تعبیر خواب قبرستان

رفتن به قبرستان در بیداری باعث غم و اندوه می شود چرا که خاطرات تلخ از دست دادن عزیزان را زنده خواهد کرد و با یادآوری مرگ ، انسان را دچار ترس می کند .دیدن قبرستان در خواب نیز ، رؤیای دلچسبی نیست و بنا به وضعیتی که شما در خواب دارید تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم .

* تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه آنلی بیتون :

اگر در خواب قبرستان را ببینید به معنی ناامیدی در زندگی می باشد .دیدن قبرستان ویران شده در خواب بیانگر مبتلا شدن به بیماری و یا نزدیک شدن به پایان عمر است .اگر در خواب قبر خود را ببینید ، دشمنانتان به شما آسیب وارد می کنند و به مصیبت مبتلا خواهید شد .اگر در خواب روی قبرها راه بروید به معنی این است که با مرگ غیر طبیعی از دنیا می روید و یا ازدواج نا موفقی خواهید داشت .نگاه کردن به داخل قبری خالی در خواب به معنی این است که در زندگی مایوس خواهید شد و دوستانتان را از دست می دهید .اگر درخواب فردی را داخل قبر گذاشتید و تمام اندامش را به جز سر پوشاندید مفهومش این است شرایط سختی پیش رو دارید ، در صورتی که شخص مورد نظر آشنا باشد آن فرد در زندگی با  شرایط سختی مواجه خواهد شد و شخص خواب بیننده نیز دچار ضرر مالی می شود .اگر در خواب ببینید که برای تشییع جنازه فردی به قبرستان رفته اید به معنی این است که در زندگی با مشکلاتی مواجه خواهید شد .کندن قبر در خواب نشانه این است که در زندگی دچار درد سر خواهید شد و دشمنان بر سر راهتان موانع ایجاد می کنند ، در صورتی که کندن قبر را تمام کرده اید به معنی این است که بر دشمنان خود پیروز می شوید و اگر در حین کندن قبر نور آفتاب به روی شما می تابد نشانه رهایی از سختی ها در زندگی و رسیدن به نتایج دلخواه می باشد .اگر در خواب ببینید که برای دفن جنازه و گرفتن قبر به قبرستان می روید و وقتی بر می گردید جنازه مورد نظرتان ناپدید شده است به معنی مواجه شدن با مشکلاتی ناگهانی در زندگی می باشد .اگر در خواب ببینید که نوشته روی سنگ قبر را می خوانید نشان دهنده ی انجام وظایف سخت در زندگی می باشد .اگر زنی در خواب خود را در قبرستان ببیند و ناگهان آنجا تاریک شود و به دنبال جایی برای خواب باشد و قبری را ببیند که آماده و حفر شده است نشانه این است که در امور احساسی خود دچار شکست می شود و یا به دلیل مرگ یک دوست ناراحت و غمگین خواهد شد .اگر قبرستانی را در خواب ببینید که زمین آن غیر قابل کشت است و فقط روی قبرهایش سرسبز و پر از گل می باشد نشان دهنده ی این است که در صورت به عهده گرفتن مسئولیتی در زندگی که در حد توان شماست ، بعد از مدت کمی تحمل رنج و غم ، به سود و موفقیت زیادی دست پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب گورستان

اگر در خواب جنازه خود را در قبر ببینید نشانه این است که در زندگی ، غم و ناراحتی که نا امیدکننده است به شما هجوم می آورد .اگر در خواب خود را در قبرستانی سرسبز و زیبا ببینید به معنی این است که از سلامتی فردی مطلع خواهید شد که به طور کلی مرگش قطعی بود و یا زمین هایی که دیگران اشتباهی اشغال کرده بودند را بدست خواهید آورد .اگر در خواب قبرستانی ویران را ببینید که پر از بوته های خار باشد به معنی این است که عمرتان طولانی خواهد شد و شاهد مرگ همه عزیزانتان خواهید بود و در آخر عمر ، فردی غریبه از شما مواظبت خواهد نمود .اگر جوانی خواب ببیند که در حال عبور از قبرستانی است که سکوتی مرگبار آن را فرا گرفته به معنی این است که دوستانش او را مورد مهر و محبت خود قرار خواهند داد .اگر عروسی در خواب ببیند که حین ازدواج از قبرستانی عبور می کند به معنی از دست دادن همسرش در اثر تصادف می باشد .اگر مادری در خواب ببیند که گل به قبرستان می برد نشان دهنده ی این است که در زندگی خود خواهان سلامت اعضای خانواده و استحکام بنیان آن است .اگر زن بیوه ای در خواب ببیند که در شب و هنگام تاریکی به قبرستان وارد می شود به معنی این است که رخت عروسی به تن می کند و لباس غم را در می آورد .اگر فرد سالمندی در خواب ، قبرستان را ببیند نشانه این است که مسافرتی در پیش خواهد داشت که باعث کسب آرامش و آسایش خواهد بود .اگر در خواب کودکانی را ببینید که در قبرستان مشغول چیدن گل هستند و پروانه ها را دنبال می کنند مفهومش این است که عزیزانتان را از دست نخواهید داد و دچار مصیبت نمی شوید .

* تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

دیدن قبر در خواب نشانه طولانی شدن عمر است .اگر در خواب میان قبرها راه بروید به معنی ازدواج کردن شما می باشد .راه رفتن روی قبرها در خواب نشان دهنده ی شکست در زندگی مشترک است .اگر خواب ببینید که شما را در قبر گذاشته اند به معنی کسب مال و ثروت است . دیدن قبرهای ویران در خواب به معنی این است که به بیماری و مصیبت گرفتار می شوید .اگر در خواب با فردی دیگر به قبرها نگاه می کنید نشانه این است که در امور کاری با فردی قابل اعتماد شریک خواهید شد .نگاه کردن به قبر افراد مشهور در خواب بیانگر کسب احترام و رسیدن به جایگاه مهم در زندگی است .اگر خواب ببینید در حال کندن قبر هستید نشانه از دست دادن دوست می باشد .دیدن یک قبر تازه حفر شده در خواب نشانه این است که اشتباهات دیگران باعث ناراحتی شما خواهد شد .اگر در خواب ، قبر خود را ببینید نشانه این است که دشمنان سعی می کنند به شما آسیب بزنند و شما را بدبخت کنند .دیدن یک قبر در خواب مفهومش این است که مشکلات و موانع بزرگی در زندگی شما ایجاد می شود .اگر خواب ببینید که روی قبر فردی دیگر هستید به معنی این است که اجل شما نزدیک است .

تعبیر خواب تنها بودن در قبرستان تاریک

* تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

اگر در خواب قبرستان را ببینید به معنی این است که کسانی را که در زندگی دچار گرفتاری و ناراحتی و تنگدستی شده اند ، دلداری خواهید داد .اگر در خواب لباس قبرکن را پوشیده باشید به معنی این است که به مردی ابله و نادان خدمت خواهید کرد .رفتن به قبرستان در خواب نشان دهنده ی خوشحالی برای پیروزی در کارها و مقاصدتان است .

* تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه شیخ طوسی :

اگر در خواب ببینید که بالای قبری نشسته اید و فاتحه نمی خوانید بیانگر این است که فردی سعی دارد برایتان مشکل ایجاد نماید و یا اینکه خودتان به کاری پر خطر مشغول خواهید شد .

* تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه لوک اویتنهاو :

اگر در خواب ، قبرستان را ببینید بیانگر این است که تصادفی خطرناک و مرگبار خواهید داشت .در این مقاله تعبیر خواب قبرستان مورد بررسی قرار گرفت و تعابیر مختلفی برای آن ارائه گردید که بیشتر تعابیر متعلق به آنلی بیتون می باشد ، امید است با خواندن این مطلب بتوانید خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب حدود 4 دقیقه می باشد .

مطلب های مرتبط :

تعبير خواب خوابيدن در قبرستان

تعبیر خواب قبر در حیاط خانه

تعبیر خواب مرده از قبر بیرون کشیدن

مطالب مرتبط...

95 نظر

 1. مریممریمsays:

  سلام دم صبح خواب دیدم که در قبرستان هستم وبه سمت قبر همسرم رفتم روی قبر پوشیده از گل وخاک بود به طوری که دیده نمی شد ولایه ای رویی قبر پوشیده بود من هم با شلنگ اب با فشار تمام گلها را شستم وسنگ قبر دیده شد احساس می کردم که سنگ تنگ تر شده است از نظر سایز بعد گلی انجا کاشتم قبر های اطراف هم دیده نمی شد بعد از شستن قبر دیدم افرادی در قبرستان هستند ومشغول فاتحه وتقریبا قبرها داشتند دیده می شدند در انجا حسینیه ای بود که من بالا بودم وان در پایین قرار داشت خانمی به من گفت چیزی را برم پایین بگیرم ارتفاع زیاد بود فکر کردم چه طور باید برم پایین وبعد خودم را پایین دیدم خانمی پارچه ای رنگی را بر سر گذاشت ومی خواست چادر درست کند من گفتم با این پارچه پرده درست کن ممنون از شما لطفا تعبیر خواب را بگویید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احسنت و این رویا اشاره مستقیمی به روح پاک شما دارد ، قطعا بیننده ی خواب در این مورد به مغفرت می رسد.

 2. علیعلیsays:

  خواب دیدم شب تو ی قبرستان محلمون بودم و ناگهان یک مرده بهم یک ظرف حلوا داد و رفت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان دهنده ی خبر غافلگیر کننده و یا رسیدن سود به شماست.

 3. مریممریمsays:

  سلام وعرض ادب مجدد در تعبیر خوابی که کردید منظوراز قطعا بیننده خواب در این مورد به مغفرت میرسد یعنی چی لطفا برایم توضیح دهیدبا سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی منظور دور ماندن از حادثه ، رسیدن ثواب و انجام کار خیر است.

 4. ملیناملیناsays:

  سلام .خواب دیدم تو ی قبرستون هستم و ی مرده ایی رو دارند خاک میکنند خیلی بد بود طرف یعنی همون مردهه میترسید وارد قبر بشه وقتی انگار رف داخل قبر دو سه تا یچه یتیم هم داش ک دورو بر قبر بودند اونرترم یکی دیگه رو انگار داشتن خاک میکردن بعد از ی مدتی اون مردهه ک بچه داشت از تو قبر اومد بیرون با کفن پاره پوره و چشمایی ور قلمبیده تقریبا همینحوریا بود ممنون از سایت خوبتون خدا خیرتون بده (اضافه کنم ک من مجرد هستم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، از نزدیک شاهد دفن شخصی بوده اید که همراه با بعضی از اتفاقات عجیب بوده است ولی در حالت کلی این رویا میتواند در واقعیت سبب می شود از ترس و یا وحشت ایمن شوید و نگران این مورد نباشید.

 5. نگارنگارsays:

  سلام من خواب دیدم با دوستم باماشین ازتوقبرستون ردمیشدیم و جاده نداشت ناچار از روی قبرهامیرفتم بعدیجاپیاده شدیم دورترازما یه عروسی توهمون قبرستون بود وقتیم پیاده شدم نگاه روی زمین کردم ظرف های خونم روزمین بودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید ضعف ها و فقدان های گذشته انگیزه های فعلی شما را مختل کند.

 6. بی نامبی نامsays:

  خواب دیدم سرخاک پدرم بودم بی نام بودداشتم میگفتم قبربابامن عکس داره پایین تررفتم قبرپدرم پیداکردم سرخاکش داشتم گریه میکردعموبالباس سفیدسرخاک نشست ودوتاعموهای دیگه سرخاک پدرم نشستندبعددیدم پدرم سرخاک اونجای ک نام ننوشته بوداونجانشست دقت کردم دیدم پدرم بهش گفتم بابامن ازدواج میکنم ب نظرت جوابم ندادفقط بهم گفت مادرت 20ب بعدقرعه کشی داره من جوابش ندادم چندبارپرسیدم من ازدواج میکنم باباجوابم بده ندادمیدونستم فوت کرده وبلندشدرفت من بلندشدم رفتم جاده ک پردرخت بودهمه می دویدندمن میدوندم تعبیرش چی ممنون بزرگوار فکرم آشفته کردضمناخواب دوم خونه خاله ام بودتوخیاطیش درخت انگوربودداشت انگورها ی کمیش پرسیده میشدمن یک دونه انگورکندم خوردم انگورزردبودزعفران روفرش ریخت داشتم تمیزمیکردم فرشو وخاله برنج بادنجون درست کرده بودک مانخوردیم اصلا خواهرم داشت توآشپزخونه ظرف ها برایش میشست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ عکس و سایر ماجراهایی که در این رویا توضیح دادید فقط نماد دلتنگی و یا فوران احساسات در دوره ی زمانی مشخص است و معنای بدی ندارد.

 7. کیمیاکیمیاsays:

  سلام خواب دیدم که یکیو تازه خاک کرده بودن انگار اون شخصو خیلی دوسش داشتم و ی فرد معروف بود که تو واقعیت مرده که روی قبرش افتاده بودمو گریه میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی ناراحتی های درونی خود با دیگران صحبت کنید.

 8. panahpanahsays:

  سلام من خواب دیدم که انگار یه قبر کنارش عکس معشوق منه برفم روو زمین بود ولی سردم نبود ناراحتم نبودم چون میدونستم معشوقم نیست که مرده بعد یه بازیگر مرد معروف میادسمت قبر انگار عاشق من شده بود و من میگفتم پیش خودم که ببین همه دنبال اینن بعد این فقط چشمش تورو میبینه از طریق این یه دنیا طرفدار تو شدن (داشتم به خودم میگفتم توو خواب) تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا بیان میدارد در مورد یکی از افرادی که به او مهر و یا ارادت خاصی دارید احساس نگرانی خواهید کرد.

 9. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام وقت بخیر. دیشب خواب دیدم روح مادربزرگم با حال خوب استحمام کرده و لباس سفید آمده کنار قبرش و به من میگه قبر منو باز کن روس سنگ لهدمو تمیز کن و دوباره قبرمو با خاکو سنگ ببندش . خودشم رفت سر سفره نشست و خیراتهایی که برایش داده بودیمو خورد و ازم خواست که قبر خواهرش راهم مرتب کنم و خیرات برایش دهم . بعداز اتمام کار فاتحه خواندم و آنها هم با خشنودی غیب شدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به برطرف شدن ناراحتی هایی به خصوص در زمینه های احساسی یا دوستانه دارند که از گذشته فکر شما را به خود مشغول کرده اند.

 10. minaminasays:

  سلام،خواب دیدم،توی قبرستان هستم مادر شوهرم را میبینم کنار قبر نوه اش که فوت کرده نشسته و فاتحه میخواند،من هم برسر قبر میروم تا فاتحه بخوانم میبینم که مادر شوهرم پاشد رفت خیلی ناراحت بود،بعد متوجه این میشوم که قبرستان خیلی متروکه شده و قبرها قدیمی،بعد میخواهم سر قبر دیگر بستگان بروم اونجا هم متروکه شده بود،چوپان ها در حال چرا دادن گوسفندان بودند،که میبینم سگ کوچکی به سمتم آمده تا مرا فراری بده اما من نمی ترسم و با چوب فرریش میدم اما نمیرود که مردی میاید سگ را فراری میدهد،ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای شاد و خوبی را می گذرانید

 11. ساراحیدریساراحیدریsays:

  باسلام من ظهر خواب دیدم که با یکی توی قبرستان میان قبرها راه میریمو روی قبر هارو میخونیم قبرسوتنم ساکت و ارام بود هواهم تاریک بو

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید.

 12. درخشاندرخشانsays:

  سلام؛خواب دیدم انگار یکیو تازه خاکش کرده بودن انگار از نزدیکای من بود.تو یه دشت تقریبا خشکی بود که هیچ کسو خاک نکرده بودن فقط همون یه نفر دورشم یه حصار کشیده بودن رو قبرم فقط خاک ریخته بودن.فقط من بودم و کسی که انگار نامزدم بود و البته میشناختمش .گریه کردم بعدم بهش گفتم بریم وقتی رفتیم انگار همه داشتن واسه مراسم عروسی یکی از اقوام نزدیک آماده میشدن و وقتی شب شد بهم گفتن ونی که مرده انگار شب اول قبرشه .داستم یکیو راضی میکردم که منو ببره اونجا گفتم میخوام امشب پیشش باشم ولی دیگ از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای پیروزی در کارها باید همه تلاش خود را به کار گیرید.

 13. کیمیا برازندهکیمیا برازندهsays:

  سلام خواب دیدم که باغی داریم که توی اون پرازقبرهست و ظاهرا مکان خوبی برایه اینکار بود من وخواهرم به خونه ی عشق قدیمیم رفتیم که خیلی ساله ندیدمش رفتیم خونه خیلی بزرگ وقشنگی داشت و یک حیاط پرازدرختایه بیدمجنون ولی خونشون خیلی شلوغ بود بالا خره فرصت کردم باهاش صحبت کنم بهش گفتم یه قبردیگه خالی تو باغمون مونده به نظرم اون روبرایه خودت بخر بارغبت زیاد قبول کرد اما ناگهان کلی مهمون دوباره اومد رفت بااونا حرف بزنه برگرده وقتی بالاخره اومد گفت خیلی دلم میخواست این قبرروبخرم اما دلم نمیاد اینکارو برایه خودم بکنم وخواب تموم شد ممنون میشم تعبیر دقیقش روبهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبردهنده از ازدیاد مهربانی ، صمیمت و یا دلگرمی در کانون خانواده تان است.

 14. ملینازملینازsays:

  سلام.ممنونم از این سایت خوبتون.خواب دیدم رفتن قبرستان می خوتستم برم سر خاک یکی از فامیلامون که قبرستون خیلی بزرگ و سرسبز بود قبرو پیدا کردم شروع کردم به دردو دل و حاجتم و از ش خواستم بعد انگار دوستم و گم کردم رفتم جلو دیگه هیچ قبری نبود همه جا سر سبزو قشنگ بود چند تا خام اونجا بودن گم شده بودن که بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب شما به معنای ناامیدی و یاس در زندگی است.

 15. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام یکی از دوستان بنده خواب دیده در خانه شان یه قبر کندن و مادرش یه دست لباس و شلوار سفید بهش داده و گفته بپوش و داخل خونشون جشن بوده زحمت شما تعبیرش کنید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان به معنای عمر طولانی و سلامتی ایشان است.

 16. حميدحميدsays:

  سلام خواب ديدم كه با لدر دارن قبرستان ما رو خراب ميكنند و قبر خاله شهيدم كه رسيدن ما همه گريه وزاري ميكرديم كه نبايد خراب كنند قبلش هم قبر پدربزرگ و مادر بزرگم رو خراب كرده بودن قبرستان ما خيلي سر سبز هست در واقعيت ولي توخواب فقط بالا سر قبرا كمي گل و گياه بود ميخواستن قبرهاي قديمي و خراب كنند كه مرده جديد جاشون دفن كنند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای کم شدن خیر و برکت و روزی از زندگیتان است.

 17. سوونیاسوونیاsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم ظهرکه داریم میریم سر مزارو انگار مراسمه پدر بزرگمه که تازه فوت شده مادر بزرگم به زنا توو خواب جورابای مشکی و قرمز شیشه ای پخش میکرد ازش گرفتم من پخش کردم بعد رفتیم مزار مزار خیلی شلوغ بود معشوقه منم بود که چند وقته ازش جداشدم سمته مزار پدربزرگ من نیومد رفت سمته ٢تا قبر که انگار تازه دفن شده بودنو مزارشون سنگ نداشت گل میزاشت روشون بعدم رفت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای کم شدن خیر و برکت از زندگیتان و همچنین روبرو شدن با مشکلاتی است.

 18. محبوبه شبانمحبوبه شبانsays:

  سلام .من خواب دیدم با پدرم قهرم ودر پارک تنها زندگی میکردم بعد تبدیل شد به قبرستان وروی قبری خوابیده بودم بعد رفتم در یک خانه ویران خوابیدم وخواستم انجا زندگی کنم وبا خودم میگفتم چرا شوهرم نمیاد منا از اینجا ببره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کم شدن خیر و برکت است

 19. مهدیمهدیsays:

  سلام من خواب جایی رو دیدم که در واقع قبرستان نیست ولی تو خواب قبرستان شده بود و همه قبرها را با نرده های آهنی گرفته بودن و منم میخواستم به داخل قبرستان بروم و خودمو از مردم پنهان کنم تا کسی منو نبینه ولی نرفتم و اطراف قبرستان هم باغ شده بود و مردم اومده بودن تفریح. در واقع اونجا نه باغه برای تفریح و نه قبرستانه. لطفا تعبیر خواب رو لطف کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کم شدن خیر و برکت و روزی از زندگیتان است

 20. لیلیلیلیsays:

  سلام. خواب دیدم مادرم که فوت شده در سه جای مختلف قبر داره و من تازه در خوابم فهمیده بودم که علاوه بر قبر خودش دو تا جای مختلف دیگ(یکی در غسالخانه یکی در مدرسه گذشته من و یکی هم جای اصلیش)قبر داره من رفتم اون دوتا قبر دیگشو هم بشورم که چندباری اشتباهی قبر شستم تا قبر مادرم پیدا کردم و اونا شستم. و گل گذاشتم. اون قبری که داخل غسالخانه داشت توی دیوار بود مادرم حلوا درست کرده بود گفت بقیه کاراش باتو که من دیگ میخواستم پخشش کنم. پسر عمم بهم گفت گرسنمه یک لقمه از اون حلوا بهش دادم. درحال فاتحه فرستادن از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای شادی روحشان قران قرائت کنید و بیانگر به وجود امدن لحظات خوش برای شما خواهدبود

 21. محمد کاظمیمحمد کاظمیsays:

  با سلام و احترام متاسفانه در گوگل یا سایت شما قیر یا آسفالت رو پیدا نکردم . خواب دیدم قیر مذاب روی زمین جاری شده و در حرکت است و در جوی ها جاری شده من در این فکر بودم که بعد از سرد شدن آنها را میتوان جمع آوری کرد یعنی آنها را بعد سرد شدن با پتک بشکنم و در بشکه بریزم . لازم به ذکر است که این قیر مربوط به یک کامیون کشنده بود که در بیابان در حال سوختن بود و قیر آن جاری شده بود. مشابه این خواب را یکماه قبل دیدم ولی اهمیت ندادم مجدد امشب در خواب دیدم. سپاس از زحمات شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات روزمره زندگی است

 22. سیماسیماsays:

  با سلام خواب دیدم در قبرستان روستامون هستم با مادرم و روی سنگ قبر پدربزرگ و مادربزرگم رو تمیز میکنم و خاک و گلهای پژمرده رو برمیدارم و بجاش گل های تازه و تمیز میذارم بعدش میبینم رو قبرشون یکم ویسله های مختلفی مثل کرم کیف و... است ک میبینم برای دخترداییمه ک با زنداییم کنار قبر نشستن اونارو مرتب میکنم میدم دستش میگم بذارید تو کیفتون.یه خانمی هم میاد و براشون فاتحه میخونه میره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام زندگیتان با خوشی و سر حالی پیش خواهدرفت

 23. سوسنسوسنsays:

  سلام. خواب دیدم با مادر و برادرم اول رفتیم پاسگاه که شکایتی رو که از همسرم کردیم پیگیر بشیم بعد از اون رفتیم قبرستان. بعضی از قبرها چند طبقه و بعضیاشون هم, هم سطح زمین بودن. تو خواب داشتم دنبال قبر پسر همسایه مون که چند سال پیش خودکشی کرد میگشتم ولی از روی قبرها راه میرفتم و مجبور بودم از قبرهای چند طبقه بالا برم. بعد از بالای قبرهای چند طبقه نگاه به قبرهای پایین میکردم تا قبر اون پسر رو پیدا کنم. از برادرم پرسیدم قبر فلانی کجاست گفت جلوترِ.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه دغدغه ها و مشکلات زندگیتان است

 24. نادیانادیاsays:

  درود برشما،خسته نباشید. من خانمی مجرد هستم،(شوهر عمه من شهید دفاع مقدس هستن،چن وقتی بود که تمایل داشتم به زادگاه ایشون برم برایه زیارت قبرشون).دیشب خواب دیدم دو تا قبرستان کنار هم هستن یکیشون خشک بود و پر از علف هایه خشک هرز،دیگری پر از درخت بود مثل اینکه این درختان مثل سایه بان برای قبور بودن،قبرستان که پوشیده از درخت بود،عمه ام همراه خواهر شوهرشون اونجا بودن داخل قبرستان رو داشتن مرتب میکردن،از دور به من اشاره کردن بیا ،اینجاست،(فک کنم قبر شوهر عمم رو داشتن نشون میدادن)مابین من و اون قبرستان یه زمین کشاورزی سر سبز بود.عمه وخواهر شوهرشون رو از دور میدیدم.ولی داخل نرفتم. ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر به وجود امدن روزها ی خوش و موقعیت های جدید در زندگی است

 25. آتناآتناsays:

  باسلام. من امروز صبح خواب دیدم تو یه مجلسی بودم که دقیق یادم نیست چی بود امایکدفعه مثل این که از پدرم خبری نباشه یا الهام شه که برای پدرت قرار اتفاق بدی بیوفته از مجلس با دلهره میام بیرون بعد اون کفش هایی رو میپوشن که تو واقعیت پدرم برام گرفته بود از اون ساختمونی که توش مجلسی بود وقتی میام بیرون وارد ساختمون بقلی میشم(وارد حیاطش) بعد با کمال تعجب میبینم حیاط انگار قبرستان هستش ( انگار یکی گفته بود پدرت این جاست) بعد همین طور که از کنار قبر ها نیگذشتم ( میبینم چند نفر باهامن تا تو پیدا کردن پدرم کمک کنن)میگن صاحب این جا یه مرد دیوانه است که مردم رو با نقشه میکشه بعد یکدفعه میگم اهان پیداش کردم انگار خودم بدون این که بدونم دنبال قبر پدرم می گشتم بعد میبینم قبر خالیه و از این که پدرم هنوز زنده است خوش حال بودم بعد مرد دیوانه پیدا میشه و بهم نزدیک میشه و انگار روی صورتم خون بالا میاورد لطفا تعبیرش رو بگید حس خیلی بدی تو خواب داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید در زندگیتان است

 26. MahsaMahsasays:

  سلام وقت بخیر... خواب دیدم کنار قبر برادرم پدرمم فوت شده.و قبرش کنارقبر برادرمه، پدرم زنده س درواقعیت با ترس از خواب بیدار شدم....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه سلامتی و طول عمر پدرتان است

 27. رهارهاsays:

  سلام.من خواب دیدم در قبرستان هستم و بالای سر قبری نشستم که قبر خودم بود و خیلی خیلی هم ناراحت بودم.تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خوشحالی است

 28. زهراااازهرااااsays:

  با سلام .....! خواب دیدم در جایی هستم که آنجا در واقعیت قبرستان نیست اما من در آنجا گودال بزرگ و کم‌عمقی میدیدم که داخل آن گودال حدوا ۴ تا قبر بود دوتا در سمت راست و‌دوتا در سمت چپ ..هر دو قبر جوری بودند که که انگار در داخل یک گودال کم عمق سیب شکل بودند و از سنگ سفید ساخته شده بودند ...بعد باران باریده بود و آن گودالهای سیب شکل که در هر کدام شامل دو قبر بود پر از آب باران شده بودند .صاحب قبرها کسانی بودند که آنها را میشناختم و اکنوون زنده هستند ...فقط تماشا کردم و‌فاتحه نخواندم ...بعد آمدم این طرف یکی دو نفر از آشنایان یکی دوتا ا اسب طوسی رنگ آوردن کنارم...اسبها کنارم بودند بدون اینکه سوار شوم ...با سپاس♡

 29. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم مادربزرگم که فوت کرده از من خواست به قبرستان بریم. من خوشحال شدم گفتم قبر کسی که دوسش دارم و هم میبینم. بعد یادم افتاد که قبر خالیه و تو دلم گفتم کاش میتونستم به مادربزرگم بگم که قبر خالیه که دیگه ناراحت نباشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 30. الهام جعفریالهام جعفریsays:

  سلام وقت بخیر خدا قوت خواب دیدم در قبرستان هستم و در بعضی از این قبر ها باز می باشد که من میتونم اجساد و ببینم و این جسد ها کفن پوش هستند ولی سر هایشان کفن نیست و میتونستم صورت ها شون و ببینم ولی تشخیص نمیدادم چ کسانی هستند؟ ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام قبرستان اگر در رویا اباد و سر سبز باشد نشانه خوبی است

 31. سعیدهسعیدهsays:

  سلام. بعدازظهر خواب دیدم رفتم یه جایی انگار قبرستونه بعد بروی همه قبر ها فاتحه میخونم با زدن دست رو قبرها هم فاتحه میخونم البته اول اسماشون میخونم بعد فاتحه میحونم چون در عالم واقعیت میرم قبرستان اول اسما نگاه میکنم اگر آشنا بودن فاتحه میخونم. بعضی هاشون هم قبر شهید هست. ولی بعضی سنگ قبرها روشون خاک بود و حس میکنم اصلا انگار بعضی قبرها انگار تو دستشویین که آب نجس هم روشون ریخته باشه ولی من برا همشون فاتحه میخونم. خواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه سعادتمندی دراینده نزدیک است برای اموات فاتحه ای قرائت کنید

 32. مریممریمsays:

  سلام وخسته نباشید خواب دیدم میخام برم دانشگاه تو اتوبوسم خواهرم کفت بیا اول یک سر بریم قبرستون بعد برو تو اوتوبوس هم عروس خاله را دیدیم دوتا دختر بچه که گوششون گوشواره داشتن بعد دیدم با دوستم توقبرستون سرسبزی راه میریم همه جاش گل و گل رز بود من به یک نقطه از قبرستون که رسیدم حالم بد شد کفتم اینجا اتفاق بدی برام افتاده ولی همسرم و دوستم کمک کردن از اون سربالای نیوفتم بعدیه جای باریک بود من اول میرفتم همسرم از پایین کفت برو چرا ایستادی کفتم یک مار هست بره برم ماره منودید رفت خاکستری بود بعدبا دوستم برمیگشتیم میکفتم دیرم شد نشد برم دانشگاه پله دیدم کفتم اخی موقع اومدن پله نبود من میخواستم از بلندی بیوفتم دوستم کفت اره پله بود کفتم چشای من اصلا نمیدید به اون منتطقه رسیدیم از بس اینجای قبرستون بده برام بعد دوستم کفت من برای مرده های که شدید مردن و گناهشون زیاده صلوات میفرستم بیا قبرشون پیدا کنیم فاتحه بخونیم کفتم باشه ولی قبرستون خیلی زیبا بود(من حامله ام یه نفر هست برام جادو میکنه تودقبرستون میریزه کفتم شاید بخاطر اون دیدم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای شما تعبیر درستی ندارد

 33. نگین فولادگرنگین فولادگرsays:

  سلام. پدربزرگم کم تر از چهل روزه که فوت کردن خواب دیدم سر خاکشون بودم ولی اونجا جایی نبود که خاکشون کرده بودیم و مثله این که بیرون شهر بود خیلی هم ادم تو قبرستان بود خونه ما نزدیک اونجا بود البته شبیه خونه فعلی الانمون اصلا نبود کلا جایی خشک و بیرون از شهر بود. تا توی خونه رفتم دیدم خونمون ویرون شده بعد زندایی بابام که خانومی مومن هست گفت از زلزله اس من رفتم توی اتاقم که وسایلم رو بردارم در قفل بود و همون موقعه خونه لرزید.بعدش تا میخواستم فرار کنم دیدم چند نفر برای دفاع از ما اومدن داخل خونه با اسلحه!!!! خونمونم شلوغ بود و‌من هیشکیو نمیشناختم!و اون دو نفر نمیذاشتن من برم بیرون!کلا خیلی خواب اشفته ای بود میشه تعبیرش کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به معنی مواجه شدن با مشکلاتی ناگهانی در زندگی می باشد

 34. سعیدهسعیدهsays:

  سلام. من خواب دیدم که از کنار قبرستون رد میشم و میگم برم یه فاتحه ای سر قبر دختر عموم براش فاتحه میخوام بعد اینکه فاتحه میخونم سر قبرش میشینم تو عالم خودم باهاش حرف میزنم و میگم سال دیگه میام پیشت. این خواب خیلی نگرانم کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزی از زندگیتان است

 35. یا حقیا حقsays:

  سلام خواب دیدم داخل یه قبرستان هستم‌و به اون طرف خیابان اشاره می کنم که‌اونجا یه قبرستان هست که قبر امام حسین اونجاست راه می افتم برم سر مزار امام حسین که تو مسیر داشتم میرفتم یادمه به مزار امام حسین نرسیدم ولی هدفم این بود که برم برسم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه تلاش برای بهبود زندگیتان است

 36. سحر نسبسحر نسبsays:

  سلام من خواب میدیدم یه قبرستانیکه مربع شکل بود و تو هر ضلع انگار سه تا قبر بود و خیلی قشنگ و سرسبز بودش و سایه ی قشنگی داشت رفتم و میدونستم قبر وسطی از یه ضلعش برای پدرمه که فوت کردن و من یه لحظه توی اونجا میشینم و حس میکنم یکی از قبرها پشت یه درخت برای شوهر سابق خاله ام که البته زنده هستن،هست.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن قبرستان سرسبز و اباد در رویابر تندرستی و به وجود امدن روزهای خوش در زندگیتان تعبیر میشود

 37. FatemehFatemehsays:

  سلام روزتون بخیر من خواب دیدم سوار موتور شدم و دارم میرم و نهایت ب قبرستان محلمون میرسم که کلی جمعیت اونجا بودن بعضیا بیرون قبرستان و اکثرا داخل قبرستان بودن ورودی قبرستان دیدم ی چیزی شبیه به دعا نوشته بود ولی نتونستم بخونم یهو پدرمو دیدم بغلم وایساده و گفتم عه چقد عوض شده اینجا منظورم ب ورودی قبرستان بود بعد یکم جلوتر که رفتم دیدم ی سنگ قبر مشکی اونجا بود کامل میدونستم برای کی هست برای یه خانم بود که میشناسمش و الانم زنده هستن و عکسشون روی سنگ قبر بوده و یه دختر بچه هم تو بغلشون بوده از دختر عموم پرسیدم کی فوت شد و چرا فوت شد اونم گفت که مریض شده بود و فوت شدن خیلی ازین موضوع ناراحت شدم ولی سنگ قبرشون روی زمین نبود دوتا آهن اینطرف و اونطرف زمین بود این سنگ هم بهش وصل شده بود 2تا سنگ قبر بود یکی برای اون خانم و یکی دیه برای پدرشون که در فوت شدن و اینا هم سید هستن در ضمن اسمی ک روی سنگ قبر خانم نوشته شده بود اسم خودشون نبود. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه بدهکاری و فقر و کم شدن مال و مکنت است

 38. قره بگلوقره بگلوsays:

  با سلام و وقت بخیر خواب دیدم یک جای جدید قبرستان شده البته از اون قبرستانها خانوادگی که فقط چند قبر بود و قبر بابا هم بود ولی بابا رو دفن نکرده بودند و بابا زنده بود یک دفعه سرش رو آورد بیرون می خندید و بعد دوباره که اومدم دیدم یا بابا نبود یا کمی نامرتب شده بود .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی مشکلاتی برایتان ایجادشود

 39. سعیدسعیدsays:

  با سلام خواب دیدم در زیر زمین هستم که قبرستان بزرگ و از جنس نقره می باشند که به صورت کلنی مورچه بودن که به واسطه یک ریسمان شکل از جنس نقره به سطح زمین وصل می شدند و حتی قبرها را یه جورایی می شناختم که از بزرگان زمان خود و ملل مختلف بودند و رد زیر زمین راه می رفتم و خیلی روشن و نقره ای بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ناامیدی در زندگیتان است به خداوند در سختی ها توکل کنید

 40. افراافراsays:

  سلام من خواب دیدم با برادرم قرار گذاشتم بیاد پیش ما ولی بعد از مغرب زنگ زد و صدای ترسانی داشت و میگفت کجایید؟مگه قرار نبود شربت برام درست کنی؟ یه جوری بود که میدیدمش توی قبرستون رفته بود و ترسیده بود و داشت ازونجا فرار میکرد. همین قسمتاش یادم بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است روزهای خوشایندی برایتان ایجادشود

 41. شیدا صیادشیدا صیادsays:

  سلام این خواب رو دختر خواهرم دیده ممنون میشم مثل همیشه برامون تعبیر کنید دیشب خواب دیدم کنارقبر شوهر عمم مامانم اینا واسه من یه قبر خریدن بعدیه سنگ قبرم روش گذاشتن قشنگ اسمم و ایناروش نوشته شده بعد به مامانم میگم چرا واسه من قبر خریدین درصورتی که من زنده ام بعد مامانم میگه چون توبچه که بودی زمان به دنیااومدنت به ماگفتن که تو مرده به دنیااومدی ماهم واست یه قبر و سنگ قبرخریدیم بعد من و مامانم میریم بالای اون قبر،قبرو باز میکنیم توی قبر هیچی نیس ولی مرده های قبرای بغلی قشنگ مشخص اند روی سنگ قبرم عکس الان من بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن هیر و برکت و رزق و روزی است

 42. نسترننسترنsays:

  سلام خواب دیدم به همراه عمه ام که فوت شده و دختر عمه ام رفتیم قبرستان و عمه ام میخواد قبر بخره. قبری رو که بهش نشون میدن یک حالت بیابانی و خشکی داره ولی روبروش یک عالمه درختهای سبز بود. من به عمه ام میگم بریم قبرت رو عوض کنیم منم دوست ندارم قبرم یک چنین جایی باشه.بهش میگم میرم هم برای خودم قبر بخرم هم جای شما رو عوض کنم. من میریم پهلوی مسول قبرها و خیلی خوشحال و خندان به مسول میگم میخوام قبر بخرم ولی اینجا که خشک و متروکه هست رو نمیخوام یکجا بهم قبر بدین که سبز باشه و رفت و آمد داشته باشه که آقاهه میخنده میگه دست من نیست که اینا سیستمی همون موقع باید ببینیم کجا بهتون قبر میدن با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد در زندگی دچار یاس و ناامیدی در زندگیتان شده اید

 43. موناموناsays:

  سلام خواب دیدم در یک خرابه با فردی که اصلا چهره اش را ندیدم با هم هستیم و به طرف 4 قبر میرویم و آن فرد به من میگوید که این قبر ها از چند نفر از بستگان من است و یک قبر هم از عموی منه من اصلا ناراحت نبودم و به قبر هایی که اصلا سنگ نداشت نگاه میکردم خیلی ذهنم را مشغول کرده! ممنون از پاسخگویتان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نعمت و روزی از زندگیتان کم و کاسته میشود

 44. مهرنوش جعفریمهرنوش جعفریsays:

  سلام و وقت بخیر من دیشب خواب دیدم من و پدر و مادرم داخل یه اتاق بزرگ و پرنور نشستیم بعد متوجه شدم این اتاق داخل قبره و بعد 2 تا قبر دیدم که داخلش رو که نگاه کردم دیدم تو یکیش پدرم و تو دیگری مادرم خوابیده و در عین حال زنده کنار همدیگه دیدمشون و بهشون گفتم الان داخل این قبرم شما خوابیدید و مادرم گفت اره دیگه میشه این خواب چه تعبیری داره؟ ممنون میشم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن خیر و برکت و رزق و روزی است

 45. ساراساراsays:

  سلام استاد وقتتون بخیر خواب دیدم به همراه چند تن فرد ناشناس در مکانی بودیم و مشغول صحبت و خندیدن بودیم ک متوجه شدم مغازه ای که در ان نزدیکی بود سنگ قبری ساخته بود که اسم و فامیل من به همراه تاریخ تولدم و تاریخ وفات روی ان زده شده بود که من دقیق این تاریخ را به یاد ندارم تعبیر این خواب چیه استاد؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن خیر و برکت و روزی است

 46. صالحیصالحیsays:

  سلام خواب دیدم با مادرم پسر عموم در قبرستون هستیم داریم از رو قبرا رد میشیم من به داخل قبر خالی نگاه کردم حتی کم مونده بود داخل قبر بیوفتم ولی خودمو کنترل کردم رد شدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رزق و روزی و نعمت در زندگیتان کم میشود

 47. مهرنوش جعفریمهرنوش جعفریsays:

  با سلام و وقت بخیر همسرم دیشب خواب دیده که مرده و دارن همراه با یک نفر دیگرکه اون هم مرده در قبر میزارنش بطوریکه در جهت مخالف با یکدیگر دفن میشون و خودشو که میبینه مرده با خودش میگه یعنی من مردم دیگه؟ امکانش هست تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن نعمت و رزق و روزی از زندگیتان است

 48. امیرامیرsays:

  من در خواب دیدم توله سگی قهوهای دوید به دنبالم و پاچه ام را گرفت و بعد مدتی رها کرد من روی سنگی رو به بیابان نشستم در روبه رویم یک قبرستان قدیمی با سنگ قبر های ایستاده بود پس از دیدن این منظره به سمت چند خانه در نزدیکی آنجا رفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به نظر میرسد فردی بیگانه از شما مراقبت خواهدکرد و ممکن است به سفر بروید

 49. زهرا عارفزهرا عارفsays:

  با سلام خواب دیدم دوستانم برای تشییع جنازه به قبرستان میرفتند من گفتم نمیام ولی بعد رفتم نمیدونم تشییع جنازه کی بود دوستام واشناها حتی بعضی از افراد خانواده هم اونجا بودند ولی قبرستان خیلی تمیز و مرتبی بود روی هر قبر یک تخت خواب تمیز بود برام جای سوال بود که چرا روی هر قبر تخت خواب است توی همون قبرستان یک اتاق بزرگ بود اونجا هم همه قبر بودند و روی هر قبر هم یک تخت خواب بود توی خواب از هم دیگه میپرسیدیم که این تخت ها چیه روی قبر ها هر کی یه چیزی میگفت من تو خواب گفتم شاید ای تخت ها رو خانواده های مرده ها گذاشتن که اگر یکی از شهر دوری میاد جایی نداشته باشه شب بیان اینجا باشند روی بعضی از تخت ها ادم های زنده خواب بودند مثلا مادرم و دختر کوچکم روی تخت ها خواب بودند همچنین ادم های دیگه ای که من نمی شناختم روی او تخت ها خواب بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در راه رسیدن به اهدافتان دشمنانی در سر راهتان قرار بگیرند که مشکلاتی را برایتان ایجاد خواهند کرد

 50. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام میشه تعبیر خواب منو بگین. خواب دیدم پدرم که به رحمت خدا رفته در حال کندن یه قبر بسیار بزرگ بود که انگار بود من به زودی بمیرم و منو تو قبر بذارن و خودم زنده بودم و داشتم این فرایند را میدیدم و حتی به مادرم توصیه میکردم چکار کنه برام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا هشداری است که بیشتر در واقعیت مراقب سلامتی خود باشید.

 51. FatemeeFatemeesays:

  سلام وقت بخیر من دیروز خواب دیدم با مادر معشوقم انگار توو مسیر قبرستونیم و باهم مشکل داشتیم سر قبرستون مادر معشوقم میره روو نیمکتا میشینه یه خواننده معروفم داشت کنسرت اجرا میکرد و شلوغم بود دختز خالم ازم میخواد از قران یه سوررو براش پیدا کنم ولی من نتونستم پیدا کنم بعد مادر معشوقم صدام زد گفت شوخی کردم باهات تا شما دوتا بهم نرسید بیخیال نمیشم بعد به دوتا خانوم غریبه گفت اینر پسرم ١٠ساله همو میخوان و اون خانوما تعجب کرده بودن تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است با مشکلاتی در سر راهتان قرار بگیرید که با حوصله و فکر قادر به حل ان خواهید بود

 52. فاطمهفاطمهsays:

  خواب دیدم که توی امامزاده ام توی قبرستون جای پدربزرگم تغییر کرده بود و و پایین تر بود کنارش هم یه بچه دو ساله دفن شده بود اینو از روی عکسش فهمیدم شده بود ک انگار برادر من بوده دختر خالم بالای قبر بود قران میخوند منم رفتم قران بخونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا میتواند بیانگر دلداری دادن محرم بودن شما برای افرادی از نزدیکانتان است

 53. غزالهغزالهsays:

  سلام. خانم مجردی هستم خواب دیدم از دور دارم به قبر شخصی که اشناست نگاه میکنم و خیلی ناراحتم میشم محیطش هم شبیه به قبرستان نیست. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است که ممکن است شخص مورد نظر ناراحتی یا اندوهی در دل داشته باشد

 54. مهدیهمهدیهsays:

  سلام.مامانم خواب دیده تو قبرستونه شهرمونه یه جایی هست که تازه درستش کردن و تو واقعیت هم همینطوره ینی یه قسمت دیگه هم درست کردن...بعد بابابزرگم یه عالمه وسایل گذاشته تو یکی از قبرها و تو خود قبر هم یه سنگ سه گوش قرار داره و بعد که میخواستن خاک بریزن روش یه آقایی که نمیشناسیمش یه کاغذ گرفته جلوی مامانم که امضا کنه و مامان من هم امضا کرده...اگه میشه تعبیرش کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر این است که شرایط سختی را پیش رو دارید

 55. افسانه محبافسانه محبsays:

  سلام خواب دیدم پدرشوهر و مادرشوهرم برای بچه هاشون قبر کندن. حتی سنگ قبر هم روشون بود . سه تا قبر تموم شده بود و چهارمی رو می خواستن بکنن. من خیلی ناراحت بودم به قبرها نگاه میکردم و تو دلم اسمشون رو می گفتم.مثلا این قبر فلانیه و ... خونشون خیلی ادم بود همشون هم سیاه پوشیده بودن.ممنون میشم تعبیر این خواب رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دشمنانی است که ممکن است در سر راهتان ناراحتی هایی ایجاد کنند

 56. شيداشيداsays:

  با سلام من ديشب ساعت ٤ خواب ديدم كه دختره دختر عموم يه سالع مُرده و مادرش سر قبرش گريه ميكنه و من و خونوادم از پنجره خونمون نگاشون ميكرديم تعبيرش چي ميشه!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بستگی به اباد بودن و یا ویران بودن قبرستان در رویایتان را دارد

 57. شيداشيداsays:

  اباد بود و ارام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر شادمانی دلالت دارد

 58. FatemeFatemesays:

  با سلام من متارکه کردم شب خواب دیدم تو قبرستان خودمون که مرده هامون رو دفن میکنیم دو تا قبر بود تو یکیش خواهر شوهر کوچیکم رو دفن کرده بودند تو اونیکی هم شوهر سابقم رو با یه دختر دیگه فک کنم ..بعد میگفتم ببینم خواهرشوهر بزرگمهم دفن هست دیدم نه اون زنده هست داره راه میره تعبیرش چیه؟؟در ضمن هفته قبل هم باز قبرستان خودمون رو دیدم که با دوست صمیمیم هستم تو قبرستان یه پاساژ لوکس بود گفتم بیا بریم خرید از اونجا ولی دوستم گفت نه میرم واسه خواهرم جا قبر بگیرم..خودش هم کنار قبر پدر بزرگ و مادربزرگ من میخاست بگیره این دو تا خواب به هم ارتباط دارن دو بار خواب قبرستان ؟؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر روحیتات و احوالات شما در زندگی است که برایتان ممکن است ایجاد دردسر و یا شادمانی کند

 59. سعیدهسعیدهsays:

  سلام. من خواب دیدم رفتم قبرستان مثل اینکه قبرها مرده ها از توش درآوردن دارن نوسازیشون میکنن منم روی قبرها دارم میرم دنیال قبر مادرم در واقعیت مادرم زنده هست تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ناکامی هایی در زندگی برایتان به وجود بیاید و عمر مادرتان نیز طولانی است

 60. سپیدهسپیدهsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم توی قبرستان دنبال قبر پدربزرگمم ولی دیدم کنارش دایی ام رو هم خاک کردن و منم قبرشو که تازه بود لگد کردم و پاهام گلی شد بعدش مرده ای رو خاک کرده بودن که اونم بلند شد و بهم حمله کرد و داشت خفه م میکرد و باهاش درگیر بودم تعبیر خواب چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق ناخوشایندی براتون می افته

 61. baharakbaharaksays:

  سلام من امروز دم صبح خواب دیدم شب بود و کل خانوادمون که فکر کنم غریبه هم بینمون بود دم در خونه ی مادربزرگم جمع شدیم و اونجا داشتن سنگ قبر هایی رو از میدون به سمت آرامگاه تشییع میکردن(خونه مادربزرگم نزدیک میدونه و تا آرامگاه فاصله زیادی نداره) که توش مُرده نبود و صاحب سنگ قبر ها چند سال پیش فوت شده بودن(عکس مرده ها هم رو سنگ قبرشون بود که یکیشون برام آشنا میزد و فوت هاشون مربوط به سال ۸۵ و قبل تر میشد)اما انگار لابلای اون همه سنگ قبر یه مُرده هم تشییع کردن.بعد همون لحضه مادربزرگم اومد وسط جیغ زد که ارومش کردن من رومو کردم سمت شوهر خالم گفتم من از این چیزا خیلی میترسم مخصوصا اگه تو شب باشه بعد شوهر خالم گفت برو بالا خودتو شبیه مرده درست کن و بخاب تو تابوت من گفتم میترسم نمیتونم اینکارو بکنم که شوهرخالم گفت اینجوری به مرده ها بی احترامی میکنی و اصرار داشت که برم خودمو شبیه مرده ها درست کنم بخابم تو تابوت.من گفتم پس مادرمم باید همرام بیاد که نترسم بعد من و مادرم رفتیم بالا همین که داشتم خودمو شبیه مرده میکردم بخابم تو تابوت،از پایین صدامون کردن بیاین آژانس اومد میخایم بریم (فک کنم قبرستون)بعد رفتیم پایین تو یکیش سوار شدیم و رفتیم.بعدش تو خواب انگار از خواب بیدار شدم و دیدم همه اینا خواب بود داشتم خداروشکر میکردم همش خواب بود ک یهو از تو آینه روبروم دیدم یه نفر پشتمه که نمیدونم کی بود یا چی بود دست تکون داد و بهم لبخند زدو رفت یهو از ترس از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب بعد از اذان صبخ تعبیری درست و واضح ندارد و جایی برای نگرانی وجود ندارد

 62. سعیدسعیدsays:

  درود بر شما... خواب دیدم برای همسرم میخواستم ماشین بگیرم تا برود به مقصد دارالرحمه (قبرستان) شهرمان. بعد دیدم خودش یک ماشین گرفته و سوار شده و به سمت دارالرحمه میرود. با او خداحافظی کردم و گفتم وقتی رسیدی اطلاع بده. بعد در ادامه خوابم دیدم که از روی زمین خاک و ریگ بر میدارم و میریزم روی خودم و بعدش هم خاک بر میداشتم و بر روی سر یک زن ناشناس و غریبه میریختم. ممنون میشم تعبیر بفرمایید. سپاس (ضمنا همسرم همکنون بیمار هست)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اتفاقاتی شادی بخشی است که در زندگی ممکن است شاهد ان باشید

 63. ف..ف..says:

  سلام.خواب دیدم قبرستان رفتم و همه در انجا جمع بودند.باآب روی قبر عزیزانم رو شستمو سر قبر خالم زار زار گریه میکردمولی عکسی ک روی قبر بود فقط دوتاچشم بودو اصلا شبیه خالم نبود.یکم اونورتر قبر یکی دیگ از عزیزانم بود ک یه عریبه پاشو روی قبر گذاشته بود منم ناراحت و عصبی به این کارش اعتراض کردم.خیلیا خیرات خرما و غذا میدادن تو قبرستون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اخبار غافلگیرکننده و شادمانی به شما در زندگی برسد

 64. رهارهاsays:

  سلام من خواب دیدم برف میبارو همه جاسفید شده و مردم روستامون همه سر مزارن کسی نمرده بود.یدفه دیدم یه خانومی از اهالی روستا با ٣تار رفت بالا و انگار بچه ها و بقیه به هوای برف بازی اومده بودن من نرفتم بالا سمت قبرا همین پایین بودم و قبری ندیدم فقط میدونستم قبرستونه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر قبرستان در رویا اباد بوده باشد و بر سعادتمندی دلالت دارد

 65. ..........says:

  سلام من خواب دیدم برام خواستگار اومده و من رفتم قبرستان سر مزار کسیکه دوسش داشتم گلای قرمزو پر پر کردم ریختم رو مزارش.دور قبر انگار پرده سبز پررنگ بود و قبرستان شلوغ بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت ازدواجی براتون پبیش میاد که مردد میشین

 66. pezhpezhsays:

  سلام من چندین بار خواب دیدم که سر مزار معشوقم هستم و گریه میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مشکلی براش پیش میاد

 67. ماه چهره سیاوشماه چهره سیاوشsays:

  سلام خواب دیدم با دوستم رفتیم منزل جدیدش که یک منزل سازمانی بود بهش توصیه کردم که حواسش باشه منزلی که بهشون دادند موریانه نداشته باشه چون منازل چوبی موریانه دارن موقع برگشتن نگاهم افتاد به گلزار شهدا نیمه ی شب و هوا تاریک اولش ترسیدیم وارد بشیم ولی نزدیک رفتیم خیلی محیط تمیز و زیبایی بود وارد گلزار شدیم نسیم خنکی می امد روی هر مزار شهیدی یک فانوس روشن با شمع و گلدانی گل و سبزه بود خیلی خیلی زیبا و روحانی من از کنار هر مزاری رد می شدم و نام آنها را می خواندم و بغض می کردم بعد همش احساس می کردم زیارت اهل قبور شهدا در آستانه ی تحویل سال نو و عید هست شبیه آخرین پنجشنبه ی سال صدای روح بخش قرآن و و نواهای روح بخش می امد حس خیلی خوبی داشتم تو اون مکان و آرامش داشتم فکر کنم تا زمان زیادی در گلزار شهدا ماندم مرسی از تعبیرخوابم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای مشکلات و مسائلی که نمی تونین با دیگران حرف بزنین با شهدا صحبت کنین و ازشون کمک بخواهین و زیارت عاشورا بهشون هدیه کنین

 68. سیمینسیمینsays:

  سلام . در خواب دیدم که در قبرستانی هستم در هوای روشن . دیدم جوونی که بسیار هم زیبا و قدبلند بود روی قبری دفن شده بود که نصف بدنش زیر خاک بود نصف دیگش بیرون ( طاق باز )و مدام ناله میکرد و میگفت نمیتونم بلند شم ، نصفم اینوره نصفم اونور . هیچ تکونی نمیخورد فقط دستاش رو کمی تکون میداد و زیر لب با خودش هم حرف میزد . من هم با دیدنش خیلی ناراحت بودم و هی میگفتم این رو چرا مثل بقیه دفن نکردن چرا دارن عذابش میدن . هی هم میگفتم حیف این جوون که اینقدر هم زیباست . دستش رو کمی گرفتم ولی همین که دستش رو لمس کردم ولش کردم چون دیدم نمیشه بلندش کرد . هی براش دعا میکردم ولی انقدر براش ناراحت بودم که نتونستم تحمل کنم و از اون سمت رفتم . ممنون میشم تعبیر خوابم رو بهم بگین .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام قدر جوونیتون رو بدونین و نذارین افکار پریشان و مایوس کننده شما را از کارهایی که توی این سن میتونین انجام بدین دور کنه آن جوان خود فراموش شده شماست

 69. حوریاحوریاsays:

  سلام ، خواب دیدم توی قبرستون هستیم و همه ی فامیلای دوستم هستن که البته هیچکدوم رو نمیشناختم،قبرستون خیلی خوشکل و سرسبز و پر از گل بود و اصلا اونجا قبر نبود ولی بش میگفتن قبرستون و آلاچیق های سنگی بزرگ و خیلی قشنگ داشت،آدمای خیلی زیادی اونجا بودن و همشون فامیلای دوستم بودن و دور هم میگفتن و میخندیدن بعد دوستم به من گفت که فیلم بگیر با‌گوشیم و همه هم میدونستن که من دارم فیلم میگیرم و میومدن جلوی دوربین ادا درمیاوردن و میگفتن که فیلما رو واسمون بفرست منم میگفتم که گوشی دوستمه و نمیتونم و کلی درخت بید هم اونجا بود و بعد اینکه فیلم رو گرفتم رفتم یه جای دیگه و یکی اونجا ۴تا چاله کنده بود که عمودی بودن یعنی مثل قبر نبود و ۴ تا بچه ی زنده اورده بود و بشون گفت برید توی چاله ها و اونا هم با پای خودشون میرفتن چون بشون گفته بوده که واستون خوبه اینکار و اونا هم بچه بودن و گوش میکردن و نمیدونستن که اگه برن میمیرن و بعد یکی یه سنگ بزرگ گذاشت روی چاله ها

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در موقعیتی قرار میگیرین که فکر تصمیم جدیدی برای شما در ذهنتون ایجاد میشه

 70. فاطمههفاطمههsays:

  سلام من دختر مجردم و خواب دیدم که پارک سر سبزی که در خیابون ما قرار داره دیگه سر سبز نیست و قبرستون شده و چند قبر خالی هم وجود داشت و من و یکی از اعضای خانوادم که یادم نمیاد چه کسی بود جنازه مادرم رو به این قبرستون می بریم تا این جا خاک کنیم و یادم نمیاد که چی شد مادرم رو نتونستیم توی قبر بذاریم و جنازه مادرم کنار قبر موند و ما هم نتونستیم خاکش کنیم و من زیاد ناراحت نبودم از اینکه مادرم مرده و مادرم در واقعیت زنده اس و چند روزی است که با هم جر و بحث و اختلاف داریم . ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت های شغلی خوبی در زندگی ممکن است نصیبتان شوود

 71. اتانازاتانازsays:

  با سلام ،ما در حال حاضر مشکلات زیادی در زندگی داریم . من دیشب خواب دیدم چهار قبر در حیاط خانه ما وجود دارد سه قبر قدیمی با سنگ قبر ساده و یک قبر تازه با سنگ قبری از سنگ‌یشم قبر متعلق به آدمهای بزرگ دینی مذهبی بود شخص تازه دفن شده اسمش مهدی بود و قبرها در خواب روبه قبله نبودن رو به شرق بودند، از پدرم پرسیدم چرا اینها را توی حیاط دفن کردین . گفت برای اینکه بدی و تاریکی و غم و اندوه به واسطه این آدم از خونه ما بره و عذاب از ما برداشته بشه قبر تازه دقیقا زیر سایه درخت گردو خانه بود و من فک میکردم موقع جشن و عروسی در خانه چطور هم حرمت این اموات حفظ میشه هم ما پایکوبی و شادی خواهیم‌داشت که دیدم مسیری از کنار قبرها هست برای عبور بدون پا گذاشتن روی قبرها.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نسبت به مسائل مذهبی فاصله گرفتین و اعتقاداتتون در نوسان حرف دیگران روتون تاثیر میذاره با آرامشو خاطر مطمئن گویا که با دوستی می خواین صحبت کنین با خدا صمیمانه حرف بزنین و ازش کمک بخواین

 72. مبینامبیناsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که در کنار ارامگاه محلمون یه زمین خالی وجود داره که اون وسط یکی از آشناهامون که الان زنده است رو دفن کردن و عکس اون رو هم روی قبرش زده بودن اما دور تا دور قبر فامیلمون قبر های خالی وجود داشت که من و مادرم سر اون قبر های خالی میرفتیم و میگفتیم به زودی ما هم درون همین قبر ها دفن میشیم .و داخل قبر ها رو نگاه میکردیم. موقع ی برگشت به مادرم گفتم من رو توی اون قبر بغلی دفن کنید و وقتی از دور دیدم فهمیدم که فقط اونجا قبر فامیلمون هست و کسی دیگه ای دفن نشده و تمام قبر ها خالی هستن لطفا برام تعبیر کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس نگرانی و تشویش ها را از خودتون دور کنین

 73. طیلهطیلهsays:

  دیشب خواب مادربزرگمو دیدم که یه سال از ف.تشون میگذره من و مامانم رفتیم سر قبرها بعد انگار مادربزرگم سرش از قبر بیرون بود چشاش بسته بود و خاکی بود بعد به مامانم گفت دخترم پتو رو بزار روم سرده الان مردها دستهامو میبینند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به نظر میرسد در صدد پوشاندن مسائلی در زندگیتان هستید

 74. aasays:

  سلام توپ تاپ عزیز. دیشب خواب دیدم که در قبرستانی آباد هستم و کسانی هم آتجا بودند. انگار من و خواهرم مرده بودیم و سنگ قبر برامون گذاشته بودند. سنگ قب خواهرم اندازه و شکلش بچه گانه بود. سنگ نسبتا کوچکی که اسمش را نوشته بودن و دوتا مجسمه چکمه ساق کوتاه سنگی هم رو قبرش چسبانده بودند. بغض کرده بودم. سنگ قبر خودم از نظر اندازه معمولی بود ولی روش رو نخوندم. یه طرفه سنگ قبرمو انگار درست نکرده بودن و سیمان نزده بودن. وقتی دقت کردم متوجه شدم وقتی درست میشه که قبر بغلی رو بخوان درست کنن. بعد وقتی از کنار داشتم راه می رفتم زن عموی مادرم با کسی داشت روبوسی میکرد و من قصد عبور داشتم، من رو با دست طرف خودش کشید که دیدم زن عموی خودمه(در واقعیت اصلا حالش خوب نیست) و گفت که میام دیدنت.. بعد خودمو بیرون از مزار با خالم در کوچه ای آشنا دیدم که راهنماییم کرد بیمه رو پیدا کنم. وقتی وارد اونجا شدم دختری به اسم فاطمه کمک میکرد کارمو انجام بدم..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به یاس و ناامیدی و افکاری که دارین اشاره داره

 75. محمدیمحمدیsays:

  سلام،پدرم چندساله فوت کرده،دیشب خواب دیدم علاوه برقبرخودش که توشهرخودمون هست یه قبرهم یه شهردیگه داره ومارفتیم قبرستون اون شهرتاقبرپدرم روپیداکنیم،رسیدیم به یه قبرخالی که عمقش کمترازقبرمعمولی بوداماپهناش کمی بزرگتربود،بعددیدم پدرم اومدوخودش توقبرخوابید ومنتظربودماروش خاک بریزیم،منم تااین صحنه رودیدم افتادم کنارقبروگریه کردم،یادمه به پدرم میگفتم دلم برات تنگ شده،لطفابفرمایین تعبیرش چی میشه،خیلی ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان سوره ملک را بخوانید

 76. انوارانوارsays:

  سلام. خواب دیدم همراه یه مردی وارد قبرستان میشم برای زیارت قبور. اما وقتی وارد شدم به شب رسید اما اینجا شلوغ بود. مثل جنگل بود اما قبور مشخص بودن. شب شد اما ما به قبری ک باید میرسیدیم نشد ک برسیم. همانجا یه زیردریایی پهن کردیم و نشستیم اما من خوف نداشتن با اینکه شب بود. از معنیش میترسم میشه بدونم چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اتفاقات لذت بخشی است که باید برای ان خودرا اماده کنید

 77. لالهلالهsays:

  سلام ممنون از شما من خواستگار قدیمیم چند شبه میاد به خوابم دیشب خواب دیدم تو قبرستون بود و داشت با من دعوا میکرد شب قبلشم خواب دیدم بهم میگفت چرا به مریم خانمم نگاه کردی خواب خنده داری بود اما ذهنمو مشغول کرده ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس احتمالا از دست شما ناراحت هستن

 78. نیلوفر فردادنیلوفر فردادsays:

  سلام من ساعت ۶:۳۰صبح دیدم با یه عده ای که دقیقا یادم نیست سه تا مرد درواقعیت غریبه ولی در خواب انگار نسبتی با من داشتن روی قبری که نمی دانم کی بود رفتیم قرار بود یک ساعت بشینیم .بعد از نیم ساعت من هق هق گریه را سردادم بعد از خواب پاشدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شبی را نماز شب بخوانیو و به دعا مشغول شین

 79. FatemeFatemesays:

  با سلام شب خواب دیدم تو یه قبرستانی هستم پدر و برادرم بهم گقتن قبر حضرت جعفر طیار تو اونطرف قبرستان هست بعد ما سه تا با سرعت می رفتیم پیداش کنیم رسیدیم به یه اتاقی شبیه کلبه برادرم گفت این قبر جعفر طیار هست تعبیر نشون دادن قبر جعفر طیار بهم چیه ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر قبرستان اباد بوده باشد بر خوشی دلالت دارد

 80. رهارهاsays:

  سلام وقت بخیر ببخشید خواب دیدم که با مامانم رفتم قبرستان سرخاک بابابزرگم،قبرستان یک امام زاده هسش گفتم وقت نمیشه اونم زیارت کنم چون خیلی آدم بودن کنار امام زاده وایستادم و دستم قرآن کریم بود و میخاسم 10مرتبه سوره ی قدر بخونم چهار تا شو که خونده بودم خاله ام که وضع مالی خوبی نداره به مامانم گفتم پول نیاز دارم به من میدی منم که این حرفشو شنیدم زود از جیبم پول در آوردم و بهش دادم خواهش میکنم تعبیر ش کنین خیلی ممنون از شما بزرگوار

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده حاجت روایی و براورده شدن خواسته هایتان است

 81. دانیالدانیالsays:

  سلام .من خواب دیدم که تو باشگاه بودم ،فرار کردم و (البته در واقعیت هم چندین بار به بهانه مختلف باشگاه کنار گذاشتم)رفتم قبرستان شهرمون اونجا سه تا قبر بود دوتا مال پدربزرگ و مادربزرگم و یه قبر بی اسم .من تا سر قبر پدربزرگ و مادربزرگم رفتم ولی فاتحه ندادم ،در ضمن هردوشون جای دیگه ای دفن هستن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون قرآن بخونین و فاتحه بدین

 82. انوارانوارsays:

  سلام خواب دیدم ک کسیکه دوسش دارم اومده بود خونمون پیش مادربزرگم. ازمادربزرگم پرچم امام حسین میخواست چون مادربزرگم حسینیه داره. مادربزرگمم به من گفت برو از کمدت پرچم مشکی امام حسین بیار. منم از بالای کمدم آوردمش پاییش اما با خاک. خیلی خاک داشت. بهش دادیم. به من گفتن معنیش خوب نیس. درسته؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روزهای خوشایندی ممکن است برایتان ایجادشود

 83. منمنsays:

  سلام من خواب دیدم جایی بودم همراه مادرم، که خاکش قرمز بودو قبرستان مربوط به پیامبر (ص)بود و ارامگاهش بالای یه بلندی بود و من و مامانم میخواستیم یه قبر بخریم . البته این خواب وسط روز دیدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نسبت به نماز هایتان مقید باشین

 84. ل .صل .صsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم سر قبر شوهرم مادرشوهرم هم همرام بود انگار قبرش یه کم ارتفاعش بلندتر شده بود بعدش شروع کردم به تمیز کردنش با دستمال سیاهی کاملا تمیزش کردم .. خیلی دلم گرفته بود به مادرشوهرم گفتم هیچکس به شوهرم رحم نکرد کمکش کنه منم دیگه به کسی رحم نمیکنم انگار خیلی دلم گرفته بود لطفا تعبیرشو بفرمایید

 85. SimaSimasays:

  سلام من خاب دیدم چنتا قبر کنده برای من و خونوادم کنده شده بود کلی ادم منتظر بودند منو دفن کنن و من زنده بودم و خودم با ماشین میخاستم برم اونجا حتی پدربزرگم که فوت کردند هم اومده بود تا منو دفن کنه ولی وسط راه انگار همه زمینارو کنده بودند و نشد برم حس خوبی نبود ولی وقتی نشد به اون قبرستون برم حالم بهتر بود

 86. AtefehAtefehsays:

  سلام من خواب دیدم در یک اتاقکی نسبتا بزرگی چند تعداد قبر هست و قبر مادربزرگ مادرم هم اونجا بود یک نفر گفت آن مرده هایی که بهشت هستن میتونن با بستگانشان صحبت کنن و تعدادی از مردم شروع کردن حرف زدن با مردگانشان من رفتم سر قبر مادربزرگ ولی هیچ صدایی نشنیدم و پیش خودم گفتم که مادربزرگم زنه خوبی بود چطور ممکنه به بهشت نرفته باشه و حالت غمی منو فرا گرفت و سر قبر پول گذاشتیم روی قبر که به حق الناسی اگر هست بدیم و من بعد از گذاشتن مقداری پول سر قبر اینقدر گریه کردم و از خدا برای مادر برزگ مادرم طلب استغفار کردم

 87. شیداشیداsays:

  صبح خواب دیدم ک با خانوادم رفتیم قبرستون و اونا میخان برا من قبر بکنن در حالی ک من زنده بودم و حضور داشتم کنارشون یه جایی ک کنده نشده بود و خاکش خیس بود خواهرم داشت میکند اونجا رو ک قبر من باشه مادرم خوشحال بود بقیه عادی بودن ولی خودم خیلی میترسیدم و‌ ناراحت بودم نکنه بمیرم‌ . لطفاً تعبیر میکنید

 88. ساراساراsays:

  سلام من دیدم دارم در قبرستان راه میرم که کسی که آشنا بود مرده بود اما یادم نمیاد کی فقط یادم آشناها رو میدیدم بعد تو قبرستان راه میرفتم ولی مراقب بودم پام رو رو سنگ قبرها نذارم.ممنون

 89. فائضهفائضهsays:

  سلم وقت بخیر خواب دیدم تو یه جایی هستم که یه قبری هست که باخاک پر شده و روی آن تعدای سیخ های با گوشت هست فکر میکنم منم دو سه تکه گوشت به اون سیخ ها اضافه میکنم .ممنون از شما

 90. نیلوفرنیلوفرsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم که مردم و هر کاری میکنم به بقیه بفهمونم زندم تلاش بیهوده ای بود و یک سری قبر منو میکندن...خیلی تلاش کردم منو تو اون قبر نزارن ولی نهایتا منو دفن کردن و خاک روی تنم ریختن و من توی قبر تحت فشار قبر قرار گرفتم طوری که هنوز صدای دادو هوار و درخواست کمک های خودم توی قبر تو گوشمه و شدیدا منو میترسونه....من قبرمو شکافتم و از قبر بیرون اومدم و مردهای قبر کنار خودمو بغل کردمانگار اونام بیرون اومده بودن...(من خیلی نگرانم که معنی این خواب چیه از مشکل دوباره توی زندگیم خسته شدم.....من به تازگی از یه دردسر خارج شدم شوهرم پول نزول کرده بود و من که کمی از مشکل مالیش باخبر بودم به عموهام اطلاع دادم تا بررسی کنن خیلی درد و سختی کشیدم تا نهایتا با کمک خانوادهامون حل شد‌....)میخوام منو تز نگزانی در بیارید و اسن خوابو تعبیر کنید این خواب خیلی واضح بود انگار که واقعی بود خیلی منو میترسونه یعنی مسئله دیگه ایم تو راهه؟؟

 91. مهنا.خمهنا.خsays:

  با سلام. مادر من دو شب پیش خواب دیده که توی یه دشت سرسبز چندتا قبر بوده و یه قبر خالی که بالای اون ایستاده بوده یه صدایی بهش گفته که این قبر خودشه ۱۰ تا ۱۵ وقت داری مامان من نظرش روی ۱۰ تا ۱۵ سال بوده برا زندگی ولی بهش گفته این ۱۰ تا ۱۵ میتونه روز یا هفته یا ماه یا سال باشه تعبیرش رو میخواستم.ممنون

 92. مهنا.خمهنا.خsays:

  و اینکه منم هم همون شب خواب دیدم یکی از اشناها که فوت کردن و توی خونه مادربزرگ مادریم عروسیش بود منم نگران بودم به خاطر وضعیت بیماری این روزها. ممنون میشم اگه تعبیر این دو خواب برام بگیر

 93. FatiFatisays:

  سلام خسته نباشید من‌دوسه روزه پشت سرهم‌دارم‌خواب قبرستان میبینم‌ک قبرستان متروکه و تاریکی هست‌و یه عده‌فامیل هم‌هستن و من بالایی قبر پدر بزرگم هستم و فاتحه ای‌نمیخونم روزدومم خواب‌دیدم‌ک سه‌تا‌قبر هست ک یکی از فامیلای صندلی‌میاره برام میزاره کنار قبر‌میگه بشین کنار قبر دخترت و اونجا بوته‌و علف‌بودن خیلی تاریک

 94. ندانداsays:

  سلام من خواب دیدم توی قبرستون تازه ساخت وخیلی شلوغ از مردم بودم ،منم هی با خودم میگفتم چقد سریع اینجا پرشد، بعد من یه تیکه از قبرستون دویدم و هی سعی میکردم پا روی قبرها نزارم تا به همسرم رسیدم بعدم سوار ماشین شدیم که بیایم و فک کنم یه مسیری رو هم اومدیم ممنون از سایت خوبتون

 95. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من این خوابد دوبار تا حالا دیدم میخواستم ببینم تعبیرش چیه من خواب میبینم یه اقا پسر خوشتیپ تو یه قبرستان خیلی زیبا نشستن سر یه قبر منم رفتم نشستم سر قبر و فاتحه خوندم بعد پسره بهم لبخند زد و با هم دیگه رفتیم بیرون همش هم بهم لبخند میزد بعد رفتیم یجایی که دیدم دست یه جنازه از زیر خاک زده بیرون بعدش اونجا قایم شدیم و دیدم دو نفر دارن دو تا جنازه رو خاک میکنن بعد دوتا پلیس اومدن و ماهم اومدیم بیرون پلیسا به پسره احترام گذاشتن و پسره هم پلیس بود زد یکی از اون قاتلا رو کشت واقعا میخواستم تعبیرشو بدونم ممنون میشم بگین