تعبیر خواب غذا دادن به بچه گربه

خواب دیدم که به بچه گربه ای ملوس و زیبا غذا میدهم تعبیرش چیه؟ تعبیر خواب دادن چیزی به گربه و یا بچه اش چی میشه؟ابن سیرین در این باره میگوید اگر کسی در خواب ببیند به گربه ای غذا میخوراند و به او شیر و یا طعامی میدهد دلیل بر افزایش مال و ثروت میباشد بطور کلی و بر طبق معبران بزرگ پرورش و نگاهداری حیوانات خانگی در زندگی دنیوی همیشه و هیمشه دلیل بر برکت و افزایش روزی میباشد که مصداق آن در خواب نیز به همین دلیل میباشد یعنی خوراندن طعام به بچه گربه و یا گربه در خواب نیز میتواند نشانه ی رفع گرفتاری و مشکلات و وارد شدن برکت و افزایش مال باشد در این باره اطلاعات و توضیحات خیلی بیشتری آورده شده است و در یک نظر کلی کینه قهر دشمنی و خصومت را برای تعبیر خواب گربه آورده اند

تعبیر خواب دیدن گربه بطور کلی (Dream Interpretation Cat)

 گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

تعبیر خواب دیدن گربه های زیبا و زینی در منزل

پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

تعبیر خواب گربه با رنگ سیاه و چشمانی براق

Dream interpretation feeding the black cat

محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه ای سیاه رنگ با چشمانی براق درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.اگر کسی در خواب ببیند به بچه گربه هایی با تعداد زیاد غذا میدهد میتواند نشانه ای بر رفع خصومت و کینه های دیرین و خانوادگی باشد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...