تعبیر خواب مرده گندم بکارد

تعبیر خواب کردن برای ما ایرانیان همیشه موضوع جالب و هیجان انگیزی بوده است. خیلی از اوقات خوابهایی می بینیم که شاید برایمان عجیب به نظر برسد و بخواهیم تعبیرش را بدانیم و در یابیم پیام آن خواب چیست. درست است که هر خوابی تعبیری در درون خود دارد اما برخی خوابها معنا و تعابیر برجسته تری دارند. خواب گندم از آن جمله خوابهای رایجی است که معبران تاریخی و عالمان بزرگ در مورد آن تعبیرهای مختلفی آورده اند.

خواب دیدن در مورد گندم کاشتن یا درو کردن به طور کلی به معنای رزق و روزی و برکت و عاقبت به خیری است. تعبیر خواب دیدن خوشه های زرد و طلایی گندم و اینکه کسی در خواب ببیند که در حال درو کردن خوشه های گندم است دلالت بر این دارد که فرد مال و دارایی حلال به دست می آورد و در آمدش در شغلش زیاد می شود. اگر در خواب ببینید که خوشه های گندم را به فرد مرده ای می دهید، دلالت بر این دارد که عمر شما طولانی می شود و طول عمرت با برکت خواهد بود.

ابن سیرین می گوید: خواب گندم جوانه زده نشانه فرزند است. اگر فردی مجرد خواب گندم جوانه زده را ببیند تعبیر خواب این است که در آینده نه چندان دوری ازدواج می کند و در نتیجه ازدواجش فرزندان پسری نصیبش می شود. اگر دختر مجردی خواب گندم جوانه زده ببیند تعبیرش این است که بزودی ازدواج می کند و حاصل ازدواجش فرزندان دختر است.

فردی از معبری پرسید: من در خواب دیدم که به همراه پدربزرگم که سالها پیش فوت کرده است به مزرعه زیبایی رفتیم و پدربزرگم از من درخواست کرد که در درو کردن و برداشت گندم ها به او کمک کنم من داسی برداشتم و مشغول کمک کردن به او برای درو کردن گندم شدم. گندم ها را چیدیم و بسته بسته روی دوشم گذاشتم تعبیر خواب من چیست؟

معبر به او پاسخ گفت: در آینده ای نزدیک خواستگاری برای شما می آید که شما او را می شناسید. در حقیقت رفتن شما به مزرعه گندم نشانه ای از خواستگاری و برداشت کردن گندم ها نشانه نامزدی و یا عقد است.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب گندم سبز و جوانه زده می گوید: این نشانه انجام کاری عجولانه و یا ندانم کاری و یا بی فکری و قضاوت زود هنگام دیگران است. دیدن گندم سبز در خواب می تواند به تعبیری تهمت زدن به دیگران و ناراحت کردن آنها باشد.

تعبیر خواب گندم کاشتن ، گندم گاشتن مرده

تعبیر خواب بخشیدن گندم

شیخ طوسی در یکی از کتابهای خود نقل می کند که در مورد بخشیدن و عطا کردن گندم های زرد و طلایی به مرده، تعبیر خواب رسیدن به عمری طولانی و  عاقبت به خیری می باشد.

تعبیر خواب گندم از دیدگاه ابن سیرین این گونه روایت شده است که گندم نماد رزق و روزی حلال است که با رنج و سختی به دست آمده است.

منوچهر مطیعی تهرانی در روایتی برای تعبیر خواب گندم می گوید: خواب دیدن گندم به هر صورتی خوب است چه گندم خشک و پاک کرده باشد و یا اینکه مزرعه گندم را خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم می کارند. گندم در خواب به معنای خیر و برکت و بهبود معیشت است. مثلا اگر در خواب ببینید که در جیب شما مشتی گندم است جیب و کیسه شما پر از پول می شود و برکت دریافت می کنید.

البته این نوع دارایی پولی است که خرج و هزینه می کنید نه آن پولی که پس انداز کنید و با آن پولدار شوید.

اگر در خوابتان ببینید که کیسه ای گندم دارید، پول فراوانی بدست می آورید و اگر خواب ببینید که انباری گندم است که به شما تعلق دارد ثروتمند خواهید شد. اگر در خواب مزرعه ای گندم ببینید نشان می دهد که شما کاری را انجام می دهید که هم برای خودتان و هم برای دیگران خیر و برکت دارد.

اما اگر در خواب ببینید که نان گندم را می خورید، تعبیر خواب این است که دچار تنگی دستی و فقر می شوید. همچنین اگر ببینید که خوشه گندم را می جوید و می خورید و دور می اندازید نشان می دهد که دچار تنگدستی و فقر می شوید و برای تامین معاش خود با مشکل مواجه می شوید.

تعبیر خواب گندم کاشتن مرده

تعبیر خواب کاشتن گندم توسط مرده

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب گندم می گوید: اگر ببینی که مرده ای در خواب در حال گندم کاشتن هست تعبیر خواب این است که خیر و برکت و خوبی به تو می رسد. اگر ببینی که مرده گندم می کارد و به آن نگاه می کنی به این معناست که گندم در سرزمین شما ارزان می شود.

اگر ببینی مرده ای در حال جویدن خوشه های گندم می باشد تعبیرش این است که قحطی می آید. اگر ببینی که چند شتر وجود دارد که بارشان گندم و جو است و در روستا و یا زمینی جمع شده اند یعنی اینکه دشمنانی در آن منطقه می آیند که از آنها خیر و برکت می رسد.

اسماعیل ابن اشعث در مورد تعبیر خواب گندم می گوید: اگر در خواب دیدی که از آسمان گندم و جو می بارد به این معناست که آن سرزمین غرق در نعمت های فراوان و گوناگون می شود و مردم رزق و روزی فراوانی به دست می آورند و در امنیت زندگی می کنند.

حال دیدن گندم را در خواب از دیدگاه یک معبر غربی بدانیم. آنلی بیتون می گوید: اگر خواب گندم های رسیده و آماده برداشت را ببینید نشانه این است که خواب بیننده به ثروت زیادی می رسد و با عشق به زندگی ادامه می دهد. اگر در خوابش ببیند که گندم های دانه درشت را در خرمن بکوبد نشانه این است که درهای سعادت به روی او گشوده می شود. تعبیر خواب دیدن کیسه های گندم این است که فرد به پیروزی و موفقیت زیادی می رسد.

اگر کسی در خواب ببیند که گندم هایش در انبار خیس شده است تعبیر خواب این است که منافعش توسط دشمن به خطر می افتد. اگر فردی خواب ببیند که در حین بالا رفتن از بلندی هایی که با ساقه های گندم پوشیده شده است آنها را با دست می گیرد و خود را با کمک ساقه ها بالا می کشد، نشان می دهد که به سعادتی بزرگ نائل می شود و به مقام بالایی می رسد.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...