تعبیر خواب تگرگ

دیدن تگرگ در عالم خواب با توجه به این که بارش تگرگ در خواب به صورت ملایم و آرام اتفاق بیفتد یا آنقدر شدید باشد که سبب آسیب دیدگی شود تعابیر گوناگونی را به خود اختصاص می دهد. اگر شما هم خواب تگرگ و بارش تگرگ دیده اید و می خواهید از تعبیر خواب خود مطلع شوید با تعبیر خواب تگرگ همراه ما باشید.

تعبیر خواب بارش تگرگ شدید به روایت معبران بزرگ

محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر خواب تگرگ شدید می گوید: دیدن تگرگ در خواب به معنی عذاب و تنگی در دنیا می باشد مگر آن که کم باشد. اگر خواب تگرگ در وقتش دیده شود به معنی نعمت و گشایش برای اهالی آن محل خواهد بود. اما اگر خواب تگرگ در غیر از وقت آن مشاهده شود به مفهوم بروز غم و غصه و ناراحتی برای اهالی آن محل است.

منوچهر مطیعی تهرانی عقیده دارد: اگر تگرگی که در خواب دیده می شود شدید باشد به خشم و غضب تعبیر می شود و نشان دهنده آن خواهد بود که بیننده خواب گرفتار اتفاق ناخواسته ای می شود. اگر زن خانه داری در خواب تگرگ درشت ببیند به معنی بروز اختلاف و دشمنی و گفتگوی خانوادگی خواهد بود. مشاهده بارش تگرگ رنگی به هر رنگی که آن را در خواب ببینیم تعبیر خوب و نیکویی ندارد.

تعبیر تگرگ شدید در خواب

آنلی بیتون راجع به تعبیر خواب تگرگ می گوید: اگر شما در خواب ببینید به همراه طوفان تگرگ هم می بارد نشانگر آن است که در مسیر انجام هر کاری پیشرفت کمی به دست خواهید آورد.لیلا برایت بیان می دارد: اگر کسی در خواب ببیند در زیر بارش تگرگ گیر افتاده است نشانه بروز اختلافات خانوادگی می باشد.

تعبیر خواب بارش باران و تگرگ از دید آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: اگر شما در خواب ببینید به همراه بارش باران تگرگ نیز در نور آفتاب از آسمان فرود می آید نشان دهنده آن است که بعد از آن که مدتی مشکلات و نگرانی ها را تحمل کردید اقبال و شانس به شما رو می آورد. اگر زنی در عالم رویا این خواب را مشاهده کند نشانه آن است که پس از تجربه چند شکست در مسایل عاطفی در نهایت به خوشبختی خواهد رسید. اگر شما در عالم رویا صدای تگرگ را از پشت بام خانه تان بشنوید به این مفهوم خواهد بود که در نتیجه تحمل سختی و زحمات به کامیابی و موفقیت دست پیدا خواهید کرد.

سایر تعابیر در رابطه با دیدن تگرگ در خواب

به عقیده کارل گوستاو یونگ ار منظر روانشناسی بارش باران و تگرگ نشانه افسردگی و دچار شدن به غم و غصه است.

طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی، اگر کسی در خواب ببیند تگرگ در مکان های دیگری می بارد اما در خانه او نمی بارد به این معنی است که از یک رنج و ناراحتی که عموم مردم به آن دچار می شوند در امان خواهد ماند. عکس این مساله هم صدق می کند یعنی اگر کسی در خواب ببیند تگرگ فقط در خانه او می بارد و در مکان های دیگر نمی بارد به این معنی است که گرفتار رنج و مصیبتی خواهد داشت که دیگران از آن در امان هستند.

مطالب پیشنهادی این بخش :

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران شدید

تعبیر خواب باران

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...