تعبیر خواب عقرب زرد بزرگ

تعبیر خواب عقرب زرد رنگ و بزرگ به روایت امام صادق

اگر کسی در خواب عقرب بزرگی را به رنگ زرد ببیند بطور کلی بر خلاف ظاهر قضیه و ترسی که اکثر مردم از عقرب دارند دلیل بر رهایی از رنج و درد در زندگی دنیوی است

تعبیر خواب عقرب بزرگ و زرد به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب ببیند که روی عقرب پا گذاشته و عقرب بزرگی را له میکند دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند. اگر بیند عقربی را نگاه میکند  بود، دلیل که امانتی به وی سپارد.

تعبیر خواب تعبیر خواب عقرب زرد مرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر عقرب بزرگی را ببیند، کارش نیکو شود. اگر عقرب ضعیف و کوچکی را ببیند، دلیل که مقرب پادشاه شود. اگر بیند عقربی روی بدنش خوابیده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر بیند عقربی را میخورد دلیل که زنش بمیرد یا طلاقش دهد.

تعبیر خواب تعبیر خواب نیش عقرب زرد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب عقرب ببینید که در خانه یا اتاق شماست و یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده را نیش زده است در شما خشم و نفرت به وجود می آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی.اگر کژدم زردی را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد. عقرب زرد و سیاه دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد. معبران نوشته اند ( عقرب زرد رنگ دشمن خفیفی است) ولی دشمن نیز می تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگیخته شدن نفرت و اشمئاز.  عقرب زرد مرده  گویای کراهت و نفرت است و هر جائی که باشد تعبیر به همان جا بر می گردد. عقرب سیاه و خیلی وحشتناک در خواب گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو یش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خواب های ما به صورت جسمی زمخت ظاهر می شود. نیکو است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از عقرب های مرده می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید. اگر ببینید در صندوق یا جامه دان شما عقرب خوابیده با همسرتان کدورت پیدا می کنید. همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه پر از عقرب شده در این صورت با همسرتان قهر می کنید.

 

 

5 نظر

 1. سسsays:

  تعبیر خواب اینکه ببینیم گربه مان به ما بی محلی می کند وبعداز غذا دادن به ان خواب میرودو درکنار در ورودی خانه در حیاط (یعنی پشت در) سوراخ ماری ببینیم ولی مار از ان بیرون نیاید ولی در فضای داخلی خانه کنار در سورا خی بزرگ بینیم که از درونش عقربی بزرگ و کرمی رنگ که چشمانش سیاه وسفید راه راه باشد ولی مارا نگزد وهمان موقع ازخواب بیدار شویم وساعت 4 صبح باشد یعنی چه؟

 2. امیر جعفریامیر جعفریsays:

  با سلام ،من درخواب دیدم که یک عقرب وارد پذیرایی شد ویکی دیگر درزیر گلدان خوابیده است دران هنگام ان اولی درون شلوارم شد که بافشاردادن پاچه شلوارم اورا کشتم ولی او پای مرا نیش زده بود ،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای گشایش در کار خود از دوستان‌تان کمک بگیرید هر چند که می‌ترسید آنها دست رد به سینه ی شما بزنند. اخلاق و رفتار پسندیده‌تان اعتبار شما را صد چندان نموده است.

 3. kyanakyanasays:

  سلام من درخواب عقربی زرد رنگ وبزرگ رامشاهده کردم که روی شکم پدرم بود وهمه کنارپدرم بودیم.دراخران عقرب راکشتیم میخواستم ببینم تعبیراین خواب چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کشتن این عقرب توسط شما به معنای ارادت احترام و محبتی است که نسبت به پدر خود دارید و همین موضوع شما را در زندگی نجات میدهد و از گرفتاری ها رها خواهید شد

 4. یحیییحییsays:

  در خواب دیدم از شهر خودم به شهر دیگری مهاجرت کردم و در آنجا یک مغازه بستنی فروشی داشتم که بستنی به رنگ سفید درست میکردم ودر مغازه دیدم دو عقرب به رنگ زرد وبزرگ بودن من آنها را نکشم و از مغازه بیرون انداختم و بعد از آن با مشتری حرفم شد که چرا پول بستنی رو نمیده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه تصمیم گرفته اید تا این دو عقرب را نکشید و به بیرون پرتاب کنید دلالت بر این دارد که از یک بلای حتمی جان سالم به در خواهید برد و لطف خداوند گزندی به شما نخواهد رسید

 5. حمید بهروانحمید بهروانsays:

  سلام- در خواب 3 عقرب زرد در خانه دیدم که 2 تای آنها با هم در گیر بودن و یکی از آنها به سمت من و پدر و خواهرم امد. من از انها می خواستم کنار بروند تا عقرب را بکشم و عصبی بودم. یک ضربه هم به عقرب زرد زدم ولی نمرد و همچنان ما بین پاهای ما حرکت کرد ولی نیش نزد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جدال شما با عقرب ها برای دفاع از خانوادتان به علامت دور شدنتان از بلا بواسط لطف و دعای خیر دیگران است