تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ

 

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ به روایت امام جعفر صادق

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتری طلا در دست چپ دارد و انگشترش را گم کرده باشید و یا به هر دلیلی از بین برده باشید به نشان مرگ فرزند و ضایع شدن مال میباشد اگر مردی ببیند که اگشتر طلا در دست دارد و گم میکند دلیل بر این که زنش بمیرد

تعبیر خواب انگشتر طلا سفید به روایت محمد بن سیرین

از بین بردن انگشتری با نگین سفید و یا در دست چپ داشتن، دلیل بر این است که در کارهای او عقب ماندگی سردرگمی و سختی پیش آمد میکند مانند فردی که مدام آرزوهایش را در سراب میبیند میدود و نتیجه پوچی و کلافگی است. اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود. اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد. اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخی از آن بفروشد.

تعبیر خواب انگشتر طلا با نگین سبز به روایت ابراهیم کرمانی

ااگر کسی ببیند انگشتر طلا با رنگ نگین سبز مورد رضایت و پسند هیچ یک از اعضای خانواده اش قرار نگرفته است و سایرین او را به خاطر خردین چنین حلقه ای سرزنش میکنند، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد. اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود. اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود. اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم. اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم.

تعبیر خواب انگشتر طلا هدیه گرفتن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب ببیند که مرد غریبه ای که هیچوقت او را ندیده و نمیشناسد به او انگشتر طلا هدیه میدهد دلیل بر این است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد. اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیر خواب انگشتر طلا با نگین قرمزاز دیدگاه شیخ منجم

اگر فردی در خواب ببیند که حلقه ای از جنس طلا و با نگین قرمز و زیبا در دست دارد دلیل بر جراحت غم واندوه میباشد اگر کسی در خواب ببیند با چنین مشخصاتی به او انگشتری را هدیه میدهند دلیل بر رهایی از اسارت مشکلات و گرفتاری هاست

سایر کاربران در همین بخش میتوانند شرح مفصلی یا مختصری از خوابی که با همین موضوع دیده اند را در قسمت نظرات سایت درج کنند تا پاسخ و تعبیر آن برایتان ارسال شود

 

 

1 نظر

  1. امیدامیدsays:

    در خواب دیدم مادرم انگشتر طلا را که دارای نگین سبز تیره بود به انگشت حلقه دست چپم انداخت.در حالی که انگشتر نقره خودم با نگین فیروزه نیز در انگشتم بود. این خواب را روز پنج شبنه بغدالظهر دیدم