تعبیر خواب باران (2)

باران نشانه رحمت الهی و نماد خیر و برکت است که خداوند مهربان از سر لطف و کرم بر سر آفریده ها فرو می ریزد. باران، با قطرات طراوت بخش خود جان تازه ای به زمین می بخشد و پیام آور زندگی، سرسبزی و سرزندگی برای ساکنان آن می شود. دیدن باران و بارش باران در خواب هم مثل بیداری تعبیر خوب و مثبتی دارد و به غیر از چند مورد که تحت شرایط خاصی بارش باران را به خواب ببینیم در اکثر موارد خواب باران معنای نعمت، خوشی و سلامتی دارد.

تعبیر خواب باریدن باران

در تعبیر خواب باریدن باران می گویند باران در خواب نشانه رحمت، خیر و برکتی است که از طرف پروردگار بر سر مردم می بارد مخصوصا اگر باریدن باران به طور عمومی بر همه جا و بر همه کس باشد.تعبیر خواب باران باریدن در اوقاتی که ایام معمول بارش آن است و در زمان هایی که مردم انتظار آمدن باران را دارند بهتر و مطلوب تر است. محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران بر سر او می بارد به معنی آن است به مسافرتی می رود که در هنگام بازگشت از آن، سود و بهره خوبی عایدش می شود.ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب دیدن بارش باران می گوید اگر در خواب ببیند باران می بارد و آب باران، صاف و زلال است یعنی به اندازه بارش باران، آسایش و خیر و برکت نصیب او خواهد شد.از دید لوک اویتنهاو خواب باران به معنی کسب سود و منفعت و بهره مندی است و اگر در خواب ببیند باران می بارد و آفتاب هم در آسمان است یعنی تغییر و دگرگونی مثبت و رضایت بخشی در زندگی بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد.

صدای باریدن باران

آنلی بیتون در رابطه با خواب باریدن باران می گوید اگر در خواب ببینید باران می بارد و شما در زمان بارش آن بیرون از خانه و در خیابان هستید نشانه آن است که خوشبختی و سعادت به شما رو خواهد کرد و لذت و خوشی در انتظارتان خواهد بود. اگر خواب ببینید هنگام بارش باران، پشت پنجره ای ایستاده اید و به قطره های باران چشم دوخته اید به این معنی است که در مسیر بدست آوردن پول و ثروت به موفقیت و پیروزی دست خواهید یافت. اگر دختری در خواب ببیند باران می بارد و او در زیر باران راه می رود و لباس هایش با آب باران خیس و آلوده می شود، نشانه آن است که بر اثر سهل انگاری خود را قربانی لذت ابلهانه ای می کند و از این بابت دیگران نسبت به او بدبین و بدگمان می شوند.

اگر کسی در خواب ببیند باران بر سر دیگران می بارد به این معنی است که اعتماد دوستان خود را از دست خواهد داد. اگر در خواب ببینید باران بر سر حیوانات یک مزرعه فرو می ریزد یعنی در موقعیت های اجتماعی که در آن حضور دارید احساس یاس و ناامیدی به شما دست خواهد داد.اچ میلر در مورد تعبیر دیدن باران در خواب عقیده دارد باریدن باران علامت آن است که وضعیت زندگی بیننده خواب بهبود پیدا می کند و به سمت پیشرفت و ترقی خواهد رفت. اگر کسی در خواب ببیند زمان بارش باران، خورشید در آسمان است به معنی این است که ایام غم و ناراحتی و دشواری ها تمام می شود و زندگی روی خوش خود را نشان خواهد داد.

تعبیر خواب باران آهسته و آرام

اگر کسی در خواب ببیند باران آهسته و آرام می بارد یعنی سود و خیر و برکت نصیب اهالی می شود. اگر کسی ببیند در اوایل سال یا روزهای آغازین یک ماه باران می بارد یعنی در آن سال یا ماه، خیر و برکت و فراوانی در حال و احوال و زندگی مردم وجود خواهد داشت و وضعیت رفاهی آنان بهتر خواهد شد.به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی، بارش باران به صورت آهسته و ملایم و در فصلی که معمولا انتظارش می رود بسیار خوب و نیکو است و به معنی شادی و خوشی و سلامتی و بارش نعمت های الهی است. این تعبیر زمانی می شود که باران بر همه جا و به صورت یکسان و مشابه بریزد.محمد بن سیرین بصری می گوید دیدن بارانی که در اول سال یا ماهی ببارد به معنی زیاد شدن نعمات و نیکو شدن زندگی مردمان است.

باران های آهسته و مداوم

تعبیر خواب باران شدید

اگر باریدن باران به شکل خاصی باشد یعنی ببیند باران در یک محل به صورت شدید و به سختی می بارد و در جاهای دیگر نمی بارد دلالت بر این دارد که درد و رنج و بیماری، اهالی آن محل را گرفتار و مبتلا خواهد کرد.منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب باران تند و شدید می گوید اگر در خواب ببینید باران شدید و سیل آسایی در حال باریدن است تعبیر خوبی ندارد. اگر ببینید قطرات باران درشت هستند و به سر و صورت شما برخورد می کنند به معنی پیشامد بد و نامبارکی است که در آینده رخ خواهد داد. بالاخص اگر باران شدید روی سر شما بریزد تعبیری منفی دارد.اگر کسی در خواب ببیند باران شدیدی می بارد و مردم از ترس آن فرار می کنند و به دنبال جایی برای پناه گرفتن می گردند به معنی آن است که اتفاق غیرمنتظره ای برای آنها به وقوع خواهد پیوست.از دید آنلی بیتون، دیدن باران در خواب که با وقوع طوفان همراه باشد نشان دهنده رودررویی با اتفاقات تلخ و ناخوشایند است. محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران به سختی و با شدت در زمانی که انتظار آن نمی رود می بارد به معنی بلا و گرفتاری است که به اهالی آن دیار می رسد. اگر ببیند بارش باران مانند طوفان است به معنی آن است که مرگ ناگهانی اهالی آن مکان را فرا می گیرد.اگر در خواب ببیند باران زیادی در حال باریدن است به طوری که جوی های آب مملو از آب شده و سرازیر شده اند یعنی پادشاه هواخواهی او را کرده و بدی خود را از او دور می کند. اگر در خواب ببیند نمی تواند از روی جوی ها بگذرد یعنی شر و بدی پادشاه را از خود دفع می کند. اگر کسی خواب ببیند آب مثل باران از آسمان می آید بیانگر آن است که خشم و غضب الهی و بیماری در آن مکان دامنگیر مردم می شود.

باران بی موقع

تعبیر خواب بارانی که بی موقع ببارد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی خوب نیست. اگر در خواب ببیند باران بی موقع مثلا در فصل گرما که وقتش نیست می بارد  به معنی ناراحتی و غمی است که شامل حال عموم مردم می شود.

صدای باران

آنلی بیتون در تعبیر خواب صدای باران می گوید اگر در خواب ببینید صدای بارش باران را بر سقف خانه می شنوید به معنی آن است که در جمع خانواده خود از زندگی لذت می برید و شاد و با نشاط خواهید بود. تعبیر دیگر آن، این است که در مسیر کسب پول و ثروت به موفقیت خواهید رسید.منوچهر مطیعی تهرانی می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران در حال باریدن است و او صدای فرو ریختن قطرات باران را می شنود و از آن لذت می برد، دلیل آن است که به شهرت دست خواهد یافت و در نظر مردم شناخته می شود. اگر خواب ببیند صدای بارش باران را می شنود ولی از آن لذتی نمی برد چنین خوابی تعبیر ندارد.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

79 نظر

 1. سمانهسمانهsays:

  سلام .. دیدم شب هست و آسمون ابری هست و (مثل الانا که قرمزن ابرا قبل باروناگه دیده باشید..کلا) بهم میگفتن هوا سرده ولی من خیلی راحت بودم و احساس سرمای زیادی نداشتم که لباس بیشتر بپوشم....یهو بارون اومد دفترم یا کتابمو پرت کردم سمت درحدودا ولی آب باران که بارون بود بهش خورد خودمم داشتم میرفتم سمتش....تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، مشاهده کردن آسمان ابری یا بارانی در این مورد خبر دهنده از رحمت یا نعمت است ، فارغ از آن که کار دیگری انجام داده باشید...پرت کردن کتاب نیز تاثیری در اصل تعبیر ندارد.

 2. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم میخوام برم سر کار دیرم هم شده بود اما بیرون بارون تندی میومد منم دنبال جوراب میگشتم اما پیدا نمی کردم بی خیال جوراب شدم زنگ زدم تا با آژانس برم دنبال چترم هم میگشتم اونم پیدا نکردم اما به نظرم بارون بند اومده بود آفتابم در اومده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به ناراحتی هایی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما ایجاد شده اند.

 3. المیرا موینیالمیرا موینیsays:

  سلام, میخواستم خوابمو برام تعبیر کنید لطفا خواب دیدم که به همراه مادرم فرش میشورم همینکه خواستیم شروع کنیم به شستن هوا ابری شد یهو یه بارون گرفت البته یادم رفت بگم جایی که داشتیم فرش میشوستیم یه جایی مثل پارکینگ بود وقتی بارون گرفت من ذوق کردم دویدم بیرون تو حیاط زیر بارون بارونشم اول اروم بود بعد یهو تند شد ازحالت بارون به تگرگ بعدش انگار به برف تبدیل شد من کاملا خیس شدم. نمیدنم تاثیر تو تعبیر داره یا نه ولی فرش که میشوستیم فرش بزرگی نبود یه حالت قالیچه طور بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسائلی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما احساس افسردگی یا نگرانی ایجاد کرده اند.

 4. صاحبهصاحبهsays:

  سلام خواب دیدم باران شروع شد البته من توی خونه بودم انفد این بارون شدید بود که من تو واقعیت تا حالا ندیده بودم و چراغای خونمون از شدت بارون هی قطع و وصل میشد که من ب خواهرم که اومده بود خوننون گفتم برو بخچالو ار برق بکش بعد خودم دستمو از پنجره فک‌کنم اوردن بیرون و دعا کردم برای خودم و میدیدم که مردمی که تو ی خیابون هستن چ جوری میرفتن تا خودشون ب خونشون برسونن . بعش انگار دوباره خواب دیدم که مامانم یه ظرف اب اورده انگار اب دعا یا اب قران بود و من صورتمو باهاش شستم و حاجت خواستم . دوباره خواب دیدم‌پشتش تو مسابقه تلویزیونی شرکت کردم قبلش سوالارو برادرم جوابشو بهم‌گفته بود و من هم تتد تتد میگفتم به سوال ۴ که رسیدم تا ا مدم بگم مجری گفت وقت شما تموم شد و من سوختم ازشدت ناراحتی از خواب پریدم جایزشم فک کنم ۵ میلیون تومن پول بود. ممنون . ببخشید طولانی شد(مجرد هستم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تغییرات جدیدی دارد که شما را به بخشی از خواسته های فعلی تان در زمینه های احساسی خواهد رساند.

 5. ZahraZahrasays:

  سلام وقتتون بخیر. خواب دیدم که ما توی خونه سر سفره غذا نشسته بودیم و بیرون بارون میومد . حتی داخل خونه هم از سقف بارون میبارید ولی خیس نمیشدیم شاید یکم نم ناک میشدیم و خیلی خوب بود . اولش من فکر نمیکردم بارون باشه ولی دقت که میکردم قطره های بارون رو میدیدم . باز خواب دیدم که انگار برای چیزی مثل اعتکاف یا یه مراسم مذهبی رفته بودیم مسجد و بیرون یه چیزی مثل برف میبارید ولی کش سان تر از برف بود و مربعی بود ولی نرم بود که تو خواب بهم گفت اخ جون بهاره داره میباره (به اون نوع برف بهاره میگفتیم تو خواب) که انگار زمان های قدیم میبارید و من تا اولین باری بود که میدیدم که با خودم میگفتم چه خوب که منم تونستم ببینمش . و حتی بعد تموم شدنش روی دیوارها مونده بود و در حال اب شدن بودن و منم اخراشو گرفتمش دستم . ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به کار ها و معاشرت با انسان هایی بپردازید که شما را از لحاظ احساسی درک کرده و با شما همدردی بیشتری خواهند داشت.

 6. امنهامنهsays:

  سلام در خواب داشتم داخل حیاط فرش می شستم چند تا بود وهمسرم هم که فوت شده هم بود بعد انگار باران امد وان فرش ها در زیر باران پر از اب شدند ایا تعبیری دارد سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به چالش ها و مسائلی دارد که لازم است در مورد آن ها تصمیمات منطقی و روشنی اتخاذ کنید و اجازه ندهید گرفتن تصمیمات احساسی آرامش روانی شما را مختل کند.

 7. ناشناسناشناسsays:

  سلام . دیشب خواب دیدم که بارون میاد ومن دستمو از تو خونه که هستم گرفتم بیرون زیر بارون و دارم دعا میکنم و به خواهرمم میگم تو هم بیا دعا کن این بار دومه که دارم این خوابو میبینم اوتدفعه هم خودم دستمو کرفته بودم زیربارون ولی خوم بازم انگار تو خونه بودم وداشتم برای خودم دعا میکردم . ممنون میشم تعبیر کتید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به لزوم برنامه ریزی روشنی دارد که به شما کمک می کند به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری بپردازید.

 8. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب رفتم حیاط خونمون البته اون خونه و حیاطش برام آشنا نبود تو خوابم خونمون بود یه مرد که دزد بود یواشکی اومد تو حیاط و لای درخت ها و بوته ها قایم شد منم رفتم تو خونه رفتم تو اتاقی که پدرم برادرم و پسر عمم خوابیدن اول رفتم سراغ پسر عمم و بیدارش کردم و گفتم که دزد اومده برادرم و پدرمم بیدار شدن داداشم گفت برو از انباری یه وسیله بیار اسم وسیله رو گفت ولی من نفهمیدم اون چیه فقط فهمیدم از وسایل ماشینه وقتی رفتم حیاط دیگه اون خونه نبود حیاطش حیاط خونه قدیمیمون بود بارون‌ میومد چند نفرم اومده‌ بودن تو حیاط ما پناه گرفته بودن دختر عموم رو دیدم که داره میره خونه ما دستش چند تا ظرف و یه تخم‌ مرغ بود منم رفتم انباری و یه وسیله برداشتم ببرم‌بدم داداشم خواهرمم کمکم‌کرد تا وسیله رو پیدا کنم دختر عمومم افتاده بود تخم‌مرغم شکسته بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که بر بیشتر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

 9. الهه زارعالهه زارعsays:

  سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی من دیشب خواب دیدم که داره بارون میاد و من زیرش قدم میزدم درست توی همون مکتن فقط در یم محدوده خاص که جلو در خونه مان هم میشد باران شدید شروع به باریدن کرد مادر و خواهرم یک پیاله داشتند و زیر باران گرفتن و بعداز پرشدن پیاله شروع به خوردن کردم و من خواهرم را نامرد خطاب کردم به این دلیل او کمی از ابش را به من داد و من خوردم.به نظرتون تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه رحمت، خیر و برکتی است که از طرف پروردگار است

 10. شیماشیماsays:

  سلام.سپاس از سایت فوق العادتون...من بعد از اذان صبح خواب دیدم.خونه مامان بزرگمم،چون کلاس دارم میخوام برگردم خونه،یه مانتو نخی شیری رنگ با گل های زرد و صورتی(که در واقعیت دارمش)میپوشم.تو راه رفتن به سمت خونه هستم،هوا خوبه که یه دفعه بارون میگیره(دونه های بارون درشته ولی شدت بارون کم)،منم برای اینکه خیس نشم سریع میدوم(ولی کمی خیس میشم)و به این فکر میکنم که کاش یه لباس مناسب تر میپوشیدم.وقتی به خونه میرم.میرم سمت پالتوم که موقع رفتن از خونه به کلاس اونو بپوشم و از خواب بیدار میشم.،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، خیر و برکت و فراوانی در حال و احوال و زندگی مردم وجود خواهد داشت و یا اینکه رو به ازدیاد خواهد رفت.

 11. سماسماsays:

  سلام من خواب دیدم تو کوچه کنار مادرم و چندتا از زنای همسایه نشسته بودیم که من برگشتم خونه یادم نیست اسمون ابری بود یانه ولی وقتی برگشتم خونه بعد نگا بیرون تو حیاط انداختم دیدم داره بارون میزنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این باران بی مقدمه در این رویا به عنوان نعمت و برکت در زندگی خودتان یاد کنید.

 12. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم با فامیلها برای تفریح رفتیم پارک و ناگهان باران بسیار دلپذیری میباره و سر تاسر پارک و و خیابون و شهر رو در بر میگیره...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اگر این اتفاق سبب زیان و یا خسارت و رنگ آب همراه با تیرگی و تاریکی نبوده ، خیر است و معنی بدی ندارد.

 13. فاطمه درویشفاطمه درویشsays:

  سلام خدمت شما و تشکر از زحمات شما، من مدتی پیش خواب دیدم که من و همسرم در جایی هستیم که هم آبشار هست و هم دریا و باران هم شدید می بارید. ومن در خواب گفتم که سیل میاد و ما می میریم. که بطور ناگهانی باران قطع شد و دریا هم تلاطم دیگه نداشت. دیشب هم خواب مشابهی دیدم که من و خانواده در خانه ای هستیم که کنار دریا است و باران شدیدی دارد می بارد و من گفتم الان سیل میاد و ما می میریم. ولی دوباره هوا آفتابی شد و خطر بر طرف شد. در ضمن آب و دریا هم بسیار زلال بودند. پیشاپیش تشکر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روشنایی است و خیر جای نگرانی وجود ندارد

 14. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم آخرای غروب که میشه نزدیک شب و هوا هم کمی تیره است جلو در خونمون هستم و باران کمی باریدن گرفت و من داشتم یه گربه رو با پام لگد میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان به معنای انجام کارهاییست که موجب پشیمانی میشوند.

 15. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم آخرای غروب که میشه نزدیک شب و هوا هم کمی تیره است جلو در خونمون بهمراه خواهر و مادر و برادرم هستم و باران کمی باریدن گرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان به معنای خیر و برکت و روزی در زندگیست.

 16. سیماسیماsays:

  سلام وقت بخیر طاعات قبول.خواب دیدم بارون میباره وقطرات بارون درشت بود وبسیار آروم به زمین ووسایل توحیاط خونمون برخوردمیکرد هوام نیمه ابری بود ونور خورشیدو حس میکردم سه تیکه لباس شوهرمو شسته بودم وروبند بود کاملم پهن نبود فقط انداخته بودم وآبش میچکید مادرشوهرم صدام کرد وگفت لباسارو بردار که خیس میشه منم گفتم یه کم اینورتر میارم که بارون نمیچکه وروطناب گذاستم باشه. ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 17. زهرا رضاییزهرا رضاییsays:

  با سلام ? من خواب دیدم خونه پدرم مهمانی بزرگ و شلوغ بود و از طرف خانواده همسرم دلمه پخته بودن و آورده بودن و من یکی خوردم اصلا دوست نداشتم در عالم خواب یک دفعه من و مامانم تو یک فضای باز و بزرگی بودیم کنارمان رو خانه ای بود یک دفعه از اسمان هزار پا می بارید اول کم بود ولی بعد اینقدر از اسمان هزارپا آمد که وحشتناک بود و من وحشت داشتم ولی من یک جایی بودم که اینها با من کاری نداشتند و من فقط می دیدم بعد چندتا توله سگ سیاه و سفید دیدم روی هزارپاها و من نکران بود یک مرتبه باران آمد و اینقدر این باران شدید بود که تمام هزار پاها را شست و تمیز کرد ولی باران هم خودش شدید بود و من یک تسبیح آبی رنگ دستم بود و از داخل تسبیح بارش باران را نگاه می کردم با سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اوقات خوش و رفتن به مهمانی است

 18. مریممریمsays:

  سلام.خواب دیدم خونه مامانم هستم دوستم تو حیاط هستش رفتم که بیارمش بالا دیدم داره بارون میاد رفتم زیر بارون شروع کردم به دعا کردن وحاجتها مو از خدا می خواستم لطفا تعبیرش می کنید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه حل شدن مشکلاتتان است

 19. HHsays:

  سلام من خواب دیدم که مادربزرگم به من میگه باریدن باران در دستان خداونده در شب شهادت امام حسین و حضرت علی اصغر اجازه داد باران بباره اما در شب شهادت حضرت عباس این اجازه رو نداد منم گفتم وقتی من بمیرم هم باران نمیبارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر برکت و وفور نعمت در زندگی تعبیرمیشود

 20. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم اومدیم توی بالکن و شدیدی با قطره های درشتی و صاف میبارید. ما زیر سقف بالکن بودیم و بارون رو نگاه میکردیم . گاهی اوقات با بارون باد هم می وزید. من رفتم زیر بارون و دهانم رو باز کردم و چند قطره بارون خوردم. میخواستیم یه ظرفی بزاریم‌ زیر بارون تا با اب جمع شده چایی درست کنیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر نعمت و ارامش در زندگیتان تعبیر میشود

 21. AAsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با پدر و مادرم و دوتا از پسرخاله هام رفتیم پارک و من اون موقع با پدر و مادرم بودم که بارون شدیدی اومد منو پدر مادرم که سریع برگشتیم انگار میخواست سیل بیاد چون بارون شدید بود اما پسرخالا هامو نمیدونم وقتی تو خونه بودم به پسرخالم زنگ زدم و گوشیش انتن نمیداد بعد یکیو دیدم نمیشناختمش که انگار فامیلمون بود گف میخواد بره زمین کشاورزیش رو نگا کنه انگار خراب شده منم سوار ماشین شدم که که برم پارک چون انگار دوچرخم تو پارک بوده و ببینم پسرخاله هام چیکا میکنن انگار رفتیم جایی تا پدرمو برسونیم اونجا بعدش من به مادرم گفتم دستشویی دارم و برگشتیم تا برم دستشویی که همسایمون(پرستاره) گفت منم با شما میام مامانم جلوی در خونمون نگه داشت منم پیاده شدم و رفتم تو خونه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون باران اسایش است و صفا و به روشنایی تعبیر میشود

 22. محمد مرادیمحمد مرادیsays:

  سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم با همسرم در فرودگاه هستیم و قصد سفر داریم که که باران تندی آمد و ما هم کمی خیس شدیم و در محوطه فرودگاه آب جاری شد. در همین حال خواهر خانومم که ظاهراً همراه ما بود انگار گم شد و ما دنبال او می گشتیم. در هین حین از پشت پنجره های فرودگاه (سالن انتظار) یک هواپیما را دیدم که در داخل محوطه فرودگاه و روی زمین به سرعت حرکت می کند و کمی برف هم روی بالهای آن نشسته است. در نهایت، باران بند آمد و همه چیز آرام شد. بسیار ممنون و سپاسگذارم از اینکه تعبیر می فرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 23. سیماسیماsays:

  دیشب خواب دیدم دیشب خواب دیدم بارون میاد چه بارونی ، آب دریا بالا آمده من خیلی می ترسیدم با اینکه طبقه آخر ساختمانی بودم بعد دیدم برف میاد چه برفی زیاد ولی برف کم نشسته بود احساس کردم بعدش سرسبزی دیدم با یکی می خواستم سوار اتوبوس بشم جا موندیم آنی که همراهم بود گفت نگران نباش با یک چیز دیگه می ریم اتوبوس هم خیلی شلوغ بود قایق تفریحی دیدم و ساحل بعد اداره دیدم از استان گیلان مدارک فرستاده بودن یک تاریخ بود که خط خوردگی داشت یکی از بچه های مالی داشت رسیدگی می کرد بعد همکار گیلانمون گفت انجام بده جبران می کنم سوار آسانسور شدم یک عده خانم محجبه همراهم بودن تو خواب می شناختم ولی تو بیداری هر چی فکر می کنم یادم نمیاد یکی از همکارهام تو خوابم بود بهم گفتی سیما اینها همش نشانه هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشانه روشنایی و صفا وصمیمیت است و بیان کننده تغییرات مثبت است

 24. هانیههانیهsays:

  سلام من خواب دیدم که با چادر سفید وارد قبرستان شهرمان شدم که چادر سفید درآورده و چادرملي که سفید رنگ باشد در دستم بود و میخواستم سر کنم.سپس وارد خیابان شدم رعدوبرق شدیدی میزد و باران سیل آسا میومد.تعبیرش چي هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزی از زندگیتان است

 25. مهدیمهدیsays:

  سلام من خواب دیدم که با چند نفر از فامیلای دورمون که چند سالیه باهاشون ارتباط ندارم و اصلآ ندیدمشون رفتیم سر کار من که کار کنیم که تو خواب هم شب بود ولی باران بارید و گفتیم که دیگه نمیشه کار کرد باید زودتر بریم و من میشنیدم که زیر زمین زیر محل کار صدای آب روان میومد صدای آبو می شنیدم. تعبیرش لطف کنید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شان می دهد که شما مهارت و توانایی لازم برای غلبه بر مشکلات را دارید.

 26. مینامیناsays:

  دیدم پسرخالم مشکل قلبی داشت و وخیم بود حالش خیلی ناراحت بودم و یه تعدادی از خانواده میدونستن من ب برادرش خبر دادم،برادرش قهره باهاش امادر آخر راضی شد و گفت میادمیبینتش،باهاش قرار گذاشتم ک با هم بریم اماترافیک بود و بارون شدیدی بود یکی از شوهرخالمم توخیابون دیدم و گفت کجا میری ،نگفتم با کی میرم و فقط آدرس یه محل رو دادم ک پیاده شم ولی اون راه رو اشتباه میرفت و منم خیلی نگران دیر رسیدنم بودم،ب محل رسیدم از خواب پریدم،ب نظرم تابستون بود و شب اما ابر زیادی نمیدیدم،یادم نمیاد خیس شدم یا نه زیر بارون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر به وجود امدن رحمت در زندگیتان است و بهتر است سلامتیشان را چک کنند

 27. ب سب سsays:

  سلام با سپاس فراوان از شما من خواب دیدم باران شدیدی در خیابان میبارد و همه جا سیل گل الودی مییاید ناگهان من میخواستم از یه سه راهی رد بشم پییاده بودم که یهو ماشینها شروع کردن به لیز خوردن بیشتر ماشینها تریلی بودن من وسطشون گیر کرده بودم گل به همه جا پخش میشد در خواب حس میکردم بین ماشین سنگینا پرس شدم و مردم ولی انگار زنده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی موجب نگرانیتان شوند

 28. رهارهاsays:

  سلام من خواب دیدم که با دخترخالم که توو خواب یه بچه چند ماهه بود میرم بیرون اول بارون نم نم میزد بعد شد برف ولی کم بود دونه هاش ریز من به بچه نشون میدادم تععبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن رحمت در زندگیتان است

 29. ZairaZairasays:

  مردی خواب دیده باران باریده و سقف خانه چکه کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، نمادی از بدشانسی و یا رنج خواهد بود

 30. مریم گلیمریم گلیsays:

  سلام من امروز صب ساعت ۶خواب دیدم که رفته بودیم و تو خونه ی قدیمون زندگی میکردیم و کلی مهمون داشتیم ک ی سری فامیل بودن و ی سری نه بعد تو بکی از اتاقای اون خونه پر از لباس بود خیلی زیاد بود منم نگاهشون میکردم بعد در حین مهمونی هی ب عشقم زنگ میزدم و نگرانش شده بودم تا اخر اینکه بعدش ک غذا رو خوردیم گوشی و جواب داد من رفتم دم پنجره ک دیدم توی خیابونمون درخت هست و حسابی سرسبزه و بارون میاد و اب توی خیابون جمع شده و داره میگذره زنگ اب بارون هم سبز بود مث اب دریا بعد ب عشقم گفتم بزار برات عکس بگیرم ببین اینجا بارون میاد ولی تا اومدم عکس بگیرم ابایی ک کف خیابون بودن کلا جمع شدن بعدشم دیگه رفتم پیش بقیه لطفا تعبیر این خواب و بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رحمت و شادمانی است که در زندگی ممکن است برایتان ایجادشود و جای نگرانی وجود ندارد

 31. سمانهسمانهsays:

  سلام.وقت بخیر... درفصل بهارخواب دیدم بارون شدید ی میبارید...توی حیاط خونه پدربزرگم بودم..پدربزرگم فوت شده..توی خواب اایستاده بودن زیر یه سقف و به من گفتن برم زن ومردی که زیر بارون مونده بود ن رو از دم در بیارم داخل خونه...منم رفتم یه چیزی شبیه پتو دادم انداختن رو سرشون واوردمشون ، ولی هم من هم اون زن ومرد غریبه خیس خیس بودیم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بر رحمت و زیاد شدن روزی در زندگیتان تعبیر میشود

 32. مرضیهمرضیهsays:

  سلام. امروز بعد از ظهر بین ۳ تا ۵ خواب بودم. خواب دیدم از دریچه خونمون بیرونو نگاه می کرد نم نم بارون خیلی قشنگ بود حس کردم فقط تو حیات ما بارون می باره.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صمیمیت است

 33. snsnsays:

  سلام خواهر بنده درطول چند روز سه بار خواب دیده که باران باریده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رحمت است

 34. مریممریمsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم میخوام برم پیش دکتر طب سنتی باید تا اذان مغرب برسم رفتم خونه خواهرم برداشت سرم حنا کذاشت چیزی شبیه حنا تا سفیدی موهام بره کفتم من باید برم خودمو برسونم تا ۹ کفت میشوری یک ربع میری دیدم بیرون شدید بارون میاد صداش میومد کفتم خوب شد همسایتون هست دکتر کفت نه امروز جای دوریه کفتم من چطوری برم تو این بارون زود میکفتی داداش اینجا بود منو با ماشین میبرد کفتم عیب نداره خودم میرم بارون اشکال نداره بعد دیدم تویه جایی پر توالت عمومی بود رفتم توش سرمو اونجا میشورم بعد برم دکتر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نعمت و برکت و روزی است

 35. azam sadeghiazam sadeghisays:

  سلام خداقوت یکی از اشناها خواب دیده که زیر یک زیر گذر که نزدیک یک پارک هست ماشین پنجر کرده و هوا تاریک بوده و بارون شدیدی می اومده و میترسیده بلد نبوده لاستیک ماشین رو درست کنه بعد این اقا تو عالم خوابشون منو میبینه که میام لاستیک ماشین رو عوض میکنم به نظرتون تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه زیاد شدن نعمت و روزی است

 36. آرزوآرزوsays:

  سلام من خواب دیدم شبه و بارون میاد من از خونه میام بیرون میرم زیر بارون میچرخم بعد تو حیاط چنتا درخت هلو هست ک خیلی زیادم میوه داره من یکیشو میچینم میخورم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و رحمت در زندگیتان است

 37. آرزوآرزوsays:

  سلام خواب دیدم بارون میباره و همه جا خیسه من روی دامنه کوه هستم و خیس شدم و داشتم به این فکر میکنم که تا صاعقه نزده برم و یه سرپناه پیدا کنم دنباله یه خونه آشنا میگشتم و تمام این اتفاقات و داشتم از بالا میدیدم انگار که تو آسمون بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رحمت است و برکت در زندگیتان و بر روشنایی نیز تعبیر میشود

 38. فاطمههفاطمههsays:

  باسلام من خواب دیدم که پیر مردی خواهرزاده من را (دختر یک ساله است) در آغوش گرفته و می خواهد برای او از دستفروشی همه گل ها رابخرد و گل ها رنگارنگ و بسیار زیبا بودند و پیرمرد متوجه شد که در جیبش پول نداردوخواهر زاده من چون پیر مرد پول نداشت یک گل رنگی و کوچکی را انتخاب کرد و پیرمرد برای او این گل را با سه هزار تومان خرید و ناگهان باران آمد و خواهرزاده من گل را در باغچه ای در کوچه ما گذاشت و ما به خانه آمدیم تا خیس نشویم و زمانی که آمدیم خانه باران قطع شد و برای ما مهمان آمد و من با همه نامحرم ها و محرم ها دست دادم و سلام کردم و دوباره باران بارید و من از خانه بیرون رفتم تا آن گل را در باغچه بکارم و اما ناگهانی و پا برهنه و بدون کفش و با عجله می دویدم و درباره مدرسه ای از دیگران سوال می کردم و آدرس آن مدرسه را گرفتم چون می خواستم در آنجا ثبت نام کنم و به آنجا رفتم و دیدم به جای یک مدرسه در آنجا لحاف دوزی بود که در ویترنش تخت سفید رنگ و زیبایی بود و من با خودم گفتم برای خرید جهیزیه به اینجا می آیم و به این تخت خیره شده بودم و از فروشنده خانم درباره آن مدرسه پرسیدم و او به من حیاطی بسیار بزرگ را در پشت آن مغازه را نشان داد که در آن حیاط صندوقچه ای بود و به من گفت این ها از این مدرسه به یادگار مانده است و من درون صندوقچه را باز کردم. من مجردم. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ارامش و به دست اوردن اسایش و نیکی در زندگیتان است

 39. فرناز ایمانیفرناز ایمانیsays:

  سلام . وقت بخیر . خواهرم خوای دیده که باران می باریده و من زیر باران بودم به قدر باران شدید بود که من نمیتوانستم کمرم را صاف کنم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه نعمت و روزی است

 40. ریحانهریحانهsays:

  سلام خواب دیدم بارون اومده شهر پر آب شده بود آب پاک وتمیز بود منم خونه مادرشوهرم بودم حیاطشون پر آب بود میخواستم برم دستشویی هم همکارم دستشویی بود هم حیاط پر آب بود آفتابم در اومده بود آبم کم کم رفت پایین رفتم جلو‌ دستشویی همکارم لباس زیر و جورابشو شسته بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی است

 41. nargesnargessays:

  سلام وقتتون بخیر،بعد از نماز صبح خواب دیدم کنار دریا هستم ،تعداد زیادی از مردم واقوام هم بودند ،بارش باران تندی شروع شد،آسمان بسیار زیبا بود ،مردم ساحل رو ترک میکردند تا خیس نشن،من روی سکویی کنار دریا دستانم رو رو به آسمان بلند کردم ودعا کردم که یک واحد آپارتمان همسرم به فروش بره ،بسیار صحنه زیبایی بود وهمه لذت میبردن،وقتی داشتم برمیگشتم دیدم کلی عروسک خرسی تو دریاست،پسر من یه خرس بزرگ سفید داره که دیدم انداخته داخل دریا ،از افرادی که تو آب بودن خواستم اون رو بیارن اما پیداش نکردند،لطفا تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده اسایش و تندرستی است که در زندگی برایتان باعث شادمانی و ایجاد برکت خواهد نمود

 42. حامد محمد تبارحامد محمد تبارsays:

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت امروز صبح خواب دیدم بارون به شدت میباره. همه جارو آب گرفته منم خونه پدریم بودم اونجارو هم آب گرفته . سیل نبود . خرابی هم به بار نیاورد. من اهل بابل هستم . در عالم واقع اینجور آبگرفتگیها رو زیاد تجربه کردم. برای همین این خواب برام عجیب نبود . بارون همچنان بشدت میبارید که از خواب بیدار شدم . حس خوبی بود. با تشکر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اوقات و لحظات خوشی در زندگی برایتان رقم میخورد

 43. زهـzahraـرازهـzahraـراsays:

  سلام، خواب دیدم که در ماشینی بودم ک حس میشد معشوقم که باهم تموم کردیم ولی همو دوست داریم راننده بود و من کنارش بودم و در جاده بسیار زیبا و سرسبز و یک طرفه ای بودیم کهبارون ملایمی داشت میومد که من خوابم برد و زمانی که بیدار شدم دیدم بارون جاده رو خیلی زیبا کرده و معشوقم ماشینو وسط جاده نگهداشته بود و داشتیم نگاه میکردیم، حسش میکردم کاملا حتی صداش و همه چی ولی قیافشو نمیدیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان زیاد میشود

 44. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  سلام...دیدم نزدیکای غروب و تاریک شدن هواست و باران شدیدی میباره و دیدم یه هیاتی هست که پرچمش رو تو خیابون زدن و متعلق به حضرت فاطمه و مراسم عزاداری ایشونه و من میخواستم برم هیات ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهده رحمت و برکت در زندگیتان است

 45. ناناناناsays:

  سلام وقت بخیر من یه خواب ترسناک دیدم ?خواب دیدم باران خیلی شدید میاد عین سیل و من و پدرم توی سیل هستیم ولی سیل با ما کاری تداشت و زیر پامون یه عالمه سنگ قبر یکی از قبر ها شکافته شد بود ولی جنازه ی اون قبر یه زن پیر بود که کفنشن عین دار دور گردنش پیچده شده بود و اب داشت تنشو جدا میکرد و یه زن رو دیدم که روی ویلچر نشسته و از توی اب عقرب زرد پیدا میکنه و میخوره . و من اون ۲خانم رو میشناسم . میخوام بدونم چه تعبیری داره ایا کفاره ی گناهی چیزیه!؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناکامی ها و نااراحتی هایی در زندگی برایتان ایجاد شود که باعث ناسازگاری شما با اطرافیانتان گردد

 46. لادنلادنsays:

  با سلام خواب دیدم در منزلی که قبلا زندگی میکردم از پنجره بارونو میدیدم شب بود ویه لحظه دیدم حیاط پر از پرنده (قمری خانگی)شده ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر زیاد شدن رزق روزی و برکت در مال در زندگیتان است

 47. raharahasays:

  سلام من خواب دیدم پنجرمون باز و بیرون گردو خاک بلند شده میدوام پنجررو میبندم از پشت پنجره میبینم بارون شروع میشه و گردو خاک میخوابه و یه تیکه ابر توو اسمون خیلی حرکتای عجیبی میکرد یه نقطه فقط ابر باران زا بود که شبیه عروس دریای بازو بسته میشد ابر تیره ای ام نبود بعد منور میزدن توو اسمون یه دختر غریبرو صدا زدم بیاد ببینه وقتی اومد ندید تموم شده بود بعد دختررو خوابوندم روو میز لبای همو خوردیم سینشو خوردم بعد حس کردم ارضا شدم دیگه میلم نکشیدنزدیکی کنم باهاش ولش کردم تعبیرش چیه ؟اون دخار فقط شرت داشت ولی من لباس داشتم ..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای باطل است

 48. رویارویاsays:

  باسلام وعرض ادب دمدمای صبح امروز خواب دیدم پسرخاله ام که توکماست ،خوب شده و سرحاله و داریم میبریمش توو یه خونه، تختی که پسرخاله ام رووش بود شبیه به تختی که مرده میبرن بود، دقیقا هم مثه تخت مرده و جنازه چند نفر زیر تخت رو گرفته بودن روو شونه هاشون، قسمت پاهای تخت یکم به سمت پایین سر خورده بود که من به یه مرد گفتم و اون اقا گرفتشو همگام با بقیه روو شونه هاش بالا نگهش داشت که یوقت پسرخاله ام از تخت سر نخوره و پایین نیوفته. هوا تاریک بود و نم بارون خیلی ریزی می بارید روو صورتمون، به یه خونه رسیدیم، دم در خونه دوتا سگ بسته بود، یکیشو یادمه خیلی بزرگ و سفید بود و اول بهم خیلی پارس کرد و بعدش رام شد و منم رفتم داخل خونه که پسرخاله ام اونجا سالم و خندون منتظرم بود. میشه ازتون خواهش کنم که لطف کنید و تعبیرشو بفرمایید؟ سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشانه رحمت، خیر و برکتی است که از طرف پروردگاربرای شما ایجاد خواهدشد در زندگی خود سعی کنید از حسودان و بدخواهان دوری کنید

 49. فاطمههفاطمههsays:

  سلام من دختر مجردم و خواب دیدم که باران نم و نم و زیبا بر همه جا می‌بارد و من ناراحت و غمگین بودم و پشت پنجره می ایستم و به باران نگاه میکنم و پنجره را باز میکنم و دستم را بیرون میبرم و زیر باران میگیرم و آب باران روی دستم میریزد و من همچنان غمگین بودم و به باران نگاه میکردم که متوجه شدم کسی از من عکس میگیرد و من در خواب حس میکردم دشمن است و بعداً می خواهد با این عکسا به من آسیب برساندو ترسیده بودم و در خواب می‌دانستم که در مسافرتم و در خانه خودمان نیستم . ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهند رحمت و نعمتی است که به واسطه ی لطف خداوند نصیب شما خواهدشد

 50. رویارویاsays:

  باسلام وعرض ادب ممنونم از لطتون و تعبیرهای بینظیرتون. در تعبیر این خوابم قسمت روی تخت و بالای سر بردن پسرخاله ام ایا به تعبیر شفا گرفتنش هست یا ایشون فوت میکنن و این خواب خبر از تشعیع جنازه ی ایشون داده؟؟؟؟ ((((دمدمای صبح امروز خواب دیدم پسرخاله ام که توکماست ،خوب شده و سرحاله و داریم میبریمش توو یه خونه، تختی که پسرخاله ام رووش بود شبیه به تختی که مرده میبرن بود، دقیقا هم مثه تخت مرده و جنازه چند نفر زیر تخت رو گرفته بودن روو شونه هاشون، قسمت پاهای تخت یکم به سمت پایین سر خورده بود که من به یه مرد گفتم و اون اقا گرفتشو همگام با بقیه روو شونه هاش بالا نگهش داشت که یوقت پسرخاله ام از تخت سر نخوره و پایین نیوفته. هوا تاریک بود و نم بارون خیلی ریزی می بارید روو صورتمون، به یه خونه رسیدیم، دم در خونه دوتا سگ بسته بود، یکیشو یادمه خیلی بزرگ و سفید بود و اول بهم خیلی پارس کرد و بعدش رام شد و منم رفتم داخل خونه که پسرخاله ام اونجا سالم و خندون منتظرم بود. ))))

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باران نشانه رحمت الهی و نماد خیر و برکت است و میتواند بیانگر به وجود امدن روزهای خوش و لحظاتی دلپذیر در زندگیتان باشد

 51. الالsays:

  سلام خواب دیدم شبه و داره بارون میاد منم چتر داشتم . توی راه یکی از دوستای قدیم رو دیدم. داشتم میرفتم دندونپزشکی ، دندونام مشکلی نداشت گویا. بعد دکتر یه نسخه داشت می نوشت اما خودکار نداشت که امضا کنه . منم رفتم دنبال خودکار. اصلا خودکا پیدا نمی شد خواهرمو دیدم رفتم تا از خواهرم خودکار بگیرم. ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر رحمت و برکتی است که برای شما و خانواده شما به وجود خواهدد امد

 52. زهرازهراsays:

  سلام،خواب دیدم با خانواده م تویه باغ بزرگ زندگی میکنیم، پسری که قبلا باهاش ارتباط داشتم، تو اون باغ بود، میخواست ازم سواستفاده کنه و برای همین باهام خوب شده بود، اما تصمیم داشتم ضایع ش کنم، میخواست عکس بگیریم و رفت که بعدا بیاد، رفتم تو حیاط، باران میامد و باغ رو خیلی خوشگل کرده بود، از زمین آب از چند جا فواره میکرد رفتم تو که به خواهرم بگم بیاد این زیباییارو ببینه و عکس بگیریم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باران در خواب نشانه رحمت، خیر و برکتی است که از طرف پروردگار بر سر مردم می بارد

 53. مهدیمهدیsays:

  درود فراوان خوابی دیدم که مادرم که فوت کرده خیلی ناراحت بود از اینکه مرده و می‌گفت چهار پنج روزه این اتفاق افتاده و من و برادر بزرگم که اونجا بود بهش گفتیم دوسال هست این جوری شده در واقع هم دوسال هست بعد تو اون مکانی که بودیم تو حیاطش بارون میومد به صورت عادی ولی تا لبه باغچه پر آب بود . تشکر از شما و وقتی که گذاشتین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر ارزانی نعمت و برکت در زندگی شما خواهدبود وبرای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 54. NazninNazninsays:

  سلام.خواب دیدم با همکارم در کوچه قدم میزنگ و بارون ملایمی می بارید.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در موفق شدن در کار ها سعی کنید هم نظری و هم فکری دیگران را با خودتون داشته باشین تا نتیجه ی بهتری رو دریافت کنید

 55. مریم امیریمریم امیریsays:

  با سلام .من نصف شب خواب دیدم که با خانواده سوار بر ماشین هستیم و هوا ابری هست یهو باران خون میباره و هممون بیهوش میشیم .تعبیرش چیه ؟ .ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشکلاتی در شرف وقوع است

 56. نازنیننازنینsays:

  سلام من خواب دیدم که کل فامیل اومدن خونه ی قبلیمون مهمونی بعد هنگام ورودشون بارون اومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر و برکتی وارد زندگیتون میشه

 57. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  سلام..دیدم بیرون محوطه بزرگ ورزشگاه ازادی هستم و باران شدیدی میباره ولی هوا تاریک نیست و افتاب هم با وجود بارون هست و صحنه جالبی بود بعد سریع دنبال سرپناه میگشتم و رفتم تو یه محوطه که مسقف بود و وسایل شهر بازی داشت و ایستادم تا بارون بند بیاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر رحمت و رافت است که از جانب خداوند ممکن است شامل حالتان شود

 58. مريممريمsays:

  سلام من خواب ديدم دارم ميرم پيش عشقم ك يهويي بارون شروع ميكنه باريدن منم كلاه پالتوم ميذارم روسرم ك موهام خيس نشه ولي درجاپشيمون ميشم كلاه روبرميدارم ميگم بذاربارون بريزه روم چون تابستون ارزوي اين هواروداريم منطقمون گرمسيره.تعبيرش چيه؟؟؟ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام آینده ی سرشار از شادی پیش روتون

 59. رضارضاsays:

  سلام.من خواب دیدم ،مادرم گفت بایدخونه روترکنیم چون قراره یک بارونی بیادکه همه ی ماروبکشه مااول گوش نکردیم اما خیلی اسرارکرد.گفتیم چرا اینومیگی ازکجامیدونی گفت یک اخباری که خیلی بهش اعتماددارم گفت بعدسریع هواتیره وابری شد ماهم سری چندتا چیزازخونه که باارزش هستن روبرداشتیم وباماشین حرکت کردیم رفتیم توراه هواهی داشت تیره وتیره ترمیشد بعدبارون امد هی داشت شدید وشدید ترمیشد بعددیگه بیدارشدم.لطفا دقیق تعبیرشو بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رحمت، خیر و برکتی است که برایتان به وجود خواهد امد

 60. دختر مجرددختر مجردsays:

  سلام..دیشب بعد از نماز صبح خواب دیدم یکی ازاقواممون که سالها پیش فوت کرده خونه امونه، میخواست بره خونه اشون بهش گفتن بزار آژانس بگیرم این موقع شب سخته بری گفت ،نه خودم میرم، بعد رفتم از پنجره نگاه کردم دیدم حسابی داره بارون میاد بعد دیدم توی خیابون یه خانمی که چادر سفید با گلهای صورتی پوشیده زیر بارون تو خیابون نشسته انگار داشت دعا میکرد ،بعد من همون فامیلمون رو صدا زدم که بیاد اونم ببینه،بعد گفتم خدایا حاجت همه حاجتمندها رو عنایت بفرما بعد شروع کردم گریه کردن ،اون فامیلمان هم گریه کرد..ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تلاش شما برای به دست اوردن ارامش و برکت در زندگیتان می باشد

 61. احمداحمدsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم مردم شهر می‌گن هوا خرابه و نگران مواج شدن دریا و طوفان هستن. دریا رو هم دیدم که مواج هست ولی هنوز اتفاقی نیفتاده بود به دیدن قدیمی‌ترین دوستم رفتم و در حالی که بارون می‌بارید تو خیابون‌های پر از نور و روشنایی (شب بود) قدم می‌زدیم. خیلی دلم براش تنگ شده بود و گریه کردم!! تو خیابون قدم می‌زدیم. مغازه‌ها پر از مشتری بودن و رفتیم تو یه مغازه که مثل دستبند اون دستبند بخرم. فروشنده می‌خواست دستبند با سنگ‌های سفید بهم بفروشه که گفتم دخترونست و واسه اینکه بهش ثابت کنم دخترونست پوشیدمش ولی دستبند دیگه ای که سنگ‌هاش مشکی بود با طرح گل سفید خریدم. دوستم می‌خواست پولشو بده که نذاشتم. همراهم مقداری وسیله بود یکیشون یک جاروی بلند بود که بالا و پایینش چراغ وصل بود و چراغش خاموش نمی‌شد. از مغازه اومدیم بیرون زیر بارون. ازش خداحافظی کردم و واسه ماشین گرفتم! ممنونم ازتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده کسب سود و منفعت و بهره مندی است و بر ارامش دلالت دارد

 62. سمانهسمانهsays:

  سلام من خواب دیدم خارج از کشور لب ساحل قدم میزدیم زیر نم نم بارون . از یه دکه کباب کوبیده گرفتم خوردم که بارون شدید شد سوار یه ماشین شدم از اونجا رفتم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و خوشی در زندگیتون اتفاق می افته

 63. هالههالهsays:

  سلام صبح خیلی زود خواب دیدم یه بچه سه یا چهار ساله تپل رو من خوابیده میگه منو سفت بغل کن تا اونجا که یادمه دختر بجه بود سفت بغلم کرده بعدش میبینم با خواهرام هستن میگن بارون میاد میگم اخ جووون میرم زیر بارون بارون رو سرم همین جور می ریخت سرم رو به آسمون بود یادم نیست دعا میکردم یا شکر گذاری بعد اون سوار یه ماشین بودیم که راننده منتظر دو تا مسافر بود یه دفعه میبینم دو تا مسافر دیگه خواهرم و دوستش هستن که اونا با من عقب میشینن ولی اون بارون رو کامل حس کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام حسن عاقبت و رضایت از زندگیتون

 64. SaraSarasays:

  با سلام من صبح خواب دیدم میخواستم با کسی جایی بریم رفتیم بیرون دیدیم بارون خیلی زیاد میومد مثل اینکه لوله باز بود تا رفتم دم در خونه دیدم سرکوچه خدابیامرز مادربزرگم نشسته زیر بارون گفتم واااای چرا اینجا نشستی دیدم داره نماز میخونه گفتم همیشه این با مادر بزرگ(مادر پدریم) اینجا زیر بارون نماز میخونن بعد داشتم کمکش میکردم بلندش کنم از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نیت ایشان نماز قضا بخوین انشاالله خیری بهتون میرسه

 65. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم توی جایی هستم که مثل ساختمان بود و سه طبقه بالای اون ، استخر داشت که طبقه بالایی ۶ تا استخر داشت پر از آب .. دومی ۴ تا استخر و آب کمتر و سومی ۲ تا استخر با آب کمتر... به سه تا طبقه سر زدم و دلم میخواست شنا کنم که اخر سر رفتم طبقه ای که ۶ تا استخر داشت که دیدم بارون شدیدی هم داره میباره و آب استخر ها رو بیشتر میکنه و کنار یکی از اونها بخاطر بارون یه درخت تنومند و کلفت و بزرگ رشد کرده بود که ریشه ی کلفتش از دیواره ی استخر بیرون زده بود. من داخل اون استخر کمی شنا کردم ولی میترسیدم جاهای عمیقش برم بخاطر همین فقط جای کم عمق شنا کردم .. میخواستم بیام بیرون که ریشه ی درخت رو گرفتم و با کمک اون از اونجا خارج شدم.. فکر کنم به درخت دیگه داشت رشد میکرد اونجا... اخر سر هم فکر کنم خواب لباس و کفش دیدم که پوشیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ارامشی است که ممکن است در زندگی برایتان ایجادشود

 66. HadisHadissays:

  سلام خواب دیدم صبح باکه شبه و با مامانم دارم میریم هیئت بعد وسطه راه یدفه اسمون ابری میشه و میگم بدو بریم یجا الان طوفان میشه تا بریم بارون زد رومون یه مادر پسر غریبه ام بودن با ما اومدن زیر شیرونی ولی رومن اب بارون میریخت کم کم مامانم بافته خردلی تنش بود یدفه هوا روشن شد ولی باز بارون میزد و مامانم رفت زیر بارون وایساد هرچی گفتم مامان بیا اینجا خیس میشی نیومد داد بارونش خیلی شدید نبود و طوفانم نشد .حالا نمیدونم خودم رفتم از یه دختر بچه چتر گرفتم یا داداشمم رفت از یه دختر بچه چتررگرفت اورد داد به من تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام احتمالا دوره ای که دارین میگذرونین همراه با نگرانی و تنش

 67. NazaninNazaninsays:

  سلام روز بخیر من خواب دیدم شبه داره بارون میاد و رعد برق میزنه من از خونه اومدم بیرون داداشم اون طرف خونه وایساده بود من واسه اینکه برم پیشش دور تا دور خونه رو چرخیدم تا بهش رسیدم بهم گفتش چرا تنها چرخیدی من همینجا بودم بعد پسر خالم اومد بهم گفتش باهام تا مغازم بیا (بخاطر خاطره بدی ک از ایشون دارم تو بیداری ازش میترسم ) تو خواب هم داشتم ازش میترسیدم تا رسیدیم مغازه اش هوا افتابی شده بود ودیدم ۲تا از دوستام هم اونجان ما خواستیم برگردیم دوستام هم گفتن ماهم میایم منم تو دلم گفتم خوبه نصف راه دوستام هستن لطفا تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر برکت و نعمتی است که در زندگیتان ممکن است ایجادشود

 68. راضیهراضیهsays:

  سلام خواب دیدم یه چیز سیاه توی آسمون حرکت کرد به طرف من و منم خیلی ترسیدم یهو دیدم بارون بارید و فهمیدم اون ابر بوده و خوشحال شدم و از پشت پنجره تند تند چند تا دعایی که همیشه آرزوشو دارم و از خدا میخوام و داشتم میگفتم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مسئله ای که راجب اون نگرانی دارین بیهوده است سعی کنین آرامشتونو حفظ کنین لطف خدا شامل حالتون میشه

 69. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین من ساعت نه به بعد صبح خواب دیدم که انقدر بارون اومده که اب بارون تا اندازه دیوار خونه جمع شده بود از پشت شیشه اتاقم نگاه میکردم شب بود ابی که جمع شده بود روشن نبود یه کم از دیوار رد شد اومد تو اتاق ولی صدمه ای بهم نزد از اتاق بیرون رفتم مهمون برامون اومده بود پدر مرحومم بود گفت شوهرخالتو صداکن ماهی بگیریم گفتم بابا نمیخواد ابی که اومد تو اتاق یه عالمه ماهی اورد تو گفت نه رفتم از بالکن صداش کنم پسر خالم لخت بود ولی نگاهش نکردم بعد شوهرخالم یه ماهی خیلی بزرگ گرفته بود به اندازه دوازده متر اومد با اره برقی نصفش کنه بعد اشتباهی پای راستشو از مچ قط کرد ولی قط شدن یا خون ندیدم میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در منزلتون قرآن زیاد خونده بشه و صدقه داده بشه

 70. ماهیماهیsays:

  سلام خواهرم خواب دیده ک از آسمون پول سکه ای میباریده و چنتا از خواهربرادرام میدوئیدن و انگار بارون سکه پشت سرمون میومده..!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده افزونی برکت در زندگیتان است

 71. لیلالیلاsays:

  سلام،دیشب خواب دیدم تو مدرسه ام(معلمم)بعد مدیر بچه ها رو برد تو حیاط یهو بارون شدیدی گرفت بعد چند دقیقه برگشت ولی تنهایی برگشت گفت بچه ها زیر بارون تلف شدن،تپی خواب خیلی ناراحت شدم مجبور بودیم شب رو بخونید اونجا،صبح بلند شدم برم به خواهرم بگم روسری سرم نبود تو خیابون از یکی گرفتم رفتم به خواهرم که پیش همکارانش بود گفتم شروع کرد به گریه کردن،ممنون میشم بگین یعنی چی؟ خیلی خواب ناراحت کننده ای بود البته اینم بگم دیشب اینجا بارون شدیدی میزد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در جایی نیاز به همدردی و همدلی کسی خواهید داشت

 72. الهامالهامsays:

  سلام خواب دیدم که اول تگرگ اومد من یه گوشه داشتم نگاه میکردم بعدش بارون اومد که منو خیس کرد و خوشحال بودم که بارون داره میباره بعدش احساس میکنم کمی نور خورشید از لای ابر بیرون اومد که ناراحت شدم گفتم حیف شدبارون میترسم قطع بشه ابرا بره.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به ناراحتی کوچکی اشاره دارد

 73. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم تو خیابان هستم و یک لباس زیبا و خوشرنگی ام پوشیده بودم و بعد باران نسبتا شدیدی گرفت و منم در حالیکه چند عدد پیراهن دستم بودم سریع رفتم در ماشینو باز کردم و رفتم تو ماشینم تا خیس نشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اتفاق خوبی براتون می افته

 74. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که تو ماشین یه شخص معروف ت راه دریا هستیم و شدیدا بارون میاد ،من از ماشین پیاده شدم و گم شدم و بعد برادرم منو پیدا کرد

 75. امین زامین زsays:

  سلام خواب دیدم خونمون یه جایه که خونه نزدیکش نیست و روز پاتختیه و خیلی خوشحال بودم بعد از اینکه مهمانا اومدن بارون شدیدی گرفت و من اومدم بیرون دیدم دور خونه رو اب زلال زیادی گرفته و مثل دریا اومده بالا و مهمونا با خودشون میوه های زیادی آورده بودن بیشتر سیب قرمز بودن

 76. ایلا بایزیدیایلا بایزیدیsays:

  سلام خواب دیدم که داره بارون میاد و دستم رو بردم که بارون رو لمس کنم که دیدم عین آب حموم گرم هستش ،__ چند شب قبل هم خواب دیدم بهم یه سیب ریز دادن که زرد و شیرین بود وقتی که گرفتم دیدم که سیب گرم و نرم هست دنبال تعبیر خواب گشتم ولی پیدا نکردم انشالله که خیره ... و ممنون بابت تعبیر

 77. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم با چند نفر دوست(در واقعیت نمیشناسم شون) رفتیم جنگل گردش. باران جون دار و ملایمی داشت میبارید و ما زیر درخت سرسبزی پناه گرفته بودیم تا خیس نشیم و پوشش درخت به قدری زیاد بود که فقط یک قطره بارون رو سرم ریخت.

 78. سپيدهسپيدهsays:

  با سلام من خواب دیدم که پدر و مادرم لباس های بسیار روشن و زیبا پوشیدن و دارند میزن بیرون که یهو بارون شدیدی میاد و من برای مادرم چتر میارم پدرم که زودتر رفته خیس شده بود بارون بسیار زیبا و دل انگیز بود مثل رگبار بهاری

 79. Samane senarySamane senarysays:

  سلام من دیشب خواب دیدم داره بارون میاد و همه چتر گرفته بودن روی سرشون ولی من سرمو رو به بالا کردم و میخواستم بارون روی سر و صورتم بخوره