش را سر لوحه زندگی‌تان قرار می‌دهید به همین دلیل خیلی کم دیده می‌شود که شما از زندگی تان نا امید باشید. اصلا نگران مسائل شغلی و روابط اجتماعی تان نباشید زیرا به بهترین نحو ممکن حل می‌شوند. مثل سابق به تلاش‌هایتان ادامه دهید

 2. پارساپارساsays:

  سلام من خواب دیدم با دختر عمه‌‌ام که از من بزرگتر است در حال رابطه جنسی هستم و وقتی از اتاق اومدیم بیرون به مادر و پدرم دروغ گفتم و همسر دختر خاله‌ام از او ناراحت شد و دخترعمه‌ام هم به همسرش دروغ گفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلاتی در وضعیت اقتصادی تو پیش می‌آید که تو را عصبی و پرخاشگر می‌کند. باید صبر و تحملت را بیشتر کنی و بکوشی تا با دوراندیشی و تدبیر، این وضعیت را برطرف سازی. این مشکل هم حل خواهد شد و تو باید از حالا به فکر برنامه‌های آینده‌ات باشی.

 3. نجمهنجمهsays:

  خواب زدیم با هم جنس خود که زنی زیبا بود نزدیکی کردم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیشتر مراقب باشید ممکن است زنی یا زنانی برای شما توطئه کنند و بواسط ی رفتار و یا جلب توجه های زیاد شما را فریب دهند و سوژه ای ان ها برای سواستفاده کردن شوید

 4. samasamasays:

  سلام خوبیدمن خواب دیدم باجاری خودم درحال جماع کردن هستن وجاری من روی من خابیده وبامن جماع میکنه تعبیریش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از هرچه در اطراف شما اتفاق می افتد پند بگیرید.ازبخت خود ننالید و به یاد روزهای خوشتان باشید.غم های دنیا هم مثل خوشی هایش ناپایدار است و تمام می شود.غصه نخورید که به زودی موفقیت از آن شماست.

 5. MorvaridMorvaridsays:

  سلام من دختر هستم، خواب دیدم با زنی دیگر که ظاهرا دوست قدیمی بوده (اما چهره‌اش کاملا فرق میکرد) بسیار زیبا و چشمانی آبی داشت، اصرار به برقراری رابطه دارم که او اول مخالفت میکرد اما بعد حاضر به این کار و ارضا شدن داشت، بعد زمانی را دیدم که من میخواستم ارضا شوم اما آن لحظه به این فکر افتادم که از این کار دوری کنم و منتظر باشم تا آن لذت را به روش درست و با ازدواج تجربه کنم، من مجردم و تاکنون هیچ نوع رابطه‌ای با کسی نداشته ام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بسیار مراقب باشید پسر و یا مردانی ممکن است برای شما دردسر ایجاد کنند و با فریبتان شما را وادار به انجام رابطه های حرام و نامشروع مثل زنا و یا نزدیکی جنسی کنند

 6. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم با ی دختری ک از من کوچیک بود رابطه جنسی دارم و تو ی حمومی هستیم بعد تموم شدن رفتم از یه مسجد نذری گرفتم و اون خانومه ک نذری میداد گف عجیبه ک امروز خیلی آدم کمی برا نذری گرفتن اومدن منم گفتم ببرین پخش کنین نذرتونو اینجوری ثوابش بیشتره. خیلی درگیر این خوابم میشه کمک کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عشق تان بسیار عمیق و پاک است، کمی صبر کنید خداوند داروی درد شما را می داند و اوست که درمانگر است.

 7. meghdadmeghdadsays:

  سلام من خواب دیدم ک با دخترعمم دارم رابطه جنسی برقرار میکنم.و هردوتامون اشتیاق داشتیم ب این کار.البته دخترعمم هم طلاق گرفته از شوهرش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک معجزه احساسی و عشقی در زندگی شما به یکباره و ناگهانی پیش خواهد آمد. سعی کنید این فرصت را از دست ندهید.

 8. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام. من خواب دیدم با یک دختر چاق رابطه جنسی دارم. انزال هم نرسیدم و بیدار شدم. ضمنا خوشگل بود و آشنا هم نبود برام. مجرد هستم. تعبیرش خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در کار خود شتاب کن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید واز جهت فرزند شاد شوی و قدم او بر تو مبارک است. هیچ غم مخور و یک دل باش

 9. مجیدمجیدsays:

  سلام من گاهی اوقات خواب زن عموم رو میبینم اون شمالی هستش وخیلی مورد علاقه منه ودوستش دارم ما درطبقه بالا زندگی میکنیم وزن عمو طبقه پایین نزدیک به ده سال هستش گاهی اوقات خوابشو میبینم و همیشه باهاش در رابطه هستم ولذتی میبرم در این خواب موقع بیدارشدن هم فکرمو درگیرش میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

 10. علیعلیsays:

  سلام ...ی ۴ ۵ سالی هست ی زنی همسایمون شده ...و تاحالا خیلی شده خوابشو ببینم ک باهاش دارم نزدیکی میکنم....این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلشوره دارید و نگران چیز یا کس عزیزی هستید به خدا توکل کنید و از او مدد بخواهید تا کمی آرام بگیرید.

 11. الههالههsays:

  سلام . خواب دیدم با پسر خواهرم که از من بزرگتر است نزدیکی میکنم . تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   منفعات های بزرگی در اینده نصیب فردی که نامبردید خواهد شد

 12. حسینحسینsays:

  سلام.. من باهمسرم قهرم...توخواب دیدم اشتی کردم خانوادش اومدن خونه ما ولی خودش نه امده بود من رفتم دنبالش وقتی رسیدم باهم نزدیکی کردیم..تعبیرش چی هستش؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای حاجت روا شدن رسیدن به کام دل و همچنین منفعیت یافتن می باشد

 13. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که با زندایی خود رابطه جنسی انجام دادم. قضیه چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی سبک شمردن گناهان صغیره و خطر سقوط اخلاقی شماست

 14. mohamadmohamadsays:

  سلام من مجردم خواب دیدم با دخترخاله ام که یک دختربیوه است رابطه برقرارمیکنم ودرهمان حین مادرم میادوبا ن هم رابطه برقرارمیکنم ولی ارضانمیشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ی جنسی با دختر خاله تان و یا با محارم به نشانه ی این باشد که دست به کارهای مسخره بی هدف و یا بدون نتیجه خواهید زد

 15. دانیالدانیالsays:

  من خواب دیدم که با دخترعموی خودم در ماشین تجاوز کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از اقوام نزدیک شما در اینده ی نزدیک برای شما نقشه خواهد کشید و شما و احساستان را بازیچه قرار می دهد

 16. سعیدسعیدsays:

  سلام من خواب دیدم که با زنداییم رابطه داشته ام تو پرانتز کردن تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برقراری رابطه جنسی با زن دایی طبق توضیحاتی که داده شد به معنای رسیدن به مراد دل است

 17. davood.hbs275davood.hbs275says:

  من خواب دیدم با دختر عمه خودم رابطه داشتم و با علاقه بود او ۸سال از من بزرگتر و مجرد هستش و من هم مجرد هستم وسط خواب باهاش سکس میکردم که به من زنگ زد و مرا بیدار کرد و از من پرسید کجایی حالت خوبه چیکار میکنی؟ خواهش میکنم راهنمایی ام کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها حس می کنید که یک نفر علیه شما توطئه چینی می کتد. قیل از اینکه برای دفاع کردن از ترسهایتان دلیل و شواهد بیاورید، در مورد قضاوت های زود هنگام خود با احتیاط عمل کنید.

 18. حسینحسینsays:

  خواب دیدم که با دختری زیبا که عاشق او بودم و برهنه بود رابطه عاشقانه داشتم ولی رابطه جنسی و نزدیکی نداشتم و برام خیلی لذت بخش بود. و خیلی هم او را دوست داشتم و فکر میکنم دختر رویاهام باشه. تعبیرش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ی عاشقانه با دختر رویاها بیانگر رسیدن به مراد دل است

 19. حسینحسینsays:

  ممنون عالی بود مراد دل من اینه که اول به رویای مادی و ثروت و کسب و کارم برسم و بعدش ازدواج خواب هایی که قبلا دیدم و دیگران برام دیدن ، گواه این مطلبه. به علاوه تمام نشانه هایی که در طول روز میبینم این مطلب رو به من نشون میده. منظورم از اینا اینه که خواب میتونه یک نشانه قوی از طرف خدا باشه مرسی از تعبیر زیباتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به کسی دلبسته‌ای که سطحی ناپخته و زودگذر است. شیرینی، جذابیت و دلربایی خاصی دارد اما پایدار و ارزشمند نیست.

 20. رهارهاsays:

  سلام و خسته نباشید، نزدیکه صبح دیدم در خواب با شوهرم که فوت کرده دوباره ازدواج کرده ام و رابطه جنسی داریم و هر دوی ما نیز در ان رابطه ارضا شدیم . تعبیرش چیست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما به زودی کار و هدف خود را تغییر خواهید داد و دست به کاری می زنید که کاملا با قبل فرق می کند.بدانید که بسیار خوب است و باعث پیشرفت شما خواهد شد.

 21. نسترننسترنsays:

  باسلام.من خواب دیدم با مردی که دوسش داشتم تو واقعیت خیلی ازش دورم.. .انگار میخواد بره نمیدونم ترکم کنه یا بمیره من بهش میگم یه بار دیگه میخوام کنارت بخوابم رفتم تو یه وانه حمام تو آب کنارم بود و عشقبازی میکردیم انگار منو برد و روتخت باهم رابطه جنسی داشتیم کاملا تو خواب رابطه داشتیم همش تو فکر بودم اگه باردار بشم بچشو نگه دارم چه جوری بدون اون بزرگش کنم..درحال ارضاشدن بودم که از خواب بیدارشدم..من یه دخترم و مجردم میشه تعبیرشو بگین..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از دست دادن کسی که به شما علاقه مند بوده و قدرش را نمی دانستید .

 22. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم عشقم با من در حال رابطه جنسی هست بعد خیلی سریع اینکارو کرد من هم در حال ارضا شدن بودم از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از آرزوهای فرد مورد نظر برآورده می شود

 23. ز.مز.مsays:

  من خواب ديدم با دوست خودم ك چند وقتي هست همديگر را نديديم نزديكي داشتم و خيلي ام اشتياق داشتيم براي اين كار

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نزدیکی جنسی با جنس مخالف اگر از قسمت واژن (کس) و همراه با لذت باشد به علامت رسیدن به مراد دل است

 24. zazasays:

  با سلام و عرض خسته نباشید: در خواب دیدم که شخصی پشت یک شیشه بود و یک شیشه عسل نسبتا بزرگ در دست داشت و من در خواب این توانائی را داشتم که دستم را از داخل شیشه رد کنم یعنی وقتی دستم را روی شیشه میگذاشتم در آن محل موج می افتاد و دست من رد می شد دستم را از شیشه عبور دادم و شیشه را گرفتم و چون یک دستم را رد کرده بودم به او گفتم که همراه دست من دستت را بیاور و از من جدا نشو تا دستت رد شود شیشه را گرفتم و دست آن شخص را همراهی کردم تا برگردد و از شیشه عسل مقداری خوردم سپس آن شخص که خیلی هم جوان نبود بیرون آمد و با تعجب مرا نگاه می کرد که چطور آن کارها را انجام دادم ببخشید طول کشید سپاس گذارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی را که می توانند حتی کوچکترین اثر مثبتی در زندگیتان داشته باشند از دست ندهید . به ظاهرتان اهمیت دهید . راهی را که عقل فرمان می دهد انتخاب کنید .

 25. محمد زادهمحمد زادهsays:

  سلام . ببخشید خواب دیدم که صمیمی ترین دوست معشوقه ام اومده و سعی داره که با من رابطه برقرار کنه . اما من چون معشوقه ام رو دوست داشتم این کارو نمی کردم ولی اون سعی داشت که به زور بهم نزدیک بشه ولی آخرش تونستم اونو از خودم دور کنم . میشه تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تمام‌مشکلات و‌سختی هایتان حل خواهد شد و‌به سعادت خواهید رسید

 26. MohadeseMohadesesays:

  ببخشید من خواب دیدم با یکی از اشناهامون ک خانوم بودن رابطه داشتم.تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب هست نگران نباش، برای شما این رویا علامت کامیابی و یا به گفته برخی معبران خارجی شانس است

 27. amir hoseiniamir hoseinisays:

  با سلام من خواب دیدم با یک زنی که دشمنی دارم تو خواب داره به من تجاوز میکنه یعنی من مذکر هستم تو خواب اون مونث و همه میگفتن اون بهم تجاوز کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نزدیکی جنسی زن با دشمن خودش به تعبیر زیان و بدشانسی های پی در پی برای فردی است که با شما دشمنی دارد و این کاملا از توضیح شما مشخص بود

 28. ندانداsays:

  سلام خواب دیدم با زنی غریبه رابطه نزدیکی از واژن داشتم بعد از اتمام او تبدیل به مرد شد و درب خانه از جا درآمده بود و من ترسیده بودم همسایه ها صدای نزدیکی مرا شنیده باشند و آن مرد برایش مهم نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستان نزدیکتان در ازدواج خوشبخت خواهد شد.

 29. ح.ضرغامیح.ضرغامیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که خواهرم که مطلقه هست شوهر کرده و رابطه جنسی دارن بعد من تو خواب ازش میپرسم لذت میبری میگه بله و من کمی تعجب میکنم چون ایشون در واقع تمایلش به رابطه جنسی کم هست لطفا تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در تقدیر و سرنوشت خواهرتان روشنایی میبینم اما ایشان در حال حاضر کمی خسته ناامید هستند اما امید و خوشحالی در آینده وارد زندگی ایشان خواهد شد مشروط بر اینکه صبور باشند

 30. لیلالیلاsays:

  سلام من دختر هستم. من گاهی اوقات میبینم که با پدرم رابطه ی جنسی دارم. گاهی هم با دخترای غریبه که نمیشناسم در حال همجنس بازی. تو خواب خجالت میکشم ولی این رابطه ادامه پیدا میکنه. ولی تعجب میکنم که یکی دو بار پسر جوونی تو خواب عاشقم بود طوری که واقعا از چشاش میشد فهمید چه قدر بهم علاقه داره و اصلنم کاری نمیکرد که ناراحت شم و لبامو یادمه بوسید ولی اون موقع واقعا خجالت میکشیدم و نمیتونستم سرمو بلند کنم. مچکر اگر تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این اشکالی ندارد رابطه ی جنسی با محارم درجه ی اول شاید در ظاهر خیلی عجیب و باورنکردنی باشد اما تعبیر آن نیکوست و چیزی به جز عاقبت بخیری ندارد

 31. نسریننسرینsays:

  سلام.خوابی که مینویسم چندین بار برای من تکرار شده ..اینکه هر بار خواب می بینم با برادرم یاداییم همبستر شدم و...خیلی حالم بد میشه وقتی بلند میشم و این خواب ها همش جلوی چشم من میاد تا جاییکه که از اونها بدم میاد..با این که من خارج از ایران زندگی میکنم و نمیبنمشون اما گاهی حتی ازشون بیزار میشم بس که این خواب من و رنج میده ..میشه تعبیرش و بگین ..مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آماده شدن برای تغییرات بزرگ

 32. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم با خواهر خود رابطه نامشروع دارم معنیش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه جنسی با خواهر بیانگر خوشبختی و عاقبت بخیری برای خواهرتان است

 33. سودهسودهsays:

  سلام. بعد از اذان خواب دیدم که به یه سفر رفتیم همراه خانواده من .ولی به دلایل نامعلوم تو اون سفر درمونده وبی مکان موندیم. رفتیم خونه یه آشنای شوهرم اما غریبه بود.خواب دیدم در طبقه بالا ی خونه بودیم.شوهرم کاملا برهنه بود.رابطه نداشتیم فقط شکمش آورد جلو که ببوسم و بعد لب گرفتیم اما مرد صاحبخانه اومد و شوهر م کاملا ارضا شد و خونه اون مرد کثیف شد.مرد اول به روش نیاورد ولی بعد عصبانی شد وما رو از خونه بیرون کرد.موقع خروج فقط من و شوهرم وپسرم بودیم. انگاربقیه رفته بودن. ناگفته نمونه که ماه رمضونه و شوهر م سر اذان پاشد گفت قلبش درد میکنه و قرص خورد و روزش باطل شد .بعد که خوابیدیم این خواب دیدم لطفا بفرمایید درگیری داره ؟ چون خیلی دقیق و البته بی مقدمه بود کاملا ذهنم رو درگیر کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این رویا کسالت ها یا ناراحتی های ناگهانی هستند که در یک دوره زمانی مشخص پیدا می شوند و دوباره از بین می روند

 34. زهرازهراsays:

  سلام. خواب دیدم خواهر کوچیکم که ٧ سالشه با یه پسر هم سن خودش رابطه جنسی داره هر روز. من و مادرم خبر داریم. مادرم اهمیتی نمیده ولی من خیلی حساسم و وقتی پسره میاد در رو قفل میکنم یا یه کاری میکنم اینا نتونن این کارو بکنن. این کار رو هم تو خونه مادر بزرگم میکنن. در ضمن تو خواب علاقه ی زیادی به رابطه با مادرم دارم. اون هم همین طور. در اتاق رو که میبندیم با هم خلوت کنیم انگار نمیشه یه جورایی و میمونه تا یه فرصت دیگه پیدا کنیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاق عجیب و غریب

 35. سحر یزدان شناسسحر یزدان شناسsays:

  سلام وقت بخیر من دیروز عصر خواب دیدم که همسرم با خواهرم رابطه جنسی مقعدی برقرار کرده و من شاهد رابطه اشون بودم که تو خواب خیلی منقلب شدم و همش میزدم توی سرم و به همسرم میگفتم آخه با خواهر من... و خواهرم هیچ حرفی نمیزد(لازم به ذکره من نزدیک یازده ماهه ازدواج کردم و خواهرم مجرده)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناخوشنودی و یا یک سوء تفاهم رخ خواهد داد.

 36. شهلاشهلاsays:

  سلام. من خواب دیدم با شوهرسابقم که یکسالی میشه از هم جدا شدیم. میخوایم رابطه جنسی داشته باشیم... ولی اون نمیتونه کاری انجام بده، ببخشید انگار مردانگیش ورم کرده و غیر عادی. ودر نهایت نزدیکی صورت نگرفت. حس منم تو خواب ناراحت بودم، چون انگار هیچ میل و رغبتی نداشت...علاقه ای بهم نداشت...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موانع و مشکلات را پشت سر می گذارید و به آرامش می رسید. وضع کار و حرفه تان رو به رونق می گذارد و به رفاه دست می یابید.

 37. رویارویاsays:

  سلام.در خواب الت زنی را دیدم که با مردی کامجویی میکرد.زن بارلا بود.بعد دیدم اون مرد کسی هست که مدت خیلی دوستش داشتم و مدتهاس ازم جدا شده و در خواب هم ناراحت بودم شدیدا.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که با ناراحتی‌ها و شکستهای پیاپی در آینده روبرو خواهید شد.

 38. mehrdadmehrdadsays:

  من شبی خواب دیدم بازنی که همسایه ما بود و شوهرش مرده رابطه دارم البه به در خواست همون زن تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به اين معنا است كه به آرزوهاى خود دست مى‌يابيد.

 39. سهیلاسهیلاsays:

  خواب دیدم با مردی غریبه نزدیکی دارم او با تمام وزن بر روی من افتاده بود احساس وحشت و خفگی داشتم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

 40. درسادرساsays:

  سلام یکی ازدوستانم که پسرهستن خواب دیدن که ماباهم رابطه جنسی داشتیم وسط یه جیه شلوغ که احتمالابیمارستانی چیزی بوده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احساس خطری که به زودی پایان می‌یابد.

 41. AAsays:

  سلام خواب دیدم که کریستین رونالدو توی خونه ما خوابیده بود من رفتم کنارش بهش ابراز علاقه کردم اون سینه هامو فشارداد که من دستش برداشتم و گذاشتم روی باسنم که یک دفعه بهم تجاوز کرد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد

 42. پریاپریاsays:

  سلام استاد من خواب دیدم کسی که عاشقش هستم از پشت من و در اغوش گرفت و من داغی و بزرگی آلت ایشون و احساس میکردم بعد با لباس رابطه کامل و شبیه سازی کردیم در همین حال یکی از دوستانم ه اونجا بود اسمم و صدا کرد تا متوجه باشیم که در معرض بقیه هستیم و بعد ما عذرخواهی کردیم و معشوقم با خنده ی روی لبش و شادی فراوان کنارم دراز کشید گفت اگر واقعی بود من بدبخت میشدم (منظورش انجام رابطه و شاید بچه دار شدن بود) البته اخرین باری که عشق بازی داشتیم نزدیک به یه ماه پیش هست و الان تقریبا دو روز یبار یه احوالپرسی ساده میکنیم و رابطه ای نیست. میشه لطفا تعبیرش و بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که با بعضی از افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید.

 43. پریاپریاsays:

  اما من با هیچ کسی بجز این دو نفر که توی خواب دیدم ارتباطی ندارم. فقط خانوادم. میشه تعبیر دیگه ای هم داشته باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم تعبیر این رویا فقط یک احتیاط برای شما بود چنان چه رابطه ای با دیگران ندارید پس باید مراقب باشید در اینده چنین رابطه هایی ایجاد نشود

 44. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم تو اتاق خودش خوابیده روی تخت و همسر من بالا سرش نشسته و با دستش داره پرده بکارت خواهرمو میزنه تعبیرش، چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون پاره شدن بکارت ایشان در حضور خودتان انجام شده خطری ندارد و خیر است

 45. الهامالهامsays:

  سلام خواب دیدم با یک نفر که قبلاً علاقه زیادی به ایشان داشتم رابطه جنسی دارم، بعد از رابطه نگران شدم که چرا من این کار را کردم و بکارت خود را از دست دادم ولی بعد با هم ازدواج کردیم. ایشان در حال حاضر از همسر خود جدا شده اند.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آرام باش و تصمیمات درست اتخاذ کن و اگر نیاز داری به نصیحت دیگران گوش کن.

 46. الهامالهامsays:

  سلام خواب دیدم با کسی که قبلا علاقه زیادی به ایشان داشتم رابطه جنسی دارم. بعد از رابطه نگران شدم که چرا من این کار را کردم وبکارت خود را از دست دادم (خونریزی ندیدم) ولی بعد با هم ازدواج کردیم. ایشان در حال حاضر از همسرشان جدا شده اند.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی حوادث تازه و تلخی است که در زندگی این شخص پیش خواهد آمد

 47. زینبزینبsays:

  سلام دیشب خواب دیدام با شوهرم دارم نزدیکی میکنم بعد بصورت ناگهانی زنی وارد میشه که از پایین تنه لخت بود و بالای سرمون وایمیسته و آلت تناسلیشو ب نمایش میزاشت و سعی داشت با شوهرم رابطه برقرار کنه و از من در مورد اندامش سوال میکنه ک منم تعریفشو کردم و شروع میکنه ب نزدیکی کردن با شوهرم وو منم بهشون نگاه میکردم در آخر وقتی ک خاست بره از شوهرم خاست ک شوهر خانومه از این رابطه با خبر نشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احساسات و عواطفی پر شور و حرارت دارید. امیدوار باشید، زندگی برای شما روز به روز بهتر خواهد شد هر چند اگر مشکلاتی در این راه به چشم بخورد

 48. AqaAqasays:

  سلام خواب دیدم با عروسمون قصد رابطه جنسی داریم و اونا هم مایل بود ولی اخرش نا تمام موند و این کار انجام نشد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر چند اتفاق جدید و شیرین برای عروس خانواده ی شماست

 49. سسsays:

  سلام خواهرم خواب دیده با همسرشون که فوت شدن قصد نزدیکی دارن ولی ایشون نمیتونسته (در واقعیت هم به خاطر بیماری نمیتونستن ) همین که شرایط محیا شده مادرم اومدن و اینا مجبور شدن تمومش کنن بعد میبینه برادر دوستش اومده و پیچ و مهره ای رو که دیروز بهش داده میخواسته خواهرمم پیچ باز کرده بهش داده شوهرشم همینطوری به خواهرم نگاه میکرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تصمیم برای انجام رابطه ی جنسی با همسر سابق نیکوست و نشان دهنده ی رضایت قلبی این شخص از خواهر شماست

 50. ستارهستارهsays:

  سلام خواب دیدم ک دراز کشیده بودم استادم اومد وبدن منو لمس کرد ومن ناراحت شدم وبعد رفت یک زن دیگ رو بغل کرد .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می‌دهد.