تعبیر خواب گرفتن دزد در خانه

تعبیر خواب گرفتن دزد در خانه چیه؟دیشب خواب دیدم دزدی را که در حال جمع آوری وسایل خونه بود غافلگیر کرد و دستگیر کردم چه تعبیری دارد؟که البته در این زمینه چند استثنا وجود دارد که در ادامه ی مطلب به ان خواهیم پرداخت

ابن سیرین میگوید اگر دزدی را در در حین دزدیدن و در منزل خود گرفتید دلیل بر افزایش روزی مال و نعمت است اگر کسی در خواب ببینید دزد به او آسیبی میرساند دلیل بر اینکه از یکی از خویشاوندان نزدیک خود ضربه خواهی خورد

Sleep is a thief or a friend or a guest or passenger of the three not out

 تعبیر خواب مورد دزدی قرار گرفتن چی هست؟ Dream interpretation of the theft being what it is? بطور کلی اکثر معبران صاحب نظر تعبیر خواب دزد زدن به خانه را خوب دانسته اند و میتوان گفت دیدن این خواب بیشتر حاکی از مال و فراوانی نعمت است جوانی به نزد معبری بزرگ رسید و خواب خود را اینگونه بازگو کردن سپیده دم خواب دیدم که دزدی به خانه ی ما حمله کرده است و مشغول غارت اموال و وسایل خانه است در این حین با چماقی که در گوشه ی حیاط بود و البته با ترس فراوان چند ضربه ی شدید به سر و بدن دزد وارد کردم و شروع به خون ریزی کرد در همین حین بود که از خواب بیدار شدم به یاد دارم که با این کارم تمامی همسایه ها نیز به دور خانه ی ما جمع شده بودند؟ای شیخ خواب من چه تعبیری میتواند داشته باشد ایشان پاسخ دادند مژده بده که بزودی تو صاحب کار مال و مکنت خواهی شو و خواب این جوان را دلیل بر رزق و روزی دانستند در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیر ی ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم


تعبیر خواب دزد جدید و قدیم .

تعبیر خواب دزد از امام جعفر صادق : مهمان – مسافر – روزی – شانس و اقبال

تعبیر خواب دزد گرفتن :  جمع صمیمی خانواده یا دوستان دوباره گرم خواهد شد .

فرقی نمی کند دزد ماشین ، دزد خانه  و کفش ، یا طلا و فرش و مغازه  ، لباس ، وسایل منزل و …… ، دیدن دزد در خواب نشان از دوست ، مهمان مسافر ، یا شاید هم خوانواده تان چشم انتظار شما باشند .

دیدن دزد قاتل : خانواده ی شما نگران و چشم انتظار شما هستند . با اقوام نزدیک ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و….. مهربان باشید .

دزد در حال فرار : خانواده یا یکی از دوستانتان کمی از شما دلخور شده است .

اگر در خواب کسی به شما تهمت دزدی زد تعبیرش این هست که در بیداری در کارهایتان سست اراده هستید . سعی کنید اراده تان را بالا تر ببرید .

تعبیر خواب حمله کردن دزد و کتک خوردن از دزد : کادو یا سوغات یا خبر خوشی از خانواده یا دوستان به شما خواهد رسید .

دیدن دزد مسلح در خواب: برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی به زودی خواهد افتاد . دست از تلاش بر ندارید .

دزد در خیابان : دوستی قدیمی را خواهید دید .


اگر دیدید که دزد شده اید (خودم دزدی کنم) : یا در دنیا حرص زیادی  مال و منال و … می زنید یا در کارهایتان مسیری را اشتباه می پیمایید یا خدایی ناکرده ممکن است خواسته یا ناخواسته حرام وارد مال شما شده باشد .
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل
که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگر بیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

35 نظر

 1. MistyMistysays:

  You're on top of the game. Thanks for shaginr.

 2. پریساپریساsays:

  سلام..من خواب دیدم توی کوچه جلویی ما یه خونه هست انگار خونه خواستگارمه که دوسش دارم ولی تو واقعیت خونشون اینجا نیست واون خونه اونا نیست..یه درکوچیک بود رفتم داخل ببینم تو خونشون چه خبره تو حیاط ایستاده بودم که خواهر پسره اومد بیرون منو دید منم ازترس فرار کردم تو کوچه پس کوچه ها میدویدم که خواهرش به من نرسه و منو نگیره اینقد دویدم تو کوچه پس کوچه ها وباخودم میگفتم الان میره به برادرش میگه یه دختر اومد تو خونمون اونم میفهمه من بودم آبروم میره خیلی ترسیدم و نگران بودم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بینش ضعیف. خود خواهی. مشکلات. اخبار بد.اتلاف. تجمل. عیاشی. خود خواهی

 3. لیلالیلاsays:

  سلام. خواب دیدم مادرم خوابن و شب دزد اومده خونه. در واقع خوابام در مورد دزد خیلی تکرار میشه و گاهی دزد و میگیریم و گاهی فرار میکنه. و تو خواب خیلی وحشت دارم از دزد. میبینم که تو تاریکی از درو دیوار میریزن تو و انگاری قصد کشتن دارن. بیشتر موقع هام از ترسم از دیوار بالا میرم با چنگ و دندون که نتونن بگیرنم و روی پشت بوم خونمون میچرخم. یک سری ام خواب دیدم مغازه ی عموم که به خونه ی ما وصله و پشتش حیات داره دزد اومده و دارن یه چیزایی رو دزدا میدزدن. و فقط منم که دزدا رو نصف شب دیدم وقتی به عموم میگم دزد اومده بود و چیزاتو برده بود میگه خیالاتی شدی و یه گوشی میده دستم یه گوشی قدیمی که میترسه از زنش که چرا اون گوشیو بخشیده به من.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر فرصت‌هایی که از دست رفته است نمی‌توان اشک ریخت، چون این کار هیچ سودی ندارد. اگر نتوانی از گذشته درس گرفته و خود را فراتر از آن قراردهی، ناچار به تکرار همان تجربه‌های تلخ خواهی شد.

 4. مسعودمسعودsays:

  سلام وقت بخیر . ببخشید من خواب دیدم که یه خونه بزرگ داریم و چند نفر دزد اومدن خونمون و من با تفنگ به یکیشون شلیک کردم و فک کنم کشتمش ولی برای بقیه شون تیرم تموم شد . در واقع ما خونه کوچکی داریم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شلیک شما در این خانه به این افراد بیانگر دور پشتن اشخاص مزاحم و با ذات بد از سمت شماست

 5. مسعودمسعودsays:

  ممنون . ببخشید (دور پشتن ) یعنی چی متوجه نشدم! این تعبیری که فرمودین شلیک شما در این خانه به این افراد بیانگر دور پشتن اشخاص مزاحم و با ذات بد از سمت شماست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پوزش می طلبیم منظور دور شدن بود ، اشتباه در املا بود

 6. نازینازیsays:

  سلام... من امروز خواب دیدم خواستگارم (ولی انگار تو خواب نمیشناختمش) اومده بود خونمون دزدی ک من دیدمش و خواستم برم سمتش ک منو دید فرار کرد بعدش مادرمو صدا زدم و گفتم دزد اومده ک از خواب بیدار شدم... لطفا تعبیرشو بگید... ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که شوهر آینده شما مردی وفادار و مهربان خواهد بود.

 7. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام مادرم خواب دید دزد اومد خونه مون و تمام برنج هامون و دزدید و برد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دزدی که برنج از شما می برد در واقع خاری به چشم خود میکند چرا که برکت را با خود می برد ، پس تعبیر ناکامی بدخواهان شماست

 8. لیلا.بلیلا.بsays:

  سلام.خسته نباشید.مامانم خواب دیده خاله ام که چندساله فوت شده میگه توخونم دزداومده؟ تعبیرش چیه وتعبیرخواب به مامربوط میشه یاخاله فوت شده ام؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شنیدن اخبار خوشایند و خوشحال کننده است

 9. نازینازیsays:

  خواب دیدم دوتا خونه دارم یکی بالای شهر یکی پایین شهر خونه پایین شهرم دزد زده بود وسایل برقی برده بود تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دزدی که وسایل خانه ی پایین شهر را برده به این علامت است بعضی از آدم ها بی ارزش و بی اهمیت از زندگی شما حذف می شوند

 10. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم پسری که از من به طور غیر مستقیم از راه دور خواستگاری کرده از خونه مادر بزرگم دزدی کرده و من اول می ترسیدم از دزد تو ی خونه وقتی دیدم همون پسرس ناراحت شدم که دست کجه و نگران بودم کسی نفهمه اون دزده و از خجالت اب شم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی که از خانه ی مادربزرگتان دزدی کرده است فردی قابل اعتماد در اطراف شماست که اشتباه بزرگی از او سر میزند و سبب دلخوریتان می شود

 11. حميدحميدsays:

  سلام استاد در ماشين بودم با مادر شب بود وخلوت متوجه شدم ماشينم لاستيكاش ني بواي حركت و موتوري خفت گير ك بازن و كودك دختر زيبايي بود امد و ترسيدم كمي ولي سعي كردم تصميم بگيرم و گوشيمو زير صندلي قايم كردم سپس ب خانه رفتيم ك فك كنم خانه خاله يا فاميل بود ك ان مرد قوي هيكل با بچه زيبا تو بغلش اومد تو خونه نااشنا بود ولي دست راستم هم گويا توشط ان كمي خراش ناچيز افتاد التماس و ناراحتيا مادر بي فايده بود ان مرد بي خيال نميشد و خواهرمم درحقيقت بيماره اون مرد رفت تو اتاق و ميخواست ب مادر و خواهرم تجاوز كنه مادر گفت اون دخترم مريضه و منم ك كاري نميتونستم بكنم ك پليسايي اومدن و دستگيرش كردن و بردن ك تو پاسگاه قدرت رو دست گرفته و ب ضرر اون تموم شد..(در واقعيت عاشق فردي ام ك باهاشم و طرفي بسيار پول لازم و تنگ دست و بدهي بالا اوردم جوري ك نياز ب قرض هستم و سر در گم بسيار ناراحتم از بدهي ك نزديكه)حال اين خواب ب چي اشاره دارد؟؟؟خداي نكرده ب معشوقم ك ميست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به بروز ناراحتی های تازه و یا گرفتاری های مادی برای برخی از اطرافیان شماست که البته نگران کننده هم نیست

 12. لیلالیلاsays:

  سلام من خواب دیدم از دریچه کوچک حیاط خونمون یه دزد اومد تو گرفتمش دیدم یه بچست خواهرم گفت ولش کن شر میشه ولی من زنگ زدم به پلیس در همون حین بزرگتر اون بچه زنگ همسایه رو زده بود و آمد داخل من میخواستم داد بزنم ولی صدام درنمی اومد ازترس، به خواهرم اشاره کردم که اون بگه و داد بزنه که اون آقاهه چاقو رو درآورد من سریع ازش گرفتم و گفتم خجالت نمیکشی یه بچه رو فرستادی دزدی وبا همسایه ها دعوا کردم که چرا در رو برای غریبه باز کردید ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید در انجام کاری بسیار صبور باشید ، دزدی که به خانه تان زده و شما موفق به راندن آن شده اید موفقیتی است که بعد از سختی و تحمل بدست می آید

 13. سارا کریمیسارا کریمیsays:

  با سلام پارسال خوابی دیدم که در خانه ی تاریکی که گویا خانه ی پدریم هست دزد آمده و تمام وسیله هایمان را برده رو به مادرم میکنم و به او میگویم ببین چه بد دزد مبل نو ها را برده و مبل شکسته ها را جا گذاشته چندین روز بعد در واقعیت کمر مادرم شکست و در بستر افتاد و بعداز بستری شدن و بقیه ی قضایا من خبر دار شدم چون من شهرستان دیگری ساکن هستم و مادرم اینا توی یه شهر دیگه و نمیخواستن فکرم رو مشغول کنن بهم همانموقع که این خواب رو دیدم خبر شکسته شدن کمر مادرم رو ندادن الان یکسال پس از آن ماجرا که دقیقا اون موقع ها هم توی محرم بود گذشته باز الان که ساعت 4:30شب خواب دیدم خونمونو دزد زده طوری که نمیشه فهمید مگر اینکه خیلی دقت کنیم مثلا شیر حمام نیست یه گاوصندوقی داریم داخلش پراز سندهای ملک هایی هست که از پدر خدا بیامرزم به ارث مانده و هنوز بعداز گذشت سالیان بخاطر صغیر بودن خواهرها و برادرم بهشون دست نزدیم ولی توی خوابم انگار دزد از داخل گاوصندوقمون چیزایی رو برده بود که مربوط به حسابهای بانکیمون بود و من با دقت کردن زیاد متوجه دزدیده شدنشون شدم و البته اصلا حس خوبی توی خوابم نداشتم خونه باز تاریک بود و زشت با توجه به خواب پارسالم و اتفاقی که افتاد امیدوارم تعبیر درستی انجام بشه مدیر محترم در واقعیت عده ای هستن که بدلیل نداشتن مردی که بتونه از خانوادم حمایت کنه عده ای خواهان زمینهای با ارزش پدریم به قیمت ناچیزی هستن و جلوی پایمان سنگ اندازی میکنن چند وقت پیش رویای صادقه ای دیدم که در آن همین عده دنبالم بودند برای گرفتنم و من از آنها فرار میکردم خوابش را برایتان تعریف کردم و شما نیز تعبیری به من گفتید اگر این خواب بد است لطفا بگویید چه کنم تا باطل شود به مادرم میخوایم بگویم هر چیز با ارزشی من جمله سندها را از خانه مان خارج کند آیا صحیح است نا گفته نماند گاهی خوابهایی میبینم که عینا در واقعیت همانگونه برایم رخ میدهد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به مدت سه روز این دعای کوتاه را ابتدای صبح 10 مرتبه بخوانید یا اللهُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ یا فاطِمَه یا صَاحِبَ‌الزَّمان اَدْرِکنی وَ لا تُهْلِکْنی.

 14. نسیمهنسیمهsays:

  سلام من خیلی وقت است تکرارا خواب میبینم که در خانه مان چند دزد می ایند و به من و خانواده ام یا تجاوز میکنند یا خانواده ام‌ را میکشند و از خانه فرار میکنند ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر بارها تکرار شده است حتما صدقه ای درخور پرداخت نمایید و چنان باز تکرار شد به مدیر همین سایت پیغام دهید

 15. محمدوارستهمحمدوارستهsays:

  سلام.خواب دیدم اومدیم خانه دیدم درب ورودی رابریده اند ونرمه چوب ریخته شده درحالی که دراصل درب ما اهنی است وازبیرون کوچه همسایه کناری مابه شوهرم میگه که دزدرا گرفتیم ودرهمان لحظه قبل ازاینکه واردبشم ازهوش رفتم دیگه چیزی نفهمیدم.واین خواب چنددفعه ای است که تکرار میشه.ممنون میشم تعبیرش کنید.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید

 16. مریممریمsays:

  سلام.صبح شما بخیر.پدرم فوت شده.خواب دیدم من و پدرم در خانه هستیم شب بود.من رفتم تو سالن دیدم یه مرد نشسته روی مبل من ترسیدم گفت کاری ندارم می خواهم با هاتون صحبت کنم.من جیع زدم در و بستم رفتم پیش پدرم گفتم دزد اومده گریه می کردم پدرم می گفت بزار برم ببینم کیه من التماسش می کردم نرو می خواستم به پلیس زنگ‌بزنم تلفن انتن نمی داد صدا قطع و وصل می شد خیلی ترسیده بودم از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مرد غریبه ای که بطور ناگهانی در منزلتان حضور داشته ، و سبب ترس شما بوده ، نشان دهنده ی مزاحمت و یا حرافی برخی از افراد ناشناس در زندگی شخصی شماست که به مزاجتان خوش نخواهد آمد

 17. farhad azfarhad azsays:

  سلام چند شبیه خواب میبینیم انگار از یکی از درهای خونه که باز هست ،دزد میاد تو خونمون و نمیدونم با چه قصدی تا اینکه امشب خواب دیدم بیرون هستم و دارم میام سمت خونه که یک نفر در خیابون رو باز کرد رفت تو حیات من هم پشت سرش میام اونم از یکی از درهای خونه میره تو منم پشت سرش میرم تو و رودررو میشم و چهرشو میبینم و از خواب پا میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی رو به رو شدن با افرادی است که شاید موجب تعجب تان شوند

 18. محمدوارستهمحمدوارستهsays:

  باسلام.خواب دیدم باهمسرودخترم درساختمان چندطبقه که بازاربودازآسانسور آمدیم پایین وآسانسوردوربازکه میچرخید ویکی از طبقه ها کارخانه بنظرم ریسندگی بودپیدابود، میامدیم پایین که دریک لحظه همسرم ودخترم راندیدم ،پایین رسیدم ودنبالشون میگشتم که تلفن زنگ زد ازخواب بیدارشدم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمالا شما تصور کرده اید که آنها را دزدیده اند و یا به دلایلی نامعلوم غیبشان زده پس تعبیر آن به طول انجامیدن برخی از تصمیمات و یا امور مهم شماست

 19. shshsays:

  سلام خسته نباشيد ديشب خواب ديدم همسايمون به ما استخري ميده تا ساعتي تفريح كنيم بعد من متوجه ميشم كه ميخواد از ما دزدي كنه موضوع رو به پدرم ميگم و با هم به خونه ميريم وقتي همسايه درو باز كرد با پدرم درگير شدن وقتي بيدار شدم خيلي ترسيده بودم بي دليل همش فكر ميكردم الان يه دزد مياد خونمون ممنون ميشم تعبيرشو بگيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی پایان یافتن برخی از مشکلات دست و پاگیر در خانواده تان است

 20. مهنامهناsays:

  سلام من خواب دیدم که یک دزدی هست که هرازگاهی میره به خونه ها و ازشون چیزی میدزده و توی خواب من قرار بود که به خونه ما بیاد و ما اطلاع داشتیم به شدت ترسیده بودم و مادرمم بود اما اون بی تفاوت بود . دزد که خونه اومد گوشواره و گردنبندمو پشت گاز انداختم که پیداش نکنه اما اون فقط چندتا سیب زمینی و پیاز برداشت و رفت .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مربوط به امور داخلی زندگی شما می شود

 21. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم با مامان بابا و داداشم رفتیم بازار به مامانم میگم نوار بهداشتیم تموم شده مامانمم بابامو میگه من نزد خودم میگم وای,بد شد بابم فهمید بعد خریطه هارو به من میده یهو حواسم نمیشه میبینم خریطه نیست اونور تر میبینم دو سه تا پسر انگار دزدن میدون و میخندن میون شو یه هم کلاسی دانشگاهم هم است انگار میخاسته منو آزار بدن منم میگم تو کلاس حقتو میدم و میگم کاش,نوار بهداشتی,رو ندیده باشه و بعد خریطه,رو پرت میکنن و میرن در,واقع من با هم کلاسی,های,پسر توی,کلاسمون اصلا حرفرنمیزنم و خیلی کلاس میذارم میشه تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، کار یا رفتاری که در محیط دانشگاه با جنس مخالف میکنید به نفع شماست ؛ این رویا نیز خبر از حفظ شدن شما از فساد بخاطر قدرت تعقل و منطقتان میدهد.

 22. سمیراسمیراsays:

  سلام و ممنون از وقتی که برای تعبیر خوابم میذارین. من دم غروب ۷واب دیدم که با خوتواده داشتیم از جایی برمیگشتیم که دو سه ماشین پر از فرش لول شده و شسته شده از کنار ما رد شد من اول فکر کردم که برا پدربزرگم باشه ولی فهمیدم که دزد به خونه مون زده و کلی فرش دست بافت بزرگ و کوچیک برده بودن من دنبالشون بی روسری از خیابون تا تو کوچه مون دویدم در حیاط خونه مون باز بود تقریبا همه چیو برده بودن فقط یه نفر داخل حباط بود که اونم داشت موتورمونو میدزدید من خیلی ترسیده بود و میخواستم داد بزنم ولی نمیتونستم. ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ؛ اگر در آینده ی پیش رو سفر و یا پیشنهاد جدیدی داشتید ، بمدت یک الی دو هفته آن را به تعویق بیندازید.

 23. صدفصدفsays:

  سلام. خواب دیدم از پنجره اتاقم به حیاط نگاه کردم دیدم که نردبانمون روی دیواره و متوجه شدم دزد با سرعت داره از اون میاد پایین که از شدت ترس جیغ میکشم . حتی صدای جیغ تو گوش خودم میپیچید و با همون حالت ترس از خواب بیدار شدم . چند وقت پیشم دیدم دزدی با ابرو های پیوسته و پرپشت و مشکی جلو در خونمون ایستاده و بازم من جیغ میزدم و میگفتم دزد دزد د از حواب پریدم ( خواب دزد تا حالا دوبار تکرار شده )

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به سخنان یا رفتارهای فضولان و احمقان در زندگی کاملا بی توجه باشید چرا که سبب می شوند زیاد حرص بخورید.

 24. FatemeeFatemeesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که انباریه خـونمو دزد زده و هرچی ظرف داشتم برده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با اشخاصی که شما را درک نمی کنند خودتان را مرتبط نسازید

 25. افسانه موقرافسانه موقرsays:

  سلام وقت بخیر ظهر خواب دیدم دزد رفته و درب خانه را شکسته به طوری که دیگه خونه درب نداره و تمام وسایل خانه دایی من را دزدیده و به جز یک موکت سبز هیچی تو خونش باقی نگذاشته منم خیلی ناراحت شدم و رفتم به مدیر ساختمان شکایت کردم می خواستم بدونم تعبیرش چی هست در ضمن چند شب پیشم خواب دیدم به ایران حمله کردن و جنگ شده البته کسی اسیبی ندید اما موشک ها را می دیدم ممنون می شم نظرتون را بفرمایید چ

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، هشداری است برای خانواده ی دایی تان ، ایشان باید در ایام پیش رو کمی بیشتر متوجه زندگی و اتفاقات پیرامون خود باشند تا خدای ناکرده دچار زیان نشوند.

 26. ErvinErvinsays:

  سلام خواب دیدم داخل خونه خودم با چند نفر هستم در تاریکی و پنجره های خونه باز دزدا میخوان وارد خونه شن من تنهایی نمی زارم طرف پنجره صندلی و پرت کردم که نزارم بیان خونه که خونه ی ما دو طبقه هست نمیدونم چجوری دزدا یک چیز سفید داخل خانه از پنجره انداختن فک کردم ترقی چیه پشته کوپن رفتم که آسیب نبینم ولی اون چیز کوچولو نترکیت و احساس کردم کسی وارد خانه شد از در بعد من خیلی شجاع هستم رفتم اونا دو نفر بودن از پشت گرفتم یکیشو با مشت انقدر زدم از دستم در رفت فرار کرد منم از پشتش رفتم اونو بگیرم وقتی بیرون اومدم دیدم داخل حیات مدرسه فعلی خودم هستم من دانش اموزم بعد اونیکیشو گرفتم که صورتش دیدم چون به روشنایی اومدم و در مدرسه پر از دانش آموز بود من اونم زدم دوتا شدنم از من بزرگ بودن بعد هم کلاسیک اومد اونم از دست من در رفت من رو هم کلاسیک حمله کردم اونم از ترس فرار میکنه منم پشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، با اینکه زندگی بی حاشیه و آرامی داری با این حال بعضی از افراد به برخی از داشته های شما حسادت میکنند و باید محتاط نیز باشید.

 27. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم پدرم که فوت شده روی سر یه مرد که مواد غذایی خریده بود عسل ریخت و نذاشت بیاد خونه بعدش دیدم خودم پرتغال و مرغ خریده بودم پدرم بنایی میکرد خونه پراز گندم بود برام داشت گاز و درست میکرددعواش کردم چرا خونه رو بهم ریخته دیدم یه دزد اومده خونه پیچ گوشتی دزدید من ترسیدم زدمش فرار کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، تمامی این توضیحات و صحبت هایی از دزد میتواند نشانگر روزی و رزق بی قید و شرط در زندگی برای شما و سایر اعضای خانواده باشد.

 28. مهدی بهرامیمهدی بهرامیsays:

  با سلام من خواب دیدم با پسر عمه ام در خیابان داریم از یک دست فروش خرید میکنیم. پسر عمه ام می خواهد از دست فروش دزدی کند و من میگویم ولش کن و این کارو نکن. ولی اون میکنه و میندازه تو جوب خوراکی که فروشنده نبینه که بعدا برش داره ولی فرونده از اونجا رد میشه و میبینه و به ما چیزی نمیگه و حتی یه خنده هم میکنه. ولی بعدش من هرچیزی که گرفتیم و اون میخواست بزده رو حساب می کنم. معنی اش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا افکاری که باعث می شوند خود را به شکلی بیهوده سرزنش کنید، کنار بگذارید.

 29. مريممريمsays:

  سلام صبحتون بخير خواهرم خواب ديده كه يك دزد از پنجره ميخواسته بياد داخل خونمون ولي خواهرم مانع اش ميشه و ميره از يك پنجره ديگه داخل خونمون ميشه و در نهايت پدرم دزد رو ميگيره و ميندازه داخل يك گوني و نهايتا گوني را داخل سطل آشغال ميندازه. ممنون ميشم تعبير بفرماييد .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا به کنترل ترس ها و اضطراب های درونی خود پرداخته و اجازه ندهد تداوم این افکار، آرامش روانی او را مختل کند.

 30. shirinshirinsays:

  سلام خواب دیدم دو نفر منو دوست صمیمیمو دزدیدن یه چن باری تا خواستم فرار کنم اون دو تا منو میگرفتن تو ماشین بودیم و یکیشون پیاده شد ابمیوه بگیره گفت چی میخوری گفتم باید ببینم اون یکیم پیاده شد و بازومو گرفت منم زدم رو پاشو فرار کردمو به دوستم گفتم فرار کنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می تواند آرامش روانی شما را به خطر اندازد.

 31. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم با عشقم داریم میریم دزدی بهمون گفتن انگشتتون و باید بریده بشه من ترسیدم ولی عشقم پوست انگشت و یه خورده برید سیم رد کرد برای دزدی میخواستیم شروع کنیم پلیسا حمله کردن مارو گرفتن ولی ما دوتا یواشکی فرار کردیم دنبالمون دویدن ولی نتونستن کاری کنن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس ترس و تهدید، جلوی تصمیم گیری و بهره گیری شما از موقعیت های جدیدی که می تواند موجب گسترش منافع شخصی تان در زندگی بیداری شود را بگیرد.

 32. ابو حیران درونیابو حیران درونیsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم همسایمون که نظامیه رفته مسافرت و کلید خونشو داده ب ما...منم رفتم که به گل هاشون آب بدم که یه دزد تو خونه شون دیدم...اول ترسیدم ولی دیدم ک اون بیشتر ترسیده از من پس رفتم سمتش و یه کم کتکش زدم اونم دفاع نمیکرد فقط تو خودش جمع شده بود و التماس میکرد...بهش گفتم از خونه برو بیرون کارت ندارم بردمش بیرون دیدم یه نظامی دم در واستاده اینو که دید ازم گرفتش بستش و انداختش تو ماشین و رفت.منم میخواستم برم استخر که به خاطر همین درگیری از وقت استخرم گذشت.فرداش همین دزد رو تو لباس سربازی دیدم و فهمیدم که سرباز همون همسایه مون بوده و دزد رو بخشیده):

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس ترس و تردید، مانع شما برای ایجاد تغییرات مثبت از زندگی و گسترش منافع شخصی تان شود.

 33. علی کریمیعلی کریمیsays:

  سلام.خواب دیدم با دوتا دخترام و داداشم،خونه بابام هستیم.یهو احساس کردم ازپشت بوم صدای پامیاد،من و بابام هرکدوم یه تیکه چوب بزرگ برداشتیم و رفتیم توی راه پله.بابام تا در پشت بام رو باز کرد،سایه ی یه نفر رو دیدم که با صدای بلند داداشم رو صدا زدم که بیاد کمک.اون سایه فرار کرد و منم بیدار شدم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در مورد بعضی از اتفاق های کوچک و خانوادگی ، دچار ترس و یا نگرانی های اندک شوید.

 34. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم دزده خودشون پیشمون شدبرگشت طلامنوفروختن دوباره طلاخریدن اوردن ب یسنادادن دست یسناطلاست دیدم طلامال من نیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نمادی از موقعیتی پیچیده است.

 35. بارانبارانsays:

  سلام خاب دیدم دونفر دزد که پسرای جوانی بودن یک موبایل دزدیده بودن و فرار میکردن من که اولش فکر کردم موبایل مرا دزدیده اند تعقیبشان کردم تا به مطب دکتری رفتن و آنجا متوجه شدم موبایل مرا ندزدیده اند و موبایل از کسی دیگر است اما دزدها مرا دیدن و ترسیدن و آمدن به سمت من که من از ترس بهشون گفتم زنگ زدم پلیس الان میرسن دزدها ترسیدن و فرار کردن و من از ترس اینکه مبادا برگردن هرچی سعی کردم با پلیس تماس بگیرم نمیتوانستم چون دستانم از ترس میلرزیدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است شخصی در آینده نسبت به یکی از کارهای شخصی تان حسادت بورزد.