متن های انگلیسی کوتاه همراه با معنی فارسی (2)

متن های انگلیسی کوتاه همراه با معنی فارسی ، مدت زیادی است که در کلیه ی شبکه های اجتماعی مطرح و معروف شده است و کاربران زیادی از این گونه جملات کوتاه برای کپشن و یا پروفایل خود استفاده میکنند ، در این مطلب از توپ تاپ هم گلچینی از همین متن های انگلیسی تهیه دیده شده است.


Once you destroy my trust, it will never be the same

هنگامی که اعتماد من را از بین می بری، هرگز مثل قبل نخواهد شد!


Don’t let someone get comfortable disrespecting you

به کسی اجازه ندهید با بی احترامی به شما احساس راحتی بکند.


 I try to be a nice person, but sometimes my mouth doesn't cooperate

من سعی می کنم آدم خوبی باشم، اما گاهی دهانم همکاری نمی کند!


It's hard to sleep when your heart is at war whit your mind

هنگامی که قلب شما در حال جنگ با ذهنتان می باشد، سخت است که بخوابید.


True people cry when you leave. Fake people leave when you cry.

آدم ها واقعی هنگامی که شما می روید گریه می کنند. آدم های جعلی هنگامی که شما گریه می کنید ترکتان می کنند.


Never expect to get what you give, not everyone has a heart like you.

هرگز توقع نداشته باشد آن چه را که می دهید دریافت کنید، همه افراد قلبی شبیه شما ندارند.


Why lie to me and lose my trust when you can just tell me the truth and wait until I get over it.

چرا به من دروغ می گویی و اعتماد من را از دست می دهی در حالی که می توانی فقط واقعیت را بگویی و صبر کنی تا با آن کنار بیایم


The happiest people are the givers, not the takers

خوشحال ترین مردم کسانی هستند که بخشند باشند نه کسانی که می گیرند.


Stay single until you meet the person that will take care of you the most

تنها بمان تا زمانی که کسی را ببینی که بیشترین اهمیت را برای او داشته باشی


Everyone has two eyes but no one the same view

همه افراد دارای دو چشم هستند اما دیدگاه همه افراد یکسان نیست


It's nice to have someone who simply asks… "How was your day?"

خیلی خوب است داشتن کسی که به سادگی از شما بپرسد ... "روزت چگونه بود؟"


Trust what you feel, not what you hear

به چیزی که حس می کنی اعتماد کن، نه چیزی که می شنوی


I'm really bad with words, I hope you’re good in reading eyes.

من واقعا در گفتن کلمات بد هستم، امیدوارم تو در خواندن چشم خوب باشی


You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you.

شما هرگز متوجه صدمه ای که به افراد می زنید نخواهید شد مگر زمانی که شخصی همان کار را به شما انجام دهد.


Stop explanation yourself and telling people everything. You owe no one any explanation of what you do. Your life is yours, not theirs.

توضیح دادن در مورد خودتان و گفتن همه چیز به مردم را متوقف کن. تو مسئولیتی برای توضیح آن چه که انجام می دهید نداری. زندگی تو متعلق به توست نه به دیگران


Don't depend too much on anyone. Everyone changes when they meet new people.

بیش از اندازه به کسی وابسته نشو. همه افراد وقتی شخص جدیدی را می بینند تغییر می کنند.


I don't understand why destiny allowed some people to meet when there's no way for them to be together.

من درک نمی کنم چرا سرنوشت اجازه می دهد افرادی همدیگر را ملاقات کنند که هیچ راهی برای بودن آن ها با هم وجود ندارد.


We try to hide our feelings, but we forget that our eyes speak.

ما سعی می کنیم احساسات خودمان را پنهان کنیم، اما فراموش می کنیم که چشمان ما سخن می گویند.


One day, you will be at the place you always wanted to be. Don't give up!

یک روز، شما در محلی قرار خواهید گرفت که همیشه می خواستید. هرگز تسلیم نشوید!


Your follower is not always your fan

افرادی که به دنبال شما هستند همیشه طرفدار شما نیستند


A friend is someone who loves you when you forget to love yourself

دوست کسی است که شما را دوست دارد هنگامی که شما دوست داشتن خود را فراموش کرده اید.


Forget the past, but remember the lesson

گذشته را فراموش کن اما درس هایی که از آن گرفتی را از یاد نبر


The world is going to judge you no matter what you do, so live your life the way you want to …

جهان شما را قضاوت خواهد کرد اهمیتی ندارد شما چه کاری انجام دهید، پس به صورتی زندگی کن که دوست داری


The more I learn people, the more I like my dog

هر چه بیشتر از انسان ها می آموزم، بیشتر به سگم علاقه مند می شوم.


Choose people who choose you

افرادی را انتخاب کنید که شما را انتخاب کنند.


Pain makes people change

درد انسان ها را تغییر می دهد


What is done is done, what is gone is gone. One of life's lessons is always moving on.

چیزی که اتفاق افتاده دیگر اتفاق افتاده، چیزی که رفته دیگر رفته است. یکی از درس های زندگی این است که همواره در حرکت باشید.


I wish I had a friend like me

آرزو داشتم دوستی شبیه خودم داشته باشم


Every new day is another chance to change your life

هر روز تازه یک شانس دیگر است برای تغییر زندگی شما


Save your feeling for someone who cares

احساسات خود را برای کسی ذخیره کنید که به آن اهمیت می دهد.


Loyal people get hurt the most

افراد وفادار بیشترین صدمه را می بینند


Spend time with people who are good for your mental health

وقت های خود را با افرادی بگذرانید که برای سلامت مغز شما خوب باشند.


Life is not about the quantity of friends. It is about quality of friends you have.

زندگی در مورد تعداد دوستان نیست. بلکه در مورد کیفیت دوستانی است که شما دارید


If you feel like you are losing everything, remember that trees lose their leaves every year and they still stand tall and wait, for better days to come.

اگر شما احساس می کنید در حال از دست دادن همه چیز هستید، به یاد داشته باشید که درختان هر سال برگ های خود را از دست می دهند و آن ها همچنان ایستاده اند و منتظر هستند تا روز های بهتر از راه برسند.


One day, someone will love you the way you deserve to be loved and you will not have to fight for it.

یک روز، کسی شما را دوست خواهد داشت به همان صورتی که لیاقت دوست داشته شدن را دارید و شما هرگز نباید برای آن بجنگید.


The best apology is changed behavior.

تغییر در رفتار و عملکرد بهترین راه برای عذرخواهی است


One of the hardest things you will ever have to do is grieve the loss of a person who is still alive.

یکی از سخت ترین چیزهایی که شما مجبور خواهید بود انجام دهید عزاداری و غصه خوردن برای کسی است که هنوز زنده است.


Learn to be alone not everyone will stay forever.

یاد بگیر تنها بمانی هیچ کس برای همیشه باقی نمی ماند


The people I love are the best gifts I could ever ask for.

افرادی که دوستشان دارم بهترین هدیه هایی هستند که من می توانم درخواست کنم.


If you do not do stupid things while you are young, you will have nothing to laugh about when you are old.

اگر در زمان جوانی کارهای احمقانه انجام ندهید، هنگامی که پیر می شوید موضوعی برای خندیدن نخواهید داشت.


When your parents are not rich but still afford to give you a beautiful life. Appreciate their sacrifices.

هنگامی که والدین شما ثروتمند نیستند اما همچنان برای دادن یک زندگی زیبا به شما تلاش می کنند. بابت این فداکاری قدرشناس باشید


Love is caring for each other even when you are angry …

عشق به معنای اهمیت دادن به همدیگر است حتی هنگامی که از هم عصبانی هستید


In the end you only have yourself.

در پایان شما فقط خودتان را دارید.


The hardest battle is between what you know in your head and what you feel in your heart.

سخت ترین جنگ میان آن چیزی است که شما در ذهن خود می دانید و آن چیزی که در قلب خود احساس می کنید.


Love is not what you say, love is what you do.

عشق چیزی نیست که شما بگویید، عشق آن چیزی است که شما انجام می دهید.


Even the smallest lie can break the biggest trust

حتی دروغ هایی که بسیار کوچک باشند می توانند بزرگ ترین اعتماد را از بین ببرند.


One beautiful heart is better than a thousand beautiful faces.

یک قلب زیبا بهتر از هزاران چهره زیباست


Follow your heart but take you brain whit you.

قلبت را دنبال کن اما مغزت را با خودت ببر


Home is not a place, it is a feeling.

خانه یک محل نیست، یک احساس است.


I found the key to happiness. Stay away from idiots.

من کلید خوشبختی را پیدا کردم.  از افراد احمق دوری کن


It is never too late for a new beginning in your life

هرگز برای یک شروع جدید در زندگی شما دیر نیست.


Don't think too much. Just do what makes you happy.

بیش از اندازه فکر نکن. فقط کاری را انجام بده که تو را خوشحال می کند.


I love listening to lies when I know the truth.

من دوست دارم به دروغ ها گوش کنم هنگامی که واقعیت را می دانم


If a friendship lasts longer than 7 years, you are no longer just friends. You are family.

اگر یک رابطه دوستی بیش از 7 سال به طول بیانجامد، شما دیگر فقط دوست نیستید. شما خانواده هستید.


What hurts you today, makes you stronger tomorrow.

چیزی که امروز به شما صدمه بزند فردا شما را قوی تر می کند.


The days that break you, are the days that make you

روزهایی که شما بشکنند روزهایی هستند که شما را می سازند.


You learn a lot about people when they don't get what they want

شما هنگامی در مورد افراد بیشتر می آموزید که چیزی که می خواهند به آن ها ندهید.


A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself

یک سگ تنها موجودی است که شما را بیشتر از خودش دوست دارد.


Happiness is not about getting all you want, it is about enjoying all you have.

شادی به معنای به دست آوردن همه آن چیزهایی که می خواهید نیست. شادی به معنای لذت بردن از چیزهایی که دارید است.


Stay calm, Be strong. Never let anyone destroy you.

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند.


Don't wait until you are rich to be happy. Happiness is free.

برای شاد بودن منتظر نباشید تا پولدار شوید. شادی مجانی است


Sometimes life doesn't give you what you want. Not because you don’t deserve it but because you  deserve so much more.

برخی اوقات زندگی چیزهایی که می خواهید را به شما نمی دهد. این اتفاق به این معنا نیست که شما شایسته آن ها نیستید بلکه به این علت است که شما شایسته بیش از این ها هستید.


Listen to your best friends, sometimes they know you more than you know yourself

به حرف بهترین دوستان خود گوش کنید، گاهی اوقات آن ها بهتر از خودتان شما را می شناسند.


The people who want to stay in your life will always find a way

افرادی که می خواهند در زندگی شما باقی بمانند همواره راهی برای آن خواهند یافت.


Only those who care about you can hear you when you're quiet.

تنها کسانی که به شما اهمیت می دهند می توانند صدای شما را وقتی سکوت می کنید بشنوند.


The best revenge is no revenge. Move on, and be happy.

بهترین انتقام این است که انتقام نگیرید. برو و خوشحال باش


The people who defend your name when you are not around are the most loyal friends you could ever get.

افرادی که وقتی حضور ندارید از نام شما دفاع می کنند وفادار ترین دوستانی هستند که می توانید داشته باشید.


It is not what we have in life but who we have in life that matters.

مهم نیست چه چیزهایی در زندگی دارید. آنچه که مهم است این است که چه کسانی در زندگی دارید.


All I nees is someone who knows how to stay

تمام چیزی که نیاز دارم کسی است که چگونه ماندن را بلد باشد.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...