تعبیر خواب گرفتن دست معشوق

toptoop.irتعبیر خواب گرفتن دست معشوق

ابن سیرین تعبیر خواب گرفتن دست معشوق در خواب را به نشانه ی پیدایش علاقه و عشق فراوان در زندگی میخوانند اگر کسی درخواب بینید که دست معشوقه ی خود را محکم میفشارد برکت و فراوانی نعمتی را به همراه دارد اگر کسی در خواب ببینید دست عشق خود را می فشارد و این صحنه فقط بصورت تجسم و خیال باشید منظور اینکه در بعضی از خواب ها ما چهره ی خود و شخص مقابل را در قالب دیکری میبینیم در حالی که در واقعیت می پنداریم که کسی که در خواب حضور داشته خودش بوده است جزو خواب های پریشان بوده و تعبیری ندارد درباره ی گرفتن دست دوست پسر و یا دوست دختر در خواب بطور کلی دست گرفتن کسی که به او علاقه داریم و دوستش داریم تعابیر و نظرات متفاوتی وجود دارد که با مطالعه متن کلی پایین میتوانید معانی و تفاسی خوبی را از این باب بدانید در اکثر موضوع امروز توپ تاپ با این عنوان جستجو شده است خواب دیدم که در حالی که میخندم و خوشحال هستم دست معشوق خود را فشار میدهم تعبیرش چیه؟!

toptoop.irتعبیر خواب دست معشوق را گرفتن

اگر کسی در خواب ببینید که معشوقه اش دست او را بشدت فشار میدهد بطوریکه از شدت فشار درد بر او وارد میشود دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز

اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.
 

شیخ طوسی میگوید

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند.

اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

دست

دیدن دست فردی دیگر : ملال

دست بریده شده یا زخمی : بدبختی

دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

دستان کوچک : خیانت

دستان پشمالو : شکست

دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

فقدان دست راست : از دست دادن پدر

فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شکستن دست مصیبت بود

 

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

۲ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

۳ـ اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

۵ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درکِ تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

۶ـ اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .

۷ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

۸ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید . اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

۹ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .

۱۰ـ شستن دست در خواب ، نشانه شرکت در جشن و شادمانی است .

۱۱ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، علامت آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .

۱۲ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .

۱۳ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

۱۴ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانه آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

200 نظر

 1. NasiiiNasiiisays:

  سلام من خواب دیدم یه خونه دارم وتنهام بعد احساس ناامنی میکردم توخونمون یعنی یه اتفاق بد رخ میداد که احساس ترس داشتم همش! بعداون پسری که دوستش داشتم هم باهم بود وقتی میخواس ازخونه من خارج شه دید که خونه من ناامنه رفت داخل خونم وسایلاش گذاشت وکنارم موند وشروع به بازی کردن کرد باهام توحیاط! این خوابو ساعت۴عصر دیدم دوس دارم تعبیرشو بدونم!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در خود انرژی فوق‌العاده‌ای می‌بینی. دوست داری کارهای زیادی بکنی اما نمی‌دانی چه کاری در درجه اول قرار دارد. باید آن را در بهترین راهی که تشخیص می‌دهی صرف کنی تا موفق گردی.

 2. NasiiiNasiiisays:

  لطفا تعبیرخوابی ک گفتم بگین دلم میخوادبدونم!ممنون...!

 3. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم دستم را با تردید میگیرد و بعد می گوید ببخشید که این کاررا کردم ومن درجواب می گویم اشکالی ندارد و حلقه ی دستش را محکم تر می کند میشه بگید این خواب چه تعبیری دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نظر می‌رسد اوضاع عاطفی تو مساعد نباشد. روابط با یکی از دوستان نه تنها بهبود نیافته که روز به روز بدتر می‌شود و همین اثر منفی بر تو گذاشته است. باید کاری کرد که روزگار هجران دوباره به وصل متصل شود.

 4. نغمهنغمهsays:

  سلام در خواب دیدم که مچ دست راستم از طرف کف دستم رشته های داخلی اش انگار گره خورده بود بعد دکتر اون قسمت رو سوراخ کرده بود و گره اش رو باز کرده بود اما رشته اصلی رو که برای باز کردن گره پاره کرده بود وصل نکرده بود و بخیه هم نزده بود. با وجود این که خون نمیومد اما گوشت و رشته های سفید داخل دستم رو میدیدم و با اون دستم که کار انجام میدادم درد می گرفت و هی به همسرم می گفتم که چرا دکتر این رشته رو وصل نکرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دارای افکار بلندی هستید و می خواهید به درجات بالایی برسید هرچندکه با این افکار پیشرفت می کنید ولی حواستان باشد که هرچیزی حد و اندازه ای دارد مواظب باشید که سقوط نکنید.

 5. هدیههدیهsays:

  سلام ببخشید لطفا خوابم رو تعبیر کنیددد من دیشب خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم ( البته این علاقه من یک طرفه هستش یعنی پسره چیزی نمیدونه یا اینکه شاید کسی دیگری رو دوست داره نمیدونم) اون پسر منو صدا میزنه وقتی میرم پیشیش میگه بیا پنجاق( با پنج تا سنگ رو دست بازی میشه بازی دخترانه هست) بازی کنیم بعد من سنگها را ازش میگیرم که بازی کنم یهو دستامو محکم میگیره تو دستاش، تو خواب خیلییییی حس خوبی داشتم و خوشحال بودممم من هم اندکی دستشو محکم گرفتم.... الاان خیلیییییییی خوشحالم کاش این خواب تعبیری خوبی داشته باشه ممنونننن میشم اگه تعبیر کنیدد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 6. دريادرياsays:

  سلام من خواب ديدم كه تو مدرسه قديميم ميرم و پسري رو كه تو مدرسه جديدم دوست دارم اونم اومده، تو حياط مدرسه مياد بغلم ميشينه و دستامو ميگيره بهشون نگاه ميكنه بعد تو چش هاي هم خيره ميشيم و گوشيمو ميگيره ميگه يه چيزي بنويسم به فارسي و شروع ميكنه به دويدن. لطفا تعبيرش رو بگيد، ممنون ميشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر خوب نیست،شخصی شما را در اینده ی نزدیک می فریبد و از شما سواستفاده میکند،تاوان گناهی را در همین دنیا پس می دهید،ممکن است رابطه ای گناه آلود با جنس مخالف خود داشته باشید

 7. NafasNafassays:

  من چند روز پشت سر هم توو عصر ساعت ٦ و ٧ اينا يه خواباي گنگ و عجيبي ميديم كه اصلا موضوعي نداشتن و عين واقعيت بودن و يه شخص ثابتم ميديم ولي قيافش معلوم نبود ولي ميدونستم كيه و خيلي عجيب و ترسناك بود حدود يك هفته يه خوابه ي شكل،معني داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر چیزی را می خواهی باید برای آن تلاش کنی. در عشق ثابت قدم باش و دوست را کسی مپندار که تو را تحسین می‌کند. به نصیحت بزرگان توجه داشته باش تا به سعادت برسی. در کارهایت زیاد دست به دست مکن.

 8. NafasNafassays:

  چندتا چيزي كه ديدم توو خواب ولي بي ربط به هم اينه يه دسته دراز شده و چت كردن با اون ادم و يه بدنه لخت و يه چهرا خوشحال كه يهو ناراحت ميشه،و يه دوست كه اخطار ميده،معني خاصي داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن افراد کوچک آرزوهای دیگران را کوچک می شمارند ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی.

 9. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز عصرساعت 4خواب دیدم تو ی خیابون دارم میدوم یهو ی ماشین از سمت مقابلم اومد مجبور شدم سریع خودمو پرت کنم تو جاده خاکی وقتی بلند شدم دیدم ی بچه هم بغلمه اومدم تو خیابون یهو دیدم تو خونمونم همون بچه هم بغلمه میشه لطفا واسم تعبیرش کنید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از دست کسی دلگیر هستی و غصه میخوری ،اگر به کسی خوبی کرده ای برای خدا کرده ای پس افسوس نخور و از آن شخص دلگیر مباش که خدا جواب نیکی تورا میدهد.

 10. HnanhHnanhsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز خواب دیدم ک تو حیاط مدرسه ای ک الان خواهرم مدیرشه نشستم رو سجاده وتشهد میخونم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک اتفاق پرهیجان عاطفی در پیش داری پس سعی کن خودت را در جریانش قرار دهی و در مقابلش نایست.

 11. HananhHananhsays:

  سلام خسته نباشیدمرسی از زحماتتون من خواب دیدم حاملم و دارم واسه نجات بچم هرکاری میکنم خوابم ی جوری بود انگار میخواستن بچمو بکشن ولی من میزدمشون ممنون میشم واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی سرزنده و شاد و پرنشاط هستید که دائم در رویا و خیال غوطه می خورید. برکت و سعادت در انتظارتان است.

 12. رعدرعدsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

 13. RaadRaadsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آنقدر به مقصود و مراد خود فکر می کنید که حاضر نیستید حتی کوچکترین اهمیتی برای حرف بدخواهان قائل شوید و این بسیار عالی است و چون دارای این اخلاق هستید حتما موفق می شوید.

 14. امیرامیرsays:

  سلام من یکی از دختر فامیل رو دوس داشتم ازدواج کرد ...امشب بطور اتفاقی خوابشو دیدم که کنار هم با یکم فاصله نشستیم و دست راست منو قایمکی و اروم گرفته تو دست چپش ..یکم میگذره یکم دستمو میکشه سمتش تا جایی که دستم رو میبره زیر پاش بعد شروع میکنه به محکم فشار دادن دستم در حدی که هیچ دردی نداشت.من باز به خودم نمیاوردم چون اون دیگه شوهر داره.وقتی دید توجهی نمیکنم دستمو گرفت کشید سمت خودش که رفتم نزدیکش نشستم.. گفتم با خنده فلانی چیکار میکنی نگام کرد لبخند زد که یهو از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برادرم امیر،یک دوره شادی و شادمانی بزرگ در پیش رو خواهید داشت که مربوط به شخص خودتان است.

 15. امیرامیرsays:

  ببخشید من امیرم همون کامنت بالایی.میشه بیشتر توضیح بدید راجب خوابم؟اخه عجیبه که دختری که منو کاملا تنها گذاشت و ازدواج کرد چطور دست منو توی خواب گرفت و فشار داد و منو به سمت خودش کشید؟و اینکه این خواب ربطی به اون و من نداره تعبیرش؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر تعبیری که آورده شد مربوط به شخص خود شماست و ارتباطی با فرد مورد نظر ندارد

 16. شاديشاديsays:

  سلام من خواب ديدم يكي از اساتيدم كه اتفاقا مردي خيلي خوش چهره است منو دوستامُ رسوند خونه و دست منو گرفت و داشت مطلب درسي توضيح ميداد منم يه كمي كه گذشت دستش رو ول كردم تعبيرش چيه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما هشدار می دهد که از گرفتن تصمیمات، عجولانه بپرهیزید که عواقب بدی به همراه دارد.

 17. NafasNafassays:

  سلام خواب ديدم كه تو ماشين با دوستم كه پسره نشستيم و دستم رو ميگيره و يه جاي ديگه هم كف دستامون رو ميذاريم روي هم رابطه ي عاشقانه اي هم نداريم البته من دوسش دارم تعبيرش رو ميگيد؟^____^

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی وجود دشمنی پلید و چاپلوس است. بی رحمی و بی وفایی، خیانت و دزدی.

 18. الهه هاشمیالهه هاشمیsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم تواتاق بعد اون کسی که دوستش دارم قایم شده که انگار نمیدونم اونجاس بعد زیر پتو قایم شده بعد من میفهمم اونجاست بعد دستشو میگیرم اینم دستمو میگیره تعبیرش چیه بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مردم خیال می کنند که شخص ساده ای هستی و به همین دلیل عده ای می خواهند از شما سوء استفاده کنند ،قدری رک باشید و بی پرده صحبت کنید تا آنها از خیال بیرون بیایند.

 19. مینا حسینیمینا حسینیsays:

  با سلام خواب دیدم که سوار یه ماشین گرون قیمت شدم ولی خیلی خوب نمیتونستم کنترلش کنم تا اینکه داشتم نزدیک خونه ی یکی از همسایه ها میشدم که ترمز کردم، ماشین توقف کرد ولی در خونه ی همیسایه باز شد و من پیاده وارد حیاطتشون شدم. اگه ممکنه تعبیرش رو بهم بگین، ممنون و یک خواب دیگه ای که این هم معنیش برام جالب هست اینکه، در یک مهمونی، یک پسر وارد شد با همه دست داد از جمله من و مادرم، دوباره ب دلیلی بیرون رفت و مجدد که وارد مجلس شد فقط به من و مادرم دست داد، میخاستم بدونم تعبیرش چیه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با سلام گرفتن دست مادر شما توسط این فرد معنای خوبی ندارد بیشتر نشانه ی یک تشنج و یا اضطراب روحی بالاست که شاید در اینده ذهن خانواده تان را درگیر سازد

 20. NazilaNazilasays:

  من خواب دیدم دست اون کسیو که دوسدارم گرفتم وباهم قدم میزنیم تو شهر وهمه نگاهمون میکنن ولی هنوز بهش نرسیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به ارزویی که داری به همین سادگی نمی رسی مگر این که علاوه بر تلاش وکوشش توکل را نیز پیشه کنی وامیدوار باشی که لطف خداوندی شامل حالت شود.

 21. رویارویاsays:

  سلام, چند بار به شکل های مختلف خواب یکی از پسرهای فامیل رو دیدم که ایران نیستن و من اصلا بهشون فکر نکردم, به تازگی خواب دیدم ایشون روی چیزی شبیه ویلچره و من تو خواب احساس میکنم منو دوست داره, به من گفتن پشت کمرشون رو نگاه کنم یه عالمه دستگاه و لوله های پزشکی پشتش وصل بود و انگار یه چیزی شبیه زخم بدی هم داشت, تو خواب انگار دوستش داشتم و به خاطر این وضعیتش انگار مردد بودم, اومدم شونه هاشو لمس کنم خودش رو نا خوداگاه با همون ویلچر عقب کشید, و من متعجب و ناراحت شدم انگار تازه فهمید دوباره اومد جلو و دست های منو با محبت تو دستش گرفت منم دستهاشو گرفتم, بازم تردید داشتم , انگار کسی میگفت خوبه که من باهاش ازدواج کنم دو تا خواهرهاشم کمکم میکنن. اما ایشون یک خواهر دارن, میخواستم لطف کنید تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد.

 22. NazilaNazilasays:

  وقبل از اون توشهر همه میخواسن اذیتم کنن بعد که دستمو گرفت دیگ کسی نتونست سمتم بیاد احساس امنیت میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حالا که همه چیز فراهم است خوش باش و این روزها را غنیمت دان. درب های رحمت به سویت باز شده است ولی مراقب باش کبر و غرور باعث نشود که غافل شوی زیرا خوشی نیز ماندگار نیست.

 23. مریممریمsays:

  با سلام و خسته نباشید.در خواب بعد از ظهر دیدم یکی از استادانم که مرد متأهلی است موقع صحبت کردن دستم را گرفت و بعدش هم که کنارم نشسته بود و با همکلاسی دیگرمان صحبت می کردیم من هم دست همان استاد را گرفتم و با هم حرف عادی درباره درس و امتحان می زدیم دانستن تعبیرش برایم جالب است.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خدا با توست همه چیز را فراموش می کنی هر چه که سرنوشت برایت رقم زده همان می شود. در زندگی به آنچه که آرزو کنی می رسی. فقط مراقب فتنه ی دیگران باش

 24. NazilaNazilasays:

  سلام من یه روز خواب دیدم که به مراسم ازدواجی دعوتیم وهمینطور که نشسته بودم فردی قندی روی سرم ساباند تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دخترم نازیلا ساباندن قند یا شیرینی روی سر شما در این رویا نشانه ی خوشحالی عمیق و سر ذوق امدنتان بخاطر رویداد های خوش و خاطره انگیز است

 25. Fateme.arabFateme.arabsays:

  من دیشب خواب دیدم ذرت مکزیکی با عشقم میخوریم

 26. HeliaHeliasays:

  امروز خواب ديدم كه پسري كه دوسش داشتم و اونم منو دوست داشت البته مدتي هست كه از هم جدا شديم خونه مادر بزرگم اومده و من اونو ميبنم ولي به روي خودم نميارم كه ديدمش اونم جلوي اينه ايستاده بود من از اتاق ميام بيرون و يه جا ميشينم بعد جايي بود كه ميتونستم اينه اتاق رو ببينم يك لحظه نگاه ميكنم مينيم كه اون داشته به من نگاه ميكرده تمام مدت بعد اشاره ميكنه با دستش كه بيا اينجا من ميرم پيشش ميبينم كه دست منو ميگره يعني دست راستشو ميذاره تو دست راستم بعد ميگه بيا باهم دوباره دوست شيم...خواستم ببينم تعبيرش چي هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگران سردي اين رابطه نباش. به مرور زمان و با شناخت بيشتر همه چيز تغيير خواهد كرد و اين رابطه محكم خواهد شد.

 27. مریممریمsays:

  با سلام.خواب دیدم در یک پارک یا شهر بازی هستیم که دریاچه ای دارد و برخی قایق سواری می کنند. من هم می خواستم سوار قایق شوم گفتند باید امتحان بدهی. برای امتحان مرا توی سالنی بردند که میز بزرگ مستطیل شکلی داشت مرا یک طرف میز نشاندند و کاسه ای جلویم بود . انتهای میز چیزی شبیه مانیتور بود. من همینطور نشسته بودم و منتظر امتحان بودم که یکدفعه مار بزرگی از داخل مانیتور بیرون آمد و سرش را داخل کاسه ای که جلوی من بود کرد و چیزی از آن در آورد و می خواست به دهان من بگذارد، ترسیدم و چشمهایم را بستم و در همان حال شنیدم که: رد شدی!!! لطفا تعبیرش را بگویید. ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حسودان و رقیبان باعث عقب افتادن کارهای تو شده اند ولی خداوند حقشان را می‌پردازد و از گناهانت می گذرد و آنچه را که می خواهی به تو می بخشد.

 28. مریم محمدجانیمریم محمدجانیsays:

  سلام من خواب دیدم چند نفر هستن که انگاری میخوان یه خبر خیلی مهمی به یه نفر نرسه نمیدونم انگاری یه کسی رو کشته بودن یا یه همچین چیزایی میخواستن یه نفر نفهمه یه سری نشونه هایی بود که من برای اونی که قرار بود نفهمه به زور وویواشکی نگه داشتم یک برگه بود توش نوشته بود برایرحل مسئله ریاضی باید چیکار کنیم انگاری رمزی نوشته بود بعد پایین نوشته اسم طرف رو نوشت یه توضیح کوچیک که بینشون یه عالمه نقطه چین بود... بعد من مردی که فک کنم همسرم شده بود رو که همیشه حالت عادی نداشت و مدام نمیدونم کیو ولی کاکش میزد رو من زدم و اویزونش کردم شبش دیدم رفت برام لباس خرید انگاری لباس عقد بود اما دامن بلند و یه جلیقه بود که برام خیلی گشاد بودن بعد وارد مجلس که شدیم گفتم صبر کن باید دست همو بگیریم و بریم داخل وقتی دست همو گرفتیم بهترین حس دنیارو داشتم بهش گفتم یکم بشینیم تو فقط امشب با من خوبی و اجازه میدی دستتو بگیرم اونم انگاری دوسم داشت ولی قبل از عقد خیلی باهم بد بودیم انگاری باهم لجبازی میکردیم وواخرین بارم من زده بودمش خلاصه اینکه ظاهرا جشن بود اما انگاری داشتن شام میدادن ...بعد نشستم دیدم نامزدم نیست یادمه محمد صداش کردم وقتی پیداش کردم ...حس خیلی خوبی داشتم انگاری داشتیم کم کم عاشق هم میشدیم نمیدونم چی شد احساس میکردم همسرم معتاده و من باید بسازم با این بی ثباتی عاطفیش و خوبش کنم و اخرشم با یکم ناراحتی و کلی ذوق از اینکه دست همو گرفتیم و عاشق هم شدیم از خواب بیدار شدم در ضمن چهره مرد رو ندیدم و نمیدونم اصلا کیه؟؟تعبیر این خواب چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روز به روز کارت رونق بیشتر می گیرد. همای سعادت بالای سرت سایه انداخته است. در جستجوی چیزی هستی که نزدیک توست. بیشتر دقت کن، پیدایش می کنی

 29. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم وکیل کسی که ازش شاکی بودم دستمو گرفته بود و منو داشت میبرد حس گرم و صمیمی داشتم بعد از زیر یک جایی که پر از درختهای انگور بود گذشتیم میخواستم بچینم حس کردم بعضیاشون هنوز غوره هستن و شیرین نشدن منصرف شدم ولی علی رغم این دور درختها پر از زنبور عسل بود و من میترسیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با مشکلات عاطفی روبرو می‌شوی. از طرفی رفتارهای خشک و خشنت، از تو چهره نامطلوبی می‌سازد و او را فراری می‌دهد. درست است که مشکلاتی با هم دارید اما این دلیل نمی‌شود که خودت را ببازی و اخم کنی.

 30. Mar.sa.naMar.sa.nasays:

  من تا الان ۵ بار خواب دیدم پسری رو که امده خواستگاریم بدون هیچ دوستی قبلی و با اینکه منم خیلی ددسش داشتم و دارم مادرم بدون مشورت با من گفته ن. خواب دیدم بااین پسره ک من دوسش دارم دوست شدیم او دست منو گرف و منو بغل کرد.و دیشب دوباره خواب دیدم ک با مادرم بدون اینک ب من حرفی بزنه صحبت کرده ک فردا شناسنامه هارو بیاره واسه کارای ازمایش و عقد و عصر همون موقعه منو دید اومد سمتم و منو محکم تو بغل کرد (۵بار خوابی ک دیدم تو همشون منو بغل کرده و دستمو گرفته )کاش این خوابها تعبیر میشد این خواب چ تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کمی به احساسات و عواطف دیگران احترام بگذار. زمانی که با تو صحبت می‌کند، حتی اگر واقعا حواست پرت است سعی کن با جملاتی به او نشان دهی که مثلا توجه کافی را داری.

 31. Mar.sa.naMar.sa.nasays:

  من تا الان ۵ بار خواب دیدم پسری رو که امده خواستگاریم بدون هیچ دوستی قبلی و با اینکه منم خیلی ددسش داشتم و دارم مادرم بدون مشورت با من گفته ن. خواب دیدم بااین پسره ک من دوسش دارم دوست شدیم او دست منو گرف و منو بغل کرد.و دیشب دوباره خواب دیدم ک با مادرم بدون اینک ب من حرفی بزنه صحبت کرده ک فردا شناسنامه هارو بیاره واسه کارای ازمایش و عقد و عصر همون موقعه منو دید اومد سمتم و منو محکم تو بغل کرد (۵بار خوابی ک دیدم تو همشون منو بغل کرده و دستمو گرفته )کاش این خوابها تعبیر میشد این خواب چ تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حوادثی در روابط تو با یک دوست پیش می‌آید که اثر منفی بر تو خواهد گذاشت. باید دوباره روحیه و افکار خود را بازسازی کنی و خودت را با موقعیت بوجود آمده تطبیق دهی. نگران حرف‌های اطرافیان و دوستانت نباش.

 32. کبی احمدکبی احمدsays:

  سلام خواب دیدم دستهای دوست پسرم خیلی لاغر شده من ناراحت شدم و هر دو دستشو فشردم با دستام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

 33. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم نامزدم با بالاتنه ای برهنه رو زمین نشسته و من و خواهرم با چندتا خانم دیگه بالا سرش وایسادیم من هم ی پاکت میخواسم بهش بدم ک از محتواش فقط ی ظرف نخود و پیراهن یادمه یادم نیس این پاکت رو ازم گرفت یا ن لطفا واسم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به ان برسی اگر کسی را رنجانده ای

 34. علی اصغر زادهعلی اصغر زادهsays:

  ببخشید من یه دختری هست توی دانشگاهمون که من خیلی دوسش دارم. اونم اینو میدونه. ولی نمیدونم اونم منو دوست داره یانه. خواب دیدم که تو دانشگاه دست هم دیگه رو خیلی عاشقانه گرفتیمو داریم قدم میزنیم. کسی هم تو دانشگاه نبود. بعدش خواستم ببوسمش که مانع شد .بعدش یکی از هم کلاسیام که دختر بود اومد به من گفتش که اون دخترو دوست داری؟ منم گفتم اره. گفت تو نگران نباش من واست درستش میکنم. این تعبیرش چیه؟

 35. ZeynabZeynabsays:

  سلام من خواب دیدم که عشقم یعنی سال پیش با رابطه داشتیم اما خیلی وقته که ازش خبرندارم و از هم جدا شدیم.. او آمده بود به دنبال من در خونمون و سپس منو برد به یه مکان نمیدونم یه جای شبیه بیمارستان در راه خیلی منو به خودش نزدیک کرده بود و دستامو میگرفت و مرا در اغوش میگرفت من ازش دور میشدم و میگفتم کسی میبینه اما اون میگفت مهم نیست و نزدیکم بمون بعد ک به اون مکان رفتیم و دیگه چیزی یادم نمیاد و انگار همه چی غیب شد و بعدش انگار من دنبال خونه اون میگشتم اما پیداش نکردم و از خواب بیدار شدم میشه تعبیرش کنید چند شبه هی خواب عشقم که خیلی وقته رفته رو میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر به دنبال خوشی و رسیدن به مراد دلت هستی باید سختی ها را تحمل کنی اگر کمی صبر داشته باشی به خواسته هایت می رسی ولی با عجله همه چیز را خراب خواهی کرد.

 36. AlirezaAlirezasays:

  سلام من خواب دیدم که عشقم یه سال که ازش جداشدم حیج خبری ازش ندارم او امد پیشم دستم محکم رفته بود منم دستشو محکم گرفته بودم تعبیرش کنینن خواهشا خیلی برام مهمه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه به نشانه ی درد بلا و رنج است و در موارد نیز به معنای امتحان شدن

 37. دنا ميريدنا ميريsays:

  سلام ميشه خواب منو تعبير كنيد خواب ديدم پسري كه دوستش دارم و خيلي وقته از هم دور و بي خبريم، يه جايي مثل دانشگاه جلوم سبز شد و اومد پيشم و رفتيم و تو راهرو رو ٢ تا صندلي نشستيم و دست من و گرفت تو دستش و با هم حرف زديم و خوشحال بوديم. يعني چه تعبيري داره؟! تو خواب از اينكه دوباره ديدمش و پيشم بود خيلي خوشحال بودم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای تجربه ای تلخ و فراموش نشدنی برای شماست

 38. Sara ahadiSara ahadisays:

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوسش دارم دستامو گرفته ولی دستای من به دلیل سردی هوا خیلی خشک شده بودن و اونم این قضیه رو متوجه شده بود میشه بگید تعبیرش چیه ؟! :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فقط به نشانه ی این است که در ادامه ی مسیر زندگی باید محتاط عمل کنید

 39. علی اصغر زادهعلی اصغر زادهsays:

  ببخشید یه دختری هست که من خیلی دوسش دارم. اونم اینو میدونه. ولی نمیدونم اونم منو دوست داره یانه. خواب دیدم که تو دانشگاه دست هم دیگه رو خیلی عاشقانه گرفتیمو داریم قدم میزنیم. کسی هم تو دانشگاه نبود. بعدش خواستم ببوسمش که مانع شد .بعدش یکی از هم کلاسیام که دختر بود اومد به من گفتش که اون دخترو دوست داری؟ منم گفتم اره. گفت تو نگران نباش من واست درستش میکنم. این تعبیرش چیه؟

 40. دلارادلاراsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که برهنه دراز کشیدم و پسرخاله م دست چپ منو گرفته و از بازوی من داره خون میخوره و من بی تحرک و ساکت اونو نگاه میکردم. خواستم تعبیرشو بفرمایید. باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای شکست و ضربه سخت خوردن از جنس مخالف خودتان است کسی که محتمل است از احساسات پاک شما سوءاستفاده کند و باعث نومیدی و رنجش شود

 41. دلارادلاراsays:

  ببخشید من خوابم رو دوباره عرض میکنم و کاملتر. من ۳ یا ۴سال پیش خواب دیدم که برهنه روی زمین دراز کشیده ام و یه آقایی از اقواممون از بازوی سمت چپ من خون میخوره. و من بی تحرک هستم و حرفی هم نمیزنم. بعد توی واقعیت بعد از چندسال که ازین خواب میگذره من با ایشون یعنی همین آقا که از بازوی من خون میخورد نامزد کردم ولی متاسفانه بعد از چندماه ما از هم جدا شدیم. ولی این خواب من هنوز دقیقا یادم مونده خواستم ببینم تعبیرش چی میشه خیلی از سایت ها گشتم ولی متاسفانه تعبیر درستی پیدا نکردم. ممنون میشم برام تعبیرش کنید. باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم دلارا با توجه به توضیحاتتان نشان دهنده ی این است که مردی بد ذات فریب کار و هوس باز ممکن است از احساسات پاک شما سوءاستفاده کند در حدی که باعث افسردگی شدید و جبران ناپذیر شما شود

 42. NastaranNastaransays:

  سلام میشه خوابه منو تعبیر کنییید لطفااا من خواب دیدم که عشقمو بعده ۴ماه فاصله و دوری میبینم بغلش میکنم و دستای همو محکم میگیریم ولی همش میترسیم که از هم جدا شیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم نسترن محکم فشار دادن آغوش معشوق سابق در این رویا به نشانه ی غرق شدن شما در کوهی از مشکلات و غصه های روحی است این روزها کمی بیشتر به خود برسید و از فکر و خیال پرهیز نمایید

 43. ساراساراsays:

  سلام من موقع اذان صبح خواب دیدم کسی که دوسش دارم دست منو محکم گرفته و میدود انگار داره فرار میکنه و منم با خودش میکشونه و میبره خیلی محکم گرفته بود دستمو میشه لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا بیشتر می تواند به شما یک هشدار جدی و اما مهم بدهد ممکن است بخاطر غفلت هایی که این روزها از شما سر می زند دچار دردسر شوید پس کمی بیشتر و با حوصله تر به انجام امور شخیتان بپردازید

 44. RaadRaadsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم باخواهرم کنار باغچه نشسیم و من ساقه ی گل رو لمس میکنم ک هنوز گل نداده انگار اوایل خنکی هوا بود چون ی ذره عرق کنده بودم ولی یهو ی باد ملایم خنک شروع کرد ب وزیدن ک احساس خوبی بهم دس میداد اون یکی خواهرم اومد بهم گف در رو باز کن تو کوچه نگاه کن خاله اینا نیومدن منم در رو باز کردم تو کوچه هیچکی نبود و کوچه هم صاف صاف بود ممنون میشم ازتون تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید شد

 45. ststsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که دست دوتا از دوستامو گرفتم و خیلی خوشحالم و هرجا میرفتم اونا رو هم با خودم میکشوندم چون هردوشون دو طرف من بودن و من بین اونا و دست اونا رو گرفته بودم در ضمن خواستم بگم که من دختر هستم و اونا هم دخترن و ما الان هم با هم در ارتباط هستیم ممنون میشم اگر تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر دوستانی که اشاره کرددید هم جنس خودتان هستند خوب و خیر است و به نشانه ازدیاد محبت صمیمت و قابل اعتماد بودن اطرافیانتان میباشد

 46. HananhHananhsays:

  سلام من چندبار خواب دیدم ک دارم ب نامزدم خیانت میکنم و خیلی هم پشیمونم میترسم از دسش بدم همش دارم تو خواب میگم دوسش دارم لطفا واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید رویای شما بیشتر خبر از یک هشدار می دهد

 47. nazaninnnazaninnsays:

  خواب دیدم با کسی که دوستش دارم نشستم بعد اون دستمو گرفته بود و باهاش بازی میکرد اگه زودتر بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بازی کردن با دست معشوق به نشانه سرخوشب لذت و عیش و نوش است

 48. s.as.asays:

  خواب دیدم با مامانو بابام و کسی که دوسش دارم رفته بودیم مشهد...رفتیم هتل بعد رفتیم زیارت کسی که دوسش دارم با مامان رفت قسمته زنانه منو بابام رفتیم مردانه تو حرم زیارت بعدش حدود یه ساعت بعد تو یکی از حیاط های حرم همدبگه رو پیدا کردیم..کسی که دوسش دارم چادر گل گلی پوشیده بود با مامانم..آمدیم کنار هم تو حیاط حرم پیشانیشو بوس کردم و دست به دست هم رفتیم بازار رضا خرید بعد از خاب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی نزدیک شدن شما و معشوقتان به آرزوهایتان است

 49. ArashArashsays:

  سلام.من تو خواب دیدم که دوست دخترم که قبلا با هم صمیمی بودیم و الان دیگه کات کردیم تو خواب همو توی خونه پدر بزرگم میبینیم و بعدش اون دستش و واسه سلام به طرف من دراز کرد بعدش یهو پشیمون شد و خجالت کشید دستش و برد عقب منم چون دیدم خجالت میکشه دستش و نگرفتم ولی با هم عادی بودیم وبا هم حرف میزدیم.ممنون می خواستم بدونم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این رویا افکار پریشان و مضطرب معشوق سابقتان درباره شماست به این معنا که در روزهای اخیر به شما فکر میکرده اند

 50. (: Aref(: Arefsays:

  من خواب دیدم که کسی که دوسش دارم (دوست دخترم)دستمو گرفته و به خونشون میبره . تعبیرش چی میتونه باشه ؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پيشنهاد يك سفر بسيار عالي به تو مي‌شود پس موقعيت را از دست نده و با اين سفر روحيه‌ات را تقويت كن.

 51. fatemehfatemehsays:

  سلام من مدتیه عشقم ترکم کرده خیلی ناراحتم دلم میخادبرگرده دیشب خواب میدیدم دعوت شده بودخونه مایه جورایی نامزدکرده بودیم باهم حرف زدیم ومن دستاش روتودستم گرفته بودتعبیرش چی میشه اگه میشه به ایمیلم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر آن است که ایشان در حال حاضر به فرد دیگری جز شما فکر میکنند و قصد دارند تا رابطه ای جدید و عاطفی را شروع کنند

 52. s.as.asays:

  خاب دیدم که خودم و دختری که دوسش دارم چیزی نذر داریم حاجتمون درست شد داشتیم نذرمونو ادا میکردیم پیش امام زاده عبدالله بودیم دوتایی سینی.گرفته بودیم نمی دونم آش بود نمی دونم چی بود تو.کاسه یه بار مصرف بود داشتیم پخش میکردیم بین مردم .بعد تموم که شد گفتیم خب خداروشکر که حاجتمون روا شد بعد از خاب پریدم. ممنون میشم تعبرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توجه به اینکه در حال انجام کاری خیر در این رویا بوده اید بیانگر این است که در لحظه های سحت و کسالت بار زندگی هر دوی شما یاری خواهید شد

 53. مهشیدمهشیدsays:

  سلام من به پسری علاقه دارم و از علاقه او ب خودم مطمئن نیستم و اون فامیل است خواب نزدیک ساعت ۴ صبح دیدم: دیدم که خونه ی یکی از فامیل ها بودیم که آن پسر هم انجا بود زمانی که ما میخاستیم از انجا برویم و من داشتم با دیگران خداحافظی میکردم و رفتم ناگهان دستم را گرفت و من از تعجب و خوشحالی در چشمانش خیره شدم و اون نیز ب من خیره شد و خندید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خندیدن ایشان به شما نشانگر این است که نیت خوبی در سر ندارد و فقط تظاهر به علاقمندی میکند و به فرد دیگری در واقعیت فکر میکند

 54. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با یکی از دوستام خونه خواهرمم و زلزله 7/6دهم ریشتری اومد ولی چیزی رو خراب نکرد ماهم وایساده بودیم فقط خونه داشت تکون میخورد و منم میگفتم زلزله 7/6دهم ریشتریه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در یک لحظه شما از آینده‌ای که همیشه از شما دوری می‌کرد و مشخص نبود باخبر می‌شوید و آن کلید راهنمایی که همیشه دنبالش بودید آشکار می شود.

 55. سولمازسولمازsays:

  سلام من خواب دیدم دست کسی که عاشقش هستم رو گرفتم (عشقم ی طرفه است ) نمیدونم انگشت وسط بود یا انگشت حلقه منو فشار داد ب طوری ک دردم گرفت بعد من دستشو بوس کردم و اون گفت نکن این کار رو بقیه میبینند میشه لطف تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انتخاب دوست شان خانوادگیتان را در نظر بگیرید. با هر کسی ک از راه رسید نشست و برخواست نکنید. نذری دارید که به حاجتتان می رسید و نذرتان را ادا میکنید

 56. بهنام خرمبهنام خرمsays:

  با سلام. من چند ساله عاشق دختریم بهش هم گفتم شمارشان دارم هرشب بهش پیام میدم اما منو بیجواب میذاره هیچ رابطه دوستیم هم نداشتیم. دیشب خواب دیدم عشقم داره راه میره منم پشت سرشم بهش نزدیک میشمو میگم دوست دارم عاشقتم اما توجهی نمیکنه بعد همینجور ک راه میریم بهم نزدیکتر میشیم بعد عشقم دستمو میگیره منم خیلی احساسی میشم بعد وای میسیم بعد بهم میگه با من ازدواج میکنی دوتامونم حالمون شاده.خاهش میکنم تعبیرشو استاد بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت‌ها را نبايد از دست داد. كسي كه اول فرصتهايش را از دست مي‌دهد و بعد براي از دست دادنش غصه مي‌خورد، دچار جهل مركب شده.

 57. سامانسامانsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم یه طرف یه رود خونه نشستم و اون دختری که میخوامش اونطرف رودخونه بعد من با تردید دستمو دراز کردم به سمتش که کمکش کنم از رود رد شه بعد اونم خیلی بی رغبت دستشو میده بهم و از رودخونه رد میشه بعدش میخواست که بیفته تو اب من میگیرش بعدش خودشو میندازه تو بغل من و شروع میکنیم به بوسیدن لب همدیگه البته اون بیشتر اقدام‌میکنه به این عمل تعبیرش چیه؟ :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تكليفت کاملا روشن می شود و از بلاتکلیفی خارج خواهی شد و این همان چیزی است که برایت مدتی است دغده شده است.

 58. پانته آپانته آsays:

  من خواب دیدم پسریو ک دوست دارم توی یه قسمت از خوابم که ترسیده بودم یهویی از ترسم دستشو گرفتم و فشار دادم و سریع متوجه شدم ک کار اشتباهی کردم و دستشو ول کردم و متوجه شدم که دستش خیس و انکار عرق کرده بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رسیدن به آرزوی قلبی - رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که دارید حتما به نتیجه مثبت خواهد رسید.

 59. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب مامانم ک تازگیا فوت شده رو دیدم ی کاسه بستنی بهش دادم وقتی میخواست بخوره دید داخلش چندتار مو افتاده بهم گفت بگیر ک مو داخلشه منم موهارو از داخلش بیرون اوردم کاسه بستنی رو دادم دست خواهرم لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی در کنارتان یا نزدیکانتان است به او کمک کنید تا نسبت به شما و مسائل اطرافش حس بهتری داشته باشد.

 60. امارداماردsays:

  سلام وقت بخیر.. خواب دیدم دستمو سمت مردی که دوسش دارم (اما مدتیه جدا شدیم) کرفتم اون هم دستشو جلو اورد و دستمو گرفت.. و اینکه جایی که بودیم پنجره ی کوچیکی داشت یه پرده ی کوچک هم داشت، خواستم پنجره رو باز کنم که اون هم بهم گفت بازش کن یکم گرممه... وقتی باز کردم گنجره کامل باز نشد اما از لای درش باد میومد و پرده رو تکون میداد.. چنجره خیلی کوچیک و طاقی شکل بود بالاش.. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شانه ی پدر و برادری مهربان است که شما را در انجام کاری یاری می دهند. و همچنین نشانه تغییرات مهم در زندگی است.

 61. مهرسامهرساsays:

  سلام . خواب دیدم سه تا خواستگار برام اومدن، در معاشرت با خواستگار اولی و دومی دست ندادیم، ولی در معاشرت برای ازدواج ، خواستگار سومی یکدفعه دستمو گرفت و فشرد واحساس کردم خیلی علاقه مند شدم همینطور من دستشون رو فشردم و احساس خوبی به من میداد .بعد خواستگاری رسمی اومدن و قرار شد با هم ازدواج کنیم . من فقط از پشت ایشون رو دیدم صورتشون رو ندیدم. اسم این خواستگار هم اسم کسی هست که در واقعیت تازگیا اومدن و ردشون کردم ولی از نظر هیکل مثل اون نبودن. تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با شخص جدیدی آشنا خواهید شد که به نفع شماست. پیشرفت در مسائل کوچک وجود دارد.

 62. للsays:

  سلام، من خواب دیدم با خانوادم در یک شهر جزیره‌ای مانندیم و تنها راه خروج از اون شهر اگر قایق نداشته باشیم یه پل هستش که به یه شهر دیگه وصله، سعی میکنیم از اون شهر خارج بشیم ولی موقع عبور از پل سربازی مانع خروج من میشه (همراه با خانوادم پل کوچیکه) تا اینکه دوباره بدون خانوادم با مردم دیگه سعی میکنیم از این شهر خارج بشیم ولی پل خراب میشه (ایندفعه که تنهام پل بزرگه) و شخصی رو اونجا میبینم که نمیزاره کسی از شهر بره و میرم پیشش و ازش شکایت میکنم؟ من این خواب رو صبح دیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت ها را از دست ندهید.در موردی عاطفی شخصی با نادانی در کار شما سنگ می اندازد با صبر و حوصله و ‌توضیح به موقع شما شک و شبهه ها از بین خواهد رفت.

 63. مهرسامهرساsays:

  سلام من همونیم که دو روز پیش خوابمو تعریف کردم، لطفا زودتر تعبیرشو برام بذارید، خیلی کنجکاوم بدونم. ممنونم. ببخشید نوشتم از نظر هیکل منظورم قد و قواره بود .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها نسبت به اطرافیانتان مهربانتر رفتار می کنید.این رویه شما تاثیر مسبتی بر روابطتان خواهد گذاشت

 64. El RaEl Rasays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دستم تو دست یک خانومی هستش که من می شناسمش ولی اون من رو نمی شناسه (منظورم تو واقعیت هستش) هی بهم لبخند می زنیم گاهی هم می خندیم و تو خیابون با هم راه می ریم و یک پسری که هم سن خودم بود هم همراهمون بود و من یک حس مثل عاشقز به خانوم داشتم. خیلی ممنون می شم که تعبیرش رو برام بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از معشوق خود بیخبر و دلتنگ او هستی و درآرزوی دیدار او می باشی ،امیدوار با ش و از خداوند یاری بخواه که به مرادت می رسی

 65. دنادناsays:

  سلام من خواب ديدم دوست پسرم كه خيلي دوستش دارم ( ولي ارتباط زيادي با هم نداريم) رو تو يه جاي شلوغ ديدم و اون از اينكه من و ديد خيلي خوشحال شد و اومد پيشم و بهم با يه حالت درماندگي گفت كه من ميخوام طلاقش بدم من نميخوامش، (و من خيلي تعجب كردم چون تو خواب أصلا نميدونستم كه تو اين مدت كه من نبودم چطوري شده كه ازدواج كرده كه حالا داره حرف از جدايي ميزنه) و من هم فقط بهش گفتم تو كه تصميم به ازدواج نداشتي أصلا چي شد يهو ؟، و دوباره گفت من نميخوامش و ميخوام طلاقش بدم . و اين حرفا رو كه ميزديم انگار داشتيم از يه خيابون رد ميشديم و ميرفتم سمت ديگه خيابون. اون سمت تو يه مغازه يه دختر رو ديدم كه انگار ميدونستم اين همون دختري هست كه باهاش ازدواج كرده ولي با هم قهر بودن و كاري به هم نداشتن. و رابطه من و اون با هم خيلي خوب بود دست انداختم دور شونش و از پشت رو كولش بودم و تو خواب مطمئن بودم كه حالا كه داره حرف از طلاق اون ميزنه ديگه رو انتخاب من خيلي مطمئنة و ديگه من و ول نميكنه. تعبير اين خواب چيه واقعا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه تو با او باید همین‌طور دوستانه و بدون خصومت باقی بماند. از هرگونه سهل‌انگاری دوری کن و بیهوده بهانه دست دیگران نباید بدهی چون بعضی‌ها منتظر بهانه‌ای هستند تا بین شما را خراب کنند.

 66. siminsiminsays:

  سلام من امروز صبح خواب شخصی رو دیدم که دوستش دارم ولی اون داره کارهای عقد و عروسیش رو انجام میده...تو بخشی از خوابم دیدم ،که رفتم پیشش داشتم باهاش حرف میزدم ولی حس کردم سختمه رو پاهام بایستم ،یکدفعه پاهام شل شد،برای اینکه نیفتم دست گذاشتم رو پاش. واقعا تو خواب همه چی رو حس میکردم.اول یخورده معذب شدیم فکر کنم بهم گفت مراقب باش، گفتم یه مدته اینجوری شدم سختمه رو پاهام بایستم.یخورده با هم حرف زدیم دقیق یادم نیست چی گفتیم بعد خواستیم از پله ها بریم پایین دیگه پاهام مشکلی نداشت،دستش رو گرفتم ولی خجالت کشیدم ول کردم(یا فکر کردم چون رییسمه میگه این چه کاریه این دختر میکنه ،دستش رو ول کردم) ولی باز دست هم رو گرفتیم،فکر کنم برای بار دوم اون گرفت.من خیلی حس خوبی داشتم که دستم رو دیگه ول نمیکنه.رفتیم پایین پله ها دیگه دستمون همش تو دست هم بود تا اینکه میخواستم به کسی زنگ بزنم دیدم هی زنگ میزنم شماره اشتباه یادم نمی اومد تو خواب شمارش دقیقا چیه دستش رو ول کردم که دوباره زنگ بزنم ولی کنار من مونده بود و بهم یجورایی توجه میکرد که من حس میکردم منتظره کارم تموم بشه و دوباره دستم رو بگیره...من خیلی خوشحال بودم از اینکه دست هم رو گرفتیم و اون هم دیگه دست منو ول کنه...ممنون میشم بهم بگید تعبیری داره یا نه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رازت را به کسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده میشود به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده . اطمینان داشته باش که روزهای بهتری در پیش خواهی داشت

 67. AmirAmirsays:

  سلام لطفا خوابم رو تعبیر کنید چند وقت پیش خواب دیدم جلوی در خونمون معشوقمو محکم بغل کردم چند روز بعدشم خواب دیدم دست معشوقمو گرفتیم و توی خیابون راه میریم یه مدتیه قراره از هم جداشیم بیوفته ولی معنی این خواب هارو نمیفهمم.. البته بگم قبل از این دوتا خواب اصلا بهش فکر نمیکردم، خوابمم خیلی واضح بود طوری که انگار واقعا این کارارو انجام دادم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دارای افکار بلندی هستید و می خواهید به درجات بالایی برسید هرچندکه با این افکار پیشرفت می کنید ولی حواستان باشد که هرچیزی حد و اندازه ای دارد مواظب باشید که سقوط نکنید.

 68. afsoongarafsoongarsays:

  سلام خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید خیلی واسم مهمه..من خواب دیدم تو یه جای جشن مانندی بودیم و من با دوستانم بودم و کسی که دوسش دارم یهو جلوم پیدا شد و گفت بیا بریم من اینجارو دوس ندارم و رفتیم و موقع قدم زدن دست منو گرفت بعد با چن تا دختر هم حرف میزد و من هیچی نمیتونستم بگم..لدفن تعبیر کنید

 69. نیمانیماsays:

  سلام خسته نباشید خواب منم دقیقا مثل آقا امیر بود یعنی من هم کسی که دوستش دارم رو جلوی در خانه ام با ذوق بغل کردم انگار که خیلی وقت باشه همو ندیده باشیم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت این است که آرزوها و هدف های بزرگی در سر دارید که بخش بیشتر آن مربوط به احساسات شماست که خوشبختانه در این زمینه موفق عمل خواهید کرد

 70. ساناساناsays:

  سلام من وشوهرم داريم از هم جداميشيم ودر موقعيت دادگاه رفتنو اينا هستيم واين جدايي دلي مشخص نداره يا حداقل من دليلشو نميدونم ولي خانوادش بهم گفتن مشكل شخصيتي داره برو جداشو ولي من باور نكردم دم صبح خواب ديدم خوانوادش بااومدن ديدنم ونشستن سر يه سفره ي بزرگ غذا بعد يه آقايي نشست روبرويه من وشروع كرد به شعر خوندن مدام حرفاش روباشعر ميخوندوبه من ميفهموند كه اين خانواده پشيمون هستن بعد من بليط داشتم برم امام رضا يهو جلوجمع شوهرم گفت پاشو تابريم منم گفتم من بادوستام ميخوام برم امام رضا اونم دستمو گرفت تودستش وپيشونيمو بوسيد ولي من توخواب ازش خيلي ناراحت بودم ولي جلو خونوادش هيچي نگفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اجازه بدهید زمان و سرنوشت کار خودش را انجام دهد مطمعن باشید دیدن این رویا گواهی بر مظلومیت شما دارد و دیر یا زود کسانی که به ناحق دلی را شکستند مجازات می شوند و تاوان پس میدهند

 71. KianaKianasays:

  سلام.من خواب دیدم داشتیم با مامانم از یه خیابونی رد میشدیم.توو خواب سرتاپا مشکی تنم بود و انگار که افسرده بودم..بعد کمی که جلوتر رفتیم یهو احساس کردم یه ماشین داره برام بوق میزنه..اولش توجه نکردم ولی بعد ک ب خیابون نگاه کردم دیدم همون کسی ک دوستش دارم، رو صندلی شاگرد توو همون ماشین نشسته و یه دختر هم کنارشه..دختره تا منو دیدبا لبخند گفت"بیا با تو کار داره"...بعد پسره از ماشین پیاده شد و دستاشو سمت من دراز کرد اما من نمیتونستم حرکت کنم..سرجام خشک شده بودم انگار..بعد پسره اومد دستامو گرفت و کشید طرف خودش و منو بغل کرد. علاوه بر اینکه گرمیِ دستاشو توو خواب یادمه، وقتی هم بغلم کرد و سرم رو سینه ش بود،ضربان قلبشو به راحتی حس میکردم. خیلی خواب خوب ولی عجیبی بود چون انتظارشو نداشتم که ببینمش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همچنان به رفتارهای نامناسب تان ادامه دهید دچار مشکلات فراوانی خواهید شد و امکان دارد عشق زندگی تان را از دست بدهید پس مراقب حرکاتتان باشید

 72. نگیننگینsays:

  سلام وقتان بخیر من در دانشگاه که درس میخواندم پسری بهم تمایل نشان میداد ولی هرگز بهش رو نمیدادم تا اینکه عاشقش شدم به علت یک تعداد مسایل از دانشگاه ما تبدیلی گرفت و به دانشگاه دیگر رفت و منم دیگر بهش توجه نکردم ولی هر وقت او بخوابم می آید با وجودیکه من بهش دیگه فکر نمیکنم خیلی باعث اضطرابم شده به گونه های مختلف بخوابم می آید لطفا تعبیر کنید ممنون تان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روابط دوستانه پوچ و نه چندان محکم، حیله گری و فریبکاری و مکاری، آسیب رساندن به دیگران ناراحت کردن آنها

 73. adminadminsays:

  سلام. من خواب دیدم موقع نماز دختر خالم دستشو گذاشت روی دست من تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان دهنده علاقه و ارادت قلبی است که دختر خاله تان به شما و خانواده تان دارند هر چند اگر آن را بروز ندهند

 74. FarzaneFarzanesays:

  باسلام ممنون ازپیج خوبتان. نزدیک اذان صبح خواب دیدم بافاصله یک متر از سطح زمین با پاهای جمع درحال پرواز بدون بال هستم درهمین لحظه یه سری افراد ناشناس که من احساس میکرد روح اجنه وشیاطین در وجود آنها هست بسمت من حرکت میکردن ومن هرکدام را با گرفتن دستم به سمت آنها وبلند صلوات فرستادن یکی یکی آنهارا دور میکردم وچون میخواستم به بردارم برسم به راه خود ادامه دادم در راه احساس کردم مورد چشم زخم قرار میگیرم اگر مردم بفهمند پرواز من را پس با انداختن چادر بر روی پاهایم سعی به مخفی کردن پروازم داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افراد ناشناسی که در این رویا دیده اید برخی از دوستان شما هستند که صفات اخلاقی خوبی ندارند و ممکن است از آن ها الگو برداری کنید بهتر است روابط خود را با ایشان قطع نه ولی کمتر کنید

 75. NashnasNashnassays:

  سلام و اررض ادب من خواب دیدم که کنار پسر موردعلاقم نشستم(اون پسر در جریان نیست ک دوستش دارم) و دارند از ما عکس می اندازند اونی ک از ما عکس می‌گرفت هی میگف بهم نزدیک تر بشیم و شدیم من هم به او تکیه دادم و انگشتم را روی شانه اش تکان می دادم که یک دفه دست مرا گرفت و بوسید می خواستم بدونم این چه تعبیری دارد!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید رفتارها و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آن ها نتیجه گیری کنید.

 76. مهتاب صفدرزادهمهتاب صفدرزادهsays:

  خواب دیدم گرمای دست کسی که الان ازش متنفرمو لمس کردم ...اون دست منو ناخواسته فشرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به نشانه ی زیاد شدن کینه و دشمنی شما با کسانیکه قبلا موجب رنجش و آزار شما شده اند

 77. ندانداsays:

  خواب دیدم همکلاسیم که مدتیه خیلی به هم نزدیک شدیم و حس میکنم منو دوست داره و منم دوستش دارم و غیر مستقیم هم یه چیزهایی بهم گفته دستمو گرفته و دنبال خودش میکشه که دور از چشم بقیه یه مسئله ای رو برام توضیح بده من اولش از کارش تعجب کردم ولی بعد خیلی خوشحال شده بودم و داشتیم با هم حرف میزدیم که از خواب پریدم، خیلی ممنون میشم بهم بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ورود به محیطی جدید آینده شما را دستخوش تغییر و تحولی مثبت خواهد کرد.

 78. آیداآیداsays:

  خواب دیدم رفتیمیه جا تفریح بهد اونجا پسری که دوسش دارم (ازدواج کرده) هم بود بعد اون اومد پیشمو باهم رفتیم و از بقیه جدا شدیم خیلی خوشحال بودیم وعاشق هم بعد توراه زنشو دید یه دفعه دعواشون شد و عشقم با عصبانیت رفت هر چقد دنبالش دویدم بهش نرسیدم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات و گرفتاریهایی دارید، و باید سعی و تلاش بیشتری کنید تا بتوانید آنها را حل و فصل کنید و به موفقیت برسید.

 79. راحلراحلsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر عموم دستمو گرفته تعبیرش چیه ؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای بسیار خوبی پیش رویتان است و اگر کمی تلاش کوشش تان را بیشتر کنید به موفقیت و خوشبختی خواهید رسید.

 80. Yasaman11Yasaman11says:

  سلام خواب دیدم یکی از پسر فامیلامون که همو دوست داریم اومده بود خونمون و ازم خواست بهش یه چیزی بدم که یادم نمیاد اون چیه.وقتی که میخواست ازم ببرتش از مچ دستم تا انگشتامو اروم و با لبخند لمس کرد بعد بردش (تا حالا حتی به هم دست هم ندادیم) لطفا تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شادی و شادمانی را احساس می کنید که به شکل آشنایی با فرد جدید در زندگی شما بوجود می‌آیند.

 81. khadijekhadijesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم کنارهمکارم هستم که مجرده باهم داشتیم کارمیکردیم و به هم کاریاد میدادیم که یهو برگشت و به من گفت توزندگی منی تو خواب اصلا حس خاصی به این حرفش نداشتم وانگاربرام عادی بود بعدمن انگشتاشو گرفتم دستم که اون گف این جوری نه وقشنگ دستموگرفت وانگشتاشولای انگشتام گذاشت میشه تعبیرش رو برام بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگي عاطفي تو تحول تازه‌اي به وجود مي‌آيد كه در نهايت خوب خواهد بود.

 82. khadijekhadijesays:

  سلام خسته نباشید من بازم خواب اون همکارمودیدم مااصن محل کارمون باهم رابطه خاصی نداریم و هرازگاهی باهم کارمیکنیم دیشب خواب دیدم تومحل کاریم که دم عیده و من میخواستم برم خونه که گف ازاین کارتا بردار من میخواستم ببینم کدوم خوبه که گف سومی رو بردار شمردم به سومی که رسیدم برداشتم روش نوشته بود دوست دارم این خوابا داره اذیتم میکنه آخه هرشب به یه شکل دیگه میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو فرد مغروری هستی و این غرور بعضی اوقات دست و پا گیر می‌شود. بهتر است این‌بار تو قدم پیش بگذاری و موضوع را حل و فصل کنی.

 83. سمانهسمانهsays:

  سلام من‌ خواب دیدم دارم با عشقم میرم تهران و یه ماشین لوکس داره یهو دستای همو گرفتیم من دستاشو بوسیدم اون دستامو تا نزدیکی لباش برد و فقط بویید. اما دستامو نزدیک خودش نگه داشت و فشار داد و چشماشو بست بعد گفت من بخاطر تو اومدم این راهو اما نگاهش خیلی سرد بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به مقصود خودت نمی رسی.مگر با خدا باشی. حاجات تو زمانی برآورده می شوند که نماز حاجات بخوانی. تو باید خوبی خودت را به همگان ثابت کنی.

 84. مهریمهریsays:

  سلام من خواب دیدم تو کاشین عموم بودم که خیلی سرعت میرفت من خیلی ترسیدم نفسم از استرس شدید اختلال افتاده بود مثل نفس تنگی کسی که دوستش دارم و باهام قهره دیدم تو خواب دستم و محکم گرفت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مدتی است سرگردان و پریشان و ناآرام هستید. نگران نباشید بزودی برطرف خواهد شد.

 85. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز صبح خواب دیدم صدای گریه میاد وقتی نگاه کردم جلو در خونمون ی چیزی رو‌میبردن خونه پسر خالم و همه گریه میکردن وقتی پرسیدم گفتن پسر خالم تصادف کرده فوت شده تو خواب از شدت ناراحتی دلم فشرده میشد و‌گریه میکردم ب خواهرم گفتم‌اینجور شده خواهرم گفت من الان باهاش صحبت کردم گفت حالم‌خوبه وقتی رفتم نگاه کردم فهمیدم اشتباه کردن پسر خالم زنده اس دیروز ظهر باز خواب‌ دیدم مامانم ک‌تازگیا فوت شده زنده اس و ی پاکت نامه‌ک‌توش دوتا500تومنی و‌کلیده بهم داد تو خواب ناراحت بودم ونگران ب خودم میگفتم‌خدا کنه حالا ک اومده دیگه نره ممنون میشم تعبیر این دوخواب رو‌واسم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد.

 86. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید من در خواب دیدم که کسی که دوستش دارم رو جایی دیدم و اون شخص میاد پیش من میشینه و محکم دست منو میگیره و صحبت میکنیم (البته اون شخص در واقعیت نمیدونه که من دوستش دارم و نمیدونم که کسی رو دوست داره یانه) میشه تعبیرش رو بگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما شخصی هستید که همه شما را دوست دارند و محبوب همه هستید بهتر است کمی دقت کنید چرا که افراد حسودی در اطرافتان وجود دارند که به دنبال ضربه زدن به شما هستند.

 87. حنانهحنانهsays:

  حنانه۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - ۲۲:۱۲:۲۹ سلام خسته نباشید من خواب دیدم ی دختر خیلی خوشگل دستامو گرفت منو برد باخودش ی جایی ک انگار پایینش دره بود دستمو محکم گرفت هردو رفتیم طرف دره ولی اصلا نیوفتادیم تو دره چند بارهم رفتیم و اومدیم اصلا نیوفتادیم تو دره چیزی هم زیر پامون نبود ولی وقتی میرفتیم نمیوفتادیم پایین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دختر زیبا در رویای شما به نشانه ی پیدا کردن دوستی جدید و مهربان برای شماست

 88. امینامینsays:

  سلام و خسته نباشید دیشب خواب دیدم با دختری که خیلی دوسش دارم و عاشقش هستم و اونم قبلا منو دوست داشت ولی متاسفانه بعلت اینکه اختلاف سنی مون یکم زیاده، خانوادش مخالفت کردند و گوشیش رو گرفتند و خلاصه تحت فشارش قرار دادند مثلا یا خانواده یا اون پسره(من)، و الان نسبت بهم میگه سرد شده و احساس خاصی نداره، دیشب خواب دیدم که در یک جاده آسفالت بسیار زیبا که انگار تازه ساختنش، فقط من و معشوقم دوتایی داریم با هم میریم، دست همو گرفتیم و راه میریم و معشوقم بسیار خوشحاله و شاده و میخنده و میگه وای چقدر من خوشحالم و من هم از خوشحالی اون خوشحال بودم و جاده روبروی ما بی انتها بود و بن بست یا حتی پیچ و خمی نداشت و در حمین حین قدم زدن با هم و شاد بودن بیدار شدم و امروز حس خیلی خوبی دارم. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید انشالله که خیره و ما مثل قبل که همو اینقدر دوست داشتیم به هم برسیم و خانوادش کوتاه بیان بخاطر بهانه سن با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام فرزندم متاسفانه این رویا به علامت پیش آمد اتفاقاتی ناراحت کننده برای هر دوی شماست که باعث غمگینی و رنج شما می شود سعی کنید از این ماجرا کمی فاصله بگیرید

 89. علیعلیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم معشوقم ناراحت در حال رفتن است به دنبالش دویدم وقتی بهش رسیدم او خجالتی دستشو دراز کرد و من دستشو گرفتم و بوسع بر دستش زدم میشع بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن بر دستان معشوقتان در حالیکه ناراحت بوده است بیانگر دلخوشی امیدواری و ایامی شاد و سلامت برای ایشان است

 90. TannazTannazsays:

  تو خواب دیدم که با دوس پسر قبلیم که کات کردیم قهرم و بهم توجهی نمیکنیم ولی دست همو گرفتیم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ‏‎‏‎به زودی در زندگیتان خوشبختی و آسایشی که همیشه می خواستید می رسید و زندگی خوب و خوشی را خواهید داشت و همه چیز روبراه خواهد شد.

 91. شایناشایناsays:

  سلام من خواب دیدم که با کیی که دوسشدارم و از هم دوریم و رابطه ای نداریم دست همو گرفتیم و از یه کوه بلند رد شدیدبه جای روشنی رفتیم میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما کارهای زیادی پیش رو دارید, پس باید ابتدا آهسته و پیوسته حرکت کنید تا در روزهای آینده به مقصود برسید.

 92. تارانتارانsays:

  من خواب دیدم که شوهر خالم ک تازه ازدواج کردن دست منو گرفته داره چیزی رو بهم نشون میده و من تو همین خواب جلوی پسر خالم بی حجاب بودم که خیلی از این وضعیتام ناراحت بودم میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک هشدار برای شماست و ممکن است اشتباهی از شما سر بزند که سبب تحقیر یا خجالت شما در بین اعضای خانواده و یا اقوام شود پس محتاط و هوشیارانه عمل کنید تا خدای ناکرده غفلت نکنید

 93. رهارهاsays:

  سلام خسته نباشید.خواب دیدم تو کوچه بودم و هوا تاریک بود.آقایی از آشناها هم تو کوچه بود ک یهو بی هوا دست منو گرفتن.منم با غیظ نگاش کردم و دستامو کشیدم.ایشونم کلی معذرت خواهی کرد و گفت واقعا قصد بدی نداشتم فکری بدی نکنید و واقعا تو خواب از این کارش ناراحت بود مثه اینکه ناخواسته این کارو کرده باشه.ممنون میشم تعبیرش رو بم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات سختی برای تان رخ خواهد داد که به تنهایی قادر به حل آنها نخواهید بود و نیاز به یک همراه وارد نیاز دارید اما نمیتوانید اورا بیابید و کمی کلافه شده اید

 94. MaryamMaryamsays:

  سلام، وقت بخیر. من خواب دیدم که از یه سری آدم داشتم فرار میکردم. توی راه پسری رو که ازش خوشم میاد رو دیدم که کنار یه دختر که به نظرم خواهرش میومد وایستاده بود، من همین طور که میدوییدم دستشو از مچ گرفتم و دنبال خودم کشیدمش، خیلی سبک بود و راحت دنبالم میومد. خوابم تعبیر داره؟ میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معناست که در زندگیتان یک تصمیم اشتباه موجب می شود برای مدتی گوشه گیر و یا حتی افسرده شوید

 95. imyaimyasays:

  سلام‌وقتتون بخیر .. من دیشب‌ خواب دیدم کسی که بهش علاقه دارم (نمیدونم این علاقه دوطرفست یا نه ) داریم باهم قدم میزنیم و اون دستمو میگیره هر مانعی هم میاد جلو راهمون دستمو ول میکنه و بعد دوباره دستمو میگیره خیلی حس خوبی داشتم تو خواب !میشه تعبیر این خوابو بگید!؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این به علامت سست عنصری و بی تعهد بودن فرد مورد نظر است و یقین بدانید برای زندگی نمیتوان روی این شخص حساب باز کرد

 96. FriFrisays:

  سلام من خواب دیدم با پسری که دوستش دارم (البته خودش چیزی نمیدونه از حسم)به گردش به شهر دیگه میریم اونم موهاشو کوتاه کرده بود و مرتب حالت داده بود بهش گفتم چرا کوتاه کردی موهای خودت بیشتر بهت میومد بعد یکجا نشسته بودم بهش گفتم نمیتونم بلند شم که گفت پاشو من کمکت میکنم بعد دستمو گرفت و بلندم کرد دستهاش نرم بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه شما به این فرد اعتراض کرده اید بیانگر پیش امدن یک بحث جزیی میان شماست که البته بزودی رفع خواهد شد

 97. هادی اکبریهادی اکبریsays:

  سلام . من خواب دیدم روی پشت بام یک ساختمان بلند دختری از فامیل که دوستش دارم و بهش نگفتم توی یه قفس بزرگ بود. جلو می رم و دستش رو محکم می گیرم اونم محکم می گیره و بعد خواب تمام میشه. میشه تعبیرش رو بگید ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق

 98. TannazTannazsays:

  سلام من تو خوابم عکس دوس پسرم که الان از هم جدا شدیم رو دیدم که دوتا ساعت دستشه یکی ساعت خودش و یکی ساعتی ک من براش خریدم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

 99. NegarNegarsays:

  سلام.خیلی خیلی ممنون میشم که تعبیرخواب بنده رو زودتر بگید چون حسابی فکرم رو مشغول کرده. من خواب دیدم یکی از لوازم شخصی من(حوله) روی چوب رختی ست ولی این چوب رختی خیلی بالا بود و روی دیوار نصب شده بود و من قدم نمیرسید که برش دارم یکی دو مرد کنار من بودن ازشون درخواست کردم که حوله منو بدن ولی قبول نکردن.یک هو کسی که بهش علاقه دارم(ولی نمی دونم اونم به من علاقه داره یا نه) رو دیدم و ازش خواستم حوله منو بده و قبول کرد و تمام تلاششو کرد و حوله منو گرفت و داد دستم ،بعد نمی دونم چی شد که دست همو محکم گرفتیم ولی من هرچی باهاش حرف میزدم اخم کرده بود و چیزی نمیگفت بجاش دست منو محکم تر میگرفت و من خیلی حس خوبی داشتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستانت در نقش مشاور خوب و باتجربه ایفای نقش می کند و بسیار مفید و موثر است و به تو كمك می كند.

 100. عقیلعقیلsays:

  معشوقه ام که الان با کسی ازدواج کرده را در خواب دیدم دستمو گرفت و فشار داد. تعبیرشو لطف میکنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسی خبرهایی را به شما خواهد رساند که موجب تعجب فراوان تان خواهد شد و شاید دست و پایتان را گم کنید اما تسلط به خودتان در این موقعیت بهترین کار می‌تواند باشد.

 101. مینامیناsays:

  سلام من خواب پسری رو دیدم ک قبلا خیلی همدیگه رو دوست داشتیم ولی با ناراحتی از هم جدا شدیم و اون از سر لجبازی جلوی چشم من رفت با یک دختر دیگه حالا من توی خوابم دیدم ک انگار یه پسر دیگه واسم مشکل ایجاد کرده بود و باعث ناراحتیم شده بود و از قضا اونم ک قبلا همدیگه رو دوست داشتیمم اونجا بود و من اسمش رو صدا کردم و ازش کمک خواستم با نگرانی سمت من اومد و موقعی ک اومد سمتم دستش رو محکم گرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به علامت این است که معشوق سابق شما در حق دختری که هم اکنون با ایشان رابطه دارد خیانت و یا بی وفایی کرده است متارکه شما دو نفر بدون شک به منفعتتان بوده

 102. مریممریمsays:

  سلام من تازگیا با ینفر آشنا شدم و بهش علاقه دارم و فکر میکنم ایشون هم بمن علاقه دارن من تویه یه هفته به هر طریقی که شده خواب ایشونو میدیدم بهم دست نمیزد اما حرفاش مثل آدمی بود که یه حرف تو دلشه و خجالت میکشه اما من دیروز خواب دیدم بهم میگه دوستم داره و دست چپع منو گرفته و منم دستع راستشو گرفتم. میتونید بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این یک احتیاط برای شماست و باید در این رابطه چنان چه وارد شده اید با هوشیاری باشد تا خدای ناکرده منتهی به گناه و یا رفتاری اشتباه نشود که عاقبت آن دادن تاوان است

 103. BanooBanoosays:

  باسلام. ببخشید من چند روز قبل صبح خواب دیدم با خانواده و اقوام رفتیم طبیعت، اونجا کسی که دوستش دارم (هردو همو دوست داریم) رو دیدم و به خواهرام نشون دادم.ایشون توی خوابم هم به بچه های کوچیک خیلی اهمیت میدادن. باهم کنار جوی اب نشستیم و دست همو گرفتیم، و سرمو روی شونشون گذاشتن .توی خوابمم خیلی خوشحال بودیم. امروز صبح دوباره خوابشون رو دیدم ، توی خیابون باهم راه میرفتیم و دستمو محکم گرفته بودن ، یه جا نشستیم و یه دختری اومد کنارشون نشست حس ناخوشایندی به اون دختر بهم دست داد. ولی کسی که دوستش دارم همچنان دستمو گرفته بود و حواسش به من بود . ممنون میشم درباره تعبیر خوابم راهنمایی کنین. من خوابایی که میبینم وقتی بیدار میشم یادم نمیمونه.ولی این دوتا خوابمو خیلی روشن و واضح یادمه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این نشانه است که در اینده فردی دلسوز و وفادار وارد زندگی تان می شود به ایشان تکیه کرده و در کنار او احساس آرامش خواهید داشت

 104. minarozminarozsays:

  سلام‌ من دیشب خواب دیدم با یه پسری که نمیشناختم دست تو دست دارم تو خیابون راه میرم ،دستام و محکم گرفته بود و خیلی خوشحال بودم خیلی حس خوبی داشتم خیلی خیلی خوب بود،بعد رسیدیم کنار تاکسیا که سوار شیم بریم یه شهر دیگه که قبلا اونجا دانشجو بودم، دستمو زود برای اینکه کسی و یه وقتی آشنا نبینه ول کرد و بعد سوار ماشین شدم،تعبیرش چی میتونه باشه؟خیلی خواب خوبی بود خیلی حس خوبی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات آرامش بخش و خوبی را در زمینه ی عشق بزودی تجربه خواهید کرد

 105. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم مردی که بهش علاقه دارم سعی میکنه دستام رو بگیره و توی دستاش بذاره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنی ست که روز به روز مهر شما در قلب این مرد بیشتر می شود و این رویا نماد عشق است

 106. مریممریمsays:

  ببخشید من باهاش وارده رابطه نشدم هنوز که مثلا دوس پسرم بشه ینی تعبیرع خوابم اینه واردع رابطه میشم؟البته هنوزم خواب های عاشقانه قشنگی با ایشون میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبرتان باعث شد مژدگانی دولت به شما بدهند و جور و جفا را از شما دور کنند.

 107. nafas.a.mnafas.a.msays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که : کسی که خیلی خیلی دوسش دارم و اون هم منو دوست داره (علاقمون دو طرفس) داشتیم باهم راه میرفتیم دوتا دستامو محکم محکم فشار داد و تا اخر مسیر رفتیم و میخندیدیم .لطفا تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه ی خنده ی زیاد شما دو نفر در این رویا معنای چندان خوبی ندارد ، اگر در این روزها به شما دو نفر ناراحتی وارد شد نگران نباشید چون تعبیر همین رویاست و بزودی نیز رفع می شود

 108. ماهور نظریماهور نظریsays:

  سلام من در خواب دیدم مشکلی که در واقعیت توی زندگیم وجود داره حل شده و درواقع دعام اجابت شده و روبه قبله سجده شکر به جا میارم و همش ازخدا سپاسگزاری میکنم بابتش. لطفا تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی بزرگ _ دوستان شفیق _ دختر یا پسر مطلوب

 109. عباس فضلیعباس فضلیsays:

  سلام من حدودا یه ماه خانمم ازم جدا شده بطور کامل طلاق گرفته شناسنامشم عوض کرده اسم منم توش نیست علاقه شدیدی بهش دارم امشب خواب دیدم تو خیابون دیدمش با چادر بود صداش کردم اومد گفت مامانم ندونه گفتم دستاتو بده گفت نامحرمیمم ولی بازم دوتا دستشو گزاشت تو دستم ارش خواستم برگرده گفت نمیشع عباس من تموم کردم شناسنامم عوض کرد گریه کردم التماسش کردم گفت دوست دارم ولی نمیشه دیگه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

 110. nafasnafassays:

  سلام دیشب خواب کسی که دوسش دارم رو دیدم.(هم جنسمه) تو خونشون بودم،روی مبل نشسته بودم ولی کسی از خونشون پیشم ننشست،من بی صدا رفتم که ببینم داخل اتاقه یا نه؟؟ بعد اومد پیشم ... و گوشیمو چک کردم،دیدم تو اینستاگرام پستامو لایک کرده..!!! یعنی چی؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لایک کردن پست در شبکه های اجتماعی به گفته معبران امروزی بیانگر بیشتر شدن محبوبیت شما در بین اطرافیانتان است

 111. احمداحمدsays:

  خواب عشقم و دیدم که با دختر عمه ی من بود شب بود به عشقم گفتم اجازه بده برسونمت خونه اما عشقم خیلی ناراحت شد نمیخوام دیگه مزاحم بشی چیزای دیگه ای گفت که من یادم نیست. توی خواب دو تامون خیلی گریه میکردیم. یه حرفهایی دختر عمه ی من بهش گفته بود که من نمیدونم چی بود فکر کنم حال عشقمو از دختر عمه خودم پرسیدم و اونم رفته بوده گفته ،من به دختر عمه خودم گفتم چرا بهش گفتی مگه من بهت نگفتم بین خودمون باشه در آخر به عشقم گفتم برای آخرین دیدار بزار بغلت کنم اجازه نداد بهم دست دادیم ازش جدا شدم رفتم خونه خودم پیش همسرم (من قبل اینکه متاهل بشم از یه دختری خیلی خوشم میومد اما عشق یکطرفه بود) خواهش میکنم خواب مرا تعبیر کنید

 112. maryammaryamsays:

  سلام .تو خواب کسی که دوسش دارم رو دیدم که شال زرد سرش کرده بود و اونبار هم دیدم که شلوار زرد خط خطی پوشیده .تعبیر اینا چی هست؟لطفا جواب بدید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شال زرد به علامت بیماری های خفیف و البته آزار دهنده است ولی موردی نیست که بتواند شما را نگران کند انشااله که خیر است ، صدقه فراموش نشود

 113. DaryaDaryasays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم رو گردنشو میبوسم اونم همزمان گردنمو میبوسه تعبیرش چیه ممنون میشم ♡♡

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی و طی کردن روزهای خوش و پر از خاطره برای یکی از شماست

 114. احمداحمدsays:

  سلام خواب دختری که فامیلمه ،که قبلا بهش علاقه داشتم و دیدم که با دختر عمه ی من بود شب بود بهش گفتم اجازه بده برسونمت خونه اما اون خیلی ناراحت شد گفت دیگه نمیخوام مزاحم بشی خیلی گریه میکرد با حالت گریه چیزای دیگه ای گفت که من یادم نیست. توی خواب منم خیلی گریه میکردم. یه حرفهایی دختر عمه ی من بهش گفته بود که من نمیدونم چی بود فکر کنم حال اون دختری که بهش علاقه داشتم رو از دختر عمه خودم پرسیدم و اونم رفته بود گفته بود ،من به دختر عمه خودم گفتم چرا بهش گفتی مگه من بهت نگفتم بین خودمون باشه در آخر به اون دختره گفتم برای آخرین دیدار بزار بغلت کنم اجازه نداد در آخر به همدیگه دست دادیم و خداحافظی کردیم سپس رفتم خونه خودم پیش همسرم (من قبل اینکه متاهل بشم از یه دختری خیلی خوشم میومد اما عشق یکطرفه بود) خواهش میکنم خواب مرا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی خوشبختی و لذت های فراوانی ست که دیر یا زود نصیب دختری می شود که قبلا به او علاقمند بوده اید

 115. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم مردی با که دوستش دارم داریم از پله ها بالامیریم و من پشت ایشونم.بعدش یه دفعه برای جلب توجه و شوخی خودشون رو میخوان روی من بندازن که من کتف راستشون رو میگیرم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اقبال شما هرچه در زندگی جلوتر می روید بلندتر و به روشنی بیشتری دست یافته و خوشبخت تر خواهید بود.

 116. صبا رادصبا رادsays:

  خواب دیدم کسی که دوستش دارم رو در یک مجلس غریبه میبینم البته ایشون از علاقه بنده خبر ندارند...باهم روبه رو شدیم برای سلام دستشو به سمتم دراز کرد منم باهاش دست دادم و خیلی عادی ازشون گذشتم اما یه لحظمه برگشتم طرفشون دیدم دستش هنوز درازه خندیدم گفتم دوباره دست بدم؟برای تایید سرشون رو بالا پایین کردند دوباره بهشون دست دادم مثل این بود که داری قول میدی به کسی...تعبیر این خواب چی هست؟؟؟خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه لبخند و یا رضایتی که در این رویا در این شخص مشاهده کرده اید به رنج و بلا تبدیل می شود و ممکن است مدتی را گرفتار شوند

 117. صبا رادصبا رادsays:

  سلام ببخشید من دوباره خوابم رو واضح تر میگم .خواب دیدم که با خانواده ام به یه جایی دعوت شدیم مثل عروسی یه خانه روستایی بود نمیدونستم کجاست ...اونجا شخصی رو که بهشون علاقه مندم دیدم که ایشون از علاقه من خبر ندارند ...انتظار دیدنشون رو نداشتم ...حتی قصد احوال پرسی هم نداشتم که یهو دیدم به قصد سلام دستشون رو دراز کردند حرفی هم نمیزدند من بهشون دست دادم و عادی ازشون گذشتم ...ولی بعدش یهو برگشتم دیدم دستشون هنوز درازه با لبخند گفتم دوباره دست بدم سرشون رو بالا پایین کردند منم دوباره دست دادم اما اینبار محکم تر ...حدود یک هفته بعدشم خواب پدرشونو دیدم از اقوام هستن.. نمیدونم کجا بودیم یهو ایشونو دیدم...گویا داشتم به بقیه گل میدادم بهشون گفتم به شما گل دادم گفتن که نه اومدم برم گل بیارم گفتند که بیا میخام یه چیزی بهت بگم رفتن تویه اتاق دیگه منم داشتم میرفتم که یهو از خواب بیدار شدم موقع اذان صبح بود...راستی پدرشون توی خوابم انگار ناراحت بودن اینجور حسی داشتم ... ببخشید وقتتونو میگیرم این دوتا خواب به هم ربطی داره؟تعبیراشون چیه ؟چندجا هم توی سایتا گشتم اما نتوستم متوجه بشم معنی خوابم چیه...خیلی ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نتیجه رسیدن موضوع

 118. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دختری رو دیدم که قبلا بهش علاقه داشتم و قسمت نشد که باهم زندگی کنیم اما الان من متاهل هستم من در خواب دیدم که دختر مورد علاقه من دستشو دراز کرد و منم بهش دست دادم بعد یهویی لب منو بوسید منم اونو بغل گرفتم و لبشو بوسیدم ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از ضرر و زیانی که ممکن است عاید شما شود جان سالم به در می برید. مورد حمایت قرار می گیرید. جای هیچ نگرانی نیست.

 119. nafasnafassays:

  دیشب خواب دیدم که : عکس پروفایل غمگین گزاشته بودم که نوشته بودم حالم خوب نیست. و وقتی کسی که دوستش دارم دیدتش بهم پیام داد:سلام عزیزم چرا حالت خوب نیست چی شده . و چنتا پیام داد،نگرانم شد و موندیدم چت کردیم. (ما خیلی زیاد باهم چت نمیکنیم،هم جنسمه و دوستم داره )

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بايد انگيزه و حوصله براي دست زدن به كارهاي جديد داشته باشي. مدتي به خودت برس تا روبراه شوي و خستگي را از تنت دور كن.

 120. FatemehFatemehsays:

  سلام.خسته نباشی خواب دیدیم هم دانشگاهیم ک دوسش دارم (از حس اون هیچ خبری ندارم)تووی اتاقم دارز کشیده و منم میرم پیشش دراز میکشم درحالی ک دستش مشت بود دستشو باز میکنم و دست تووی دست ی حس امن و ارامش داشتم و شک داشتم ک اون هم همین حسو داره یانه بعدش از چشاش فهمیدم ک اونم خوشحاله و من خیلی خوشحال بودم ک اون مشتشو باز کرد و دستمو گرفت...بعدش نشست منم خیلی هیجان زده بودم ک ما باهمیم اون بهم گفت ک احساس میکنه ک من برای اولین بار عاشق شدم تا خواستم بگم بله از خواب بیدار شدم وقتی از خواب بیدار شدم خیلی خوشحال بودم بنظرتون تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم خوشحالی کردن در این رویا آن هم دو نفری اصلا خوب نیست و خدای ناکرده می تواند رنجی ناگهانی را به شما وارد کند حتما مختصر صدقه ای پرداخت نمایید و 100 صلوات ذکر کنید

 121. شیماشیماsays:

  سلام وقتتون بخیر.من دیشب خواب دیدم که در یک مهمانی شلوغ هستیم و موقع غذا خوردن پسرعموم(متاهل و دارای فرزند هستن و هیچ حس خاصی جز خواهربرادری بینمون نیست) دستمو گرفت و گفت بیا پیش ما بشین و گرمای دستشو حس کردم. آیا تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر روابط شما با ایشان همانند خواهر و برادر باشد تعبیر بدی ندارد و خیر است و هیچ معنایی به جز آرامش و رضایت برای هر دوی شما ندارد

 122. nafasnafassays:

  سلام من خواب دیدم کسی که به او علاقه ی فراوانی دارم درکنارم هست و دوباره میتوانم اورا ببینم و در جایی که همیشه مینشست هستش. من اونو دیدم و خندیدم ...!! (من نمیدونم سال بعدی پیشم هست یانه؟ اگه نباشه دیگه هیچوقت نمیبینمش!! ولی تو خواب دیدمش.)لطفا تعبیرش کنید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه او را خوشحال و خندان دیده اید خوب نیست و ممکن است پاره ای از مشکلات یا گرفتاری های تازه او را بیازارد و موجب غم و ناراحتی ایشان شود

 123. mahsamahsasays:

  سلام من خواب ديدم داشتم يه جايي با كسي كه دوسش دارم راه ميرفتم دستمو گرفته بود اما چهره هامون معلوم نبود ولي انگار ميدونستم اون منم و اون يكي كسي كه دوسش دارم دستاي اونم سرد بود ..باتشكر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشخص نبودن چهره در این رویا به این موضوع اشاره دارد که اتفاقاتی عجیب و البته هیجان انگیر برایتان در زندگی آینده خواهد افتاد

 124. رویارویاsays:

  با سلام و خسته نباشید.شانزدهم ماه بعد از روشن شدن هوا.خواب دیدم در حال رانندگی ام و دست یه نفری که اشناهست اما علاقه ای بینمان نیست ودر عالم بیداری قبلا دو سه بار برای انجام کاری رفته بودم سراغش ،بخوابم اومد و من دستشو لمس کردم و ابرازاببعد علاقه کردم بعد بمن گفت من نامزد دارم. من خودم نه ماهه که عشقم ازم جدا شده و بهش خیلی فکر میکنم ممکنه این خواب به اون مربوط باشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی بیانگر روزهای شیرین و بسیار لذت بخش برای فردی است که دست شما را لمس کرده و در واقع تعبیر این خواب به این فرد باز میگردد

 125. رهارهاsays:

  سلام، خواب دیدم جایی نشسته بودیم و صحبت ،،، بعدش پدر دوستم از پشت دستش رو گذاشت روی وسط دوتا شانه هام،، من ایشون رو توی بیداری ندیدم توی خواب هم ندیدم،، ولی کاملا گذاشتن پنجه دستشون رو روی پشتم حس کردم، به گمانم حس خوبی داشتم یا تعجب،، بعد ایشون رد شدن،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید به خانواده و دوستانت وقت بیشتری بدهی و بیشتر به آنها توجه کنی. به حرف‌های آنان به دقت گوش بده و تا جایی که می‌توانی به آنها کمک کن.

 126. nafasnafassays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم مهمونی داشتیم و عمه ام رو دیدم که اومد و بهش گفتم مریم(دوستم) میاد امروز؟؟ گفت نه حالش بده. بعد از کمی یه ماشین اومد و یه مردی ازش پیاده شد ،مردی هیکلی بود و عینک افتابی زده بود ، پیاده ک شد ب من گفت من شوهر مریمم (من نمیدونستم ک شوهرشه) و گفت ک نمیاد رفت داخل سالن..بعد از کمی هم دوباره یه ماشین اومد و مریم ازش پیاده شد ،مریم هم عینک زده بود و وقتی پیاده شد رفتم پیشش ،قیافش انگار خیلی نگران بود و صورتش زرد بود و بهم گفت: اون کجاست؟؟ اومد؟؟(منظورش شوهرشه) گفتم:اره اومد و گفت من شوهر مریمم گفت:جدی؟؟دیگه چی؟ گفتم:اره ،دیگه چیزی نگف. و بعد ک خواست نزدیک در سالن بشه ،باصدای بلندی گفتم: راستی،گفت مریم حالش بده. نمیاد. و بعدش که دیگه رفتن داخل من ندیدمشون وقتی ک من تو حیاط بودم دوتاشون اومدن بیرون دست ب دست و دیدمشون. لطفا هرچه زودتر تعبیرش کنید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، اینکه شما در این رویا مدام از دیگران شنیده اید که حال مریم بد است و یا ناخوش است خوب نیست و به علامت بیماری روحی است که ممکن است به سراغ این فرد بیاید یا بخاطر موضوعی غمگین شوند

 127. مهتامهتاsays:

  سلام، من خواب دیدم با خواهرم و پسری که دوسش دارم رفتیم سفر، پسره خیلی باهام معمولی برخورد می کرد و فقط مثل دوست معمولی بودیم منم اصلا نمیدونستم چجوری بهش بفهمونم که بهش علاقه مندم، تا اینکه گرفتنمون و زنگ زدن به بابای ما منم خیلی ناراحت بودم و گریه می کردم یه دفعه پسره دستمو گرفت و بغلم کرد گفت ناراحت نباش، تو همون لحظه احساس ناراحتی من تو خواب کامل عوض شد دیگه اصلا احساس بدی نداشتم، خیلی خوشحال بودم و خیلی هم تعجب کرده بودم از اینکه بهم ابراز علاقه کرده بود. همون موقع هم با اینکه کیلومترها از خونمون دور بودیم و کلا یه شهر دیگه رفته بودیم ولی وقتی سرمو بلند کردم دیدم سر کوچمونیم و میتونیم راحت بریم خونه، بعد دیگه بیدار شدم دقیقا همون موقع هم اذان صبح بود، میشه لطفا تعبیرشو بگید، خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای شرایط کنونی به فکر تحول باشید

 128. nafasnafassays:

  سلام،دیشب خواب یکی از استادامو دیدم. که تو کلاس سر صندلی نشسته بود و یه مانتو ابی مخملی پوشیده بود بعد با دوستم میگفت و میخندید و سوال ریاضی پرسید که مال کلاس ما نیست(یعنی مال کلاسای بالاتره دبیرستان و..) بعد ب دوستم گفت: خواهرت اینو بلده. من گفتم:خانم من،، با لحن ارومی گفت ساکت ،بزار موسوی حرف بزنه نگام کرد و و خندید ( چون میدونه ریاضیم ضعیفه) بعد گفتم: خواهر من فاطمه هم بلده. گفت:اره خواهر تو خیلی بلده زرنگ ترین کلاس نهم بود.(خواهرمن ریاضیش خوب بود) و بعد کیفشو گرفت دستش و از کلاس رفت بیرون و من خواستم برم باهاش حرف بزنم و دیگه نرفتم. (من و اون خیلی باهم خوبیم و اون خیلی دوستم داره و منم دوستش دارم و صمیمیم و خودش استاد ادبیاتمونه نه ریاضی و بااون دوستم هم رابطه ای نداره)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات و گرفتاریهایی در کمین شما نشسته اند. مراقب باشید که غافلگیر نشوید. در هر کاری که تصمیم به انجام آن دارید مواظب باشید.

 129. مینامیناsays:

  با سلام خواب دیدم پسری ک دوستش داشتم و قبلا با هم بودیم و خیلی وقته ک از هم جداشدیم رو توی خواب من دستش رو گرفتم حس خوبی داشت شاید ی جور دلتنگی ولی شرایط توی خوابم جوری بود ک انگار نمیشد زیاد دستش رو بگیرم انگار میترسیدم کسی ببینه اونم شاید همین ترس رو داشت چون دست منو ول میکرد ولی باز انگار من دوست داشتم دستش رو بگیرم!!!میشه بگید تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند

 130. ساراساراsays:

  سلام من دارم از همسرم جدا میشم یکساله ندیدمش دیشب خواب دیدم داشتم بهش میگفتم بیا اشتی کنیم دستش گرفتم اونم دستم گرفت چون تو واقعیت هیچوقت دست من نمیگرفت میخواستم تعبیرش بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده ای پریشان و پر از مشکل در انتظار این شخص است ممکن است تاوان بعضی از اعمال زشت خود را در همین دنیا پس بدهند

 131. ساراساراsays:

  سلام ممنون که جوابم دادین من دارم از همسرم جدا میشم, بازم خواب دیدم توی خونه ای که باهمسرم زندگی میکردیم بویم و یکی از اتاق خوابا اتیش گرفته بود و همسرم ازم کمک میخواست منم زنگ زدم اتش نشانی بعد من محکم بغل کرده بود بهم گفت برو نمیخوام اسیب ببینی ولی من نرفتم کنارش موندم با اینکه شعله های اتیش خیلی زیاد بود ولی خونمون سالم مونده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گفتگو - بازگو شدن ناگفته ها

 132. nafasnafassays:

  خواب دیدم دوستم که خیلی دوستش دارم ،داشتیم باهم چت میکردیم بعد من قهر کردم بهش حرفایی زد لج کردم . و گفتم دیگه همیشه اینجوری رفتار میکنم. گفت هرجور میلته عزیزم و بی تفاوت بود.....

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی مسائلی پیش می‌آید که تو را به شدت عصبانی خواهد کرد

 133. AzamAzamsays:

  نزدیک صبح بود ،خواب دیدم یجای که نمیدونم کجا بود یادم نمونده اما فضای کاری بود یهو یه آقا جوون و خوشرو و خندون که انگار در زمینه کار داشتم باهاش صحبت میکردم دست همو گرفتیم و مقداری خیلی کم فشردیم و حس خوبی داشتم و خنده رو لب داشتیم و مشغول صحبت معمولی بودیم اما یهو تموم شد و نفهمیدم دیگه آخرش چی شد بیدار شدم ولی حس خوبی داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتياج داري كه افق‌هاي زندگي عاطفي خود را توسعه دهي. بايد با افراد جديد آشنا شد و از آنها آموخت

 134. بابکبابکsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دستِ کسی که خیلی دوسش دارمو و اونم منو دوس داره گرفتمو و کل شهر رو با هم قدم میزدیم و بر خلاف خجالتی بودن هر دومون توی واقعیت توی خواب اصلا خجالت نمیکشیدیم و مردمم نگاهمون میکردن میخواستم بدونم تعبیر این چیه مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به گذشته نباید بیش از اندازه بها داد. نباید اجازه داد که حوادث گذشته، زندگی حال و آینده تو را تحت تاثیر قرار دهد

 135. nafasnafassays:

  خواب دوستمو دیدم که سر یه صندلی نشسته بود و اصلا حال خوبی نداشت ،مانتوش باز بود و انگار خیلی خیلی خسته بود و بی حال بود یهو نگاهم کرد و خندید گفت :چه عجب بوی عطرت چه قشنگه. و همه یواشکی خندیدند. تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حادثه اي بزرگ اتفاق مي افتد اما نيک فرجام است

 136. هلیاهلیاsays:

  دوبار خواب دیدم عشقم که فاصلش بامن زیاده بهم نزدیک میشه طوری که قبلا یه جای دیگه نشسته بود و نمیتونستیم همو نگاه کنیم بعدش اومد جلوم نشست فامیلامونم بودن بعد دوباره امد اومد بهم نزدیکتر شد و پیش منو مامانم نشست و همش همو نگاه میکردیم تو خواب بعدیم باز فامیلامون خونمون جمع شده بودن و خیلی ازم دور نشسته بود ولی یهو اومد و پیشم نشست طوری که بهم چسبیده بودیم و فاصله ای نداشتیم بعد من دستشو گرفتم الان هردومون همو دوست داریم ولی سرنوشت جدامون کرده و اون الان ازدواج کرده بااین وجود دوسم داره ایا ممکنه بهش برسم؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.

 137. شیداشیداsays:

  سلام من خواب دیدم که تو دانشگاه دارم با یکی از استادا حرف میزنم که یکی از پسرهای کلاس که اصلا با هم حرف هم نمیزنیم اومد که اونم سوالشو بپرسه بعد استاد حرکت کرد و ماهم دنبالش راه افتادیم وسطای راه یهو پام روی پله لغزید و وای گفتم که استاد به همون پسر گفت کمکش کن و اون هم مچ دستمو گرفتو من تونستم برم بالا بعد هم سریع من دستمو کشیدم بیرون هم اون سریع دستمو ول کرد در اخر هم زیرلب تشکر کردمو تندتر حرکت کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.

 138. مریممریمsays:

  سلام من صبح خواب دیدم کسی ک قراره چند روز دیگه باهاش عقد کنم دست همو گرفتیم تو ی جمعیتی ولی دستمون هی رها میشه باز دست همو میگیریم و این کار خیلی تکرار میشه تا خلوت میشه و اون منو بطور مدام میبوسه...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ى آن است كه چيزى به دست شما مى‌رسد.

 139. فرنازفرنازsays:

  سلام، من دختر مجردی هستم که خواب دیدم يه جایی که میز و صندلی داره مثل يه تالار، کنار يه میز با تعدادی نشستیم، که روبروم آقای مجردی نشسته که من میشناسمش ولی رابطه ای با ايشون ندارم،دست راست منو با ملایمت گرفتند طوری که گرمی دستش رو احساس میکردم و اصلا دوست نداشتم دستم رو رها کنه،ايشون هم که دستمو ول نمیکردند ولی با خودم میگفتم یکی ببينه زشت ميشه (خدمتتون عرض کنم دست گرفتنمون از روی لذت و هوی و هوس نبود) ممنون ميشم تعبیر کنید برام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

 140. nafasnafassays:

  سلام.من خواب دیدم که به کسی که دوستش دارم پیام فرستادم گفتم سلام. گفت سلام عشق من ،سلام تمام هستی من.. و حرفای عاشقانه ای میزد،ولی اون تاحالا همچین حرفایی نزده بود..لطفا هرچه زودتر تعبیرش کنید خیلی فکرم مشغوله!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که کوشش‌ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی‌شود.

 141. HosseinHosseinsays:

  باسلام.خسته نباشید بنده یه خواب دیدم که اگه تعبیر کنین خوشحال میشم خواب دیدم که کسی رو که اون و من هم دیگه رو دوست داریم دست همدیگه رو گرفتیم وخیلی خوشحالیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می‌افکند.

 142. BitaBitasays:

  سلام من حدودای صبح بود فکر کنم خواب دیدم کسی که دوستش دارم کنارم دراز کشیده و مامان بابام هم پیشمن بعد اون ادم دستم رو محکم میره بعد من هی بهش میگم که دستم رو ول کن کسی میبینه ولی اون توجهی نمیکنه . میخوام بدونم ایا تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه خوبی است همچنین بیانگر سلامتی و صلح برای شما خواهد بود.

 143. يلدايلداsays:

  كسى كه بهش علاقه دارم مادرش رو تو خواب ديدم كه اومده بود خونه ى ما چاى گرفتم بهش برداشت باهام دست داد ولى دستش خيلى زبر بود، انگار كه از نزديك زشت تَر و زمخت تَر از اون چيزى كه نشون ميده بود . بعد گفت تو فُلانى ها ( فاميليمونو گفت)آدم خوب هم پيدا ميشه ( منظورش من بودم)، در كل انگار از من خوشش اومده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید

 144. النازالنازsays:

  سلام. خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم و اونهم فکر میکنم بهم علاقه داره ولی هیچ ارتباطی باهم نداریم و فقط هرروز همو میبینیم و در حد یه سلام و احوال پرسی صحبت میکنیم با هم، تو خواب دستمو گرفت و گفت بیا باهم دوست باشیم و یه لبخند کوچیکی زد و با هم ، یخورده راه رفتیم البته اونجا شلوغ بود و یه تعداد ادم دیگه هم بودن که انگار دوستاش بودن . اولش یخورده خوشحال بودم ولی بعد دستمو ول کرد و خداحافظی کرد من با خودم گفتم پس چرا شمارشو نداد بهم که زنگ بزنم پس چجوری باهاش تماس بگیرم و خیلی ناراحت شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوران بسیار خوش در آینده

 145. nafasnafassays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم کسی که دوسش دارم (دوستم)اومده خونمون و اومد تو اتاقم و خیلی حرف زدیم باهم دیگه و وسایلمو نشونش دادم خودشم یه شماره ای بهم داد... و یه خواب دیگم دیدم که اومده بود عروسی دختر داییم و دختر عموم خواست ازش عکس بگیره و خودشم قبول کرد ولی من نزاشتم و دیگه عکس نگرفت.. و زیاد باهم حرف نزدیم .. من تو عروسی هی یه چیزی گم میکردم مثلا یه بار ساعتمو گم کردم .. لطفا تعبیرش کنید خیلی فکرم مشغوله. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رویای اول که نیکوست و معنی بدی ندارد اما دومی خوب نیست و برای دفع شدن بلا این دعا را صد مرتبه بخوانید لاَ اِله اِلاّ اللهُ المَلِکُ الحقُّ المُبین

 146. ناآشناناآشناsays:

  سلام . من خواب دیدم شخصی که به من علاقه داشت اومده و باهم بودیم و دست منو گرفته بود و من اون یکی دستم گذاشتم روی اون دستم.بعد پیش خودم گفتم ما که محرم هم نیستیم. ولی احساس خوبی داشتم.بعد از کمی گشت و گذار از هم جدا شدیم . و اون سوار تاکسی شد. بعدا من رفتم یه جایی که درختهای گیلاس زیادی داشت و با خواهرم مشغول چیدن گیلاسهای درشت خوش رنگ شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشدار است این رویا نشان میدهد که شما اخیرا گناهان بزرگ را کوچک جلوه میدهید و چندباری مغلوب شیطان شده اید و باید بیشتر مراقب باشید

 147. لیلیلیلیsays:

  سلام من شوهرم سالهاست فوت شده مادرم خواب دیده که من بی سروصدا ازدواج کردم و دست اون مرد که دیگه شوهرمه رو گرفتم و پسرم هم داره نگاهمون میکنه لطفا تعبیرش رو بمن بگید خیلی از نهایت دقت و صبرتون سپاسگذارم منتظرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام بیانگر داشتن زندگی سالم و شیرین در سال های بعد برای شماست

 148. nafasnafassays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که رفته بودم با دوستام بازار بعد یکیو که تاحالا از نزدیک ندیده بودم و دیدنش غیر ممکن بود رو دیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.

 149. bitabitasays:

  سلام ببخشید من دختر مجردی هستم دیشب خواب دیدم شخصی که دوسش و البته اون از این علاقه خبر نداره باعصبانیت مچ دست منو گرفت و فشار داد و وقتی هم که بیدار شدم دیدم که واقعا مچ دستم کبوده یک بار دبگه هم همین اتفاق در ارتباط با همین شخص افتاد تعیبرشو دوست دارم بدونم ممنون میشم

 150. leyliileyliisays:

  سلام خواب دیدم کسی که دوسش دارم خونه ماست و کنارمه و دستاش تو دستمه و دارم روی دستاش کرم میزنم. تا خستگیش بره نرم بشه. بعد مادرم اومد. من الکی به دستای خودم کرم زدم تا نبینه. به عشقمم چشمی میگم الان میام میزنم و دستای خودم و نگا میکنم. احساس خوبی داشتم. ولی بعضا فک میکنم اون چیزی که رو دستش میزدم نرم بشه ماست بوده. لطفا تعبیرش و بگین. سپاس.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از جانب افرادی که آن ها را قلبا دوست دارید احترام و محبت بیشتری دریافت خواهید کرد

 151. الهه هاشمیالهه هاشمیsays:

  سلام من خواب دیدم اومدم یه جایی کسی وه دوستش دارم هم هست بعد دوتاپسر هم پیشش نشستن بعد من رفتم سمت اون پسری ک دوستش دارم دستشو تودستم گرفتم اونم گرفت باز من اون دستم گذاشتم رو دستش دوباره اون دستش گذاشت رودستم بعد من دستشو بوس کردم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای یکی از دوستان شما اتفاقی ناخوشایند در زمینه عشق روی خواهد داد

 152. monamonasays:

  سلام.من خواب دیدم البته 4سال پیش خواب دیدم باپسری همکلاسیم بود توخواب دستشوگرفته بودم ک توتاریکی هوا یکی اومد دست منو قطع کرد و گفت شما نباید باهم باشین .من هیچ خونی ندیدم دردم نداشتم بعدش ازخواب پا شدم الان اون پسرشده عشقم تمام زندگیم.ولی ازهم چندماهی هست ک جداشدیم میخوام بدونم اون خوابم ربطی داره.تعبیرش چی میشه باتشکر فراوان.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه دیده اید کسی دست شما را از دست ایشان جدا کرده به این تعبیر است که یک جدایی در رابطه ی شما شکل میگرد که باعث رنج و یا فکر زیاد برای شما می شود

 153. Pink_girlPink_girlsays:

  سلام من تو خواب دیدم که یک‌جای شلوغ خوابیدم‌دوست پسرمم کنارمه بعد دستمو توخواب میگیره نوازش میکنه بعدشم تو خواب منو تماشا میکنه این تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روابط شما در حال حاضر رو به بهبودی و صمیمی تر شدن خواهد رفت ولی در آینده وضعیت خوبی نخواهد داشت و پشیمانی های زیادی پیش روی خود خواهی داشت

 154. سعيدسعيدsays:

  سلام استاد خواب ديدم با معشوقم ك مدتيه باهميم قصدمونم الان ازدواجه روبروي هم روي ميزي نشستيم و دو دست منو در دست خود داشت نميدانم براي چ بود و بعد مادرشو سمت راستم ديدم اونم روي صندلي و گفت ب دخترش زياد فشار نده نامحرمه ولي فشاري نميداد و اخساس نميكردم فشاريو و اينا بعد كف دستامو ميديدم ك تو دست معشوقم بود همينو يادمه....ما همو دوست داريم خانوادهامون ميدونن خواهشا بگيد تعبيرش چيه باتشكر دوستون دارم❤️

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می‌افتد یا کدورت حاصل می‌شود.

 155. لیلیلیلیsays:

  سلام لطفا جواب بدید همسرم فوت شده شبی خواب دیدم که یک نوزاد دختر دارم وباچشاش قشنگ بمن نگاه میکرد تو خواب بحثی ازینکه شوهرم زندس یا نه نبود فقط انگار یه نوزاد دختر داشتم خیلیم خوشحال بودم چشاشم سیاه بود لطفا تعبیرشو بمن بگید متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نوزادی با چشمان زیبا ارتباطی به همسرتان ندارد و فقط نشان میدهد زیبایی و برکت بتدریج به زندگی خانوادگی شما وارد می شود ، به گرفتاری ها و آشفتگی ها هیج وقت توجه نکنید چون برای همه وجود دارد

 156. maryammaryamsays:

  سلام لطفا خوابم رو تعبیر کنید من دیشب خواب دیدم پسری ک بهش علاقه دارم(البته این علاقه یه طرفس و اون چیزی نمیدونه شایدم اون کسی رو دوست داشته باشه نمیدونم)دستمو منو فشار میداد و بهم دلگرمی میداد ک منو تنها نمیذاره و دوسم داره. چند روز پیش هم خواب دیدم با همین پسر هم دیگه رو بغل کردیم و میبوسیدم.لطفا تعبیرش رو بم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یاس و نا امیدی موقت

 157. ناشناسناشناسsays:

  سلام خسته نباشید من در گذشته به یک دختری علاقه مند بودم خیلی دوستش داشتم اما علاقه یک طرفه بود(هیچوقت جواب پیامهای منو نمیداد) خواب دیدم رفتم دَم در یک اتاق که معشوقم اونجا بود بهم گفت بیا تو من هم رفتم توی اتاق، اون آهسته سرشو آورد جلو لب منو آروم بوسید منم دوس داشتم اون لحظه بوسش کنم اما کاری نکردم،بعد معشوقم اشک پر چشماش شده بود که بهم گفت چرا با من اینجوری رفتار میکنی چرا بهم بی محلی میکنی. خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لمس دستان او انجام حرکات عاشقانه در این رویا نمی تواند مفهوم خوبی داشته باشد و بلکه خبر از آشفتگی های روحی جدید در زندگی ایشان میدهد

 158. FeriFerisays:

  خواب دیدم که دست در دست کسی که دوستش دارم و مدتی هست از هم جدا شدیم هستم ولی چهره هامون غمگینه

 159. زهرازهراsays:

  سلام..من یکیو دوس دارم که ی مدتی باهم دوس بودیم ولی ی مدتی کات کردیم الان گاها باهم چت میکنیم ولی نمیدونم که دوسم داره یا ن خواب دیدم تو ماشینش نشستم مثل قبل و اروم و با تردید کف دستمو میزارم رو کف دستش اون انگشتامو نوازش میکنه ولی اروم دستشومیکشه اونور? تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فقط بیان میدارد غصه های طرف مقابلتان رو به فزونی است که حتی این موضوع را به روی خود هم نمی آورند

 160. سما نسما نsays:

  سلام خدا قوت.خوابی دیدم که خیلی ذهنم رو مشغول کرده و احساسی که تو خواب دریافت کردم تمام روز باهام بوده.ممنون میشم تعبیر بفرمایید.من متاهلم و متعهد.خواب دیدم یکی از همکاران من و همسرم آمده( این شخص کسی است که هرروز ما با پولش کار میکنیم) به محل کارمان،و تا همسرم برمیگردد کاری را انجام دهد این آقا دستم را میگرد و من امتناع میکنم حتی به چشمانم نگاه نمیکند انگار مثلا شدیداً عاشقم هست و میخواهد احساسش را نشان دهد یا با گرفتن دستم قلبش آرا گیرد.بعداز امتناع من و اینکه دستش را هی پس میزنم چشمانش را میبندد و دست چپم را میکرد گرمای دستانش را حتی بعد از بیداری حس میکردم و حس فوق العاده خوبی داشتم در ضمن یه خانومی هم کنارش بود و با لبخند به ما نگاه میکرد انگار همه چیز را میدانست. لطفاً تعبیرش را بفرمائید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب نیست مراقب باشید ، ممکن است بعضی مرتکب بعضی از اشتباهات شوید که با برخورد و سرزنش زیاد از طرف همسرتان رو به رو شوید

 161. nafasnafassays:

  سلام من خواب پسری که دوسش دارمو‌دیدم؛ سوار ی تاب بازی بود و من داشتم هلش میدادم و اهنگ میخونم براش بعد اذیتش کردم و اونم اومد پایین و دعوامون شد ،قوی... بعد تو دعوا مانتویی که تنم بودو لا حرکاتش در اورد و من بی لباس موندم، ولی اون اصلا نمیدونست بعد پلیسا اومدن ببرنش و بعد ک دید بی لباسم خیلی ناراحت شد و رفت بعد ب رفیقش زنگ زد و رفیقش بهم پیام داد ... لطفا تعبیرش کنید . (البته اون نمیدونه من بهش علاقه دارم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است کسی با سخنانش دلتان را بشکند ولی از آن عبور میکنید

 162. ندانداsays:

  سلام. من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و اون نمیدونه توی خوابم انگشت اشارمو تو جمع گرفته بود( انگشتمو گرفته بود که بقیه نبینن) منم آستین همون دستم رفته بود بالا ... دستمو از دستش‌ بیرون نمیکشیدم ولی آستینمو با دست دیگم درست میکردم که دیده نشه... توی خوابم دوسش داشتم و حس خوبی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده خوب و روشن و در بعضی موارد نیز ناامید و کسالت های موقت تعبیر می شود

 163. نگارنگارsays:

  سلام.خواب دیدم تو یه مجلس عروسیم وقتی عروسی تموم شد همه دور حیاط ایستادن تا برای محرم سینه بزنن... بعدم خدافظی کردن و رفتن... اواخر مجلس یه خانومی اومد تو که من اولین بار بود میدیدمش بعدا فهمیدم با کسی که دوسش دارم نامزد کرده اما سنش از پسره بیشتر بود و پسره هم تقریبا ناراحت بود و از اون خانم خوشش نمیومد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما هشدار میدهد که دیگران ممکن است یکی از شانس هایتان را ضایع کنند

 164. h&hh&hsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما ادمین گرامی ●ببخشید بنده چندشب پیش خواب دیدم ک دستم توی دست عشقمه (البته هنوز بهم نرسیدیم)بعدازیک دره اویزان بودم بعد بهش گفتم محسن کمکم کن بعد اون هم بعدازچندلحظه گفت هنانه منو ببخش ودستمو رهاکرد و من درحالی ک داشتم ازاون دره سقوط میکردم ازخواب بیدار شدم. ممنون میشم اگر خوابمو تعبیرکنید چون چندشب هست ک خیلی پریشون این خواب وحشتناکم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رسیدن هدفی که در سر دارید تلاش زیادی باید کنید

 165. ندانداsays:

  سلام. من چند شبه پشت سر هم خواب یک فرد ثابتی رو میبینم(آقا)... دو شبم هست که میبینم باهاشون سلام علیک میکنم و دست میدم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر یک آشنایی مخاطره آمیز است باید محتاط باشید

 166. سعيدسعيدsays:

  تو خيابون ي سيب سبزو پرت كردم بالا و افتاد زنين تركيد ي مرد اشنا بود گفت اخه چرا جمعش كرد و منم سوي باقيشو جمع كردم و ب شوخي گفتم اب سيب گرفتم و ريختم سطل اشغال و بعد يادمه يكي برا رابطم با معشوقم جواب سوالامو تو فال ميگرفت و ميفرستاد و ميخوندم ك بد نبود خوب بود سپس با ماشينم بودم فردي اشنا ديدم(شرارتي معروف) رو موتور بود نگام ميكرد زدم كنار ازش خواستم بياد تو ماشينم ي عكس بگيريم گفت بيا پايين بگيريم ك وفتم پايين ديدم ماشينم ني گفت ميارن ماشينتر حالا نگران نباش دويدم سمت پاساژه و اروده و داد ميزدم ماشينم ك اونا گفتم اينجا محل عموميه همه نرسيده بودن دويدم ي قسمت ديگه تو راه براي يكي داشت شكولاتاي ميوه اي ميبرد تو دفترش ي مشت برداشتم و بازم داد و فوش ب اون طرف شرور و تحديد تو دلم و ناراحتي...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است کدورت ها یا ناراحتی های جزیی با یکی از نزدیکان خود در پیش داشته باشید

 167. امیر خداییامیر خداییsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دست معشوقم رو گرفتم (یعنی اول اون دستمو گرفت و با رضایت کامل) البته خودم فکر نمیکنم که تو واقعیت اون به من عشق و علاقه در اون حد داشته باشه.... نمیدونم تعبیرش چیه، حرفای ضد و نقیضی شنیدم. نمی‌دونم درستش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک ماجرا و یا یک فکر تازه در زمینه ی عاطفه و عشق برای شما رقم خواهد خورد و تعبیر دیگری ندارد.

 168. زهرازهراsays:

  سلام تو واقعیت دختری هس ک باهام رقیب عشقی بود...عشقمو دیدم ک وایساده و من جلو اون دختره هی دستشو میگیرمو میخندیمو اینا بعد اون دختره هم میاد دستشو میگیره.. ب صورت کوتاه و کشمکشی بود... بعد عشقم دست منو گرفت تو دستش و محکم فشار داد گفت مامانم گفته اونیکه ک ااول دوسش داشتی اون عشق واقعیته (منظورش من بودم) و رفتیم باهم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید

 169. نرگسنرگسsays:

  سلام . من دیروز عصر خواب دیدم:با کل فامیل رشته بودیم صحرا ... با پسر خالم تو ماشینشون نشسته بودیم بعد پسر خالم گفت تو مثله دوس دختر من می مونی ، منم عکس العملی نشون ندادم...بعد با پدرم و داییم و پسر خالم رفتیم تو دل کوه کمن...داییم و پدرم جلو تر بودند و من و یزدان( پسر خالم) عقب تر...من نزدیک بود پام لیز بخوره بیوفتم که یزدان دستمو می گیره ، بعد دیگه کلا دستامون رو می دیم دست همو ادامه می دیم به مسیر...پدرم و داییم خیلی دور شدند . بعد یزدان وسوسه می شه و میاد که منو ببوسه ولی من بش می گم نه...هنوز برا این کارا زوده...بعد با هم از کوه می ریم بالا و یه هو یزدان پاش لیز می خوره میوفته تو دره ، منم دست بابام رو ول می کنم و باش میوفتم پایین...خواب خیلی عجیبی بود ، یزدان ۱۷ سالشه و من ۱۳ سالم...من به اون علاقه ی زیادی ندارم ولی یزدان به من علاقه داره...ممنون می شم اگه تعبیر این خواب رو بگید?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اسرار زندگی خود را برای هر فردی بازگو نکنید

 170. SanaSanasays:

  سلام من با ی پسری دوست بودم س سال پیش که خیلی دوستم داشت ولی من دوسش نداشتم و ندارم...اون رفتارش و نگاهش و حرفاش هنوز جوریه ک فک میکنم هنوزم عاشقمه... چندباره ک هی خوابشو میبینم تو ی ماهه اخیر ک ب شیوه های مختلف هی سعی میکنه از چسبیدن ب من ارامش بگیره ی بار خواب دیدم جلو همه یهو بغلم کرد سرشو گذاشت رو شونم و من هی خودمو میکشیدم اونور کسی نبینه ی بارم دیشب خواب دیدم ک تو اتوبوس صندلی پشت سرش نشستم و تکیه دادم ب صندلیش یهو سرشو گذاشت رو دستای من باز من هی سعی داشتم خودمو عقب بکشم ک کسی نبینه تعبیرشون چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که با بدشانسی دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می‌دارد.البته این مورد بیشتر به گذشته تان اشاره دارد

 171. مهدی رضاییمهدی رضاییsays:

  سلام خسته نباشید.چند ساعتی پیش خوابی دیدم که واسم جالب بود.داشتم بادختری که دوسش دارم قدم میزدم وبه اون گفتم که روی شالش چیزی هست.اون صورت خود را برگرداند ومن گوته اش را بوسیدم.اون خجالت کشید وخود راعقب کشید.دوباره درحال قدم زدن بودیم که دستش را گرفتم و خواستم دست در دست هم راه برویم.در واقعیت اون این کار رانمیکند ولی درخوابم اومرا همراهی کرد و خعلی خوشحال بود. دراخر بهش گفتم:میتوانم بغلت کنم؟ اوآغوشش را برایم باز کرد واورا بغل نمودم. چند روز پیش معشوقم نیز خواب دیده که نرا بغل کرده. لطفا کمک کنید و بگویید تعبیرش چیست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان میدهد که حال خوب ، یک احساس زیبا و یک تجربه دل انگیز در زمینه ی عشق را تجربه میکنید و زمان مشخصی هم ندارد

 172. آرامآرامsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر خالم که ازش خوشم میاد داره خداحافظی میکنه که از ایران بره (در واقعیت هم برای تحصیل رفته)موقع خداحافظی یکی که تو خواب انگار برادرش بود بهم دست دادو صورتمو بوسید اما نذاشت که رو بوسی کنم منم بهم گفت تو این کترو نکن.بعدش نوبت رسید به اونی که دوسش دارم خیلی سخت و غمگین بایه لبخند دست دادیم فقط ولی به سختی تونستیم دستامونو از هم جدا کنیم تا آخرین لحظه حتی نوک انگشتامونم بهم خوردو ول کردیم ،چند وقت پیشم خواب دیده بودم که تو یه خونه ایمو همه جا برف و بارون و من درو باز میکنمو این پسر خالمو میبینم که کنار در نشسته انگار یخ زده ومیارمش تو خونه و محکم بغلش میکنم و سرشو میزارم رو سینم تا گرم شه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به خبری از شخصی که شما را دوست دارد و شما نیز به او علاقه داشته و عشق می ورزید دلالت دارد

 173. معین جعفریمعین جعفریsays:

  سلام.من در خواب دیدم دست یک دخترو گرفتم و در مکانی مشغول قدم زدن هستیم و او هم لبخند میزند .لطفا تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن دست دختری بیگانه و داشتن رضایت نشان دهنده ی رویدادی شبیه با همین موضوع در آینده است

 174. یاسیاسsays:

  سلام پسری خواب کسی رو دوست داره ببینه و میره دستشو میگیره و اون دختر دستشو محکم فشار میده جوری که از شدت درد از خواب پا میشه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فشردن دست معنای خوبی دارد و بدون تردید قول اخبار مساعد در زندگی عاطفی شما را میدهد

 175. مهسامهساsays:

  با سلام. من خواب دیدم کسی که بهشون علاقه دارم اومده به خواب من در حالی که دو تا دستاشون از مچ به پایین گلی بوده. بعد میان سمت من و در حالیکه یه نگاه خاصی داشتن بهم میگن دستام گلی شده دستامو پاک میکنی؟ منم تو خواب در حالیکه تمام حسای بیداریمو داشتم و کاملا تو خوابم احساسشون میکردم دلم واسش سوخت و در حالیکه یه کمم اینکار ناراحت بودم ازش دستاشو میکیرم تا پاکشون کنم. تا دستامو میزنم به دستشون دیدم گلاش داره میفته پایین و دستاش اینقدر داشت سفید میشد که خودم تو خواب تعجب کرده بودم چرا دستاش اینقدر سفید شده که یهو از خواب بلند شدم! میشه بفرمائید این خواب تعبیری داره یا نه و اکه داره تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی یک موقعیت منحصر به فرد است که آینده ی شما را تضمین خواهد کرد

 176. پريساپريساsays:

  سلام من خواب ديدم شخصي كه بهش علاقمندم و از علاقه اون بي اطلاعم منو بطور مداوم تو بغل ميگيره و محكم دست ميندازه دور گردنم طوري كه دستاشو تو هم جفت ميكرد پدرش اومد ازمون در اين حالت عكس ميگرفت بعد ما وارد حمام شديم كه حالت عمومي داشت تا بقيه خارج شدن رفتم سمتش و فقط لبمو گرفتم سمتش خودش مشتقانه شروع كرد به بوسيدن و حالت چهره اش عوض ميشد و من متعجب بودم كه چرا حالت چهره اش اين مدلي ميشه متوجه شدم اون به اين علت هست كه اول ميخواسته مزه و بوي لب منو حس كنه يهو ديدم در حمام بازه بوسه رو قطع كردم از حمام خارج شديدم يك جمعيت خيلي زيادي نشسته بودين و من اصلا رو خودم نيوردم كه اونا ما رو ديدن در حال بوسيدن يا نه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنای بدی ندارد فقط خبر از این می دهد که لذت های جدیدی برای هر دو نفر شما در راه است که البته موضوع مشخصی هم ندارد

 177. ساغرساغرsays:

  سلام, یه مدتیه از کسی که بهش علاقه داشتم و همو دوست داشتیم جدا شدیم, اما تویه خواب دیدم محکم دستمو میگیره و فشار میده طوری که از خواب بیدار شدم دستم سنگین بود, تعبیرش چی میشه?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیان میدارد که در آینده از طرف دیگران علاقه و محبت دریافت خواهید کرد.

 178. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم پسری که دوسش دار م بهم گفت ماشینشو پارک کنم کلید ماشین و گرفتم پارک کردم رفتم خونه فهمیدم درماشین و نبستم وقتی برگشتم ماشینو دزدیده بودن خیلی ترسیدم اومدم بهش گفتم دیدم یه دختر که نمیشناسمش پیشش وایستاده میگه من دوسش دارم خیلی نارحت شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا خبر از این میدهد که برخی از افرادی که در اطرافتان هستند ممکن است نسبت به بعضی از امور کاملا شخصی شما حسادت بورزند

 179. rahimrahimsays:

  باسلام مدتی است که دختر همسایه فکرم بهش مشغول که دیشب خواب دیدم رفتم خونشون ، بین من ودختره برادرش نشسته که یه دفعه برادرش بهش گفت بیا اینجا بشین و چند لحظه بعد اون دست من را گرفت بعدش من رفتم ممنون میشم اگه خوابم را تعبیر کنید با تشکر از زحمات شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، می باید احساسات جدیدی را که اخیرا به شما در مورد ایشان دست داده کنترل نمایید و دست به عصا و محتاط باشید .

 180. مخاطبمخاطبsays:

  من کسی و دوست دارم دوسم نداره یعنی ی طرفه اس عشقم دیشب خواب دیدم دنبالم افتاده بود تو خیابون بعد چند دقیقه دستم و گرفت و بهم لبخند میزد باهم راه میرفتیم و حرف میزدیم میشه لطفا تعبیرش و بگین؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ؛ پیشنهاد می شود در روابط عاشقانه غرور خود را زیر پا نگذارید ، چرا که بنده روشنایی و نیکی در آینده تان می بینم.

 181. Ali2336Ali2336says:

  سلام.من امروز صبح خواب دیدم که من با خانوادم جایی نشستم و عشق اولم که الان حدود دو هفته اس عقد کرده با مادرش و یه خانم دیگه اومدن جلو و عشقم وقتی منو دید بهم یه لبخند قشنگ زد و باهام دست داد و همه تعجب کردن که چرا با من دست داد بعد دوباره انگار خودشون فهمیدن ما همو دوست داشتیم.ازدواجشم تقریبا اجباری بود.منم دیروز با یه دختر دیگه آشنا شدم.میخواستم تعبیر خوابمو بدونم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان از موفقیت هایی میدهد که بعد از سپری شدن چند مرحله سخت بدست خواهد آمد.

 182. روياروياsays:

  سلام خسته نباشين 🌸من حدود ٤ماه پيش خواب ديدم با دوست پسرم داريم قدم ميزنيم دست تو دست هم همينطور كه داشتيم قدم ميزديم دستامون از هم جدا شد وتوي يك تاريكي قرار گرفتيم بد اين خوابم بد يك هفته ما تموم كرديم رابطمونو .....گذشت اين موضوع تا اين كه ديشب خواب ديدم تو ماشين باهميم و دوباره داريم دست تو دست هم ميزاريم ناگفته نمونه كه همو دوست داشتيم حتي هنوز هم دوسش دارم لطفا خوابمو زود تعبير كنين بازم مرسي🙏🏻🌸💐

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از بعضی از مشکلات و دردسرهای خانوادگی در امان هستید.

 183. رضارضاsays:

  من ۳ ماهه عاشق یه دختری شدم که خیلی دوست نداره با من باشه ولی کم کم داره خوشش میاد ازم دیشب یه اتفاقی افتاد که بشدت ازم ناراحت شد. همون دیشب خواب دیدم که اون دختره که عاشقشم آروم آروم دستمو لمس کرد و آخرش کامل دستمو گرفت یه حس خیلی خوبی تو خواب داشتم چون به چیزی که سه ماهه حسرتشو میکشیدم رسیدم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در این رابطه باید بشدت محتاط باشید ، چرا که کوچکترین خطاها و یا غفلت ها باعث سردی و یا جدایی کامل می شود !

 184. سارا رزلانسریسارا رزلانسریsays:

  سلام من صبح ساعت ۵ و ۶ بود ک خواب دیدم با کسی که چن ماهه باهاش صحبت میکنم داشتیم از دره خونه یکی از اشناهامون رد میشدیم ک من بهش گفتم مواظب باش نبیننمون اون دستشو گذاشت روی بازوی من و کشید منو که بریم منم هیچی نگفتم دنبالش رفتم که یواش یواش دستشو اورد پایین و دستمو گرفت انگار میترسید چیزی بهش بگم منم هیچی نگفتم و باهم از اونجا رفتیم ... میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیماری موقت برای یکی از نزدیکان

 185. AlirezaAlirezasays:

  سلام استاد خواب دیدم دختری که عاشقش شدم و ۴ ساله هستم و به فکرشم و دوباره تازه شده یه نامه گذاشته کنار رخت خوابش نوشته بود اگه منو میخوای شاید منت بکشی قبول کنم. ولی صورت اون نبود قبلش با پسرعموم داشتم تو باشگاه بدنسازی تمرین میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از شرایط جدیدی است که احتمالا از طرف این فرد برای شما قرار داده خواهد شد.

 186. ناشناسناشناسsays:

  سلام من با یه دختر خانومی اشنا شدم و همه چیز حدودا داشت خوب پیش میرفت تا اینکه جلسه چهارم مشاورمون مشاور حرفایی زد و گفت به هم نگیم که جفتمون گفتیم و فهمیدیدم همش رو دروغ گفت که جدا شیم ، نمیدونم برای چی ولی این خانوم الان تا حدود زیادی میخواد که تو دانشگاه خیلی معمولی با هم فقط دوست باشیم و فقط فوقش حرف بزنیم انگار دیگه چیزی بینمون نیست و من امشب خواب دیدم که دستشو گرفتم شاید ۱ ساعت همچین خوابی بود فقط مل خواب میدیدم که دستشو گرفتم ‌ و دقیق محوریتش همین بود،آیا تعبیری داره؟،ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این خبر میدهد که او اخیرا در مورد شما میان یک جمع صحبتی به میان آورده است

 187. ماه شب چهاردهماه شب چهاردهsays:

  سلام خواب دیدم کنار کسی که دوسش دارم نشستیم تو یک مکان (در صورتیکه الان بینمون خرابه) طوری رفتار میکردیم که انگار نه انگار چیزی بینمون بوده ،دستم خورد به دستش خجالت کشیدم و اومدم پا شم برم که دستمو تو دستش گرفت طوریکه یه حس خوب و دلگرمی بهم دست داد. تعبیر کنید لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این حس خوبی که در رویا به شما دست داده در آینده و بخاطر یک ماجرای عاطفی ظهور میکند.

 188. سمانهسمانهsays:

  من خواب دیدم قراره یه جا مناظره کنم با سه نفر آقا که توخواب معلوم بود یه کاره ای هستن و همسرانمون رو قرار بود ببرن که اونجا نباشن سه تا خانم که همسر اون سه آقا بودن رو بردن ، ولی اون آقایی که من عاشقشون هستم و اون اصلا نمی دونه و عشق من یک طرفه هست و این روزا شدید در تلاشم که فراموششون کنم و حتی دیگه توی خیالم هم سعی می کنم بهش فکر نکنم ، اومد نشست رو زمین کنار صندلیم دستای منو محکم گرفت توی دستش و با عشق فشرد ولی من توی خواب سرد بودم و سعی کردم نشون ندم دوستش دارم چون تو بیداریم در تلاش بودم واسه فراموش کردنشون انگار اگاه بودم تو خواب که باید فراموشش کنم و عشق ممنوعه است ، اون ولی دستا منو محکم توی دستش گرفت و نوازش می کرد و می فشرد بعدش که از اونجا به اجبار بردنش و من تو اتاق ، مناظرم شروع شد ، خانومای اون سه تا آقا داشتن تخمه می شکوندن و فوتبال میدیدن ولی اون داشت رو دیوار با یه نی قلم بزرگ با خط نستعلیق شعر عاشقانه می نوشت خیلیم خوش خط بود ، میشه تعبیر کنید خوابمو به شدت نیاز دارم به تعبیرتون ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به دو نکته اشاره میکند ، این که این فرد به روابط عاطفی تازه فکر می کنند ! و دوم اینکه محبوبیت شما در نزد جنس مخالف رو به افزایش خواهد رفت و ممکن است با مسائل تازه ای در این زمینه رو به رو شوید.

 189. هماامینیهماامینیsays:

  سلام من خواب دیدم امتحان یکی از درسهام رو بد دادم و وقتی از پله های دانشگاهمون بالا میرفتم دستهام رو پشت کمرم گذاشتم و ی مرد خوش چهره که حس میکردم همکلاسیم هست پشت سرم هست رو دستاش رو همونطور که دستام پشت کمرم بود گرفتم و حس خوبی داشتم این خواب من تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، تعبیر آن حمایت شدن در مراحل و یا لحظات دشوار زندگی ست.

 190. AlirezaAlirezasays:

  با سلام و احترام خواب دیدم تو خواب عشقم جواب پیاممو دادم و گفت اگه اون اتفاقاتی ک در مورد کشورمون گفتی بیوفته عاشقت میشم. (پ‌ن: چند وقت پیش از طریق پیام مجددا ابراز علاقه کردم و برخی پست های مربوط به این خوابم رو دید)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رفع مشکلات و سختی ها لازم است خوب فکر کرده و با تلاش و کوشش و توکل بر خداوند بر مسائل زندگی تان غلبه کنید.

 191. NiloofarabiNiloofarabisays:

  سلام، مرسی از تعبیرای خوبتون من خواب دیدم یکی که در حقم ظلم بزرگی کرده تو رخت من بود محکم بغلش کرده بودم خیس بود و دستاش هم یکم میلرزید و سرد بود من گرمش کردم. ببخشید من چند بار خوابم رو نوشتم بعد چند روز که تعبیرشو میخواستم ببینم فراموش کردم چی دیده بودم ولی تعبیرشون برام مهم بودن نتونستم پیدا کنم ، میشه به اونا دسترسی پیدا کرد؟.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لرزش دست و سرد بودن در این رویا نشانه ی خوبی نیست و بیشتر خبر از گذشته ناموفق و یا شکست خورده در زمینه ی عاطفی می دهد. پاسخ های قبلی را بر اساس سوالی که با کاربری خودتان درج کردید پیدا کنید.

 192. شیماشیماsays:

  سلام خواب دیدم تو یه مسیری با پدر و مادرم پیاده روی میکنم بعد دست پدرمو خواستم بگیرم ولی اون مثه اینکه نمیخاست بگیره ولی گرفت،بعد یکم دستمو ول کرد گفت تو یواش راه میری منم ناراحت شدم (رابطم با پدر خوب نیست زیاد)تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در زندگی تان موقعیت‌های نشاط آور زیادی پدید خواهند آمد.

 193. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم با دوستم میرفتیم و معشوقم و دوستشو دیدیم و بهشون نزدیک شدیم بعد احساس کردم که یه پسر از پشت داره مار تعقیب میکنه به دوستم میگفتم برو ببین این کیه مارو تعقیب میکنه اونم میگفت بابا کسی نیست نگران نباش ... بعد میرسیدیم به جلوی یک در که احساس میکردم روی در کلمات زشت نوشته شده بعد با دقت نگاه میکردم اسم بچه ها بود ک خودشون نوشته بودن ... و بعد با انگشت کوچیک دستم. انگشت کوچیک دست معشوقم را میگرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فردی که در حال تعقیبتان بوده ، شخصی است در دنیای واقعیت که ممکن است نسبت به شما حسادت کند و یا در موفقیت هایتان سنگ پرانی کند.

 194. نسیم پناهینسیم پناهیsays:

  سلام خسته نباشین. من چند بار خواب دیدم پسری که عاشقمه و من هم عاشقشم تو خیابون دستمو میگیره و باهم یه مسافتی و دست تو دست هم طی میکنیم،بعد از خواب بیدار میشم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با صداقت و خلوص نیت تلاش کنید تا به اهداف و خواسته دل دست پیدا کنید.

 195. هادی حسینیهادی حسینیsays:

  دختری که دوستش دارم را در خواب دیدم کی دستش را به دستم گرفتم و گفتم دست تو چقدر سرده اما دست من گرم است

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب باشید تا روابط عاطفی تان چه در حال و چه در آینده سردی ؛ کدورت و یا اختلاف ایجاد نشود.

 196. سولماز احدي اروميهسولماز احدي اروميهsays:

  با عرض سلام خدمت استاد گرامي من خواب ديدم من و نامزدم دست در دست هم داريم تو خيابون ميريم، و ايشون از من ناراحت بودن و ميگفتن لباسم مناسب نيست من و نامزدم يه چند روزيه كه باهم قهريم و ارتباطمون قطع شده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی این رویا نشان دهنده پیشرفتن مطلوب کارهاست

 197. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که هوا ابریه طوری که انگار میخاد بباره و من با عشقم قرار داشتم اما ی چیزی پیش میومد باعث میشد من نرم اما فکر کنم بلخره رفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مانع و یا مشکلی مختصر در یکی از برنامه ریزی هایتان ایجاد می شود.

 198. SSsays:

  سلام. من خواب دیدم زیر پتو هستم و دختر عمم یهو آمد پیشم و صورتشو گذاشت روی لپم (لپ به لپ) بعد خوابید پیشم بعد رفت پایین تر از من خوابید و دستم رو محکم گرفت من هم دستشو گرفتم و فشار دادیم (دستهامونو) تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فقط اشاره به نیات و یا ذهنیت های مثبتی هست که هر دو نفرتان در مورد همدیگر خواهید داشت.

 199. aasays:

  سلام خواب دیدم کسی که بهش علاقه دارم پشت سرم نشسته ومن سعی می کنم ابراز علاقه کنم و خجالت نکشم.مرتب انگشتای دستمو میبردم لای انگشتای دستش و دستشو می گرفتم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، عشق ، لطافت و محبت بیشتری را در ایام آینده تجربه خواهید کرد.

 200. MMsays:

  سلام خواب دیدم که پسرعمم که متاهل هستش دستمو گرفته ونوازش‌میکنه و من‌نگاه میکنم و یکم تعجب میکنم ازکارش،همچنین دیدم که لب پایین ام بزرگ شده ومثل اینکه ژل زده باشم ولی فرم لبامو دوست داشتم وزیبابودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه های جدیدی است که در زندگی بیداری برای شما ایجاد شده است. این انگیزه ها صرفا عاطفی نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. لازم است تا ماهیت این علایق جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش منافع خود در زمینه های تحصیلی یا شغلی استفاده کنید.