تعبیر خواب بوسیدن دست مرده

تعبیر خواب بوسیدن دست مرده بدون شک پیدا کردن حرمت عزت نفس و شرافت در زندگی دنیوی است یکی از معبران مصری در این زمینه گفته است اگر ببینی بر دست راست مرده بوسه زدی دلالت بر این دارد که صاحب پست و مقام شوی و دیگران از تو تبعیت کنند همچنین حکمرانی کردن و بر عهده گرفتن ریاست بر دیگران نیز از معانی رویاست و اگر ببینی بر دست چپ مرده بوسه زدی دلیل بر اینکه زن و یا دختری وارد زندگی ات می شود و تو حامی او خواهی شد اگر بر ببینی بر دو دست فرد فوت شده ای بوسه زدی دلالت بر این دارد که در زندگی پیشرفت کنی و دعای خیر پدر و مادر بدرقه ی راهت باشد ، دانیال پیامبر نوشته است این رویا در صورتی تعبیر نیکویی دارد که مرده را شناسی و بیگانه نباشد و چنان چه بیگانه بود به سه معناست اولی اینکه به دیگران نیازمند خواهی شد و بخاطر بدبیاری و یا به بار آوردن بدهکاری های مختلف به مردم دستت به سوی دیگران دراز میشود و مجبور به انجام اموری خواهی شد که رضایتی نداری و از سر اجبار به آن ها تن میدهی دوم اینکه در شهر و یا دیار شما برای مدت زمان معلومی قحطی فقر و گرسنگی حاکم میشود ثروتمندان به فقیران ظلم میکنند و یک بی نظمی زیاد در امور کشور به راه خواهد افتاد که بواسط ی آن شما نیز به زحمت خواهید افتاد سوم اینکه ادامه زندگی بر شما زن و فرزندانتان سخت و یا ناممکن میشود و احساس میکنید که خیلی بی امید و بی هدف در این دنیا زندگی میکنید و حتی ممکن است از طرف عیال و یا فرزندان خیانت و بی وفایی نیز مشاهده کنی پس میتوان از توضیحات بالا نتیجه گرفت دیدن چنین خوابی فقط در صورتی خوش و خوب است که ما مرده ای که بر دست او بوسه زدیم را شناسایی  کنیم یا حداقل یکی از دوستان اشنایان همسایگان یا بستگان نزدیک باشد
سوال
: شوهر من خواب دیده که من در یک مسجد هستم و کفش خود را گم میکنم بعد یه پیرمرد مهربان کفش هایم را پیدا میکنه و بهم میده و من دو دستش را بوس میکنم و عده ای به من گفتند فردی که به تو کفش داد چند سالی است که  مرده تعبیرش چیست؟
پاسخ
: چون در رویا به شما اثبات شده که این فرد ناشناس است و شما اقدام به بوسیدن دستش کرده اید خوب نیست و محتمل است در چند روز آینده از لحاظ روحی ضربه بخورید و یا اینکه عزیزن شما در معرض بیماری های سخت قرار بگیرند

پرسش
: خواب دیدم پدربزرگ مرحومم که امسال بخاطر سرطان ریه مردند به کنار من اومد و خیلی خسته و تنشنه بود بعد وقتی دراز کشیده بود من در همین حال که نگاهش میکردم بر دستانش بوسه زدم و روی سینه اش گریه کردم تعبیرش چیست؟
پاسخ
: خب اینکه شما در حالت زاری و یا پریشانی و توام با گریه روی دست یکی از خویشان بسیار نزدیک خود بوسه زدید در درجه اول دلالت بر این دارد که شادمانی و رفاه وارد زندگی ات خواهد شد و دوم اینکه در بین دوستان و خانواده صاحب احترام و عزت می شوی

دکتر علی مدنی در این باره نوشته است چنان چه زن بارداری خواب ببیند روی دست یکی از اقوامش که در گذشته اند بوسه میزند به این معناست که بواسطه ی بدنیا آمدن نوزاد دختر در اینده ی نزدیک روزی برکت سلامتی و شادی برای ایشان به ارمغان خواهد آمد و روی خوش زندگی کم کم پیدا می شود

1 نظر

  1. زهرا پسندیدهزهرا پسندیدهsays:

    خواب دیدم وارد مغازه ای شدم و دایی پدرم که فوت شده وسادات و مرد شریفی بود در مغازه حضور داشت و من بعداز ورود دست راستش را بوسیدم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      درود ، بوسه بر دست دایی تان در این مورد ، نشان از سعادتمندی در زندگی و نشاط است برای خانواده ی فرد فوت شده