تعبیر خواب ببر

ببر یکی از حیوانات وحشی و قدرتمند می باشد که توسط انسان قابل کنترل نیست و به همین خاطر دیدن ببر در دل هر فردی هراس ایجاد می کند .دیدن ببر در خواب تعبیرهای متفاوتی نسبت به دیدن حیوانات وحشی دیگر دارد چرا که ببر جثه‌ی بزرگی دارد و درنده است و با این وجود زیبا و دلنشین نیز هست و در خواب نشانه‌ی دشمن می باشد ولی یک دشمن قدرتمند و در عین حال مهربان است .

* تعبیر خواب ببر از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

اگر شما یک ببر را در خواب ببینید نشان دهنده‌ی اقتدار و توانمندی تان می باشد و به معنی این است که در شرایط متعدد قادر خواهید بود از قدرت خود استفاده نمایید .به بیانی دیگر دیدن ببر در خواب نشانه‌‌ی این است که باید به عنوان رهبر هدایت گروهی را قبول کنید .اگر در خواب ببری به شما حمله کرد نشانه‌ی این است که از مواجه با احساسات خود هراس دارید و آن ها را بروز نخواهید داد .اگر در خواب ببری را در درون یک قفس ببینید نشانه‌ی این است که احساساتی را که سرکوب کرده اید در حال فوران کردن است و قادر به کنترل آن نیستید .اگر در خواب قالیچه و فرشی ببینید که از پوست بدن ببر ساخته شده است بیانگر این است که زندگی شما به سمت رفاه پیش می رود و مجلل خواهد شد .

تعبیر خواب حمله کردن ببر به انسان

* تعبیر خواب ببر از دیدگاه آنلی بیتون :

دیدن یک ببر در خواب در حالی که به سمتتان می آید بیانگر این است که دشمن به شما آسیب خواهد رساند .اگر یک ببر در خوابتان به شما حمله کند به معنی این است که در امور زندگی شکست می خورید و دچار افسردگی و یأس خواهید شد .اگر در خواب ببری به شما حمله کرد و توانستید از خود دفاع نمایید و آن را از خود برانید بیانگر این است که در امور کاری خود به موفقیت دست پیدا خواهید کرد .اگر در خواب یک ببر را ببینید که در حال گریختن از شما می باشد به معنی این است که بر حریفان غلبه می کنید و جایگاهی مهم را کسب خواهید نمود .اگر در خواب چندین ببر را ببینید که در قفسی مخصوص به حیوانات ، زندانی هستند بیانگر این است که دشمنان تان را شکست خواهید داد .اگر در خواب فرشی از جنس پوست ببر را ببینید به معنی این است که با شرایطی مواجه خواهید شد که برایتان آرامش بخش است و شادی و خوشی به همراه خواهد داشت .

* تعبیر خواب ببر از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

اگر در خواب ببری را ببینید به معنی این است که در زندگی با دشمنانی مواجه خواهید شد .اگر در خواب در حال نگاه کردن به ببری باشید نشانه‌ی بخت و اقبال برای خانواده‌ی شما خواهد بود .اگر در خواب ببری را در حال دویدن ببینید به معنی این است که سلامتی شما در خطر است و به بیماری سختی مبتلا خواهید شد .اگر در خواب ببری را بکشید بیانگر این است که باید حواستان باشد تا فرد حسودی که در نزدیکی تان است به شما آسیب نرساند .اگر ببری ماده را در خواب ببینید که پس از زایمان بمیرد به معنی این است که پولی به دستتان خواهد رسید .

تعبیر خواب نعره و سر و صدای ببر

اگر در خواب ببری را در سیرک ببینید بیانگر این است که دوستانی دارید که در انجام اموری به شما کمک خواهند کرد .اگر در خواب ببری باعث غافلگیری شما شود نشانه‌ی این است که دچار استرس و آشفتگی فراوانی خواهید شد .اگر در خواب ببینید که یک توله ببر دارید و رام است نشانگر این است که فردی به شما پیشنهاد ازدواج خواهد داد . اگر در خواب ببری را ببینید که در قفسی حبس شده نشان دهنده‌ی این است که فردی مشهور از دنیا خواهد رفت .اگر در خوابتان صدای نعره‌ی ببری را بشنوید به معنی این است که غصه‌ی بزرگی سبب غمگینی شما خواهد شد .اگر در خواب ببری را ببینید که به زنجیر کشیده شده نشانه‌ی این است که فردی با شما دشمنی دارد و باعث غافلگیری تان خواهد شد .اگر در خواب ببری را ببینید که مشغول غذا خوردن است بیانگر این است که به زودی ثروتمند خواهید شد .

* تعبیر خواب ببر از دیدگاه لیلا برایت :

دیدن یک ببر در خوابتان بیانگر این است که فردی با شما دشمن است و سعی دارد به شما لطمه بزند .اگر خواب ببینید که یک ببر شما را به طور مداوم دنبال می کند نشان دهنده‌ی این است که فردی به شما آسیب خواهد رساند .

* تعبیر خواب ببر از دیدگاه هانس کورت :

اگر در خواب ببینید که ببری به شما حمله می کند نشانه‌ی این است که در امور زندگی شکست می خورید و به همین خاطر مأیوس و افسرده خواهید شد . اگر در خواب ببری به شما حمله کرد و شما توانستید از خود دفاع کنید به معنی این است که در زندگی به هدف های خود می رسید و در انجام امور توفیق خواهید یافت .دیدن یک ببر در خواب در حالی که در قفس باشد نشانه‌ی این است که بر دشمنان خود غلبه خواهید کرد .

تعبیر خواب جنگ با ببر

* تعبیر خواب ببر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

ببر در خواب شما نشانه‌ی یک دشمن است که به هیچ صورتی قادر نخواهید بود با او مواجه شوید ولی در عین حال دشمنی شفیق است و اگر بر شما مسلط شود صدمه ای به شما وارد نمی کند و می رود .به طور کلی مواجه شدن با ببر در خواب به معنی این است که به زودی یک دشمن قدرتمند در مقابلتان قرار خواهد گرفت و شما مبهوت و سردرگم خواهید شد و قادر نخواهید بود در برابر او از خود دفاع نمایید .جنگیدن با ببر در خواب نشان دهنده‌ی این است که با یک دشمن مبارزه خواهید کرد و به ناچار درگیری پیش خواهد آمد .اگر خواب ببینید که مورد حمله‌ی ببری قرار گرفته اید به معنی این است که دشمن شما را مورد تعرض قرار خواهد داد و اگر بتوانید از چنگ او فرار کنید بیانگر این است که ایمن خواهید بود و خطری شما را تهدید نمی کند و چنانچه بتوانید ببر را از خود برانید نشانگر این است که دشمن را شکست خواهید داد .دیدن پوست بدن ببر در خواب نشان دهنده‌ی این است که پولی را بدون سعی و کوشش کسب خواهید کرد .اگر خواب ببینید که پوست ببری را بر روی زمین پهن کردید و بر روی آن نشستید به معنی این است که ثروتی به شما می رسد و باعث آرامش خاطرتان می شود و آینده‌ی شما را تضمین خواهد نمود .

* تعبیر خواب ببر از دیدگاه ابراهیم بن عبدالله کرمانی :

اگر در خواب استخوان ، پوست و یا موی ببری را ببینید نشان دهنده‌ی این است که از جانب فردی که دشمن شماست به ثروت و منافعی دست پیدا خواهید کرد و مقدار این ثروت دقیقا به میزان همان استخوان و پوست و موی ببر می باشد .اگر در خواب ببینید که بر روی یک ببر سوار شده اید و او رام و اهلی شماست نشان دهنده‌ی این است که دشمنتان فرمانبردار شما خواهد شد .

در این مقاله تعبیر خواب ببر مورد بررسی قرار گرفت و تعبیرهای متعددی از چندین معبر ارائه گردید ، شما می توانید با خواندن این مطلب و با توجه به وضعیتتان در خواب و همچنین در نظر گرفتن شرایط فعلی زندگی خود خوابتان را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه‌ی این مطلب حدود 7 دقیقه می باشد .

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...