متن انگلیسی در مورد آینده + ترجمه

آینده راهی است پر پیچ و خم که رسیدن به آن هدف اصلی زندگی بسیاری از انسان ها به شمار می آید. برای داشتن و ساختن آینده ای درخشان باید به زمان حال توجه بیشتری نمود. تمرکز بر آینده ای که هنوز از راه نرسیده و ترسیدن از اتفاقات مبهم آن می تواند موجب شود تلاش های ما به ثمر ننشیند.

ایمان به آینده روشن

Faith and hope work hand in hand, however while hope focuses on the future, faith focuses on the now.

ایمان و امید دست در دست هم کار می کنند، در حالی که امید بر روی آینده تمرکز دارد، ایمان بر روی زمان حال تمرکز می کند.


Your future is as bright as your faith.

آینده ات به روشنی ایمان تو است.


No matter what has happened to you in the past or what is going on in your life right now, it has no power to keep you from having an amazingly good future if you will walk by faith in God. God loves you!

مهم نیست چه اتفاقی در گذشته برای شما افتاده باشد یا در حال حاضر چه اتفاقاتی برای شما می افتد. اگر شما با ایمان به خدا حرکت کنید این ها قدرت ندارند تا شما را از داشتن یک آینده خوب و فوق العاده دور نگه دارند. خدا شما را دوست دارد.


When I look into the future, it's so bright it burns my eyes.

وقتی من به آینده نگاه می کنم، اینقدر روشن است که چشمان من را می سوزاند.


In this bright future, you can’t forget your past.

در این آینده روشن، شما نمی توانید گذشته را فراموش کنید.


If you can dream it, you can do it. Best wishes for your bright future.

اگر شما می توانید در مورد چیزی رویا پردازی کنید، شما می توانید آن را انجام دهید. بهترین آرزو ها را برای آینده درخشان شما دارم


آینده، حال و گذشته

May the happiest days of your past, be the saddest days of your future.

ممکن است شادترین روز های شما در گذشته، غم انگیز ترین روز های شما در آینده باشند.


I don't live with the past; I am living for today and tomorrow.

من با گذشته زندگی نمی کنم. من در حال زندگی کردن برای امروز و فردا هستم


The secret is here in the present. If you pay attention to the present, you can improve upon it. And, if you improve on the present, what comes later will also be better.

راز اینجا و در زمان حال است. اگر شما به زمان حال توجه کنید شما می توانید بعد از آن را بهبود ببخشید و اگر شما زمان حال را بهبود ببخشید چیزی که در آینده می آیند بهتر خواهد بود.


I like to live in the past. I don't think people are going to get much fun in the future.

من ترجیح می دهم در گذشته زندگی کنم. فکر نمی کنم مردم در آینده بیشتر شاد باشند.


The past cannot be changed. The future is yet in your power.

گذشته نمی تواند تغییر کند. آینده هنوز تحت قدر تو است.


متن انگلیسی در مورد زمان آینده

What is coming is better than what is gone.

چیزی که در حال آمدن است بهتر از چیزی است که گذشته است.


The future depends on what we do in the present.

آینده وابسته به آن چیزی است که ما در حال حاضر انجام می دهیم


Do something today that your future self will thank you for.

امروز کاری را انجام بده که آینده ات خودش بابت آن از تو تشکر کند


The future starts today, not tomorrow.

آینده امروز آغاز می شود و نه فردا


He who wants his future to be better than the present must work for it now to make it so.

کسی که آینده اش بهتر از حالش باشد باید از امروز برای ساختن آن کار کند.


The past is your lesson. The present is your gift. The future is your motivation.

گذشته درس شماست. زمان حال هدیه شماست. آینده انگیزه شماست.


My interest is in the future because I am going to spend the rest of my life there.

علت علاقه من به آینده این است که قرار است باقی عمرم را در آن سپری کنم


Study the past if you want to define the future.

گذشته را مطالعه کن اگر می خواهی آینده را تعیین کنی


If you don’t leave your past in your past, it will destroy your future.

اگر شما گذشته خودتان را در گذشته رها نکنید، آینده شما را نابود خواهد کرد.


Be loyal to your future, not your past.

به آینده ات وفادار باش نه به گذشته ات


Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

تغییر قانون زندگی است و کسانی که تنها به گذشته و حال نگاه می کنند مخصوصا کسانی هستند که آینده را ازدست می دهند.


The future was always more important than the past.

آینده همیشه مهم تر از گذشته بوده است.


The present is the food of the future.

زمان حال غذایی برای آینده است.


The past is where you learned the lesson. The future is where you apply the lesson

گذشته جایی است که شما در آن درس می آموزید. آینده جایی است که در درس را در آن به کار می برید.


Accept your past without regrets, handle your present with confidence and face your future without fear

گذشته ات را بدون احساس ندامت بپذیر، زمان حالت را با اعتماد به نفس هدایت کن و با آینده ات بدون ترس رو در رو شو


The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it.

گذشته در پشت سر است، از آن بیاموز. آینده در مقابل است برای آن آماده شو. زمان حال اینجاست، در آن زندگی کن.


Rather than wasting time on yesterday that is gone, it is better to invest your time in tomorrow that is not yet born.

به جای این که زمان خود را در گذشته ای که رفته است هدر بدهی بهتر است زمان خود را برای آینده ای سرمایه گذاری کنید که هنوز به دنیا نیامده است.


رویای آینده

My dreams are my dress rehearsals for my future

رویا های من لباس هایی از نو طراحی شده برای آینده من هستند.


Always keep looking forward, Looking back is never good. You want to look to the future, And that is something you should.

همیشه به جلو نگاه کن، نگاه کردن به عقب هرگز خوب نیست. تو می خواهی که به آینده نگاه کنی و این چیزی است که تو باید انجام دهی.


We cannot predict the future. But we can create it.

ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم. اما ما می توانیم آینده را بسازیم.


People always find it easier to be a result of the past rather than a cause of the future.

مردم همیشه نتیجه گذشته بودن را آسان تر از دلیلی برای آینده بودن می دانند.


جملات زیبای انگلیسی درباره اینده با معنی فارسی

By having a clear vision, even a short vision of what will happen in the future. We will be less worried and feel a little bit confident, and calm because we can manage our life in the world that is changing every second.

با داشتن یک دیدگاه روشن و شفاف، حتی یک دیدگاه اندک از چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، ما نگرانی کمتری حس خواهیم کرد و کمی آرامش و راحتی خواهیم یافت زیرا می توانیم زندگی خودمان را در دنیایی که هر لحظه در حال تغییر است مدیریت کنیم


You are the best author of your own future. So, the next time you sit down to write your own story, remember that you are the creator of the best chapters that could ever be written.

شما بهترین نویسنده برای آینده خودتان هستید. پس، دفعه بعدی که نشستید تا داستان زندگی خودتان را بنویسید به یاد بیاوری که شما خالق بهترین بخش هایی هستید که تا به حال نوشته شده است.


The future hasn't arrived yet. Do your best to try to shape it in the present moment, but always remember some things are just out of our control, and that's fine.

آینده هنوز از راه نرسیده است. بهترین تلاشت را انجام بده تا در این لحظه آینده را شکل بدهی اما همیشه به یاد داشته باش بعضی چیزها خارج از کنترل ما هستند و همین موضوع خوب است.


Letting go of the bad memories of the past can really help you have a free feeling now while you take each day into the future.

اگر به خاطرات بد گذشته اجازه رفتن بدهید واقعا به شما کمک کند که احساس آزادی کنید در حالی که هر روزی به سوی آینده را به دست آورده اید.


Most times, we are afraid of things that may never happen in future.

اغلب مواقع، ما از چیزهایی می ترسیم که ممکن است هرگز در آینده اتفاق نیفتند.


If you could change your future and achieve all of your goals by simply thinking about it, of course it would be perfect.

اگر شما می توانستید آینده خودتان را تغییر دهید و همه اهداف خودتان را به فکر کردن به آن ها به سادگی به دست بیاورید، البته که این اتفاق می توانست فوق العاده باشد.


A teacher directs the thoughts of his students and he plays a very important role in the future of his students.

معلم به تفکر دانش آموزانش مسیر می دهد و نقش خیلی مهم در آینده آن ها بازی می کند.


Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present.

شادی چیزی نیست که شما آن را به آینده موکول کنید. بلکه چیزی است که شما برای زمان حال خود طراحی می کنید.


You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.

شما نمی توانید از مسئولیت آینده با طفره رفتن از زمان حال فرار کنید.


Don’t worry about people in your past. There’s a reason they didn’t make it to your future.

درباره افراد در گذشته خود نگران نباشید. دلیلی وجود دارد که آن ها در ساختن آینده شما نیستند.


Always remember that the future comes one day at a time.

همیشه به یاد داشته باش که آینده یک روزی در موقع خودش خواهد آمد.


You cannot change your future. But you can change your habits. And surely your habits will change your future.

شما نمی توانید آینده را تغییر دهید اما می تواند عادات خود را تغییر دهید. و بدون تردید عادت های شما آینده تان را تغییر خواهد داد.


Never let fear decide your future

هرگز به ترس اجازه ندهید برای آینده شما تصمیم بگیرد.


The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهایشان باور دارند.


عبارات انگلیسی کوتاه در مورد آینده + ترجمه ی فارسی

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

آموزش پاسپورت ورود به آینده است، زیرا آینده متعلق به کسانی که امروز برای آن آماده می شوند.


Learn to enjoy every minute of your life. Be happy now. Don't wait for something outside of yourself to make you happy in the future.

یاد بگیر از هر لحظه از زندگی ات لذت ببری. الان خوشحال باش. منتظر نباش چیزی خارج از وجود خودت در آینده تو را شاد کند


The only thing we know about the future is that it will be different.

تنها چیزی که ما درباره آینده می دانیم این است که آینده متفاوت خواهد بود


The future is not an inheritance, It is an opportunity.

آینده چیزی نیست که به ارث برسد، آینده یک فرصت است.


We did not come to fear the future. We came here to shape it.

ما نیامده ایم که از آینده بترسیم، ما اینجا آمدیم تا آن را بسازیم.


Even if you fall on your face you’re still moving forward.

حتی اگر با صورت بر روی زمین افتادی باز هم به سمت جلو حرکت کن


Do not watch the clock. Do what it does. Keep going

به ساعت نگاه نکن. کاری که باید را انجام بده. ادامه بده.


I never think of the future. It comes soon enough

من هرگز به آینده فکر نکردم. آینده به اندازه کافی زود از راه می رسد.


Nobody can predict the future. You just have to give your all to the relationship you're in and do your best to take care of your partner, communicate and give them every last drop of love you have.

هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. شما فقط باید همه وجودتان را برای روابطتان بگذارید و بهترین مراقبت را از همراه و آشنایان خود انجام دهید و تا آخرین قطره عشقتان را به آن ها بدهید.


Keep looking up! I learn from the past, dream about the future and look up. There's nothing like a beautiful sunset to end a healthy day.

به بالا نگاه کن! من از گذشته آموخته ام، درباره آینده رویا پردازی کن و به بالا نگاه کن. هیچ چیزی زیبا تر از غروب خورشید در پایان یک روز سالم نیست


No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach.

هیچ رویایی خیلی بزرگ نیست. هیچ چالشی خیلی عظیم نیست. هیچ کدام از چیز هایی مهم ما برای آینده می خواهیم خارج از دسترس ما نیست.  


Most of what I've learnt is too personal to share, but nevertheless, experiences have helped me understand things better and have been necessary for what my journey in future will be.

بیشتر چیز هایی که من تا کنون یاد گرفته ام به اندازه ای شخصی است که نمی توان آن ها را به اشتراک گذاشت اما با این وجود، تجربیات به من کمک خواهد کرد که چیز ها را بهتر درک کنم و این ها برای چیزی که سرگذشت من در آینده خواهد بود امری ضروری تلقی می گردد.


A good education is a foundation for a better future.

آموزش خوب پایه و اساس آینده ای بهتر است.


I've said it before, but it's absolutely true: My mother gave me my car, but my father gave me my dreams. Thanks to him, I could see a future.

من قبلا این را گفته ام، اما این موضوع واقعا صحت دارد: مادرم به من ماشینم را داد و پدرم به من رویاهایم را داد. از پدرم ممنونم زیرا من توانستم آینده را ببینم.  


Just because the past didn’t turn out like you wanted it to doesn’t mean your future can’t be better than you imagined

نتها به این خاطر که گذشته مطابق خواسته های شما پیش نرفته است دلیلی نمی شود که آینده شما نمی تواند بهتر از تصوراتتان باشد.


The future is not something we enter. The future is something we create.

آینده چیزی نیست که ما به آن وارد می شویم. آینده چیزی است که ما آن را نی سازیم.


May the dreams of your past be the reality of your future

ممکن است رویاهای شما در گذشته واقعیت های شما در آینده بشود.


It doesn’t matter where you came from. All that matters is where you are going

اهمیتی ندارد از کجا آمده ای، تمام چیزی که اهمیت دارد این است که به کجا خواهید رفت؟


Be brave to let go of the past. And fight for the present that you deserve. A better future is always yours.

شجاع باش تا به گذشته اجازه بدهید برود و با برای زمان حالی که شایسته آن هستید مبارزه کنید. آینده بهتر همیشه برای شما است.


Don’t tell people your dreams. Show them! Best wishes for your future!

رویاهایت را به مردم نگو. به آن ها نشان بده. بهترین آرزو ها را برای آینده شما دارم


Your limitation for future is only your imagination.

محدودیت های شما برای آینده تنها تصورات شما هستند.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...