تعبیر خواب پوست کندن پیاز

علامه مدنی می گویند اگر کسی خواب ببیند پیازی را با رنگ سفید پوست میگیرد به این علامت است که تعداد زیادی از رنج ها دلخوری ها و دردسرهایی که از قبل و یا در گذشته برای او پیشامد کرده است بتدریج از بین خواهند رفت و روزگاری خوش برای ایشان شروع خواهد شد ، اگر پیاز سیاه رنگی را پوست گرفتی باز هم نیکوست و به این نشانه است که مصیبت و یا غم مرگ و یا بیماری نزدیکان از سمت شما دفع می شود ، اگر ببینی پیاز قهوه ای رنگ را پوست میگیری به این معناست که به کسی در زندگانی خود تکیه خواهی کرد که از قدرت و روحیه بسیار بالایی برخوردار است ، توجه داشتید که برای سه رنگ سه تعبیر جداگانه اورده شد و همین اهمیت این موضوع را در رویاهای ما نشان میدهد

تعبیر خواب اشک ریختن هنگام کندن پوست پیاز

تعبیر خواب کندن پوست پیاز همراه با اشک چشم چیست؟ اشکی و یا آب چشمی که موقع گرفتن پوست پیاز در رویاهای ما دیده می شود نمادی از شیرینی ها شادی ها و لذت هایی است که در آینده نصیب آدمی می شود ، اگر ببینی با شدت بسیار زیادی اشک میریزی و چشمانت قرمز رنگ شده است شادمانی شما دو چندان می شود و بی تردید می باید منتظر وقوع اتفاقات جدید و خوشایند در زندگی باشی،اگر ببینی مرده ای این کار را انجام میدهد خوب نیست و بیانگر رزق یا روزی حرام و جاری شدن سخنان زشت از زبان صاحب رویاست
سوال
: خواب دیدم من و مادرم مشغول کندن پوست پیاز سفید بودیم که هر دوی ما شروع به گریه کردن کردیم تعبیرش چیست؟
پاسخ
: چون شما در این رویا در کنار مادرتان حضور داشته اید خوب است و علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست.

تعبیر خواب پیاز پوست کندن توسط دیگران

تعبیر خواب پیاز پوست کندن توسط دیگران چیست؟ اگر این شخص پدر خانواده باشد نیکو نیست و بیشتر دلالت بر ناامید شدن و یا بدشانسی در زندگی است ، اگر برادر باشد علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.اگر فردی که مشغول انجام این کار بود خواهر باشد نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.و چنان چهپیرزن و یا پیرمرد بودند بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است
معبران خارجی معتقد هستند اگر شخصی ببیند تعداد بسیار زیادی از از پیاز ها را با هم خرد میکند و یا پوست میگیرد علامت غلبه بر تمام مخالفان اسو میگویند اشکی که از چشم موقع خرد کرد و یا کندن پوست پیاز جاری می شود اگر با سوزش و یا ناراحتی های زیاد باشد علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.
گردآورنده: توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...