تعبیر جامع خواب برف باریدن در زمستان

تعبیر خواب دیدن باریدن برف

بحث و مطلب امروز توپ تاپ در طبقه تعبیر خواب تعبیر خواب برف بارید در زمستان است خوابی که برای خیلی از شما ها تا به حال پیش آمده است یک نکته ی بسیار جالب راجب تعبیر برف باریدن در خواب وجود دارد و این است که ممکن است این نوع خواب به شکل عجیب تری رخ دهید مثل تعبیر خواب برف باریدن در تابستان که گاهی ذهن شما را درگیر خواهد که برف اومدن در تابستون چه معنایی میدهد در این پست از سایت بصورت جامع و مفصل راجب تعبیر خواب باریدن برف در شب و یا تعبیر خواب برف باریدن زیاد صحبت شده است که مطالعه ی آن خالی از لطف نیست در ادامه همراه باشید

راجب این تعبیر حاشیه هایی وجود دارد مثل خواب دیدم تابستون بود و برف خیلی شدیدی میومد

خواب دیدم برف میومد و داشتم با دوستم برف بازی میکردم تعبیرش چیه

تو خواب دیدم دارم با گوله های برف بازی میکنم و ادم برفی قشنگی ساختم چه تعبیری دارد

خواب دیدم تو زمستون با عشقم وقتی برف میومد قدم میزدیم تعبیرش چیه

خواب دیدم همینجوری  که برف می آمد من داشتم گریه میکردم

که تعبیر پایین برای تمامی موراد بالا نیز صدق میکند و کلی میباشد

از نظر ابن سیرین حکیم بزرگ و همچنین طبق نظر بیشتر معبران تعبیر برف باریدن در خواب گریه و ناراحتی است روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خواب د برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.
 
سایر صاحبان قلم و معبرین چنین گفته اند:تعبیر خواب برف باریدن در تابستان غمگینی عذاب رنج و مصیبت است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر ...
به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

منبع برگرفته از سایت:akairan.com

تهیه تصویر:توپ تاپ

XX

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...