تعبیر خواب عصبانی شدن مرده

یک موضوع داریم:تعبیر خواب عصبانی شدن و از کوره در رفتن مرده چیه؟ Dream interpretation angry دیشب در خواب یکی از بستگان نزدیک خود را که چند سالی است مرده به خوابم امد که بسیار عصبانی بود و با خشم به چشمان من نگاه میکرد در حدی که من از ترس یک مرتبه از خواب بیدار شدم چه تعبیری دارد؟یکی از مردان در سالیان پیش به نزد معبری رسید پریشان و ناراحت خواب خود را اینگونه شرح دارد ای شیخ شامگاه خواب عجیبی دیدم که مرا نگران کرده است پدرم مرده است و دیشب به خوابم آمد مرا ملامت و سرزنش میکرد گویا خیلی خشمگین و ناراحت است چه تعبیری دارد؟ شیخ پاسخ دادند اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای از دست او ناراحت است یا او را سرزنش میکند و از دست او عصبانی شده است دلیل بر اینکه نیاز به فاتحه در دنیای مادی دارد کرمانی در این باره میگوید عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب. 2ـ اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از کسی عذر می خواهید ، علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید

جومین در این باره میگوید اگر کسی در خواب ببیند که (پدر برادر مادر خواهر عمه عمو پدر بزرگ و یا مادر بزرگ) فوت شده ی او از دستش دلخور و عصبانی هستند دلیل بر خارج شدن برکت و گرفتاری دنیوی شخص است و باید سعی کند تا بیشتر مراقب اعمال رفتار و کردار خود باشد.

1 نظر

  1. RosalindaRosalindasays:

    An intinlegelt point of view, well expressed! Thanks!