تعبیر خواب بله برون

 علم تعبیر خواب قرن هاست که ذهن افراد را به خود مشغول کرده است. در زمان گذشته افراد زیادی با عنوان خواب گزار یا معبر وجود داشتند که تعبیر خواب و رویای افراد را می گفتند. قدیمی ترین داستان تعبیر خواب مربوط به فرعون و یوسف و پس از آن تعبیر خواب وی است.

تعبیر خواب پیچیدگی هایی دارد که بعد از گذشت قرن ها هنوز حل ناشده باقی مانده است. دنیای خواب ها دنیای ناشناخته و پرپیچ و خمی است. در گذشته دانشمندان و بزرگان زیادی در رابطه با این مسئله سخنانی گفته اند.همچنان که برخی از وجوه شخصیتی انسان ناشناخته باقی مانده است دنیای خواب و رویا نیز از این قاعده مستثنی نیست.خواب ها گاهی حاوی پیام هایی از دنیای ماورا برای ما هستند به همان اندازه هم می توانند بدون معنا باشند.

اعتماد کامل به خواب و در کنار آن بی اعتمادی به آن نیز پیشنهاد نمی شود. علم تعبیر خواب گواه صداقت برخی از خواب ها در گذشته و حال است.قصد داریم در ادامه تعبیر خواب بله برون را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. برای آشنایی با تعبیر این خواب با ما همراه باشید.

تعبیر خواب بله برون از نظر معبرین بزرگ چیست

تعبیر خواب بله برون و خواستگاری از دیدگاه امام صاده بر چهار وجه دلالت می کند اول به بزرگی دست پیدا می کند، دوم برمالش افزوده می شود، سوم سلامتی و نشاط، چهارم شادابی و طراوتدر کل تعبیر خواب بله برون یا همان خواستگاری تقریبا شبیه به عروسی است. اگر دختری در خواب مراسم بله برون و خواستگاری خود را مشاهده کند تعبیر نیکویی برای او دارد.

نظر معبران در مورد تعبیر خواب مراسم بله برون

محمد بن سیرین می گوید اگر در خواب مردی خود را در مراسم خواستگاری و بله برون ببیند و تمایلی به زن داشته باشد شرف و بزرگی وی تباه خواهد شد. اگر مراسم بله برون او با زنی مرده باشد تعبیر این است که از اموال زن چیزی بدو رسد.اگر زن به او جواب بله را نداد مقدار اندکی از مال وی به او خواهد رسید. تعبیر خواب بله برون برای زنان این چنین است.

اگر زنی در خواب ببیند که با مردی مرده در مراسم بله برون است زن مالش را از دست خواهد داد و حال وی دگرگون خواهد شد.هنگامی که در خواب خود را در مراسم بله برون و خواستگاری زنی ناشناس ببیند که نه او می شناسد و نه نامش را می داند بداند که اجلش نزدیک است.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب بله برون و خواستگاری چنین می گوید، اگر زنی شوهردار خود را در مراسم بله برون یا خواستگاری ببیند عزت و شرف خواهد یافت و مال او افزون خواهد شد. در صورتی که این مراسم به عروسی ختم شود بیم مرگ وی است یا فردی را به دست خود هلاک یا بیمار خواهد کرد. اگر مردی در خواب ببیند که مراسم بله برون و خواستگاری همسرش است از ممر این زن درآمد بسیار کسب کند و تعبیری نیکو برای او خواهد داشت.

جابر مغربی در تعبیر مراسم خواستگاری و بله برون می گوید اگر فردی خود را درمراسم خواستگاری یا بله برون دختریا دوشیزه ای مشاهده کرد. دلیل این است که همان سال ازدواج خواهد کرد یا از طرف شخص با نفوذی به او خیر زیادی خواهد رسید.مطیعی تهرانی تعبیر خواب بله برون عقد ازدواج واز این قبیل مراسمات را خوب نمی داند، او معتقد است که این قبیل مراسم را در خواب دیدن باعث بلا و مصیبت دیدن است.

خصوصا در مورد مراسم بله برون و عقد و حضور عاقد به هیچ عنوان خوشبین نبوده و گفته است که مصیبت و بلایی بر وی نازل خواهد شد. هر زن یا مردی از دید او این خواب را ببیند در آینده ی نزدیک دچار گرفتاری خواهد شد.

تعبیر خواب بله برون خودم

تعبیر خواب بله برون خودم

تعبیر خواب  بله برون و مراسم خواستگاری خودم از دید برخی از معبران دلایل متفاوتی دارد بعضی از معبرین مانند منوچهر مطیعی تهرانی نسبت به این امر دید مثبتی ندارد و اعتقاد دارد، فردی که در خواب مراسم بله برون خودش را مشاهده می کند. چه زن و چه مرد باید نگران آینده ی خود باشد.

او معتقد است که تمام معبرین نسبت به مراسماتی از قبیل بله برون، ازدواج، خواستگاری و این قبیل مراسم دید مثبتی ندارند. او معتقد است بیننده ی این خواب به زودی مجبور به یک انتخاب سخت و اجباری خواهد شد. اما آنلی بیتون معتقد است تعبیر خواب بله برون برای افراد مجرد نشانه ی این است که به زودی ارثی به آن ها خواهد رسید.

تعبیر خواب بله برون و خواستگاری دیگران

در صورتی که شما ببینید فردی از دوستان آشنایان و نزدیکان شما در مراسم بله برون است. یعنی فرد خواب بیننده به موقعیت وی حسادت می کند.

همه چیز درباره تعبیر خواب بله برون و خواستگاری

تعبیر خواب بله برون و خواستگاری در حالت های مختلف تعابیر متفاوتی دارد. از نظر لوک اویتنهاو دیدن خواب مراسم خواستگاری و بله برون مردمی بودن و ازدواج موفق در انتظار فرد است. همچنین به آرامش درونی و زندگی طولانی و توام با خوشبختی تعبیر شده است.

تعبیر خواب بله برون و مراسم خواستگاری از دید آنلی بیتون این است اگر فرد متاهلی این خواب را ببیند از طرف همسرش به او خیر رسد. اگر شما خود را با فردی زشت و بدقواره در این مراسم مشاهده کنید به معنی پشیمانی در ازدواج است. اگر خود را با فردی ناشناس و بی حرکت ببینید نشانه ی بداقبالی است.

تعبیر خواب بله برون دیگران

در تعبیر بله برون و مراسم خواستگاری در کتاب آرزوها تحت شرایط مختلف تعبیراتی ذکر شده است. اگر خواب مراسم بله برون و خواستگاری یا نامزدی خودتان را می بینید منتظر این اتفاقات باشید. مشکلات خانوادگی و عشقی در پیش خواهید داشت.

در صورتی که خواب این مراسم را برای فردی دیگر مانند دوست و فامیل ببینید منتظر برآورده شدن آرزوهایتان باشید.

برخی از معبران و صاحبان تجربه در زمینه ی تعبیر رویا عقیده دارند. معمولا دختران جوان از این قبیل خواب ها را تجربه می کنند.

تعبیر خواب بله برون و عقد برای دختران جوان و مجرد می تواند پیشنهادات جدید باشد. این پشنهادات شامل احساسی، شغلی و کاری نیز است.

لی لا برایت می گوید اگر دختری جوان و مجرد خود را در مراسم بله برون و خواستگاری مشاهده کند نشانه ی خوشبختی و رفاه مالی در زندگی است.

اگر فردی خواب ببیند با فرد پیری در مراسم بله برون و عقد حضور دارد مشکلات فراوانی را از سر خواهد گذراند.

تعبیر خواب های مرتبط با بله برون و خواستگاری

در ارتباط با تعبیر خواب بله برون اولین گزینه ای که به ذهن خطور می کند تعبیر خواب عقد و عروسی است.

تعبیر خواب عروسی همان طور که برخی معبران نسبت به تعبیر خواب بله برون و خواستگاری نظر مثبتی ندارند. نسبت به عروسی نیز این اعتقاد را دارند. آن ها بر اساس حالات، رنگ لباس عروس و داماد و از این قبیل موارد تعبیراتی را ارائه می کنند که با تعبیر خواب بله برون بی ارتباط نیست. این تعبیرات متفاوت است و شامل رسیدن به اهداف، سود و خوشبختی و همچنین مشاجرات و اتفاقات است.

تعبیر خواب بله برون دختر مجرد و یا متاهل

اگر مرد یا زنی عروسی خود و همسرش را در خواب مشاهده کند نشانه ی خوشبختی در زندگی است. برخی از خواب گزاران عروسی را تعبیر به بلا و مصیبت می کنند و در صورتی که فرد شناخته شده باشد نیکو می دانند. در صورتی که عروس یا داماد در خواب ناشناس باشد احتمال مرگ است.

ابراهیم کرمانی عروسی را که با موسیقی همراه باشد، دلیل مصیبت است. جابر مغربی معتقد است اگر زنی خواب ببیند او را عروس کرده اند و به نزد شوهر می برند آخر عمر وی باشد.برای مردان هم چنین گفته اند اگر مردی در خواب مشاهده کند که داماد شده و عروس ناشناس است پایان عمر وی تعبیر می شود. منوچهر مطیعی عروسی در خواب را به بلا و مصیبت و عروس زا فتنه می داند. ابن سیرین دیدن عروسی در خواب را برای مردان متاهل نیکو دانسته و نشانه بزرگی و شرافت می داند.

در ادامه تعبیر خواب بله برون به تعبیر خواب نامزدی که با این موضوع مرتبط است می پردازیم. تعبیر خواب نامزدی از دید برخی بسیار نیکو است و نشانه ی دوستی به شمار می آید.اگر دختری در خواب ببیند حلقه نامزدی هدیه می گیرد تعبیر آن وفاداری و خوشبختی خانوادگی است. برای دریافت حلقه ی نامزدی پر زرق و برق نیز همین مورد عنوان شده است.

در کنار تعبیر خواب و خواب دیدن این مسئله را از نظر دور ندارید. دنیای خواب و رویا بسیار پیچیده است و خواب ها برای هر فرد ممکن است تعبیری متناسب با وضعیت زندگی فرد داشته باشد.گاهی اوقات خواب ها در پی اتفاقات روزمره ی زندگی افراد اتفاقت می افتد دیدن ناکامی ها و آرزوها در خواب نماد این مسئله است.

خواب یا رویای صادقه در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده است بسیار دیده شده حاکم یا فرمانروایی در پی دیدن خواب یا رویایی افول یا ظهور حکومت یا موضوعی را مشاهده می کرده است. در بیشتر اوقات تعبیر خواب حکم سرگرمی و تفریح را دارد.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

22 نظر

 1. علیعلیsays:

  سلام . خواب دیدم تو یه جمع خودمونی و ساده من و یک دختر دیگه قرار بله برون و معارفه بود البته جمع خودمونی بود و اصلا جشنی درکار نبود . مثلاً یه ناهار دور همی برای آشنایی خانواده ها . من فقط یکبارنامزدم رو دیدم . تو اتاق ایستاده بود چادر به سر و سربزیر بود و متین ولی از آشناها نبود چون اصلا چهرش درست یادم نیست و تو خواب اینجوری برداشت کردم که خانواده نامزدم قوم و خویش نیستند . دو سه نفر مهمون آشنا هم که داشتیم داشتن میرفتن و آرزوی خوشبختی کردن برامون. پدر نامزدم هم داشت نصیحتم میکرد و می‌گفت دخترم رو بهت سپردم دیگه مراقب هم باشید و ... از این صحبتا . البته چهرش ندیدم چون سرم پایین بود و داشتم به حرفاش گوش میدادم . تعبیر خوابم چی هست؟ ممنون میشم بگید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شاهد جنگ . جدل دیگران در موضوعاتی پیش پا افتاده باشید

 2. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم مراسم بله برون منه ولی من له هیچ وجه راضی نیستم و جلوی چند نفر به خواستگارم میگم نمیخوام باهاش ازدواج کنم.اوون شخص میگه با اینکه ناراحت شده میگه بذار بعد اینکه مراسم تموم شد بعد نامزدی رو بهم بزن منم قبول میکنم.اون شخص تو خوابم مجرده ولی در واقعیت متاهل بچه هم داره و توی خواب اسم برادرش که یک ساله فوت کرده داره که اونم متاهل بود.تعبیر خواب چیه مچکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است با تغیرات و خبرهای خوشایندی روبرو شوید که برایتان مثبت است

 3. مینامیناsays:

  سلام دم صبح خواب دیدم مراسم بله برونمه و خانواده داماد با هدایای زیادی اومدن خونمون و در تمام مراسم حمید(دوست پسرم) رو داماد حس میکردم بعد از اتمام مراسم همگی سوار ماشین های خانواده داماد شدیم و رفتیم بیرون(تو اون حال خودمو داشتم در آغوش حمید تصور میکردم که)، یکباره دیدم داماد یکی از همکاران سابقمه که الان سالهای متاهلهاز ماشینش فرار کردم و قصد رفتن پیش حمید رو داشتم و خودمو رو نامزد حمید میدونستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر بزرگی و سلامتی در دنیاست

 4. ساراساراsays:

  سلام من متاهلم و خواب میدیدم که انگار قرار مراسمه بله برونم باشه و من میرم از بالا پشت بوم لباسم رو که یه بلوز و دامن قهوه ای بلند هست بردارم و تو خواب هم میدونم متاهلم و یه خانومیکه تو واقعیت نمیشناسم و مثلا از فامیلای همسرم هست و میدونم سطح پایینی دارن میگه بیا با پسر من ازدواج کن و این خانواده رو ول کن و من پسرش رو نمیدیدم و فقط ناراحت بودم و دعا میکردم مادر همسرم بیاد تو مراسم که مجبور نشم با اون خانواده وصلت کنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات خوشایند است

 5. MMsays:

  سلام دخترم دوساله با پسری دوست شده و قرار بر ازدواج دارن. دخترم خیلی میترسه که پدرش واسه ازدواج مخالفت کنه . من خواب دیدم که شوهرم رفته واسه دخترم لباس نامزدی کرمی رنگ خریده دخترمم خوشحال شد گفت برم لباس رو بپوشم میشه تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است با تغیرات و خبرهای خوشایندی روبرو شوید که برایتان مثبت است

 6. ناشناسناشناسsays:

  سلام ...خانمی متاهل هستم ..خواب دیدم جمعی اززن ومرد امده اند به خواستگاریم ..البته شبیه مراسم بله برون بود چون باخودشون هدیه هایی مثل کله قند والبته چادر سفید اورده بودن داماد همراهشان نبود والبته من ان جمع رانمیشناختم ...من با چادر مشکی وباحجاب نشسته بودم دران جمع (من در واقع چادری نیستم اما درخواب کاملا باحجاب بودم و تودلم میگم من چرا باچادر مشکی نشستم مثلا اومدن خواستگاری من )که ناگهان چشمم به چادر سفید گل گلی داخل سبد هدایا میفته ...از یکی ازخانم ها میپرسم که خودتون رو معرفی نمیکنید ..اون خانم ازخودش شروع میکنه ومیگه من خواهرداماد هستم وایشون هم مادرش و همینطور خواهرهای دیگه رو داشت معرفی میکرد که من ازخواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   شما دارای جایگاه خوبی هستین برای بقیه که این روند رشد میکنه و از جانب بقیه بهتون خیر و منفعت هم میرسه

 7. سحرسحرsays:

  سلام و خسته نباشید... دم صبح خواب دیدم کسی که قبلا در زندگیم بود و خیلی وقته ارتباطمون تمام شده با پدرش اومدن منزل ما و یه قباله میدن دستم وقتی میخونم میبینم توی قسمتی از اون ماشین خودش رو. به نام من زده و تعجب میکنم و در قلبم خوشحالم و خواهرم کنارمه میگم بهش دیگه قطعی شد و مال هم میشیم و خواهرمم میگه من میدونستم لطغا تعبیرش رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده شرف و بزرگی است که باید دقت داشته باشید تباه نشود

 8. MahtabMahtabsays:

  سلام خسته نباشید،من خواب دیدم مراسم بله برونم با پسریه که دوسش دارم،دیدم همراه خانوادش اومدن خونمون،من تو آشپزخونه بودم مادرش اومد کنارم پنج تا النگو داد بهم منم انداختم دستم،این در صورتیه که در واقعیت این خانوم مخالف ازدواج ماست ما چند ماهه مسبب جدایی ما شده،میشه بگید تعبیرش چیه؟ینی ممکنه ک دوباره برگرده؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویداد های شادی بخشی در زندگی برایتان رخ خواهدداد

 9. رويابينرويابينsays:

  سلام من خواب ديدم مراسم بله برون يكى از افراد فاميله كه من نميدونستم تو اون مكان مراسمه رفتم در رو باز كردم ديدم اون فاميلمون كه بله برونشه با خواهراش نشسته من سريع فرار كردم چون سر و وضعم مناسب نبود با كفش يكى ديگه هم اومده بودم كه اونجا جلو در دنبال كفش مى گشتم كه يه چى بپوشم بيام خونه چيزى پيدا نكردم اخر دمپايى مامان بزرگم رو لنگه به لنگه پوشيدم رفتم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است گرفتاری هایی گذرا برایتان در زندگی ایجادشود

 10. sarasarasays:

  سلام ودرود،وتشکر بابت پاسخ شما.من باپسری که خواستگاری رسمی من آمده درارتباط هستیم ورابطه خوبی داریم ومشکلی نیست.دیشب خواب دیدم مراسم بله برون ماست ومن خیلی سخت مشغول تدارکات بودم وکلی مهمان داشتیم همه خوشحال بودن فقط من ازیک چیز ناراحت بودم توی خواب به عمه م میگفتم لباسمو دوست ندارم ودلم میخاد جدیدتر بپوشم،وهمچنین میگفتم گل آرایی قشنگ انجام نشده وعمه م دلداریم میداد وهمش همه چیو درست میکردولی من درکل خوشحال بودم.تعبیر این خواب چی هستش؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر شرایطی است در ان قرار دارید

 11. شلالهشلالهsays:

  با سلام دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم‌ مراسم خواستگاری من هست ، اون کسی که اومده خواستگاری قیافش برام‌نا آشناست ولی تو عالم رویا میشناختمش و و از ازدواجمون راضی بودم همش با خودم میگفتم آخر سر یکی پیدا شد مورد تایید من باشه ،یهو دیدم انگار مراسم عقدم هم هست و مهمونا دارن میان و ما ازشون شیرینی و میوه پذیرایی میکنیم. ولی وسطای عقد دیدم یه عده با لباسای رنگ شاد هم اومدن که من دعوتشون نکردم و وقتی اونارو میبینم بهت میکنم ، در ادامه هم دیدم اون کسی که قرار باهاش ازدواج کنم داره میاد داخل اتاق و من سریع چادر سر میکنم (در حالت عادی چادری نیستم) ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت ازدواج براتون پیش میاد

 12. زهرازهراsays:

  سلام امروز بعد تحویل خوابیدم و خواب دیدم مراسم بله برونمه و من اصلا نمیشناختمش و خانوادم بهشون جواب مثبت داده بودن و اون روز تو خونمون همه جمع بودن و من گریه میکردم و پریشون بودم ک من از قبل داماد رو اصلا ندیدم ب مامانم میگفتم فکر نمیکنین باید از قبل من آشنا میشدم؟ اگ جور نبودیم چی؟ مامانمم با عجله کاراشو انجام میداد و اصلا ب حرف من گوش نمیداد. منم خیلی استرس داشتم ب خودمم نرسیده بودم . اما بعدش نمیدونم چی شد ک فهمیدم اون آدم خوبیه و خوشحال شدم و راضی بودم اما ندیدم ک مراسم برگزار بشه فقط همین حد دیدم ک خونمون پر آدم بود . دامادم دیدم صورتشو اینارو... تعبیرش چی میتونه باشه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و شب ها هنگام خواب چهار قل بخونین و قرآن بالای سرتون بذارین

 13. نگارنگارsays:

  سلام من دختر جوونی هستم که خواب دیدم مراسمی توی خونه ماست شبیه بله برون و خواستگاری هست و طرف مقابل هم عشقم بوده که با خانوادش خونمون بودن و من انگار ناگهانی متوجه قصدشون شدم و سوپرایز شده بودم و خوشحال بودم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر سرخوشی است

 14. NildhNildhsays:

  سلام ببخشید من یه سوال داشتم من خواب دیدم که تو ی مراسمی هستم که برای خودم و بیشتر شبیه به ی مراسم بله برونه خیلی عادیم بین جمع نه لباس خاصی ن ارایشی و دارم سینی چایی رو میچرخونم بین فامیل های خودمون قبل اینکه خانواده پسر بیان و یکی هم ک بهم تبریک گفت گفتم هنوز که چیزی مشخص نیست این چ تعبیری میتونه داشته باشه؟!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براتون موقعیت ازدواج پیش میاد

 15. کیمیاکیمیاsays:

  سلام من دیروز عصر خواب دیدم با خواهرم تو خونه نشسته بودیم درمونو زدن خاله بابام و عروساش اومده بودن من لباس مجلسی داشتم رنگش معلوم نبود برام طلا گردنبند و انگشتر آورده بودن این خاله بابام پسر مجردی نداره اون عروسش که داره طلاق میگیره برام انگشتر انداخت هیچ دامادی نبود بابامم نبود وقتی بابام اومد خونه ناراحت شد و دعوا کرد که چرا بی اجازه اومدن توروخدا کمکم کنید خیلی میترسم نمیتونم بخوابم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به تلاوت سوره ی لقره گوش بدین و نیم ساعت مانده به غروب اسپند دود کنید

 16. آتانازآتانازsays:

  با سلام من مجردم و دیشب خواب دیدم مراسم نامزدیمه یک لباس طوسی صورتی پوشیدم که خیلی زیباست و تپل و سفید و زیبا شدم. بقیه هم لباسهای آبی و سفید پوشیدن ، توی خوابم طلا هایی که دارم را استفاده میکردم و کلا دو تا دختر داییم امده بودن بعنوان مهمان ، منتظر فامیل داماد بودیم و من نگران وضعیت خونمون بودم که قدیمیه بعد دیدم خونمون چقدر مرتب و خوبه استرسم کم شد.داماد با حجم زیادی مهمان امدن داماد پسر جوان قد بلند و خوبی بود. توی خوابم دریا و باغ هم بود.و خواهرم به یه سید بعنوان شیرینی نامزدی من5000پول داد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر شادابی و نشاط در زندگی است

 17. آتانازآتانازsays:

  خوابم تیکه تیکه یادم میاد. توی خوابم یه جفت گوشواره خیلی خوشگل هم بود. که برادرم گفت خیلی قشنگه اینا را قبلا داشتی منم گوشواره ها را برداشتم و گفتم مال خودمه و اینکه گردنبندم خیلی بلند شد طوریکه تا روی شکمم رسیده بود و جلوه خیلی زیبایی داشت.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر سرخوشی است

 18. کلکلsays:

  سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم مراسم بله برونم هست و من خیلی خوشحالم ولی نمیدونستم داماد کیه مراسمم داشت به نامزدی هم میرسید

 19. MrymMrymsays:

  سلام چند وقت پیش دوستم خواب دیده بله برون من هست و به دوستام نگفتم و اونا از دستم ناراحت شدن و وسط مراسم بهشون زنگ زدم تا ازشون دلجویی کنم، این خوابو در حالی دیده که در واقعیت در شرف ازدواج بودم اما ماجرا بهم خورد اما دوستم ازش خبر نداشت، میشه بفرمایید تعبیرش چیه و اصلا به من برمیگرده یا نه؟

 20. MahlaMahlasays:

  سلام من خواب دیدم که توی خونمم و سفره بله برونم هستش و دامادی ندیدم و یه جورایی از ته دلم گفتم با اجازه پدر و مادرم بله و دیگ چیزی یاوم نمیاد تعبیرس چیه؟؟

 21. MahlaMahlasays:

  راستی مجرد هم هستم

 22. محمدمحمدsays:

  عرض ادب و خسته نباشید خدمت مدیر سایت پسر خالم در واقعیت جمعه بله برونش هست ولی من دو روز قبلش خواب دیدم که به مادرم میگم نمیرید مراسم بله برون دیر میشه ها الآن مادرم چیزی نگفت ولی من تو خواب یکدفعه یادم افتاد پسرخالم مرده! ولی با این حال مادرم گفت ما مراسم بله برونشو میریم (یعنی کل فامیل میرن به یاد پسرخالم) و من با ی مقدار ناراحتی از خواب پاشدم (در واقعیت هم مثل اینکه به صلاح نیست ظاهراً) ممنون میشم تعبیر کنید.