تعبیر خواب باران (2)

باران نشانه رحمت الهی و نماد خیر و برکت است که خداوند مهربان از سر لطف و کرم بر سر آفریده ها فرو می ریزد. باران، با قطرات طراوت بخش خود جان تازه ای به زمین می بخشد و پیام آور زندگی، سرسبزی و سرزندگی برای ساکنان آن می شود. دیدن باران و بارش باران در خواب هم مثل بیداری تعبیر خوب و مثبتی دارد و به غیر از چند مورد که تحت شرایط خاصی بارش باران را به خواب ببینیم در اکثر موارد خواب باران معنای نعمت، خوشی و سلامتی دارد.

تعبیر خواب باریدن باران

در تعبیر خواب باریدن باران می گویند باران در خواب نشانه رحمت، خیر و برکتی است که از طرف پروردگار بر سر مردم می بارد مخصوصا اگر باریدن باران به طور عمومی بر همه جا و بر همه کس باشد.تعبیر خواب باران باریدن در اوقاتی که ایام معمول بارش آن است و در زمان هایی که مردم انتظار آمدن باران را دارند بهتر و مطلوب تر است. محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران بر سر او می بارد به معنی آن است به مسافرتی می رود که در هنگام بازگشت از آن، سود و بهره خوبی عایدش می شود.ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب دیدن بارش باران می گوید اگر در خواب ببیند باران می بارد و آب باران، صاف و زلال است یعنی به اندازه بارش باران، آسایش و خیر و برکت نصیب او خواهد شد.از دید لوک اویتنهاو خواب باران به معنی کسب سود و منفعت و بهره مندی است و اگر در خواب ببیند باران می بارد و آفتاب هم در آسمان است یعنی تغییر و دگرگونی مثبت و رضایت بخشی در زندگی بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد.

صدای باریدن باران

آنلی بیتون در رابطه با خواب باریدن باران می گوید اگر در خواب ببینید باران می بارد و شما در زمان بارش آن بیرون از خانه و در خیابان هستید نشانه آن است که خوشبختی و سعادت به شما رو خواهد کرد و لذت و خوشی در انتظارتان خواهد بود. اگر خواب ببینید هنگام بارش باران، پشت پنجره ای ایستاده اید و به قطره های باران چشم دوخته اید به این معنی است که در مسیر بدست آوردن پول و ثروت به موفقیت و پیروزی دست خواهید یافت. اگر دختری در خواب ببیند باران می بارد و او در زیر باران راه می رود و لباس هایش با آب باران خیس و آلوده می شود، نشانه آن است که بر اثر سهل انگاری خود را قربانی لذت ابلهانه ای می کند و از این بابت دیگران نسبت به او بدبین و بدگمان می شوند.

اگر کسی در خواب ببیند باران بر سر دیگران می بارد به این معنی است که اعتماد دوستان خود را از دست خواهد داد. اگر در خواب ببینید باران بر سر حیوانات یک مزرعه فرو می ریزد یعنی در موقعیت های اجتماعی که در آن حضور دارید احساس یاس و ناامیدی به شما دست خواهد داد.اچ میلر در مورد تعبیر دیدن باران در خواب عقیده دارد باریدن باران علامت آن است که وضعیت زندگی بیننده خواب بهبود پیدا می کند و به سمت پیشرفت و ترقی خواهد رفت. اگر کسی در خواب ببیند زمان بارش باران، خورشید در آسمان است به معنی این است که ایام غم و ناراحتی و دشواری ها تمام می شود و زندگی روی خوش خود را نشان خواهد داد.

تعبیر خواب باران آهسته و آرام

اگر کسی در خواب ببیند باران آهسته و آرام می بارد یعنی سود و خیر و برکت نصیب اهالی می شود. اگر کسی ببیند در اوایل سال یا روزهای آغازین یک ماه باران می بارد یعنی در آن سال یا ماه، خیر و برکت و فراوانی در حال و احوال و زندگی مردم وجود خواهد داشت و وضعیت رفاهی آنان بهتر خواهد شد.به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی، بارش باران به صورت آهسته و ملایم و در فصلی که معمولا انتظارش می رود بسیار خوب و نیکو است و به معنی شادی و خوشی و سلامتی و بارش نعمت های الهی است. این تعبیر زمانی می شود که باران بر همه جا و به صورت یکسان و مشابه بریزد.محمد بن سیرین بصری می گوید دیدن بارانی که در اول سال یا ماهی ببارد به معنی زیاد شدن نعمات و نیکو شدن زندگی مردمان است.

باران های آهسته و مداوم

تعبیر خواب باران شدید

اگر باریدن باران به شکل خاصی باشد یعنی ببیند باران در یک محل به صورت شدید و به سختی می بارد و در جاهای دیگر نمی بارد دلالت بر این دارد که درد و رنج و بیماری، اهالی آن محل را گرفتار و مبتلا خواهد کرد.منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب باران تند و شدید می گوید اگر در خواب ببینید باران شدید و سیل آسایی در حال باریدن است تعبیر خوبی ندارد. اگر ببینید قطرات باران درشت هستند و به سر و صورت شما برخورد می کنند به معنی پیشامد بد و نامبارکی است که در آینده رخ خواهد داد. بالاخص اگر باران شدید روی سر شما بریزد تعبیری منفی دارد.اگر کسی در خواب ببیند باران شدیدی می بارد و مردم از ترس آن فرار می کنند و به دنبال جایی برای پناه گرفتن می گردند به معنی آن است که اتفاق غیرمنتظره ای برای آنها به وقوع خواهد پیوست.از دید آنلی بیتون، دیدن باران در خواب که با وقوع طوفان همراه باشد نشان دهنده رودررویی با اتفاقات تلخ و ناخوشایند است. محمد بن سیرین می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران به سختی و با شدت در زمانی که انتظار آن نمی رود می بارد به معنی بلا و گرفتاری است که به اهالی آن دیار می رسد. اگر ببیند بارش باران مانند طوفان است به معنی آن است که مرگ ناگهانی اهالی آن مکان را فرا می گیرد.اگر در خواب ببیند باران زیادی در حال باریدن است به طوری که جوی های آب مملو از آب شده و سرازیر شده اند یعنی پادشاه هواخواهی او را کرده و بدی خود را از او دور می کند. اگر در خواب ببیند نمی تواند از روی جوی ها بگذرد یعنی شر و بدی پادشاه را از خود دفع می کند. اگر کسی خواب ببیند آب مثل باران از آسمان می آید بیانگر آن است که خشم و غضب الهی و بیماری در آن مکان دامنگیر مردم می شود.

باران بی موقع

تعبیر خواب بارانی که بی موقع ببارد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی خوب نیست. اگر در خواب ببیند باران بی موقع مثلا در فصل گرما که وقتش نیست می بارد  به معنی ناراحتی و غمی است که شامل حال عموم مردم می شود.

صدای باران

آنلی بیتون در تعبیر خواب صدای باران می گوید اگر در خواب ببینید صدای بارش باران را بر سقف خانه می شنوید به معنی آن است که در جمع خانواده خود از زندگی لذت می برید و شاد و با نشاط خواهید بود. تعبیر دیگر آن، این است که در مسیر کسب پول و ثروت به موفقیت خواهید رسید.منوچهر مطیعی تهرانی می گوید اگر کسی در خواب ببیند باران در حال باریدن است و او صدای فرو ریختن قطرات باران را می شنود و از آن لذت می برد، دلیل آن است که به شهرت دست خواهد یافت و در نظر مردم شناخته می شود. اگر خواب ببیند صدای بارش باران را می شنود ولی از آن لذتی نمی برد چنین خوابی تعبیر ندارد.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

3 نظر

 1. سمانهسمانهsays:

  سلام .. دیدم شب هست و آسمون ابری هست و (مثل الانا که قرمزن ابرا قبل باروناگه دیده باشید..کلا) بهم میگفتن هوا سرده ولی من خیلی راحت بودم و احساس سرمای زیادی نداشتم که لباس بیشتر بپوشم....یهو بارون اومد دفترم یا کتابمو پرت کردم سمت درحدودا ولی آب باران که بارون بود بهش خورد خودمم داشتم میرفتم سمتش....تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، مشاهده کردن آسمان ابری یا بارانی در این مورد خبر دهنده از رحمت یا نعمت است ، فارغ از آن که کار دیگری انجام داده باشید...پرت کردن کتاب نیز تاثیری در اصل تعبیر ندارد.

 2. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم میخوام برم سر کار دیرم هم شده بود اما بیرون بارون تندی میومد منم دنبال جوراب میگشتم اما پیدا نمی کردم بی خیال جوراب شدم زنگ زدم تا با آژانس برم دنبال چترم هم میگشتم اونم پیدا نکردم اما به نظرم بارون بند اومده بود آفتابم در اومده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به ناراحتی هایی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما ایجاد شده اند.

 3. المیرا موینیالمیرا موینیsays:

  سلام, میخواستم خوابمو برام تعبیر کنید لطفا خواب دیدم که به همراه مادرم فرش میشورم همینکه خواستیم شروع کنیم به شستن هوا ابری شد یهو یه بارون گرفت البته یادم رفت بگم جایی که داشتیم فرش میشوستیم یه جایی مثل پارکینگ بود وقتی بارون گرفت من ذوق کردم دویدم بیرون تو حیاط زیر بارون بارونشم اول اروم بود بعد یهو تند شد ازحالت بارون به تگرگ بعدش انگار به برف تبدیل شد من کاملا خیس شدم. نمیدنم تاثیر تو تعبیر داره یا نه ولی فرش که میشوستیم فرش بزرگی نبود یه حالت قالیچه طور بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسائلی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما احساس افسردگی یا نگرانی ایجاد کرده اند.