تعبیر خواب جوجه تیغی مرده

تعبیر خواب جوجه تیغی که مرده است از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 

اگر کسی در خواب ببیند که جوجه تیغی را ببینید که در حال مردن است و نظاره گر این تصویر باشد تا زمانی که جوجه تیغی بمیرد دلیل بر فرزند شوم و ناخلف است . اگر فردی در خواب ببیند که در حال خوردن گوشت جوجه تیغی هست، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

تعبیر خواب جوجه تیغی بزرگ از دیگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 

تعدادی از معبران دیدن جوجه تیغی یا خارپشت بزرگ را دلیل بر دزد و دزدی میدانند . اگر فردی در خواب ببیند با جوجه تیغی خیلی بزرگی در حال بازی کردن است و به چشمان جوجه تیغی خیره شده است خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر کسی در خواب ببیند به یکم جوجه تیغی بزرگ غذا میدهد با بدخواه دوست می شوید. اگر جوجه تیغی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

تعبیر خواب جوجه تیغی از ابن سیرین

جوجه تیغی مرده و یا زنده اش در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند دیدن ماکیان و جوجه تیغی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه تیغی باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند. اگر در خواب جوجه تیغی ها هنوز کوچک هستند و با به سختی راه میروند وبا تعداد زیاد هستند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد. به طور کلی دیدن خارپشت شادی و نعمت و برکت است. دیدن جوجه تیغی های بزرگتر که با رنگ سیاه هستند  تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجوئید. هر چه تعداد جوجه تیغی هاییکه در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر کسی جوجه تیغی به شما داد به شما خدمت و محبت می کند. اگر تعدادی جوجه تیغی را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه تیغی در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار مریضی شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار ، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

تعبیر خواب تیغ جوجه تیغی از دیگاه شیخ منجمی

تیغ جوجه تیغی مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. داشتن تیغ مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است. اگر در خواب ببینیم تیغ جوجه تیغی به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم. اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد. اگر تیغ جوجه تیغی که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبان ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت. اگر ببینیم ما با تیغ جوجه تیغی ها تیراندازی میکنیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد. اگر دختر دم بختی تیغ جوجه تیغی در دست دارد  یا تیغی به سوی او افکنده می شود نیکو است چون مورد توجه قرار می گیرد.

2 نظر

 1. جوجه تیغی جوجه تیغی says:

  با سلام خواب دیدم که یه جوجه تیغی را اوررم خونه و تو اتاق خودم باهاش بازی میکنم و روش دست میکشم رنگش مشکی و سفید بود تعبیرش چیه

 2. مهلامهلاsays:

  سلام خواب دیدم یه جوجه تیغی کوچکی کف دستم بود ویکی از تیغهاش میخواست دستسمو زخمی کنه و انداختمش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه شما فوری جوجه تیغی را از ترس زخم شدن دست به زمین انداخته اید خوب است و نشان میدهد زیان و تهدیدی از جانب دیگران به شما نخواهد رسید