تعبیر خواب باغ

 دیدن باغ در خواب به‌نوعی جذابیت طبیعت و زیبایی آن است.اگر در خواب باغی زیبا دیدید نشاندهنده به حقیقت پیوستن آرزوها، عشق، محبت، شادابی و زندگی متعالی است.همچنین تعبیر دیدن باغ در خواب بیانگر رضایتمندی نیز می‌باشد.معبران باغ را نماد انرژی‌های مثبت دانسته، باغ را گویای باروری، تجدید قوا، زندگی سالم و نماد احترام متقابل تعبیر کرده‌اند.گفته شده باغ در خواب گویای پیشنهاد و یا درخواستی است که به شما می‌شود.همچنین باغ در خواب نماد موقعیت‌های داخلی و خارجی است که می‌تواند شما را به‌سوی زندگی هدایت کند.


تعبیر باغ وحش در خواب

تعبیر باغ‌وحش نشانه خوبی است. اگر شما در زندگی دچار مشکلاتی نظیر عدم اطمینان و عدم اعتماد به دیگران را تجربه کردید، دیدن باغ وحش در خواب نماد فراهم شدن زندگی ارام و ایده‌ال است. بدین‌ترتیب شما می‌توانید بهبود زندگیتان را نظاره‌گر باشید

تعبیر باغبانی

اگر در خواب خود را مشغول رسیدن به باغچه یا باغبانی ببینید به‌معنای تربیت فرزندان سالم و نیکو است. همچنین بیانگر رفاه و تعادل در زندگی است.باغبانی در خواب گویای کسب و کار مطلوب و کارآفرینی نیز می‌باشد.اگر در خواب، سبزی یا گیاهی کاشتید، فردی از خانواده را از دست می‌دهید.باغبانی کردن و آبیاری باغ نماد به‌دست آوردن مالی است که با آن به بهبود زندگیتان نظیر ازدواج، خرید خانه، تکمیل کار یا پروژه‌ای مانند ساختمان سازی و یا خرید کالایی است که می توانید به اوضاع زندگیتان سر و سامانی دهید.حضرت دانیال در این رابطه معتقد است؛ آبیاری در باغ به معنای ازدواج با زنی دلخواه و یا رهایی از درد و رنج است.به‌طور کلی باغبانی نشانه سازش و مدارا می‌باشد.

مطلب های مرتبط :

تعبیر خواب نشستن روی درخت

تعبیر خواب چیدن میوه از درخت

تعبیر خواب انگور زرد با نظر سه معبر

تعبیر خواب میوه ها

تعبیر باغ سرسبز

برخی معبران باغ پُر درختی که همانند جنگل باشد را دلالت بر غم و اندوه مضاعف می‌دانند.درختان میوه و  پُرشکوفه در باغ نشانه عشق، ازدواج، باوری و زندگی غرق در شادی و لذت است.باغ گل به سادگی و سردرگمی نیز تعبیر شده است. همچنین دیدن باغ گل در خواب شادی فراوان برای افراد پیرامون شما اعم از خانواده، دوستان و خویشاوندانتان را نشان می‌دهد. معبران معتقدند اگر مردی در خواب باغی سرسبز ببیند نشانه آن است که درصدد شناخت جنس مخالف و یا شروع رابطه است.باغ، مکان شگفت‌انگیزی برای رویش گلها، گیاهان و درختان است. بنابراین نشانه‌های فراوانی، نعمت، برکت، مال، ثروت و رضایتمندی واقعی از زندگی را نیز با خود به‌همراه دارد.حضرت دانیال معتقد است؛ دیدن باغ سرسبز در خواب به نسبت فروانی و پُرباری درختان آن، حاصل مال و دسترنج صاحب خواب است. ازسوی دیگر او باغ را به زن تعبیر کرده و گوید زنی است که شما را در دامان خود پرورش داده و همچنان از دعای آن زن است که همواره در امان و منفعت هستید.جابر مغربی معتقد است؛ باغ به هرصورت که باشد نشانه همت و تلاش مرد خانواده است که از آن بهره می‌جوید.

باغ زیبا و سرسبز

تعبیر باغ خشک و بی آب

تعبیر باغ برهنه و تهی نشانه تغییرات ناپایدار، عدم تعادل و نابسامانی است.البته دیدن باغی که به شاخ و برگ درختان آن نرسیده باشند و باغبانی نشده باشد نماد ناامیدی و پریشانی بوده و گویای درگیری فرد با رویدادهای پُرتلاطم زندگی است.اگر دختر جوانی در خواب خود را در حال کندن علف‌های هرز ببیند گویای آن است که با مردی ثروتمند و غنی ازدواج می‌کند و به مرادش می‌رسد.باغ تهی از برگ و بار به معنای از پیش نرفتن کارها و پریشان خاطری است.

تعبیر کندن گلها و یا چیدن میوه از باغ

اگر در خواب مخفیانه فردی را مشغول کندن گلها ی باغ در خواب ببینید نشانه آن است که فردی از شما کینه و نفرتی دارد. به‌نوعی نشانه هشدار و احتیاط نسبت به نگاه داشتن جوانب کار است و بایستی مراقب اطرافیانتان باشید تا به شما گزندی نرسانند.میوه درخت نماد فرزند است. اگر در خواب خود را مشغول میوه چیدن از درختان باغی دیدید، تعبیر آن است که فرزندتان به سفر می‌رود یا مهاجرت می‌کند و یا به‌نوعی از شما دور می‌شود.چیدن میوه رسیده در خواب، گویای ثمره‌های زندگی شما است و حالا زمان آن رسیده که از ثمره‌های زندگیتان لذت ببرید.چیدن گل از باغ نماد خوبی نیست و بیانگر صدمه زدن به‌یکی از نزدیکانی است که اگرچه در ذهنیت خود صلاح کار او را می‌خواهید اما در واقع به او آسیب می‌رسانید.

تعبیر دیدن باغ با حصارهای بلند

دیدن باغ با دیوارهای بلند وعده خوشحالی بزرگ است و درعین‌ حال می‌تواند گویای انزوا و تنهایی نیز باشد. باغ با حصارهای بلند قامت نشانه نارضایتی و تمایل به رها شدن از قید و بندهایی است که در پشت آن به نوعی خود را پنهان کرده‌اید.باغ با حصارهای بلند بیانگر آن است که فرد تمایلی به جستجو در درون خود ندارد و ازسوی دیگر درصدد برقراری ارتباط با دیگران و دنیای خارج ندارد.

تعبیر خواب باغ بزرگ

تعبیر نهر آب در باغ 

دیدن جوی، نهر و یا برکه در باغ نشاندهنده صداقت و زلالی زندگی است و بیانگر شفافیت بیننده خواب است. اگر دست در آب برکه برد یعنی دیگران از شخصیت شفاف و کردار نیک او بهره‌مند می‌شوند.تعبیر فواره در باغ نشانه متکبر بودن و غرور بیننده خواب تعبیر شده است و نیز نماد آن است که به شما می‌گوید هیچ چیز در زندگی پایدار و بلند مدت نبوده و زمانی به پایان می‌رسد بنابراین تکبر و غرور نشانه خودپسندی است.

تعبیر دیدن کلبه در باغ

کلبه در باغ به هر شکلی که باشد نماد زن، زندگی گرم سرشار از مهر و محبت است که شما را به سوی خویش می‌کشاند.اگر زنی در خواب کلبه‌ای در باغ بیند به‌معنای مادر، خواهر و یا زنی است که پشتیبان و حمایتگر او است. دربرخی مواقع می‌تواند دلیل بر مردی حمایتگر نیز باشد.اگر بیننده خواب، خود را صاحب باغ بداند بیانگر اعمال و کردار نیک او در زندگی دنیوی است. باغ با هر شکل و شمایلی که باشد نماد اعمال معنوی نیز تعبیر می‌شود .به گفته برخی معبران کلبه در باغ نشانه گرمای زندگی و برکت وجود فردی است که در زندگی شما نقش بسیار ویژه ای داشته و درواقع امنیت زندگی شما را حاصل می‌شود.

تعبیر خواب باغ میوه

تعبیر باغ پاییزی

دیدن باغ با درختان خشکیده و برگهای زرد و سرخ دلیل بر رنج و گرفتاری است. معبران دیدن باغ پاییزی را شکست در عشق و از دست دادن محبوب نیز تعبیر کرده‌اند

تعبیر دیدن باغ خراب در فصل بهار یا تابستان؛ به معنای ظلم و ستم در آن سرزمین است

تعبیر استراحت کردن در باغ؛ نشانه لذت بردن از زندگی و سپری کردن اوقات خوش در کنار بستگان، فرزندان و خانواده است

تعبیر ازبین رفتن باغ؛ اگر در خواب فرد ببیند بر اثر آبیاری زیاد و یا طوفان باغ کاملا از بین رفته به‌معنی هلاکت حکمران آن سرزمین یا خانواده می‌باشد

ابراهیم کرمانی درباره جمع کردن هیزم معتقد است؛ اگر در خواب فرد ببیند، مشغول گردآوری هیزم است به‌معنای آن است که برای به‌دست آوردن سود و منعت با سختی و مشقت فراوان کار می‌کند 

جابر مغربی معتقد است؛ نماز خواندن و عبادت در باغ به‌معنای توبه کردن و سپاسگذاری از نعمات الهی است

تعبیر باغ در خواب دلالت بر موارد زیر است؛

فرزندان صالح، فروانی نعمت، زنی حمایتگر، ثمره زندگی، به‌دست آوردن مال، تجارب زندگی، سرپرست خانواده، معیشت.

گردآورنده: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

7 نظر

 1. نگارنگارsays:

  سلام تعبیر اینک خواب ببینی یه فردی باغ سیر بزرگی داره ،تعبیرش چیه؟ باغ سیر از خود بیننده نیست از یکی از اقوام باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باغ سیر غم و اندوه را بصورت تدریجی از زندگی بیرون می راند و کارها در فاصله های زمانی مشخص سروسامان خواهند گرفت.

 2. ناشناسناشناسsays:

  با سلام. در خواب دیدم که تو حیاط خونمون یک درخت انار داریم بعد رفتم سمتش که دیدم بالاش همین درخت بجای انار یک سیب قرمز رنگ بزرگ اورده منم با تعجب چیدمش بعد دیدم یه زره اونورترش یک انار هم هس اونو هم چیدم بعد دیدم همین درخت انار یک خیار هم داره بعد دقیق یادم نیس اونو چیدم یا نه همشونو آوردم خونه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام، این خواب از شما می خواهد تا بیشتر با انسان هایی معاشرت کنید که احساسات و عواطف شما را درک کرده و با شما همدل هستند.

 3. مریممریمsays:

  سلام..میشه خوابم‌تعبیر کنید ....من دیشب خواب دیدم در خانه قدیمی پدری که بزرگ هستش هستم البته اونجا سکونت نداریم ...اونجا لباس زیرم را شستم طوری که لباس زیرم یکیش سفید شد و بعدش رفتم تو حیاط که مثل باغ سرسبز شده بود و زیبا و یک درخت گل صورتیه زیبا و پر از گل از یک اتاقش زده بود بیرون و من اون گل دوست داشتم ودر خواب هم خانوادم هم حضور داشتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عده‌ای با شما مخالفت می‌کنند.

 4. مریممریمsays:

  درود بر شما.خواب دیدم خواهرم یه باغ که زیاد هم بزرگ نبود سبزی خوردن و سبزی پلویی و خورشتی کاشته می شه لطفا تعبیرش و بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خواب شما به انرژی های مثلت و سرخوشی تعبیر میشود.

 5. حمیدهحمیدهsays:

  سلام .من خواب دیدم که از بالکن یک ساختمان به حیاط خلوتی نگاه میکردم که دورش ساختمان بود این حیاط خلوت باغچه بود و پر از درخت و درختچه و گلپیچه.بود وخیلی زیبایی بینظیری داشت سرمو بگردوندم و دوباره نگاه کردم دیدم که این باغچه به دریاچه و یاحوض تبدیل شده ا .و پر از ماهی بود و یک غار کوچکی داخل آب بود که از داخلش یک دلفینی سرک کشید بیرون.و بعد دوباره نگاه کردم دیدم که دوباره باغچه پر دخت شد و یک باغبانی جوان درختارو هرز میکرد رفتم پایین که باغ رو ببینم و اول رفتم جلو آینه مو هایم رو مرتب کنم و بدون روسری رفتم سمت باغچه و با برادر کوچکم بودم درختچه انجیری دیدم آنها رو مزه کردم تا به برادر کوچکم بدهم انجیر خیلی شیرین بود و من و داداشم خوردیم و بعد رفتم بیرون ودیدم که پدرم سه سبد رطب باخودش آورده بود....و ازخواب بیدار شدم .انشالله خیر باشه

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام خواب شما به معنای موقعیت های خوب و موفقیت در کارهاست.

 6. مریممریمsays:

  با سلام خسته نباشین استاد عزیز خواب دیدم تو ی راه سرسبز تو مسیرباغ ها بودم طوریک هر دو طرفم باغ های سرسبزی بودن من تو ی ماشین بودم، باغ ها رو داشتن آب میدادن طوریک تو مسیر پر از آب بود ( مسیری ک میگم پر از گیاه بود آب روی گیاهارو پوشونده بود و من تو این مسیر بودم) طوریک مسیر پر آب شده بود و تو ماشین هم پر از آب شده بود انگار تا نصفه های ماشین آب بالا اومده بود و منم تو ماشین داشتم با ی چیزی از آب داخل ماشین بیرون میریختم.. ممنونم از تعبیرتون استاد

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرو شدن با اتفاقات و تغیرات جدیدی در زندگیتان است

 7. Rahila766Rahila766says:

  با سلام و خسته نباشید. من چند بار تا حالا خواب دیدم که زمین پشت خونه ما که مساحت زیادی هم نداره به یه پارک نسبتا خوب وسرسبز تبدیل شده ویه عده بچه در اون مشغول بازین .من تو خواب تعجب میکنم که چطور یه تیکه زمین به همچین جایی تبدیل شده. (درعالم واقع، یه زمینی که چند وقتیه همینطوری متروک افتاده وبدلیل جریان برقی ک ازش رد میشه نمیشه زمین ساخت ‌پدرم خیلی مشتاقه که این زمین بخره و به خونه اضافه کنه. از طرفی یکی دیگه از همسایه ها خودش صاحب زمین میدونه درصورتی که نیست.)بابت توضیحات اضافه ببخشید🌹 ولطفا برام تعبیر کنید ومیخوام بدونم این خواب به ما ربط پیدا میکنه؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور اقتصادی و مالی است