تعبیر خواب باران (2)

باران نشانه رحمت الهی و نماد خیر و برکت است که خداوند مهربان از سر لطف و کرم بر سر آفریده ها فرو می ریزد. باران، با قطرات طراوت بخش خود جان تازه ای به زمین می بخشد و پیام آور زندگی، سرسبزی و سرزندگی برای ساکنان آن می شود. دیدن باران و بارش باران در خواب هم مثل بیداری تعبیر خوب و مثبتی دارد و به غیر از چند مورد که تحت شرایط خاصی بارش باران را به خواب ببینیم در اکثر موارد خواب باران معنای نعمت، خوشی و سلامتی دارد.

تعبیر خواب باریدن باران

در تعبیر خواب باریدن باران می گویند باران در خواب نشانه رحمت، خیر و برکتی است که از طرف پروردگار بر سر مردم می بارد مخصوصا اگر باریدن باران به طور عمومی بر همه جا و بر همه کس باشد.تعبیر خواب باران باریدن در اوقاتی که ایام معمول بارش آن است و در زمان هایی که مردم انتظار آمدن باران را دارند بهتر و مطلوب تر است. محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران بر سر او می بارد به معنی آن است به مسافرتی می رود که در هنگام بازگشت از آن، سود و بهره خوبی عایدش می شود.ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب دیدن بارش باران می گوید اگر در خواب ببیند باران می بارد و آب باران، صاف و زلال است یعنی به اندازه بارش باران، آسایش و خیر و برکت نصیب او خواهد شد.از دید لوک اویتنهاو خواب باران به معنی کسب سود و منفعت و بهره مندی است و اگر در خواب ببیند باران می بارد و آفتاب هم در آسمان است یعنی تغییر و دگرگونی مثبت و رضایت بخشی در زندگی بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد.

صدای باریدن باران

آنلی بیتون در رابطه با خواب باریدن باران می گوید اگر در خواب ببینید باران می بارد و شما در زمان بارش آن بیرون از خانه و در خیابان هستید نشانه آن است که خوشبختی و سعادت به شما رو خواهد کرد و لذت و خوشی در انتظارتان خواهد بود. اگر خواب ببینید هنگام بارش باران، پشت پنجره ای ایستاده اید و به قطره های باران چشم دوخته اید به این معنی است که در مسیر بدست آوردن پول و ثروت به موفقیت و پیروزی دست خواهید یافت. اگر دختری در خواب ببیند باران می بارد و او در زیر باران راه می رود و لباس هایش با آب باران خیس و آلوده می شود، نشانه آن است که بر اثر سهل انگاری خود را قربانی لذت ابلهانه ای می کند و از این بابت دیگران نسبت به او بدبین و بدگمان می شوند.

اگر کسی در خواب ببیند باران بر سر دیگران می بارد به این معنی است که اعتماد دوستان خود را از دست خواهد داد. اگر در خواب ببینید باران بر سر حیوانات یک مزرعه فرو می ریزد یعنی در موقعیت های اجتماعی که در آن حضور دارید احساس یاس و ناامیدی به شما دست خواهد داد.اچ میلر در مورد تعبیر دیدن باران در خواب عقیده دارد باریدن باران علامت آن است که وضعیت زندگی بیننده خواب بهبود پیدا می کند و به سمت پیشرفت و ترقی خواهد رفت. اگر کسی در خواب ببیند زمان بارش باران، خورشید در آسمان است به معنی این است که ایام غم و ناراحتی و دشواری ها تمام می شود و زندگی روی خوش خود را نشان خواهد داد.

تعبیر خواب باران آهسته و آرام

اگر کسی در خواب ببیند باران آهسته و آرام می بارد یعنی سود و خیر و برکت نصیب اهالی می شود. اگر کسی ببیند در اوایل سال یا روزهای آغازین یک ماه باران می بارد یعنی در آن سال یا ماه، خیر و برکت و فراوانی در حال و احوال و زندگی مردم وجود خواهد داشت و وضعیت رفاهی آنان بهتر خواهد شد.به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی، بارش باران به صورت آهسته و ملایم و در فصلی که معمولا انتظارش می رود بسیار خوب و نیکو است و به معنی شادی و خوشی و سلامتی و بارش نعمت های الهی است. این تعبیر زمانی می شود که باران بر همه جا و به صورت یکسان و مشابه بریزد.محمد بن سیرین بصری می گوید دیدن بارانی که در اول سال یا ماهی ببارد به معنی زیاد شدن نعمات و نیکو شدن زندگی مردمان است.

باران های آهسته و مداوم

تعبیر خواب باران شدید

اگر باریدن باران به شکل خاصی باشد یعنی ببیند باران در یک محل به صورت شدید و به سختی می بارد و در جاهای دیگر نمی بارد دلالت بر این دارد که درد و رنج و بیماری، اهالی آن محل را گرفتار و مبتلا خواهد کرد.منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب باران تند و شدید می گوید اگر در خواب ببینید باران شدید و سیل آسایی در حال باریدن است تعبیر خوبی ندارد. اگر ببینید قطرات باران درشت هستند و به سر و صورت شما برخورد می کنند به معنی پیشامد بد و نامبارکی است که در آینده رخ خواهد داد. بالاخص اگر باران شدید روی سر شما بریزد تعبیری منفی دارد.اگر کسی در خواب ببیند باران شدیدی می بارد و مردم از ترس آن فرار می کنند و به دنبال جایی برای پناه گرفتن می گردند به معنی آن است که اتفاق غیرمنتظره ای برای آنها به وقوع خواهد پیوست.از دید آنلی بیتون، دیدن باران در خواب که با وقوع طوفان همراه باشد نشان دهنده رودررویی با اتفاقات تلخ و ناخوشایند است. محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران به سختی و با شدت در زمانی که انتظار آن نمی رود می بارد به معنی بلا و گرفتاری است که به اهالی آن دیار می رسد. اگر ببیند بارش باران مانند طوفان است به معنی آن است که مرگ ناگهانی اهالی آن مکان را فرا می گیرد.اگر در خواب ببیند باران زیادی در حال باریدن است به طوری که جوی های آب مملو از آب شده و سرازیر شده اند یعنی پادشاه هواخواهی او را کرده و بدی خود را از او دور می کند. اگر در خواب ببیند نمی تواند از روی جوی ها بگذرد یعنی شر و بدی پادشاه را از خود دفع می کند. اگر کسی خواب ببیند آب مثل باران از آسمان می آید بیانگر آن است که خشم و غضب الهی و بیماری در آن مکان دامنگیر مردم می شود.

باران بی موقع

تعبیر خواب بارانی که بی موقع ببارد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی خوب نیست. اگر در خواب ببیند باران بی موقع مثلا در فصل گرما که وقتش نیست می بارد  به معنی ناراحتی و غمی است که شامل حال عموم مردم می شود.

صدای باران

آنلی بیتون در تعبیر خواب صدای باران می گوید اگر در خواب ببینید صدای بارش باران را بر سقف خانه می شنوید به معنی آن است که در جمع خانواده خود از زندگی لذت می برید و شاد و با نشاط خواهید بود. تعبیر دیگر آن، این است که در مسیر کسب پول و ثروت به موفقیت خواهید رسید.منوچهر مطیعی تهرانی می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران در حال باریدن است و او صدای فرو ریختن قطرات باران را می شنود و از آن لذت می برد، دلیل آن است که به شهرت دست خواهد یافت و در نظر مردم شناخته می شود. اگر خواب ببیند صدای بارش باران را می شنود ولی از آن لذتی نمی برد چنین خوابی تعبیر ندارد.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

17 نظر

 1. سمانهسمانهsays:

  سلام .. دیدم شب هست و آسمون ابری هست و (مثل الانا که قرمزن ابرا قبل باروناگه دیده باشید..کلا) بهم میگفتن هوا سرده ولی من خیلی راحت بودم و احساس سرمای زیادی نداشتم که لباس بیشتر بپوشم....یهو بارون اومد دفترم یا کتابمو پرت کردم سمت درحدودا ولی آب باران که بارون بود بهش خورد خودمم داشتم میرفتم سمتش....تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، مشاهده کردن آسمان ابری یا بارانی در این مورد خبر دهنده از رحمت یا نعمت است ، فارغ از آن که کار دیگری انجام داده باشید...پرت کردن کتاب نیز تاثیری در اصل تعبیر ندارد.

 2. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم میخوام برم سر کار دیرم هم شده بود اما بیرون بارون تندی میومد منم دنبال جوراب میگشتم اما پیدا نمی کردم بی خیال جوراب شدم زنگ زدم تا با آژانس برم دنبال چترم هم میگشتم اونم پیدا نکردم اما به نظرم بارون بند اومده بود آفتابم در اومده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به ناراحتی هایی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما ایجاد شده اند.

 3. المیرا موینیالمیرا موینیsays:

  سلام, میخواستم خوابمو برام تعبیر کنید لطفا خواب دیدم که به همراه مادرم فرش میشورم همینکه خواستیم شروع کنیم به شستن هوا ابری شد یهو یه بارون گرفت البته یادم رفت بگم جایی که داشتیم فرش میشوستیم یه جایی مثل پارکینگ بود وقتی بارون گرفت من ذوق کردم دویدم بیرون تو حیاط زیر بارون بارونشم اول اروم بود بعد یهو تند شد ازحالت بارون به تگرگ بعدش انگار به برف تبدیل شد من کاملا خیس شدم. نمیدنم تاثیر تو تعبیر داره یا نه ولی فرش که میشوستیم فرش بزرگی نبود یه حالت قالیچه طور بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسائلی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما احساس افسردگی یا نگرانی ایجاد کرده اند.

 4. صاحبهصاحبهsays:

  سلام خواب دیدم باران شروع شد البته من توی خونه بودم انفد این بارون شدید بود که من تو واقعیت تا حالا ندیده بودم و چراغای خونمون از شدت بارون هی قطع و وصل میشد که من ب خواهرم که اومده بود خوننون گفتم برو بخچالو ار برق بکش بعد خودم دستمو از پنجره فک‌کنم اوردن بیرون و دعا کردم برای خودم و میدیدم که مردمی که تو ی خیابون هستن چ جوری میرفتن تا خودشون ب خونشون برسونن . بعش انگار دوباره خواب دیدم که مامانم یه ظرف اب اورده انگار اب دعا یا اب قران بود و من صورتمو باهاش شستم و حاجت خواستم . دوباره خواب دیدم‌پشتش تو مسابقه تلویزیونی شرکت کردم قبلش سوالارو برادرم جوابشو بهم‌گفته بود و من هم تتد تتد میگفتم به سوال ۴ که رسیدم تا ا مدم بگم مجری گفت وقت شما تموم شد و من سوختم ازشدت ناراحتی از خواب پریدم جایزشم فک کنم ۵ میلیون تومن پول بود. ممنون . ببخشید طولانی شد(مجرد هستم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تغییرات جدیدی دارد که شما را به بخشی از خواسته های فعلی تان در زمینه های احساسی خواهد رساند.

 5. ZahraZahrasays:

  سلام وقتتون بخیر. خواب دیدم که ما توی خونه سر سفره غذا نشسته بودیم و بیرون بارون میومد . حتی داخل خونه هم از سقف بارون میبارید ولی خیس نمیشدیم شاید یکم نم ناک میشدیم و خیلی خوب بود . اولش من فکر نمیکردم بارون باشه ولی دقت که میکردم قطره های بارون رو میدیدم . باز خواب دیدم که انگار برای چیزی مثل اعتکاف یا یه مراسم مذهبی رفته بودیم مسجد و بیرون یه چیزی مثل برف میبارید ولی کش سان تر از برف بود و مربعی بود ولی نرم بود که تو خواب بهم گفت اخ جون بهاره داره میباره (به اون نوع برف بهاره میگفتیم تو خواب) که انگار زمان های قدیم میبارید و من تا اولین باری بود که میدیدم که با خودم میگفتم چه خوب که منم تونستم ببینمش . و حتی بعد تموم شدنش روی دیوارها مونده بود و در حال اب شدن بودن و منم اخراشو گرفتمش دستم . ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به کار ها و معاشرت با انسان هایی بپردازید که شما را از لحاظ احساسی درک کرده و با شما همدردی بیشتری خواهند داشت.

 6. امنهامنهsays:

  سلام در خواب داشتم داخل حیاط فرش می شستم چند تا بود وهمسرم هم که فوت شده هم بود بعد انگار باران امد وان فرش ها در زیر باران پر از اب شدند ایا تعبیری دارد سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به چالش ها و مسائلی دارد که لازم است در مورد آن ها تصمیمات منطقی و روشنی اتخاذ کنید و اجازه ندهید گرفتن تصمیمات احساسی آرامش روانی شما را مختل کند.

 7. ناشناسناشناسsays:

  سلام . دیشب خواب دیدم که بارون میاد ومن دستمو از تو خونه که هستم گرفتم بیرون زیر بارون و دارم دعا میکنم و به خواهرمم میگم تو هم بیا دعا کن این بار دومه که دارم این خوابو میبینم اوتدفعه هم خودم دستمو کرفته بودم زیربارون ولی خوم بازم انگار تو خونه بودم وداشتم برای خودم دعا میکردم . ممنون میشم تعبیر کتید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به لزوم برنامه ریزی روشنی دارد که به شما کمک می کند به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری بپردازید.

 8. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب رفتم حیاط خونمون البته اون خونه و حیاطش برام آشنا نبود تو خوابم خونمون بود یه مرد که دزد بود یواشکی اومد تو حیاط و لای درخت ها و بوته ها قایم شد منم رفتم تو خونه رفتم تو اتاقی که پدرم برادرم و پسر عمم خوابیدن اول رفتم سراغ پسر عمم و بیدارش کردم و گفتم که دزد اومده برادرم و پدرمم بیدار شدن داداشم گفت برو از انباری یه وسیله بیار اسم وسیله رو گفت ولی من نفهمیدم اون چیه فقط فهمیدم از وسایل ماشینه وقتی رفتم حیاط دیگه اون خونه نبود حیاطش حیاط خونه قدیمیمون بود بارون‌ میومد چند نفرم اومده‌ بودن تو حیاط ما پناه گرفته بودن دختر عموم رو دیدم که داره میره خونه ما دستش چند تا ظرف و یه تخم‌ مرغ بود منم رفتم انباری و یه وسیله برداشتم ببرم‌بدم داداشم خواهرمم کمکم‌کرد تا وسیله رو پیدا کنم دختر عمومم افتاده بود تخم‌مرغم شکسته بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که بر بیشتر موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

 9. الهه زارعالهه زارعsays:

  سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی من دیشب خواب دیدم که داره بارون میاد و من زیرش قدم میزدم درست توی همون مکتن فقط در یم محدوده خاص که جلو در خونه مان هم میشد باران شدید شروع به باریدن کرد مادر و خواهرم یک پیاله داشتند و زیر باران گرفتن و بعداز پرشدن پیاله شروع به خوردن کردم و من خواهرم را نامرد خطاب کردم به این دلیل او کمی از ابش را به من داد و من خوردم.به نظرتون تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه رحمت، خیر و برکتی است که از طرف پروردگار است

 10. شیماشیماsays:

  سلام.سپاس از سایت فوق العادتون...من بعد از اذان صبح خواب دیدم.خونه مامان بزرگمم،چون کلاس دارم میخوام برگردم خونه،یه مانتو نخی شیری رنگ با گل های زرد و صورتی(که در واقعیت دارمش)میپوشم.تو راه رفتن به سمت خونه هستم،هوا خوبه که یه دفعه بارون میگیره(دونه های بارون درشته ولی شدت بارون کم)،منم برای اینکه خیس نشم سریع میدوم(ولی کمی خیس میشم)و به این فکر میکنم که کاش یه لباس مناسب تر میپوشیدم.وقتی به خونه میرم.میرم سمت پالتوم که موقع رفتن از خونه به کلاس اونو بپوشم و از خواب بیدار میشم.،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، خیر و برکت و فراوانی در حال و احوال و زندگی مردم وجود خواهد داشت و یا اینکه رو به ازدیاد خواهد رفت.

 11. سماسماsays:

  سلام من خواب دیدم تو کوچه کنار مادرم و چندتا از زنای همسایه نشسته بودیم که من برگشتم خونه یادم نیست اسمون ابری بود یانه ولی وقتی برگشتم خونه بعد نگا بیرون تو حیاط انداختم دیدم داره بارون میزنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این باران بی مقدمه در این رویا به عنوان نعمت و برکت در زندگی خودتان یاد کنید.

 12. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم با فامیلها برای تفریح رفتیم پارک و ناگهان باران بسیار دلپذیری میباره و سر تاسر پارک و و خیابون و شهر رو در بر میگیره...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اگر این اتفاق سبب زیان و یا خسارت و رنگ آب همراه با تیرگی و تاریکی نبوده ، خیر است و معنی بدی ندارد.

 13. فاطمه درویشفاطمه درویشsays:

  سلام خدمت شما و تشکر از زحمات شما، من مدتی پیش خواب دیدم که من و همسرم در جایی هستیم که هم آبشار هست و هم دریا و باران هم شدید می بارید. ومن در خواب گفتم که سیل میاد و ما می میریم. که بطور ناگهانی باران قطع شد و دریا هم تلاطم دیگه نداشت. دیشب هم خواب مشابهی دیدم که من و خانواده در خانه ای هستیم که کنار دریا است و باران شدیدی دارد می بارد و من گفتم الان سیل میاد و ما می میریم. ولی دوباره هوا آفتابی شد و خطر بر طرف شد. در ضمن آب و دریا هم بسیار زلال بودند. پیشاپیش تشکر.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام روشنایی است و خیر جای نگرانی وجود ندارد

 14. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم آخرای غروب که میشه نزدیک شب و هوا هم کمی تیره است جلو در خونمون هستم و باران کمی باریدن گرفت و من داشتم یه گربه رو با پام لگد میکردم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان به معنای انجام کارهاییست که موجب پشیمانی میشوند.

 15. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم آخرای غروب که میشه نزدیک شب و هوا هم کمی تیره است جلو در خونمون بهمراه خواهر و مادر و برادرم هستم و باران کمی باریدن گرفت

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان به معنای خیر و برکت و روزی در زندگیست.

 16. سیماسیماsays:

  سلام وقت بخیر طاعات قبول.خواب دیدم بارون میباره وقطرات بارون درشت بود وبسیار آروم به زمین ووسایل توحیاط خونمون برخوردمیکرد هوام نیمه ابری بود ونور خورشیدو حس میکردم سه تیکه لباس شوهرمو شسته بودم وروبند بود کاملم پهن نبود فقط انداخته بودم وآبش میچکید مادرشوهرم صدام کرد وگفت لباسارو بردار که خیس میشه منم گفتم یه کم اینورتر میارم که بارون نمیچکه وروطناب گذاستم باشه. ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 17. زهرا رضاییزهرا رضاییsays:

  با سلام 🌸 من خواب دیدم خونه پدرم مهمانی بزرگ و شلوغ بود و از طرف خانواده همسرم دلمه پخته بودن و آورده بودن و من یکی خوردم اصلا دوست نداشتم در عالم خواب یک دفعه من و مامانم تو یک فضای باز و بزرگی بودیم کنارمان رو خانه ای بود یک دفعه از اسمان هزار پا می بارید اول کم بود ولی بعد اینقدر از اسمان هزارپا آمد که وحشتناک بود و من وحشت داشتم ولی من یک جایی بودم که اینها با من کاری نداشتند و من فقط می دیدم بعد چندتا توله سگ سیاه و سفید دیدم روی هزارپاها و من نکران بود یک مرتبه باران آمد و اینقدر این باران شدید بود که تمام هزار پاها را شست و تمیز کرد ولی باران هم خودش شدید بود و من یک تسبیح آبی رنگ دستم بود و از داخل تسبیح بارش باران را نگاه می کردم با سپاس فراوان

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اوقات خوش و رفتن به مهمانی است