تعبیر خواب گریه ی مرده (Sleep crying dead)

تعبیر خواب گریه کردن زن و یا مرد مرده چیه؟مرده ای را که یکی از اقوام و خویشان نزدکی بود در خواب دیدم او بشدت گریه و زاری میکرد و من فقط ایستاده بودم و به چشمانش نگاه میکردم چه تعبیری دارد؟اتفاقا در این زمینه صاحب نطران و معبران بنام و بزرگ تاریخ دلایل و تعابیری جالبی را آورده اند که در ادامه شاهد هستید
تعبیر خواب گریه بر سر قبر چیه؟ اکتور در این زمینه میگوید اگر شخصی بر سر قبر (مزار) مرده ای برود و بالای قبر او شروع به گریه کردن کند دلیل بر شادی و نشاط در زندگی دنیا میباشد

یوسف پیامبر هم در این زمینه آورده اند گریه و زاری در خواب نشان و دلیل بر زن میباشد ایشان میفرمایند اگر مردی در خواب ببیند که در حال گریستن و اشک ریختن میباشد و سایرین او را آرام میکنند دلیل بر ازدواج با زنی پاکدامن و صالح می باشد

تعداد زیادی از کاربران پرسیده بودند آیا این تعابیر برای گریه کردن نوزاد و یا طفلی شیرخوار نیز صدق میکند پاسخ شادی و نشاط است گریه چه برای بزرگسال و چه برای کودک و نوزاد دلیل بر خوشحالی است

Dream interpretation is crying out for someone who is dead
محمد بن سیرین گوید :

دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس از آن خندید، اجلش فرارسیده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

و سایر صاحب نطران و معبران بزرگ دیگر اینگونه گفته اند:


۱ـ گریه و زاری در خواب ، علامت آن است که بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز ، با کسی آشتی خواهید کرد .

۳ـ اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید .

۴ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد .

1 نظر

  1. مشتاق حرممشتاق حرمsays:

    من همش خواب اموات مرده خود رو میبینم و همش تو خواب واسشون گریه میکنم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      نشان می دهد شانس در حال روی آوردن به شما است.