تعبیر خواب گرفتن دزد در خانه

تعبیر خواب گرفتن دزد در خانه چیه؟دیشب خواب دیدم دزدی را که در حال جمع آوری وسایل خونه بود غافلگیر کرد و دستگیر کردم چه تعبیری دارد؟که البته در این زمینه چند استثنا وجود دارد که در ادامه ی مطلب به ان خواهیم پرداخت

ابن سیرین میگوید اگر دزدی را در در حین دزدیدن و در منزل خود گرفتید دلیل بر افزایش روزی مال و نعمت است اگر کسی در خواب ببینید دزد به او آسیبی میرساند دلیل بر اینکه از یکی از خویشاوندان نزدیک خود ضربه خواهی خورد

Sleep is a thief or a friend or a guest or passenger of the three not out

 تعبیر خواب مورد دزدی قرار گرفتن چی هست؟ Dream interpretation of the theft being what it is? بطور کلی اکثر معبران صاحب نظر تعبیر خواب دزد زدن به خانه را خوب دانسته اند و میتوان گفت دیدن این خواب بیشتر حاکی از مال و فراوانی نعمت است جوانی به نزد معبری بزرگ رسید و خواب خود را اینگونه بازگو کردن سپیده دم خواب دیدم که دزدی به خانه ی ما حمله کرده است و مشغول غارت اموال و وسایل خانه است در این حین با چماقی که در گوشه ی حیاط بود و البته با ترس فراوان چند ضربه ی شدید به سر و بدن دزد وارد کردم و شروع به خون ریزی کرد در همین حین بود که از خواب بیدار شدم به یاد دارم که با این کارم تمامی همسایه ها نیز به دور خانه ی ما جمع شده بودند؟ای شیخ خواب من چه تعبیری میتواند داشته باشد ایشان پاسخ دادند مژده بده که بزودی تو صاحب کار مال و مکنت خواهی شو و خواب این جوان را دلیل بر رزق و روزی دانستند در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیر ی ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم


تعبیر خواب دزد جدید و قدیم .

تعبیر خواب دزد از امام جعفر صادق : مهمان – مسافر – روزی – شانس و اقبال

تعبیر خواب دزد گرفتن :  جمع صمیمی خانواده یا دوستان دوباره گرم خواهد شد .

فرقی نمی کند دزد ماشین ، دزد خانه  و کفش ، یا طلا و فرش و مغازه  ، لباس ، وسایل منزل و …… ، دیدن دزد در خواب نشان از دوست ، مهمان مسافر ، یا شاید هم خوانواده تان چشم انتظار شما باشند .

دیدن دزد قاتل : خانواده ی شما نگران و چشم انتظار شما هستند . با اقوام نزدیک ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و….. مهربان باشید .

دزد در حال فرار : خانواده یا یکی از دوستانتان کمی از شما دلخور شده است .

اگر در خواب کسی به شما تهمت دزدی زد تعبیرش این هست که در بیداری در کارهایتان سست اراده هستید . سعی کنید اراده تان را بالا تر ببرید .

تعبیر خواب حمله کردن دزد و کتک خوردن از دزد : کادو یا سوغات یا خبر خوشی از خانواده یا دوستان به شما خواهد رسید .

دیدن دزد مسلح در خواب: برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی به زودی خواهد افتاد . دست از تلاش بر ندارید .

دزد در خیابان : دوستی قدیمی را خواهید دید .


اگر دیدید که دزد شده اید (خودم دزدی کنم) : یا در دنیا حرص زیادی  مال و منال و … می زنید یا در کارهایتان مسیری را اشتباه می پیمایید یا خدایی ناکرده ممکن است خواسته یا ناخواسته حرام وارد مال شما شده باشد .
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل
که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگر بیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

12 نظر

 1. MistyMistysays:

  You're on top of the game. Thanks for shaginr.

 2. پریساپریساsays:

  سلام..من خواب دیدم توی کوچه جلویی ما یه خونه هست انگار خونه خواستگارمه که دوسش دارم ولی تو واقعیت خونشون اینجا نیست واون خونه اونا نیست..یه درکوچیک بود رفتم داخل ببینم تو خونشون چه خبره تو حیاط ایستاده بودم که خواهر پسره اومد بیرون منو دید منم ازترس فرار کردم تو کوچه پس کوچه ها میدویدم که خواهرش به من نرسه و منو نگیره اینقد دویدم تو کوچه پس کوچه ها وباخودم میگفتم الان میره به برادرش میگه یه دختر اومد تو خونمون اونم میفهمه من بودم آبروم میره خیلی ترسیدم و نگران بودم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بینش ضعیف. خود خواهی. مشکلات. اخبار بد.اتلاف. تجمل. عیاشی. خود خواهی

 3. لیلالیلاsays:

  سلام. خواب دیدم مادرم خوابن و شب دزد اومده خونه. در واقع خوابام در مورد دزد خیلی تکرار میشه و گاهی دزد و میگیریم و گاهی فرار میکنه. و تو خواب خیلی وحشت دارم از دزد. میبینم که تو تاریکی از درو دیوار میریزن تو و انگاری قصد کشتن دارن. بیشتر موقع هام از ترسم از دیوار بالا میرم با چنگ و دندون که نتونن بگیرنم و روی پشت بوم خونمون میچرخم. یک سری ام خواب دیدم مغازه ی عموم که به خونه ی ما وصله و پشتش حیات داره دزد اومده و دارن یه چیزایی رو دزدا میدزدن. و فقط منم که دزدا رو نصف شب دیدم وقتی به عموم میگم دزد اومده بود و چیزاتو برده بود میگه خیالاتی شدی و یه گوشی میده دستم یه گوشی قدیمی که میترسه از زنش که چرا اون گوشیو بخشیده به من.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر فرصت‌هایی که از دست رفته است نمی‌توان اشک ریخت، چون این کار هیچ سودی ندارد. اگر نتوانی از گذشته درس گرفته و خود را فراتر از آن قراردهی، ناچار به تکرار همان تجربه‌های تلخ خواهی شد.

 4. مسعودمسعودsays:

  سلام وقت بخیر . ببخشید من خواب دیدم که یه خونه بزرگ داریم و چند نفر دزد اومدن خونمون و من با تفنگ به یکیشون شلیک کردم و فک کنم کشتمش ولی برای بقیه شون تیرم تموم شد . در واقع ما خونه کوچکی داریم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شلیک شما در این خانه به این افراد بیانگر دور پشتن اشخاص مزاحم و با ذات بد از سمت شماست

 5. مسعودمسعودsays:

  ممنون . ببخشید (دور پشتن ) یعنی چی متوجه نشدم! این تعبیری که فرمودین شلیک شما در این خانه به این افراد بیانگر دور پشتن اشخاص مزاحم و با ذات بد از سمت شماست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پوزش می طلبیم منظور دور شدن بود ، اشتباه در املا بود

 6. نازینازیsays:

  سلام... من امروز خواب دیدم خواستگارم (ولی انگار تو خواب نمیشناختمش) اومده بود خونمون دزدی ک من دیدمش و خواستم برم سمتش ک منو دید فرار کرد بعدش مادرمو صدا زدم و گفتم دزد اومده ک از خواب بیدار شدم... لطفا تعبیرشو بگید... ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که شوهر آینده شما مردی وفادار و مهربان خواهد بود.

 7. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام مادرم خواب دید دزد اومد خونه مون و تمام برنج هامون و دزدید و برد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دزدی که برنج از شما می برد در واقع خاری به چشم خود میکند چرا که برکت را با خود می برد ، پس تعبیر ناکامی بدخواهان شماست

 8. لیلا.بلیلا.بsays:

  سلام.خسته نباشید.مامانم خواب دیده خاله ام که چندساله فوت شده میگه توخونم دزداومده؟ تعبیرش چیه وتعبیرخواب به مامربوط میشه یاخاله فوت شده ام؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شنیدن اخبار خوشایند و خوشحال کننده است

 9. نازینازیsays:

  خواب دیدم دوتا خونه دارم یکی بالای شهر یکی پایین شهر خونه پایین شهرم دزد زده بود وسایل برقی برده بود تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دزدی که وسایل خانه ی پایین شهر را برده به این علامت است بعضی از آدم ها بی ارزش و بی اهمیت از زندگی شما حذف می شوند

 10. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم پسری که از من به طور غیر مستقیم از راه دور خواستگاری کرده از خونه مادر بزرگم دزدی کرده و من اول می ترسیدم از دزد تو ی خونه وقتی دیدم همون پسرس ناراحت شدم که دست کجه و نگران بودم کسی نفهمه اون دزده و از خجالت اب شم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی که از خانه ی مادربزرگتان دزدی کرده است فردی قابل اعتماد در اطراف شماست که اشتباه بزرگی از او سر میزند و سبب دلخوریتان می شود

 11. حميدحميدsays:

  سلام استاد در ماشين بودم با مادر شب بود وخلوت متوجه شدم ماشينم لاستيكاش ني بواي حركت و موتوري خفت گير ك بازن و كودك دختر زيبايي بود امد و ترسيدم كمي ولي سعي كردم تصميم بگيرم و گوشيمو زير صندلي قايم كردم سپس ب خانه رفتيم ك فك كنم خانه خاله يا فاميل بود ك ان مرد قوي هيكل با بچه زيبا تو بغلش اومد تو خونه نااشنا بود ولي دست راستم هم گويا توشط ان كمي خراش ناچيز افتاد التماس و ناراحتيا مادر بي فايده بود ان مرد بي خيال نميشد و خواهرمم درحقيقت بيماره اون مرد رفت تو اتاق و ميخواست ب مادر و خواهرم تجاوز كنه مادر گفت اون دخترم مريضه و منم ك كاري نميتونستم بكنم ك پليسايي اومدن و دستگيرش كردن و بردن ك تو پاسگاه قدرت رو دست گرفته و ب ضرر اون تموم شد..(در واقعيت عاشق فردي ام ك باهاشم و طرفي بسيار پول لازم و تنگ دست و بدهي بالا اوردم جوري ك نياز ب قرض هستم و سر در گم بسيار ناراحتم از بدهي ك نزديكه)حال اين خواب ب چي اشاره دارد؟؟؟خداي نكرده ب معشوقم ك ميست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به بروز ناراحتی های تازه و یا گرفتاری های مادی برای برخی از اطرافیان شماست که البته نگران کننده هم نیست

 12. لیلالیلاsays:

  سلام من خواب دیدم از دریچه کوچک حیاط خونمون یه دزد اومد تو گرفتمش دیدم یه بچست خواهرم گفت ولش کن شر میشه ولی من زنگ زدم به پلیس در همون حین بزرگتر اون بچه زنگ همسایه رو زده بود و آمد داخل من میخواستم داد بزنم ولی صدام درنمی اومد ازترس، به خواهرم اشاره کردم که اون بگه و داد بزنه که اون آقاهه چاقو رو درآورد من سریع ازش گرفتم و گفتم خجالت نمیکشی یه بچه رو فرستادی دزدی وبا همسایه ها دعوا کردم که چرا در رو برای غریبه باز کردید ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید در انجام کاری بسیار صبور باشید ، دزدی که به خانه تان زده و شما موفق به راندن آن شده اید موفقیتی است که بعد از سختی و تحمل بدست می آید