تعبیر خواب گرفتن دست معشوق

toptoop.irتعبیر خواب گرفتن دست معشوق

ابن سیرین تعبیر خواب گرفتن دست معشوق در خواب را به نشانه ی پیدایش علاقه و عشق فراوان در زندگی میخوانند اگر کسی درخواب بینید که دست معشوقه ی خود را محکم میفشارد برکت و فراوانی نعمتی را به همراه دارد اگر کسی در خواب ببینید دست عشق خود را می فشارد و این صحنه فقط بصورت تجسم و خیال باشید منظور اینکه در بعضی از خواب ها ما چهره ی خود و شخص مقابل را در قالب دیکری میبینیم در حالی که در واقعیت می پنداریم که کسی که در خواب حضور داشته خودش بوده است جزو خواب های پریشان بوده و تعبیری ندارد درباره ی گرفتن دست دوست پسر و یا دوست دختر در خواب بطور کلی دست گرفتن کسی که به او علاقه داریم و دوستش داریم تعابیر و نظرات متفاوتی وجود دارد که با مطالعه متن کلی پایین میتوانید معانی و تفاسی خوبی را از این باب بدانید در اکثر موضوع امروز توپ تاپ با این عنوان جستجو شده است خواب دیدم که در حالی که میخندم و خوشحال هستم دست معشوق خود را فشار میدهم تعبیرش چیه؟!

toptoop.irتعبیر خواب دست معشوق را گرفتن

اگر کسی در خواب ببینید که معشوقه اش دست او را بشدت فشار میدهد بطوریکه از شدت فشار درد بر او وارد میشود دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز

اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.
 

شیخ طوسی میگوید

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند.

اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

دست

دیدن دست فردی دیگر : ملال

دست بریده شده یا زخمی : بدبختی

دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

دستان کوچک : خیانت

دستان پشمالو : شکست

دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

فقدان دست راست : از دست دادن پدر

فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شکستن دست مصیبت بود

 

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

۲ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

۳ـ اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

۵ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درکِ تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

۶ـ اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .

۷ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

۸ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید . اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

۹ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .

۱۰ـ شستن دست در خواب ، نشانه شرکت در جشن و شادمانی است .

۱۱ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، علامت آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .

۱۲ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .

۱۳ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

۱۴ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانه آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

82 نظر

 1. NasiiiNasiiisays:

  سلام من خواب دیدم یه خونه دارم وتنهام بعد احساس ناامنی میکردم توخونمون یعنی یه اتفاق بد رخ میداد که احساس ترس داشتم همش! بعداون پسری که دوستش داشتم هم باهم بود وقتی میخواس ازخونه من خارج شه دید که خونه من ناامنه رفت داخل خونم وسایلاش گذاشت وکنارم موند وشروع به بازی کردن کرد باهام توحیاط! این خوابو ساعت۴عصر دیدم دوس دارم تعبیرشو بدونم!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در خود انرژی فوق‌العاده‌ای می‌بینی. دوست داری کارهای زیادی بکنی اما نمی‌دانی چه کاری در درجه اول قرار دارد. باید آن را در بهترین راهی که تشخیص می‌دهی صرف کنی تا موفق گردی.

 2. NasiiiNasiiisays:

  لطفا تعبیرخوابی ک گفتم بگین دلم میخوادبدونم!ممنون...!

 3. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم دستم را با تردید میگیرد و بعد می گوید ببخشید که این کاررا کردم ومن درجواب می گویم اشکالی ندارد و حلقه ی دستش را محکم تر می کند میشه بگید این خواب چه تعبیری دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نظر می‌رسد اوضاع عاطفی تو مساعد نباشد. روابط با یکی از دوستان نه تنها بهبود نیافته که روز به روز بدتر می‌شود و همین اثر منفی بر تو گذاشته است. باید کاری کرد که روزگار هجران دوباره به وصل متصل شود.

 4. نغمهنغمهsays:

  سلام در خواب دیدم که مچ دست راستم از طرف کف دستم رشته های داخلی اش انگار گره خورده بود بعد دکتر اون قسمت رو سوراخ کرده بود و گره اش رو باز کرده بود اما رشته اصلی رو که برای باز کردن گره پاره کرده بود وصل نکرده بود و بخیه هم نزده بود. با وجود این که خون نمیومد اما گوشت و رشته های سفید داخل دستم رو میدیدم و با اون دستم که کار انجام میدادم درد می گرفت و هی به همسرم می گفتم که چرا دکتر این رشته رو وصل نکرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دارای افکار بلندی هستید و می خواهید به درجات بالایی برسید هرچندکه با این افکار پیشرفت می کنید ولی حواستان باشد که هرچیزی حد و اندازه ای دارد مواظب باشید که سقوط نکنید.

 5. هدیههدیهsays:

  سلام ببخشید لطفا خوابم رو تعبیر کنیددد من دیشب خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم ( البته این علاقه من یک طرفه هستش یعنی پسره چیزی نمیدونه یا اینکه شاید کسی دیگری رو دوست داره نمیدونم) اون پسر منو صدا میزنه وقتی میرم پیشیش میگه بیا پنجاق( با پنج تا سنگ رو دست بازی میشه بازی دخترانه هست) بازی کنیم بعد من سنگها را ازش میگیرم که بازی کنم یهو دستامو محکم میگیره تو دستاش، تو خواب خیلییییی حس خوبی داشتم و خوشحال بودممم من هم اندکی دستشو محکم گرفتم.... الاان خیلیییییییی خوشحالم کاش این خواب تعبیری خوبی داشته باشه ممنونننن میشم اگه تعبیر کنیدد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 6. دريادرياsays:

  سلام من خواب ديدم كه تو مدرسه قديميم ميرم و پسري رو كه تو مدرسه جديدم دوست دارم اونم اومده، تو حياط مدرسه مياد بغلم ميشينه و دستامو ميگيره بهشون نگاه ميكنه بعد تو چش هاي هم خيره ميشيم و گوشيمو ميگيره ميگه يه چيزي بنويسم به فارسي و شروع ميكنه به دويدن. لطفا تعبيرش رو بگيد، ممنون ميشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر خوب نیست،شخصی شما را در اینده ی نزدیک می فریبد و از شما سواستفاده میکند،تاوان گناهی را در همین دنیا پس می دهید،ممکن است رابطه ای گناه آلود با جنس مخالف خود داشته باشید

 7. NafasNafassays:

  من چند روز پشت سر هم توو عصر ساعت ٦ و ٧ اينا يه خواباي گنگ و عجيبي ميديم كه اصلا موضوعي نداشتن و عين واقعيت بودن و يه شخص ثابتم ميديم ولي قيافش معلوم نبود ولي ميدونستم كيه و خيلي عجيب و ترسناك بود حدود يك هفته يه خوابه ي شكل،معني داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر چیزی را می خواهی باید برای آن تلاش کنی. در عشق ثابت قدم باش و دوست را کسی مپندار که تو را تحسین می‌کند. به نصیحت بزرگان توجه داشته باش تا به سعادت برسی. در کارهایت زیاد دست به دست مکن.

 8. NafasNafassays:

  چندتا چيزي كه ديدم توو خواب ولي بي ربط به هم اينه يه دسته دراز شده و چت كردن با اون ادم و يه بدنه لخت و يه چهرا خوشحال كه يهو ناراحت ميشه،و يه دوست كه اخطار ميده،معني خاصي داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن افراد کوچک آرزوهای دیگران را کوچک می شمارند ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی.

 9. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز عصرساعت 4خواب دیدم تو ی خیابون دارم میدوم یهو ی ماشین از سمت مقابلم اومد مجبور شدم سریع خودمو پرت کنم تو جاده خاکی وقتی بلند شدم دیدم ی بچه هم بغلمه اومدم تو خیابون یهو دیدم تو خونمونم همون بچه هم بغلمه میشه لطفا واسم تعبیرش کنید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از دست کسی دلگیر هستی و غصه میخوری ،اگر به کسی خوبی کرده ای برای خدا کرده ای پس افسوس نخور و از آن شخص دلگیر مباش که خدا جواب نیکی تورا میدهد.

 10. HnanhHnanhsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز خواب دیدم ک تو حیاط مدرسه ای ک الان خواهرم مدیرشه نشستم رو سجاده وتشهد میخونم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک اتفاق پرهیجان عاطفی در پیش داری پس سعی کن خودت را در جریانش قرار دهی و در مقابلش نایست.

 11. HananhHananhsays:

  سلام خسته نباشیدمرسی از زحماتتون من خواب دیدم حاملم و دارم واسه نجات بچم هرکاری میکنم خوابم ی جوری بود انگار میخواستن بچمو بکشن ولی من میزدمشون ممنون میشم واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی سرزنده و شاد و پرنشاط هستید که دائم در رویا و خیال غوطه می خورید. برکت و سعادت در انتظارتان است.

 12. رعدرعدsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

 13. RaadRaadsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آنقدر به مقصود و مراد خود فکر می کنید که حاضر نیستید حتی کوچکترین اهمیتی برای حرف بدخواهان قائل شوید و این بسیار عالی است و چون دارای این اخلاق هستید حتما موفق می شوید.

 14. امیرامیرsays:

  سلام من یکی از دختر فامیل رو دوس داشتم ازدواج کرد ...امشب بطور اتفاقی خوابشو دیدم که کنار هم با یکم فاصله نشستیم و دست راست منو قایمکی و اروم گرفته تو دست چپش ..یکم میگذره یکم دستمو میکشه سمتش تا جایی که دستم رو میبره زیر پاش بعد شروع میکنه به محکم فشار دادن دستم در حدی که هیچ دردی نداشت.من باز به خودم نمیاوردم چون اون دیگه شوهر داره.وقتی دید توجهی نمیکنم دستمو گرفت کشید سمت خودش که رفتم نزدیکش نشستم.. گفتم با خنده فلانی چیکار میکنی نگام کرد لبخند زد که یهو از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برادرم امیر،یک دوره شادی و شادمانی بزرگ در پیش رو خواهید داشت که مربوط به شخص خودتان است.

 15. امیرامیرsays:

  ببخشید من امیرم همون کامنت بالایی.میشه بیشتر توضیح بدید راجب خوابم؟اخه عجیبه که دختری که منو کاملا تنها گذاشت و ازدواج کرد چطور دست منو توی خواب گرفت و فشار داد و منو به سمت خودش کشید؟و اینکه این خواب ربطی به اون و من نداره تعبیرش؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر تعبیری که آورده شد مربوط به شخص خود شماست و ارتباطی با فرد مورد نظر ندارد

 16. شاديشاديsays:

  سلام من خواب ديدم يكي از اساتيدم كه اتفاقا مردي خيلي خوش چهره است منو دوستامُ رسوند خونه و دست منو گرفت و داشت مطلب درسي توضيح ميداد منم يه كمي كه گذشت دستش رو ول كردم تعبيرش چيه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما هشدار می دهد که از گرفتن تصمیمات، عجولانه بپرهیزید که عواقب بدی به همراه دارد.

 17. NafasNafassays:

  سلام خواب ديدم كه تو ماشين با دوستم كه پسره نشستيم و دستم رو ميگيره و يه جاي ديگه هم كف دستامون رو ميذاريم روي هم رابطه ي عاشقانه اي هم نداريم البته من دوسش دارم تعبيرش رو ميگيد؟^____^

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی وجود دشمنی پلید و چاپلوس است. بی رحمی و بی وفایی، خیانت و دزدی.

 18. الهه هاشمیالهه هاشمیsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم تواتاق بعد اون کسی که دوستش دارم قایم شده که انگار نمیدونم اونجاس بعد زیر پتو قایم شده بعد من میفهمم اونجاست بعد دستشو میگیرم اینم دستمو میگیره تعبیرش چیه بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مردم خیال می کنند که شخص ساده ای هستی و به همین دلیل عده ای می خواهند از شما سوء استفاده کنند ،قدری رک باشید و بی پرده صحبت کنید تا آنها از خیال بیرون بیایند.

 19. مینا حسینیمینا حسینیsays:

  با سلام خواب دیدم که سوار یه ماشین گرون قیمت شدم ولی خیلی خوب نمیتونستم کنترلش کنم تا اینکه داشتم نزدیک خونه ی یکی از همسایه ها میشدم که ترمز کردم، ماشین توقف کرد ولی در خونه ی همیسایه باز شد و من پیاده وارد حیاطتشون شدم. اگه ممکنه تعبیرش رو بهم بگین، ممنون و یک خواب دیگه ای که این هم معنیش برام جالب هست اینکه، در یک مهمونی، یک پسر وارد شد با همه دست داد از جمله من و مادرم، دوباره ب دلیلی بیرون رفت و مجدد که وارد مجلس شد فقط به من و مادرم دست داد، میخاستم بدونم تعبیرش چیه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با سلام گرفتن دست مادر شما توسط این فرد معنای خوبی ندارد بیشتر نشانه ی یک تشنج و یا اضطراب روحی بالاست که شاید در اینده ذهن خانواده تان را درگیر سازد

 20. NazilaNazilasays:

  من خواب دیدم دست اون کسیو که دوسدارم گرفتم وباهم قدم میزنیم تو شهر وهمه نگاهمون میکنن ولی هنوز بهش نرسیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به ارزویی که داری به همین سادگی نمی رسی مگر این که علاوه بر تلاش وکوشش توکل را نیز پیشه کنی وامیدوار باشی که لطف خداوندی شامل حالت شود.

 21. رویارویاsays:

  سلام, چند بار به شکل های مختلف خواب یکی از پسرهای فامیل رو دیدم که ایران نیستن و من اصلا بهشون فکر نکردم, به تازگی خواب دیدم ایشون روی چیزی شبیه ویلچره و من تو خواب احساس میکنم منو دوست داره, به من گفتن پشت کمرشون رو نگاه کنم یه عالمه دستگاه و لوله های پزشکی پشتش وصل بود و انگار یه چیزی شبیه زخم بدی هم داشت, تو خواب انگار دوستش داشتم و به خاطر این وضعیتش انگار مردد بودم, اومدم شونه هاشو لمس کنم خودش رو نا خوداگاه با همون ویلچر عقب کشید, و من متعجب و ناراحت شدم انگار تازه فهمید دوباره اومد جلو و دست های منو با محبت تو دستش گرفت منم دستهاشو گرفتم, بازم تردید داشتم , انگار کسی میگفت خوبه که من باهاش ازدواج کنم دو تا خواهرهاشم کمکم میکنن. اما ایشون یک خواهر دارن, میخواستم لطف کنید تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد.

 22. NazilaNazilasays:

  وقبل از اون توشهر همه میخواسن اذیتم کنن بعد که دستمو گرفت دیگ کسی نتونست سمتم بیاد احساس امنیت میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حالا که همه چیز فراهم است خوش باش و این روزها را غنیمت دان. درب های رحمت به سویت باز شده است ولی مراقب باش کبر و غرور باعث نشود که غافل شوی زیرا خوشی نیز ماندگار نیست.

 23. مریممریمsays:

  با سلام و خسته نباشید.در خواب بعد از ظهر دیدم یکی از استادانم که مرد متأهلی است موقع صحبت کردن دستم را گرفت و بعدش هم که کنارم نشسته بود و با همکلاسی دیگرمان صحبت می کردیم من هم دست همان استاد را گرفتم و با هم حرف عادی درباره درس و امتحان می زدیم دانستن تعبیرش برایم جالب است.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خدا با توست همه چیز را فراموش می کنی هر چه که سرنوشت برایت رقم زده همان می شود. در زندگی به آنچه که آرزو کنی می رسی. فقط مراقب فتنه ی دیگران باش

 24. NazilaNazilasays:

  سلام من یه روز خواب دیدم که به مراسم ازدواجی دعوتیم وهمینطور که نشسته بودم فردی قندی روی سرم ساباند تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دخترم نازیلا ساباندن قند یا شیرینی روی سر شما در این رویا نشانه ی خوشحالی عمیق و سر ذوق امدنتان بخاطر رویداد های خوش و خاطره انگیز است

 25. Fateme.arabFateme.arabsays:

  من دیشب خواب دیدم ذرت مکزیکی با عشقم میخوریم

 26. HeliaHeliasays:

  امروز خواب ديدم كه پسري كه دوسش داشتم و اونم منو دوست داشت البته مدتي هست كه از هم جدا شديم خونه مادر بزرگم اومده و من اونو ميبنم ولي به روي خودم نميارم كه ديدمش اونم جلوي اينه ايستاده بود من از اتاق ميام بيرون و يه جا ميشينم بعد جايي بود كه ميتونستم اينه اتاق رو ببينم يك لحظه نگاه ميكنم مينيم كه اون داشته به من نگاه ميكرده تمام مدت بعد اشاره ميكنه با دستش كه بيا اينجا من ميرم پيشش ميبينم كه دست منو ميگره يعني دست راستشو ميذاره تو دست راستم بعد ميگه بيا باهم دوباره دوست شيم...خواستم ببينم تعبيرش چي هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگران سردي اين رابطه نباش. به مرور زمان و با شناخت بيشتر همه چيز تغيير خواهد كرد و اين رابطه محكم خواهد شد.

 27. مریممریمsays:

  با سلام.خواب دیدم در یک پارک یا شهر بازی هستیم که دریاچه ای دارد و برخی قایق سواری می کنند. من هم می خواستم سوار قایق شوم گفتند باید امتحان بدهی. برای امتحان مرا توی سالنی بردند که میز بزرگ مستطیل شکلی داشت مرا یک طرف میز نشاندند و کاسه ای جلویم بود . انتهای میز چیزی شبیه مانیتور بود. من همینطور نشسته بودم و منتظر امتحان بودم که یکدفعه مار بزرگی از داخل مانیتور بیرون آمد و سرش را داخل کاسه ای که جلوی من بود کرد و چیزی از آن در آورد و می خواست به دهان من بگذارد، ترسیدم و چشمهایم را بستم و در همان حال شنیدم که: رد شدی!!! لطفا تعبیرش را بگویید. ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حسودان و رقیبان باعث عقب افتادن کارهای تو شده اند ولی خداوند حقشان را می‌پردازد و از گناهانت می گذرد و آنچه را که می خواهی به تو می بخشد.

 28. مریم محمدجانیمریم محمدجانیsays:

  سلام من خواب دیدم چند نفر هستن که انگاری میخوان یه خبر خیلی مهمی به یه نفر نرسه نمیدونم انگاری یه کسی رو کشته بودن یا یه همچین چیزایی میخواستن یه نفر نفهمه یه سری نشونه هایی بود که من برای اونی که قرار بود نفهمه به زور وویواشکی نگه داشتم یک برگه بود توش نوشته بود برایرحل مسئله ریاضی باید چیکار کنیم انگاری رمزی نوشته بود بعد پایین نوشته اسم طرف رو نوشت یه توضیح کوچیک که بینشون یه عالمه نقطه چین بود... بعد من مردی که فک کنم همسرم شده بود رو که همیشه حالت عادی نداشت و مدام نمیدونم کیو ولی کاکش میزد رو من زدم و اویزونش کردم شبش دیدم رفت برام لباس خرید انگاری لباس عقد بود اما دامن بلند و یه جلیقه بود که برام خیلی گشاد بودن بعد وارد مجلس که شدیم گفتم صبر کن باید دست همو بگیریم و بریم داخل وقتی دست همو گرفتیم بهترین حس دنیارو داشتم بهش گفتم یکم بشینیم تو فقط امشب با من خوبی و اجازه میدی دستتو بگیرم اونم انگاری دوسم داشت ولی قبل از عقد خیلی باهم بد بودیم انگاری باهم لجبازی میکردیم وواخرین بارم من زده بودمش خلاصه اینکه ظاهرا جشن بود اما انگاری داشتن شام میدادن ...بعد نشستم دیدم نامزدم نیست یادمه محمد صداش کردم وقتی پیداش کردم ...حس خیلی خوبی داشتم انگاری داشتیم کم کم عاشق هم میشدیم نمیدونم چی شد احساس میکردم همسرم معتاده و من باید بسازم با این بی ثباتی عاطفیش و خوبش کنم و اخرشم با یکم ناراحتی و کلی ذوق از اینکه دست همو گرفتیم و عاشق هم شدیم از خواب بیدار شدم در ضمن چهره مرد رو ندیدم و نمیدونم اصلا کیه؟؟تعبیر این خواب چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روز به روز کارت رونق بیشتر می گیرد. همای سعادت بالای سرت سایه انداخته است. در جستجوی چیزی هستی که نزدیک توست. بیشتر دقت کن، پیدایش می کنی

 29. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم وکیل کسی که ازش شاکی بودم دستمو گرفته بود و منو داشت میبرد حس گرم و صمیمی داشتم بعد از زیر یک جایی که پر از درختهای انگور بود گذشتیم میخواستم بچینم حس کردم بعضیاشون هنوز غوره هستن و شیرین نشدن منصرف شدم ولی علی رغم این دور درختها پر از زنبور عسل بود و من میترسیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با مشکلات عاطفی روبرو می‌شوی. از طرفی رفتارهای خشک و خشنت، از تو چهره نامطلوبی می‌سازد و او را فراری می‌دهد. درست است که مشکلاتی با هم دارید اما این دلیل نمی‌شود که خودت را ببازی و اخم کنی.

 30. Mar.sa.naMar.sa.nasays:

  من تا الان ۵ بار خواب دیدم پسری رو که امده خواستگاریم بدون هیچ دوستی قبلی و با اینکه منم خیلی ددسش داشتم و دارم مادرم بدون مشورت با من گفته ن. خواب دیدم بااین پسره ک من دوسش دارم دوست شدیم او دست منو گرف و منو بغل کرد.و دیشب دوباره خواب دیدم ک با مادرم بدون اینک ب من حرفی بزنه صحبت کرده ک فردا شناسنامه هارو بیاره واسه کارای ازمایش و عقد و عصر همون موقعه منو دید اومد سمتم و منو محکم تو بغل کرد (۵بار خوابی ک دیدم تو همشون منو بغل کرده و دستمو گرفته )کاش این خوابها تعبیر میشد این خواب چ تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کمی به احساسات و عواطف دیگران احترام بگذار. زمانی که با تو صحبت می‌کند، حتی اگر واقعا حواست پرت است سعی کن با جملاتی به او نشان دهی که مثلا توجه کافی را داری.

 31. Mar.sa.naMar.sa.nasays:

  من تا الان ۵ بار خواب دیدم پسری رو که امده خواستگاریم بدون هیچ دوستی قبلی و با اینکه منم خیلی ددسش داشتم و دارم مادرم بدون مشورت با من گفته ن. خواب دیدم بااین پسره ک من دوسش دارم دوست شدیم او دست منو گرف و منو بغل کرد.و دیشب دوباره خواب دیدم ک با مادرم بدون اینک ب من حرفی بزنه صحبت کرده ک فردا شناسنامه هارو بیاره واسه کارای ازمایش و عقد و عصر همون موقعه منو دید اومد سمتم و منو محکم تو بغل کرد (۵بار خوابی ک دیدم تو همشون منو بغل کرده و دستمو گرفته )کاش این خوابها تعبیر میشد این خواب چ تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حوادثی در روابط تو با یک دوست پیش می‌آید که اثر منفی بر تو خواهد گذاشت. باید دوباره روحیه و افکار خود را بازسازی کنی و خودت را با موقعیت بوجود آمده تطبیق دهی. نگران حرف‌های اطرافیان و دوستانت نباش.

 32. کبی احمدکبی احمدsays:

  سلام خواب دیدم دستهای دوست پسرم خیلی لاغر شده من ناراحت شدم و هر دو دستشو فشردم با دستام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

 33. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم نامزدم با بالاتنه ای برهنه رو زمین نشسته و من و خواهرم با چندتا خانم دیگه بالا سرش وایسادیم من هم ی پاکت میخواسم بهش بدم ک از محتواش فقط ی ظرف نخود و پیراهن یادمه یادم نیس این پاکت رو ازم گرفت یا ن لطفا واسم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به ان برسی اگر کسی را رنجانده ای

 34. علی اصغر زادهعلی اصغر زادهsays:

  ببخشید من یه دختری هست توی دانشگاهمون که من خیلی دوسش دارم. اونم اینو میدونه. ولی نمیدونم اونم منو دوست داره یانه. خواب دیدم که تو دانشگاه دست هم دیگه رو خیلی عاشقانه گرفتیمو داریم قدم میزنیم. کسی هم تو دانشگاه نبود. بعدش خواستم ببوسمش که مانع شد .بعدش یکی از هم کلاسیام که دختر بود اومد به من گفتش که اون دخترو دوست داری؟ منم گفتم اره. گفت تو نگران نباش من واست درستش میکنم. این تعبیرش چیه؟

 35. ZeynabZeynabsays:

  سلام من خواب دیدم که عشقم یعنی سال پیش با رابطه داشتیم اما خیلی وقته که ازش خبرندارم و از هم جدا شدیم.. او آمده بود به دنبال من در خونمون و سپس منو برد به یه مکان نمیدونم یه جای شبیه بیمارستان در راه خیلی منو به خودش نزدیک کرده بود و دستامو میگرفت و مرا در اغوش میگرفت من ازش دور میشدم و میگفتم کسی میبینه اما اون میگفت مهم نیست و نزدیکم بمون بعد ک به اون مکان رفتیم و دیگه چیزی یادم نمیاد و انگار همه چی غیب شد و بعدش انگار من دنبال خونه اون میگشتم اما پیداش نکردم و از خواب بیدار شدم میشه تعبیرش کنید چند شبه هی خواب عشقم که خیلی وقته رفته رو میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر به دنبال خوشی و رسیدن به مراد دلت هستی باید سختی ها را تحمل کنی اگر کمی صبر داشته باشی به خواسته هایت می رسی ولی با عجله همه چیز را خراب خواهی کرد.

 36. AlirezaAlirezasays:

  سلام من خواب دیدم که عشقم یه سال که ازش جداشدم حیج خبری ازش ندارم او امد پیشم دستم محکم رفته بود منم دستشو محکم گرفته بودم تعبیرش کنینن خواهشا خیلی برام مهمه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه به نشانه ی درد بلا و رنج است و در موارد نیز به معنای امتحان شدن

 37. دنا ميريدنا ميريsays:

  سلام ميشه خواب منو تعبير كنيد خواب ديدم پسري كه دوستش دارم و خيلي وقته از هم دور و بي خبريم، يه جايي مثل دانشگاه جلوم سبز شد و اومد پيشم و رفتيم و تو راهرو رو ٢ تا صندلي نشستيم و دست من و گرفت تو دستش و با هم حرف زديم و خوشحال بوديم. يعني چه تعبيري داره؟! تو خواب از اينكه دوباره ديدمش و پيشم بود خيلي خوشحال بودم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای تجربه ای تلخ و فراموش نشدنی برای شماست

 38. Sara ahadiSara ahadisays:

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوسش دارم دستامو گرفته ولی دستای من به دلیل سردی هوا خیلی خشک شده بودن و اونم این قضیه رو متوجه شده بود میشه بگید تعبیرش چیه ؟! :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فقط به نشانه ی این است که در ادامه ی مسیر زندگی باید محتاط عمل کنید

 39. علی اصغر زادهعلی اصغر زادهsays:

  ببخشید یه دختری هست که من خیلی دوسش دارم. اونم اینو میدونه. ولی نمیدونم اونم منو دوست داره یانه. خواب دیدم که تو دانشگاه دست هم دیگه رو خیلی عاشقانه گرفتیمو داریم قدم میزنیم. کسی هم تو دانشگاه نبود. بعدش خواستم ببوسمش که مانع شد .بعدش یکی از هم کلاسیام که دختر بود اومد به من گفتش که اون دخترو دوست داری؟ منم گفتم اره. گفت تو نگران نباش من واست درستش میکنم. این تعبیرش چیه؟

 40. دلارادلاراsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که برهنه دراز کشیدم و پسرخاله م دست چپ منو گرفته و از بازوی من داره خون میخوره و من بی تحرک و ساکت اونو نگاه میکردم. خواستم تعبیرشو بفرمایید. باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای شکست و ضربه سخت خوردن از جنس مخالف خودتان است کسی که محتمل است از احساسات پاک شما سوءاستفاده کند و باعث نومیدی و رنجش شود

 41. دلارادلاراsays:

  ببخشید من خوابم رو دوباره عرض میکنم و کاملتر. من ۳ یا ۴سال پیش خواب دیدم که برهنه روی زمین دراز کشیده ام و یه آقایی از اقواممون از بازوی سمت چپ من خون میخوره. و من بی تحرک هستم و حرفی هم نمیزنم. بعد توی واقعیت بعد از چندسال که ازین خواب میگذره من با ایشون یعنی همین آقا که از بازوی من خون میخورد نامزد کردم ولی متاسفانه بعد از چندماه ما از هم جدا شدیم. ولی این خواب من هنوز دقیقا یادم مونده خواستم ببینم تعبیرش چی میشه خیلی از سایت ها گشتم ولی متاسفانه تعبیر درستی پیدا نکردم. ممنون میشم برام تعبیرش کنید. باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم دلارا با توجه به توضیحاتتان نشان دهنده ی این است که مردی بد ذات فریب کار و هوس باز ممکن است از احساسات پاک شما سوءاستفاده کند در حدی که باعث افسردگی شدید و جبران ناپذیر شما شود

 42. NastaranNastaransays:

  سلام میشه خوابه منو تعبیر کنییید لطفااا من خواب دیدم که عشقمو بعده ۴ماه فاصله و دوری میبینم بغلش میکنم و دستای همو محکم میگیریم ولی همش میترسیم که از هم جدا شیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم نسترن محکم فشار دادن آغوش معشوق سابق در این رویا به نشانه ی غرق شدن شما در کوهی از مشکلات و غصه های روحی است این روزها کمی بیشتر به خود برسید و از فکر و خیال پرهیز نمایید

 43. ساراساراsays:

  سلام من موقع اذان صبح خواب دیدم کسی که دوسش دارم دست منو محکم گرفته و میدود انگار داره فرار میکنه و منم با خودش میکشونه و میبره خیلی محکم گرفته بود دستمو میشه لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا بیشتر می تواند به شما یک هشدار جدی و اما مهم بدهد ممکن است بخاطر غفلت هایی که این روزها از شما سر می زند دچار دردسر شوید پس کمی بیشتر و با حوصله تر به انجام امور شخیتان بپردازید

 44. RaadRaadsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم باخواهرم کنار باغچه نشسیم و من ساقه ی گل رو لمس میکنم ک هنوز گل نداده انگار اوایل خنکی هوا بود چون ی ذره عرق کنده بودم ولی یهو ی باد ملایم خنک شروع کرد ب وزیدن ک احساس خوبی بهم دس میداد اون یکی خواهرم اومد بهم گف در رو باز کن تو کوچه نگاه کن خاله اینا نیومدن منم در رو باز کردم تو کوچه هیچکی نبود و کوچه هم صاف صاف بود ممنون میشم ازتون تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید شد

 45. ststsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که دست دوتا از دوستامو گرفتم و خیلی خوشحالم و هرجا میرفتم اونا رو هم با خودم میکشوندم چون هردوشون دو طرف من بودن و من بین اونا و دست اونا رو گرفته بودم در ضمن خواستم بگم که من دختر هستم و اونا هم دخترن و ما الان هم با هم در ارتباط هستیم ممنون میشم اگر تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر دوستانی که اشاره کرددید هم جنس خودتان هستند خوب و خیر است و به نشانه ازدیاد محبت صمیمت و قابل اعتماد بودن اطرافیانتان میباشد

 46. HananhHananhsays:

  سلام من چندبار خواب دیدم ک دارم ب نامزدم خیانت میکنم و خیلی هم پشیمونم میترسم از دسش بدم همش دارم تو خواب میگم دوسش دارم لطفا واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید رویای شما بیشتر خبر از یک هشدار می دهد

 47. nazaninnnazaninnsays:

  خواب دیدم با کسی که دوستش دارم نشستم بعد اون دستمو گرفته بود و باهاش بازی میکرد اگه زودتر بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بازی کردن با دست معشوق به نشانه سرخوشب لذت و عیش و نوش است

 48. s.as.asays:

  خواب دیدم با مامانو بابام و کسی که دوسش دارم رفته بودیم مشهد...رفتیم هتل بعد رفتیم زیارت کسی که دوسش دارم با مامان رفت قسمته زنانه منو بابام رفتیم مردانه تو حرم زیارت بعدش حدود یه ساعت بعد تو یکی از حیاط های حرم همدبگه رو پیدا کردیم..کسی که دوسش دارم چادر گل گلی پوشیده بود با مامانم..آمدیم کنار هم تو حیاط حرم پیشانیشو بوس کردم و دست به دست هم رفتیم بازار رضا خرید بعد از خاب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی نزدیک شدن شما و معشوقتان به آرزوهایتان است

 49. ArashArashsays:

  سلام.من تو خواب دیدم که دوست دخترم که قبلا با هم صمیمی بودیم و الان دیگه کات کردیم تو خواب همو توی خونه پدر بزرگم میبینیم و بعدش اون دستش و واسه سلام به طرف من دراز کرد بعدش یهو پشیمون شد و خجالت کشید دستش و برد عقب منم چون دیدم خجالت میکشه دستش و نگرفتم ولی با هم عادی بودیم وبا هم حرف میزدیم.ممنون می خواستم بدونم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این رویا افکار پریشان و مضطرب معشوق سابقتان درباره شماست به این معنا که در روزهای اخیر به شما فکر میکرده اند

 50. (: Aref(: Arefsays:

  من خواب دیدم که کسی که دوسش دارم (دوست دخترم)دستمو گرفته و به خونشون میبره . تعبیرش چی میتونه باشه ؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پيشنهاد يك سفر بسيار عالي به تو مي‌شود پس موقعيت را از دست نده و با اين سفر روحيه‌ات را تقويت كن.

 51. fatemehfatemehsays:

  سلام من مدتیه عشقم ترکم کرده خیلی ناراحتم دلم میخادبرگرده دیشب خواب میدیدم دعوت شده بودخونه مایه جورایی نامزدکرده بودیم باهم حرف زدیم ومن دستاش روتودستم گرفته بودتعبیرش چی میشه اگه میشه به ایمیلم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر آن است که ایشان در حال حاضر به فرد دیگری جز شما فکر میکنند و قصد دارند تا رابطه ای جدید و عاطفی را شروع کنند

 52. s.as.asays:

  خاب دیدم که خودم و دختری که دوسش دارم چیزی نذر داریم حاجتمون درست شد داشتیم نذرمونو ادا میکردیم پیش امام زاده عبدالله بودیم دوتایی سینی.گرفته بودیم نمی دونم آش بود نمی دونم چی بود تو.کاسه یه بار مصرف بود داشتیم پخش میکردیم بین مردم .بعد تموم که شد گفتیم خب خداروشکر که حاجتمون روا شد بعد از خاب پریدم. ممنون میشم تعبرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توجه به اینکه در حال انجام کاری خیر در این رویا بوده اید بیانگر این است که در لحظه های سحت و کسالت بار زندگی هر دوی شما یاری خواهید شد

 53. مهشیدمهشیدsays:

  سلام من به پسری علاقه دارم و از علاقه او ب خودم مطمئن نیستم و اون فامیل است خواب نزدیک ساعت ۴ صبح دیدم: دیدم که خونه ی یکی از فامیل ها بودیم که آن پسر هم انجا بود زمانی که ما میخاستیم از انجا برویم و من داشتم با دیگران خداحافظی میکردم و رفتم ناگهان دستم را گرفت و من از تعجب و خوشحالی در چشمانش خیره شدم و اون نیز ب من خیره شد و خندید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خندیدن ایشان به شما نشانگر این است که نیت خوبی در سر ندارد و فقط تظاهر به علاقمندی میکند و به فرد دیگری در واقعیت فکر میکند

 54. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با یکی از دوستام خونه خواهرمم و زلزله 7/6دهم ریشتری اومد ولی چیزی رو خراب نکرد ماهم وایساده بودیم فقط خونه داشت تکون میخورد و منم میگفتم زلزله 7/6دهم ریشتریه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در یک لحظه شما از آینده‌ای که همیشه از شما دوری می‌کرد و مشخص نبود باخبر می‌شوید و آن کلید راهنمایی که همیشه دنبالش بودید آشکار می شود.

 55. سولمازسولمازsays:

  سلام من خواب دیدم دست کسی که عاشقش هستم رو گرفتم (عشقم ی طرفه است ) نمیدونم انگشت وسط بود یا انگشت حلقه منو فشار داد ب طوری ک دردم گرفت بعد من دستشو بوس کردم و اون گفت نکن این کار رو بقیه میبینند میشه لطف تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انتخاب دوست شان خانوادگیتان را در نظر بگیرید. با هر کسی ک از راه رسید نشست و برخواست نکنید. نذری دارید که به حاجتتان می رسید و نذرتان را ادا میکنید

 56. بهنام خرمبهنام خرمsays:

  با سلام. من چند ساله عاشق دختریم بهش هم گفتم شمارشان دارم هرشب بهش پیام میدم اما منو بیجواب میذاره هیچ رابطه دوستیم هم نداشتیم. دیشب خواب دیدم عشقم داره راه میره منم پشت سرشم بهش نزدیک میشمو میگم دوست دارم عاشقتم اما توجهی نمیکنه بعد همینجور ک راه میریم بهم نزدیکتر میشیم بعد عشقم دستمو میگیره منم خیلی احساسی میشم بعد وای میسیم بعد بهم میگه با من ازدواج میکنی دوتامونم حالمون شاده.خاهش میکنم تعبیرشو استاد بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت‌ها را نبايد از دست داد. كسي كه اول فرصتهايش را از دست مي‌دهد و بعد براي از دست دادنش غصه مي‌خورد، دچار جهل مركب شده.

 57. سامانسامانsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم یه طرف یه رود خونه نشستم و اون دختری که میخوامش اونطرف رودخونه بعد من با تردید دستمو دراز کردم به سمتش که کمکش کنم از رود رد شه بعد اونم خیلی بی رغبت دستشو میده بهم و از رودخونه رد میشه بعدش میخواست که بیفته تو اب من میگیرش بعدش خودشو میندازه تو بغل من و شروع میکنیم به بوسیدن لب همدیگه البته اون بیشتر اقدام‌میکنه به این عمل تعبیرش چیه؟ :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تكليفت کاملا روشن می شود و از بلاتکلیفی خارج خواهی شد و این همان چیزی است که برایت مدتی است دغده شده است.

 58. پانته آپانته آsays:

  من خواب دیدم پسریو ک دوست دارم توی یه قسمت از خوابم که ترسیده بودم یهویی از ترسم دستشو گرفتم و فشار دادم و سریع متوجه شدم ک کار اشتباهی کردم و دستشو ول کردم و متوجه شدم که دستش خیس و انکار عرق کرده بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رسیدن به آرزوی قلبی - رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که دارید حتما به نتیجه مثبت خواهد رسید.

 59. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب مامانم ک تازگیا فوت شده رو دیدم ی کاسه بستنی بهش دادم وقتی میخواست بخوره دید داخلش چندتار مو افتاده بهم گفت بگیر ک مو داخلشه منم موهارو از داخلش بیرون اوردم کاسه بستنی رو دادم دست خواهرم لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی در کنارتان یا نزدیکانتان است به او کمک کنید تا نسبت به شما و مسائل اطرافش حس بهتری داشته باشد.

 60. امارداماردsays:

  سلام وقت بخیر.. خواب دیدم دستمو سمت مردی که دوسش دارم (اما مدتیه جدا شدیم) کرفتم اون هم دستشو جلو اورد و دستمو گرفت.. و اینکه جایی که بودیم پنجره ی کوچیکی داشت یه پرده ی کوچک هم داشت، خواستم پنجره رو باز کنم که اون هم بهم گفت بازش کن یکم گرممه... وقتی باز کردم گنجره کامل باز نشد اما از لای درش باد میومد و پرده رو تکون میداد.. چنجره خیلی کوچیک و طاقی شکل بود بالاش.. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شانه ی پدر و برادری مهربان است که شما را در انجام کاری یاری می دهند. و همچنین نشانه تغییرات مهم در زندگی است.

 61. مهرسامهرساsays:

  سلام . خواب دیدم سه تا خواستگار برام اومدن، در معاشرت با خواستگار اولی و دومی دست ندادیم، ولی در معاشرت برای ازدواج ، خواستگار سومی یکدفعه دستمو گرفت و فشرد واحساس کردم خیلی علاقه مند شدم همینطور من دستشون رو فشردم و احساس خوبی به من میداد .بعد خواستگاری رسمی اومدن و قرار شد با هم ازدواج کنیم . من فقط از پشت ایشون رو دیدم صورتشون رو ندیدم. اسم این خواستگار هم اسم کسی هست که در واقعیت تازگیا اومدن و ردشون کردم ولی از نظر هیکل مثل اون نبودن. تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با شخص جدیدی آشنا خواهید شد که به نفع شماست. پیشرفت در مسائل کوچک وجود دارد.

 62. للsays:

  سلام، من خواب دیدم با خانوادم در یک شهر جزیره‌ای مانندیم و تنها راه خروج از اون شهر اگر قایق نداشته باشیم یه پل هستش که به یه شهر دیگه وصله، سعی میکنیم از اون شهر خارج بشیم ولی موقع عبور از پل سربازی مانع خروج من میشه (همراه با خانوادم پل کوچیکه) تا اینکه دوباره بدون خانوادم با مردم دیگه سعی میکنیم از این شهر خارج بشیم ولی پل خراب میشه (ایندفعه که تنهام پل بزرگه) و شخصی رو اونجا میبینم که نمیزاره کسی از شهر بره و میرم پیشش و ازش شکایت میکنم؟ من این خواب رو صبح دیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت ها را از دست ندهید.در موردی عاطفی شخصی با نادانی در کار شما سنگ می اندازد با صبر و حوصله و ‌توضیح به موقع شما شک و شبهه ها از بین خواهد رفت.

 63. مهرسامهرساsays:

  سلام من همونیم که دو روز پیش خوابمو تعریف کردم، لطفا زودتر تعبیرشو برام بذارید، خیلی کنجکاوم بدونم. ممنونم. ببخشید نوشتم از نظر هیکل منظورم قد و قواره بود .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها نسبت به اطرافیانتان مهربانتر رفتار می کنید.این رویه شما تاثیر مسبتی بر روابطتان خواهد گذاشت

 64. El RaEl Rasays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دستم تو دست یک خانومی هستش که من می شناسمش ولی اون من رو نمی شناسه (منظورم تو واقعیت هستش) هی بهم لبخند می زنیم گاهی هم می خندیم و تو خیابون با هم راه می ریم و یک پسری که هم سن خودم بود هم همراهمون بود و من یک حس مثل عاشقز به خانوم داشتم. خیلی ممنون می شم که تعبیرش رو برام بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از معشوق خود بیخبر و دلتنگ او هستی و درآرزوی دیدار او می باشی ،امیدوار با ش و از خداوند یاری بخواه که به مرادت می رسی

 65. دنادناsays:

  سلام من خواب ديدم دوست پسرم كه خيلي دوستش دارم ( ولي ارتباط زيادي با هم نداريم) رو تو يه جاي شلوغ ديدم و اون از اينكه من و ديد خيلي خوشحال شد و اومد پيشم و بهم با يه حالت درماندگي گفت كه من ميخوام طلاقش بدم من نميخوامش، (و من خيلي تعجب كردم چون تو خواب أصلا نميدونستم كه تو اين مدت كه من نبودم چطوري شده كه ازدواج كرده كه حالا داره حرف از جدايي ميزنه) و من هم فقط بهش گفتم تو كه تصميم به ازدواج نداشتي أصلا چي شد يهو ؟، و دوباره گفت من نميخوامش و ميخوام طلاقش بدم . و اين حرفا رو كه ميزديم انگار داشتيم از يه خيابون رد ميشديم و ميرفتم سمت ديگه خيابون. اون سمت تو يه مغازه يه دختر رو ديدم كه انگار ميدونستم اين همون دختري هست كه باهاش ازدواج كرده ولي با هم قهر بودن و كاري به هم نداشتن. و رابطه من و اون با هم خيلي خوب بود دست انداختم دور شونش و از پشت رو كولش بودم و تو خواب مطمئن بودم كه حالا كه داره حرف از طلاق اون ميزنه ديگه رو انتخاب من خيلي مطمئنة و ديگه من و ول نميكنه. تعبير اين خواب چيه واقعا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه تو با او باید همین‌طور دوستانه و بدون خصومت باقی بماند. از هرگونه سهل‌انگاری دوری کن و بیهوده بهانه دست دیگران نباید بدهی چون بعضی‌ها منتظر بهانه‌ای هستند تا بین شما را خراب کنند.

 66. siminsiminsays:

  سلام من امروز صبح خواب شخصی رو دیدم که دوستش دارم ولی اون داره کارهای عقد و عروسیش رو انجام میده...تو بخشی از خوابم دیدم ،که رفتم پیشش داشتم باهاش حرف میزدم ولی حس کردم سختمه رو پاهام بایستم ،یکدفعه پاهام شل شد،برای اینکه نیفتم دست گذاشتم رو پاش. واقعا تو خواب همه چی رو حس میکردم.اول یخورده معذب شدیم فکر کنم بهم گفت مراقب باش، گفتم یه مدته اینجوری شدم سختمه رو پاهام بایستم.یخورده با هم حرف زدیم دقیق یادم نیست چی گفتیم بعد خواستیم از پله ها بریم پایین دیگه پاهام مشکلی نداشت،دستش رو گرفتم ولی خجالت کشیدم ول کردم(یا فکر کردم چون رییسمه میگه این چه کاریه این دختر میکنه ،دستش رو ول کردم) ولی باز دست هم رو گرفتیم،فکر کنم برای بار دوم اون گرفت.من خیلی حس خوبی داشتم که دستم رو دیگه ول نمیکنه.رفتیم پایین پله ها دیگه دستمون همش تو دست هم بود تا اینکه میخواستم به کسی زنگ بزنم دیدم هی زنگ میزنم شماره اشتباه یادم نمی اومد تو خواب شمارش دقیقا چیه دستش رو ول کردم که دوباره زنگ بزنم ولی کنار من مونده بود و بهم یجورایی توجه میکرد که من حس میکردم منتظره کارم تموم بشه و دوباره دستم رو بگیره...من خیلی خوشحال بودم از اینکه دست هم رو گرفتیم و اون هم دیگه دست منو ول کنه...ممنون میشم بهم بگید تعبیری داره یا نه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رازت را به کسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده میشود به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده . اطمینان داشته باش که روزهای بهتری در پیش خواهی داشت

 67. AmirAmirsays:

  سلام لطفا خوابم رو تعبیر کنید چند وقت پیش خواب دیدم جلوی در خونمون معشوقمو محکم بغل کردم چند روز بعدشم خواب دیدم دست معشوقمو گرفتیم و توی خیابون راه میریم یه مدتیه قراره از هم جداشیم بیوفته ولی معنی این خواب هارو نمیفهمم.. البته بگم قبل از این دوتا خواب اصلا بهش فکر نمیکردم، خوابمم خیلی واضح بود طوری که انگار واقعا این کارارو انجام دادم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دارای افکار بلندی هستید و می خواهید به درجات بالایی برسید هرچندکه با این افکار پیشرفت می کنید ولی حواستان باشد که هرچیزی حد و اندازه ای دارد مواظب باشید که سقوط نکنید.

 68. afsoongarafsoongarsays:

  سلام خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید خیلی واسم مهمه..من خواب دیدم تو یه جای جشن مانندی بودیم و من با دوستانم بودم و کسی که دوسش دارم یهو جلوم پیدا شد و گفت بیا بریم من اینجارو دوس ندارم و رفتیم و موقع قدم زدن دست منو گرفت بعد با چن تا دختر هم حرف میزد و من هیچی نمیتونستم بگم..لدفن تعبیر کنید

 69. نیمانیماsays:

  سلام خسته نباشید خواب منم دقیقا مثل آقا امیر بود یعنی من هم کسی که دوستش دارم رو جلوی در خانه ام با ذوق بغل کردم انگار که خیلی وقت باشه همو ندیده باشیم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت این است که آرزوها و هدف های بزرگی در سر دارید که بخش بیشتر آن مربوط به احساسات شماست که خوشبختانه در این زمینه موفق عمل خواهید کرد

 70. ساناساناsays:

  سلام من وشوهرم داريم از هم جداميشيم ودر موقعيت دادگاه رفتنو اينا هستيم واين جدايي دلي مشخص نداره يا حداقل من دليلشو نميدونم ولي خانوادش بهم گفتن مشكل شخصيتي داره برو جداشو ولي من باور نكردم دم صبح خواب ديدم خوانوادش بااومدن ديدنم ونشستن سر يه سفره ي بزرگ غذا بعد يه آقايي نشست روبرويه من وشروع كرد به شعر خوندن مدام حرفاش روباشعر ميخوندوبه من ميفهموند كه اين خانواده پشيمون هستن بعد من بليط داشتم برم امام رضا يهو جلوجمع شوهرم گفت پاشو تابريم منم گفتم من بادوستام ميخوام برم امام رضا اونم دستمو گرفت تودستش وپيشونيمو بوسيد ولي من توخواب ازش خيلي ناراحت بودم ولي جلو خونوادش هيچي نگفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اجازه بدهید زمان و سرنوشت کار خودش را انجام دهد مطمعن باشید دیدن این رویا گواهی بر مظلومیت شما دارد و دیر یا زود کسانی که به ناحق دلی را شکستند مجازات می شوند و تاوان پس میدهند

 71. KianaKianasays:

  سلام.من خواب دیدم داشتیم با مامانم از یه خیابونی رد میشدیم.توو خواب سرتاپا مشکی تنم بود و انگار که افسرده بودم..بعد کمی که جلوتر رفتیم یهو احساس کردم یه ماشین داره برام بوق میزنه..اولش توجه نکردم ولی بعد ک ب خیابون نگاه کردم دیدم همون کسی ک دوستش دارم، رو صندلی شاگرد توو همون ماشین نشسته و یه دختر هم کنارشه..دختره تا منو دیدبا لبخند گفت"بیا با تو کار داره"...بعد پسره از ماشین پیاده شد و دستاشو سمت من دراز کرد اما من نمیتونستم حرکت کنم..سرجام خشک شده بودم انگار..بعد پسره اومد دستامو گرفت و کشید طرف خودش و منو بغل کرد. علاوه بر اینکه گرمیِ دستاشو توو خواب یادمه، وقتی هم بغلم کرد و سرم رو سینه ش بود،ضربان قلبشو به راحتی حس میکردم. خیلی خواب خوب ولی عجیبی بود چون انتظارشو نداشتم که ببینمش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همچنان به رفتارهای نامناسب تان ادامه دهید دچار مشکلات فراوانی خواهید شد و امکان دارد عشق زندگی تان را از دست بدهید پس مراقب حرکاتتان باشید

 72. نگیننگینsays:

  سلام وقتان بخیر من در دانشگاه که درس میخواندم پسری بهم تمایل نشان میداد ولی هرگز بهش رو نمیدادم تا اینکه عاشقش شدم به علت یک تعداد مسایل از دانشگاه ما تبدیلی گرفت و به دانشگاه دیگر رفت و منم دیگر بهش توجه نکردم ولی هر وقت او بخوابم می آید با وجودیکه من بهش دیگه فکر نمیکنم خیلی باعث اضطرابم شده به گونه های مختلف بخوابم می آید لطفا تعبیر کنید ممنون تان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روابط دوستانه پوچ و نه چندان محکم، حیله گری و فریبکاری و مکاری، آسیب رساندن به دیگران ناراحت کردن آنها

 73. adminadminsays:

  سلام. من خواب دیدم موقع نماز دختر خالم دستشو گذاشت روی دست من تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان دهنده علاقه و ارادت قلبی است که دختر خاله تان به شما و خانواده تان دارند هر چند اگر آن را بروز ندهند

 74. FarzaneFarzanesays:

  باسلام ممنون ازپیج خوبتان. نزدیک اذان صبح خواب دیدم بافاصله یک متر از سطح زمین با پاهای جمع درحال پرواز بدون بال هستم درهمین لحظه یه سری افراد ناشناس که من احساس میکرد روح اجنه وشیاطین در وجود آنها هست بسمت من حرکت میکردن ومن هرکدام را با گرفتن دستم به سمت آنها وبلند صلوات فرستادن یکی یکی آنهارا دور میکردم وچون میخواستم به بردارم برسم به راه خود ادامه دادم در راه احساس کردم مورد چشم زخم قرار میگیرم اگر مردم بفهمند پرواز من را پس با انداختن چادر بر روی پاهایم سعی به مخفی کردن پروازم داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افراد ناشناسی که در این رویا دیده اید برخی از دوستان شما هستند که صفات اخلاقی خوبی ندارند و ممکن است از آن ها الگو برداری کنید بهتر است روابط خود را با ایشان قطع نه ولی کمتر کنید

 75. NashnasNashnassays:

  سلام و اررض ادب من خواب دیدم که کنار پسر موردعلاقم نشستم(اون پسر در جریان نیست ک دوستش دارم) و دارند از ما عکس می اندازند اونی ک از ما عکس می‌گرفت هی میگف بهم نزدیک تر بشیم و شدیم من هم به او تکیه دادم و انگشتم را روی شانه اش تکان می دادم که یک دفه دست مرا گرفت و بوسید می خواستم بدونم این چه تعبیری دارد!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید رفتارها و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آن ها نتیجه گیری کنید.

 76. مهتاب صفدرزادهمهتاب صفدرزادهsays:

  خواب دیدم گرمای دست کسی که الان ازش متنفرمو لمس کردم ...اون دست منو ناخواسته فشرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به نشانه ی زیاد شدن کینه و دشمنی شما با کسانیکه قبلا موجب رنجش و آزار شما شده اند

 77. ندانداsays:

  خواب دیدم همکلاسیم که مدتیه خیلی به هم نزدیک شدیم و حس میکنم منو دوست داره و منم دوستش دارم و غیر مستقیم هم یه چیزهایی بهم گفته دستمو گرفته و دنبال خودش میکشه که دور از چشم بقیه یه مسئله ای رو برام توضیح بده من اولش از کارش تعجب کردم ولی بعد خیلی خوشحال شده بودم و داشتیم با هم حرف میزدیم که از خواب پریدم، خیلی ممنون میشم بهم بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ورود به محیطی جدید آینده شما را دستخوش تغییر و تحولی مثبت خواهد کرد.

 78. آیداآیداsays:

  خواب دیدم رفتیمیه جا تفریح بهد اونجا پسری که دوسش دارم (ازدواج کرده) هم بود بعد اون اومد پیشمو باهم رفتیم و از بقیه جدا شدیم خیلی خوشحال بودیم وعاشق هم بعد توراه زنشو دید یه دفعه دعواشون شد و عشقم با عصبانیت رفت هر چقد دنبالش دویدم بهش نرسیدم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات و گرفتاریهایی دارید، و باید سعی و تلاش بیشتری کنید تا بتوانید آنها را حل و فصل کنید و به موفقیت برسید.

 79. راحلراحلsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر عموم دستمو گرفته تعبیرش چیه ؟!

 80. Yasaman11Yasaman11says:

  سلام خواب دیدم یکی از پسر فامیلامون که همو دوست داریم اومده بود خونمون و ازم خواست بهش یه چیزی بدم که یادم نمیاد اون چیه.وقتی که میخواست ازم ببرتش از مچ دستم تا انگشتامو اروم و با لبخند لمس کرد بعد بردش (تا حالا حتی به هم دست هم ندادیم) لطفا تعبیرشو بهم بگید

 81. khadijekhadijesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم کنارهمکارم هستم که مجرده باهم داشتیم کارمیکردیم و به هم کاریاد میدادیم که یهو برگشت و به من گفت توزندگی منی تو خواب اصلا حس خاصی به این حرفش نداشتم وانگاربرام عادی بود بعدمن انگشتاشو گرفتم دستم که اون گف این جوری نه وقشنگ دستموگرفت وانگشتاشولای انگشتام گذاشت میشه تعبیرش رو برام بگید ممنون

 82. khadijekhadijesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم کنارهمکارم هستم که مجرده باهم داشتیم کارمیکردیم و به هم کاریاد میدادیم که یهو برگشت و به من گفت توزندگی منی تو خواب اصلا حس خاصی به این حرفش نداشتم وانگاربرام عادی بود بعدمن انگشتاشو گرفتم دستم که اون گف این جوری نه وقشنگ دستموگرفت وانگشتاشولای انگشتام گذاشت میشه تعبیرش رو برام بگید ممنون