تعبیر خواب رفتن به دادگاه

toptoop.irتعبیر خواب رفتن به دادگاه

اکثر کاربران موضوعی را مطرح کرده بودند با عنوان تعبیر خواب دادگاهی شدن و یا همان رفتن و احضار شدن به دادگاه که اتفاقا دارای تعابیر متفاوت و جالبی هم میباشد اما تکته ای که وجود دارد این است که در این مطلب شما خودتان باید در قسمت نظرات سایت دقیقا خوابی را که دیده اید بصورت اجمالی تعریف کنید تا تعبیر درست تر و بهتر آن بزودی پاسخ داده شود مورد مهم دیگه اینکه بطور کلی تعبیری که توسط معبران برای خواب به محکمه رفتن ارائه شده شامل سایر خواب هایی از قبیل رفتن به دادگاه به علت طلاق گرفتن رفتن به دادگاه بدلیل دزدی کردن و یا رفتن به دادگاه به ناحق و خلاصه سایر موراد از این قبیل

ابن سرین دراین باره میگویند اگر کسی خواب ببیند که به دادگاه رفته است به نشان آن است که مشکلات و گرفتاری های او در زندگی بزودی رو ب پایان میباشد
 2ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختلافات به نفع شما حل و فصل می گردد ، علامت آن است که خواستگاری شما توفیق آمیز خاتمه می یابد . 3ـ اگر خواب ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختلافات در دادگاه به زیان شما تمام می شود ، نشانة آن است که برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام توان از خود دفاع بکنید .

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود، دلیل که به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود، دلیل که قاضی شود. حضرت دانیال گوید: اگر درخواب قاضی را دید، دلیل که به منزله علما برسد. اگر قاضی مجهول بیند، دلیل که با حق تعالی بود. جابرمغربی گوید: اگر درخواب بیند قاضی بر وی حکم کرد، دلیل که در بیدای چنان بود. اگر بیند قاضی به نظر شفقت در وی نگاه کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر به خشم نگاه کرد، دلیل غم و اندوه بود.

2 نظر

 1. مهدیمهدیsays:

  سلام در خواب دیدم، برای شروع دادرسی، رسم عجیبی وجود دارد که باید؛ روی ساعد دست با چاقو شکافی ایجاد کنند و روی انگشتان کاری انجام می دهند که ظاهرا خوشایند نیست. خواستم از شکایتم بگذرم، چون فکر می کردم، بخاطر شکایت خودم تو دادگاه هستم، پس به پدرم گفتم به قاضی بگو ما منصرف شدیم که گفتند یه آقایی از دوستان که الان فوت شدند از شما شکایت کرده و بعد بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جانب احتیاط را رعایت کنید. مراقب جوانب کارتان بوده با اندیشه عمل کنید و بی گدار به آب نزنید

 2. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام . من در خواب دیدم که به من زنگ زدند و گفتند باید برای پاسخگویی به دادگاه بیایی و من هم مظطرب شدم و به تنهایی به سمت دادگاه راهی شدم در راه جانوران ترسناکی مانند سگ های بد بزرگ و بد ریختی را دیدم و دائم از آنها فاصله میگرفتم حتی عموی خودم را هم دیدم و در راه با او چند کلامی صحبت کردم ولی اصلا به دادگاه نرسیدم و دادگاه را ندیدم و فقط در طول خواب درگیر مسیر دادگاه بودم و ترس و اضطراب دادگاهی شدن . ممنون میشم تعبیرش را بفرمایید . متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از موانع و مشکلاتی که احیانا از آنها هراسناک هستید با بردباری و پایداری خود با موفقیت گذر خواهید کرد.