تعبیر خواب گرفتن دست معشوق

toptoop.irتعبیر خواب گرفتن دست معشوق

ابن سیرین تعبیر خواب گرفتن دست معشوق در خواب را به نشانه ی پیدایش علاقه و عشق فراوان در زندگی میخوانند اگر کسی درخواب بینید که دست معشوقه ی خود را محکم میفشارد برکت و فراوانی نعمتی را به همراه دارد اگر کسی در خواب ببینید دست عشق خود را می فشارد و این صحنه فقط بصورت تجسم و خیال باشید منظور اینکه در بعضی از خواب ها ما چهره ی خود و شخص مقابل را در قالب دیکری میبینیم در حالی که در واقعیت می پنداریم که کسی که در خواب حضور داشته خودش بوده است جزو خواب های پریشان بوده و تعبیری ندارد درباره ی گرفتن دست دوست پسر و یا دوست دختر در خواب بطور کلی دست گرفتن کسی که به او علاقه داریم و دوستش داریم تعابیر و نظرات متفاوتی وجود دارد که با مطالعه متن کلی پایین میتوانید معانی و تفاسی خوبی را از این باب بدانید در اکثر موضوع امروز توپ تاپ با این عنوان جستجو شده است خواب دیدم که در حالی که میخندم و خوشحال هستم دست معشوق خود را فشار میدهم تعبیرش چیه؟!

toptoop.irتعبیر خواب دست معشوق را گرفتن

اگر کسی در خواب ببینید که معشوقه اش دست او را بشدت فشار میدهد بطوریکه از شدت فشار درد بر او وارد میشود دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز

اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.
 

شیخ طوسی میگوید

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند.

اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

دست

دیدن دست فردی دیگر : ملال

دست بریده شده یا زخمی : بدبختی

دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

دستان کوچک : خیانت

دستان پشمالو : شکست

دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

فقدان دست راست : از دست دادن پدر

فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شکستن دست مصیبت بود

 

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

۲ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

۳ـ اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

۵ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درکِ تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

۶ـ اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .

۷ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

۸ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید . اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

۹ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .

۱۰ـ شستن دست در خواب ، نشانه شرکت در جشن و شادمانی است .

۱۱ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، علامت آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .

۱۲ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .

۱۳ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

۱۴ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانه آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

25 نظر

 1. NasiiiNasiiisays:

  سلام من خواب دیدم یه خونه دارم وتنهام بعد احساس ناامنی میکردم توخونمون یعنی یه اتفاق بد رخ میداد که احساس ترس داشتم همش! بعداون پسری که دوستش داشتم هم باهم بود وقتی میخواس ازخونه من خارج شه دید که خونه من ناامنه رفت داخل خونم وسایلاش گذاشت وکنارم موند وشروع به بازی کردن کرد باهام توحیاط! این خوابو ساعت۴عصر دیدم دوس دارم تعبیرشو بدونم!

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   در خود انرژی فوق‌العاده‌ای می‌بینی. دوست داری کارهای زیادی بکنی اما نمی‌دانی چه کاری در درجه اول قرار دارد. باید آن را در بهترین راهی که تشخیص می‌دهی صرف کنی تا موفق گردی.

 2. NasiiiNasiiisays:

  لطفا تعبیرخوابی ک گفتم بگین دلم میخوادبدونم!ممنون...!

 3. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم دستم را با تردید میگیرد و بعد می گوید ببخشید که این کاررا کردم ومن درجواب می گویم اشکالی ندارد و حلقه ی دستش را محکم تر می کند میشه بگید این خواب چه تعبیری دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   به نظر می‌رسد اوضاع عاطفی تو مساعد نباشد. روابط با یکی از دوستان نه تنها بهبود نیافته که روز به روز بدتر می‌شود و همین اثر منفی بر تو گذاشته است. باید کاری کرد که روزگار هجران دوباره به وصل متصل شود.

 4. نغمهنغمهsays:

  سلام در خواب دیدم که مچ دست راستم از طرف کف دستم رشته های داخلی اش انگار گره خورده بود بعد دکتر اون قسمت رو سوراخ کرده بود و گره اش رو باز کرده بود اما رشته اصلی رو که برای باز کردن گره پاره کرده بود وصل نکرده بود و بخیه هم نزده بود. با وجود این که خون نمیومد اما گوشت و رشته های سفید داخل دستم رو میدیدم و با اون دستم که کار انجام میدادم درد می گرفت و هی به همسرم می گفتم که چرا دکتر این رشته رو وصل نکرده

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   دارای افکار بلندی هستید و می خواهید به درجات بالایی برسید هرچندکه با این افکار پیشرفت می کنید ولی حواستان باشد که هرچیزی حد و اندازه ای دارد مواظب باشید که سقوط نکنید.

 5. هدیههدیهsays:

  سلام ببخشید لطفا خوابم رو تعبیر کنیددد من دیشب خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم ( البته این علاقه من یک طرفه هستش یعنی پسره چیزی نمیدونه یا اینکه شاید کسی دیگری رو دوست داره نمیدونم) اون پسر منو صدا میزنه وقتی میرم پیشیش میگه بیا پنجاق( با پنج تا سنگ رو دست بازی میشه بازی دخترانه هست) بازی کنیم بعد من سنگها را ازش میگیرم که بازی کنم یهو دستامو محکم میگیره تو دستاش، تو خواب خیلییییی حس خوبی داشتم و خوشحال بودممم من هم اندکی دستشو محکم گرفتم.... الاان خیلیییییییی خوشحالم کاش این خواب تعبیری خوبی داشته باشه ممنونننن میشم اگه تعبیر کنیدد

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 6. دريادرياsays:

  سلام من خواب ديدم كه تو مدرسه قديميم ميرم و پسري رو كه تو مدرسه جديدم دوست دارم اونم اومده، تو حياط مدرسه مياد بغلم ميشينه و دستامو ميگيره بهشون نگاه ميكنه بعد تو چش هاي هم خيره ميشيم و گوشيمو ميگيره ميگه يه چيزي بنويسم به فارسي و شروع ميكنه به دويدن. لطفا تعبيرش رو بگيد، ممنون ميشم

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   تعبیر خوب نیست،شخصی شما را در اینده ی نزدیک می فریبد و از شما سواستفاده میکند،تاوان گناهی را در همین دنیا پس می دهید،ممکن است رابطه ای گناه آلود با جنس مخالف خود داشته باشید

 7. NafasNafassays:

  من چند روز پشت سر هم توو عصر ساعت ٦ و ٧ اينا يه خواباي گنگ و عجيبي ميديم كه اصلا موضوعي نداشتن و عين واقعيت بودن و يه شخص ثابتم ميديم ولي قيافش معلوم نبود ولي ميدونستم كيه و خيلي عجيب و ترسناك بود حدود يك هفته يه خوابه ي شكل،معني داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   اگر چیزی را می خواهی باید برای آن تلاش کنی. در عشق ثابت قدم باش و دوست را کسی مپندار که تو را تحسین می‌کند. به نصیحت بزرگان توجه داشته باش تا به سعادت برسی. در کارهایت زیاد دست به دست مکن.

 8. NafasNafassays:

  چندتا چيزي كه ديدم توو خواب ولي بي ربط به هم اينه يه دسته دراز شده و چت كردن با اون ادم و يه بدنه لخت و يه چهرا خوشحال كه يهو ناراحت ميشه،و يه دوست كه اخطار ميده،معني خاصي داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن افراد کوچک آرزوهای دیگران را کوچک می شمارند ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی.

 9. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز عصرساعت 4خواب دیدم تو ی خیابون دارم میدوم یهو ی ماشین از سمت مقابلم اومد مجبور شدم سریع خودمو پرت کنم تو جاده خاکی وقتی بلند شدم دیدم ی بچه هم بغلمه اومدم تو خیابون یهو دیدم تو خونمونم همون بچه هم بغلمه میشه لطفا واسم تعبیرش کنید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   از دست کسی دلگیر هستی و غصه میخوری ،اگر به کسی خوبی کرده ای برای خدا کرده ای پس افسوس نخور و از آن شخص دلگیر مباش که خدا جواب نیکی تورا میدهد.

 10. HnanhHnanhsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز خواب دیدم ک تو حیاط مدرسه ای ک الان خواهرم مدیرشه نشستم رو سجاده وتشهد میخونم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   یک اتفاق پرهیجان عاطفی در پیش داری پس سعی کن خودت را در جریانش قرار دهی و در مقابلش نایست.

 11. HananhHananhsays:

  سلام خسته نباشیدمرسی از زحماتتون من خواب دیدم حاملم و دارم واسه نجات بچم هرکاری میکنم خوابم ی جوری بود انگار میخواستن بچمو بکشن ولی من میزدمشون ممنون میشم واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   فردی سرزنده و شاد و پرنشاط هستید که دائم در رویا و خیال غوطه می خورید. برکت و سعادت در انتظارتان است.

 12. رعدرعدsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

 13. RaadRaadsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   آنقدر به مقصود و مراد خود فکر می کنید که حاضر نیستید حتی کوچکترین اهمیتی برای حرف بدخواهان قائل شوید و این بسیار عالی است و چون دارای این اخلاق هستید حتما موفق می شوید.

 14. امیرامیرsays:

  سلام من یکی از دختر فامیل رو دوس داشتم ازدواج کرد ...امشب بطور اتفاقی خوابشو دیدم که کنار هم با یکم فاصله نشستیم و دست راست منو قایمکی و اروم گرفته تو دست چپش ..یکم میگذره یکم دستمو میکشه سمتش تا جایی که دستم رو میبره زیر پاش بعد شروع میکنه به محکم فشار دادن دستم در حدی که هیچ دردی نداشت.من باز به خودم نمیاوردم چون اون دیگه شوهر داره.وقتی دید توجهی نمیکنم دستمو گرفت کشید سمت خودش که رفتم نزدیکش نشستم.. گفتم با خنده فلانی چیکار میکنی نگام کرد لبخند زد که یهو از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   برادرم امیر،یک دوره شادی و شادمانی بزرگ در پیش رو خواهید داشت که مربوط به شخص خودتان است.

 15. امیرامیرsays:

  ببخشید من امیرم همون کامنت بالایی.میشه بیشتر توضیح بدید راجب خوابم؟اخه عجیبه که دختری که منو کاملا تنها گذاشت و ازدواج کرد چطور دست منو توی خواب گرفت و فشار داد و منو به سمت خودش کشید؟و اینکه این خواب ربطی به اون و من نداره تعبیرش؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   خیر تعبیری که آورده شد مربوط به شخص خود شماست و ارتباطی با فرد مورد نظر ندارد

 16. شاديشاديsays:

  سلام من خواب ديدم يكي از اساتيدم كه اتفاقا مردي خيلي خوش چهره است منو دوستامُ رسوند خونه و دست منو گرفت و داشت مطلب درسي توضيح ميداد منم يه كمي كه گذشت دستش رو ول كردم تعبيرش چيه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   به شما هشدار می دهد که از گرفتن تصمیمات، عجولانه بپرهیزید که عواقب بدی به همراه دارد.

 17. NafasNafassays:

  سلام خواب ديدم كه تو ماشين با دوستم كه پسره نشستيم و دستم رو ميگيره و يه جاي ديگه هم كف دستامون رو ميذاريم روي هم رابطه ي عاشقانه اي هم نداريم البته من دوسش دارم تعبيرش رو ميگيد؟^____^

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   نشانه ی وجود دشمنی پلید و چاپلوس است. بی رحمی و بی وفایی، خیانت و دزدی.

 18. الهه هاشمیالهه هاشمیsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم تواتاق بعد اون کسی که دوستش دارم قایم شده که انگار نمیدونم اونجاس بعد زیر پتو قایم شده بعد من میفهمم اونجاست بعد دستشو میگیرم اینم دستمو میگیره تعبیرش چیه بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   مردم خیال می کنند که شخص ساده ای هستی و به همین دلیل عده ای می خواهند از شما سوء استفاده کنند ،قدری رک باشید و بی پرده صحبت کنید تا آنها از خیال بیرون بیایند.

 19. مینا حسینیمینا حسینیsays:

  با سلام خواب دیدم که سوار یه ماشین گرون قیمت شدم ولی خیلی خوب نمیتونستم کنترلش کنم تا اینکه داشتم نزدیک خونه ی یکی از همسایه ها میشدم که ترمز کردم، ماشین توقف کرد ولی در خونه ی همیسایه باز شد و من پیاده وارد حیاطتشون شدم. اگه ممکنه تعبیرش رو بهم بگین، ممنون و یک خواب دیگه ای که این هم معنیش برام جالب هست اینکه، در یک مهمونی، یک پسر وارد شد با همه دست داد از جمله من و مادرم، دوباره ب دلیلی بیرون رفت و مجدد که وارد مجلس شد فقط به من و مادرم دست داد، میخاستم بدونم تعبیرش چیه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   با سلام گرفتن دست مادر شما توسط این فرد معنای خوبی ندارد بیشتر نشانه ی یک تشنج و یا اضطراب روحی بالاست که شاید در اینده ذهن خانواده تان را درگیر سازد

 20. NazilaNazilasays:

  من خواب دیدم دست اون کسیو که دوسدارم گرفتم وباهم قدم میزنیم تو شهر وهمه نگاهمون میکنن ولی هنوز بهش نرسیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   به ارزویی که داری به همین سادگی نمی رسی مگر این که علاوه بر تلاش وکوشش توکل را نیز پیشه کنی وامیدوار باشی که لطف خداوندی شامل حالت شود.

 21. رویارویاsays:

  سلام, چند بار به شکل های مختلف خواب یکی از پسرهای فامیل رو دیدم که ایران نیستن و من اصلا بهشون فکر نکردم, به تازگی خواب دیدم ایشون روی چیزی شبیه ویلچره و من تو خواب احساس میکنم منو دوست داره, به من گفتن پشت کمرشون رو نگاه کنم یه عالمه دستگاه و لوله های پزشکی پشتش وصل بود و انگار یه چیزی شبیه زخم بدی هم داشت, تو خواب انگار دوستش داشتم و به خاطر این وضعیتش انگار مردد بودم, اومدم شونه هاشو لمس کنم خودش رو نا خوداگاه با همون ویلچر عقب کشید, و من متعجب و ناراحت شدم انگار تازه فهمید دوباره اومد جلو و دست های منو با محبت تو دستش گرفت منم دستهاشو گرفتم, بازم تردید داشتم , انگار کسی میگفت خوبه که من باهاش ازدواج کنم دو تا خواهرهاشم کمکم میکنن. اما ایشون یک خواهر دارن, میخواستم لطف کنید تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد.

 22. NazilaNazilasays:

  وقبل از اون توشهر همه میخواسن اذیتم کنن بعد که دستمو گرفت دیگ کسی نتونست سمتم بیاد احساس امنیت میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   حالا که همه چیز فراهم است خوش باش و این روزها را غنیمت دان. درب های رحمت به سویت باز شده است ولی مراقب باش کبر و غرور باعث نشود که غافل شوی زیرا خوشی نیز ماندگار نیست.

 23. مریممریمsays:

  با سلام و خسته نباشید.در خواب بعد از ظهر دیدم یکی از استادانم که مرد متأهلی است موقع صحبت کردن دستم را گرفت و بعدش هم که کنارم نشسته بود و با همکلاسی دیگرمان صحبت می کردیم من هم دست همان استاد را گرفتم و با هم حرف عادی درباره درس و امتحان می زدیم دانستن تعبیرش برایم جالب است.

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   خدا با توست همه چیز را فراموش می کنی هر چه که سرنوشت برایت رقم زده همان می شود. در زندگی به آنچه که آرزو کنی می رسی. فقط مراقب فتنه ی دیگران باش

 24. NazilaNazilasays:

  سلام من یه روز خواب دیدم که به مراسم ازدواجی دعوتیم وهمینطور که نشسته بودم فردی قندی روی سرم ساباند تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (saeed820) :

   دخترم نازیلا ساباندن قند یا شیرینی روی سر شما در این رویا نشانه ی خوشحالی عمیق و سر ذوق امدنتان بخاطر رویداد های خوش و خاطره انگیز است

 25. Fateme.arabFateme.arabsays:

  من دیشب خواب دیدم ذرت مکزیکی با عشقم میخوریم