تعبیر خواب چایی دادن به مرده

منوچهر مطیعی تهرانی نوشته است تعبیر خواب چای ریختن و دادن آن به مرده در خواب مخصوصا برای زنان یا دختران اهانت و شنیدن سخنان ناسزا از دیگران و یا از کسانی است که از آن ها توقع زیاد داریم و سالها در کنار ما هستند ، اگر به کسی چایی داده اید که مرده و او را می شناسید علامت آن است که به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد و چنان چه چهره اش را به جا نیاورده اید و فقط برایتان یقین حاصل شد که دست او از این دنیا کوتاه است علامت آن است که همسر آینده ی شما پول یا وقت زیادی برایش صرف نخواهد کرد در همین زمینه وب سایت توپ تاپ از جناب دکتر علی مدنی سوالاتی نیز پرسیدند که اطلاعات و یافته های مهمی را از ایشان شنیدم استاد مدنی مطرح کردند اگر مرد و یا پسر مجردی خواب ببیند برای جمعی از کسانی که فوت شده اند چای تعارف می کند به نشانه ی غم رنج و مصیبتی است که از طرف همسر آینده ی وی به ایشان می رسد غمی که شاید منجر به طلاق و جدایی شود 

پرسش : من خواب دیدم مادربزرگم که سه ماه پیش مردند اومد داخل اتاقم خیلی خسته بود بعد ازم خواست تا براش چایی دم کنم من رفتم آشپزخانه و دو استکان چای ریختم وقتی براش اوردم دیدم رفته و نیستش تعبیرش چیه ممنون

پاسخ به نشانه ی افزودن شدن مشکلات و ناراحتی های روحی شما در این ماه است

آنلی بیتون می گوید اگر ببینی به پدر مرده ات چای میدهی نشانه ی آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیدا احساس پشیمانی خواهید کرد اگر ببینی به جمعی از دوستانی که میدانید مرده اند چای تعارف میکنید یا میدهید نشانه ی آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می شوید و سعی میکنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه هایآن ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید اگر ببینی برای خواهری فوت شده چای میبری به این علامت باشد که در بعضی امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی لاینحل مواجه خواهید شد 

1 نظر

  1. ررsays:

    سلام مادرم یه خونه ای داشت که به در خواست من فروختش .احساس کردم از ته دل راضی نیست .چند وقت بعد خواب دیدم مرحوم پدرم اومد پیشم و یه پاکت پر از کیک و چند بسته پول بهم داد و گفت به مادرت بگو اینقدر خونه خونه نکن خونه هم برات میخرم.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      نشانه ی آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد