تعبیر خواب گرفتن دست معشوق

toptoop.irتعبیر خواب گرفتن دست معشوق

ابن سیرین تعبیر خواب گرفتن دست معشوق در خواب را به نشانه ی پیدایش علاقه و عشق فراوان در زندگی میخوانند اگر کسی درخواب بینید که دست معشوقه ی خود را محکم میفشارد برکت و فراوانی نعمتی را به همراه دارد اگر کسی در خواب ببینید دست عشق خود را می فشارد و این صحنه فقط بصورت تجسم و خیال باشید منظور اینکه در بعضی از خواب ها ما چهره ی خود و شخص مقابل را در قالب دیکری میبینیم در حالی که در واقعیت می پنداریم که کسی که در خواب حضور داشته خودش بوده است جزو خواب های پریشان بوده و تعبیری ندارد درباره ی گرفتن دست دوست پسر و یا دوست دختر در خواب بطور کلی دست گرفتن کسی که به او علاقه داریم و دوستش داریم تعابیر و نظرات متفاوتی وجود دارد که با مطالعه متن کلی پایین میتوانید معانی و تفاسی خوبی را از این باب بدانید در اکثر موضوع امروز توپ تاپ با این عنوان جستجو شده است خواب دیدم که در حالی که میخندم و خوشحال هستم دست معشوق خود را فشار میدهم تعبیرش چیه؟!

toptoop.irتعبیر خواب دست معشوق را گرفتن

اگر کسی در خواب ببینید که معشوقه اش دست او را بشدت فشار میدهد بطوریکه از شدت فشار درد بر او وارد میشود دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز

اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.
 

شیخ طوسی میگوید

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند.

اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

دست

دیدن دست فردی دیگر : ملال

دست بریده شده یا زخمی : بدبختی

دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

دستان کوچک : خیانت

دستان پشمالو : شکست

دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد

فقدان دست راست : از دست دادن پدر

فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شکستن دست مصیبت بود

 

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

۲ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

۳ـ اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

۵ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درکِ تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

۶ـ اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .

۷ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

۸ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید . اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

۹ـ اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .

۱۰ـ شستن دست در خواب ، نشانه شرکت در جشن و شادمانی است .

۱۱ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، علامت آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .

۱۲ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .

۱۳ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

۱۴ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانه آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

تهیه و تنظیم:توپ تاپ


424 نظر

 1. NasiiiNasiiisays:

  سلام من خواب دیدم یه خونه دارم وتنهام بعد احساس ناامنی میکردم توخونمون یعنی یه اتفاق بد رخ میداد که احساس ترس داشتم همش! بعداون پسری که دوستش داشتم هم باهم بود وقتی میخواس ازخونه من خارج شه دید که خونه من ناامنه رفت داخل خونم وسایلاش گذاشت وکنارم موند وشروع به بازی کردن کرد باهام توحیاط! این خوابو ساعت۴عصر دیدم دوس دارم تعبیرشو بدونم!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در خود انرژی فوق‌العاده‌ای می‌بینی. دوست داری کارهای زیادی بکنی اما نمی‌دانی چه کاری در درجه اول قرار دارد. باید آن را در بهترین راهی که تشخیص می‌دهی صرف کنی تا موفق گردی.

 2. NasiiiNasiiisays:

  لطفا تعبیرخوابی ک گفتم بگین دلم میخوادبدونم!ممنون...!

 3. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم دستم را با تردید میگیرد و بعد می گوید ببخشید که این کاررا کردم ومن درجواب می گویم اشکالی ندارد و حلقه ی دستش را محکم تر می کند میشه بگید این خواب چه تعبیری دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نظر می‌رسد اوضاع عاطفی تو مساعد نباشد. روابط با یکی از دوستان نه تنها بهبود نیافته که روز به روز بدتر می‌شود و همین اثر منفی بر تو گذاشته است. باید کاری کرد که روزگار هجران دوباره به وصل متصل شود.

 4. نغمهنغمهsays:

  سلام در خواب دیدم که مچ دست راستم از طرف کف دستم رشته های داخلی اش انگار گره خورده بود بعد دکتر اون قسمت رو سوراخ کرده بود و گره اش رو باز کرده بود اما رشته اصلی رو که برای باز کردن گره پاره کرده بود وصل نکرده بود و بخیه هم نزده بود. با وجود این که خون نمیومد اما گوشت و رشته های سفید داخل دستم رو میدیدم و با اون دستم که کار انجام میدادم درد می گرفت و هی به همسرم می گفتم که چرا دکتر این رشته رو وصل نکرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دارای افکار بلندی هستید و می خواهید به درجات بالایی برسید هرچندکه با این افکار پیشرفت می کنید ولی حواستان باشد که هرچیزی حد و اندازه ای دارد مواظب باشید که سقوط نکنید.

 5. هدیههدیهsays:

  سلام ببخشید لطفا خوابم رو تعبیر کنیددد من دیشب خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم ( البته این علاقه من یک طرفه هستش یعنی پسره چیزی نمیدونه یا اینکه شاید کسی دیگری رو دوست داره نمیدونم) اون پسر منو صدا میزنه وقتی میرم پیشیش میگه بیا پنجاق( با پنج تا سنگ رو دست بازی میشه بازی دخترانه هست) بازی کنیم بعد من سنگها را ازش میگیرم که بازی کنم یهو دستامو محکم میگیره تو دستاش، تو خواب خیلییییی حس خوبی داشتم و خوشحال بودممم من هم اندکی دستشو محکم گرفتم.... الاان خیلیییییییی خوشحالم کاش این خواب تعبیری خوبی داشته باشه ممنونننن میشم اگه تعبیر کنیدد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال نیکویی در انتظار شماست هرچند که شاید با سختی به دست آید.

 6. دريادرياsays:

  سلام من خواب ديدم كه تو مدرسه قديميم ميرم و پسري رو كه تو مدرسه جديدم دوست دارم اونم اومده، تو حياط مدرسه مياد بغلم ميشينه و دستامو ميگيره بهشون نگاه ميكنه بعد تو چش هاي هم خيره ميشيم و گوشيمو ميگيره ميگه يه چيزي بنويسم به فارسي و شروع ميكنه به دويدن. لطفا تعبيرش رو بگيد، ممنون ميشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر خوب نیست،شخصی شما را در اینده ی نزدیک می فریبد و از شما سواستفاده میکند،تاوان گناهی را در همین دنیا پس می دهید،ممکن است رابطه ای گناه آلود با جنس مخالف خود داشته باشید

 7. NafasNafassays:

  من چند روز پشت سر هم توو عصر ساعت ٦ و ٧ اينا يه خواباي گنگ و عجيبي ميديم كه اصلا موضوعي نداشتن و عين واقعيت بودن و يه شخص ثابتم ميديم ولي قيافش معلوم نبود ولي ميدونستم كيه و خيلي عجيب و ترسناك بود حدود يك هفته يه خوابه ي شكل،معني داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر چیزی را می خواهی باید برای آن تلاش کنی. در عشق ثابت قدم باش و دوست را کسی مپندار که تو را تحسین می‌کند. به نصیحت بزرگان توجه داشته باش تا به سعادت برسی. در کارهایت زیاد دست به دست مکن.

 8. NafasNafassays:

  چندتا چيزي كه ديدم توو خواب ولي بي ربط به هم اينه يه دسته دراز شده و چت كردن با اون ادم و يه بدنه لخت و يه چهرا خوشحال كه يهو ناراحت ميشه،و يه دوست كه اخطار ميده،معني خاصي داره؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن افراد کوچک آرزوهای دیگران را کوچک می شمارند ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی.

 9. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز عصرساعت 4خواب دیدم تو ی خیابون دارم میدوم یهو ی ماشین از سمت مقابلم اومد مجبور شدم سریع خودمو پرت کنم تو جاده خاکی وقتی بلند شدم دیدم ی بچه هم بغلمه اومدم تو خیابون یهو دیدم تو خونمونم همون بچه هم بغلمه میشه لطفا واسم تعبیرش کنید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از دست کسی دلگیر هستی و غصه میخوری ،اگر به کسی خوبی کرده ای برای خدا کرده ای پس افسوس نخور و از آن شخص دلگیر مباش که خدا جواب نیکی تورا میدهد.

 10. HnanhHnanhsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز خواب دیدم ک تو حیاط مدرسه ای ک الان خواهرم مدیرشه نشستم رو سجاده وتشهد میخونم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک اتفاق پرهیجان عاطفی در پیش داری پس سعی کن خودت را در جریانش قرار دهی و در مقابلش نایست.

 11. HananhHananhsays:

  سلام خسته نباشیدمرسی از زحماتتون من خواب دیدم حاملم و دارم واسه نجات بچم هرکاری میکنم خوابم ی جوری بود انگار میخواستن بچمو بکشن ولی من میزدمشون ممنون میشم واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی سرزنده و شاد و پرنشاط هستید که دائم در رویا و خیال غوطه می خورید. برکت و سعادت در انتظارتان است.

 12. رعدرعدsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

 13. RaadRaadsays:

  سلام من خواب دیدم دراز کشیدم در زدن خواهرم رفت در رو باز کرد ی خانومی اومد ک تا خانومه اومد من ومامان و خواهرم همش صلوات میفرستادیم داداش همین خانوم طوطیمونو تو هال پرواز میداد منم ترسیدم گفتم بخواد ب دزدتش رفتم ازش گرفتم خودم پروازش میدادم و باز میومد پایین باز اومدم سمت همین خانوم و همینجور صلوات میفرستادم خواهرم میگف این خانوم میخواد نذر کنه داداشم از بیرون اومد تو دسش ی تنگ ک توش دوتا ماهی قرمز بزرگ بودن دوتا هم کوچیک میگف خریدم واسه تو اکواریوم اگه امکانش هست واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آنقدر به مقصود و مراد خود فکر می کنید که حاضر نیستید حتی کوچکترین اهمیتی برای حرف بدخواهان قائل شوید و این بسیار عالی است و چون دارای این اخلاق هستید حتما موفق می شوید.

 14. امیرامیرsays:

  سلام من یکی از دختر فامیل رو دوس داشتم ازدواج کرد ...امشب بطور اتفاقی خوابشو دیدم که کنار هم با یکم فاصله نشستیم و دست راست منو قایمکی و اروم گرفته تو دست چپش ..یکم میگذره یکم دستمو میکشه سمتش تا جایی که دستم رو میبره زیر پاش بعد شروع میکنه به محکم فشار دادن دستم در حدی که هیچ دردی نداشت.من باز به خودم نمیاوردم چون اون دیگه شوهر داره.وقتی دید توجهی نمیکنم دستمو گرفت کشید سمت خودش که رفتم نزدیکش نشستم.. گفتم با خنده فلانی چیکار میکنی نگام کرد لبخند زد که یهو از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برادرم امیر،یک دوره شادی و شادمانی بزرگ در پیش رو خواهید داشت که مربوط به شخص خودتان است.

 15. امیرامیرsays:

  ببخشید من امیرم همون کامنت بالایی.میشه بیشتر توضیح بدید راجب خوابم؟اخه عجیبه که دختری که منو کاملا تنها گذاشت و ازدواج کرد چطور دست منو توی خواب گرفت و فشار داد و منو به سمت خودش کشید؟و اینکه این خواب ربطی به اون و من نداره تعبیرش؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر تعبیری که آورده شد مربوط به شخص خود شماست و ارتباطی با فرد مورد نظر ندارد

 16. شاديشاديsays:

  سلام من خواب ديدم يكي از اساتيدم كه اتفاقا مردي خيلي خوش چهره است منو دوستامُ رسوند خونه و دست منو گرفت و داشت مطلب درسي توضيح ميداد منم يه كمي كه گذشت دستش رو ول كردم تعبيرش چيه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما هشدار می دهد که از گرفتن تصمیمات، عجولانه بپرهیزید که عواقب بدی به همراه دارد.

 17. NafasNafassays:

  سلام خواب ديدم كه تو ماشين با دوستم كه پسره نشستيم و دستم رو ميگيره و يه جاي ديگه هم كف دستامون رو ميذاريم روي هم رابطه ي عاشقانه اي هم نداريم البته من دوسش دارم تعبيرش رو ميگيد؟^____^

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی وجود دشمنی پلید و چاپلوس است. بی رحمی و بی وفایی، خیانت و دزدی.

 18. الهه هاشمیالهه هاشمیsays:

  سلام من خواب دیدم رفتم تواتاق بعد اون کسی که دوستش دارم قایم شده که انگار نمیدونم اونجاس بعد زیر پتو قایم شده بعد من میفهمم اونجاست بعد دستشو میگیرم اینم دستمو میگیره تعبیرش چیه بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مردم خیال می کنند که شخص ساده ای هستی و به همین دلیل عده ای می خواهند از شما سوء استفاده کنند ،قدری رک باشید و بی پرده صحبت کنید تا آنها از خیال بیرون بیایند.

 19. مینا حسینیمینا حسینیsays:

  با سلام خواب دیدم که سوار یه ماشین گرون قیمت شدم ولی خیلی خوب نمیتونستم کنترلش کنم تا اینکه داشتم نزدیک خونه ی یکی از همسایه ها میشدم که ترمز کردم، ماشین توقف کرد ولی در خونه ی همیسایه باز شد و من پیاده وارد حیاطتشون شدم. اگه ممکنه تعبیرش رو بهم بگین، ممنون و یک خواب دیگه ای که این هم معنیش برام جالب هست اینکه، در یک مهمونی، یک پسر وارد شد با همه دست داد از جمله من و مادرم، دوباره ب دلیلی بیرون رفت و مجدد که وارد مجلس شد فقط به من و مادرم دست داد، میخاستم بدونم تعبیرش چیه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با سلام گرفتن دست مادر شما توسط این فرد معنای خوبی ندارد بیشتر نشانه ی یک تشنج و یا اضطراب روحی بالاست که شاید در اینده ذهن خانواده تان را درگیر سازد

 20. NazilaNazilasays:

  من خواب دیدم دست اون کسیو که دوسدارم گرفتم وباهم قدم میزنیم تو شهر وهمه نگاهمون میکنن ولی هنوز بهش نرسیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به ارزویی که داری به همین سادگی نمی رسی مگر این که علاوه بر تلاش وکوشش توکل را نیز پیشه کنی وامیدوار باشی که لطف خداوندی شامل حالت شود.

 21. رویارویاsays:

  سلام, چند بار به شکل های مختلف خواب یکی از پسرهای فامیل رو دیدم که ایران نیستن و من اصلا بهشون فکر نکردم, به تازگی خواب دیدم ایشون روی چیزی شبیه ویلچره و من تو خواب احساس میکنم منو دوست داره, به من گفتن پشت کمرشون رو نگاه کنم یه عالمه دستگاه و لوله های پزشکی پشتش وصل بود و انگار یه چیزی شبیه زخم بدی هم داشت, تو خواب انگار دوستش داشتم و به خاطر این وضعیتش انگار مردد بودم, اومدم شونه هاشو لمس کنم خودش رو نا خوداگاه با همون ویلچر عقب کشید, و من متعجب و ناراحت شدم انگار تازه فهمید دوباره اومد جلو و دست های منو با محبت تو دستش گرفت منم دستهاشو گرفتم, بازم تردید داشتم , انگار کسی میگفت خوبه که من باهاش ازدواج کنم دو تا خواهرهاشم کمکم میکنن. اما ایشون یک خواهر دارن, میخواستم لطف کنید تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد.

 22. NazilaNazilasays:

  وقبل از اون توشهر همه میخواسن اذیتم کنن بعد که دستمو گرفت دیگ کسی نتونست سمتم بیاد احساس امنیت میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حالا که همه چیز فراهم است خوش باش و این روزها را غنیمت دان. درب های رحمت به سویت باز شده است ولی مراقب باش کبر و غرور باعث نشود که غافل شوی زیرا خوشی نیز ماندگار نیست.

 23. مریممریمsays:

  با سلام و خسته نباشید.در خواب بعد از ظهر دیدم یکی از استادانم که مرد متأهلی است موقع صحبت کردن دستم را گرفت و بعدش هم که کنارم نشسته بود و با همکلاسی دیگرمان صحبت می کردیم من هم دست همان استاد را گرفتم و با هم حرف عادی درباره درس و امتحان می زدیم دانستن تعبیرش برایم جالب است.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خدا با توست همه چیز را فراموش می کنی هر چه که سرنوشت برایت رقم زده همان می شود. در زندگی به آنچه که آرزو کنی می رسی. فقط مراقب فتنه ی دیگران باش

 24. NazilaNazilasays:

  سلام من یه روز خواب دیدم که به مراسم ازدواجی دعوتیم وهمینطور که نشسته بودم فردی قندی روی سرم ساباند تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دخترم نازیلا ساباندن قند یا شیرینی روی سر شما در این رویا نشانه ی خوشحالی عمیق و سر ذوق امدنتان بخاطر رویداد های خوش و خاطره انگیز است

 25. Fateme.arabFateme.arabsays:

  من دیشب خواب دیدم ذرت مکزیکی با عشقم میخوریم

 26. HeliaHeliasays:

  امروز خواب ديدم كه پسري كه دوسش داشتم و اونم منو دوست داشت البته مدتي هست كه از هم جدا شديم خونه مادر بزرگم اومده و من اونو ميبنم ولي به روي خودم نميارم كه ديدمش اونم جلوي اينه ايستاده بود من از اتاق ميام بيرون و يه جا ميشينم بعد جايي بود كه ميتونستم اينه اتاق رو ببينم يك لحظه نگاه ميكنم مينيم كه اون داشته به من نگاه ميكرده تمام مدت بعد اشاره ميكنه با دستش كه بيا اينجا من ميرم پيشش ميبينم كه دست منو ميگره يعني دست راستشو ميذاره تو دست راستم بعد ميگه بيا باهم دوباره دوست شيم...خواستم ببينم تعبيرش چي هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگران سردي اين رابطه نباش. به مرور زمان و با شناخت بيشتر همه چيز تغيير خواهد كرد و اين رابطه محكم خواهد شد.

 27. مریممریمsays:

  با سلام.خواب دیدم در یک پارک یا شهر بازی هستیم که دریاچه ای دارد و برخی قایق سواری می کنند. من هم می خواستم سوار قایق شوم گفتند باید امتحان بدهی. برای امتحان مرا توی سالنی بردند که میز بزرگ مستطیل شکلی داشت مرا یک طرف میز نشاندند و کاسه ای جلویم بود . انتهای میز چیزی شبیه مانیتور بود. من همینطور نشسته بودم و منتظر امتحان بودم که یکدفعه مار بزرگی از داخل مانیتور بیرون آمد و سرش را داخل کاسه ای که جلوی من بود کرد و چیزی از آن در آورد و می خواست به دهان من بگذارد، ترسیدم و چشمهایم را بستم و در همان حال شنیدم که: رد شدی!!! لطفا تعبیرش را بگویید. ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حسودان و رقیبان باعث عقب افتادن کارهای تو شده اند ولی خداوند حقشان را می‌پردازد و از گناهانت می گذرد و آنچه را که می خواهی به تو می بخشد.

 28. مریم محمدجانیمریم محمدجانیsays:

  سلام من خواب دیدم چند نفر هستن که انگاری میخوان یه خبر خیلی مهمی به یه نفر نرسه نمیدونم انگاری یه کسی رو کشته بودن یا یه همچین چیزایی میخواستن یه نفر نفهمه یه سری نشونه هایی بود که من برای اونی که قرار بود نفهمه به زور وویواشکی نگه داشتم یک برگه بود توش نوشته بود برایرحل مسئله ریاضی باید چیکار کنیم انگاری رمزی نوشته بود بعد پایین نوشته اسم طرف رو نوشت یه توضیح کوچیک که بینشون یه عالمه نقطه چین بود... بعد من مردی که فک کنم همسرم شده بود رو که همیشه حالت عادی نداشت و مدام نمیدونم کیو ولی کاکش میزد رو من زدم و اویزونش کردم شبش دیدم رفت برام لباس خرید انگاری لباس عقد بود اما دامن بلند و یه جلیقه بود که برام خیلی گشاد بودن بعد وارد مجلس که شدیم گفتم صبر کن باید دست همو بگیریم و بریم داخل وقتی دست همو گرفتیم بهترین حس دنیارو داشتم بهش گفتم یکم بشینیم تو فقط امشب با من خوبی و اجازه میدی دستتو بگیرم اونم انگاری دوسم داشت ولی قبل از عقد خیلی باهم بد بودیم انگاری باهم لجبازی میکردیم وواخرین بارم من زده بودمش خلاصه اینکه ظاهرا جشن بود اما انگاری داشتن شام میدادن ...بعد نشستم دیدم نامزدم نیست یادمه محمد صداش کردم وقتی پیداش کردم ...حس خیلی خوبی داشتم انگاری داشتیم کم کم عاشق هم میشدیم نمیدونم چی شد احساس میکردم همسرم معتاده و من باید بسازم با این بی ثباتی عاطفیش و خوبش کنم و اخرشم با یکم ناراحتی و کلی ذوق از اینکه دست همو گرفتیم و عاشق هم شدیم از خواب بیدار شدم در ضمن چهره مرد رو ندیدم و نمیدونم اصلا کیه؟؟تعبیر این خواب چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روز به روز کارت رونق بیشتر می گیرد. همای سعادت بالای سرت سایه انداخته است. در جستجوی چیزی هستی که نزدیک توست. بیشتر دقت کن، پیدایش می کنی

 29. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم وکیل کسی که ازش شاکی بودم دستمو گرفته بود و منو داشت میبرد حس گرم و صمیمی داشتم بعد از زیر یک جایی که پر از درختهای انگور بود گذشتیم میخواستم بچینم حس کردم بعضیاشون هنوز غوره هستن و شیرین نشدن منصرف شدم ولی علی رغم این دور درختها پر از زنبور عسل بود و من میترسیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با مشکلات عاطفی روبرو می‌شوی. از طرفی رفتارهای خشک و خشنت، از تو چهره نامطلوبی می‌سازد و او را فراری می‌دهد. درست است که مشکلاتی با هم دارید اما این دلیل نمی‌شود که خودت را ببازی و اخم کنی.

 30. Mar.sa.naMar.sa.nasays:

  من تا الان ۵ بار خواب دیدم پسری رو که امده خواستگاریم بدون هیچ دوستی قبلی و با اینکه منم خیلی ددسش داشتم و دارم مادرم بدون مشورت با من گفته ن. خواب دیدم بااین پسره ک من دوسش دارم دوست شدیم او دست منو گرف و منو بغل کرد.و دیشب دوباره خواب دیدم ک با مادرم بدون اینک ب من حرفی بزنه صحبت کرده ک فردا شناسنامه هارو بیاره واسه کارای ازمایش و عقد و عصر همون موقعه منو دید اومد سمتم و منو محکم تو بغل کرد (۵بار خوابی ک دیدم تو همشون منو بغل کرده و دستمو گرفته )کاش این خوابها تعبیر میشد این خواب چ تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کمی به احساسات و عواطف دیگران احترام بگذار. زمانی که با تو صحبت می‌کند، حتی اگر واقعا حواست پرت است سعی کن با جملاتی به او نشان دهی که مثلا توجه کافی را داری.

 31. Mar.sa.naMar.sa.nasays:

  من تا الان ۵ بار خواب دیدم پسری رو که امده خواستگاریم بدون هیچ دوستی قبلی و با اینکه منم خیلی ددسش داشتم و دارم مادرم بدون مشورت با من گفته ن. خواب دیدم بااین پسره ک من دوسش دارم دوست شدیم او دست منو گرف و منو بغل کرد.و دیشب دوباره خواب دیدم ک با مادرم بدون اینک ب من حرفی بزنه صحبت کرده ک فردا شناسنامه هارو بیاره واسه کارای ازمایش و عقد و عصر همون موقعه منو دید اومد سمتم و منو محکم تو بغل کرد (۵بار خوابی ک دیدم تو همشون منو بغل کرده و دستمو گرفته )کاش این خوابها تعبیر میشد این خواب چ تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حوادثی در روابط تو با یک دوست پیش می‌آید که اثر منفی بر تو خواهد گذاشت. باید دوباره روحیه و افکار خود را بازسازی کنی و خودت را با موقعیت بوجود آمده تطبیق دهی. نگران حرف‌های اطرافیان و دوستانت نباش.

 32. کبی احمدکبی احمدsays:

  سلام خواب دیدم دستهای دوست پسرم خیلی لاغر شده من ناراحت شدم و هر دو دستشو فشردم با دستام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

 33. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم نامزدم با بالاتنه ای برهنه رو زمین نشسته و من و خواهرم با چندتا خانم دیگه بالا سرش وایسادیم من هم ی پاکت میخواسم بهش بدم ک از محتواش فقط ی ظرف نخود و پیراهن یادمه یادم نیس این پاکت رو ازم گرفت یا ن لطفا واسم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به ان برسی اگر کسی را رنجانده ای

 34. علی اصغر زادهعلی اصغر زادهsays:

  ببخشید من یه دختری هست توی دانشگاهمون که من خیلی دوسش دارم. اونم اینو میدونه. ولی نمیدونم اونم منو دوست داره یانه. خواب دیدم که تو دانشگاه دست هم دیگه رو خیلی عاشقانه گرفتیمو داریم قدم میزنیم. کسی هم تو دانشگاه نبود. بعدش خواستم ببوسمش که مانع شد .بعدش یکی از هم کلاسیام که دختر بود اومد به من گفتش که اون دخترو دوست داری؟ منم گفتم اره. گفت تو نگران نباش من واست درستش میکنم. این تعبیرش چیه؟

 35. ZeynabZeynabsays:

  سلام من خواب دیدم که عشقم یعنی سال پیش با رابطه داشتیم اما خیلی وقته که ازش خبرندارم و از هم جدا شدیم.. او آمده بود به دنبال من در خونمون و سپس منو برد به یه مکان نمیدونم یه جای شبیه بیمارستان در راه خیلی منو به خودش نزدیک کرده بود و دستامو میگرفت و مرا در اغوش میگرفت من ازش دور میشدم و میگفتم کسی میبینه اما اون میگفت مهم نیست و نزدیکم بمون بعد ک به اون مکان رفتیم و دیگه چیزی یادم نمیاد و انگار همه چی غیب شد و بعدش انگار من دنبال خونه اون میگشتم اما پیداش نکردم و از خواب بیدار شدم میشه تعبیرش کنید چند شبه هی خواب عشقم که خیلی وقته رفته رو میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر به دنبال خوشی و رسیدن به مراد دلت هستی باید سختی ها را تحمل کنی اگر کمی صبر داشته باشی به خواسته هایت می رسی ولی با عجله همه چیز را خراب خواهی کرد.

 36. AlirezaAlirezasays:

  سلام من خواب دیدم که عشقم یه سال که ازش جداشدم حیج خبری ازش ندارم او امد پیشم دستم محکم رفته بود منم دستشو محکم گرفته بودم تعبیرش کنینن خواهشا خیلی برام مهمه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه به نشانه ی درد بلا و رنج است و در موارد نیز به معنای امتحان شدن

 37. دنا ميريدنا ميريsays:

  سلام ميشه خواب منو تعبير كنيد خواب ديدم پسري كه دوستش دارم و خيلي وقته از هم دور و بي خبريم، يه جايي مثل دانشگاه جلوم سبز شد و اومد پيشم و رفتيم و تو راهرو رو ٢ تا صندلي نشستيم و دست من و گرفت تو دستش و با هم حرف زديم و خوشحال بوديم. يعني چه تعبيري داره؟! تو خواب از اينكه دوباره ديدمش و پيشم بود خيلي خوشحال بودم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای تجربه ای تلخ و فراموش نشدنی برای شماست

 38. Sara ahadiSara ahadisays:

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوسش دارم دستامو گرفته ولی دستای من به دلیل سردی هوا خیلی خشک شده بودن و اونم این قضیه رو متوجه شده بود میشه بگید تعبیرش چیه ؟! :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فقط به نشانه ی این است که در ادامه ی مسیر زندگی باید محتاط عمل کنید

 39. علی اصغر زادهعلی اصغر زادهsays:

  ببخشید یه دختری هست که من خیلی دوسش دارم. اونم اینو میدونه. ولی نمیدونم اونم منو دوست داره یانه. خواب دیدم که تو دانشگاه دست هم دیگه رو خیلی عاشقانه گرفتیمو داریم قدم میزنیم. کسی هم تو دانشگاه نبود. بعدش خواستم ببوسمش که مانع شد .بعدش یکی از هم کلاسیام که دختر بود اومد به من گفتش که اون دخترو دوست داری؟ منم گفتم اره. گفت تو نگران نباش من واست درستش میکنم. این تعبیرش چیه؟

 40. دلارادلاراsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که برهنه دراز کشیدم و پسرخاله م دست چپ منو گرفته و از بازوی من داره خون میخوره و من بی تحرک و ساکت اونو نگاه میکردم. خواستم تعبیرشو بفرمایید. باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای شکست و ضربه سخت خوردن از جنس مخالف خودتان است کسی که محتمل است از احساسات پاک شما سوءاستفاده کند و باعث نومیدی و رنجش شود

 41. دلارادلاراsays:

  ببخشید من خوابم رو دوباره عرض میکنم و کاملتر. من ۳ یا ۴سال پیش خواب دیدم که برهنه روی زمین دراز کشیده ام و یه آقایی از اقواممون از بازوی سمت چپ من خون میخوره. و من بی تحرک هستم و حرفی هم نمیزنم. بعد توی واقعیت بعد از چندسال که ازین خواب میگذره من با ایشون یعنی همین آقا که از بازوی من خون میخورد نامزد کردم ولی متاسفانه بعد از چندماه ما از هم جدا شدیم. ولی این خواب من هنوز دقیقا یادم مونده خواستم ببینم تعبیرش چی میشه خیلی از سایت ها گشتم ولی متاسفانه تعبیر درستی پیدا نکردم. ممنون میشم برام تعبیرش کنید. باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم دلارا با توجه به توضیحاتتان نشان دهنده ی این است که مردی بد ذات فریب کار و هوس باز ممکن است از احساسات پاک شما سوءاستفاده کند در حدی که باعث افسردگی شدید و جبران ناپذیر شما شود

 42. NastaranNastaransays:

  سلام میشه خوابه منو تعبیر کنییید لطفااا من خواب دیدم که عشقمو بعده ۴ماه فاصله و دوری میبینم بغلش میکنم و دستای همو محکم میگیریم ولی همش میترسیم که از هم جدا شیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم نسترن محکم فشار دادن آغوش معشوق سابق در این رویا به نشانه ی غرق شدن شما در کوهی از مشکلات و غصه های روحی است این روزها کمی بیشتر به خود برسید و از فکر و خیال پرهیز نمایید

 43. ساراساراsays:

  سلام من موقع اذان صبح خواب دیدم کسی که دوسش دارم دست منو محکم گرفته و میدود انگار داره فرار میکنه و منم با خودش میکشونه و میبره خیلی محکم گرفته بود دستمو میشه لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا بیشتر می تواند به شما یک هشدار جدی و اما مهم بدهد ممکن است بخاطر غفلت هایی که این روزها از شما سر می زند دچار دردسر شوید پس کمی بیشتر و با حوصله تر به انجام امور شخیتان بپردازید

 44. RaadRaadsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم باخواهرم کنار باغچه نشسیم و من ساقه ی گل رو لمس میکنم ک هنوز گل نداده انگار اوایل خنکی هوا بود چون ی ذره عرق کنده بودم ولی یهو ی باد ملایم خنک شروع کرد ب وزیدن ک احساس خوبی بهم دس میداد اون یکی خواهرم اومد بهم گف در رو باز کن تو کوچه نگاه کن خاله اینا نیومدن منم در رو باز کردم تو کوچه هیچکی نبود و کوچه هم صاف صاف بود ممنون میشم ازتون تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید شد

 45. ststsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که دست دوتا از دوستامو گرفتم و خیلی خوشحالم و هرجا میرفتم اونا رو هم با خودم میکشوندم چون هردوشون دو طرف من بودن و من بین اونا و دست اونا رو گرفته بودم در ضمن خواستم بگم که من دختر هستم و اونا هم دخترن و ما الان هم با هم در ارتباط هستیم ممنون میشم اگر تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر دوستانی که اشاره کرددید هم جنس خودتان هستند خوب و خیر است و به نشانه ازدیاد محبت صمیمت و قابل اعتماد بودن اطرافیانتان میباشد

 46. HananhHananhsays:

  سلام من چندبار خواب دیدم ک دارم ب نامزدم خیانت میکنم و خیلی هم پشیمونم میترسم از دسش بدم همش دارم تو خواب میگم دوسش دارم لطفا واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید رویای شما بیشتر خبر از یک هشدار می دهد

 47. nazaninnnazaninnsays:

  خواب دیدم با کسی که دوستش دارم نشستم بعد اون دستمو گرفته بود و باهاش بازی میکرد اگه زودتر بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بازی کردن با دست معشوق به نشانه سرخوشب لذت و عیش و نوش است

 48. s.as.asays:

  خواب دیدم با مامانو بابام و کسی که دوسش دارم رفته بودیم مشهد...رفتیم هتل بعد رفتیم زیارت کسی که دوسش دارم با مامان رفت قسمته زنانه منو بابام رفتیم مردانه تو حرم زیارت بعدش حدود یه ساعت بعد تو یکی از حیاط های حرم همدبگه رو پیدا کردیم..کسی که دوسش دارم چادر گل گلی پوشیده بود با مامانم..آمدیم کنار هم تو حیاط حرم پیشانیشو بوس کردم و دست به دست هم رفتیم بازار رضا خرید بعد از خاب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی نزدیک شدن شما و معشوقتان به آرزوهایتان است

 49. ArashArashsays:

  سلام.من تو خواب دیدم که دوست دخترم که قبلا با هم صمیمی بودیم و الان دیگه کات کردیم تو خواب همو توی خونه پدر بزرگم میبینیم و بعدش اون دستش و واسه سلام به طرف من دراز کرد بعدش یهو پشیمون شد و خجالت کشید دستش و برد عقب منم چون دیدم خجالت میکشه دستش و نگرفتم ولی با هم عادی بودیم وبا هم حرف میزدیم.ممنون می خواستم بدونم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این رویا افکار پریشان و مضطرب معشوق سابقتان درباره شماست به این معنا که در روزهای اخیر به شما فکر میکرده اند

 50. (: Aref(: Arefsays:

  من خواب دیدم که کسی که دوسش دارم (دوست دخترم)دستمو گرفته و به خونشون میبره . تعبیرش چی میتونه باشه ؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پيشنهاد يك سفر بسيار عالي به تو مي‌شود پس موقعيت را از دست نده و با اين سفر روحيه‌ات را تقويت كن.

 51. fatemehfatemehsays:

  سلام من مدتیه عشقم ترکم کرده خیلی ناراحتم دلم میخادبرگرده دیشب خواب میدیدم دعوت شده بودخونه مایه جورایی نامزدکرده بودیم باهم حرف زدیم ومن دستاش روتودستم گرفته بودتعبیرش چی میشه اگه میشه به ایمیلم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر آن است که ایشان در حال حاضر به فرد دیگری جز شما فکر میکنند و قصد دارند تا رابطه ای جدید و عاطفی را شروع کنند

 52. s.as.asays:

  خاب دیدم که خودم و دختری که دوسش دارم چیزی نذر داریم حاجتمون درست شد داشتیم نذرمونو ادا میکردیم پیش امام زاده عبدالله بودیم دوتایی سینی.گرفته بودیم نمی دونم آش بود نمی دونم چی بود تو.کاسه یه بار مصرف بود داشتیم پخش میکردیم بین مردم .بعد تموم که شد گفتیم خب خداروشکر که حاجتمون روا شد بعد از خاب پریدم. ممنون میشم تعبرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توجه به اینکه در حال انجام کاری خیر در این رویا بوده اید بیانگر این است که در لحظه های سحت و کسالت بار زندگی هر دوی شما یاری خواهید شد

 53. مهشیدمهشیدsays:

  سلام من به پسری علاقه دارم و از علاقه او ب خودم مطمئن نیستم و اون فامیل است خواب نزدیک ساعت ۴ صبح دیدم: دیدم که خونه ی یکی از فامیل ها بودیم که آن پسر هم انجا بود زمانی که ما میخاستیم از انجا برویم و من داشتم با دیگران خداحافظی میکردم و رفتم ناگهان دستم را گرفت و من از تعجب و خوشحالی در چشمانش خیره شدم و اون نیز ب من خیره شد و خندید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خندیدن ایشان به شما نشانگر این است که نیت خوبی در سر ندارد و فقط تظاهر به علاقمندی میکند و به فرد دیگری در واقعیت فکر میکند

 54. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با یکی از دوستام خونه خواهرمم و زلزله 7/6دهم ریشتری اومد ولی چیزی رو خراب نکرد ماهم وایساده بودیم فقط خونه داشت تکون میخورد و منم میگفتم زلزله 7/6دهم ریشتریه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در یک لحظه شما از آینده‌ای که همیشه از شما دوری می‌کرد و مشخص نبود باخبر می‌شوید و آن کلید راهنمایی که همیشه دنبالش بودید آشکار می شود.

 55. سولمازسولمازsays:

  سلام من خواب دیدم دست کسی که عاشقش هستم رو گرفتم (عشقم ی طرفه است ) نمیدونم انگشت وسط بود یا انگشت حلقه منو فشار داد ب طوری ک دردم گرفت بعد من دستشو بوس کردم و اون گفت نکن این کار رو بقیه میبینند میشه لطف تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انتخاب دوست شان خانوادگیتان را در نظر بگیرید. با هر کسی ک از راه رسید نشست و برخواست نکنید. نذری دارید که به حاجتتان می رسید و نذرتان را ادا میکنید

 56. بهنام خرمبهنام خرمsays:

  با سلام. من چند ساله عاشق دختریم بهش هم گفتم شمارشان دارم هرشب بهش پیام میدم اما منو بیجواب میذاره هیچ رابطه دوستیم هم نداشتیم. دیشب خواب دیدم عشقم داره راه میره منم پشت سرشم بهش نزدیک میشمو میگم دوست دارم عاشقتم اما توجهی نمیکنه بعد همینجور ک راه میریم بهم نزدیکتر میشیم بعد عشقم دستمو میگیره منم خیلی احساسی میشم بعد وای میسیم بعد بهم میگه با من ازدواج میکنی دوتامونم حالمون شاده.خاهش میکنم تعبیرشو استاد بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت‌ها را نبايد از دست داد. كسي كه اول فرصتهايش را از دست مي‌دهد و بعد براي از دست دادنش غصه مي‌خورد، دچار جهل مركب شده.

 57. سامانسامانsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم یه طرف یه رود خونه نشستم و اون دختری که میخوامش اونطرف رودخونه بعد من با تردید دستمو دراز کردم به سمتش که کمکش کنم از رود رد شه بعد اونم خیلی بی رغبت دستشو میده بهم و از رودخونه رد میشه بعدش میخواست که بیفته تو اب من میگیرش بعدش خودشو میندازه تو بغل من و شروع میکنیم به بوسیدن لب همدیگه البته اون بیشتر اقدام‌میکنه به این عمل تعبیرش چیه؟ :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تكليفت کاملا روشن می شود و از بلاتکلیفی خارج خواهی شد و این همان چیزی است که برایت مدتی است دغده شده است.

 58. پانته آپانته آsays:

  من خواب دیدم پسریو ک دوست دارم توی یه قسمت از خوابم که ترسیده بودم یهویی از ترسم دستشو گرفتم و فشار دادم و سریع متوجه شدم ک کار اشتباهی کردم و دستشو ول کردم و متوجه شدم که دستش خیس و انکار عرق کرده بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رسیدن به آرزوی قلبی - رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که دارید حتما به نتیجه مثبت خواهد رسید.

 59. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب مامانم ک تازگیا فوت شده رو دیدم ی کاسه بستنی بهش دادم وقتی میخواست بخوره دید داخلش چندتار مو افتاده بهم گفت بگیر ک مو داخلشه منم موهارو از داخلش بیرون اوردم کاسه بستنی رو دادم دست خواهرم لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی در کنارتان یا نزدیکانتان است به او کمک کنید تا نسبت به شما و مسائل اطرافش حس بهتری داشته باشد.

 60. امارداماردsays:

  سلام وقت بخیر.. خواب دیدم دستمو سمت مردی که دوسش دارم (اما مدتیه جدا شدیم) کرفتم اون هم دستشو جلو اورد و دستمو گرفت.. و اینکه جایی که بودیم پنجره ی کوچیکی داشت یه پرده ی کوچک هم داشت، خواستم پنجره رو باز کنم که اون هم بهم گفت بازش کن یکم گرممه... وقتی باز کردم گنجره کامل باز نشد اما از لای درش باد میومد و پرده رو تکون میداد.. چنجره خیلی کوچیک و طاقی شکل بود بالاش.. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شانه ی پدر و برادری مهربان است که شما را در انجام کاری یاری می دهند. و همچنین نشانه تغییرات مهم در زندگی است.

 61. مهرسامهرساsays:

  سلام . خواب دیدم سه تا خواستگار برام اومدن، در معاشرت با خواستگار اولی و دومی دست ندادیم، ولی در معاشرت برای ازدواج ، خواستگار سومی یکدفعه دستمو گرفت و فشرد واحساس کردم خیلی علاقه مند شدم همینطور من دستشون رو فشردم و احساس خوبی به من میداد .بعد خواستگاری رسمی اومدن و قرار شد با هم ازدواج کنیم . من فقط از پشت ایشون رو دیدم صورتشون رو ندیدم. اسم این خواستگار هم اسم کسی هست که در واقعیت تازگیا اومدن و ردشون کردم ولی از نظر هیکل مثل اون نبودن. تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با شخص جدیدی آشنا خواهید شد که به نفع شماست. پیشرفت در مسائل کوچک وجود دارد.

 62. للsays:

  سلام، من خواب دیدم با خانوادم در یک شهر جزیره‌ای مانندیم و تنها راه خروج از اون شهر اگر قایق نداشته باشیم یه پل هستش که به یه شهر دیگه وصله، سعی میکنیم از اون شهر خارج بشیم ولی موقع عبور از پل سربازی مانع خروج من میشه (همراه با خانوادم پل کوچیکه) تا اینکه دوباره بدون خانوادم با مردم دیگه سعی میکنیم از این شهر خارج بشیم ولی پل خراب میشه (ایندفعه که تنهام پل بزرگه) و شخصی رو اونجا میبینم که نمیزاره کسی از شهر بره و میرم پیشش و ازش شکایت میکنم؟ من این خواب رو صبح دیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت ها را از دست ندهید.در موردی عاطفی شخصی با نادانی در کار شما سنگ می اندازد با صبر و حوصله و ‌توضیح به موقع شما شک و شبهه ها از بین خواهد رفت.

 63. مهرسامهرساsays:

  سلام من همونیم که دو روز پیش خوابمو تعریف کردم، لطفا زودتر تعبیرشو برام بذارید، خیلی کنجکاوم بدونم. ممنونم. ببخشید نوشتم از نظر هیکل منظورم قد و قواره بود .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها نسبت به اطرافیانتان مهربانتر رفتار می کنید.این رویه شما تاثیر مسبتی بر روابطتان خواهد گذاشت

 64. El RaEl Rasays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دستم تو دست یک خانومی هستش که من می شناسمش ولی اون من رو نمی شناسه (منظورم تو واقعیت هستش) هی بهم لبخند می زنیم گاهی هم می خندیم و تو خیابون با هم راه می ریم و یک پسری که هم سن خودم بود هم همراهمون بود و من یک حس مثل عاشقز به خانوم داشتم. خیلی ممنون می شم که تعبیرش رو برام بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از معشوق خود بیخبر و دلتنگ او هستی و درآرزوی دیدار او می باشی ،امیدوار با ش و از خداوند یاری بخواه که به مرادت می رسی

 65. دنادناsays:

  سلام من خواب ديدم دوست پسرم كه خيلي دوستش دارم ( ولي ارتباط زيادي با هم نداريم) رو تو يه جاي شلوغ ديدم و اون از اينكه من و ديد خيلي خوشحال شد و اومد پيشم و بهم با يه حالت درماندگي گفت كه من ميخوام طلاقش بدم من نميخوامش، (و من خيلي تعجب كردم چون تو خواب أصلا نميدونستم كه تو اين مدت كه من نبودم چطوري شده كه ازدواج كرده كه حالا داره حرف از جدايي ميزنه) و من هم فقط بهش گفتم تو كه تصميم به ازدواج نداشتي أصلا چي شد يهو ؟، و دوباره گفت من نميخوامش و ميخوام طلاقش بدم . و اين حرفا رو كه ميزديم انگار داشتيم از يه خيابون رد ميشديم و ميرفتم سمت ديگه خيابون. اون سمت تو يه مغازه يه دختر رو ديدم كه انگار ميدونستم اين همون دختري هست كه باهاش ازدواج كرده ولي با هم قهر بودن و كاري به هم نداشتن. و رابطه من و اون با هم خيلي خوب بود دست انداختم دور شونش و از پشت رو كولش بودم و تو خواب مطمئن بودم كه حالا كه داره حرف از طلاق اون ميزنه ديگه رو انتخاب من خيلي مطمئنة و ديگه من و ول نميكنه. تعبير اين خواب چيه واقعا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه تو با او باید همین‌طور دوستانه و بدون خصومت باقی بماند. از هرگونه سهل‌انگاری دوری کن و بیهوده بهانه دست دیگران نباید بدهی چون بعضی‌ها منتظر بهانه‌ای هستند تا بین شما را خراب کنند.

 66. siminsiminsays:

  سلام من امروز صبح خواب شخصی رو دیدم که دوستش دارم ولی اون داره کارهای عقد و عروسیش رو انجام میده...تو بخشی از خوابم دیدم ،که رفتم پیشش داشتم باهاش حرف میزدم ولی حس کردم سختمه رو پاهام بایستم ،یکدفعه پاهام شل شد،برای اینکه نیفتم دست گذاشتم رو پاش. واقعا تو خواب همه چی رو حس میکردم.اول یخورده معذب شدیم فکر کنم بهم گفت مراقب باش، گفتم یه مدته اینجوری شدم سختمه رو پاهام بایستم.یخورده با هم حرف زدیم دقیق یادم نیست چی گفتیم بعد خواستیم از پله ها بریم پایین دیگه پاهام مشکلی نداشت،دستش رو گرفتم ولی خجالت کشیدم ول کردم(یا فکر کردم چون رییسمه میگه این چه کاریه این دختر میکنه ،دستش رو ول کردم) ولی باز دست هم رو گرفتیم،فکر کنم برای بار دوم اون گرفت.من خیلی حس خوبی داشتم که دستم رو دیگه ول نمیکنه.رفتیم پایین پله ها دیگه دستمون همش تو دست هم بود تا اینکه میخواستم به کسی زنگ بزنم دیدم هی زنگ میزنم شماره اشتباه یادم نمی اومد تو خواب شمارش دقیقا چیه دستش رو ول کردم که دوباره زنگ بزنم ولی کنار من مونده بود و بهم یجورایی توجه میکرد که من حس میکردم منتظره کارم تموم بشه و دوباره دستم رو بگیره...من خیلی خوشحال بودم از اینکه دست هم رو گرفتیم و اون هم دیگه دست منو ول کنه...ممنون میشم بهم بگید تعبیری داره یا نه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رازت را به کسی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده میشود به خئاوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده . اطمینان داشته باش که روزهای بهتری در پیش خواهی داشت

 67. AmirAmirsays:

  سلام لطفا خوابم رو تعبیر کنید چند وقت پیش خواب دیدم جلوی در خونمون معشوقمو محکم بغل کردم چند روز بعدشم خواب دیدم دست معشوقمو گرفتیم و توی خیابون راه میریم یه مدتیه قراره از هم جداشیم بیوفته ولی معنی این خواب هارو نمیفهمم.. البته بگم قبل از این دوتا خواب اصلا بهش فکر نمیکردم، خوابمم خیلی واضح بود طوری که انگار واقعا این کارارو انجام دادم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دارای افکار بلندی هستید و می خواهید به درجات بالایی برسید هرچندکه با این افکار پیشرفت می کنید ولی حواستان باشد که هرچیزی حد و اندازه ای دارد مواظب باشید که سقوط نکنید.

 68. afsoongarafsoongarsays:

  سلام خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید خیلی واسم مهمه..من خواب دیدم تو یه جای جشن مانندی بودیم و من با دوستانم بودم و کسی که دوسش دارم یهو جلوم پیدا شد و گفت بیا بریم من اینجارو دوس ندارم و رفتیم و موقع قدم زدن دست منو گرفت بعد با چن تا دختر هم حرف میزد و من هیچی نمیتونستم بگم..لدفن تعبیر کنید

 69. نیمانیماsays:

  سلام خسته نباشید خواب منم دقیقا مثل آقا امیر بود یعنی من هم کسی که دوستش دارم رو جلوی در خانه ام با ذوق بغل کردم انگار که خیلی وقت باشه همو ندیده باشیم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت این است که آرزوها و هدف های بزرگی در سر دارید که بخش بیشتر آن مربوط به احساسات شماست که خوشبختانه در این زمینه موفق عمل خواهید کرد

 70. ساناساناsays:

  سلام من وشوهرم داريم از هم جداميشيم ودر موقعيت دادگاه رفتنو اينا هستيم واين جدايي دلي مشخص نداره يا حداقل من دليلشو نميدونم ولي خانوادش بهم گفتن مشكل شخصيتي داره برو جداشو ولي من باور نكردم دم صبح خواب ديدم خوانوادش بااومدن ديدنم ونشستن سر يه سفره ي بزرگ غذا بعد يه آقايي نشست روبرويه من وشروع كرد به شعر خوندن مدام حرفاش روباشعر ميخوندوبه من ميفهموند كه اين خانواده پشيمون هستن بعد من بليط داشتم برم امام رضا يهو جلوجمع شوهرم گفت پاشو تابريم منم گفتم من بادوستام ميخوام برم امام رضا اونم دستمو گرفت تودستش وپيشونيمو بوسيد ولي من توخواب ازش خيلي ناراحت بودم ولي جلو خونوادش هيچي نگفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اجازه بدهید زمان و سرنوشت کار خودش را انجام دهد مطمعن باشید دیدن این رویا گواهی بر مظلومیت شما دارد و دیر یا زود کسانی که به ناحق دلی را شکستند مجازات می شوند و تاوان پس میدهند

 71. KianaKianasays:

  سلام.من خواب دیدم داشتیم با مامانم از یه خیابونی رد میشدیم.توو خواب سرتاپا مشکی تنم بود و انگار که افسرده بودم..بعد کمی که جلوتر رفتیم یهو احساس کردم یه ماشین داره برام بوق میزنه..اولش توجه نکردم ولی بعد ک ب خیابون نگاه کردم دیدم همون کسی ک دوستش دارم، رو صندلی شاگرد توو همون ماشین نشسته و یه دختر هم کنارشه..دختره تا منو دیدبا لبخند گفت"بیا با تو کار داره"...بعد پسره از ماشین پیاده شد و دستاشو سمت من دراز کرد اما من نمیتونستم حرکت کنم..سرجام خشک شده بودم انگار..بعد پسره اومد دستامو گرفت و کشید طرف خودش و منو بغل کرد. علاوه بر اینکه گرمیِ دستاشو توو خواب یادمه، وقتی هم بغلم کرد و سرم رو سینه ش بود،ضربان قلبشو به راحتی حس میکردم. خیلی خواب خوب ولی عجیبی بود چون انتظارشو نداشتم که ببینمش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همچنان به رفتارهای نامناسب تان ادامه دهید دچار مشکلات فراوانی خواهید شد و امکان دارد عشق زندگی تان را از دست بدهید پس مراقب حرکاتتان باشید

 72. نگیننگینsays:

  سلام وقتان بخیر من در دانشگاه که درس میخواندم پسری بهم تمایل نشان میداد ولی هرگز بهش رو نمیدادم تا اینکه عاشقش شدم به علت یک تعداد مسایل از دانشگاه ما تبدیلی گرفت و به دانشگاه دیگر رفت و منم دیگر بهش توجه نکردم ولی هر وقت او بخوابم می آید با وجودیکه من بهش دیگه فکر نمیکنم خیلی باعث اضطرابم شده به گونه های مختلف بخوابم می آید لطفا تعبیر کنید ممنون تان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روابط دوستانه پوچ و نه چندان محکم، حیله گری و فریبکاری و مکاری، آسیب رساندن به دیگران ناراحت کردن آنها

 73. adminadminsays:

  سلام. من خواب دیدم موقع نماز دختر خالم دستشو گذاشت روی دست من تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان دهنده علاقه و ارادت قلبی است که دختر خاله تان به شما و خانواده تان دارند هر چند اگر آن را بروز ندهند

 74. FarzaneFarzanesays:

  باسلام ممنون ازپیج خوبتان. نزدیک اذان صبح خواب دیدم بافاصله یک متر از سطح زمین با پاهای جمع درحال پرواز بدون بال هستم درهمین لحظه یه سری افراد ناشناس که من احساس میکرد روح اجنه وشیاطین در وجود آنها هست بسمت من حرکت میکردن ومن هرکدام را با گرفتن دستم به سمت آنها وبلند صلوات فرستادن یکی یکی آنهارا دور میکردم وچون میخواستم به بردارم برسم به راه خود ادامه دادم در راه احساس کردم مورد چشم زخم قرار میگیرم اگر مردم بفهمند پرواز من را پس با انداختن چادر بر روی پاهایم سعی به مخفی کردن پروازم داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افراد ناشناسی که در این رویا دیده اید برخی از دوستان شما هستند که صفات اخلاقی خوبی ندارند و ممکن است از آن ها الگو برداری کنید بهتر است روابط خود را با ایشان قطع نه ولی کمتر کنید

 75. NashnasNashnassays:

  سلام و اررض ادب من خواب دیدم که کنار پسر موردعلاقم نشستم(اون پسر در جریان نیست ک دوستش دارم) و دارند از ما عکس می اندازند اونی ک از ما عکس می‌گرفت هی میگف بهم نزدیک تر بشیم و شدیم من هم به او تکیه دادم و انگشتم را روی شانه اش تکان می دادم که یک دفه دست مرا گرفت و بوسید می خواستم بدونم این چه تعبیری دارد!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید رفتارها و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آن ها نتیجه گیری کنید.

 76. مهتاب صفدرزادهمهتاب صفدرزادهsays:

  خواب دیدم گرمای دست کسی که الان ازش متنفرمو لمس کردم ...اون دست منو ناخواسته فشرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به نشانه ی زیاد شدن کینه و دشمنی شما با کسانیکه قبلا موجب رنجش و آزار شما شده اند

 77. ندانداsays:

  خواب دیدم همکلاسیم که مدتیه خیلی به هم نزدیک شدیم و حس میکنم منو دوست داره و منم دوستش دارم و غیر مستقیم هم یه چیزهایی بهم گفته دستمو گرفته و دنبال خودش میکشه که دور از چشم بقیه یه مسئله ای رو برام توضیح بده من اولش از کارش تعجب کردم ولی بعد خیلی خوشحال شده بودم و داشتیم با هم حرف میزدیم که از خواب پریدم، خیلی ممنون میشم بهم بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ورود به محیطی جدید آینده شما را دستخوش تغییر و تحولی مثبت خواهد کرد.

 78. آیداآیداsays:

  خواب دیدم رفتیمیه جا تفریح بهد اونجا پسری که دوسش دارم (ازدواج کرده) هم بود بعد اون اومد پیشمو باهم رفتیم و از بقیه جدا شدیم خیلی خوشحال بودیم وعاشق هم بعد توراه زنشو دید یه دفعه دعواشون شد و عشقم با عصبانیت رفت هر چقد دنبالش دویدم بهش نرسیدم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات و گرفتاریهایی دارید، و باید سعی و تلاش بیشتری کنید تا بتوانید آنها را حل و فصل کنید و به موفقیت برسید.

 79. راحلراحلsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر عموم دستمو گرفته تعبیرش چیه ؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزهای بسیار خوبی پیش رویتان است و اگر کمی تلاش کوشش تان را بیشتر کنید به موفقیت و خوشبختی خواهید رسید.

 80. Yasaman11Yasaman11says:

  سلام خواب دیدم یکی از پسر فامیلامون که همو دوست داریم اومده بود خونمون و ازم خواست بهش یه چیزی بدم که یادم نمیاد اون چیه.وقتی که میخواست ازم ببرتش از مچ دستم تا انگشتامو اروم و با لبخند لمس کرد بعد بردش (تا حالا حتی به هم دست هم ندادیم) لطفا تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شادی و شادمانی را احساس می کنید که به شکل آشنایی با فرد جدید در زندگی شما بوجود می‌آیند.

 81. khadijekhadijesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم کنارهمکارم هستم که مجرده باهم داشتیم کارمیکردیم و به هم کاریاد میدادیم که یهو برگشت و به من گفت توزندگی منی تو خواب اصلا حس خاصی به این حرفش نداشتم وانگاربرام عادی بود بعدمن انگشتاشو گرفتم دستم که اون گف این جوری نه وقشنگ دستموگرفت وانگشتاشولای انگشتام گذاشت میشه تعبیرش رو برام بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگي عاطفي تو تحول تازه‌اي به وجود مي‌آيد كه در نهايت خوب خواهد بود.

 82. khadijekhadijesays:

  سلام خسته نباشید من بازم خواب اون همکارمودیدم مااصن محل کارمون باهم رابطه خاصی نداریم و هرازگاهی باهم کارمیکنیم دیشب خواب دیدم تومحل کاریم که دم عیده و من میخواستم برم خونه که گف ازاین کارتا بردار من میخواستم ببینم کدوم خوبه که گف سومی رو بردار شمردم به سومی که رسیدم برداشتم روش نوشته بود دوست دارم این خوابا داره اذیتم میکنه آخه هرشب به یه شکل دیگه میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو فرد مغروری هستی و این غرور بعضی اوقات دست و پا گیر می‌شود. بهتر است این‌بار تو قدم پیش بگذاری و موضوع را حل و فصل کنی.

 83. سمانهسمانهsays:

  سلام من‌ خواب دیدم دارم با عشقم میرم تهران و یه ماشین لوکس داره یهو دستای همو گرفتیم من دستاشو بوسیدم اون دستامو تا نزدیکی لباش برد و فقط بویید. اما دستامو نزدیک خودش نگه داشت و فشار داد و چشماشو بست بعد گفت من بخاطر تو اومدم این راهو اما نگاهش خیلی سرد بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به مقصود خودت نمی رسی.مگر با خدا باشی. حاجات تو زمانی برآورده می شوند که نماز حاجات بخوانی. تو باید خوبی خودت را به همگان ثابت کنی.

 84. مهریمهریsays:

  سلام من خواب دیدم تو کاشین عموم بودم که خیلی سرعت میرفت من خیلی ترسیدم نفسم از استرس شدید اختلال افتاده بود مثل نفس تنگی کسی که دوستش دارم و باهام قهره دیدم تو خواب دستم و محکم گرفت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مدتی است سرگردان و پریشان و ناآرام هستید. نگران نباشید بزودی برطرف خواهد شد.

 85. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز صبح خواب دیدم صدای گریه میاد وقتی نگاه کردم جلو در خونمون ی چیزی رو‌میبردن خونه پسر خالم و همه گریه میکردن وقتی پرسیدم گفتن پسر خالم تصادف کرده فوت شده تو خواب از شدت ناراحتی دلم فشرده میشد و‌گریه میکردم ب خواهرم گفتم‌اینجور شده خواهرم گفت من الان باهاش صحبت کردم گفت حالم‌خوبه وقتی رفتم نگاه کردم فهمیدم اشتباه کردن پسر خالم زنده اس دیروز ظهر باز خواب‌ دیدم مامانم ک‌تازگیا فوت شده زنده اس و ی پاکت نامه‌ک‌توش دوتا500تومنی و‌کلیده بهم داد تو خواب ناراحت بودم ونگران ب خودم میگفتم‌خدا کنه حالا ک اومده دیگه نره ممنون میشم تعبیر این دوخواب رو‌واسم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد.

 86. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشید من در خواب دیدم که کسی که دوستش دارم رو جایی دیدم و اون شخص میاد پیش من میشینه و محکم دست منو میگیره و صحبت میکنیم (البته اون شخص در واقعیت نمیدونه که من دوستش دارم و نمیدونم که کسی رو دوست داره یانه) میشه تعبیرش رو بگید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما شخصی هستید که همه شما را دوست دارند و محبوب همه هستید بهتر است کمی دقت کنید چرا که افراد حسودی در اطرافتان وجود دارند که به دنبال ضربه زدن به شما هستند.

 87. حنانهحنانهsays:

  حنانه۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - ۲۲:۱۲:۲۹ سلام خسته نباشید من خواب دیدم ی دختر خیلی خوشگل دستامو گرفت منو برد باخودش ی جایی ک انگار پایینش دره بود دستمو محکم گرفت هردو رفتیم طرف دره ولی اصلا نیوفتادیم تو دره چند بارهم رفتیم و اومدیم اصلا نیوفتادیم تو دره چیزی هم زیر پامون نبود ولی وقتی میرفتیم نمیوفتادیم پایین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دختر زیبا در رویای شما به نشانه ی پیدا کردن دوستی جدید و مهربان برای شماست

 88. امینامینsays:

  سلام و خسته نباشید دیشب خواب دیدم با دختری که خیلی دوسش دارم و عاشقش هستم و اونم قبلا منو دوست داشت ولی متاسفانه بعلت اینکه اختلاف سنی مون یکم زیاده، خانوادش مخالفت کردند و گوشیش رو گرفتند و خلاصه تحت فشارش قرار دادند مثلا یا خانواده یا اون پسره(من)، و الان نسبت بهم میگه سرد شده و احساس خاصی نداره، دیشب خواب دیدم که در یک جاده آسفالت بسیار زیبا که انگار تازه ساختنش، فقط من و معشوقم دوتایی داریم با هم میریم، دست همو گرفتیم و راه میریم و معشوقم بسیار خوشحاله و شاده و میخنده و میگه وای چقدر من خوشحالم و من هم از خوشحالی اون خوشحال بودم و جاده روبروی ما بی انتها بود و بن بست یا حتی پیچ و خمی نداشت و در حمین حین قدم زدن با هم و شاد بودن بیدار شدم و امروز حس خیلی خوبی دارم. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید انشالله که خیره و ما مثل قبل که همو اینقدر دوست داشتیم به هم برسیم و خانوادش کوتاه بیان بخاطر بهانه سن با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام فرزندم متاسفانه این رویا به علامت پیش آمد اتفاقاتی ناراحت کننده برای هر دوی شماست که باعث غمگینی و رنج شما می شود سعی کنید از این ماجرا کمی فاصله بگیرید

 89. علیعلیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم معشوقم ناراحت در حال رفتن است به دنبالش دویدم وقتی بهش رسیدم او خجالتی دستشو دراز کرد و من دستشو گرفتم و بوسع بر دستش زدم میشع بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن بر دستان معشوقتان در حالیکه ناراحت بوده است بیانگر دلخوشی امیدواری و ایامی شاد و سلامت برای ایشان است

 90. TannazTannazsays:

  تو خواب دیدم که با دوس پسر قبلیم که کات کردیم قهرم و بهم توجهی نمیکنیم ولی دست همو گرفتیم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ‏‎‏‎به زودی در زندگیتان خوشبختی و آسایشی که همیشه می خواستید می رسید و زندگی خوب و خوشی را خواهید داشت و همه چیز روبراه خواهد شد.

 91. شایناشایناsays:

  سلام من خواب دیدم که با کیی که دوسشدارم و از هم دوریم و رابطه ای نداریم دست همو گرفتیم و از یه کوه بلند رد شدیدبه جای روشنی رفتیم میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما کارهای زیادی پیش رو دارید, پس باید ابتدا آهسته و پیوسته حرکت کنید تا در روزهای آینده به مقصود برسید.

 92. تارانتارانsays:

  من خواب دیدم که شوهر خالم ک تازه ازدواج کردن دست منو گرفته داره چیزی رو بهم نشون میده و من تو همین خواب جلوی پسر خالم بی حجاب بودم که خیلی از این وضعیتام ناراحت بودم میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک هشدار برای شماست و ممکن است اشتباهی از شما سر بزند که سبب تحقیر یا خجالت شما در بین اعضای خانواده و یا اقوام شود پس محتاط و هوشیارانه عمل کنید تا خدای ناکرده غفلت نکنید

 93. رهارهاsays:

  سلام خسته نباشید.خواب دیدم تو کوچه بودم و هوا تاریک بود.آقایی از آشناها هم تو کوچه بود ک یهو بی هوا دست منو گرفتن.منم با غیظ نگاش کردم و دستامو کشیدم.ایشونم کلی معذرت خواهی کرد و گفت واقعا قصد بدی نداشتم فکری بدی نکنید و واقعا تو خواب از این کارش ناراحت بود مثه اینکه ناخواسته این کارو کرده باشه.ممنون میشم تعبیرش رو بم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات سختی برای تان رخ خواهد داد که به تنهایی قادر به حل آنها نخواهید بود و نیاز به یک همراه وارد نیاز دارید اما نمیتوانید اورا بیابید و کمی کلافه شده اید

 94. MaryamMaryamsays:

  سلام، وقت بخیر. من خواب دیدم که از یه سری آدم داشتم فرار میکردم. توی راه پسری رو که ازش خوشم میاد رو دیدم که کنار یه دختر که به نظرم خواهرش میومد وایستاده بود، من همین طور که میدوییدم دستشو از مچ گرفتم و دنبال خودم کشیدمش، خیلی سبک بود و راحت دنبالم میومد. خوابم تعبیر داره؟ میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معناست که در زندگیتان یک تصمیم اشتباه موجب می شود برای مدتی گوشه گیر و یا حتی افسرده شوید

 95. imyaimyasays:

  سلام‌وقتتون بخیر .. من دیشب‌ خواب دیدم کسی که بهش علاقه دارم (نمیدونم این علاقه دوطرفست یا نه ) داریم باهم قدم میزنیم و اون دستمو میگیره هر مانعی هم میاد جلو راهمون دستمو ول میکنه و بعد دوباره دستمو میگیره خیلی حس خوبی داشتم تو خواب !میشه تعبیر این خوابو بگید!؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این به علامت سست عنصری و بی تعهد بودن فرد مورد نظر است و یقین بدانید برای زندگی نمیتوان روی این شخص حساب باز کرد

 96. FriFrisays:

  سلام من خواب دیدم با پسری که دوستش دارم (البته خودش چیزی نمیدونه از حسم)به گردش به شهر دیگه میریم اونم موهاشو کوتاه کرده بود و مرتب حالت داده بود بهش گفتم چرا کوتاه کردی موهای خودت بیشتر بهت میومد بعد یکجا نشسته بودم بهش گفتم نمیتونم بلند شم که گفت پاشو من کمکت میکنم بعد دستمو گرفت و بلندم کرد دستهاش نرم بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه شما به این فرد اعتراض کرده اید بیانگر پیش امدن یک بحث جزیی میان شماست که البته بزودی رفع خواهد شد

 97. هادی اکبریهادی اکبریsays:

  سلام . من خواب دیدم روی پشت بام یک ساختمان بلند دختری از فامیل که دوستش دارم و بهش نگفتم توی یه قفس بزرگ بود. جلو می رم و دستش رو محکم می گیرم اونم محکم می گیره و بعد خواب تمام میشه. میشه تعبیرش رو بگید ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق

 98. TannazTannazsays:

  سلام من تو خوابم عکس دوس پسرم که الان از هم جدا شدیم رو دیدم که دوتا ساعت دستشه یکی ساعت خودش و یکی ساعتی ک من براش خریدم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

 99. NegarNegarsays:

  سلام.خیلی خیلی ممنون میشم که تعبیرخواب بنده رو زودتر بگید چون حسابی فکرم رو مشغول کرده. من خواب دیدم یکی از لوازم شخصی من(حوله) روی چوب رختی ست ولی این چوب رختی خیلی بالا بود و روی دیوار نصب شده بود و من قدم نمیرسید که برش دارم یکی دو مرد کنار من بودن ازشون درخواست کردم که حوله منو بدن ولی قبول نکردن.یک هو کسی که بهش علاقه دارم(ولی نمی دونم اونم به من علاقه داره یا نه) رو دیدم و ازش خواستم حوله منو بده و قبول کرد و تمام تلاششو کرد و حوله منو گرفت و داد دستم ،بعد نمی دونم چی شد که دست همو محکم گرفتیم ولی من هرچی باهاش حرف میزدم اخم کرده بود و چیزی نمیگفت بجاش دست منو محکم تر میگرفت و من خیلی حس خوبی داشتم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستانت در نقش مشاور خوب و باتجربه ایفای نقش می کند و بسیار مفید و موثر است و به تو كمك می كند.

 100. عقیلعقیلsays:

  معشوقه ام که الان با کسی ازدواج کرده را در خواب دیدم دستمو گرفت و فشار داد. تعبیرشو لطف میکنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسی خبرهایی را به شما خواهد رساند که موجب تعجب فراوان تان خواهد شد و شاید دست و پایتان را گم کنید اما تسلط به خودتان در این موقعیت بهترین کار می‌تواند باشد.

 101. مینامیناsays:

  سلام من خواب پسری رو دیدم ک قبلا خیلی همدیگه رو دوست داشتیم ولی با ناراحتی از هم جدا شدیم و اون از سر لجبازی جلوی چشم من رفت با یک دختر دیگه حالا من توی خوابم دیدم ک انگار یه پسر دیگه واسم مشکل ایجاد کرده بود و باعث ناراحتیم شده بود و از قضا اونم ک قبلا همدیگه رو دوست داشتیمم اونجا بود و من اسمش رو صدا کردم و ازش کمک خواستم با نگرانی سمت من اومد و موقعی ک اومد سمتم دستش رو محکم گرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به علامت این است که معشوق سابق شما در حق دختری که هم اکنون با ایشان رابطه دارد خیانت و یا بی وفایی کرده است متارکه شما دو نفر بدون شک به منفعتتان بوده

 102. مریممریمsays:

  سلام من تازگیا با ینفر آشنا شدم و بهش علاقه دارم و فکر میکنم ایشون هم بمن علاقه دارن من تویه یه هفته به هر طریقی که شده خواب ایشونو میدیدم بهم دست نمیزد اما حرفاش مثل آدمی بود که یه حرف تو دلشه و خجالت میکشه اما من دیروز خواب دیدم بهم میگه دوستم داره و دست چپع منو گرفته و منم دستع راستشو گرفتم. میتونید بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این یک احتیاط برای شماست و باید در این رابطه چنان چه وارد شده اید با هوشیاری باشد تا خدای ناکرده منتهی به گناه و یا رفتاری اشتباه نشود که عاقبت آن دادن تاوان است

 103. BanooBanoosays:

  باسلام. ببخشید من چند روز قبل صبح خواب دیدم با خانواده و اقوام رفتیم طبیعت، اونجا کسی که دوستش دارم (هردو همو دوست داریم) رو دیدم و به خواهرام نشون دادم.ایشون توی خوابم هم به بچه های کوچیک خیلی اهمیت میدادن. باهم کنار جوی اب نشستیم و دست همو گرفتیم، و سرمو روی شونشون گذاشتن .توی خوابمم خیلی خوشحال بودیم. امروز صبح دوباره خوابشون رو دیدم ، توی خیابون باهم راه میرفتیم و دستمو محکم گرفته بودن ، یه جا نشستیم و یه دختری اومد کنارشون نشست حس ناخوشایندی به اون دختر بهم دست داد. ولی کسی که دوستش دارم همچنان دستمو گرفته بود و حواسش به من بود . ممنون میشم درباره تعبیر خوابم راهنمایی کنین. من خوابایی که میبینم وقتی بیدار میشم یادم نمیمونه.ولی این دوتا خوابمو خیلی روشن و واضح یادمه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این نشانه است که در اینده فردی دلسوز و وفادار وارد زندگی تان می شود به ایشان تکیه کرده و در کنار او احساس آرامش خواهید داشت

 104. minarozminarozsays:

  سلام‌ من دیشب خواب دیدم با یه پسری که نمیشناختم دست تو دست دارم تو خیابون راه میرم ،دستام و محکم گرفته بود و خیلی خوشحال بودم خیلی حس خوبی داشتم خیلی خیلی خوب بود،بعد رسیدیم کنار تاکسیا که سوار شیم بریم یه شهر دیگه که قبلا اونجا دانشجو بودم، دستمو زود برای اینکه کسی و یه وقتی آشنا نبینه ول کرد و بعد سوار ماشین شدم،تعبیرش چی میتونه باشه؟خیلی خواب خوبی بود خیلی حس خوبی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات آرامش بخش و خوبی را در زمینه ی عشق بزودی تجربه خواهید کرد

 105. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم مردی که بهش علاقه دارم سعی میکنه دستام رو بگیره و توی دستاش بذاره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنی ست که روز به روز مهر شما در قلب این مرد بیشتر می شود و این رویا نماد عشق است

 106. مریممریمsays:

  ببخشید من باهاش وارده رابطه نشدم هنوز که مثلا دوس پسرم بشه ینی تعبیرع خوابم اینه واردع رابطه میشم؟البته هنوزم خواب های عاشقانه قشنگی با ایشون میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبرتان باعث شد مژدگانی دولت به شما بدهند و جور و جفا را از شما دور کنند.

 107. nafas.a.mnafas.a.msays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که : کسی که خیلی خیلی دوسش دارم و اون هم منو دوست داره (علاقمون دو طرفس) داشتیم باهم راه میرفتیم دوتا دستامو محکم محکم فشار داد و تا اخر مسیر رفتیم و میخندیدیم .لطفا تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه ی خنده ی زیاد شما دو نفر در این رویا معنای چندان خوبی ندارد ، اگر در این روزها به شما دو نفر ناراحتی وارد شد نگران نباشید چون تعبیر همین رویاست و بزودی نیز رفع می شود

 108. ماهور نظریماهور نظریsays:

  سلام من در خواب دیدم مشکلی که در واقعیت توی زندگیم وجود داره حل شده و درواقع دعام اجابت شده و روبه قبله سجده شکر به جا میارم و همش ازخدا سپاسگزاری میکنم بابتش. لطفا تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی بزرگ _ دوستان شفیق _ دختر یا پسر مطلوب

 109. عباس فضلیعباس فضلیsays:

  سلام من حدودا یه ماه خانمم ازم جدا شده بطور کامل طلاق گرفته شناسنامشم عوض کرده اسم منم توش نیست علاقه شدیدی بهش دارم امشب خواب دیدم تو خیابون دیدمش با چادر بود صداش کردم اومد گفت مامانم ندونه گفتم دستاتو بده گفت نامحرمیمم ولی بازم دوتا دستشو گزاشت تو دستم ارش خواستم برگرده گفت نمیشع عباس من تموم کردم شناسنامم عوض کرد گریه کردم التماسش کردم گفت دوست دارم ولی نمیشه دیگه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

 110. nafasnafassays:

  سلام دیشب خواب کسی که دوسش دارم رو دیدم.(هم جنسمه) تو خونشون بودم،روی مبل نشسته بودم ولی کسی از خونشون پیشم ننشست،من بی صدا رفتم که ببینم داخل اتاقه یا نه؟؟ بعد اومد پیشم ... و گوشیمو چک کردم،دیدم تو اینستاگرام پستامو لایک کرده..!!! یعنی چی؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لایک کردن پست در شبکه های اجتماعی به گفته معبران امروزی بیانگر بیشتر شدن محبوبیت شما در بین اطرافیانتان است

 111. احمداحمدsays:

  خواب عشقم و دیدم که با دختر عمه ی من بود شب بود به عشقم گفتم اجازه بده برسونمت خونه اما عشقم خیلی ناراحت شد نمیخوام دیگه مزاحم بشی چیزای دیگه ای گفت که من یادم نیست. توی خواب دو تامون خیلی گریه میکردیم. یه حرفهایی دختر عمه ی من بهش گفته بود که من نمیدونم چی بود فکر کنم حال عشقمو از دختر عمه خودم پرسیدم و اونم رفته بوده گفته ،من به دختر عمه خودم گفتم چرا بهش گفتی مگه من بهت نگفتم بین خودمون باشه در آخر به عشقم گفتم برای آخرین دیدار بزار بغلت کنم اجازه نداد بهم دست دادیم ازش جدا شدم رفتم خونه خودم پیش همسرم (من قبل اینکه متاهل بشم از یه دختری خیلی خوشم میومد اما عشق یکطرفه بود) خواهش میکنم خواب مرا تعبیر کنید

 112. maryammaryamsays:

  سلام .تو خواب کسی که دوسش دارم رو دیدم که شال زرد سرش کرده بود و اونبار هم دیدم که شلوار زرد خط خطی پوشیده .تعبیر اینا چی هست؟لطفا جواب بدید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شال زرد به علامت بیماری های خفیف و البته آزار دهنده است ولی موردی نیست که بتواند شما را نگران کند انشااله که خیر است ، صدقه فراموش نشود

 113. DaryaDaryasays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم رو گردنشو میبوسم اونم همزمان گردنمو میبوسه تعبیرش چیه ممنون میشم ♡♡

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی و طی کردن روزهای خوش و پر از خاطره برای یکی از شماست

 114. احمداحمدsays:

  سلام خواب دختری که فامیلمه ،که قبلا بهش علاقه داشتم و دیدم که با دختر عمه ی من بود شب بود بهش گفتم اجازه بده برسونمت خونه اما اون خیلی ناراحت شد گفت دیگه نمیخوام مزاحم بشی خیلی گریه میکرد با حالت گریه چیزای دیگه ای گفت که من یادم نیست. توی خواب منم خیلی گریه میکردم. یه حرفهایی دختر عمه ی من بهش گفته بود که من نمیدونم چی بود فکر کنم حال اون دختری که بهش علاقه داشتم رو از دختر عمه خودم پرسیدم و اونم رفته بود گفته بود ،من به دختر عمه خودم گفتم چرا بهش گفتی مگه من بهت نگفتم بین خودمون باشه در آخر به اون دختره گفتم برای آخرین دیدار بزار بغلت کنم اجازه نداد در آخر به همدیگه دست دادیم و خداحافظی کردیم سپس رفتم خونه خودم پیش همسرم (من قبل اینکه متاهل بشم از یه دختری خیلی خوشم میومد اما عشق یکطرفه بود) خواهش میکنم خواب مرا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی خوشبختی و لذت های فراوانی ست که دیر یا زود نصیب دختری می شود که قبلا به او علاقمند بوده اید

 115. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم مردی با که دوستش دارم داریم از پله ها بالامیریم و من پشت ایشونم.بعدش یه دفعه برای جلب توجه و شوخی خودشون رو میخوان روی من بندازن که من کتف راستشون رو میگیرم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اقبال شما هرچه در زندگی جلوتر می روید بلندتر و به روشنی بیشتری دست یافته و خوشبخت تر خواهید بود.

 116. صبا رادصبا رادsays:

  خواب دیدم کسی که دوستش دارم رو در یک مجلس غریبه میبینم البته ایشون از علاقه بنده خبر ندارند...باهم روبه رو شدیم برای سلام دستشو به سمتم دراز کرد منم باهاش دست دادم و خیلی عادی ازشون گذشتم اما یه لحظمه برگشتم طرفشون دیدم دستش هنوز درازه خندیدم گفتم دوباره دست بدم؟برای تایید سرشون رو بالا پایین کردند دوباره بهشون دست دادم مثل این بود که داری قول میدی به کسی...تعبیر این خواب چی هست؟؟؟خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   متاسفانه لبخند و یا رضایتی که در این رویا در این شخص مشاهده کرده اید به رنج و بلا تبدیل می شود و ممکن است مدتی را گرفتار شوند

 117. صبا رادصبا رادsays:

  سلام ببخشید من دوباره خوابم رو واضح تر میگم .خواب دیدم که با خانواده ام به یه جایی دعوت شدیم مثل عروسی یه خانه روستایی بود نمیدونستم کجاست ...اونجا شخصی رو که بهشون علاقه مندم دیدم که ایشون از علاقه من خبر ندارند ...انتظار دیدنشون رو نداشتم ...حتی قصد احوال پرسی هم نداشتم که یهو دیدم به قصد سلام دستشون رو دراز کردند حرفی هم نمیزدند من بهشون دست دادم و عادی ازشون گذشتم ...ولی بعدش یهو برگشتم دیدم دستشون هنوز درازه با لبخند گفتم دوباره دست بدم سرشون رو بالا پایین کردند منم دوباره دست دادم اما اینبار محکم تر ...حدود یک هفته بعدشم خواب پدرشونو دیدم از اقوام هستن.. نمیدونم کجا بودیم یهو ایشونو دیدم...گویا داشتم به بقیه گل میدادم بهشون گفتم به شما گل دادم گفتن که نه اومدم برم گل بیارم گفتند که بیا میخام یه چیزی بهت بگم رفتن تویه اتاق دیگه منم داشتم میرفتم که یهو از خواب بیدار شدم موقع اذان صبح بود...راستی پدرشون توی خوابم انگار ناراحت بودن اینجور حسی داشتم ... ببخشید وقتتونو میگیرم این دوتا خواب به هم ربطی داره؟تعبیراشون چیه ؟چندجا هم توی سایتا گشتم اما نتوستم متوجه بشم معنی خوابم چیه...خیلی ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نتیجه رسیدن موضوع

 118. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دختری رو دیدم که قبلا بهش علاقه داشتم و قسمت نشد که باهم زندگی کنیم اما الان من متاهل هستم من در خواب دیدم که دختر مورد علاقه من دستشو دراز کرد و منم بهش دست دادم بعد یهویی لب منو بوسید منم اونو بغل گرفتم و لبشو بوسیدم ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از ضرر و زیانی که ممکن است عاید شما شود جان سالم به در می برید. مورد حمایت قرار می گیرید. جای هیچ نگرانی نیست.

 119. nafasnafassays:

  دیشب خواب دیدم که : عکس پروفایل غمگین گزاشته بودم که نوشته بودم حالم خوب نیست. و وقتی کسی که دوستش دارم دیدتش بهم پیام داد:سلام عزیزم چرا حالت خوب نیست چی شده . و چنتا پیام داد،نگرانم شد و موندیدم چت کردیم. (ما خیلی زیاد باهم چت نمیکنیم،هم جنسمه و دوستم داره )

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بايد انگيزه و حوصله براي دست زدن به كارهاي جديد داشته باشي. مدتي به خودت برس تا روبراه شوي و خستگي را از تنت دور كن.

 120. FatemehFatemehsays:

  سلام.خسته نباشی خواب دیدیم هم دانشگاهیم ک دوسش دارم (از حس اون هیچ خبری ندارم)تووی اتاقم دارز کشیده و منم میرم پیشش دراز میکشم درحالی ک دستش مشت بود دستشو باز میکنم و دست تووی دست ی حس امن و ارامش داشتم و شک داشتم ک اون هم همین حسو داره یانه بعدش از چشاش فهمیدم ک اونم خوشحاله و من خیلی خوشحال بودم ک اون مشتشو باز کرد و دستمو گرفت...بعدش نشست منم خیلی هیجان زده بودم ک ما باهمیم اون بهم گفت ک احساس میکنه ک من برای اولین بار عاشق شدم تا خواستم بگم بله از خواب بیدار شدم وقتی از خواب بیدار شدم خیلی خوشحال بودم بنظرتون تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم خوشحالی کردن در این رویا آن هم دو نفری اصلا خوب نیست و خدای ناکرده می تواند رنجی ناگهانی را به شما وارد کند حتما مختصر صدقه ای پرداخت نمایید و 100 صلوات ذکر کنید

 121. شیماشیماsays:

  سلام وقتتون بخیر.من دیشب خواب دیدم که در یک مهمانی شلوغ هستیم و موقع غذا خوردن پسرعموم(متاهل و دارای فرزند هستن و هیچ حس خاصی جز خواهربرادری بینمون نیست) دستمو گرفت و گفت بیا پیش ما بشین و گرمای دستشو حس کردم. آیا تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر روابط شما با ایشان همانند خواهر و برادر باشد تعبیر بدی ندارد و خیر است و هیچ معنایی به جز آرامش و رضایت برای هر دوی شما ندارد

 122. nafasnafassays:

  سلام من خواب دیدم کسی که به او علاقه ی فراوانی دارم درکنارم هست و دوباره میتوانم اورا ببینم و در جایی که همیشه مینشست هستش. من اونو دیدم و خندیدم ...!! (من نمیدونم سال بعدی پیشم هست یانه؟ اگه نباشه دیگه هیچوقت نمیبینمش!! ولی تو خواب دیدمش.)لطفا تعبیرش کنید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه او را خوشحال و خندان دیده اید خوب نیست و ممکن است پاره ای از مشکلات یا گرفتاری های تازه او را بیازارد و موجب غم و ناراحتی ایشان شود

 123. mahsamahsasays:

  سلام من خواب ديدم داشتم يه جايي با كسي كه دوسش دارم راه ميرفتم دستمو گرفته بود اما چهره هامون معلوم نبود ولي انگار ميدونستم اون منم و اون يكي كسي كه دوسش دارم دستاي اونم سرد بود ..باتشكر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشخص نبودن چهره در این رویا به این موضوع اشاره دارد که اتفاقاتی عجیب و البته هیجان انگیر برایتان در زندگی آینده خواهد افتاد

 124. رویارویاsays:

  با سلام و خسته نباشید.شانزدهم ماه بعد از روشن شدن هوا.خواب دیدم در حال رانندگی ام و دست یه نفری که اشناهست اما علاقه ای بینمان نیست ودر عالم بیداری قبلا دو سه بار برای انجام کاری رفته بودم سراغش ،بخوابم اومد و من دستشو لمس کردم و ابرازاببعد علاقه کردم بعد بمن گفت من نامزد دارم. من خودم نه ماهه که عشقم ازم جدا شده و بهش خیلی فکر میکنم ممکنه این خواب به اون مربوط باشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی بیانگر روزهای شیرین و بسیار لذت بخش برای فردی است که دست شما را لمس کرده و در واقع تعبیر این خواب به این فرد باز میگردد

 125. رهارهاsays:

  سلام، خواب دیدم جایی نشسته بودیم و صحبت ،،، بعدش پدر دوستم از پشت دستش رو گذاشت روی وسط دوتا شانه هام،، من ایشون رو توی بیداری ندیدم توی خواب هم ندیدم،، ولی کاملا گذاشتن پنجه دستشون رو روی پشتم حس کردم، به گمانم حس خوبی داشتم یا تعجب،، بعد ایشون رد شدن،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید به خانواده و دوستانت وقت بیشتری بدهی و بیشتر به آنها توجه کنی. به حرف‌های آنان به دقت گوش بده و تا جایی که می‌توانی به آنها کمک کن.

 126. nafasnafassays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم مهمونی داشتیم و عمه ام رو دیدم که اومد و بهش گفتم مریم(دوستم) میاد امروز؟؟ گفت نه حالش بده. بعد از کمی یه ماشین اومد و یه مردی ازش پیاده شد ،مردی هیکلی بود و عینک افتابی زده بود ، پیاده ک شد ب من گفت من شوهر مریمم (من نمیدونستم ک شوهرشه) و گفت ک نمیاد رفت داخل سالن..بعد از کمی هم دوباره یه ماشین اومد و مریم ازش پیاده شد ،مریم هم عینک زده بود و وقتی پیاده شد رفتم پیشش ،قیافش انگار خیلی نگران بود و صورتش زرد بود و بهم گفت: اون کجاست؟؟ اومد؟؟(منظورش شوهرشه) گفتم:اره اومد و گفت من شوهر مریمم گفت:جدی؟؟دیگه چی؟ گفتم:اره ،دیگه چیزی نگف. و بعد ک خواست نزدیک در سالن بشه ،باصدای بلندی گفتم: راستی،گفت مریم حالش بده. نمیاد. و بعدش که دیگه رفتن داخل من ندیدمشون وقتی ک من تو حیاط بودم دوتاشون اومدن بیرون دست ب دست و دیدمشون. لطفا هرچه زودتر تعبیرش کنید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، اینکه شما در این رویا مدام از دیگران شنیده اید که حال مریم بد است و یا ناخوش است خوب نیست و به علامت بیماری روحی است که ممکن است به سراغ این فرد بیاید یا بخاطر موضوعی غمگین شوند

 127. مهتامهتاsays:

  سلام، من خواب دیدم با خواهرم و پسری که دوسش دارم رفتیم سفر، پسره خیلی باهام معمولی برخورد می کرد و فقط مثل دوست معمولی بودیم منم اصلا نمیدونستم چجوری بهش بفهمونم که بهش علاقه مندم، تا اینکه گرفتنمون و زنگ زدن به بابای ما منم خیلی ناراحت بودم و گریه می کردم یه دفعه پسره دستمو گرفت و بغلم کرد گفت ناراحت نباش، تو همون لحظه احساس ناراحتی من تو خواب کامل عوض شد دیگه اصلا احساس بدی نداشتم، خیلی خوشحال بودم و خیلی هم تعجب کرده بودم از اینکه بهم ابراز علاقه کرده بود. همون موقع هم با اینکه کیلومترها از خونمون دور بودیم و کلا یه شهر دیگه رفته بودیم ولی وقتی سرمو بلند کردم دیدم سر کوچمونیم و میتونیم راحت بریم خونه، بعد دیگه بیدار شدم دقیقا همون موقع هم اذان صبح بود، میشه لطفا تعبیرشو بگید، خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای شرایط کنونی به فکر تحول باشید

 128. nafasnafassays:

  سلام،دیشب خواب یکی از استادامو دیدم. که تو کلاس سر صندلی نشسته بود و یه مانتو ابی مخملی پوشیده بود بعد با دوستم میگفت و میخندید و سوال ریاضی پرسید که مال کلاس ما نیست(یعنی مال کلاسای بالاتره دبیرستان و..) بعد ب دوستم گفت: خواهرت اینو بلده. من گفتم:خانم من،، با لحن ارومی گفت ساکت ،بزار موسوی حرف بزنه نگام کرد و و خندید ( چون میدونه ریاضیم ضعیفه) بعد گفتم: خواهر من فاطمه هم بلده. گفت:اره خواهر تو خیلی بلده زرنگ ترین کلاس نهم بود.(خواهرمن ریاضیش خوب بود) و بعد کیفشو گرفت دستش و از کلاس رفت بیرون و من خواستم برم باهاش حرف بزنم و دیگه نرفتم. (من و اون خیلی باهم خوبیم و اون خیلی دوستم داره و منم دوستش دارم و صمیمیم و خودش استاد ادبیاتمونه نه ریاضی و بااون دوستم هم رابطه ای نداره)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات و گرفتاریهایی در کمین شما نشسته اند. مراقب باشید که غافلگیر نشوید. در هر کاری که تصمیم به انجام آن دارید مواظب باشید.

 129. مینامیناsays:

  با سلام خواب دیدم پسری ک دوستش داشتم و قبلا با هم بودیم و خیلی وقته ک از هم جداشدیم رو توی خواب من دستش رو گرفتم حس خوبی داشت شاید ی جور دلتنگی ولی شرایط توی خوابم جوری بود ک انگار نمیشد زیاد دستش رو بگیرم انگار میترسیدم کسی ببینه اونم شاید همین ترس رو داشت چون دست منو ول میکرد ولی باز انگار من دوست داشتم دستش رو بگیرم!!!میشه بگید تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند

 130. ساراساراsays:

  سلام من دارم از همسرم جدا میشم یکساله ندیدمش دیشب خواب دیدم داشتم بهش میگفتم بیا اشتی کنیم دستش گرفتم اونم دستم گرفت چون تو واقعیت هیچوقت دست من نمیگرفت میخواستم تعبیرش بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده ای پریشان و پر از مشکل در انتظار این شخص است ممکن است تاوان بعضی از اعمال زشت خود را در همین دنیا پس بدهند

 131. ساراساراsays:

  سلام ممنون که جوابم دادین من دارم از همسرم جدا میشم, بازم خواب دیدم توی خونه ای که باهمسرم زندگی میکردیم بویم و یکی از اتاق خوابا اتیش گرفته بود و همسرم ازم کمک میخواست منم زنگ زدم اتش نشانی بعد من محکم بغل کرده بود بهم گفت برو نمیخوام اسیب ببینی ولی من نرفتم کنارش موندم با اینکه شعله های اتیش خیلی زیاد بود ولی خونمون سالم مونده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گفتگو - بازگو شدن ناگفته ها

 132. nafasnafassays:

  خواب دیدم دوستم که خیلی دوستش دارم ،داشتیم باهم چت میکردیم بعد من قهر کردم بهش حرفایی زد لج کردم . و گفتم دیگه همیشه اینجوری رفتار میکنم. گفت هرجور میلته عزیزم و بی تفاوت بود.....

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی مسائلی پیش می‌آید که تو را به شدت عصبانی خواهد کرد

 133. AzamAzamsays:

  نزدیک صبح بود ،خواب دیدم یجای که نمیدونم کجا بود یادم نمونده اما فضای کاری بود یهو یه آقا جوون و خوشرو و خندون که انگار در زمینه کار داشتم باهاش صحبت میکردم دست همو گرفتیم و مقداری خیلی کم فشردیم و حس خوبی داشتم و خنده رو لب داشتیم و مشغول صحبت معمولی بودیم اما یهو تموم شد و نفهمیدم دیگه آخرش چی شد بیدار شدم ولی حس خوبی داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتياج داري كه افق‌هاي زندگي عاطفي خود را توسعه دهي. بايد با افراد جديد آشنا شد و از آنها آموخت

 134. بابکبابکsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دستِ کسی که خیلی دوسش دارمو و اونم منو دوس داره گرفتمو و کل شهر رو با هم قدم میزدیم و بر خلاف خجالتی بودن هر دومون توی واقعیت توی خواب اصلا خجالت نمیکشیدیم و مردمم نگاهمون میکردن میخواستم بدونم تعبیر این چیه مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به گذشته نباید بیش از اندازه بها داد. نباید اجازه داد که حوادث گذشته، زندگی حال و آینده تو را تحت تاثیر قرار دهد

 135. nafasnafassays:

  خواب دوستمو دیدم که سر یه صندلی نشسته بود و اصلا حال خوبی نداشت ،مانتوش باز بود و انگار خیلی خیلی خسته بود و بی حال بود یهو نگاهم کرد و خندید گفت :چه عجب بوی عطرت چه قشنگه. و همه یواشکی خندیدند. تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حادثه اي بزرگ اتفاق مي افتد اما نيک فرجام است

 136. هلیاهلیاsays:

  دوبار خواب دیدم عشقم که فاصلش بامن زیاده بهم نزدیک میشه طوری که قبلا یه جای دیگه نشسته بود و نمیتونستیم همو نگاه کنیم بعدش اومد جلوم نشست فامیلامونم بودن بعد دوباره امد اومد بهم نزدیکتر شد و پیش منو مامانم نشست و همش همو نگاه میکردیم تو خواب بعدیم باز فامیلامون خونمون جمع شده بودن و خیلی ازم دور نشسته بود ولی یهو اومد و پیشم نشست طوری که بهم چسبیده بودیم و فاصله ای نداشتیم بعد من دستشو گرفتم الان هردومون همو دوست داریم ولی سرنوشت جدامون کرده و اون الان ازدواج کرده بااین وجود دوسم داره ایا ممکنه بهش برسم؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.

 137. شیداشیداsays:

  سلام من خواب دیدم که تو دانشگاه دارم با یکی از استادا حرف میزنم که یکی از پسرهای کلاس که اصلا با هم حرف هم نمیزنیم اومد که اونم سوالشو بپرسه بعد استاد حرکت کرد و ماهم دنبالش راه افتادیم وسطای راه یهو پام روی پله لغزید و وای گفتم که استاد به همون پسر گفت کمکش کن و اون هم مچ دستمو گرفتو من تونستم برم بالا بعد هم سریع من دستمو کشیدم بیرون هم اون سریع دستمو ول کرد در اخر هم زیرلب تشکر کردمو تندتر حرکت کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.

 138. مریممریمsays:

  سلام من صبح خواب دیدم کسی ک قراره چند روز دیگه باهاش عقد کنم دست همو گرفتیم تو ی جمعیتی ولی دستمون هی رها میشه باز دست همو میگیریم و این کار خیلی تکرار میشه تا خلوت میشه و اون منو بطور مدام میبوسه...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ى آن است كه چيزى به دست شما مى‌رسد.

 139. فرنازفرنازsays:

  سلام، من دختر مجردی هستم که خواب دیدم يه جایی که میز و صندلی داره مثل يه تالار، کنار يه میز با تعدادی نشستیم، که روبروم آقای مجردی نشسته که من میشناسمش ولی رابطه ای با ايشون ندارم،دست راست منو با ملایمت گرفتند طوری که گرمی دستش رو احساس میکردم و اصلا دوست نداشتم دستم رو رها کنه،ايشون هم که دستمو ول نمیکردند ولی با خودم میگفتم یکی ببينه زشت ميشه (خدمتتون عرض کنم دست گرفتنمون از روی لذت و هوی و هوس نبود) ممنون ميشم تعبیر کنید برام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

 140. nafasnafassays:

  سلام.من خواب دیدم که به کسی که دوستش دارم پیام فرستادم گفتم سلام. گفت سلام عشق من ،سلام تمام هستی من.. و حرفای عاشقانه ای میزد،ولی اون تاحالا همچین حرفایی نزده بود..لطفا هرچه زودتر تعبیرش کنید خیلی فکرم مشغوله!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که کوشش‌ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی‌شود.

 141. HosseinHosseinsays:

  باسلام.خسته نباشید بنده یه خواب دیدم که اگه تعبیر کنین خوشحال میشم خواب دیدم که کسی رو که اون و من هم دیگه رو دوست داریم دست همدیگه رو گرفتیم وخیلی خوشحالیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می‌افکند.

 142. BitaBitasays:

  سلام من حدودای صبح بود فکر کنم خواب دیدم کسی که دوستش دارم کنارم دراز کشیده و مامان بابام هم پیشمن بعد اون ادم دستم رو محکم میره بعد من هی بهش میگم که دستم رو ول کن کسی میبینه ولی اون توجهی نمیکنه . میخوام بدونم ایا تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه خوبی است همچنین بیانگر سلامتی و صلح برای شما خواهد بود.

 143. يلدايلداsays:

  كسى كه بهش علاقه دارم مادرش رو تو خواب ديدم كه اومده بود خونه ى ما چاى گرفتم بهش برداشت باهام دست داد ولى دستش خيلى زبر بود، انگار كه از نزديك زشت تَر و زمخت تَر از اون چيزى كه نشون ميده بود . بعد گفت تو فُلانى ها ( فاميليمونو گفت)آدم خوب هم پيدا ميشه ( منظورش من بودم)، در كل انگار از من خوشش اومده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید

 144. النازالنازsays:

  سلام. خواب دیدم پسری که بهش علاقه دارم و اونهم فکر میکنم بهم علاقه داره ولی هیچ ارتباطی باهم نداریم و فقط هرروز همو میبینیم و در حد یه سلام و احوال پرسی صحبت میکنیم با هم، تو خواب دستمو گرفت و گفت بیا باهم دوست باشیم و یه لبخند کوچیکی زد و با هم ، یخورده راه رفتیم البته اونجا شلوغ بود و یه تعداد ادم دیگه هم بودن که انگار دوستاش بودن . اولش یخورده خوشحال بودم ولی بعد دستمو ول کرد و خداحافظی کرد من با خودم گفتم پس چرا شمارشو نداد بهم که زنگ بزنم پس چجوری باهاش تماس بگیرم و خیلی ناراحت شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوران بسیار خوش در آینده

 145. nafasnafassays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم کسی که دوسش دارم (دوستم)اومده خونمون و اومد تو اتاقم و خیلی حرف زدیم باهم دیگه و وسایلمو نشونش دادم خودشم یه شماره ای بهم داد... و یه خواب دیگم دیدم که اومده بود عروسی دختر داییم و دختر عموم خواست ازش عکس بگیره و خودشم قبول کرد ولی من نزاشتم و دیگه عکس نگرفت.. و زیاد باهم حرف نزدیم .. من تو عروسی هی یه چیزی گم میکردم مثلا یه بار ساعتمو گم کردم .. لطفا تعبیرش کنید خیلی فکرم مشغوله. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رویای اول که نیکوست و معنی بدی ندارد اما دومی خوب نیست و برای دفع شدن بلا این دعا را صد مرتبه بخوانید لاَ اِله اِلاّ اللهُ المَلِکُ الحقُّ المُبین

 146. ناآشناناآشناsays:

  سلام . من خواب دیدم شخصی که به من علاقه داشت اومده و باهم بودیم و دست منو گرفته بود و من اون یکی دستم گذاشتم روی اون دستم.بعد پیش خودم گفتم ما که محرم هم نیستیم. ولی احساس خوبی داشتم.بعد از کمی گشت و گذار از هم جدا شدیم . و اون سوار تاکسی شد. بعدا من رفتم یه جایی که درختهای گیلاس زیادی داشت و با خواهرم مشغول چیدن گیلاسهای درشت خوش رنگ شدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشدار است این رویا نشان میدهد که شما اخیرا گناهان بزرگ را کوچک جلوه میدهید و چندباری مغلوب شیطان شده اید و باید بیشتر مراقب باشید

 147. لیلیلیلیsays:

  سلام من شوهرم سالهاست فوت شده مادرم خواب دیده که من بی سروصدا ازدواج کردم و دست اون مرد که دیگه شوهرمه رو گرفتم و پسرم هم داره نگاهمون میکنه لطفا تعبیرش رو بمن بگید خیلی از نهایت دقت و صبرتون سپاسگذارم منتظرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام بیانگر داشتن زندگی سالم و شیرین در سال های بعد برای شماست

 148. nafasnafassays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم که رفته بودم با دوستام بازار بعد یکیو که تاحالا از نزدیک ندیده بودم و دیدنش غیر ممکن بود رو دیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.

 149. bitabitasays:

  سلام ببخشید من دختر مجردی هستم دیشب خواب دیدم شخصی که دوسش و البته اون از این علاقه خبر نداره باعصبانیت مچ دست منو گرفت و فشار داد و وقتی هم که بیدار شدم دیدم که واقعا مچ دستم کبوده یک بار دبگه هم همین اتفاق در ارتباط با همین شخص افتاد تعیبرشو دوست دارم بدونم ممنون میشم

 150. leyliileyliisays:

  سلام خواب دیدم کسی که دوسش دارم خونه ماست و کنارمه و دستاش تو دستمه و دارم روی دستاش کرم میزنم. تا خستگیش بره نرم بشه. بعد مادرم اومد. من الکی به دستای خودم کرم زدم تا نبینه. به عشقمم چشمی میگم الان میام میزنم و دستای خودم و نگا میکنم. احساس خوبی داشتم. ولی بعضا فک میکنم اون چیزی که رو دستش میزدم نرم بشه ماست بوده. لطفا تعبیرش و بگین. سپاس.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از جانب افرادی که آن ها را قلبا دوست دارید احترام و محبت بیشتری دریافت خواهید کرد

 151. الهه هاشمیالهه هاشمیsays:

  سلام من خواب دیدم اومدم یه جایی کسی وه دوستش دارم هم هست بعد دوتاپسر هم پیشش نشستن بعد من رفتم سمت اون پسری ک دوستش دارم دستشو تودستم گرفتم اونم گرفت باز من اون دستم گذاشتم رو دستش دوباره اون دستش گذاشت رودستم بعد من دستشو بوس کردم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای یکی از دوستان شما اتفاقی ناخوشایند در زمینه عشق روی خواهد داد

 152. monamonasays:

  سلام.من خواب دیدم البته 4سال پیش خواب دیدم باپسری همکلاسیم بود توخواب دستشوگرفته بودم ک توتاریکی هوا یکی اومد دست منو قطع کرد و گفت شما نباید باهم باشین .من هیچ خونی ندیدم دردم نداشتم بعدش ازخواب پا شدم الان اون پسرشده عشقم تمام زندگیم.ولی ازهم چندماهی هست ک جداشدیم میخوام بدونم اون خوابم ربطی داره.تعبیرش چی میشه باتشکر فراوان.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه دیده اید کسی دست شما را از دست ایشان جدا کرده به این تعبیر است که یک جدایی در رابطه ی شما شکل میگرد که باعث رنج و یا فکر زیاد برای شما می شود

 153. Pink_girlPink_girlsays:

  سلام من تو خواب دیدم که یک‌جای شلوغ خوابیدم‌دوست پسرمم کنارمه بعد دستمو توخواب میگیره نوازش میکنه بعدشم تو خواب منو تماشا میکنه این تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روابط شما در حال حاضر رو به بهبودی و صمیمی تر شدن خواهد رفت ولی در آینده وضعیت خوبی نخواهد داشت و پشیمانی های زیادی پیش روی خود خواهی داشت

 154. سعيدسعيدsays:

  سلام استاد خواب ديدم با معشوقم ك مدتيه باهميم قصدمونم الان ازدواجه روبروي هم روي ميزي نشستيم و دو دست منو در دست خود داشت نميدانم براي چ بود و بعد مادرشو سمت راستم ديدم اونم روي صندلي و گفت ب دخترش زياد فشار نده نامحرمه ولي فشاري نميداد و اخساس نميكردم فشاريو و اينا بعد كف دستامو ميديدم ك تو دست معشوقم بود همينو يادمه....ما همو دوست داريم خانوادهامون ميدونن خواهشا بگيد تعبيرش چيه باتشكر دوستون دارم❤️

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می‌افتد یا کدورت حاصل می‌شود.

 155. لیلیلیلیsays:

  سلام لطفا جواب بدید همسرم فوت شده شبی خواب دیدم که یک نوزاد دختر دارم وباچشاش قشنگ بمن نگاه میکرد تو خواب بحثی ازینکه شوهرم زندس یا نه نبود فقط انگار یه نوزاد دختر داشتم خیلیم خوشحال بودم چشاشم سیاه بود لطفا تعبیرشو بمن بگید متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نوزادی با چشمان زیبا ارتباطی به همسرتان ندارد و فقط نشان میدهد زیبایی و برکت بتدریج به زندگی خانوادگی شما وارد می شود ، به گرفتاری ها و آشفتگی ها هیج وقت توجه نکنید چون برای همه وجود دارد

 156. maryammaryamsays:

  سلام لطفا خوابم رو تعبیر کنید من دیشب خواب دیدم پسری ک بهش علاقه دارم(البته این علاقه یه طرفس و اون چیزی نمیدونه شایدم اون کسی رو دوست داشته باشه نمیدونم)دستمو منو فشار میداد و بهم دلگرمی میداد ک منو تنها نمیذاره و دوسم داره. چند روز پیش هم خواب دیدم با همین پسر هم دیگه رو بغل کردیم و میبوسیدم.لطفا تعبیرش رو بم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یاس و نا امیدی موقت

 157. ناشناسناشناسsays:

  سلام خسته نباشید من در گذشته به یک دختری علاقه مند بودم خیلی دوستش داشتم اما علاقه یک طرفه بود(هیچوقت جواب پیامهای منو نمیداد) خواب دیدم رفتم دَم در یک اتاق که معشوقم اونجا بود بهم گفت بیا تو من هم رفتم توی اتاق، اون آهسته سرشو آورد جلو لب منو آروم بوسید منم دوس داشتم اون لحظه بوسش کنم اما کاری نکردم،بعد معشوقم اشک پر چشماش شده بود که بهم گفت چرا با من اینجوری رفتار میکنی چرا بهم بی محلی میکنی. خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لمس دستان او انجام حرکات عاشقانه در این رویا نمی تواند مفهوم خوبی داشته باشد و بلکه خبر از آشفتگی های روحی جدید در زندگی ایشان میدهد

 158. FeriFerisays:

  خواب دیدم که دست در دست کسی که دوستش دارم و مدتی هست از هم جدا شدیم هستم ولی چهره هامون غمگینه

 159. زهرازهراsays:

  سلام..من یکیو دوس دارم که ی مدتی باهم دوس بودیم ولی ی مدتی کات کردیم الان گاها باهم چت میکنیم ولی نمیدونم که دوسم داره یا ن خواب دیدم تو ماشینش نشستم مثل قبل و اروم و با تردید کف دستمو میزارم رو کف دستش اون انگشتامو نوازش میکنه ولی اروم دستشومیکشه اونور? تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فقط بیان میدارد غصه های طرف مقابلتان رو به فزونی است که حتی این موضوع را به روی خود هم نمی آورند

 160. سما نسما نsays:

  سلام خدا قوت.خوابی دیدم که خیلی ذهنم رو مشغول کرده و احساسی که تو خواب دریافت کردم تمام روز باهام بوده.ممنون میشم تعبیر بفرمایید.من متاهلم و متعهد.خواب دیدم یکی از همکاران من و همسرم آمده( این شخص کسی است که هرروز ما با پولش کار میکنیم) به محل کارمان،و تا همسرم برمیگردد کاری را انجام دهد این آقا دستم را میگرد و من امتناع میکنم حتی به چشمانم نگاه نمیکند انگار مثلا شدیداً عاشقم هست و میخواهد احساسش را نشان دهد یا با گرفتن دستم قلبش آرا گیرد.بعداز امتناع من و اینکه دستش را هی پس میزنم چشمانش را میبندد و دست چپم را میکرد گرمای دستانش را حتی بعد از بیداری حس میکردم و حس فوق العاده خوبی داشتم در ضمن یه خانومی هم کنارش بود و با لبخند به ما نگاه میکرد انگار همه چیز را میدانست. لطفاً تعبیرش را بفرمائید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب نیست مراقب باشید ، ممکن است بعضی مرتکب بعضی از اشتباهات شوید که با برخورد و سرزنش زیاد از طرف همسرتان رو به رو شوید

 161. nafasnafassays:

  سلام من خواب پسری که دوسش دارمو‌دیدم؛ سوار ی تاب بازی بود و من داشتم هلش میدادم و اهنگ میخونم براش بعد اذیتش کردم و اونم اومد پایین و دعوامون شد ،قوی... بعد تو دعوا مانتویی که تنم بودو لا حرکاتش در اورد و من بی لباس موندم، ولی اون اصلا نمیدونست بعد پلیسا اومدن ببرنش و بعد ک دید بی لباسم خیلی ناراحت شد و رفت بعد ب رفیقش زنگ زد و رفیقش بهم پیام داد ... لطفا تعبیرش کنید . (البته اون نمیدونه من بهش علاقه دارم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است کسی با سخنانش دلتان را بشکند ولی از آن عبور میکنید

 162. ندانداsays:

  سلام. من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و اون نمیدونه توی خوابم انگشت اشارمو تو جمع گرفته بود( انگشتمو گرفته بود که بقیه نبینن) منم آستین همون دستم رفته بود بالا ... دستمو از دستش‌ بیرون نمیکشیدم ولی آستینمو با دست دیگم درست میکردم که دیده نشه... توی خوابم دوسش داشتم و حس خوبی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده خوب و روشن و در بعضی موارد نیز ناامید و کسالت های موقت تعبیر می شود

 163. نگارنگارsays:

  سلام.خواب دیدم تو یه مجلس عروسیم وقتی عروسی تموم شد همه دور حیاط ایستادن تا برای محرم سینه بزنن... بعدم خدافظی کردن و رفتن... اواخر مجلس یه خانومی اومد تو که من اولین بار بود میدیدمش بعدا فهمیدم با کسی که دوسش دارم نامزد کرده اما سنش از پسره بیشتر بود و پسره هم تقریبا ناراحت بود و از اون خانم خوشش نمیومد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما هشدار میدهد که دیگران ممکن است یکی از شانس هایتان را ضایع کنند

 164. h&hh&hsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما ادمین گرامی ●ببخشید بنده چندشب پیش خواب دیدم ک دستم توی دست عشقمه (البته هنوز بهم نرسیدیم)بعدازیک دره اویزان بودم بعد بهش گفتم محسن کمکم کن بعد اون هم بعدازچندلحظه گفت هنانه منو ببخش ودستمو رهاکرد و من درحالی ک داشتم ازاون دره سقوط میکردم ازخواب بیدار شدم. ممنون میشم اگر خوابمو تعبیرکنید چون چندشب هست ک خیلی پریشون این خواب وحشتناکم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رسیدن هدفی که در سر دارید تلاش زیادی باید کنید

 165. ندانداsays:

  سلام. من چند شبه پشت سر هم خواب یک فرد ثابتی رو میبینم(آقا)... دو شبم هست که میبینم باهاشون سلام علیک میکنم و دست میدم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر یک آشنایی مخاطره آمیز است باید محتاط باشید

 166. سعيدسعيدsays:

  تو خيابون ي سيب سبزو پرت كردم بالا و افتاد زنين تركيد ي مرد اشنا بود گفت اخه چرا جمعش كرد و منم سوي باقيشو جمع كردم و ب شوخي گفتم اب سيب گرفتم و ريختم سطل اشغال و بعد يادمه يكي برا رابطم با معشوقم جواب سوالامو تو فال ميگرفت و ميفرستاد و ميخوندم ك بد نبود خوب بود سپس با ماشينم بودم فردي اشنا ديدم(شرارتي معروف) رو موتور بود نگام ميكرد زدم كنار ازش خواستم بياد تو ماشينم ي عكس بگيريم گفت بيا پايين بگيريم ك وفتم پايين ديدم ماشينم ني گفت ميارن ماشينتر حالا نگران نباش دويدم سمت پاساژه و اروده و داد ميزدم ماشينم ك اونا گفتم اينجا محل عموميه همه نرسيده بودن دويدم ي قسمت ديگه تو راه براي يكي داشت شكولاتاي ميوه اي ميبرد تو دفترش ي مشت برداشتم و بازم داد و فوش ب اون طرف شرور و تحديد تو دلم و ناراحتي...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است کدورت ها یا ناراحتی های جزیی با یکی از نزدیکان خود در پیش داشته باشید

 167. امیر خداییامیر خداییsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دست معشوقم رو گرفتم (یعنی اول اون دستمو گرفت و با رضایت کامل) البته خودم فکر نمیکنم که تو واقعیت اون به من عشق و علاقه در اون حد داشته باشه.... نمیدونم تعبیرش چیه، حرفای ضد و نقیضی شنیدم. نمی‌دونم درستش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک ماجرا و یا یک فکر تازه در زمینه ی عاطفه و عشق برای شما رقم خواهد خورد و تعبیر دیگری ندارد.

 168. زهرازهراsays:

  سلام تو واقعیت دختری هس ک باهام رقیب عشقی بود...عشقمو دیدم ک وایساده و من جلو اون دختره هی دستشو میگیرمو میخندیمو اینا بعد اون دختره هم میاد دستشو میگیره.. ب صورت کوتاه و کشمکشی بود... بعد عشقم دست منو گرفت تو دستش و محکم فشار داد گفت مامانم گفته اونیکه ک ااول دوسش داشتی اون عشق واقعیته (منظورش من بودم) و رفتیم باهم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید

 169. نرگسنرگسsays:

  سلام . من دیروز عصر خواب دیدم:با کل فامیل رشته بودیم صحرا ... با پسر خالم تو ماشینشون نشسته بودیم بعد پسر خالم گفت تو مثله دوس دختر من می مونی ، منم عکس العملی نشون ندادم...بعد با پدرم و داییم و پسر خالم رفتیم تو دل کوه کمن...داییم و پدرم جلو تر بودند و من و یزدان( پسر خالم) عقب تر...من نزدیک بود پام لیز بخوره بیوفتم که یزدان دستمو می گیره ، بعد دیگه کلا دستامون رو می دیم دست همو ادامه می دیم به مسیر...پدرم و داییم خیلی دور شدند . بعد یزدان وسوسه می شه و میاد که منو ببوسه ولی من بش می گم نه...هنوز برا این کارا زوده...بعد با هم از کوه می ریم بالا و یه هو یزدان پاش لیز می خوره میوفته تو دره ، منم دست بابام رو ول می کنم و باش میوفتم پایین...خواب خیلی عجیبی بود ، یزدان ۱۷ سالشه و من ۱۳ سالم...من به اون علاقه ی زیادی ندارم ولی یزدان به من علاقه داره...ممنون می شم اگه تعبیر این خواب رو بگید?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اسرار زندگی خود را برای هر فردی بازگو نکنید

 170. SanaSanasays:

  سلام من با ی پسری دوست بودم س سال پیش که خیلی دوستم داشت ولی من دوسش نداشتم و ندارم...اون رفتارش و نگاهش و حرفاش هنوز جوریه ک فک میکنم هنوزم عاشقمه... چندباره ک هی خوابشو میبینم تو ی ماهه اخیر ک ب شیوه های مختلف هی سعی میکنه از چسبیدن ب من ارامش بگیره ی بار خواب دیدم جلو همه یهو بغلم کرد سرشو گذاشت رو شونم و من هی خودمو میکشیدم اونور کسی نبینه ی بارم دیشب خواب دیدم ک تو اتوبوس صندلی پشت سرش نشستم و تکیه دادم ب صندلیش یهو سرشو گذاشت رو دستای من باز من هی سعی داشتم خودمو عقب بکشم ک کسی نبینه تعبیرشون چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که با بدشانسی دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می‌دارد.البته این مورد بیشتر به گذشته تان اشاره دارد

 171. مهدی رضاییمهدی رضاییsays:

  سلام خسته نباشید.چند ساعتی پیش خوابی دیدم که واسم جالب بود.داشتم بادختری که دوسش دارم قدم میزدم وبه اون گفتم که روی شالش چیزی هست.اون صورت خود را برگرداند ومن گوته اش را بوسیدم.اون خجالت کشید وخود راعقب کشید.دوباره درحال قدم زدن بودیم که دستش را گرفتم و خواستم دست در دست هم راه برویم.در واقعیت اون این کار رانمیکند ولی درخوابم اومرا همراهی کرد و خعلی خوشحال بود. دراخر بهش گفتم:میتوانم بغلت کنم؟ اوآغوشش را برایم باز کرد واورا بغل نمودم. چند روز پیش معشوقم نیز خواب دیده که نرا بغل کرده. لطفا کمک کنید و بگویید تعبیرش چیست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان میدهد که حال خوب ، یک احساس زیبا و یک تجربه دل انگیز در زمینه ی عشق را تجربه میکنید و زمان مشخصی هم ندارد

 172. آرامآرامsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر خالم که ازش خوشم میاد داره خداحافظی میکنه که از ایران بره (در واقعیت هم برای تحصیل رفته)موقع خداحافظی یکی که تو خواب انگار برادرش بود بهم دست دادو صورتمو بوسید اما نذاشت که رو بوسی کنم منم بهم گفت تو این کترو نکن.بعدش نوبت رسید به اونی که دوسش دارم خیلی سخت و غمگین بایه لبخند دست دادیم فقط ولی به سختی تونستیم دستامونو از هم جدا کنیم تا آخرین لحظه حتی نوک انگشتامونم بهم خوردو ول کردیم ،چند وقت پیشم خواب دیده بودم که تو یه خونه ایمو همه جا برف و بارون و من درو باز میکنمو این پسر خالمو میبینم که کنار در نشسته انگار یخ زده ومیارمش تو خونه و محکم بغلش میکنم و سرشو میزارم رو سینم تا گرم شه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به خبری از شخصی که شما را دوست دارد و شما نیز به او علاقه داشته و عشق می ورزید دلالت دارد

 173. معین جعفریمعین جعفریsays:

  سلام.من در خواب دیدم دست یک دخترو گرفتم و در مکانی مشغول قدم زدن هستیم و او هم لبخند میزند .لطفا تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن دست دختری بیگانه و داشتن رضایت نشان دهنده ی رویدادی شبیه با همین موضوع در آینده است

 174. یاسیاسsays:

  سلام پسری خواب کسی رو دوست داره ببینه و میره دستشو میگیره و اون دختر دستشو محکم فشار میده جوری که از شدت درد از خواب پا میشه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فشردن دست معنای خوبی دارد و بدون تردید قول اخبار مساعد در زندگی عاطفی شما را میدهد

 175. مهسامهساsays:

  با سلام. من خواب دیدم کسی که بهشون علاقه دارم اومده به خواب من در حالی که دو تا دستاشون از مچ به پایین گلی بوده. بعد میان سمت من و در حالیکه یه نگاه خاصی داشتن بهم میگن دستام گلی شده دستامو پاک میکنی؟ منم تو خواب در حالیکه تمام حسای بیداریمو داشتم و کاملا تو خوابم احساسشون میکردم دلم واسش سوخت و در حالیکه یه کمم اینکار ناراحت بودم ازش دستاشو میکیرم تا پاکشون کنم. تا دستامو میزنم به دستشون دیدم گلاش داره میفته پایین و دستاش اینقدر داشت سفید میشد که خودم تو خواب تعجب کرده بودم چرا دستاش اینقدر سفید شده که یهو از خواب بلند شدم! میشه بفرمائید این خواب تعبیری داره یا نه و اکه داره تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی یک موقعیت منحصر به فرد است که آینده ی شما را تضمین خواهد کرد

 176. پريساپريساsays:

  سلام من خواب ديدم شخصي كه بهش علاقمندم و از علاقه اون بي اطلاعم منو بطور مداوم تو بغل ميگيره و محكم دست ميندازه دور گردنم طوري كه دستاشو تو هم جفت ميكرد پدرش اومد ازمون در اين حالت عكس ميگرفت بعد ما وارد حمام شديم كه حالت عمومي داشت تا بقيه خارج شدن رفتم سمتش و فقط لبمو گرفتم سمتش خودش مشتقانه شروع كرد به بوسيدن و حالت چهره اش عوض ميشد و من متعجب بودم كه چرا حالت چهره اش اين مدلي ميشه متوجه شدم اون به اين علت هست كه اول ميخواسته مزه و بوي لب منو حس كنه يهو ديدم در حمام بازه بوسه رو قطع كردم از حمام خارج شديدم يك جمعيت خيلي زيادي نشسته بودين و من اصلا رو خودم نيوردم كه اونا ما رو ديدن در حال بوسيدن يا نه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنای بدی ندارد فقط خبر از این می دهد که لذت های جدیدی برای هر دو نفر شما در راه است که البته موضوع مشخصی هم ندارد

 177. ساغرساغرsays:

  سلام, یه مدتیه از کسی که بهش علاقه داشتم و همو دوست داشتیم جدا شدیم, اما تویه خواب دیدم محکم دستمو میگیره و فشار میده طوری که از خواب بیدار شدم دستم سنگین بود, تعبیرش چی میشه?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیان میدارد که در آینده از طرف دیگران علاقه و محبت دریافت خواهید کرد.

 178. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم پسری که دوسش دار م بهم گفت ماشینشو پارک کنم کلید ماشین و گرفتم پارک کردم رفتم خونه فهمیدم درماشین و نبستم وقتی برگشتم ماشینو دزدیده بودن خیلی ترسیدم اومدم بهش گفتم دیدم یه دختر که نمیشناسمش پیشش وایستاده میگه من دوسش دارم خیلی نارحت شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا خبر از این میدهد که برخی از افرادی که در اطرافتان هستند ممکن است نسبت به بعضی از امور کاملا شخصی شما حسادت بورزند

 179. rahimrahimsays:

  باسلام مدتی است که دختر همسایه فکرم بهش مشغول که دیشب خواب دیدم رفتم خونشون ، بین من ودختره برادرش نشسته که یه دفعه برادرش بهش گفت بیا اینجا بشین و چند لحظه بعد اون دست من را گرفت بعدش من رفتم ممنون میشم اگه خوابم را تعبیر کنید با تشکر از زحمات شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، می باید احساسات جدیدی را که اخیرا به شما در مورد ایشان دست داده کنترل نمایید و دست به عصا و محتاط باشید .

 180. مخاطبمخاطبsays:

  من کسی و دوست دارم دوسم نداره یعنی ی طرفه اس عشقم دیشب خواب دیدم دنبالم افتاده بود تو خیابون بعد چند دقیقه دستم و گرفت و بهم لبخند میزد باهم راه میرفتیم و حرف میزدیم میشه لطفا تعبیرش و بگین؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ؛ پیشنهاد می شود در روابط عاشقانه غرور خود را زیر پا نگذارید ، چرا که بنده روشنایی و نیکی در آینده تان می بینم.

 181. Ali2336Ali2336says:

  سلام.من امروز صبح خواب دیدم که من با خانوادم جایی نشستم و عشق اولم که الان حدود دو هفته اس عقد کرده با مادرش و یه خانم دیگه اومدن جلو و عشقم وقتی منو دید بهم یه لبخند قشنگ زد و باهام دست داد و همه تعجب کردن که چرا با من دست داد بعد دوباره انگار خودشون فهمیدن ما همو دوست داشتیم.ازدواجشم تقریبا اجباری بود.منم دیروز با یه دختر دیگه آشنا شدم.میخواستم تعبیر خوابمو بدونم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان از موفقیت هایی میدهد که بعد از سپری شدن چند مرحله سخت بدست خواهد آمد.

 182. روياروياsays:

  سلام خسته نباشين ?من حدود ٤ماه پيش خواب ديدم با دوست پسرم داريم قدم ميزنيم دست تو دست هم همينطور كه داشتيم قدم ميزديم دستامون از هم جدا شد وتوي يك تاريكي قرار گرفتيم بد اين خوابم بد يك هفته ما تموم كرديم رابطمونو .....گذشت اين موضوع تا اين كه ديشب خواب ديدم تو ماشين باهميم و دوباره داريم دست تو دست هم ميزاريم ناگفته نمونه كه همو دوست داشتيم حتي هنوز هم دوسش دارم لطفا خوابمو زود تعبير كنين بازم مرسي????

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از بعضی از مشکلات و دردسرهای خانوادگی در امان هستید.

 183. رضارضاsays:

  من ۳ ماهه عاشق یه دختری شدم که خیلی دوست نداره با من باشه ولی کم کم داره خوشش میاد ازم دیشب یه اتفاقی افتاد که بشدت ازم ناراحت شد. همون دیشب خواب دیدم که اون دختره که عاشقشم آروم آروم دستمو لمس کرد و آخرش کامل دستمو گرفت یه حس خیلی خوبی تو خواب داشتم چون به چیزی که سه ماهه حسرتشو میکشیدم رسیدم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در این رابطه باید بشدت محتاط باشید ، چرا که کوچکترین خطاها و یا غفلت ها باعث سردی و یا جدایی کامل می شود !

 184. سارا رزلانسریسارا رزلانسریsays:

  سلام من صبح ساعت ۵ و ۶ بود ک خواب دیدم با کسی که چن ماهه باهاش صحبت میکنم داشتیم از دره خونه یکی از اشناهامون رد میشدیم ک من بهش گفتم مواظب باش نبیننمون اون دستشو گذاشت روی بازوی من و کشید منو که بریم منم هیچی نگفتم دنبالش رفتم که یواش یواش دستشو اورد پایین و دستمو گرفت انگار میترسید چیزی بهش بگم منم هیچی نگفتم و باهم از اونجا رفتیم ... میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیماری موقت برای یکی از نزدیکان

 185. AlirezaAlirezasays:

  سلام استاد خواب دیدم دختری که عاشقش شدم و ۴ ساله هستم و به فکرشم و دوباره تازه شده یه نامه گذاشته کنار رخت خوابش نوشته بود اگه منو میخوای شاید منت بکشی قبول کنم. ولی صورت اون نبود قبلش با پسرعموم داشتم تو باشگاه بدنسازی تمرین میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از شرایط جدیدی است که احتمالا از طرف این فرد برای شما قرار داده خواهد شد.

 186. ناشناسناشناسsays:

  سلام من با یه دختر خانومی اشنا شدم و همه چیز حدودا داشت خوب پیش میرفت تا اینکه جلسه چهارم مشاورمون مشاور حرفایی زد و گفت به هم نگیم که جفتمون گفتیم و فهمیدیدم همش رو دروغ گفت که جدا شیم ، نمیدونم برای چی ولی این خانوم الان تا حدود زیادی میخواد که تو دانشگاه خیلی معمولی با هم فقط دوست باشیم و فقط فوقش حرف بزنیم انگار دیگه چیزی بینمون نیست و من امشب خواب دیدم که دستشو گرفتم شاید ۱ ساعت همچین خوابی بود فقط مل خواب میدیدم که دستشو گرفتم ‌ و دقیق محوریتش همین بود،آیا تعبیری داره؟،ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این خبر میدهد که او اخیرا در مورد شما میان یک جمع صحبتی به میان آورده است

 187. ماه شب چهاردهماه شب چهاردهsays:

  سلام خواب دیدم کنار کسی که دوسش دارم نشستیم تو یک مکان (در صورتیکه الان بینمون خرابه) طوری رفتار میکردیم که انگار نه انگار چیزی بینمون بوده ،دستم خورد به دستش خجالت کشیدم و اومدم پا شم برم که دستمو تو دستش گرفت طوریکه یه حس خوب و دلگرمی بهم دست داد. تعبیر کنید لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این حس خوبی که در رویا به شما دست داده در آینده و بخاطر یک ماجرای عاطفی ظهور میکند.

 188. سمانهسمانهsays:

  من خواب دیدم قراره یه جا مناظره کنم با سه نفر آقا که توخواب معلوم بود یه کاره ای هستن و همسرانمون رو قرار بود ببرن که اونجا نباشن سه تا خانم که همسر اون سه آقا بودن رو بردن ، ولی اون آقایی که من عاشقشون هستم و اون اصلا نمی دونه و عشق من یک طرفه هست و این روزا شدید در تلاشم که فراموششون کنم و حتی دیگه توی خیالم هم سعی می کنم بهش فکر نکنم ، اومد نشست رو زمین کنار صندلیم دستای منو محکم گرفت توی دستش و با عشق فشرد ولی من توی خواب سرد بودم و سعی کردم نشون ندم دوستش دارم چون تو بیداریم در تلاش بودم واسه فراموش کردنشون انگار اگاه بودم تو خواب که باید فراموشش کنم و عشق ممنوعه است ، اون ولی دستا منو محکم توی دستش گرفت و نوازش می کرد و می فشرد بعدش که از اونجا به اجبار بردنش و من تو اتاق ، مناظرم شروع شد ، خانومای اون سه تا آقا داشتن تخمه می شکوندن و فوتبال میدیدن ولی اون داشت رو دیوار با یه نی قلم بزرگ با خط نستعلیق شعر عاشقانه می نوشت خیلیم خوش خط بود ، میشه تعبیر کنید خوابمو به شدت نیاز دارم به تعبیرتون ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به دو نکته اشاره میکند ، این که این فرد به روابط عاطفی تازه فکر می کنند ! و دوم اینکه محبوبیت شما در نزد جنس مخالف رو به افزایش خواهد رفت و ممکن است با مسائل تازه ای در این زمینه رو به رو شوید.

 189. هماامینیهماامینیsays:

  سلام من خواب دیدم امتحان یکی از درسهام رو بد دادم و وقتی از پله های دانشگاهمون بالا میرفتم دستهام رو پشت کمرم گذاشتم و ی مرد خوش چهره که حس میکردم همکلاسیم هست پشت سرم هست رو دستاش رو همونطور که دستام پشت کمرم بود گرفتم و حس خوبی داشتم این خواب من تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، تعبیر آن حمایت شدن در مراحل و یا لحظات دشوار زندگی ست.

 190. AlirezaAlirezasays:

  با سلام و احترام خواب دیدم تو خواب عشقم جواب پیاممو دادم و گفت اگه اون اتفاقاتی ک در مورد کشورمون گفتی بیوفته عاشقت میشم. (پ‌ن: چند وقت پیش از طریق پیام مجددا ابراز علاقه کردم و برخی پست های مربوط به این خوابم رو دید)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رفع مشکلات و سختی ها لازم است خوب فکر کرده و با تلاش و کوشش و توکل بر خداوند بر مسائل زندگی تان غلبه کنید.

 191. NiloofarabiNiloofarabisays:

  سلام، مرسی از تعبیرای خوبتون من خواب دیدم یکی که در حقم ظلم بزرگی کرده تو رخت من بود محکم بغلش کرده بودم خیس بود و دستاش هم یکم میلرزید و سرد بود من گرمش کردم. ببخشید من چند بار خوابم رو نوشتم بعد چند روز که تعبیرشو میخواستم ببینم فراموش کردم چی دیده بودم ولی تعبیرشون برام مهم بودن نتونستم پیدا کنم ، میشه به اونا دسترسی پیدا کرد؟.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لرزش دست و سرد بودن در این رویا نشانه ی خوبی نیست و بیشتر خبر از گذشته ناموفق و یا شکست خورده در زمینه ی عاطفی می دهد. پاسخ های قبلی را بر اساس سوالی که با کاربری خودتان درج کردید پیدا کنید.

 192. شیماشیماsays:

  سلام خواب دیدم تو یه مسیری با پدر و مادرم پیاده روی میکنم بعد دست پدرمو خواستم بگیرم ولی اون مثه اینکه نمیخاست بگیره ولی گرفت،بعد یکم دستمو ول کرد گفت تو یواش راه میری منم ناراحت شدم (رابطم با پدر خوب نیست زیاد)تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در زندگی تان موقعیت‌های نشاط آور زیادی پدید خواهند آمد.

 193. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم با دوستم میرفتیم و معشوقم و دوستشو دیدیم و بهشون نزدیک شدیم بعد احساس کردم که یه پسر از پشت داره مار تعقیب میکنه به دوستم میگفتم برو ببین این کیه مارو تعقیب میکنه اونم میگفت بابا کسی نیست نگران نباش ... بعد میرسیدیم به جلوی یک در که احساس میکردم روی در کلمات زشت نوشته شده بعد با دقت نگاه میکردم اسم بچه ها بود ک خودشون نوشته بودن ... و بعد با انگشت کوچیک دستم. انگشت کوچیک دست معشوقم را میگرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فردی که در حال تعقیبتان بوده ، شخصی است در دنیای واقعیت که ممکن است نسبت به شما حسادت کند و یا در موفقیت هایتان سنگ پرانی کند.

 194. نسیم پناهینسیم پناهیsays:

  سلام خسته نباشین. من چند بار خواب دیدم پسری که عاشقمه و من هم عاشقشم تو خیابون دستمو میگیره و باهم یه مسافتی و دست تو دست هم طی میکنیم،بعد از خواب بیدار میشم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با صداقت و خلوص نیت تلاش کنید تا به اهداف و خواسته دل دست پیدا کنید.

 195. هادی حسینیهادی حسینیsays:

  دختری که دوستش دارم را در خواب دیدم کی دستش را به دستم گرفتم و گفتم دست تو چقدر سرده اما دست من گرم است

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب باشید تا روابط عاطفی تان چه در حال و چه در آینده سردی ؛ کدورت و یا اختلاف ایجاد نشود.

 196. سولماز احدي اروميهسولماز احدي اروميهsays:

  با عرض سلام خدمت استاد گرامي من خواب ديدم من و نامزدم دست در دست هم داريم تو خيابون ميريم، و ايشون از من ناراحت بودن و ميگفتن لباسم مناسب نيست من و نامزدم يه چند روزيه كه باهم قهريم و ارتباطمون قطع شده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی این رویا نشان دهنده پیشرفتن مطلوب کارهاست

 197. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که هوا ابریه طوری که انگار میخاد بباره و من با عشقم قرار داشتم اما ی چیزی پیش میومد باعث میشد من نرم اما فکر کنم بلخره رفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، مانع و یا مشکلی مختصر در یکی از برنامه ریزی هایتان ایجاد می شود.

 198. SSsays:

  سلام. من خواب دیدم زیر پتو هستم و دختر عمم یهو آمد پیشم و صورتشو گذاشت روی لپم (لپ به لپ) بعد خوابید پیشم بعد رفت پایین تر از من خوابید و دستم رو محکم گرفت من هم دستشو گرفتم و فشار دادیم (دستهامونو) تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فقط اشاره به نیات و یا ذهنیت های مثبتی هست که هر دو نفرتان در مورد همدیگر خواهید داشت.

 199. aasays:

  سلام خواب دیدم کسی که بهش علاقه دارم پشت سرم نشسته ومن سعی می کنم ابراز علاقه کنم و خجالت نکشم.مرتب انگشتای دستمو میبردم لای انگشتای دستش و دستشو می گرفتم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، عشق ، لطافت و محبت بیشتری را در ایام آینده تجربه خواهید کرد.

 200. MMsays:

  سلام خواب دیدم که پسرعمم که متاهل هستش دستمو گرفته ونوازش‌میکنه و من‌نگاه میکنم و یکم تعجب میکنم ازکارش،همچنین دیدم که لب پایین ام بزرگ شده ومثل اینکه ژل زده باشم ولی فرم لبامو دوست داشتم وزیبابودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه های جدیدی است که در زندگی بیداری برای شما ایجاد شده است. این انگیزه ها صرفا عاطفی نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. لازم است تا ماهیت این علایق جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش منافع خود در زمینه های تحصیلی یا شغلی استفاده کنید.

 201. MmdMmdsays:

  درود. من خواب دیدم کسی که منو دوست داره(منم دوسش دارم) وقتی که دراز کشیده بودم اومد پیشم دستتشو به من نزدیک کرد (طوریکه داره میگه دستمو بگیر) منم با دست چپ انگشتام رو لای انگشتای دست راستش گذاشتم و دستشو گرفتم بعد اون دستمو از علاقه فشار داد حس خوبی گرفتم بعد منم دستشو فشار دادم.. تعبیرش چیه. باتشکر از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرد مورد علاقه ی شما زمانی که در خواب ظاهر می شود، سمبل انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا از قدرت اثر گذاری و اراده ی خود برای رسیدن به خواست ها و اهداف مختلف خود استفاده کنید.

 202. نگار جهانینگار جهانیsays:

  سلام من خواب دیدم یک نفر از فامیل ک چند بار ب من ابراز علاقه کرد روی یک مبل در خانه قدیمی ما نشسته و من هم ب کنار اون میرم و دست هایش را از روی علاقه میگیرم و با اومدن شخصی از خوانواده دست هایش را ول میکنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 203. نگار جهانینگار جهانیsays:

  سلام من خواب دیدم ک در مدرسه خودم هستم و یک شخصی ک من اونو میشناسم و از عکس دیدمش و تاحالا از نزدیک ندیدمش توی مدرسه ما هست و اون در واقعیت اصلا منو نمیشناسه دفعه قبل هم خوابش رو دیدم ک باهم خیلی خوب بودیم میگفتیم و میخندیدیم و دست همو گرفته بودیم و این دفعه دیدم ک ب من ابراز علاقه میکنه و بقیه ک من بدون میل خودم ب او بی توجهی میکنم اون صدام میکنه اما من ب اون محل نمیدم بعداون ب دنبالم میاد و بعد از دیدن چهره ی من ناراحت میشه و ب یک مار سبز بزرگ تبدیل میشه و یکی از دوستای صمیمی منو نیش میزنه لطفا تعبیرو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرد مورد علاقه اشاره به آرزو ها و انگیزه های شخصی شما در مورد خودتان دارد. این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.

 204. درنادرناsays:

  سلام امروز خاب یه آقایی رو دیدم که قیافش ونمیتونستم تشخیص بدم قد بلند البته شبیه یه نفر از همکارای قدیم اول دیدم یه جاییم نمیدونم فکر من بود یا واقعی میخاستم به نامزدم اسمس بدم دیدم انگار همین آقا باشه اومده میخاد گوشیم وبگیره منم مقاومت که نگیره حتی میخاستم گوشی رو پرت کنم اما گوشی تو مشتم گرفتم و ندادم یه دفعه دیدم توی خیابون جلوی همه دوش به دوش نمیدونم همین فرد بود چون احساس خوبی داشتم مثل اینکه شوهرمه و دستم وتو بازوش حلقه کرده بودم حتی ایشون نیم آستین داشت وبازوش ومی بوسیدم بعد رو پشتش سوار شدم حتی دیدم انگار بالاتر اززمین پرواز میکنم بعد گفتم خسته شدی و ایستاد و پایین اومدم و دست هم وگرفته داشتیم ووارد یه خونه شدیم که نذری میدادن از فامیلا مادرم گفتن تو خوردی گفتم کسی که تعارف نمیکنه دیدم یه تشت برداشتم انگارآش ، اما توش برگه های بزرگ اسفناج پر بود البته پخته بیشتر همونا رو دیدم . ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 205. فاطمهفاطمهsays:

  سلام میشه خواب من رو تعبیر کنید؟ دیشب خواب دیدم که با پسری که دوستش دارم تو ماشینش نشستیم . اون خیلی شیک بود و کت و شلوار شیک پوشیده بود . دست راستش رو خیلی آروم لمس کردم که دیدم خودش دستش رو آورد جلو راستش چپ من رو گرفت. منم انگاری که خیالم راحت شده بود . دستش رو با یه دستم گرفتم و دست دیگه م رو روی بازوش گذاشتم و بهش تکیه دادم . البته هنوز رابطه جدی بین ما وجود نداره.

 206. نرگسنرگسsays:

  سلام من خواب دیدم کسی رو که خیلی دوستش دارم و فکر میکنم اونم منو دوست داره دستای همو گرفتیم و دستای هم رو نوازش میکنیم به طوری که من توی خواب گرمی دستاشو احساس میکردم و انگار که واقعی بود حتی الانم که از خواب بیدار شدم باز حسش میکنم میشه بهم بگید تعبیر این خواب چیه

 207. ســاراســاراsays:

  سلام من خواب ديدم يكي از استادام كه يه پسر جوونِ و من خيلي دوسش دارم اما اون نميدونه، تو خيابون با يه دستش منو از پشت گردنم بغل ميكنه خودشو بهم نزديك ميكنه منم هيچ اعتراضي نميكنم چون دوسش داشتم و بعد دستِ همو گرفتيم و يه مسيري رو پياده روي كرديم خيلي حسِ خوبي بود ميشه لطفا تعبيرشو بگيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فقط بیانگر محبوب بودن شما نزد برخی از اطرافیان نزدیک خواهد بود.

 208. زهرازهراsays:

  سلام خسته نباشید، خواب دیدم کسی که سالها پیش عاشق هم بودیم امده خونه ما (من مجردم)بعد از اینکه سر سفره با ما صبحانه خورد دستاشو که نشونم داد، دیدم کف دستاش سفید اما پشت دستاش خیلی تیره است.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به علایق درونی خود توجه کرده و به سمت اهداف شخصی خود حرکت کنید.

 209. علیعلیsays:

  این خواب من نیست خواب یکی از فامیل هاست خواب دیده پسری که دوسش داره با هم میگردن و دست هم را میگیرند و دست پسر زمخت و بزرگ بوده میشه تعبیرش رو بگید و هردو خوشحال بوده اند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از فرد می خواهد تا به پیگیری انگیزه ها و اهداف واقعی خود در زندگی بپردازد. مثل یک رشته ی هنری یا علمی یا باعث شکوفایی خلاقیت او می شود.

 210. بارانبارانsays:

  من خواب دیدم شخصی رو که خیلی دوستش دارم روبه روم نشسته و من کف دستم دوتا شکلات یکی نارنجی و یکی قرمز دارم و اونم شکلاتا رو از دستم گرفت اما طولش میداد و این باعث شد دستامون مماس شه با هم تعبیرشو لطفا بگید خیلی برام مهمه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به نیاز درونی شما برای کسب احساسات مثبت و دوستانه اشاره دارد.

 211. SaharSaharsays:

  سلام یه خواب نزدیکای ساعت چهاردیدم.دیدم ک کسیوک دوست دارم کنارم نشسته واون دستم روگرفت شروع کرد نگام کرد و حرف زدن از اون سمت هم برادر عشقم نگامون کرد از احساس ماخبرنداره دیدم نگامیکرد و دستموجدانکردم ک اومد جلو گفت انقدر به برادرم نزدیک شدی ک دستتوگرفته بعداز خواب پریدم دیدم ساعت چهاره اینم بگم عشقم خوشحال بود میخام تعبیرشوبدونم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به علایق درونی و کار هایی بپردازید که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.

 212. بی نامبی نامsays:

  سلام تو خواب دیدم تو ماشینمو با یه پسر غریبه رفتم دنبال کسی که دوسش دارم بعد دوست دخترم سوار ماشین میشه اول با اون پسره دست میده و احوال پرسی میکنه بعد با من تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که پرداختن به افکار و کار های حاشیه ای، شما را از پیگیری هدف اصلی زندگی تان باز دارد.

 213. امراهامراهsays:

  سلام خواب دیدم از در یک مدرسه من و دختر عموم که شوهر کرده ...داخل مدرسه میشیم (البته مکانی شبیه مدرسه بود ) بعد دختر عموم از دست من میگیره و سرش را روی شونه های من میزاره و راه میرفتیم .. و وقتی به طرف دیگه نگاه کردم دیدم چندتا فامیل و دوستای قدیمی ام نشسته بودن و من به فامیلا سلام دادم و اونم دست تکان داد ...بعدش دوباره همین صحنه را تکراری دیدم که دختر عموم از دستم میگرفت و سرش را روی شونه هام میگذاشت ... البته من در واقعیت بعضی وقتا معشوقم را در شکل افراد دیگه تو خواب هام میبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از مهارت های جدیدی که در حال یادگیری آن ها هستید، برای رسیدن به اهداف و گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید. اجازه ندهید که نگاه و قضاوت دیگران، جلوی رسیدن شما به اهدافتان را بگیرد.

 214. A.sA.ssays:

  سلام وقتتون بخیر...من دیشب خواب دیدم کنار همکارم (آقایی که فکر میکنم بهم علاقه دارن)ایستادم و داریم به جایی نگاه میکنیم و میخندیم و بدون اینکه بهم نگاه کنیم جوری که کسی نبینه داشتیم دست همو میگرفتیم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که فکر و قضاوت دیگران، شما را از رسیدن به اهداف و خواسته های قلبی تان باز دارد.

 215. ساراساراsays:

  سلام من تو دنیای واقعی یه پسری رو بینهایت دوست دارم(بیشتر از شخصیت و رفتار و ایمانش) و حس میکنم این علاقه دو طرفه است .منتها مطمئن نیستم. چند شب پیش با این نیت خوابیدم که خدا بهم بگه که آیا عشقم درسته یا نه؟ فک میکنم حول و حوش اذان صبح بود .خواب دیدم که میاد و بهم ابراز علاقه میکنه بعد انگار که همه چی اکی میشه بینمون.بعد یهو من و اون با لباس اهرام کعبه در یه بیابونی دست در دست هم میدویم و مقصدمون هم کعبه است تو راه خار مغیلان زیاد بود من زیاد پام اذیت نمیشد به واسطه اون پسر انگار که موقع خارها یک متر رو هوا میرفتم.حتی یه خانم 35 ساله رم کمک کردیم و دستش رو گرفتم و دویدیم. خلاصه انگار ما باید 3 تا بیابون رو رد میکردیم تا به کعبه میرسیدم اون بیابون که پر خار مغیلان بود مسیر دوم بود.به مسیر سوم که رسیدیم اونجا شلوغ بود و پر آدم دستم و رها کرد تا مسیر رو بررسی کنه در فاصله یک متریم بود .بعد بهش گفتم هیچوقت دستم و رها نکن اینجا نزدیک کعبه است باید مراقبم باشی و اون به سمتم برگشت و من از خواب بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت رفتاری و تاثیرگذاری خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

 216. امیرامیرsays:

  سلام خواب دیدم یک کامیون میخواست حرکت کنه و منو دوستم سوار پشتش میشدیم و کامیون از دامنه ی یک کوه گردان گردان(گردش دور کوه یعنی مسیر مستقیم نبود) به طرف بالا حرکت میکرد بعد یک کامیون دیگه میومد کم مونده بود تصادف کنیم که ازش رد شدیم ... بعد از این که به بالا رسیدیم دیدم که یک راه نزدیک برای صعود به بالا بوده و ما اونو ندیدیم ...بعد دوستم بهم گفت بیا بریم خونه و دیدم که خرابه هایی که قبلا اونجا بودن کاملا صاف شده بودن و تبدیل به خاک شده بودن ...و ما از روی اونها رفتیم و بعد یک اسکلت مرده رو دیدم که کمی گوشت پوسیده هم داشت که من دست اسکلت را جدا میکردم و برمیداشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، شادمان شدن است بخاطر به نتیجه رسیدن یک عمل مشخص

 217. narges715narges715says:

  سلام من خواب دیدم ک یه جایی بودم که همه خلفکار بودن اونی که دوسش دارم هم بود.یه ساختمون پر از خلاف کار بود تااینکه پلیسا اومدن.بعد همه جمع شدن یه جا تا باهم بجنگن هرکی زنده موند بتونه از دست پلیسا فرار کنه.بعدش چون به سمت من حمله میشد من تونستم یه خانم رو بکشم.بعدش یه اتاقکی بود که با شیشه و یه چیزای دیگه اون اتاقک از اینجایی ک ما بودیم جدا میشد.اونی ک دوسش دارم اونجا بود،سریع رفتم سمتش اما شیشه مزاحم بود.یه تیکه از پایین خالی بود حالت بریدگی داشت جوری که دستم ازش رد میشد.گفت دستتو بده بهم.خیلی میترسید از این خلافکارا و اتفاقا و انگار امید وارامشش من بودم.دستمو جلو بردم گرفت خیلی از اینکار احساس ارامش میکردیم.یه بار هم دست چپمو گرفت.خیلی احساس ارامشی بود.میشه تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری آرامش روانی شما را مختل کند.

 218. پریپریsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم معشوقه ام دستشو سمتم اورد،وبه من دست داد منم بهش دست دادم وقتی دستشوگرفتم ،دستش خیلی گرم بود گرمم کرد و حس خوبی داشتم.درحالت بیداری کمی باهم سردیم و کینه داریم ولی درخواب خیلی اخلاقش بامن خوب شده بود و حالم رو پرسید.میشه تعبیرش را لطف کنید چون دوسش دارم وخیلی دوس دارم بامن خوب شه.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اجرایی کردن برنامه ها و اهداف شخصی خود توجه داشته باشید.

 219. صدف كيهانصدف كيهانsays:

  سلام من خواب ديدم با كسي كه تا حالا نديده بودمش دست در دست هم توي خيابون راه ميرفتيم درسته در بيداري تا حالا نديده بودمش اما در خواب انگار خيلي وقت بود ميشناسمش احساس كردم كه عاشقشم و اونم من خيلي دوست داره از حرفامون چيز زيادي يادم نيست اما چيزي كه پررنگ تو ذهنم نقش بسته اينه كه دست من رو گرفته بود تعبير خواب من چيه ؟ با تشكر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته باشید.

 220. maryammaryamsays:

  سلام من خواب دیدم که دیدم که سه شنبه یا یکشنبه بود تو یه پارکی جشن گرفته بودیم بعد یهو دوستمو دیدم اونم منو دید بعد بهش گفتم چ عجب اومدی ؟! چجوری؟ گفت عسل هم بهم گفت مامان چرا میری ولی اومدم دیگه .چون سال بعدی نیستم و من گفتم چی؟؟؟ چطور نیستی توکه گفتی هستم.بعد بهم گفت : میدونم ولی باید به عسل میگفتم که نیستم.عسله دیگه ناراحت میشه.و بوسم کرد. بعد رفت و پشت سرشو نگاه نکرد تو یه جاده خاکی داشت راه میرفت بعد همه بهم میگفتن رفت رفت ولی من قبول نمیکردم و میگفتم باید دنبالش بدوم بعد دویدم و دویدم و رسیدم پیشش بعد نگام کرد و دیگه ازخواب پاشدم.لطفا میشه تعبیشرو بفرمایین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته باشید.

 221. Dlnya zzzDlnya zzzsays:

  خاب دیدم دست کسی ک خیلی دوسش دارمو گرفتم و دست تو دست هم راه میریم بعد رفتیم ی داروخانه قرص گرفتیم البته چند مدته میونمون خوب نیس و من این خابو دیدیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود توجه داشته باشید.

 222. داوودداوودsays:

  سلام درخواب با یه پسر دیگری از زیبایی یک دختری که میشناسمش تعریف میکردیم و میگفتیم خیلی خوشگله .لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته و ویژگی های مثبت رفتاری خود را دست کم نگیرید.

 223. ShimaShimasays:

  سلام من خواب دیدم کسی ک به او علاقه داشتم ولی او خبر نداشت و او را از خود راندم با دوست دختر خود در حال دعواس بعد به پیش من اومد تا دستمو بگیره اما چون دستام عرق کرده بودن نمیخواستم (که در واقعیت عرق نمیکنه) ولی باز دستمو گرفت و من از شدت آرامش و تبسم با دست چپم دست راستشو محکم گرفتم و از دلتنگی فشار میدادم و بعد دیدم که دستاش خشک و لاغره و بعد یکی از همکلاسی ها ناگهان وارد شد و گفت مگه شما دوتا باهمین و اون با لبخندی گفت نه فقط دست همو گرفتیم (در واقعیت ازون دانشگاه رفتم و دیگ نمیبینمش و روز قبلش به فکرش بودم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری، آرامش روانی شما را مختل کند.

 224. HdsHdssays:

  سلام من خواب دیدم با دویت دسر دست تو دیت تو محله زندگی خودمون داریم قدم میرنیم خیلب عادی و ریلکس تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود و به ثمر رساندن آن ها توجه داشته باشید.

 225. مبینامبیناsays:

  سلام من خواب دیدم که من و خونوادم رفتیم خونه ی کسی که دوستش دارم و قد بلند و چاق شده بود و خیلی تحویلمون گرفت و مهمان نوازی کرد میشه تعبیرشو بگید؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به معاشرت با انسان ها و افکاری بپردازید که به شما کمک می کنند تا به گسترش منافع خود در زندگی بپردازید.

 226. نرگسنرگسsays:

  سلام من تولدم نزدیکع و خواب دیدم کسی که دوستش دارم بهم یه عالمه پیام داده و هرچقدر میخوندم تمومی نداشتن و خیلی خوشحال شدم و بهم گفت که تو این تاریخ هدیتو میدم تبریک گفت و اینا ..تعبیرشو میشه بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زمینه های مادی بپردازید.

 227. علیعلیsays:

  اقای مدیر بیزحمت تعبیر خواب دندان شکسته و رشد دندان به جای همان دندان که در دست راست شخص بوده و بدون الودگی هم بوده و مثله بلور بوده چیست و تعبیر خواب داشتن بچه دو قلو که یکی از انها مریض و در حال مرگ است چیست ببخشید اینجا مطرح کردم درسته بی ربطه ولی خواهشا تعبیرشو بگین با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواب اول اشاره به هنر و مهارتی جدید دارد که فرد در زندگی بیداری به زودی اقدام به پیگیری و آموختن آن ها خواهد کرد. خواب دوم اشاره به نگرانی فرد برای پیگیری برنامه ها و مسئولیت هایی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کند.

 228. سجادسجادsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم میرم پیش دوستم که دختر هست ( دوست معمولی هستیم هیچ حسی بهم نداریم ) میرم پیشش سلام میکنم حرف بزنیم که دختری که دوسش دارم‌ میاد سمت ما که به دوستم سلام میکنه من خب بی محلی میکنم چون رابطش با من سرد هستش بعد یهو دستشو میزاره رو سینم میگه سلام همونطور که دستش روی سینم هست منم دستمو میزارم رو دستش محکم دستشو میگیرم یه حسی از ته دلم میگفت دستشو بوس کنم که نکردم ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از موقعیت ها و فرصت های پیش روی خود برای بیان احساسات درونی خود و تحت تاثیر قرار دادن افراد مورد نظر خود استفاده کنید.

 229. ??says:

  سلام.من چند وقت پیش ک قصد جدا شدن از همسرمو داشتم به دلیل اختلافاتی ک داشتیم در اون میان با یک خانم مطلقه آشنا شدم ک با اون قصد ازدواج داشتم اما بعد مدتی شرایط طوری شد ک خانمم برگشت سر زندگیش و اون خانم مطلقه به خاطر برگشت خانمم رفت و به هر دری میزدم ک اونم برگردونم نمیشد. بعدازنماز ظهر از دلتنگیش کلی گریه کردمو خوابیدم وبا خودم گفتم خدایا تو رویا خبری بهم بده ک خواب دیدم مادر خانم مطلقه این اواخر با هم دلخوریم داشتیم اومد سمتم و مثل سابق بام خوب بود وبعدش بین خانم اول و دوم نشستم و یکیشون این دست و دومی اون دستمو کرفتن و با عشق تو جشمام نگاه میکنن و تبسمی رو لباشونه. لطفا زود جوابمو بدین?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی اهداف و انگیزه های جدیدی است که موجب ایجاد احساس زنده دلی برای شما خواهد شد و در صورت بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زمینه های مالی یا شغلی بپردازید.

 230. نسترننسترنsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که بهترین دوستم اومده بود خونه ما در خواب حیاط خونمون بزرگتر شده بود و دستم تو دستش بود داشتیم باهم قدم میزدیم پشت سرمون زنها و دختران زیادی قدم می‌زدند اما واسه چند لحظه دستم را در دستان دختر دیگری دیدم احساس کردم پدرم او را فرستاده تا دستم را بگیره چون من نتوانم دست دوستم را بگیرم ولی من رفتم و دست دوستم را دوباره گرفتم ما داشتیم با هم قدم میزدیم من به او گفتم بیا چایی بخوریم و بعد گفتم که میروم فلاکس چای بیاورم و با هم چای بخوریم بعد دیدم داخل یک اتوبوس همگی وایستاده بودیم و دست من در دست دوستم بود در دنیای واقعی دوستم به من قول داده بود به خانه ما بیاید چند وقت آمد اما بعدش زیر قولش زد و دیگه نیومد ولی تو خواب به خونمون اومده بود به من از اینکه او در کنارم بود خیلی خوشحال بودم لطفاً تعبیر اش را برایم بگویید نمیدونم چرا همیشه از من کم میاره جواب کافی به دستم نمیاد لطفاً جواب درست را به من بگید تا بدونم تعبیرش چیه ممنونم از شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. برای این که دلیل حضور دوستتان را در خواب درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او چه احساس یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ تجربه ی این خاطره یادآور چه نکته و درس مهمی برای شما می باشد؟

 231. آتنا دلفیآتنا دلفیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم کسی که دوستش دارم صورتم رو لمس میکرد ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، لطف و رحمت خداوند شامل حالتان می شود و لذت و شادی در زندگی تان جریان می یابد.

 232. RezvanRezvansays:

  تو خواب دیدم ک بلبلی ب دست من نوک میزنه و دستمو زخم کرده ک باز شده ولی خون نیومده تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، روزهای خوبی در راه است

 233. ارزوارزوsays:

  سلام .من دیشب خواب دیدم کسی که دوسش دارم .اومده پیشم و باهم حرف میزنیم و میخندیم .من ادمیم که به این راحتی ها راحت با کسی گرم نمیگیرم ولی با اون میگفتم میخندیدم تو دیدار اول و همینجوری که راه میرفتیم دست همو گرفته بودیم به طوری که گرماش رو هم قشنگ تو خواب حس میگردم و شیرینی اون ملاقات رو هم حس میکردم تو خواب میشه تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است.

 234. الی۲۲۲الی۲۲۲says:

  سلام من دیشب خواب دیدم کسی ک قبلا باهاش دوست بودم و خیلی هم آدم شریفی بود داشت دستامو لمس میکرد...چندوقتی هم هست تو فکرشم ولی نمیتونم خبری ازش بگیرم... دیشب بدون فکرشم خوابیدم حتی...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مورد حوادث و اتفاقات آینده هشدار می‌دهد.

 235. پریاپریاsays:

  سلام.خواب دیدم کسی رو که دوست دارم دستمو گرفته و به هم محرم بودیم روز اول اجازه ندادند هم رو ببینیم روز دوم اومد پیشم ولی من به صورتش نگاه نمیکردم همش میخواستم فرار کنم و دنبالم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که شما امیدوار به مخفی شدن بعضی از مسائل در زندگی واقعیتان هستید.

 236. رویارویاsays:

  سلام. من خواب دیدم با خواهر کوچکم از ایران رفتیم چین. اونجا پسری که در واقعیت همدیگه رو دوست داریم با خواهر و برادرش ما رو بردن خونشون. در واقعیت خونوادش با ازدواج ما راضی نیستن ولی توی خواب خواهر و برادرش با من خوب بودن ولی چهرشون رو اصلا نمیدیدم. خود اون پسر هم چهرش عوض شده بود و شده بود یکی دیگه و با اینکه توی واقعیت موهای کم پشت و مشکی داره ولی توی خوابم موهای سفید و پر پشتی داشت و با اون چهره جدید رفت و آمد میکرد و من میدونستم چهرش عوض شده. توی چین با خیال راحت دست همو گرفته بودیم و من با خودم میگفتم اگه همیشه اینجا بودیم این دردسرها و پنهان کاری ها هم نداشتیم. اگه میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی که در اطرافتان هستند در آینده نقش های مهم تری را در زندگی تان ایفا خواهند کرد. یادتان باشد که روزی محبت های آنها را جبران کنید.

 237. NargolNargolsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم با خانواده به یک مجلس عروسی دعوت شدیم و اونجا موقع روبوسی و دست دادن یه نفر که سرش پایین بود به سمت من دست دراز کرد برای دست دادن منم دست دادم بعد دیدم اون شخص دوست قدیمیم بود که یک سالی هست دوستیمون تموم شده و من اصلا به یادش نبودم که بخوام خوابشو ببینم بعد که دست دادم دستمو محکم گرفته بود و ول نمیکرد و هرچی ازش میخواستم دستمو ول کنه اصلا جوابمو نمیداد حتی یک کلمه هم حرف نزد حالا امروز بعد از سال ها یکی در خونمون رو زد و به عروسی دعوتمون کرد که آشنای خیلی دور هستن در این حد که ما اصلا خبر نداشتیم اونا عروسی دارن ولی دقیقا بعد خواب من ما به عروسی دعوت شدیم اونم بعد از سالها و میدونم که اون دوستم تو این مراسم نیست ولی بازم میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه؟ یعنی قراره اتفاق خاصی بیفته؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت شما به تأخیر می‌افتد.

 238. SarvinSarvinsays:

  سلام وقت بخیر.خواب میدیدم آقای مجردی که میشناسمش( البته فامیل دور هستیم و رابطه ای با هم نداریم مگر در شهرستان هم رو ببینیم ولی کلا بی تفاوت نسبت بهش در قدیم نبودم البته الان خیلی بهش فکر نمیکنم ) اومده خونمون که مادر و پدرمم حضور داشتن منتظر بود من رو ببینه انگار یه جور خواستگاری اتفاق افتاده بود و اومده بود دیدنم منم داشتم کلی به خودم میرسیدم و خودآرایی میکردم و خیلی عجله داشتم که بیام ببینمش به خواهر دوقلومم هِی میگفتم عجله کن بعد کاملا بی حجاب اومدم پیشش و داشتم احوالپرسی میکردم که برام بلند شد و من هم براش دست بردم طوری که انتظار نداشت با همچین صحنه ای مواجه بشه یکم جلوی خانواده ام خجالت کشید ولی وقتی بهم دست داد انگار دنیا رو بهش داده بودن و سریع من رو به سمت خودش کشید و بغلم کرد انگار باورش نمیشد من هم خیلی محترمانه باهاش برخورد کردم و پدر و مادرمم خیلی احساس رضایت داشتن و خوششون اومده بود.بعد از کنارش جدا شدم و اومدم رویروش نشستم تا با هم بیشتر حرف بزنیم که یعو خواهر دوقلوم که نظاره گر رفتار ما بود با هیجان رفت پیشش و یه جوری مثل اینکه بوسش کرده باشه که من دیدم اون آقا با یه حالت خاصی به من و خانواده نگاه کرد که بفهمونه من باهاش کاری ندارم خودش اومده سمتم.خواهرم انگار احساساتی شده بود و این واکنش رو نشون داد.من این آقا رو در واقع خیلی نمیبینم و ارتباطی باهاش ندارم بعد از مدتها دیدن همچین خوابی یکم من رو تحت تاثیر قرار داده و امیدوارم خیر باشه ممنون میشم برام تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با افراد دلسوز که به فکر شما هستند مشورت کنید و از نصایح آن ها استفاده کنید.

 239. AtenaAtenasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که 2 تا پسر دنبالم میومدن و ازم شماره میخواستن بعد من بهش گفتم که من عجله دارم گوشیت رو بده شمارم رو توش سیو میکنم بعد گوشی خودم رو هم بردم شمارش رو سیو کردم ولی پسره اصلن برام آشنا نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قبل از هر اقدامی جوانب آن را دقیق بررسی کرده و با درایت و دوراندیشی تصمیم بگیرید.

 240. zahrazahrasays:

  سلام خواب دیدم کسی که دوسش دارم اومده بود خونمون با خانواده اش ولی من ازش خجالت میکشیدم و همش سعی میکردم منو نبینه(تو واقعیت هم اینجوریه چون علاقه امو ابراز کردم). یه سری از فامیلا هم بودن .2قسمت این خواب به وضوح یادمه: 1.روسری نداشتم و با مامانش داشت میومد جایی که من بودم .هل شدم به جای اینکه برم تو اتاق در اتاق رو بستم .بعد گفتم مثلا میخواستم نبینی منو اونم خندید. 2.موقعی که داشتن میرفتن بچه خواهرم بغلم بود. جلوی در اتاق وایستاده بودم و خدافظی میکردم اون که اومد رفتم تو اتاق. که اونم اومد تو اتاق که خواهرزاده امو ببوسه.بعد صورتشو چسبوند به صورتم.دستمو گرفت کشید که چیزی بهم بگه یا نشونم بده .منم با تعجب نگاش میکردم .پشتشو کرد به من مثل اینکه داشت دنبال یه چیزی میگشت نشونم بده ولی همینجوری که وایستاده بود سن و سالش کم میشد قدش هم کمی کوتاه شد نهایتا مثل 16،17 سالگی اش شده بود .بعد دیگه ندیدمش . با خواهرم و یه سری از فامیلا حرف میزدم ولی همش داشتم به این فکر میکردم که کجا رفت.احساس خوشحالی هم داشتم ولی بروزش نمیدادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این احتمال وجود دارد که در زمینه مسائل یا روابط عاطفی و عاشقانه با صحنه های غافلگیرکننده و یا مهیج در آینده رو به رو شوید.

 241. p.mp.msays:

  سلام من دوسه سالی هست خیلی خواب پسر خالم رو میبینم درصورتی که بهش فکر نمیکنم که تو بعضیاشون منو بغل میکنه و میبوسه و بعضی وقتا هم باهام سرد برخورد میکنه خیلی عصابم خورد میشه واقعا دلیل این خواب ها چیه چرا فقط اونو میبینم ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می‌شوید

 242. نغمهنغمهsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر عمم که دوسش دارم اما اون نمیدونه توی خوابم دست منو میگره و بوس میکنه یه چیزی بهم میگه تعبیرش چیه چند بار قبل هم خواب پسر عمه مو دیدم میشه بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم و اندوه را از دل خود خارج کنید و به درگاه خداوند عبادت کنید.

 243. mahsamahsasays:

  سلام میشه تعبیر خواب منو بگین،من خواب دیدم که دانشگاه بودم بعدش یهو ناراحت شدم ،سرکلاس بودم سرمو گذاشتم بودم روی میز،دستامم روی میز بود ،داشتم خیلی آروم گریه میکردم که کسی متوجه نشه،بعدش پسری که دوسش دارم رو به روی من نشسته بود برگشت سمت من و دستمو گرفت و نگام کرد و یه لبخند خیلی قشنگ زد، من اصن انتظارشو نداشتم چون ما یکساله که از هم جدا شدیم،وقتی دستمو گرفت خیلی حس خوبی داشتم به صورتش نگاه کردمو دستشو محکم گرفتمو بوسیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان می‌دهد که امیدوایم آن شخص از زندگی ما بیرون رود.

 244. delmahdelmahsays:

  سلام لطفا خواب من رو تعبیر کنید خوتب دیدم انگار آسموندباز شده و دستی ازون بالا داره منو میکنه انگار داشت روحمو از بدنم جدا میکرد سرمو ک بالا کردم دیدم شوهرمه انگار دوتا شده بود و میگفت بیا با یه لبخند تلخ و من میترسیدم و جیغ زدم و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در مورد بعضی از مسائل شخصی و خانوادگی احساس ترس و یا نگرانی کنید.

 245. خانوم خاصخانوم خاصsays:

  سلام خسته نباشید.. من دیشب تو خوابم دیدم که همسرم با دوست پسر قدیمیم که مال چن سال پیشِ مالم مجردیم بودش به همراه چن تا از دوستای خودش اومدن پیشم تک تک ازم سلام کردن اول با همسرم بعد با اون پسره و دوستاش دست دادم طوری که حتی همسرم ازم عصبانیم نشد انگار با اون پسره هم دوست بود و با خوشحالی نگام میکردن منم حس ح عجیبی نصبت به او فرد قبلی داشتم با خنده رویی نگام میکردن البته من تو خواب بیشتر همسرمو اون پسررو مد نظرم بودن دوستاش خیلی تو خوابم مهم نبودن تعبیر این دست دادناو خوش رویشونو نمیدونم خیلی ممنون میشم برام تعبیرشو بگید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای شما حاصل فکروذهن اشفته است و تعبیری ندارد

 246. فائزهفائزهsays:

  سلام من کسیو دوس دارم که باهم ی مدت دوست پسر دوست دختر بودیم بعدش رابطمون فقط در حد دوستی موند و هنوزم هست.. خواب دیدم که ایشون انگار مریض بود و دراز کشیده بود اولش اطرافمون خلوت بود من رفتم و خیلی با احتیاط(چون میترسیدم دستمو پس بزنه) دستشو گرفتم اونم دستمو محکم گرفت کم کم هم کلاسیامو ادمای اطراف زیاد شدن من فک کردم چون ادم دورو ورمونه دستمو ول میکنه ولی همچنان دستمو تو دستش محکم گرفته بود بعدش فقط دستامونو دیدم که همونجوری گرفته بودیم دست همو و انگار محرم بود من حتا این حسو داشتم ک حجابم کامله حتی ساق دست داشتم و دیدم ک کنار دستامون ی چیزی مثل ی پیشونی بند بود ک نوشته بود یا حسین...من به عزیزم گفتم که ببین دستامون تو دست همه همش بخاطر لطف امام حسینه...تعبیرشو لطف میکنین؟ ممنونم ازتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب به معنای پیدا شدن عشق و علاقه ی فراوان در زندگی شماست.

 247. اچ اسماچ اسمsays:

  سلام مدیر جان دوشبه دوتا خواب دیدم دختری که بهش علاقه دارم ولی عروسه داره تو یه جای تفریحی با مادرم صحبت میکنه و همه مون سر خوش بودیم احساس داشتنشو داشتم و من به اون دونفر پیوستم و خواب فرداش این بود که به دختری که قبلا رابطه داشتم تو ماشین دست چپمو گرفته بود و گریه میکرد و فشار میداد انگار پشیمون بود از اینکه رفته بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما دوست عزیز ، این رویا ناشی شده از برخی از قدرت ها و یا نیروهای درونی تان در مورد روابط عاطفی و عاشقانه قبل از خواب است ، و ممکن است چیزی شبیه با این صحنه را در آینده در بیداری رویت کنید.

 248. میترامیتراsays:

  سلام . من خواب دیدم با کسی که عاشقانه دوست داشتیم همو و الان یازده ماهه جداییم.. با هم تو جمع خانوادگیه من هستیم اون سکوت کرده و یه گوشه نشسته ،پسر خاله من یه انتقاد و بهونه الکی میاره در مورد ایشون و جو جمع رو بهم میزنه،عشقم ناراحت میشه و نا محسوس جمع رو ترک میکنه من همون موقع جانب داری و طرف داریش رو میکنم و به پسر خاله ام میگم که کارش اشتباه بود چون واقعنم حق نداشت و دنبال ایشون میرم و ما تو پله ها کنار هم در سکوت دستای همو محکم میگیرم اونجارو ترک میکنیم میریم یه خونه مستقل

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای ناراحتی و پریشانی و شکست در امور عاطفی و احساسی تست.

 249. نادیانادیاsays:

  سلام من خواب دیدم یکی همش داره ازم فیلم میگیره همه جا دوربین گذاشته ازکارام خبر داده بعد تو کوچه یه پسره دستامو میگیره ک باخودش ببره دستاش خیلی خیلی گرم بود ک پسش زدمو در رفتم از خونه در نمیومدم چون فکر میکردم میخواد منو بدزده و بکشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مردم درمورد شما زیاد صحبت میکنند

 250. آنیتا برناآنیتا برناsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از آشناها دست منو گرفته داریم با هم دیگه میریم معنیش چیه؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای مهمانی رفتن یا مهمانی آمدن است.

 251. مینامیناsays:

  سلام من خواب دیدم که یکی از من خوشش میاد ینی منو دوست داره من فهمیدم ولی خودش خیلی خجالتی بود تو خواب من با اینکه عاشق یکی دیگه بودم ولی نمیدونستم چرا سمت اون که از من خوشش میومد رفتم دستمو رو قلبش گزاشتم که بفهمم قلبش واسه من میتپه یانه تو خواب میگفتم درسته من عاشق یکی دیگه هستم ولی این اخلاقو رفتارش خیلی بهتره حس میکنم که باهم میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم ولی خب نمیتونستم باهاش برم چونکه بفکر دوتاشون بودم هم بفکر پسره وهم بفکر عشقم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای شروع یک زندگی جدید و خبرهای تازه است.

 252. نگارنگارsays:

  خواب يكى از همكارامو ديدم، آقاست، موقعيت تحصيلي ما يكيه ولى ازم ده سال كوچكتره، حس مثبتى بهش دارم و دوست دارم دوستان خوبي براى هم باشيم. ديشب خواب ديدم كه از بيرون اومد (شايد محل كارمون بود كه من صبحم و اون شيفت عصر) دستم رو خيلي گرم و با محبت گرفت. خودش خيلي حس خوبي داشت و يه مدت دستم توى دستش بود اما با خودم فكر كردم الان زوده و دستمو توى دستش شل كردم بعدم درآوردم. بعدا كه خودم دستشو گرفتم دلخور بود و دستش بيحال بود توى دستم. انگار تمايلي نداشت. ما بخاطر شيفتمون كه عكس همه، همو نميبينيم، چندوقت پيش طولانى ديدمش و يكم رفتارش صميمانه تر شد ولى من ذهنم درگير يه مشكل كارى بود و خوب از اين فرصت استفاده نكردم تغبير خوابم چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر موانع و چالش های بزرگ زیادی است که مجبورید بر آنها غلبه کنید.

 253. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم یه جایی هستم پسری که دوسش داشتمم بود من یواشکی دیدمش ولی منو ندید انگار تو هتل بودیم داشتم نگهش میکردم ببینم با کی هست از اتاق اومدم بیرون یهو بازوی منو محکم گرفت و برو تو اتاق

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در آینده ، کار یا تصمیمی را به صورت مخفیانه و همراه با استرس به پایان برسانید.

 254. ناشناس هستم!*ناشناس هستم!*says:

  سلام. این خواب درمورد کسی هست که من دوسش دارم اما من نمیدونم که اون هم من رو دوس داره یا نه، ولی تو خوابم هردومون همو خیلی دوس داشتیم. توی خوابم اومد جلوم و با لبخند نگاهم میکرد بعد من محکم بقلش کردم و اون هم بقلم کرد، من دستم رو تو موهاش بردم و بهم ریختم و خندیدم، یه قسمت دیگه از خوابم هم دست هامون تو دست همدیگه بود همش اما یه تیکه من مطمعن نبودم که باز دستش رو بگیرم یا نه، فقط دستم رو به دستش نزدیک کردم تا به دستش بخوره، اون هم دستش رو کاری کرد تا بم بخوره. اما بعد دستم رو کشیدم کنار و ناراحت بودم، و اون هم بعد این که دستم رو کشیدم و دستش رها شد، دستش رو مدل نگه داشنش رو عوض کرد و انگار ناراحت بود که نگام نمیکرد. در کل تعبیرش رو ممنون میشم بگین!♡

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اینگونه موارد بیشتر به حالات روحی و روانی شما بستگی دارد و تعبیر به خصوصی ندارد

 255. مریممریمsays:

  سلام من یه پسری رو دیدم هم اون منو میشناسه هم من اونو میشناسم از وقتی دیدمش از دور دوستش دارم و بهش فکر میکنم ازدواج کردم ولی اونو دوس دارم حالا هم خواب اونو دیدم که یه اتوبوسی داشت من و مامانم میخواستیم جایی بریم بعدش دیدم که سوار اتوبوس این شدیم راننده هم خودش بود بعد اتوبوس رو ول کرد اومد سمتم من رو صندلی نشسته بودم بعدش دستاشو گذاشت رو دستای من..دستای من سرد بود به من گفت دستات سرده بهش گفتم اره دستام سرده بعدش نشست روبه روم و شروع کردیم به صحبت کردن انگار توی خواب میخواست دلمو بدست بیاره انگار از من خوشش میومد انگار دوستم داشت. تو خواب در حالی که صحبت میکرد لبخند میزد منم تو خواب یه حس هایی بهش داشتم بعدش از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش رو بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با افراد و دوستان جدیدی ممکن است اشنا شوید وصمیمیت بینتان ایجاد خواهد شد

 256. مصطفیمصطفیsays:

  من خواب دیدم دختر عمه را که خیلی دوست دارم دستش را گرفتم و او هم دست من را گرفت اما در واقعیت او ارتباط زیادی با من ندارد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای شروع روابط جدید و موفقیت در روابط عاطفی است.

 257. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم پسری که دوستش دارم با خانواده به خواستگاری مقدماتی آمده و پس از اتمام خواستگاری من بی خود و بی اختیار او را بوسیدم و دستش را گرفتم طوری که تمام گرمای وجودش را احساس کردم اما پسر مورد علاقه ام هم خوشحال شد ولی گفت فعلا گناهه و دستم را ول کرد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای دریافت خبرهای خوش و موفقیتتان در روابط عاطفی است.

 258. TaranehTaranehsays:

  سلام خسته نباشید.. ببخشید ، من خواب دیدم که یکی از پسر های هم کلاسیم کنارم نشسته و خیلی با احتیاط به دست من دست زد ، ولی من بدم نیومد اونم شروع کرد به نوازش دست های من هیچ حس بد و جنسی تو خواب نبود ولی این نوازش لذت بخش بود.. نگار هر دومون حس آرامش و لبخند داشتیم.. میخواستم بدونم این که گذاشتم تو خواب یه نامحرم لمسم کنه تعبیرش چی میشه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم و اندوه و تلخ کامی است

 259. Sa111Sa111says:

  سلام. خاب دیدم دست زدم به دست نامزد سابقم و دیدم دستش سرده و بعدش ایشون دست منو تو دستش گرفت. تعبیرش چیه. تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با افرادی اشنا خواهید شد

 260. گلزارگلزارsays:

  قبل از ازدواجم با شوهرم قبل از اینکه بدونم با اون قرار ازدواج کنم ی بار خواب دیدم توی آسمون هستیم یک دفتر بزرگی جلومون بود که اسم منو شوهرم تو اون دفتر نوشته شد بود بعد اونجا یسری پله بود که اومدیم پایین دیدم مراسم ازدواجمون تمام فامیل همه بودن شب عروسی رفتیم خونمونتو خونه ای که رفتیم خیلی پنجره داشت بعد ی سری موجود کوچیک و سیاه میچسبیدن به پنجره شوهرم بهم گفت فرار کن من فرار کردم از حیاط خونه که می گذشتم ی موجودی دیدم تمام وجودش آتش بود بهم نگاه میکرد من باز فرار کردم همش اون موجودا دنبالم بودن تا اینکه منو میگیرن میبرن پیش ی مردی شبیه شوهرم بود ولی مطمئن نبودم اون باشه بهم گفتن تو باید پیش اون بمونی. خیلی اتفاقای بد زیادی بعد ازدواجم برام افتاده تعبیر این خواب رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیشتر شبیه رویای پریشان و ذهن مشغول بوده و تعبیری درست نمیتواندداشته باشد به هرحال مراقب اطرافیانتان باشید

 261. شیماشیماsays:

  سلام.من خواب دیدم به کلاسی رفتم که فردی که بهش علاقه دارم اونجا بود، فاصلمون از هم زیاد بود ،بهش نگاه کردم بهم لبخند زد منم لبخند زدم و از دور سلامش کردم. کلاس که تموم شد اومد سمتم باهم یکم حرف زدیم و با هم اومدیم بیرون، توی راه جایی بود که همش پله بود(پله های بزرگ و سنگی، حالت قدیمی داشت) شروع کردیم به پایین اومدن از پله ها که یهو دستمو گرفت،خیلی جا خوردم و اصلا انتظارشو نداشتم ولی به خاطر احساس امنیت و علاقه ی زیادم از اینکه دستمو گرفته بود خیلی خوشحال بودم و چیزی نگفتم و به راهمون ادامه دادیم، در حال پایین اومدن میخندیدیم و با حالت بازی و پرش از پله ها پایین میومدیم، بعد از خواب بیدار شدم.خیلی ممنون میشم که تعبیرشو بهم بگید?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان به معنای علاقه و محبتتان به فرد مورد نظر و تلاش و خواسته تان برای رسیدن به اوست.

 262. نسترننسترنsays:

  سلام . من خواب دیدم با کسی که دوستش دارم و (علاقه ایشون بیشتره و همیشه سعی دارن منو به ازدواج ترغیب کنن. ).. تو یه ایستگاه قطار یا مترو بود دقیق نمیدونم . دست منو محکم گرفته بود بطوریکه هنوزم سفتی و فشردن دستاشو حس میکنم و خودش جلوتر میدوید و منو هم میکشید جلو و منم پا به پاش میدویدم و از این دویدن گاهی حس بی وزنی بهم دست میداد و خس خوبی بهمون دست میداد بطوریکه بلند و بی اعتنا به اطرافمون میخندیدیم و خوش بودیم بعد لیشون منو تو قطار گذاشت تا به مقصد برسم و خودش رفت. تعبیرش چیه ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای موفقیت در روابط عاطفی و علاقه و محبت هر دوی شما نسبت بهم است.

 263. پریساپریساsays:

  سلام. خواب دیدم که شب است با یکی از همکارانم که فرد خیلی معتقد و مذهبی ای هست داریم از محل کار به جایی میریم و اون دست منو گرفته اولش فکر کردم حواسش نیست بهش گفتم دستمو گرفتی نامحرمیم اما دستمو رها نکرد رسیدیم به یک تپه دستمو محکمتر گرفت و از تپه کشوند بالا تا به سطح صاف رسیدیم میشه تعبیرش رو بفرمایید؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

 264. مریممریمsays:

  سلام. من ظهر خواب دیدم شب با پسرعموم که کمی هم بهش علاقه مند هستم,اما اون نمیدونه,شایدم کسی دیگه رو دوستداره,تو ماشینش نشستیم و داریم یجایی میریم که من خودم پیش قدم میشم تا دستش رو لمس کنم. اونم کمی همراهی میکنه و هردو لبخند میزنیم و خوشحالیم تعبیرش چی میتونه باشه?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باطل است

 265. نسریننسرینsays:

  سلام.من خواب دیدم خواستگارم) که 9ماهه همو میشناسیم و الان 3روزه که باهاش کات کردم)،اومده بودن با خانوادش 1اتاق بزرگ مث مسجد ک من از در وارد شدم با همه مرداو زناشون دست دادم.بعدش خودشو دیدم انگار خطبه عقد میخوندن برامون دستم تو دستش بود روبرومون نوشته قرآنی بود نمیدونم چی بود که گف حین خطبه اونو نگاه کن.بعدش ک تموم شد گفت برادرم پایینه اومده برا مراسمم من بدو بدو رفتم پایین اونم اروم اروم میومد پشت سرم.برادرش چهرش عوض شده بود اونی ک تو خواب بهش دست دادم اصلا برادرش نبود یکی دیگه بود.1دخترم همراهش بود که من موقع روبوسی با دختره سمت راست صورتشو پره تف شد.کلی عذرخواهی کردم بابتش ولی هرچی میومدم پاکش کنم بیشتر پخش میشد.یک دنیا ممنونم که زحمت تعبیر خواب رو انجام میدین.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای جدیدی در زندگیتان است که میتواند شمارا خوشحال کند

 266. علی احمدیعلی احمدیsays:

  خواب دیدم از دست زنم که حدود 3ماه از جداییم که بخاطر نماز النگوی طلای که بهش خریده بودم از دستش به زور میکه که یهو یه مردی اومد بهش گفتم اگه دست بدنم زدی خودت میدونی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به نظر میرسد روابط شما با مشکل رو به رو خواهدشد

 267. y.hy.hsays:

  سلام من نزدیکای ساعت ۷ صبح خواب دیدم موهام و تراشیدم و دارم درس میخونم خونمونم کلی مهمون هست یک دفعه ای یکی از بچه ها بیرون بود دستشو گرفتم تا بیارمش تو بعد یه پسری که کنار اون ایستاده بود یک دفعه ای دست من رو لمس کرد من اون پسرو میشناسم و اینکه خواب های من اکثرشون اتفاقات روز های ایندرو نشون میده میخواستم بدونم دلیل خوابم چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کم شدن خیر و برکت و روزی است

 268. ShimaShimasays:

  سلام من خواب دیدم ازاتوبوس پیاده میشم و حالمم خوب نیس پیاده که راه میرم پسری که دوسش دارم اراتوبوس پیاده میشه و تعقیبم میکنه تو یه کوچه قش میکنم و اون پسر بانگرانی به سمتم میاد بعدش که بهوش میام میبینم دستمو ماساژمیده و بهم نگاه میکنه حالم که بهترمیشه میبینم داره سیگارمیکشه بااینکه خیلی ازسیگاربدش میاد میرم سمتشو سیگارو بزور ازش میگیرم و لبشو میبوسم میشه بهم بگین تعبیرش چیه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبتتان به آن شخص است

 269. رقیه نوریرقیه نوریsays:

  خواب دیدم که کسی که دوسش دارم دستمو گرفته و من خواب بودم، خواب که نه وقتی دستمو گرفت خودمو زدم به خواب که احساسشو بفهمم باقی خواب یادم نیست و ظهر این خوابو دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این مورد معنا یا تعبیری ندارد

 270. فاطمهفاطمهsays:

  سلام .. با تشکر از سایت خوبتون .. من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم تو یه خیابون داریم قدم میزنیم و دست همو گرفتیم و اون همش دست منو محکم فشار میده . تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به آن شخص است

 271. مریممریمsays:

  سلام.....من ...ی شب توی خواب پسری که دوسش دارمو دیدم (نمیدونم اونم منو دوس داره یا نه اصلا منو میشناسه) با یه لباس سرمه ای اومده بود توی مدرسمون ....اینجا خوابم تموم میشه ولی نکته مهمش اینجاس که من چندروز بعد از اینکه این خوابو دیدم همون پسرو با همون لباس سرمه ای دیدم.........تعبیرش خوبه؟؟؟ خاهش میکنم جواب بدین واسم خیلی مهمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خاصل درگیری ذهن بوده و تعبیری ندارد ممکن است الفت ایجادشود

 272. سانازسانازsays:

  سلام روز بخیر من چند وقتیه از معشوقم جدام و در حال حاضر اون با کسه دیگس خواب دیدم خونشونم و از هم جدا بودیم توو خوابم اومد حرف زدو اصلا به من توجه نمیکرد یه حلقه نازک نقره ای دستش بود که فکر کنم طلا نبود مامانش پرسید اون چیه دستت و اونم گفت تا امروز دستم نبوده چون تا امروز کسیو نمیخواستم الان میخوامو از این حرفا بعد انگار سر یه سفره بودیم بقیه پاشدن ظرف جمع کنن معشوقم رفت پیش داشش منم مامانم گفت سفررو پاک کن داشتم پاک میکردم و خیلی ناراحت بودم اما به رو نمیاوردم و اصلا باهاش حرف نزدم ..تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که در گذشته روی ذهنتان تاثیر گذاشته

 273. مژگانمژگانsays:

  سلام من خواب دیدم داخل یه شرکت کار میکنم و مدت زیادی میگذره رییس شرکت یه پسر جوان و خوشتیپ و قدبلند بود... پسره متاهل بود و درعین حال عاشق من شده بود... من هرجامیرفتم دنبالم میومد و باهام حرف میزد من همش ازش دوری میکردم ولی اون میومد منو بغل میکرد و نوازش میکرد من خیلی احساس بدی بهش داشتم. رفتم جلوی آیینه که مقنعه سرم کنم و برم از شرکت بیرون یدفه از پشت بغلم کرد و شروع کرد شعر خوندن برای من... من خیلی معذب بود و دوست داشتم زودتر ازونجا برم ولی پسره بدجور عاشقم شده بود... تعبیر این خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما نسبت به ایشان است

 274. فرنازفرنازsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم داره قیمه درست میکنه و دیدم با دستش داشت سیب‌زمینی خورد میکرد. تعبیرش چیه؟ چون من خیلی از ایشون دورم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 275. FFsays:

  باسلام؛دیشب تو خواب دیدم که در یه زمین کشاورزی که نمیدونم کجاست، هستم و بعد متوجه شدم که انگار این زمین مال خودمان است و من در حال آب دادن به آن می باشم در همین هیاهو متوجه شدم که دو نفر که هر جفتشونو بخوبی میشناسم با هم قول وقرار ازدواج و عروسی میذارن و برنامه میریزند... بعد یه چند لحظه دیدم که یه آدم که هم اون منو میشناسه وهم من اونو آمد و با او گرم صحبت کردن شدیم که یادم رفت و آب باز موند و زمین را سیل برد. حقیقتش کمی گیج و منگم و نمیدونم چه تعبیری داره ولی بیشتر اون دونفر فکر منو مشغول کرده بودن...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور اقتصادی است

 276. پریپریsays:

  سلام. من خواب دیدم پسری ک خواستگارم بوده و دوسش دارم و نمیدونم دوستم داره یا نه ولی باهاش درارتباط نیستم دوتا دستمو گرفت و منو کشید سمت خودش تعبیزش چیه خیلی حالم خوشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما نسبت به ایشان است

 277. N.kN.ksays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و الان باهم نیستیم، برگشته. تو خواب دست منو گرفته بود و محکم فشار میداد و میگفت تو مال منی و این جمله رو تکرار میکرد(انگار منظورش این بود که تو مال منی و نباید با کس دیگه ای باشی). من کلا تو خواب ناراحت بودم و گریه میکردم. بعدش انگار رو یه تخت کنارم دراز کشیده بود و بهم ابراز عشق و علاقه و پشیمونی میکرد. بعدش من با خودم میگفتم حالا که برگشته باید خوب فکرامو بکنم و بعد تصمیم بگیرم. ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیشتر این گونه موارد رویا دیدن بر دلتنگی و فکر مشوش است که بیننده خواب دارد

 278. رها.رادرها.رادsays:

  سلام من خواب دیدم کنار یه رودخونه ایم که خشک خشکه بعد بارون میاد پرازاب میشه میخواستم غرق بشم دست خواستگارمو گرفتم محکم یه خشکی رسیدیم همه میگفتن اگه دست همو نمیگرفتین یک کدوم غرق میشدین تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی در زندگیتان است

 279. الیناالیناsays:

  من یه خواستگاری داشتم که به علت یکسری مسایلی همدیگرو به مدت یک هفتست ترک کردیم ولی اون منو دوست داشت .دیشب خواب دیدم تو یه جایی مثل یه کوچه هستیم داره راه میره از پشت میام کنارش دستش و میگیرم و با خودم میبرم و اون هم با من میاد یه جایی وایمیستیم همو محکم بغل میکنیم انقد حس داخل خواب عمیق بود که زمانی که بیدار شدم کاملا احساس میکردم و صورتش رو به سمت خودم چرخوندم که ببوسمش که از خواب بیدار شدم .میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بینتان محبت و صمیمیت ایجاد شود

 280. مریممریمsays:

  سلام. خواب دیدم با کسی که به هم علاقمندیم ولی چند ماهه هیچ صحبتی نداشتیم، داریم تو یک کوچه یا خیابان که تاریکه و چند تا خونه یکبار چراغهایی کوچه رو روشن و زیبا کرده قدم میزنیم، یکم که راه میریم تو تاریکی یک زوج رو می‌بینیم دو قدم جلوتر که میریم میبینم که اونا پسرعموم و زنش هستن و میریم سمتشون سلام میدیم اونام با لبخند و روی خوش جواب میدن، دوباره به قدم زدن ادامه میدیم ک به همین شکل خواهرمو شوهرشو می‌بینیم و سلام میدیم و دوباره قدم میزنیم، باقی شو یادم نیست. تعبیرشو میفرمایید؟ (ضمنا من در واقعیت حداقل با زوج اول هیچ ارتباطی ندارم، ولی وجه مشترک اون دو زوج خوابم اینه که هر دو خیلی همو دوست دارن و خوشبختن)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، در حالت کلی نشان دهنده ی صحنه های تازه و یا زیبایی خواهد بود که در آینده در زمینه ی مسائل عاطفی تجربه می کنید

 281. علیعلیsays:

  من تو خواب دیدم که مدیرم دست راستمو گرفته و کشون کشون با خودش داره میبره پیش بقیه آدم ها و همچنین خودش هم داره دست میده با بقیه. در ضمن باید بگم دستمو خیلی سفت هم گرفته بود تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مورد سرزنش قراربگیرید

 282. مصطفی احمدیمصطفی احمدیsays:

  من درخواب دختری که دوستش دارم را دیدم من خیلی دوست داشتم با او حرف بزنم اما او به من توجه نمی کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 283. ناهیدناهیدsays:

  سلام. من خواب دیدم از یک جایی که حدودا چند تا پله داره دارم میام پایین. نمیدونم پله معمولی بود یا پله برقی. پایین پله ها فردی که بهش علاقه مندم بود. پایین که اومدم دو تا دستشهاشو گرفتم و تقریبا دست همو فشار میدادیم و اون بهم گفت که شاگردات سراغتو میگرفتن و زمان حضور تو رو میپرسیدن. بعدش گفت دست خطت خیلی زیبا هست. و لبخند میزد . اگه تعبیرشو بگید ممنون میشم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 284. اریانااریاناsays:

  سلام! بچه که هم صنفیم است اویکبار به مه درخواستی ازدواج داده بود تقریبا یکسال پیش بچه زیباوخوش صورت است مه هم فقط بلی ګفتم بعدامنصرف شد دیګه به ای درخواست خود ادامه ندادوهردوعادی مثل هم صنفی پیش میریم کدام ګپی نیست بین ما فعلا اما نظر به تربیه ولیاقتش مه هنوزم هم برش احترام ودوستش دارم امادیشب درخواب دیدم که هردوستانش را دردستم ګرفتم وهردوداریم شوخی ومزاق میکنیم کم کم تبسم ولبخند میزنیم فقط به چند دقعه محدودوهردو خوش هستیم لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان محبت و الفت ایجاد شود

 285. طلاطلاsays:

  سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم که خونه پدربزرگم هستم وهمه دورهم جمع هستیم. بعد میخوایم عکس دسته جمعی بگیریم و من یه گوشه روی یه نیمکتی نشستم وبقیه کناروپشت سرم ایستادن پسرعمه وشوهرعمه ام هم پشتم ایستاده بودن. بعد همینطور که اماده میشدیم برای عکس گرفتن پسرعمم بازومو گرفت و بدون هیج حرفی منو به سمت خودش کشوند که برم پیشش بایستم برای عکس گرفتن. بااینکه ازدستش ناراحت بودم و باهاش حرف نمیزدم ولی وقتی بازومو گرفت اینقدر حس خوبی بهم منتقل کرد که بدون هیچ حرفی کنارش ایستادم اینم بگم که من به محرم ونامحرمی خیلی اهمیت میدم ودرواقعیت هم ازایشون ناراحتم و باهاشون خیلی هم صحبت نمیشم ولی اصلاهم ذهنم درگیر ایشون نبوده که بخوام چنین خوابی ببینم واینکه من بارها تو سال های مختلف خوابایی ازاین قبیل دیدم که ایشون دستموگرفته ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه افرادی حراف که سخنان بیهوده و اهداف پوچی دارند، می‌باشد

 286. روژاروژاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که توی ماشین با پسری که دوست دارم نشسته بودم بعد اون دستشو باز کرد و آورد کنار من من به دستم رو گزاشتم توی دستش و از یهو از خواب پریدم میخواستم بدون چرا اون پسره خوا دیدم و اگه این خواب رو دیدم ممکن هست که این در واقعیت اتفاق بیوفته ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان الفت ایجادشود

 287. مانیامانیاsays:

  سلام من خواب دیدم من و عشقم داریم از بین جمعیت زیادی عبور میکنیم که نگاه همشون به ما دوخته شده و عشقم در همون زمان دستمو تو دستش گرفت و فشار داد تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده صمیمیت است

 288. ماریاماریاsays:

  سلام خواب دیدم که با معشوقم شروع کردیم قدم زدن بعد دست همدیگه رو میگیریم و دستاش گرم بودن و عرق کرده بودن و من خیلی حس خوبی داشتم تو خیابون خلوت بودیم تازه یه دکه هم دیدیم که بسته بود...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبت بین شماست

 289. ندا باقریندا باقریsays:

  سلام من خواب دیدم در یک مکان سرباز هستیم و کسی که دوسش دارم سلام و علیک گرمی با من کرد و به من دست داد حسی خیلی خوبی داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معناست که شما به شناخت و درک بیشتری از خود نیاز دارید.

 290. ایات علیخانیایات علیخانیsays:

  سلام لطفا خواب من رو تعبیر کنید . من کسی که دوستش دارم یکی از اعضا فامیل هستش . من کمی استرس داشتم بی قرار بودم راستش هم در خواب و هم واقعیت نمیدانم این حسی که من دارم دوطرفه است یانع پریشانی ام از همین بود همان طور داخل حیاط میچرخیدم که برگشتم اون رو به روبه ی خودم دیدم استرس گرفتم اومد جلو دستمو گرف و بهم لبخند زد منم استرس برطرف شد و خوشحال شدم دست مو کشید برد داخل خونه داخل خونه همه بودن قبل از اینکه وارد خونه بشی یک پرده قرار داره پشت اون پرده منو نگه داش وبهم گفت کی میخوای با پدرت صحبت کنی . من از خواب بیدار شدم این خواب منو پریشون کردع میخوام بدونم این خواب تعبیر خاصی داره ؟؟؟لطفا منو راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبت شما نسبت به ایشان است

 291. aasays:

  سلام خواب دیدم آقایی که دوستش دارم کنارش ایستادم.با دست راستش دست چپ من رو گرفت و من هم دستش رو گرفتم. از این حرکت عاشقانه خوشحال بودم. لحظه ای فکر کردم نکنه کسی این حرکت رو ببینه و دستشو رها کردم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، می تواند به واقعیت های خشن و ناخوشایند زندگی اشاره داشته باشد

 292. پرشینپرشینsays:

  سلام درود فراوان برشما بزرگوار ک وقت خود را دراختیار ما میگذارید. من دختری هستم که نزدیکای صبح خواب دیدم استادم در جمع خانوادگیم بصورتی که کسی متوجه نشود شروع به نوازش دستانم کرد و دست من خیلی سرد بود و وقتی ایشان دست من را گرفت گرم شد. در خواب با ایشون هم صحبت هم شدم خیلی کوتاه . ممنون میشم تعبیرش را بگویید. با تشکر و قدردانی فراوان از شما بزرگوار

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است بینتان الفت و صمیمیت ایجاد شود

 293. اسمااسماsays:

  سلام . من خواب دیدم که دست تو دست بامعشوقه سابقم راه میریم و خیلی خوشحال بودم و هرز گاهی به انگشتانمون که بهم قفل شده بود نگاه می کردم . تعبیرش چیه . با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوش شانسی و بخت و اقبال خوبی در انتظار شماست

 294. رضارضاsays:

  سلام. تو خواب دیدم که دختری رو که دوسش دارم دستش رو گردنم انداخته و لنگان لنگان راه میفرت و بعد دستش رو کف دستم بود نگاه کردم به دستش دیدم اندازه دستش کوچیک هستش نسبت به دست من و جنسش مثل بچه های نوزاد بود نرم بود در کل در خواب باهم شاد بودیم میگفتیم و میخندیدیم تعبیرش چی میتونه باشه خیلی ممنون از سایتتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است عشق و علاقه زیادی در زندگی شما پیدا شود

 295. HstiHstisays:

  سلام اگ خواب ببيني ك كسي ك عاشقشي ميگه دسمو بگير بعد دسشو بگيري يهو مث اب غيب شه ناپديد شه دس خودتو خالي ببيني تعبيرش چيه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان صمیمیت ایجادشود

 296. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام یه نفر خیلی به من علاقه مند است و خواستگارم است من خواب دیدم که من و خانواده ام و خانوده ی ایشون جایی بودیم داشتیم وسایل رو جمع میکردیم بعد من با پدر بزرگ و مادر بزرگم داشتم قدم میزدم که کیف ایشون رو از روی زمین پیدا کردم همون موقع ایشون هم داشتن دنبال کیفشون میگشتن وقتی پیدا کردم برداشتم و رفتم بهشون دادم وقتی داشتم کیف میدادم دست منو محکم گرفت نه بطوری که دردم بگیره بعد اومدم دستمو از دستشون بکشم بیرون که ایشون نذاشت و دستمو گرفت منم دیگر دستمو در نیاوردم فقط همون یه بار بود که دستمو در آوردم( اونم فکر کنم به خاطر این بود که خجالت میکشیدم فک میکنم)بعد که بقیه مارو صدا زدن دستمو به ارومی رها کردن و از من خواستن برم جای ماشین پیش ایشون منم رفتم و ایشون که توی ماشین بود یه بسته شکلات درآورد و به من دادند( یادم نیست که شکلات رو قبول کردم یا نه )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه پیدایش عشق و علاقه فراوان در زندگیتان است

 297. محمد شاهیمحمد شاهیsays:

  با سلام خواب دیدم دختری که دوستش دگفتم دستشو برای اینکه دستشو بگیرم به سمت من دراز کرد منم دستشو گرفتم و محکم دست همو فشار دادیم و یه جایی رفتیم و حرفای که از علاقه نمیتونم تو دنیای واقعی بهش بگمو تو خواب بهش گفتم تعبیر این خواب چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلات خانواده و فرزندان، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت.

 298. مهسا عباسیمهسا عباسیsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که چند نفری که قیافه های ترسناک دارن شبیه جادو گرن منو دنبال میکنند به دلیل اینکه من به یکی از اونا کمک کردم اونجا یه جشنی برگزار بود بعد من با خانواده ام فرار کردیم پسری که دوست دارم هم همراهمون بود و با ما فرار میکرد همین که به حیات رسیدیم یکی از اونا رو بالای ساختمون دیدم خیلی ترسیدم دست پسری که دوست دارم رو گرفتم و ول نمیکردم ولی او دستم رو پس میزد و میخندید منم ناراحت شدمو کمر مامانم رو محکم گرفتم بیرون رفتیم تا اینکه به یه مکانی رسیدیم او نجا مراسم عزاداری برگزار بود انگار مراسم برای زی برگزار بود که فوت کرده پیر مردی کنارم بود که اگه من کفش هاشو بر میداشتم دیگه اونا منو دنبال نمیکردند منم کفش هارو برداشتم و فرار کردیم تا اینکه به بازاری رسیدیم اونجا یه زیر زمین بود ما هم اونجا قایم شدیم ولی پسری که دوستش دارم بیرون موند داخل زیر زمین نیامد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه بهبود روابط عاطفی و احساسی است

 299. سمانهسمانهsays:

  سلام بنده عقد هستم شوهرم دیده که هردومون پیشه هم بودیمو شبه عروسیمون بوده توی یه تالار اون هم درحالتی که داشته به دو ر و ورش نگاه میکرده و غافل بوده من یهو دستشو محکم میگیرمو تا نگام میکنه یهو ماچ میکنم اونو و بعد خودمو پس کشیدمو میخواستمه فرار کنم امانگار درهمو لحظه اول که ماچش کرده بودم دستم بهش چسبیده بوده و ...بعد دیده که شام اورده لودنو داشتیم غذا میخوردیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر محبت و الفت در بین شما است

 300. مریممریمsays:

  سلام تو خواب دیدم شخصی رو ک دوس دارم ب پشت و برهنه رو زمین دراز کشیده و منم داشتم پشتشو کلا میخاروندم یهو برگشت دستامو گرفت و فشار میداد ( از روی عشق و علاقه )و منم احساس خوبی داشتم و منم همزمان دستای اونو فشار میدادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه بهبود روابط عاطفی و احساسی است

 301. لیلیلیلیsays:

  سلام وقت بخیر حدود ساعت ۶الی ۷ بعد ازظهر خواب کسی که دوستش دارم و ازش به دلیل ناراحتی فاصله گرفتم رو دیدم خواب دیدم تو ماشینش قسمت صندلی عقب نشستم برام عجیب بود که عقب نشستم عجیبتر اینکه همه چیز ماشین فرمون و این چیزا رو میگم سمت چپ بود برعکس همه ماشینا اینم بگم خود شخص هم دست چپی هستش با دست چپم به چونه اش دست کشیدم دوسه بار ساق دستشو به عمل به دستم آروم زد ببینه عکس العملم چیه بعد که دید هیچ عکس العملی نشون ندادم دستمو تو دستش گرفت حسم تو خواب عالی بود ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون خواب بعد از اذان صبح تعبیری درست و جامع ندارد و بیانگر مشوش بودن ذهنتان است

 302. سپیده باقریسپیده باقریsays:

  با سلام خواب دیدم یه چاقو تو دستم بود که دستم بدون اراده حرکت میکرد ومیخواست با چاقو بهم ضربه بزنه ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی باعث استرس شما شود

 303. P.kP.ksays:

  سلام, من مدتیه که کسی رو دوست دارم و حدودا هفته ای یه بار میبینمش زیاد باهاش صمیمی نیستم خواب دیدم که دستمو گرفته منم خیلی خوشحال بودم تو خواب حتی استرسم داشتم! میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان الفت ایجادشود

 304. AliAlisays:

  سلام من خواب دیدم که دست کسی راکه عاشقش شدم گرفتم و او هم دست مرا گرفته گرفته

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه محبت و دوستی است

 305. TaraTarasays:

  سلام من خواب ديديم كه چيزي دنبال من و دوستام افتاده ما يه جايي مثل جنگل بوديم بعد وارد خانه اي شديم من ديگه نمي توانستم فرار كنم از كسي دوستش دارم يعني دوست پسرم درخاست كمك كردم او هم دست من را محكم محكم گرفت و يه چيزايي مي گفت ولي من نمي دانستم كه چي مي گويد و وارد اتاقي شديم ولي او دستم را ول نمي كرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده پیدایش عشق ومحبت در زندگی است

 306. ZaraZarasays:

  سلام من خواب کسی رو دیدم که چندین سال پیش خواستگارم بود وهنوز هردومون مجرد هستیم خواب دیدم که اومده خونه ما و انگار خیلی دلتنگ و ناراحت بود دست منو گرفت و بشدت فشار میداد و چشماش پر از اشک بود منم دستش رو فشار میدادم و گریم گرفته بود حدود یک ماه پیش هم خوابش رو دیدم که انگار پریشان و ناراحت بود هی میخواسم بپرسم چی شده فقط بمن نگاه میکرد و چشماش اشک الود بود و حتی چندین بار خواب دیدم که شماره تلفنش در خواب بم گفته میشه 4رقم اخر شمارش و وقتی بیدار میشم میبینم عه اینکه شماره اون طفلکه! این خواب ها واقعا چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ یک دنیا ممنونم از پاسخگوییتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است عشق و علاقه و محبت بین شما و افرادی زیادشود و بر فراوانی نعمت نیز تعبیر میشود

 307. بهنازبهنازsays:

  سلام.خواب دیدم با پسری که قبلا بهم ابراز علاقه کرده بود تو کتابخونه دانشکده منو بغل کرد و دستمو گرفت و گفت تا حالا دست هیچکس رو اینجور نگرفتم کنار من خوابیده بود دیدم یه مردی تو کتابخونه داره ما رو میبینه منم از اون پسر جدا شدم و نمیخواست برم سعی کردم فرار کنم اون اغا هم چهره ی منو ندید دیدم به جاش یه دختر بچه مو نارنجی رو دنبالش میکنن و فکر کردن اون بوده و تونست فرار کنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اعتماد و صمیمیت در زندگیتان است

 308. نازنین زهرانازنین زهراsays:

  سلام،خسته نباشید، من خواب دیدم ،دوتا پرنده که زیبا بودن تو حیاط ودر داخل خونه پرواز میکردن و بعد کسی رو که دوسش دارم و از اقواممونه میخواست پرنده هارو بگیره،،،پرنده ها رفته بودن داخل خونمون،بعد من دیدم که کسی رو که دوست دارم در واقعیت باهش ازدواج کنم،،، رو پله پایینی ومثل اینکه یکی از پاهاش شکسته ودرست نمیتونه راه بره،بعدمن دستمو دراز کردم که کمکش کنم اون دست منو بگیره وبیاد بالا،،من دستم ودراز کردم اون دستمو گرفت واومد بالا دست من سرد بود ولی دست اون گرم. ،من بهش گفتم بیا پرنده ها رو ببین چه قشنگن نمیخواد بگیریشون اونم قبول کرد،،

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده پیدایش عشق و علاقه در زندگیتان است

 309. AliAlisays:

  سلام من خواب دیدم در بیمارستان هستم و کسی عاشق هستم داشت به یک بچه شیر میداد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است سلامتی خود را چک کنید

 310. AliAlisays:

  سلام آیا خواب بعد نماز صبح تعبیر دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوست عزیز این رویا را در محل مرتبط با خودش ثبت کنید ، داخل گوگل تعبیر خواب صبح توپ تاپ ، را سرچ کنید

 311. افسانهافسانهsays:

  سلام من خواب ديدم يه سگ سياه بزرگ منو دنبال كرد ومنم خيلي ترسيدم تا اينكه يه جا وايسادم و جيغ زدم و دستم رو روي صورتم گذاشتم تعبير ش چي ميشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه نیرنگ و کینه دشمنانتان نسبت به شماست

 312. الناز اسالناز اسsays:

  سلام خواب دیدم یه عروسی دعوتم ولی نمیدونم عروس کی بود رفتیم یه جایی کلی پله داشت تعدادش خیلی زیاد بود پله ها اهنی کوتاه همش میترسیدم بیوفتم با یکی از دوستام بودم از یه سری که بالا رفتم یه دفعه اومدم پایین افتادم یه پسری که نمیشناختم کیه دستمو گرفت بلندم کرد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بهتر شدن اوضاع روابط عاطفی و احساسی است

 313. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من خواب دیدم بانامزدم که الان باهام قهره رفتیم پارک ودست دردست هم قدم میزدیم.تعبیرش چیه یعنی باهم آشتی میکنیم؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشان دهنده میل و نیاز شما به دریافت محبت و علاقه است

 314. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم با خواهرم و کسی که عاشقش هستم داخل مغازه شدیم و بستنی خریدم ومیخوردیم ومیخندیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام افرادی که به معشوق شما نگاه میکردند بیانگر وجود دوستی بی وفا کینه توز و حسود در کنار شماست که ممکن است روزی به شما آسیب بزند

 315. سعیدسعیدsays:

  سلام من دختری که سال هاست دوستش دارم و به دلایلی نتونستم تا حالا بهش بگم تو خواب دیدم اینطوری بود که ما صندلی عقب ماشین کنار هم نشسته بودیم و دستش روی دست راست من بود بعد من با دست چپم دستش رو گرفتم و بین دو دستام محکم نگه داشتم بعد سرشو گذاشت رو شونم و منم سرمو تکیه دادم به سرش حث خیلی فوقالعاده ای داشت لطفا تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در خود انرژی فوق‌العاده‌ای می‌بینی. دوست داری کارهای زیادی بکنی اما نمی‌دانی چه کاری در درجه اول قرار دارد. باید آن را در بهترین راهی که تشخیص می‌دهی صرف کنی تا موفق گردی.

 316. مینامیناsays:

  سلام من خواب دیدم دست کسی ک دوسش دارم ولی ازش دورم رو گرفتم یه جورایی دستش رو لمس کردم و خیلی حس خوبی داشتم چون با اینکه خواب بود ولی حس گرفتن دستش خیلی واقعی ب نظر میرسید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بهبود روابط عاطفی و احساسی است

 317. امینامینsays:

  سلام من امروز خواب دیدم که به دست یک دختر چیزی میدم و بعد از روی علاقه دست اون رو سفت میگیرم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   روابط عاشقانه تازه ای را شروع خواهید کرد

 318. FARIHAFARIHAsays:

  سلام خواب دیدم که میدونم اقایی بهم علاقه داره خواستم جایی برم که سوار اتوبوس شدم اتوبوس حرکتی کرد که خواستم بیافتم که هر دو دست دراز کردیمو دستمو گرفت که نیافتادم ودست همدیگه رو ول کردیم بهم گفت بهت نمیومد با این چادر و اینا دستمو بگیری بعدم اونقد رو دستم زد که از درد دستم بیدار شدم لطفا تعبیرشو بگین بهم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در خود انرژی فوق‌العاده‌ای می‌بینی. دوست داری کارهای زیادی بکنی اما نمی‌دانی چه کاری در درجه اول قرار دارد. باید آن را در بهترین راهی که تشخیص می‌دهی صرف کنی تا موفق گردی.

 319. مهرسامهرساsays:

  سلام من مجردم، خواب دیدم با اقایی در خیابان راه می روم ک ان اقا را در واقعیت ندیدم. بعد من دستم را دور بازویش حلقه کردم، او هم دستش را گرد کرد تا من دستم را دور دستش حلقه کنم یه بار دیگه هم انجام داد بعد یهو دستم رو محکم گرفت. بعد انگار دیدم سوار ماشینم ک ایشون جلو کنار راننده نشسته و من پشت . فکر کنم نامزد بودیم . قرار بود من برم خونشون . مامانم هم پشت نشسته بود گفت تو برو منم میام. بعد انگار یه ماشین دیگه هم پشتمون بود پسره گفت پدرمه ک مخالفه . پسره می خواست پدره مارو نبینه. تو خواب انگار من و پسره بهم خیلی علاقه داشتیم. لطفا تعبیرشو بفرمایین خیلی ذهنمو مشغول کرده.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مهر و محبت و علاقه در زندگیتان زیاد میشود

 320. صباصباsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم عشقم بالای پشته بومی ‌ایستاده و من برای رفتن پیشش باید برم بالا و اونجا هیچ پله ای نداشت ایشون دست منو گرفتن و منو به زور و سختی بالا کشیدن و من چون در واقعیت هم از ارتفاع میترسم تو خواب هم میترسیدم و زود به صورت دراز کشیده خودمو انداختم بالا پشت بوم و خیالم راحت شد در بعد دیگرش چون تصور داشتم که اونجا پله نداره دیدم تعداد زیادی پله سفارش دادیم که که این پله هااا از گل و کاه هستش ولی معمولی نیست این پله ها پله ترکیبی از چراغ و گل هستش و خیلی زیبا به نظرم میاد و چراغ هاش روشنن و میگم قراره این پله هال اینجا نصب بشه و اینجا خوشگل دیده بشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مهر و محبت و علاقه در زندگیتان زیاد میشود

 321. فاطمههفاطمههsays:

  سلام در واقعیت پسری من را دوست دارد ولی من او را دوست ندارم و من خواب دیدم که من و این پسر در مطب درمانگاهی روی صندلی و کنار یکدیگر نشسته ایم و در ابتدا من با یکی از دستانم دست اورا گرفتم و سپس او با دو دست خود همان یک دست من را به شدت می فشرد و می گفت : دیگه نمی دارم از من جدا بشی . و من یک بار دیگر هم خواب دیدم که من و این پسر در کنار ضریح امامزاده ای کنار یکدیگر نشسته ایم و در حال عقد کردن بودیم و آقای عاقد عقد من و این پسر را می خواند . میشه تعبیر شو بگید ؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن مسائلی در بین شما خواهدبود که باعث الفت بیشتر در بینتان خواهدشد

 322. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم دستمو برای راهنمایی برای کسی ک دوسش دارم دراز کردم اما او دستم را گرفت و خیلی گرم فشرد با یه حس خاصی به من نگا میکرد و لبخند میزد تو خواب حس میکردم طرز نگاهش از دوست داشتنشه. تعبیر خوابم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن اعتماد در زندگیتان است

 323. FatemehFatemehsays:

  سلام شبتون بخیر من چندماهه با پسری آشنا شدم که از اون اول دوستی خواب های عجیب دیدم، اولیش این بود که دقیقا خواب مادر بزرگشو دیدم که فوت کرده لباس قرمز پوشیده تو خونه پر از گله و من گله میکنم از نوه اش به من میگه بیا بشین برات تعریف کنم جریان چیه تو از همه چی خبر نداری و برام میگه اما بیدار که میشم اصلا یادم نبود، تو ادامه خوابم مادر پسره میاد منو میبینه ولی از من اصلا خوشش نمیاد که پسرش سرگردونه به من میگه ناراحت نشو درست میشه و سرگردون هی دنبال کاراش میدوه و گوشیش دسته من جا میمونه که من حس میکنم یه چیزی تو گوشیش هست برمیدارم گوشی رو از اونجا برم که بگردم توشو اما سر میرسه و میبینم با تلفن داره حرف میزنه میگه گوشیم جا مونده اگه فاطمه ببینه بیچاره میشم. خواب راجب گوشیش هم یه بار دیگه دیدم. سپاس گذارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مهر و محبت و علاقه در زندگی شما بیشتر میشود

 324. FatemehFatemehsays:

  سپاس گذارم از وقتی که میزارید و پاسخگو ما هستید، جناب من در مورد این رابطه خواب زیاد میبینم یکی دیگه هم براتون فرستادم فکر کنم نیومدش، خواب دیدم هوا تاریکه رفتیم باهم دریا اون قسمت که واستادیم آب پس رفت خشکی شد من گفتم بیا بریم بیرون خطرناکه، امدیم بیرون رفتیم سمت خونشون دیدم وسایل خونه کهنه و قدیمیه اصلا روح نداره باباش داره وسایل رو بیرون میبره مادرش هم چادر مشکی سرشه میگه میخوام برم دادگاه اما خودش سفید پوشیده با یه کفش سفید که روش پر از الماسه میدرخشه ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان اشاره به افکار و اتفاقاتی دارد که پیوسته روی ذهنتان تاثیر میگذارد

 325. زکییزکییsays:

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم معشوقم کنارم نشسته بعدمن دست گذاشتم روی پاهاش قسمت انگشت و اون ورا بعد متوجه شد ازترس اینکه بقیه ببینن پاشو کشید کنار خجالت میکشید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. احساسات سرکوب شده خود را بازگو کنید. این می تواند حتی مربوط به یک راز دیرین باشد.

 326. ..........says:

  سلام خسته نباشی من الان یکیو دوسال دوست دارم ولی اون نمیدونه خواب دیدم که باماشین اومد دنبالم سوار شدم اون فهمیده بود که یهش علاقه دارم دستشو دراز کرد منم دستشو به طور عاشقانه گرفتم عایا تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اشنایی های جدیدی در زندگی برایتان ایجادشود

 327. امیر علی خمسهامیر علی خمسهsays:

  سلام خسته نباشید خواب میدیدم دست خانمی که دوستش دارم و فشار میدم داخل آب ودستش رفت زیر آب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان الفت ایجادشود

 328. ندانداsays:

  سلام وقت بخیرخواب دیدم کسی که خیلی بمن علاقه داره دستمو محکم فشارمیداد تو ماشین بودیم با همه اعصای خانواده پدرم پشت نشسته بود من ازپدرم خجالت میکشیدم دستشو رها میکردم اما اون بازدستمو میگرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر پیدایش عشق و علاقه و نعمت و فراوانی در زندگیتان است

 329. نگار.جنگار.جsays:

  سلام .من خواب دیدم کسی رو که دوسش دارم توی خونه قبلمیون وسط هال خوابیده بود بعد من رفتم بیدارش کنم .دستاشو گرفتم یهو دستاش لکه قرمز و سفید شد یهو از خواب پرید و دستاشم که تو دستام بود مث کوچیک شدن .خیلی عجیب بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویانشان دهنده اشنایی هایی جدید است که ممکن است در راستای اموراتتان برایتان ایجادشود

 330. راضیه حیدریراضیه حیدریsays:

  سلام ببخشید یکی از دوستانم خواب دیده که بنده در یک جمع شلوغ پسری مرا بوسیده و دست مرا گرفته و با او میروم تعبیرش چیه؟ممنون میشم پاسخ بدین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صمیمی شدن شما با افرادی در زندگیتان است

 331. همتاهمتاsays:

  سلام. من به پسری علافه مند شدم که اونم به من علاقه داره ولی نامزد داره ما خیلی شبیه همیم من خواب دیدم که اون خون داده بود و پنبه خونی دستش بود و در حالی که داشت شکایت میکرد از اینکه ازش بد خون گرفتن من پنبرو از دستش گرفتم و حرفش را تایید میکرد بعد داشتم پنبرو مینداختم سطل اشغال که دستشو گرفت زیر دستم ودستمو محکم گرفت من همون لحظه به دست خودم خیره شدم که چقدر زیبا و ظریف هستند و حس خیلی خوبی داشتم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   انجام کار اشتباهی که باعث غم و اندوه میشه و پشیمانی در پی داره

 332. راضیه حیدریراضیه حیدریsays:

  ببخشید من خواب دیدم که دو تا از همسران افراد مشهور به خونمون اومدن و با هم بودیم و صمیمی بودیم و میخواستیم باهم عکس بگیریم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با افرادی همنشین خواهید شد که عادت به فخر فروشی و تظاهر به بزرگ منشی دارن

 333. مهنا .حمهنا .حsays:

  تعییر خواب اینکه خواب ببینی یه خانواده عزادار مشکی پوشیدن ولی یکی از پسران لباس مجلسی زنانه پوشیده و بقیه دنبالش میرن چیه بعد بقیه خوابم این بود میخوام برم یه جشن که داشتم روسری انتخاب میکردم و یه روسری رنگی رنگی پوشیدم چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برخی از اطرافیان شما ممکن اندوه یا مشکلی داشته باشن که شما نسبت به این قضیه بی تفاوت هستین

 334. 🖐مهدیه.ت🖐مهدیه.تsays:

  ببخشید من در 🖐حال دوختن مانتوام که یه شب عموم که فوت کردع بود اومده بود به خوابم بعد تو خواب بهم گفت راضیع مانتوتو دوختی خبرم کن بیام ببینمت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای عموتون فاتحه بفرستین

 335. امیر .دامیر .دsays:

  سلام اگر یه نفر خواب ببینه کع با دختری که عاشقشه میره پارک چندتا بچه در حال توپ بازی بودن که دختره بهش میگه برو یکم باهاشون بازی کن و اون میره آیا تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   معشوقه ی شما ممکن بکار های بیهوده علاقه داشته باشه و در جاهایی بر شما هم تاثیر بذاره

 336. ابوالفضل حيدريابوالفضل حيدريsays:

  سلام خواب ديدم كه با كسي كه قبلا دوسش داشتم در اتاقي تقريبا تاريك داشتيم با هم حرف ميزديم كه همزمان دستهايمان را جلو أورده و دست يكديگر گرفتيم ،من فقط دست چپم را جلو اوردم و بعد از ده ثانيه دستم را، و بعد از گرفتن دست حرف هاي عاشقانه به هم ديگر زديم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مسیر عاطفه ی شما در جهت درستی نیست

 337. نگین امیدینگین امیدیsays:

  ببخشید اگه خواب ببینی تو یه پارک کنار عشقت نشستی و همو میبوسید ولی دختره یه لحظه بره با تلفن با ی پسر حرف بزنه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   درگیری های ذهنی داره

 338. راضیه حیدریراضیه حیدریsays:

  ببخشید من خواب دیدم داشتم میرفتم وارد ی جمعی بشم بعد روی دست راستم کفتر دستشویی کرده بود بعد همه ازم بخاطر بوی بدش دور میشدن اما من تو خواب میدویدم ک برم لباسم عوض کنم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باعث ناراحتی شخصی میشین که جایگاه شمارو بد میکه

 339. نگین امیدینگین امیدیsays:

  من خواب دیدم با یه پسری که تازه رابطمونو کات کردیم رفیقم اومده خونمون و بهش گفتم ک رابطمون تموم شد گفت میدونستم گفتم چرا گفت چون من و دوست پسرم امتحانش کردیم و میدونستم تموم میکنید اما نگران بود بعد حرفش بین بخاری و دیوار قایم شد و حرفی نزد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نسبت به رابطه ی بعدیتون مراقب باشین و اعتماد نکنین

 340. مهسا احمدیمهسا احمدیsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما . دیروز صبح خواب می‌دیدم کسی رو که بهش علاقه دارم و بینمون مشکل پیش اومده با زیرشلواری و لباس خونه سرزده اومده خونمون و من سختم بود که سرزده اومده و من و برادر و خواهرام رو با همون وضع لباس تو خونه و عادی میبینه وقتی اومد من داشتم جاروبرقی می‌کشیدم و اونم رفت پیش پدرم که چند سال هست برحمت خدا رفته نشست و بعد هم اومد دست منو گرفت توی دستش لطفا بگید تعبیرش چی میشه ؟؟؟!!! سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان محبت و صمیمیت ایجادشود

 341. راضیه حیدریراضیه حیدریsays:

  سلام ببخشید ساعت ۵صب خواب دیدم تو گوشیم هعی پیام موفقیاتام میاد اونقدر زیاد بود ک گوشیم هنگ میکرد بعد پشت هم تماس داشتم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مسلما به خبر های خوبی که بهتون دداده میشه و همچنین اتفاقات خوشایند آینده

 342. Mari_amMari_amsays:

  سلام، نزدیک صبح خواب کسی که عشق یک طرفه بهش دارم و اون میدونه من دوسش دارم و دیدم، ایشون خلبانه و من میخوام مهماندار بشم، خواب دیدم با هم سفر کردیم و به محض پیاده شدن از هواپیما ،به من میگه کی میخواد مهماندار بشه با من بیاد ، منم از خدا خواسته میگم من میام ،بعدش که از مامانم که پیش ما بود یکم فاصله میگیریم ،محکم دستمو میگیره و می خنده و من با تعجب بهش میگم این حرف و چون پیش مامانم بود زدی؛ میگه آره و نگو بهونه کرده که با من باشه اون سفر و بعد بهش میگم نگو که نظرت عوض شده، لبخند میزنه و همچنان دستم تو دستش میگه آره ، تو خواب یه حس فوق العاده ای داشتم ،خواهش میکنم تعبیر این خواب و محبت کنید بهم بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است موقعیت های سفر برایتان در زندگی ایجادشود که برایتان حقایقی را بازگو خواهدکرد

 343. h-rh-rsays:

  سلام من ديدم كه دست اون پسرى رو گرفتم كه عاشقشم و اون ميدونه كه عاشقشم ولى اصلا محلم نميذاره بهم اهميت نميده دوس داشتم اونم بهم ابراز علاقه كنه ولى اون نكرد تو خواب ديدم كه من تنها بودم فقط منو دوستم بوديم و اون يكى رفيق هام ديدم دونم تنها نشسته گفتم منم تنهام بيا پيش من بشين ديدم اون پسرى دوس داشتم بهم گفت بيا بريم خودم كنارت ميشينم بعد نشستيم دستشو گرفتم محكم هى فشار مى دادم دستش عرق كرده بود بهم گفت چه ناخن هاى خوشگلى دارى من بهش ميخواستم ازش بپرسم كه تو هم منو دوس دارى يكى از رفيقام گفت همش با اون پسر ميپرى اونوقت از خواب پريدم نتونستم ازش بپرسم مكرر خواب او ن پسر رو ميبينم ميشه بگيد تعبيرش چيه لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که نشانه هایی برای پیدایش علاقه و عشق فراوان در زندگی شما است

 344. F_sF_ssays:

  سلام من چند باره خواب میبینم کسی که دوسش دارم من بغل میکنه بوسم میکنه بهم لبخند میزنه یا دستم میگیره تعبیری داره ؟ هشت ماهی میشه ندیدمش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دلتنگی است و بر صمیمت دلالت دارد

 345. h-rh-rsays:

  سلام من خواب ديدم كه پسرى كه دوسش دارم ونميدونم هنوز اونم به من علاقه داره ديدم تو خواب كه دنبالم اومد بعد من در يه جايى رو بستم و نميدونستم اونجا كجاست بعد ديدم اومد دنبالم بعدش تلفنش زنگ زِد انگار دوستش بود گفت ببخشيد داداش نمى تونم بيام من اومدم بيرون از اونجايى كه رفته بودم توش بعدش نشستيم بهم گفت كه من تورو با هيچ چيز عوض نمى كنم بعد گفت شماره مامانتو بده ميخوام باهاش حرف بزنم و اجازتو بگيرم سرش داد زدم و گفتم نميدم بعدش دوستام اومدن رد شدن همشون از جلومون يكى از جلو مون رد شد بهم خيره شد و لبخند زد بعدش از خواب پريدم تعبيرش چيه ؟؟؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده درگیری های ذهنی و فکری شما از موضوعات اخیر در زندگیتان است

 346. مهدی علیپورمهدی علیپورsays:

  سلام خسته نباشید من دیروز خواب دیدم که تو کلاس .معلممون نزدیک بود که به من تجاوز کنه اما من دستشو گرفتم شروع کردم به مشت زدن بهش ممنون میشم تعبیر شو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و اشفته است

 347. رهارهاsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوستش دارم بالا کوه و من با دوستم دارم رد میشم از پایین با ماشین و اون به ما لبخند میزنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به فکرتون

 348. هدیههدیهsays:

  سلام خواب دیدم پسری ک خیلی بهش علاقه دارم دستامو گرفته و داره میره ولی هر چی رفت دستش از دستم جدا نشد و بهم گفت ک صبر کنم ... یعنی چی؟همیشه بهم‌ میگ ک صبر کنم تا همه چیو درس کنه ولی ایندفعه تو خوابم گفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان الفت و محبت ایجادشود

 349. SaniSanisays:

  سلام خواب دیدم کسی ک بهش علاقه دارم دستشو گرفتم و با هم جایی رفتیم که اون مکانی ک رفتیم اب داشت ابشم تمیز بود و خلوت بود اما دقیق یادم نیست میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده مهریانی و محبت در بین شماست

 350. شیلانشیلانsays:

  سلام خواب بوسیدن دست کسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام محبت و خیر رساندن به این فرد

 351. SaraSarasays:

  سلام من خواب دیدم با کسی ک دوسش دارم دارم پیام بازی میکنم و اون شروع کرده به پیام دادن به من که بخاطر تو افسرده شدم و من بهش گفتم جز من کی تو زندگیت بوده گفت فاطمه گفتم کدوم فاطمه جوابی نداد و من کلی گریه کردم ولی بهم گفت من عاشق توهم اونا مال قبل بوده ولی خیلی گریه کردم همشم اسم خدا رو میبردم با حالت فرستد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان صممیت ایجادشود

 352. SaraSarasays:

  سلام من خواب دیدم با کسی ک دوسش دارم دارم پیام بازی میکنم و اون شروع کرده به پیام دادن به من که بخاطر تو افسرده شدم و من بهش گفتم جز من کی تو زندگیت بوده گفت فاطمه گفتم کدوم فاطمه جوابی نداد و من کلی گریه کردم ولی بهم گفت من عاشق توهم اونا مال قبل بوده ولی خیلی گریه کردم همشم اسم خدا رو میبردم با حالت فریادو گریع تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای اشفته و درهم است

 353. امیرامیرsays:

  اگ یه پسر خواب ببینه دختری که باهم رابطه عشقی دارن بعد یهو بی خبر میاد خونه پسره و همه دختره رو میبینن و خوششون میاد و میگن باهمین ازدواج کن اما داداش پسره اخم کنه بعد خوب شه و دختر و پسر برن تو بغل هم چه تعبیری داره ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا نشان دهنده درگیری ذهن و فکر شما از این باب است

 354. امیر سلطانیامیر سلطانیsays:

  سلام من تو خواب دیدم با کسی که دوسش دارم(صورتشو نمیدیدم ولی موهاشو میدیدم) تو یه صفی وایسادیم که بریم تو یه روستا که خیلی اباد و سر سبز بود ما که مشغول حرف زدن بودیم جلومون خالی میشه و از پشت اعتراض میکنن که حرکت کنیم بعدش وارد روستا که میشیم من دستشو از ساعد میگیرم و بعدش میریم جلو تر که یه جشن یا عروسی بود فک کنم یه خونه بزرگ بود که توش جشن گرفته بودن در ضمن اون روستایی که خواب دیدم تو واقعیت یه روستای متروکس ممنون میشم تعبیرش کنین🙏

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مواردی در زندگی باعث شود دچار سرگردانی و پریشانی شوید

 355. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم که پسری که دوسش دارم و الان هم باهم هستیم ولی احساس میکنم حسش به من کمرنگ شده تو خواب بهم میگه من دلم میخواد دستتو بگیرم ممنون میشم بگید تعبیرشو

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که ممکن است بینتان الفت ایجادشود

 356. BaranBaransays:

  سلام من تو خواب دیدم کسی ک دوسش دارم ولی از احساس اون بی خبرم ، دستم و گرفت و من ممانعتی نکردم ممنون میشم تعبیرش و بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به شما توجه می کنه

 357. HanaHanasays:

  (خوابم توی خانه ی پدربزرگم که بیرونش حالت باغ ماننده اتفاق افتاد)و(پسری که دوسش دارم تا به حال منو ندیده و احتمال اینکه ببینه خیلی کمه)توی خونه بودیم. یعنی با دوستای من و دوستای اون. بعد یه لباس بامزه پوشید برا اینکه بقیه رو بخندونه. بعد یکی از دوستای من بهش گف لباست خیلی مسخره س.اونم ناراحت شد. من دوستمو هول دادم و بهش گفتم دهنتو ببند خیلیم قشنگه. بعد با عصبانیت رفتم تو حیاط روی یه صندلی نشستم. چند دقیقه بعدش اومد کنارم نشست. بهش نگاه کردم که بهم لبخند زد. منم بهش لبخند زدم بعد بلند شد بوسیدم. دوباره کنارم نشست و من تو خواب موبایلم زنگ زد. وقتی حرفم تموم شد از خواب بیدار شدم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تجربه ی جدیدی خواهید داشت

 358. Sohyl shoSohyl shosays:

  سلام من خواب دیدم که دوستم بهم گفت بریم خونه کسی دنبال زن مورد نظرشه منم رفتم بعد خوشم نیومد فرار کردم از خونشون بعد رفتم دیدم تیر اندازیه کسی که دوسش داشتمو تو کانال دیدم اون کانال پر ادم بود بعدش کسی که دوسش دارم ولی با هم ارتباطی نداریم اصلا و عشقم یکطرفس بلند شد تیر اندازی کنه گفتم خطرناکه همه داشتن میرفتن اونور کانال منم دستمو به سمتش دراز کردم اونم دستمو گرفت و با هم پشت بقیه رفتیم ولی من یه حس خجالت داشتم هنوز ولی خوشحال بودم البته یه بار دیگه ام خواب دیدم دستشو تو دستم گرفتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و اشفته است

 359. بهاربهارsays:

  من خاب دیدم معشوقم ناراحت ازچیزی حرف میزد و من روبرویش نشستم وگریه میکردم اونم گریه میکردبعد صورتشو چسبوند ب صورتم طوریکه بینیش میخورد ب بینیم. بعد دستامو گرفت فشارمیداد.درحین اینکه جفتمون گریه میکردیم واشکهامون میومد انگشت شصت منو میکرد تودهنش. میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتون علاقه داره

 360. FunnaFunnasays:

  سلام من نزدیکای صبح خواب عجیبی دیدم من نه عاشق کسی هستم نه به کسی فکر میکنم توی خواب دیدم تو یه جمع بزرگ یه پسری که تو خواب میشناختم ولی الان اصلا یادم نمیاد کی بود بهم میگه با من بیا من تلفنم زنگ میخوره و بیرون میرم. وقتی برمیگردم با خوش حالی میاد طرفم دستمو میگیره و باهم راه میریم و همه ی کسایی که توی اون جمع بودن برامون دست میزنن و خوش حالن توی خواب گرمای دستشو کاملا حس میکردم و خیلی حال خوبی داشتم. میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت ازدواج براتون پیش میاد

 361. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم دخترموردعلاقم باخانوادش اومدن خونمون (یعنی میشه دخترداییم)بعدمن بیرون بودم وقتی اومدم خونه اززنداییم پرسیدم دخترداییم کجاست ؟گفت تواتاقه منم رفتم اتاق کنارش نشستم بعددستاشو گرفتم تودستم وحرف میزدیم بعدداییم یهواومددراتاقوبازکردمارودید ولی هیچی نگفت فقط خندیدورفت خیلی حس خوبی توخواب داشتم (البته دخترداییم درواقعیت اصلاهیچ توجهی بهم نداره ومیگ ماب دردهم نمیخوریم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این به توجه و احساس شما ب شخص مورد علاقتون اشاره داره

 362. ناشناسناشناسsays:

  من خواب دیدم که تو یه مکان عمومی هستم با عشقم( منو اون پسر در واقعیت به من علاقه داریم اما به هم چیزی نگفتیم) . بعدش یه سوال درمورد گوشیم ازش پرسیدم دیدم همین جوری زل زده به من و کلا رفتارش فرق کرده نسبت به چیزی که در واقعیت هست( خیلی خودمونی تر و راحت تر بود و راحت تر به من عشق خودشو نشون میداد) یهو اومد کنارم نشست بعدش یه کاری کرد ک سرمون بچسبه به هم ( پسری مذهبی هست) و دستش هم بهم می‌خورد و اصصلا مشکلی نداشت. کلا منو همش لمس میکرد و منم همش میگفتم برو اون ور ( چون نامحرم هست) اما ته دلم ب شدت لذت می‌بردم از حضور اون. یهو دیدم شال گردن منو برداشت و یه مدل قشنگ درست کرد که بندازه تو گردن من. بعدش دیدم دوستم با گوشی من به اون پسر پیام داده که من عاشق هستم و.... منم دوباره رفتم به اون پسر گفتم به خدا دوستم پیام داد و خودم نبودم و ببخشید! که اونم خندید و خوش حال بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   رویای درهم و اشفته است

 363. SaniSanisays:

  سلام خسته نباشید یه آاقایی برای من خواب دیده با دختر مورد علاقم ازدواج کردم اون خانم یه جعبه باقلوا براش خریده که شیرینی باقلواهه آقاهه از خواب بیدار شده میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به اتفاقی بسیار خوشایند در زندگی شما اشاره داره

 364. M.jM.jsays:

  سلام ببخشید من دیشب نزدیکای اذان صبح خواب دیدم دختری که دوسش دارم انگار گم شده باشه اطرافشو نگاه میکنه و منو صدا میزنه با اینکه من اونو میدیدم ولی انگار اون منو نمیدید بعدم که جوابشو دادم گفتم همینجام گف پس چرا دستامو نمیگیری دستاشو گرفتم و بعد بغلش کردم یه چن دقیقه گذشت صداش زدم جوابی نداد بعد دیدم که خوابش برده میشه تعبیرشو بگین؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای درهم و اشفته است

 365. MooMoosays:

  سلام من در دنیای واقعی پسری رو دوست دارم و عشق من یکطرفس ..خواب دیدم که ایشون در منزل ما خوابیدن روی یه تخت (در واقعیت تو اون اتاق تختی وجود نداره)بعد از خواب پاشدن و با برادرم بحثشون شد و دست دادن به من و خداحافظی کردن رفتن با حالت ناراحت...یک دفعه دیگه در یک خواب دیگر هم با هم دست دادیم و دست در دست هم داشتیم راه میرفتیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنین نسبت به ایشون منطقی باشین مسیرتون از هم جداست

 366. زهرا بهمنیزهرا بهمنیsays:

  خواب دیدم رفتم با عشق دختر خالم یا دوستم حرف بزنم ولی اون دستمو گرفت وگفت که عاشقمه و منم عاشقش شدم دستمو فشار داد با هم تو دوتا اتاق مجلل زندگی میکردیم و من هر چی میشد یاد آرزوهای دختر خالم میفتادم و میزدم زیر گریه و میگفتم اینا حق اونه نه من اونم مدام میخواس آرومم کنه آخرش به اون دوستم همه چیو گفتم خواستم حلالم کنه اونم قبول کرد و تو بغل هم گریه کردیم ولی من نمیدونم اون پسره عشق دختر خالم بود یا خودم ولی بیشترش عشق اون بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با شخصی آشنا خواهید شد

 367. راضیه حیدریراضیه حیدریsays:

  خواب دیدم ک با دوستام بودم و دور تا دورمونو آب گرفته دوستام رفتن داخل آب اما من رفتم بعد دیدم ی جزیره اس از تو اون گذشتم و رفتم پیش دوستان .تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به دلتنگی و احساس خستگیتون اشاره داره

 368. راضیه حیدریراضیه حیدریsays:

  سلامـ ببخشید من تازگیا برا امام رضا نذری کردم و دیشب بود خواب دیدم با ی جماعتی مانند اردو رفتم زیارت امام رضا و اینک دیدم تو حیاط صحن وایسادم و دارم راز و نیاز میکنم تعبیرشو لطف کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام انشاالله نذرتان پذیرفته شده

 369. NahalNahalsays:

  سلام من مجرد هستم و در خواب دیدم که بچه ی کوچکی داشتم‌ک معشوقم برگشت و رابطه خوبی رو باهم اغاز کردیم اون بچه من رو بغل میکردو... خلاصه اینکه توی قسمت از خابم یادم هست ک اون زیر بارون منو بغل گرفت و باهم میخندیدیم ایا این خاب تعبیر دارد ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نسبت ب مسائل احساسی زیاد فکر میکنین

 370. Sahar.nSahar.nsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که پسری از من خوشش امده بود و باهم توی ماشین بودیم و اورانندگی میکرد ولی خیلی هیجانی رانندگی میکرد طوری ک من دست اون پسره مجبور شدم بگیرم و یادمه پسره هیکل و بازوهای ورزشی داشت!تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید سعی کنید خشم خودرا کنترل کنید

 371. FatemeFatemesays:

  سلام من خواب دیدم یه پسری ک نمیشناسمش ولی تو خواب باهاش احساس صمیمیت میکردم دستامو گرفته و من از پسر پرسیدم اسمت چیه و دختری ک کنارمون بود و ظاهرا پسر رو می‌شناخت یه اسمی گفت و بعدش گفت 24 سالشه و دیگ ادامه نداد منم بيدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان صمیمیت ایجادشود

 372. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم توی ماشین از جلو پسر داییم دستشو به سمتم دراز کرد و منم دستمو بردم جلو و اون دستمو گرفت ..و در ضمن من ایشون رو مدت زیادی هست دوست دارم و نمیدونم که اون منو دوست داره یا نه لطفا بگین تعبیر خوابم چیه🙏🏻

 373. amiramirsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که دست یکی خانم های فامیل که حدود ۵ سال از من کوچکتر هست و شوهر داره رو دارم لمس میکنم با هر دو دستم دستشو گرفته بودم و داشتیم تو بازار راه میرفتیم اونقدر لمس کردم که ارامش عجیبی به هردومون دست داده بود بعد به ساعت بازار نگاه کردم و گفتم دیر وقت هست شوهرت الان از سر کار میاد لطفا تعبیرشو بگید متشکرم

 374. ریحانه احمدیریحانه احمدیsays:

  سلام من خواب دیدم یه دسته ی زنجیرزنی دیدم که واسه شهادت حضرت علی بود بعد یهو دیدم کسی که دوستش دارم جلوی دسته راه میره رفتم پیشش بعد بهم گفت بیا تو پیاده رو بعد باهم راه رفتیم جلوتر از دسته و دست من رو توی دستاش گرفت و از خیابون رد شدیم (البته الان ۴ روزه که مادرم برای ازدواج من و عشقم ختم نماز یاعلی رو شروع کرده)

 375. ساجدهساجدهsays:

  سلام من خواب دیدم یه اتش بزرگی است وکلی مردم دوراون جمع شدن ومنوهم کسی که دوسش دارم دربغلش گرفته ودوراتش میچرخونه وذکرمیگ ومیگفت ک پیامبرهم ایجوری ازدواج کرده

 376. ئگارئگارsays:

  سلام من خواب دیدم که معشوقم دستش گرفتم وقتی دستش بالا اورد دیدم دستش خشک شده مث ی زمین خشک ترک ترک و نمیتونست حرکت بده گفتم جرا اینطوری شده گفت نمیدونم همینطور دست گرفتم تعبیرش چی میش

 377. معصومهمعصومهsays:

  ببخشید من خواب دیدم پسری یو ک دوسش دارم و قبلا باهم رابطه داشتیم و جداشدیم و الان دوسم نداره رو جایی دیدم ک شبیه مهمونی بود باهم رفتیم تو نشست پایین ومن بالا ولی دوباره اومد بالا دستشو انداخت دور گردنم سرم رو سینش بود از سرم اروم چند بار بوسید بعد دیگه تو بغلش نبودم ولی اروم دستمو گرفت و ی ذره فشار داد من الان خیلی دوسش دارم میشه تعبیرشو زودتر بگین

 378. معصومهمعصومهsays:

  ببخشید ی بار هم خواب دیدم همون پسر ومن جایی بودیم خونه یکی از فامیل ها ی من اون پسر خیلی بامن مهربون بود گوشیمو گرفت چک کرد و بعد من نشسته بودم ک اومد از گردن اروم منو بوسید خیلی خواب خوبی بودبعد ی چیزی هم اروم گفت وبعد رفت بیرون

 379. معصومهمعصومهsays:

  هر دو خوابی ک دیدم خیلی لذت بخشو خوب بود دوتاشم صبح زود قبل از اینکه بیار بشم دیدم

 380. الیناالیناsays:

  سلام من چهار ماه پیش به مدت سه هفته با یه پسری بودم که از هم جدا شدیم دیشب خواب دیدم که بعد این همه مدت دوباره رفتیم بیرون و دست همو گرفتیم و فشار می دادیم میشه بگید تعبیرش چیه؟

 381. sanyasanyasays:

  ببخشید من خواب دیدم تو یه جمع خانوادگی نشستیم بعد پسری که دوسش دارم دستشو گرفت جلوم منم کف دستمو گذاشتم رو دستش اما اما انگشتامون تو هم قفل نشده بود بعد فامیلامون گفتن بهش اون موضوع تموم شده دستت رو بردار اونم ناراضی بود اما دستشو برداشت الان معنی این خواب چی میشه ؟ خیلی کنجکاوم بدونم مرسی

 382. ابراهيمابراهيمsays:

  سلام دختري ک دوستش دارم و جواب رد داده بهم رو تو خواب ديدم که همراه با عمه خودش کنار يه ليموزين وايسادن جلو در خونه شون و داره با يه نفر حرف ميزنه من اومدم اونجا رد شم يهو متوجه من شد به عمش گفتم که اينجا وايسادي چيکار و با عمش وارد خونه دختره شدم که دختره هم اومد تو من ازش توضيح نخواستم ولي اون برام توضيح داد که حرف زدنش با اون پسر درمورد چيز ديگه اي هست و من فکر بد نکنم همينجور که داشت با من حرف ميزد مادرشم رو به رومون نشسته بود اون رفت تو آينه نگاه کنه که من دستشو گرفتم گفتم بيا باز رفت تو آينه بيا اينجا کارت دارم وقتي اومد داشت از تو گوشي دنبال عينک دودي ميگشت که بخره قبلا هم همچين خوابي ديده بودم ميشه لطفا تعبيرشو بگيد

 383. زاراعبدیزاراعبدیsays:

  سلام. خواب دیدم که کسی که قبلٱ خواستگارم بود بازم ازم خواستگاری کرد. ب دستامو محکم گرفته بود.خونه یکی از فامیل ها بودیم .بعدمن از یه رابطه پنهانی اون خبردارشدم و دستشو پس دادم. درهمون حال پیش بقیه نامزد دختر فامیلمون معرفیش کردم و دستشو ول کردم درحالی که دست دختر فامیلمون رو تو دستش گزاشتم و خودمو خواهرش معرفی کردم.ناراحت شد خودش و همش دنبالم بود ولی من سرد شده بودم . پر بودم از بغض.۲تا گاو سفید خیییلی چاق هم تو خوابم بود.اصلٱنمیتونم تعبیری براش پیدا کنم میشه تعبیرکنید؟🙏

 384. فرزادفرزادsays:

  سلام من دیشب خاب دیدم که با دوست دختر قبیلم رفتم بیرون خرید میکنیم دست به دست میشه خوابم را تعبیر کنید

 385. 🧕🏻خواجه فرزان🧕🏻خواجه فرزانsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم تو ماشین هستیم وکسی ک دوسش دارم واونم داره راننده است منم صندلی کنار راننده هستم وعشقم مشغول رانندگی ک من میخواستم دستمو بندازم گردنش ک حواسش پرت شد و مثل همیشه با آرامش تذکر داد ک حواسم پرت نکن کنترل ماشین یکم از دستش داشت خارج میشد من نتونستم دستموبندازم گردنش اما اون خودش برای اینکه ناراحت نشم یه دستشو انداخت دور بازوم منویکم کشید طرف خودش منم دست راست مو گذاشتم رو دستش تو خواب حسم خوب بودوآرامش داشتم کنارش انگار خیلی واقعی بود لمس کردن دستش

 386. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من خواب دیدم در یک ماشین هستم و دست عشقم رو گرفتم .ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 387. مریمَمریمَsays:

  سلام من خاب دیدم داخل یه مکانیم که دامادمون (با خاهرمم مشکل دارن)اومد پشت پنجره صدام کرد که بگه کاری انجام بدم پسر داییم ک عاشقش بودم(اما منو قبلا ک ابراز علاقه کرده بودم پس زد) باهاش بود وسط حرفای اون اومدم چیزی از پسر داییم بگیرم سر انگشتاشو لمس کردم اومد محکم دستامو گرفت تو دستاش و جفتمون خوشحال بودیم(پسر عمومم ک متاهله این صحنه رو دید وحالا هی معنی دار میخندید که ینی مچتو گرفتم ت ک میگفتی عاشق نشدی) اما بعدش داشتم با خودم میگفتم که بهش بگم درسته تو تازه فهمیدی منو دوس داری و دوتامون همو دوس داریم اما من با تموم علاقم بهت ترجیح میدم علی رو کنارم داشته باشم ک تا الان پشتم بوده(با علی یه ساله اشنا شدم و همه جوره مرد خوبیه و دوستیمونم جوریه ک خانواده ها اطلاع دارن)میشه لطفا تعبیرشو بدونم؟راستی خابو صبح دیدم بین ۸صب تا ۱۱ظهر

 388. ناهید صافیناهید صافیsays:

  سلام من خواب دیدم که دوست پسرم تیر خورده دویدم بغل کردم و اون دستمو گرفت توی دست خود امون جوری ارام فشار نمیداد گرفته بود تعبیرش چیست

 389. میترامیتراsays:

  سلام من خواب دیدم کنار فامیلامون نشستم و یه پسری که ازش خوشم میاد هی دستمو میگیره ولی من بخاطر اینکه خونوادم نبینه دستمو میکشم

 390. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواهرم خواب دیده که جشن نامزدی من ولی من مجردم خواهرم خواب دیده که نامزدم خوش تیپ و قد بلند منم خیلی خوشگل شدم لباس سفید هم به تن دارم نامزدم دستم رو محکم گرفته ول نمی کنه تعبیرش چیه؟

 391. لیلیلیلیsays:

  سلام من خواب دیدم که دوست پسر سابقم در حالی که داره به من نگاه می‌کنه دست یه دختر دیگه توی دستاشه ،یکی توی خواب می‌گفت اینا به هم محرم هستن ،البته فقط در حد گرفتن دستهای هم ،میشه لطفا تعبیرشو بگید

 392. لیلیلیلیsays:

  سلام من خواب دیدم که دوست پسر سابقم در حالی که داره به من نگاه می‌کنه دست یه دختر دیگه توی دستاشه ،یکی توی خواب می‌گفت اینا به هم محرم هستن ،البته فقط در حد گرفتن دستهای هم ،میشه لطفا تعبیرشو بگید

 393. رضا رامش پوررضا رامش پورsays:

  درخواب دیدم خیلی نزدیک به کسی که دوسش دارم نشستم و صورتم دقیقا روبروی صورتش قرار گرفته و اسم کسی رو توگوشیش نشون میداد(اسم و یادمه ولی نمیشناسمش)بعدش دراز کشید منم روبروش دراز کشیدم و دیدم پایین تنه زیر پتو و فاصله ایی که از هم داشتیم به یک نفر میرسید(بهم گفت اینجوری کسی مشکوک نمیشه) و به برادر کوچیکش گفت بیا وسط ما بخواب منم دستشو گرفته بودم وقتی به دستش نگاه کردم لاک قرمز زده بود که بخشیش پاک شده بود انگار مددت زیادی از لاک زدنش میگذره و ناخوناش و بلند کرده بود

 394. رضا رامش پوررضا رامش پورsays:

  (ببخشید دوتا متن فرستادم این کاملتره اولیرو ولش کن) درخواب دیدم خیلی نزدیک به کسی که دوسش دارم نشستم و صورتم دقیقا روبروی صورتش قرار گرفته و اسم کسی رو توگوشیش نشون میداد(اسم و یادمه ولی نمیشناسمش)بعدش دراز کشید منم روبروش دراز کشیدم و دیدم پایین تنه زیر پتو و فاصله ایی که از هم داشتیم به یک نفر میرسید(بهم گفت اینجوری کسی مشکوک نمیشه) و به برادر کوچیکش گفت بیا وسط ما بخواب منم دستشو گرفته بودم وقتی به دستش نگاه کردم لاک قرمز زده بود که بخشیش پاک شده بود انگار مددت زیادی از لاک زدنش میگذره و ناخوناش و بلند کرده بود دستاشم انگار افتاب سوخته بود(درواقعیت دستای ظریفی داره) درحالی که داشتم دستاشو نگاه میکردم یهو بابام وارد شد و یه نگاه خشمگین به من و دختره کردو هردو دستامونو سریع از هم دور کردیم

 395. نیلانیلاsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر عمم دست راستم رو گرفته ودنبالم میاد

 396. ناشناسناشناسsays:

  سلام من بعد ظهر خواب دیدم پسر فامیلمون( که تازگیا بهش حس دارم) خونه ی ما خوابیده و من میرم دستشو میگیرم و بلندش میکنم که بریم اتاقم ، چند لحظه بعد پشیمون میشم و دستشو ول میکنم ولی اون عاشق گرمی دستام شده بود و هر لحظه دستشو میگرفت جلوم که دستشو بگیرم. این خواب برام عجیب بود چون ، انگار کاملا واقعیت داشت و هنوز هم گرمی دستاشو توی دستم احساس می کنم😔 لطفا لطفا خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه من واقعا به تعبیرش نیاز دارمممممم

 397. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم که تو ی خونه ی بزرگ و مجلل هستم و تعداد زیادی همراه من هستم ناگهان چند نفر وارد اون اتاقی که ما توش هستیم می شن و شروع به کشتن ما می کنند من و چند نفر دیگه خودمون رو به مردن می زنیم و بعد زنده می مونیم تعبیر خواب من چی می شه اگه لطف کنید ممنون می شم

 398. نازنیننازنینsays:

  سلام. من خواب دیدم خودمو به خواب زده بودم عشقم داشت بالاسرم باچندنفرحرف میزدپتو تاروی گردنم بود اول پتورو تا سرم میکشه بعداروم میزنه رو پشتم بلند میشم میگم چرا همچین میکنی بالبخندمیگه میخوام پیشت بخوابم ازاونجایی ک تودنیای واقعی همش منو پس میزنه توخوابمم تعجب کرده بودم ولی براش جاواکردم و سرمو گذاشتم رو سینش دستمو گذاشتم تو دستم دستمو سفت گرفت و همش ب روم لبخندمیزد بعدمن خواستم پشت بهش بخوابم دست همو ول نمیکردیم. الان ک بیدارم اشوبم تعبیرش چیه

 399. ياسىياسىsays:

  سلام من چند شب پيش خواب ديدم ،يه جايى با همه آشنا ها بودم، يهو گفتن كه حضرت على امده، بعد يه نور آبى كل اونجارو گرفت و يك نفر با اسب از وسط يه طاق كه همش نورانى بود نمايان شد، من هم توى دلم گفتم حضرت على هم باشه با ما گناهكارا كارى نداره و ما در حد و اندازش نيسيم، بعد به تماشا ايستاده بودم كه رد شه زمانى كه به من رسيد دستشو دراز كرد به سمتم همه چى نورانى بود ولى دستشون سبزه و تيره بود تقريباً با انگشتان بلند ، بعد دست منو گرفتن و با خودشون بردن من هم از ذوق گريه ام گرفته بود كه از خواب بيدار شدم و هنوز گرماى دست رو احساس مى كردم ساعت ٤:١٥ صبح بيدارشدم.

 400. MilmarMilmarsays:

  سلام من خواب دیدم باخانواده خودم وخانواده عموم اینا از یه شب نشینی میومدیم من به پسر عموم گفتم بیا بریم بگردیم ولی یه نگاه کردبه خواهرم گفت نمیام من تنهایی رفتم پیاده روی شب هم بود بعد من گیر چندتا مرد یاپسر که نمیشناختم افتادم که منو سوار ماشین کرده بودن ومیخواستن منو ببرن که کسی که دوسش دارم دست منو محکم گرفت وباخودش برد یکی از دوستاش هم همراهش بود.(البته اون شخصی که من دوسش دارم نمیدونه که من دوسش دارم.)ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

 401. RokhsarehRokhsarehsays:

  من یه بار خواب دیدم دست کسی که دوستش دارم رو میگیرم و میکشمش تا یه چیزی نشونش بدمو یکم به دستمون نگاه میکنم و میخوام دستشو ول کنم ولی اون سفت میگیره و نمیزاره ولش کنم حتی یه بار دیگه تو خواب دیدن باهاش رابطه دارم و خیلی خوشحالیم بابت این موضوع یا یه دوبار دیگه خواب دیدم میخوام بوسش کنمو اونم هیچ مشکلی نداره میشه بگید اینا یعنی چی؟

 402. رزارزاsays:

  سلام من عصر با فرد مورد علاقم بیرون بودم ولی رابطه عاطفی نداریم شب خواب دیدم که خونه یکی از اقوام بودیم و بعدش اون پسر دست منو جلو مادر و عمه ام گرفت و نگام میکرد منم خوشحال بودم از این اتفاق و دستشو گرفتم

 403. مهرگان محمدیمهرگان محمدیsays:

  در خواب دیدم یکی از اساتیدم که سید هست و به ایشون علاقه دارم، در یک چاله بزرگ حفر شده بود و من در بالای چاله! دستش رو به سمت من گرفت تا از چاله بیاد بیرون! من بخاطر کمک دست ایشون رو گرفتم و آوردم بیرون از چاله! اما احساس می‌کردم دستم عرق کرده هست و به دو دلیل معذب بودم، یکی بخاطر عرق دستم و دیگری بخاطر اینکه ایشون محرم نبودند و بخاطر کمک به ایشون دستشون رو گرفتم و بیرون اوردمشون! اصلا به فکر ایشون نخوابیده بودم، اما خیلی دوسشون دارم و اینکه توی قلبم علاقه به ایشون رو کلا سعی کردم بیرون کنم و سپردم به خدا! چون علاقه باید از سمت آقایون باشه و پیشنهاد ازدواج نه خانوم! بارها به شکل‌های مختلف اما در فاصله‌های زمانی خیلی زیاد به خوابم اومدن! یا برای کمک کردن یا برای مثل خواب دیشب کمک گرفتن! و همیشه حیای زیادی در خواب بینمون هست.

 404. رعنا حیدریرعنا حیدریsays:

  سلام خواب دیدم در یک جمع هستیم و کسی که دوستش دارم حالش خوب نیست اون میلرزه و دستش داغه ولی من دستم سرده ودست های همو محکم گرفتیم طوری که کسی نبینه.میشه تعبیرش رو بگین

 405. پریاحسین زادهپریاحسین زادهsays:

  در خواب دیدم دست کسی که دوستش دارم گرفتم و به کف دستش نگاه میکنم وبعد با یه خودکار کف دستش نقاشی میکنم ولی یهویی اعصابم خورد میشه کف دستش خط خطی میکنم و اون لبخند میزنه وفقط بهم نگاه میکنه و دستش همچنان در دستمه میخواستم تعبیرش بدونم

 406. snwsnwsays:

  سلام من خواب دیدم که دوست پسرم(پسر مورد علاقم)اومده پیشم تو محله خودمون دست رو دست هم قدم میزنیم خیلی خوشحال بودیم همش میخندیدیم،بعد من همانطورکه از دستش گرفته بودم با اونیکی دستم بازوشو گرفته بودم بععد پسری کی دوستش دارم دستمو بوسید،میخام تعبیرشو بدونم خیلی ممنون اگه بگین

 407. فاطیفاطیsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که پسری که دوسش دارم اومد ازم پرسید که تو از من خوشت میاد منم تایید کردم و گفتم اره، بعد اون منو بغل کرد و بعدش هم منو بوسید بعد من از خواب بیدار شدم من بدون اینکه شب به اون فکر کنم این خواب رو دیدم این یعنی چی؟ میشه تعبیرش رو بگین؟ 🙏🏻

 408. نسرین خاندوستنسرین خاندوستsays:

  خواب دیدم با شخصی صحبت میکردیم و صبحانه میخوردیم به من‌نان و پنیر تعارف کرد بعد دستم رو محکم گرفت و یک احساس خاصی داشتم تپش قلبم زیاد بود علاقه ای در من ایجاد شده بود

 409. ناشناسناشناسsays:

  خواب دیدم با شخصی صحبت میکردیم و صبحانه میخوردیم به من‌نان و پنیر تعارف کرد بعد دستم رو محکم گرفت و یک احساس خاصی داشتم تپش قلبم زیاد بود علاقه ای در من ایجاد شده بود

 410. آی_لارآی_لارsays:

  سلام من خواب دیدم با دوست پسرم داریم تو ماشین میریم که یهو یه سنگ بزرگ افتاد رو سرمون.ما اون سنگ رو رد کردیم ولی جلوتر ملی سنگ های کوچیک و بزرگ بود که راه رو بسته بود.ما مجبور شدیم از کوه بالا بریم.دوست پسرم دستمو گرفت و بالا رفتیم. من بعدش خواستم از کوه بیام پایین که دیدم مادربزرگم که مرده اونجاست و داره بهم لبخند میزنم.دوست پسرم نذاشت برم پایین و یه راه دیگه رو امتحان کردیمو بعدش بیدار شدم

 411. فائزهفائزهsays:

  خواب دیدم منو دوست پسرم تو اشپزخونه هستیم دست و دست هم ولی واسه اینک کسی نیاد میره ولی همچنان دست و دستیم و با تلفن حرف میزنیم دست همو از روی علاقه فشار میدیم من یبار میبوسم بعد ایشون چتدبار بعد دست من خیلی سرد بود میزاره تو جیبش گرم شه من میخوام دستم در بیارم میگ بزار تو جیب من باش گرم شه با اینکه تو خواب کنارم نبود ولی انگار بود فقط تصویر نبود چون تو خوابم خیلی حس میکردم وجود دارن

 412. سلام حس فیصلمسلام حس فیصلمsays:

  من خواب دیده ام معشوقه خود را که فعلا عروسی کرده و جدا شده ایم دست هایش میگیرم با وجودی اینکه اون خانوم اش هم در مقابل اش است و بعد اون میاد از پشت سرم و بغلم میکند و چون بیحد دق شده ام پشتش حس بسیار خوشحالی در خواب داشتم چه تعبیری دارد لطفه معنیش کنید

 413. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که با دوسه نفر دوست بودیم و انگار بین ما و چن نفری یه دعوا ذخ میده و بعد پسری که من صورتشو ندیدم برای چند دقیقه دستمو میگیره و تو خواب انگار که من عاشقش میشم 😐 و تو همون دعوا به اونها میگم که برن چون اینطوری در امان میمونن و اونها میرن و بعد من دلتنگی شدید میگیرم خداوکیلی این تعبیرش چیه من حتی صورتشم ندیدم

 414. رقیه پرسپولیسی ❤️🤤رقیه پرسپولیسی ❤️🤤says:

  سلام ببخشید من دیروز خواب دیدم که به خونه ی پسری که خیلی دوسش دارم رفتیم من که نشستم روی مبل اون آمد سمت نشست پیشم و صورتش رو نزدیکم کرد شب بود یعنی همون 8 ساعتی که آدما میخوابن این خوابو دیدم قبلا اینکه این خوابو ببینم دوروز قبلش خواب دیدم باز ما رفتیم خونشون و اینکه اون میاد پیشم میگه خیلی خوشکل شدی منم بهش میگم خیلی ممنون بعد میگه که خیلی خوش تیپ شدی باز هم جواب شو میدم و در این لحظه پدرم داشت منو عشقم رو میدید ولی فقط لب خند میزد بعد ما خواستیم از خونشون بریم خونمون پدرم تو ماشین به پدرم گفتم که امیر رضا چی بهم گفته اینا ببخشید خیلی دوست داشتم تعبیر این دو خواب رو بدونم اگه جواب بدین ممنون میشم

 415. kksays:

  سلام امیدوارم خوب باشین خواب دیدم که رل قبلیم با دوچرخه از کوچشون میاد در حال بو کردن گل خوشگل و قرمز بعد اومد اینطرف و دوچرخش و نمیدونم کجا گذاشت مامانم دستشو گرفت و سمت من اورد و من دستشو لمس کردم تو رو خدا جواب بدین مرسی

 416. PPsays:

  سلام وقتتون بخیر من بارساست خواب یک شخص رو توی خوابم میبینم که همو بغل میکنیم و دست همو میگیریم توی خواب که در نیای واقعیت فقط دوستیم یا شاید زمانی علاقه مند بودیم به هم میشه لطفا بهم بگین تعبیرش چی میشه با تشکر

 417. PPsays:

  سلام وقتتون بخیر من بارهاست خواب یک شخص رو توی خوابم میبینم که همو بغل میکنیم و دست همو میگیریم توی خواب ،، که در دنیای واقعیت فقط دوستیم یا شاید زمانی علاقه مند بودیم به هم میشه لطفا بهم بگین تعبیرش چی میشه با تشکر

 418. ایدا سالاریایدا سالاریsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که قبلا دوسش داشتم والان دوساله باهم قهریم ؛دستمو گرفته و داره بهم میگه دوسم داره ولی یهو غیبش زد و دیگه نبود .میشه لطفا تعییرشو بگین 🙂

 419. SaidmansoorSaidmansoorsays:

  خواب دیدم که با مادر کسی دوستش دارم دعوا میکنم در یکی از خرابه است من میگم دخترتان از مه است معشوقمم دستش رو داد قول است از تو استم در حالیکه عشقم عروسی کردی تعبیر چیس لطفاً بگویید

 420. ياسمينياسمينsays:

  درود إستاد. بنده حدود ظهر روز جمعه خوابي ديدم كه برايم دلنشين بود موهام كوتاه هست و تو خواب موهام خيلي بلند و خوش حالت شده بود و معشوق هم در خوابم بود كه همزمان كه داشتم ميپريدم و موهام رو نشون ميدادم دستشو أورد جلو و انگشت هاي دستمون همديگر رو لمس كرد و توي خواب من مثل يه بچه يتيم بودم

 421. سینا عوض پورسینا عوض پورsays:

  سلام دوس دخترم خواب منو دیده که داشتیم با قدم میزدیم و حرف میزدیم تعبیرش چی میشه اگه میشه برام تعبیرش کنید

 422. FhhgffFhhgffsays:

  سلام ، خواب من هیچ کدوم از اینا نیست من خواب دیدم که پسری که عاشقش هستم دست منو میگیره اصلا هم فشار نمیده تو چشمام نگاه میکنه و احساسی میخنده انگار که عاشق من شده میشه لطفا تعبیر این رو بگید

 423. ممدممدsays:

  سلام استا عزیز من خواب دیدم از ایک دختر که جدیدن بهش احساس دارم ازش درخواست ازدواج کردم ازدستی چب شون به دست چب خودم گرفتم اکر نخواست ازدواج کنی ب من به کسی نگو توخوب بهش گفتم منتظر جواب تون استم عجیب بود برام استا میشه تعبیر کنین

 424. کیاکیاsays:

  سلام و عرض ادب راستش من خوابی دیدم که دستای یکی بود که نمیشناختمش ولی انگار تو خواب معشوقم بود هنوز نرمی دستش رو تو دستام احساس میکنم دستش رو نوازش میدادم همش توی خواب بهم میگفت تو میتونی، تو میتونی میشه لطفا تعبیرش رو بگید ؟