تعبیر خواب باغ

 دیدن باغ در خواب به‌نوعی جذابیت طبیعت و زیبایی آن است.اگر در خواب باغی زیبا دیدید نشاندهنده به حقیقت پیوستن آرزوها، عشق، محبت، شادابی و زندگی متعالی است.همچنین تعبیر دیدن باغ در خواب بیانگر رضایتمندی نیز می‌باشد.معبران باغ را نماد انرژی‌های مثبت دانسته، باغ را گویای باروری، تجدید قوا، زندگی سالم و نماد احترام متقابل تعبیر کرده‌اند.گفته شده باغ در خواب گویای پیشنهاد و یا درخواستی است که به شما می‌شود.همچنین باغ در خواب نماد موقعیت‌های داخلی و خارجی است که می‌تواند شما را به‌سوی زندگی هدایت کند.


تعبیر باغ وحش در خواب

تعبیر باغ‌وحش نشانه خوبی است. اگر شما در زندگی دچار مشکلاتی نظیر عدم اطمینان و عدم اعتماد به دیگران را تجربه کردید، دیدن باغ وحش در خواب نماد فراهم شدن زندگی ارام و ایده‌ال است. بدین‌ترتیب شما می‌توانید بهبود زندگیتان را نظاره‌گر باشید

تعبیر باغبانی

اگر در خواب خود را مشغول رسیدن به باغچه یا باغبانی ببینید به‌معنای تربیت فرزندان سالم و نیکو است. همچنین بیانگر رفاه و تعادل در زندگی است.باغبانی در خواب گویای کسب و کار مطلوب و کارآفرینی نیز می‌باشد.اگر در خواب، سبزی یا گیاهی کاشتید، فردی از خانواده را از دست می‌دهید.باغبانی کردن و آبیاری باغ نماد به‌دست آوردن مالی است که با آن به بهبود زندگیتان نظیر ازدواج، خرید خانه، تکمیل کار یا پروژه‌ای مانند ساختمان سازی و یا خرید کالایی است که می توانید به اوضاع زندگیتان سر و سامانی دهید.حضرت دانیال در این رابطه معتقد است؛ آبیاری در باغ به معنای ازدواج با زنی دلخواه و یا رهایی از درد و رنج است.به‌طور کلی باغبانی نشانه سازش و مدارا می‌باشد.

مطلب های مرتبط :

تعبیر خواب نشستن روی درخت

تعبیر خواب چیدن میوه از درخت

تعبیر خواب انگور زرد با نظر سه معبر

تعبیر خواب میوه ها

تعبیر باغ سرسبز

برخی معبران باغ پُر درختی که همانند جنگل باشد را دلالت بر غم و اندوه مضاعف می‌دانند.درختان میوه و  پُرشکوفه در باغ نشانه عشق، ازدواج، باوری و زندگی غرق در شادی و لذت است.باغ گل به سادگی و سردرگمی نیز تعبیر شده است. همچنین دیدن باغ گل در خواب شادی فراوان برای افراد پیرامون شما اعم از خانواده، دوستان و خویشاوندانتان را نشان می‌دهد. معبران معتقدند اگر مردی در خواب باغی سرسبز ببیند نشانه آن است که درصدد شناخت جنس مخالف و یا شروع رابطه است.باغ، مکان شگفت‌انگیزی برای رویش گلها، گیاهان و درختان است. بنابراین نشانه‌های فراوانی، نعمت، برکت، مال، ثروت و رضایتمندی واقعی از زندگی را نیز با خود به‌همراه دارد.حضرت دانیال معتقد است؛ دیدن باغ سرسبز در خواب به نسبت فروانی و پُرباری درختان آن، حاصل مال و دسترنج صاحب خواب است. ازسوی دیگر او باغ را به زن تعبیر کرده و گوید زنی است که شما را در دامان خود پرورش داده و همچنان از دعای آن زن است که همواره در امان و منفعت هستید.جابر مغربی معتقد است؛ باغ به هرصورت که باشد نشانه همت و تلاش مرد خانواده است که از آن بهره می‌جوید.

باغ زیبا و سرسبز

تعبیر باغ خشک و بی آب

تعبیر باغ برهنه و تهی نشانه تغییرات ناپایدار، عدم تعادل و نابسامانی است.البته دیدن باغی که به شاخ و برگ درختان آن نرسیده باشند و باغبانی نشده باشد نماد ناامیدی و پریشانی بوده و گویای درگیری فرد با رویدادهای پُرتلاطم زندگی است.اگر دختر جوانی در خواب خود را در حال کندن علف‌های هرز ببیند گویای آن است که با مردی ثروتمند و غنی ازدواج می‌کند و به مرادش می‌رسد.باغ تهی از برگ و بار به معنای از پیش نرفتن کارها و پریشان خاطری است.

تعبیر کندن گلها و یا چیدن میوه از باغ

اگر در خواب مخفیانه فردی را مشغول کندن گلها ی باغ در خواب ببینید نشانه آن است که فردی از شما کینه و نفرتی دارد. به‌نوعی نشانه هشدار و احتیاط نسبت به نگاه داشتن جوانب کار است و بایستی مراقب اطرافیانتان باشید تا به شما گزندی نرسانند.میوه درخت نماد فرزند است. اگر در خواب خود را مشغول میوه چیدن از درختان باغی دیدید، تعبیر آن است که فرزندتان به سفر می‌رود یا مهاجرت می‌کند و یا به‌نوعی از شما دور می‌شود.چیدن میوه رسیده در خواب، گویای ثمره‌های زندگی شما است و حالا زمان آن رسیده که از ثمره‌های زندگیتان لذت ببرید.چیدن گل از باغ نماد خوبی نیست و بیانگر صدمه زدن به‌یکی از نزدیکانی است که اگرچه در ذهنیت خود صلاح کار او را می‌خواهید اما در واقع به او آسیب می‌رسانید.

تعبیر دیدن باغ با حصارهای بلند

دیدن باغ با دیوارهای بلند وعده خوشحالی بزرگ است و درعین‌ حال می‌تواند گویای انزوا و تنهایی نیز باشد. باغ با حصارهای بلند قامت نشانه نارضایتی و تمایل به رها شدن از قید و بندهایی است که در پشت آن به نوعی خود را پنهان کرده‌اید.باغ با حصارهای بلند بیانگر آن است که فرد تمایلی به جستجو در درون خود ندارد و ازسوی دیگر درصدد برقراری ارتباط با دیگران و دنیای خارج ندارد.

تعبیر خواب باغ بزرگ

تعبیر نهر آب در باغ 

دیدن جوی، نهر و یا برکه در باغ نشاندهنده صداقت و زلالی زندگی است و بیانگر شفافیت بیننده خواب است. اگر دست در آب برکه برد یعنی دیگران از شخصیت شفاف و کردار نیک او بهره‌مند می‌شوند.تعبیر فواره در باغ نشانه متکبر بودن و غرور بیننده خواب تعبیر شده است و نیز نماد آن است که به شما می‌گوید هیچ چیز در زندگی پایدار و بلند مدت نبوده و زمانی به پایان می‌رسد بنابراین تکبر و غرور نشانه خودپسندی است.

تعبیر دیدن کلبه در باغ

کلبه در باغ به هر شکلی که باشد نماد زن، زندگی گرم سرشار از مهر و محبت است که شما را به سوی خویش می‌کشاند.اگر زنی در خواب کلبه‌ای در باغ بیند به‌معنای مادر، خواهر و یا زنی است که پشتیبان و حمایتگر او است. دربرخی مواقع می‌تواند دلیل بر مردی حمایتگر نیز باشد.اگر بیننده خواب، خود را صاحب باغ بداند بیانگر اعمال و کردار نیک او در زندگی دنیوی است. باغ با هر شکل و شمایلی که باشد نماد اعمال معنوی نیز تعبیر می‌شود .به گفته برخی معبران کلبه در باغ نشانه گرمای زندگی و برکت وجود فردی است که در زندگی شما نقش بسیار ویژه ای داشته و درواقع امنیت زندگی شما را حاصل می‌شود.

تعبیر خواب باغ میوه

تعبیر باغ پاییزی

دیدن باغ با درختان خشکیده و برگهای زرد و سرخ دلیل بر رنج و گرفتاری است. معبران دیدن باغ پاییزی را شکست در عشق و از دست دادن محبوب نیز تعبیر کرده‌اند

تعبیر دیدن باغ خراب در فصل بهار یا تابستان؛ به معنای ظلم و ستم در آن سرزمین است

تعبیر استراحت کردن در باغ؛ نشانه لذت بردن از زندگی و سپری کردن اوقات خوش در کنار بستگان، فرزندان و خانواده است

تعبیر ازبین رفتن باغ؛ اگر در خواب فرد ببیند بر اثر آبیاری زیاد و یا طوفان باغ کاملا از بین رفته به‌معنی هلاکت حکمران آن سرزمین یا خانواده می‌باشد

ابراهیم کرمانی درباره جمع کردن هیزم معتقد است؛ اگر در خواب فرد ببیند، مشغول گردآوری هیزم است به‌معنای آن است که برای به‌دست آوردن سود و منعت با سختی و مشقت فراوان کار می‌کند 

جابر مغربی معتقد است؛ نماز خواندن و عبادت در باغ به‌معنای توبه کردن و سپاسگذاری از نعمات الهی است

تعبیر باغ در خواب دلالت بر موارد زیر است؛

فرزندان صالح، فروانی نعمت، زنی حمایتگر، ثمره زندگی، به‌دست آوردن مال، تجارب زندگی، سرپرست خانواده، معیشت.

گردآورنده: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

35 نظر

 1. نگارنگارsays:

  سلام تعبیر اینک خواب ببینی یه فردی باغ سیر بزرگی داره ،تعبیرش چیه؟ باغ سیر از خود بیننده نیست از یکی از اقوام باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باغ سیر غم و اندوه را بصورت تدریجی از زندگی بیرون می راند و کارها در فاصله های زمانی مشخص سروسامان خواهند گرفت.

 2. ناشناسناشناسsays:

  با سلام. در خواب دیدم که تو حیاط خونمون یک درخت انار داریم بعد رفتم سمتش که دیدم بالاش همین درخت بجای انار یک سیب قرمز رنگ بزرگ اورده منم با تعجب چیدمش بعد دیدم یه زره اونورترش یک انار هم هس اونو هم چیدم بعد دیدم همین درخت انار یک خیار هم داره بعد دقیق یادم نیس اونو چیدم یا نه همشونو آوردم خونه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام، این خواب از شما می خواهد تا بیشتر با انسان هایی معاشرت کنید که احساسات و عواطف شما را درک کرده و با شما همدل هستند.

 3. مریممریمsays:

  سلام..میشه خوابم‌تعبیر کنید ....من دیشب خواب دیدم در خانه قدیمی پدری که بزرگ هستش هستم البته اونجا سکونت نداریم ...اونجا لباس زیرم را شستم طوری که لباس زیرم یکیش سفید شد و بعدش رفتم تو حیاط که مثل باغ سرسبز شده بود و زیبا و یک درخت گل صورتیه زیبا و پر از گل از یک اتاقش زده بود بیرون و من اون گل دوست داشتم ودر خواب هم خانوادم هم حضور داشتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عده‌ای با شما مخالفت می‌کنند.

 4. مریممریمsays:

  درود بر شما.خواب دیدم خواهرم یه باغ که زیاد هم بزرگ نبود سبزی خوردن و سبزی پلویی و خورشتی کاشته می شه لطفا تعبیرش و بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب شما به انرژی های مثلت و سرخوشی تعبیر میشود.

 5. حمیدهحمیدهsays:

  سلام .من خواب دیدم که از بالکن یک ساختمان به حیاط خلوتی نگاه میکردم که دورش ساختمان بود این حیاط خلوت باغچه بود و پر از درخت و درختچه و گلپیچه.بود وخیلی زیبایی بینظیری داشت سرمو بگردوندم و دوباره نگاه کردم دیدم که این باغچه به دریاچه و یاحوض تبدیل شده ا .و پر از ماهی بود و یک غار کوچکی داخل آب بود که از داخلش یک دلفینی سرک کشید بیرون.و بعد دوباره نگاه کردم دیدم که دوباره باغچه پر دخت شد و یک باغبانی جوان درختارو هرز میکرد رفتم پایین که باغ رو ببینم و اول رفتم جلو آینه مو هایم رو مرتب کنم و بدون روسری رفتم سمت باغچه و با برادر کوچکم بودم درختچه انجیری دیدم آنها رو مزه کردم تا به برادر کوچکم بدهم انجیر خیلی شیرین بود و من و داداشم خوردیم و بعد رفتم بیرون ودیدم که پدرم سه سبد رطب باخودش آورده بود....و ازخواب بیدار شدم .انشالله خیر باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب شما به معنای موقعیت های خوب و موفقیت در کارهاست.

 6. مریممریمsays:

  با سلام خسته نباشین استاد عزیز خواب دیدم تو ی راه سرسبز تو مسیرباغ ها بودم طوریک هر دو طرفم باغ های سرسبزی بودن من تو ی ماشین بودم، باغ ها رو داشتن آب میدادن طوریک تو مسیر پر از آب بود ( مسیری ک میگم پر از گیاه بود آب روی گیاهارو پوشونده بود و من تو این مسیر بودم) طوریک مسیر پر آب شده بود و تو ماشین هم پر از آب شده بود انگار تا نصفه های ماشین آب بالا اومده بود و منم تو ماشین داشتم با ی چیزی از آب داخل ماشین بیرون میریختم.. ممنونم از تعبیرتون استاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرو شدن با اتفاقات و تغیرات جدیدی در زندگیتان است

 7. Rahila766Rahila766says:

  با سلام و خسته نباشید. من چند بار تا حالا خواب دیدم که زمین پشت خونه ما که مساحت زیادی هم نداره به یه پارک نسبتا خوب وسرسبز تبدیل شده ویه عده بچه در اون مشغول بازین .من تو خواب تعجب میکنم که چطور یه تیکه زمین به همچین جایی تبدیل شده. (درعالم واقع، یه زمینی که چند وقتیه همینطوری متروک افتاده وبدلیل جریان برقی ک ازش رد میشه نمیشه زمین ساخت ‌پدرم خیلی مشتاقه که این زمین بخره و به خونه اضافه کنه. از طرفی یکی دیگه از همسایه ها خودش صاحب زمین میدونه درصورتی که نیست.)بابت توضیحات اضافه ببخشید? ولطفا برام تعبیر کنید ومیخوام بدونم این خواب به ما ربط پیدا میکنه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور اقتصادی و مالی است

 8. جعفریجعفریsays:

  سلام پدرخانمم خواب دید که من باغ بزرگی دارم واز خانه ما سه چهارتا قالی به همراه پسر بزرگش به خونه خودشان می برند ولی موقع بردن خیلی پسرش به خودش فشار وارد میکرد.لطفا تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان نشانه موفقیت شما در امور اقتصادی است

 9. رعنارعناsays:

  خواب ديدم نزديك باغچه خونمون خيلي سرسبزه درختا قد كشيده بودن و بسيار زيبا اينقدر همه چي رويايي و زيبا بود مثل فيلماي تخيلي يع درختيم بود گلاش بنفش و دورشون هاله بود حتي حشرات هم خيلي زيبا بودن خيلي

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

 10. زهرازهراsays:

  سلام،خواب دیدم‌ خونه یکی از فامیلامون که یه حیات بزرگ وخاکی داره،صاحب خانه اونو تبدیل به یه باغ کرده که درختان میوه داره که بعضی درختان میوه داده بودند وبعضیاشون نداده بودند وکف حیات راهم موزایک کرده بودند،فامیلمون دوتا پسر داره که یکیش در خواب میگفت من میخوام درراه خدا کار کنم واصلا دوست ندارم مشهور بشم اون پسرش هم چیزی نمی گفت اما انگار برای خودش چندان موافق این نظر نبود، من در خواب بامادرم وارد یک فروشگاه شدم برام خرید شیرینی اما بخاطر گرانی خرید نکردیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 11. SaraSarasays:

  سلام ودرود درحیاط خانه پدری ما یک درخت آلوچه است دیشب خواب دیدم این درخت آلوچه شکوفه های عجیبی وزیبایی داده شکوفه هایی مثل گل گلایل سفید بزرگ به طوری که ازدور همه درخت سفید دیده میشد بعد من رفته بودم زیرش ومیگفتم چقدرقشنگه اینا.تعبیرلین خواب چی هستش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نماد موقعیت‌های داخلی و خارجی است که می‌تواند شما را به‌سوی زندگی هدایت کند.

 12. عالیه صابریعالیه صابریsays:

  خواب دیدم کسی را که گم کرده ام (نامزادم است در یک جادثه ای گم شده و از او هیچ خبری ندارم که کجا است ) و از پیشم دور است در باغی خشک و بی آب و علف میبینم که خودش رو قایم کرده و در باغ رو روی هیچ کس باز نمیکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بایستی مراقب اطرافیانتان باشید تا به شما گزندی نرسانند.

 13. ناشناسناشناسsays:

  سلام درخواب خانه باغی بزرگ بادرختانی فروان وچمن کاری شده دیدم که دورتادورآن درهای چوبی قدیمی ولی نوبود.دوحوض بزرگ وزیبابارنگ آبی دروسط باغ بودکه رنگ آبی داشتندوپرازآب زلال بود.وماهی های قرمزدرآن شنامیکردن ومن هم تماشامیکردم.این خانه باغ بسیاربزرگ وزیبابود من ومادرکنارهم نشستم وگفتیم چقدربزرگ است چندخانواده میتواننددرآن زندگی کنند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور اقتصادی است

 14. ......says:

  سلام.دیشب خواب دیدم با مادرم و چندتا از دوستام رفته بودیم توی یه باغ بزرگ و سرسبز و پراز میوه های تابستونی.انواع میوه ها بود و چیدیم مثل شلیل موز انگور سیب و ....خلاصه ک بیشتر میوه های تابستونی بود و چیدیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان میتواند اشاره به رزق و روزی در زندگیتان داشته باشد

 15. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام‌من خواب دیدم یه جایی هستم مثل باغ مانند و گوسفند دیدم بعد یکی بهم تو خیلی بچه خوبی هستی اومدم سیگار بکشم که گفت تو دهنت خیلی بو میده برو تو اتاق صد تا ادکلن هست بزن به خودت و بیا یه کفش‌صندل نو هم پام بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شما در زندگی است

 16. ArezoArezosays:

  سلام خواب دیدم به یه باغی رفتیم با مامانم و عمه ام که منزل یه سید هست که زن سید بود که دختر عموی مامانم که پارسال فوت کرده اونم تو خونه اونا بود من به اون سید میگفتم تو رو خدا منو دعا کنید اون سید هم میگفت خانومم خونه نیست بزار بیاد باشه ولی خونه هم وسایلاش سبز بود تو باغ بزرگ هم میوه و بلال همه چی بود میشه بدونم تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر به حقیقت پیوستن ارزوها و خواسته هایتان تعبیر میشود و بیانگر شیرین کامی است

 17. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام خسته نباشيد. خواب ديدم يه جايي شبيه باغ هستم خيليم سرسبز نبود ولي شبيه باغ بود. چندنفري هم دور هم اونجا نشسته بوديم و يهو ديدم استادمم اونجاست منظورم استاد دانشگام. بعد يه بچه اي مياد بهم يه چيزي ميگه من ناراحت ميشم بعد ميبينم برگشتم بچه رو ببينم ديدم استادم پشتم وايساده انگار حالت از دلم درآوردن بود .بعدش يكي صدام ميكنه كارم داشته منم ميرم ببينم چي ميگه قبلش ديدم استادم با كسي نشسته بود انگار مهمون اومده بودن باغ. بعد وقتي كه حرفام با اون خانم تموم شد برميگردم جايي كه استادم نشسته ميبينم اي واي استادم رفته يعني قبل اينكه من بيام پيششون بشينم، ديدم استادم رفته و توخواب خيلي ناراحت ميشم و ميرم دنبالش يعني تا سرباغ ميبينم رفته يا نه. ديدم رفته و خيلي ناراحت شدم. اين خواب ١٠ صبح ديدم . ممنون ميشم تعبيرشو بگيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به حقیقت پیوستن ارزوها و به وجود امدن شادمانی در زندگی است

 18. نریماننریمانsays:

  سلام خواب دیدم یکی از درختای یک باغ داشت میسوخت و من میترسم آتش به درختای دیگر هم سرایت کنه بعدش اونطرف باغ دختر عموم را میدیدم که درخت را آتش میداد ...بعدش اونیکی دختر عموم را میدیدم که دراز کشیده بود و منم روش دراز میکشیدم و میخواستم رابطه برقرار کنم ولی لخت نبودیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر شرایطی است که در ان قرار دارید

 19. فاطمهفاطمهsays:

  من خواب دیدم با فامیل هایم به پارکی رفته بودیم و داخل آلاچیق شیشه ای نشسته بودیم من گفتم که می خواهم اطراف را نگاه کنم از فامیل ها فاصله گرفتم کمی که جلو رفتم سر گرگ می دیدم هر چه می رفتم صدا ی خوردن بیشتر می شد تا به یک چاله رسیدم درون آن را نگاه کردم انسانی دیدم وحشی که بدن گرگ ها را می خورد و سرشان را دور می انداخت سریع فرار کردم و به سمت آلاچیق رفتم ولی هیچ کس داخل آلا چیق شیشه ای نبود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیان کننده شادی و به وجود امدن تندرستی در زندگیتان است

 20. امیزامیزsays:

  سلام خواب دیدم که دو طرف مثل جاده طولانی درخت بلند و خشک است و من میروم و یک طرف را اب میدهم و سر سبز میشود و طرف دیگر را که میایم اب دهم عمویم با خانواده اش از راه میرسد و مانع میشود و کارم به تاخیر می اندازد ولی در اخر میایم و اب میدهم و سر سبز میشود و مردم می نشینند و شلوغ میشود و همه تشکر میکنند میگویند چه باغی چه درختانی به به

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شماست

 21. MrvMrvsays:

  سلام.خواب دیدم با خواهرم پول بلیت باغ وحش پرداخت کردیم. باغ وحش سرسبز بود ولی هیچ حیوانی رو توش ندیدم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خوشی هایی در زندگی نصیبتان شود

 22. PadizPadizsays:

  سلام چند روز پیش خواب دیدم خواب بودم هست که میگن تاپ تاپو افتاده رو آدم اونجوری شده بودم نفسم بالا نمیامد بعد خاله ام که فوت کرده کنارم دراز کشیده بود از خواب بیدارم کرد و نوازشم میکرد. دیشبم خواب دیدم خونه جدیدی بودم تو حیاطش ی باغچه کوچک بود که گل کاغذی و ی درخچه بود خواهرم نهال گل محمدی اومده بود که ی سمت باغچه بکاریم. میخواستم بدونم تعبیر این دو خواب چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در موقعیت هایی قرار میگیرید که برای لذت بخش بوده و سرشار از آرامش

 23. مهشیدمهشیدsays:

  سلام دیشب خواب دیدم که دریک جای سر سبز ودرخت دار قدم میزنم.این جا خیلی زیبا بود ومن لذت میبردم.و میگفت اینجا چه قد زیباست و چمن وسبزی ها به رنگ سبز پوررنگ بودن حتی یکی از درختان برگهاش به رنگ قرمز بودوجايي هم بود که تره هاش همانند شاليزار برنج زیرش آب بود.تعبیرش چي میشه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند بر به حقیقیت پیوستن ارزوها و شادابی در زندگیتان است که ممکن است ایجاد شود

 24. الههالههsays:

  سلام روز بخیر. من دیشب خواب دیدم توی ی زمین مثلا ۵۰۰ ..۱۰۰۰ متری هستم باخواهرم و بابام. بعد این زمیم خیلی مرتب توش درخت کاشته شده بود مثل درخت سرو ی قسمتاییش دوقسمتش دوتا قالی خوشکل کوچیک و بزرگ پهن بود ماله خودمون بود زمین و بابام یکیو اورد بود دور درخته رو پلاستیک کشیده بود ک سرده خراب نشن .درضمن میشه روز قبل درباره قالی یا درخت حرف زدیم خواب دیدم و این تعبیر داره ب نطرتدن؟؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده به حقیقت پیوستن آرزوها، عشق، محبت، شادابی و زندگی متعالی است

 25. سیده زهراسیده زهراsays:

  سلام خسته نباشید. در خواب دو باغ سرسبز دو طرف خیابانی بود که مندر آن خیابان به هر دو باغ نگاه کروم ویکیش که بزرگتر بود درخت نسترنی دیدم که بسیار تنومند و بلند بود و سراسر گل نسترن به شاخه هایش داشت بسیار زیبا و سرحال بود و من موقعی که نگاهش میکردم یک آرزوی قلبی برای خودم و کسی که دوستش دارم کردم که امسال به هم برسیم ، عمیقا با دیدن آن همه گل نیترن روی آن درخت از ته دل خوشحال بودم و باد خوب و دلچسبی هم وزید. لطفا بگویید تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده به حقیقت پیوستن آرزوها، عشق، محبت، شادابی و زندگی متعالی است

 26. ارشارشsays:

  سلام خواب دیدم که یه باغی هست که درخت انگور از این انگور کوچیک قرمز ها هست از اونها بود که که من پشت باغ که یه راهرو کوچکی هست بودم و که خیلی تنگ بوددو من به سختی از اون راهرو عبور کردم و چند ت تا از ته میوه های درخت رو چیدم انگار قبلا میوش رو برداشته بودند و دیگر میوه ای نداشت بعد صاحب باغ اومد و من همونجا مخفی شدم که من رو نبینه و یه سگی هم سرش رو از تو یه سوراخی بیرون اورد . و باز یه جای دیگه خواب دیدم که تو یه مزرعه بزرگ کاکتوس هستم که کاکتوس هد خشکیده و زمین هم خشک و بدون اب بود در حال خراب شدن هستند که و کنار اون یه اب زیاد بود که انگار مال کاکتوس هد بوده و از اونجا برداشته بودند که جای دیگه استفاده کنند و من غصه میخوردم اون اب هم به نظرم ولرم و گرم بود اب زیادی بود لطف میکنید هر دو را پاسخ دهید ممنونتون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   امکان داره وارد مسیری بشین که اولش براتون جذاب به نظر بیاد اما در واقع به ضررتون و آسیب می بینین در اون

 27. زینبزینبsays:

  سلام روز بخیر. من خواب دیدم که رفتم یه جایی که به نظر می اومد سیستان و بلوچستان باشه . وسط کویر یک باغی بود که واردش شدم . باغ پر از درخت بود. یک دختر دیگه هم اونجا بود که داشت از درخت شاه توت و یا تمشک( به نوع درخت و این که شاه توت بود با تمشک شک دارم) داشت میوه میچید و تو یک سطل می ریخت و می گفت قرمزها رو نباید چید ترش هستن و من فقط سیاه ها رو می چینم. فکر میکنم که بعد چیدن میخواست اون ها رو به من بده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی بخاطر مشورتی که به شما میده شما رو از یک درد سر نجات میده

 28. AtefehAtefehsays:

  سلام خسته نباشید .دیشب خواب دیدم به قصد خرید مانتو به مغازه مانتو فروشی رفتم بعد کنار مغازه یه باغ که چندتا درخت داشت وارد شدم و روی هر درخت میوه های مختلفی داشت که من چندتا از میوه ها رو چیدم و خوردم .میوه ها هم تمشک و سیب سبز و سیب قرمز بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس در موقعیتی قرار می گیرین که احساسات مختلفی را تجربه خواهید نمود

 29. آذرآذرsays:

  با سلام و احترام . خواب دیدم یکی از اقوام باغی سرسبز و زیبا با درختانی بلند و سرسبز خریدند و توی باغ میز صندلی گذاشتند منم به عنوان مهمان با دختر اونها نشستم . مادرم گفت اونها این باغ رو 370 میلیون خریدند ما که پول نداشتیم بخریم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس موقعیت مناسبی براتون پیش میاد که منفعت براتون بهمراه داره افکار منفی و خودکم بینی رو از خودتون دور کنید

 30. ستایشستایشsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه باغ پر از گل و درختم و تو یه اتاقی بودم که دیوارها و کفش سفید بود و پنجرش باز میشد به سمت باغ و یه صدایی تو ذهنم میگفت اینجا بهشته یا شبیه بهشته ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در اعمال و رفتار خود دقیق تر شوید

 31. الهامالهامsays:

  سلام خواب دیدم که همراه خواهرم و شوهرش که سید هستن به یه خونه باغ قدیمی رفتیم که میگفتن مال خودمونه درخت داشت یه خونه بزرگ قدیمی هم داشت که من رفتم تو اشپزخونه و مشغول تمیز کردن و جارو زدن شدم.حیاط باغ هم تمیز و خاکی بود که انگار بارون زده بودو حیاط نم داشت.بعد دوباره منو بردن به یه خونه باغ جدید و بزرگ نوساز بود.تو خواب انگار دوتا خونه باغ داشتن یکی قدیمی یه جدید که دیوارش سنگ‌نما بود.و جای باصفای خوبی داشت.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام فراز و نشیب هایی در زندگی ممکن است برایتان ایجادشود

 32. شیواشیواsays:

  سلام وقت بخیر . دیشب خواب دیدم که یه چادر مشکی پوشیدم و وارد یه باغ خیلی سبز شدم سمت چپم یه بچه کوچولو داخل یک کریر بود و نور افتاب روی صورتش بود یکی دو بار خواستم جابجاش کنم ولی دوباره گفتم من که اجازه ندارم رفتم سمت راست یه قسمت بود چند تا خانوم مانتویی و چادری ایستاده بودن و چند تا بچه توی کریر کنارشون بود .(توی خواب انگار اون خانم ها مربی و مسئول یک مهد با شیر خوارگاه بودن) به یه خانمی سلام کردم اونم جوابمو داد گفتم اون بچه تک و تنها اونجاس افتاب هم توی صورتش میزنه بیارمش اینجا خانمه گفت نه و روشو برگردوند ـ به یه خانم دیگه گفتم گفت اره بیارش دوباره خانم قبلیه گفت نمیخواد یکم جر و بحث کردن اخرش بهم گفتن که بیارمش رفتم دسته کریر رو گرفتم ولی دقتی جابجاش کردم خیلی سنگین بود و بچه ای توش نبود در عوض ۴ تا بلوط روی کریر بود که وقتی من کریر رو بلند کردم بلوط ها افتادن منم سریع دوباره سرجاشون گزاشتم و وبا کریر رفتم پیششون . بعد بهم گفتن برو میوه بشور منم رفتم داخل اشپزخونه خونه خودمون و یه سبد میوه بزرگ برداشتم که ببرم بشورم ولی یه تعدادیش افتاد و من فکر میکردم اینا بچن و میترسیدم اون خانمه ببینه ـ میوه ها رو بردم داخل حمام و شستم میوه ها انگور بود و هلو و سیب همه شستم و توی ظرف چیدم تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس از وضعیتی رهایی پیدا می کنین

 33. سعیدسیدیسعیدسیدیsays:

  سلام خواب دیدم رفتم دوباره خدمت گفتن توپادگان باشید من با دوست دوران دبیرستان رفتیم یک باغ داخل پادگان پراز میوه ورسیده منم خیلی آلبالو می خوردم وبقیه روهم میخوردم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ناراحتی کوچیکی براتون پیش میاد

 34. ..........says:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که توی یه باغ خیلی قشنگ هستم و اون باغ پر از میوه بود همه نوع میوه توش بود منم میچیدم و میخوردم بعد پیش باغ یه رودخونه بود دیدم که دارن غذا میدن رفتم که پلاستیک بیارم میوه بچینیم که از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه

 35. صبا میرزاییصبا میرزاییsays:

  سلام و ارادت فراوان ..با آرزوی قبولی طاعاتتون..و ممنون از سایت خوبتون..من حدودا دوازده سال پیش خواب دیدم ک با کسی ک دوسش دارم توی یه باغ پر از درختان شکوفه قدم میزنیم ..خیلی عجیب بود اینقد زیبا بود ک شبیه قطعه ای از بهشت بود ...هر جا رو نگاه میکردم درخت شکوفه بود ..البته اون زمان تازه با ایشون کات کردم..اما الان ازدواج نکردیم هردومون ..و دوستش ب من گفت بخاطر من ازدواج نکرده اون..ممکنه تعبیر خوابم مرتبط باشه ..ممنون میشم از پاسختون