تعبیر خواب رد شدن از جای تنگ

خواب دیدم از مکان هایی خیلی تنگ دارم رد می شوم و حسابی ترسیده بودم احساس میکردم کسانی در حال تعقیب من هستند ، مدام پشت سرم را نگاه می انداختم و حس میکردم میخواهند مرا بدزدند لطفا تعبیرش را بفرمایید ؟ به گفته ی استاد مدنی اگر خواب دیدی از جاهای تنگ یا تاریک در حال عبور کردن هستی به این معناست که برای مدت زمان کوتاهی زندگی برای شما سخت و سخت تر می شود به احتمال زیاد از نظر قتصادی و وضعیت معیشت فشار زیادی به شما وارد شود و برای دورانی مشخص در فقیری و یا نداری به سر ببرید ، همچنین شیخ طوسی نیز رد شدن از محله ها خیابان ها و یا مکان هایی باریک را بیانگر ضعیف شدن وضعیت مالی و یا زیان هایی که  باعث می شوند بخشی از سرمایه ی صاحب رویا از دست برود میدانند

تعبیر خواب رد شدن مرده از جای تنگ چیست؟

تعبیر خواب رد شدن مرده از جای تنگ چیست؟ اگر ببینی مرده ای از خویشان خودت در حال رد شدن از چنین مکان هایی میباشد و تو از دور یا نزدیک فقط این صحنه را شاهد هستی بدون اینکه کاری کنی یا حرفی بزنی نشانه نومیدی و بیماری و زیان‌های فراوان است.اگر با او این مسیر را همراه شدی و یا کمکش کردی بيانگر داشتن روزهاى خوب است.اگر جمع زیادی از مردگان را در چنین حالتی دیدی نشانه‌ى بهبودى در امور مالى است

تعبیر خواب رد شدن دیگران از جای تنگ چیست؟

تعبیر خواب رد شدن دیگران از جای تنگ چیست؟ چنان چه این شخص معشوق تو باشد و او را به جای بیاوری و یا بشناسی نشان دهنده گشودن دروازه عواطف، احساسات و یا نظریات شماست،اگر پدر و مادرت بودند خوب است و به این معناست که در آینده فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است. اگر این افراد پیرزن و یا پیرمرد بودند نیکو نیست و به این موضوع اشاره دارد که از خانواده خود جدا می‌شوید و عزلت می‌گزینید.
تهیه و تنظیم کننده ی متن : توپ تاپ

1 نظر

  1. منال مطورمنال مطورsays:

    سلام.. خواب دیدم من با چند نفر داشتیم راه می رفتیم که یهو یه جای خیلی سخت بود که عبورکردنش سخت بود و من خیلی ترسیده بودم که یهو بیوفتم ولی من جلوتر از دوستام تونستم عبور کنم ووقتی عبور کردم یه نفس راحت کشیدم و با خوشحالی بهشون گفتم من اول از همتون تونستم از اینجا عبور کنم

    • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

      سلام در کارهایی دشوار وسخت گرفتارخواهید شد که عبورخواهیدکرد