متن های کوتاه و تاثیر گذار انگلیسی درباره هدف با ترجمه فارسی

همه ما انسان ها در زندگی به دنبال آرزو ها و هدف هایی هستیم که برای خود تعیین کرده ایم. به طوری که تمام وقت خود را برای رسیدن به آن ها صرف می کنیم. واقعیت امر این است که بدونه داشتن هدف نمی توان بر روی زندگی خود تمرکز کرد و مسیر صحیحی را برای خود انتخاب کرد. تعیین هدف به ما کمک می کند تا نبض زندگی خودمان را دست بگیریم و پیش به سوی یک زندگی ایده آل حرکت کنیم.

 ما در این مقاله تعدادی از جملات زیبا و با معنای انگلیسی را درباره هدف به رشته تحریر درآورده ایم که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیرند. شما می توانید یکی از این جملات را انتخاب کنید و آن را در برگه ای بنویسید و در اتاق یا محل کار و یا هر جایی که میل داشته باشید قرار دهید. در واقع نوشتن یک جمله انگیزشی که هدف مان را به یادمان بیاورد همانند یک محرک قوی برای رسیدن به هدف تاثیر گذار می باشد. با این کار همیشه می توان به هدف تعیین شده خود فکر کرد و راه های مناسب جهت رسیدن به آن را در پیش گرفت.

" " " " " "

  ؟ Think about the days that you passed. How often did you promise your self

 . So start it now 

یکم فکر کن در مورد روز هایی که گذروندی، یادته چند بار به خودت قول داده بودی که شروع کنی ؟

پس همین الان شروع کن.

" " " " " "

  .Be the ant, but be different. When you make your finger on the ants path, wa n’t wait to take your finger; It changes the route

مورچه باش، ولی متفاوت باش. وقتی انگشتت را در مسیر مورچه ای میگذاری،

منتظر نمی شود تا انگشتت را برداری؛

بلکه مسیرش را عوض می کند.

" " " " " "

 No time the door that is closed waiting for the night. Many doors is there. What many God deprive you of something to get better   than that

هیچ وقت کنار دری که بسته شده منتظر نمان.

درها بسیار اند. چه بسا خداوند تو را از چیزی محروم کند تا بهتر از آن را روزی ات گرداند.

" " " " " "

Rachel Halis says: I succeded because I did not accept No. I succeeded because I never believed my dreams come to eventually. The incredible part of your dream is, no one can tell you how big your dreams are. :

ریچل هالیس می گفت: من موفق شدم چون نه را به عنوان جواب قبول نکردم. من موفق شدم چون هرگز باور نداشتم که رویا های من توسط فرد دیگری به سر انجام می رسد. قسمت باور نکردنی رویای شما این است. کسی نمی تواند به شما بگوید رویایتان چقدر بزرگ است.

" " " " " "

I know some days no good mode. I know U wish & have many dreams. I know the enlargement. I know a lot of thinking. I know that it’s so sad & painful, but U still try to smile. I know that many places do not know what U should not. Many places of familiar & stranger blow. Many places . Very places but U never changed. Try to try.

می دونم بعضی روزا حالت خوب نیست، می دونم آرزو و رویا های زیادی داری. میدونم هدف هات بزرگ ان. می دونم شده شبای زیادی از فکر خوابت نبره. می دونم با اینکه خیلی غصه و درد داری ولی هنوز سعی می کنی لبخند رو لبات باشه. می دونم خیلی جا ها بهت حرف هایی زدن که نباید می شنیدی. خیلی جا ها از آشنا و غریبه ضربه خوردی. خیلی جا ها رهات کردن، خیلی جاها تنهات گذاشتن ولی تو هیچ وقت عوض نشدی، همیشه سعی کردی برای خواسته هات بجنگی برای هدفت تلاش کنی، مرسی که تسلیم نشدی.

" " " " " "

  .Not supposed to be motivated to start

 . Should start to be motivated

قرار نیست انگیزه داشته باشی تا شروع کنی. باید شروع کنی که انگیزه داشته باشی.

" " " " " "

I’m good for me, fight. The situation is as much as he wants. I fail don’t accept. Instead of sitting and eating I will change the ideas. War, I eat but fail never. I deeply believe that I deserve to be relaxed, and to have it, I’m trying with all. I have not been created to give up, that to be defeated, Be weak! I have come to make the world, surrender,

So …

من برای حال خوبم می جنگم. اوضاع هرچه قدر که می خواهد بد باشد. من شکست را نمی پذیرم. به جای نشستن و افسوس خوردن؛ می ایستم و شرایط را تغییر می دهم. می جنگم ، زمین می خورد؛ اما شکست ، هرگز. من عمیقا باور دارم که شایسته ی آرامشم و برای داشتنش با تمام توانم تلاش می کنم. من آفریده نشده ام که تسلیم باشم که مغلوب باشم که ضعیف باشم. من آمده ام که جهان را تسلیم آرزو هایم کنم. من خواسته ام پس می شود.

" " " " " "

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. James Allen

برای شروع فکر کردن هدفمند، وارد گروه افرادی قوی شوید که تنها شکست را یه عنوان یکی از مسیرهای دستیابی می‌شناسند.

" " " " " "

  .Never abandon your goal because of time in any case will pass

هرگز به خاطر زمان هدف خود را رها نکنید در هر صورت زمان خواهد گذشت.

" " " " " "

 .When it is clear that it can not be achieved‌. Don't sit the goal for yourself but adjust the steps of the erosion

 وقتی روشن است که نمی توان به اهداف رسید. هدف را برای خود تنظیم نکنید بلکه مراحل اقدامات رسیدن به آن را تنظیم کنید.

" " " " " "

Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose.” – Viktor Frankl

زندگی هیچ گاه بر طبق شرایط غیر قابل تحمل نمی‌شود بلکه این فقدان معنا و هدف است که زندگی را غیر قابل تحمل می‌کند.

" " " " " "

The biggest danger to Olive as is that the goal is very large and we can not reach it but the greatest danger is that I will go so small to reach it.

بزرگ تربن خطر برای همه ما این نیست که هدف خیلی بزرگ باشد و نتوانیم به آن برسیمبلکه بزرگ ترین خطر این ایت که هدف مان آن قدر کوچک باشد که به آن برسیم.

" " " " " "

Goals on the road success are not attempting to achieve themm

 اهداف در جاده موفقیت بدونه تلاش برای رسیدن به آن ها قابل دست یابی نیستند.

" " " " " "

 .More men fail through lack of purpose than lack of talent

اکثر انسان‌ها به خاطر فقدان هدف شکست می‌خورند تا فقدان استعداد.

" " " " " "

bear almost any how Nietzsche

شخصی که دلیلی برای زندگی دارد،

می‌تواند تقریباً هر چیزی را به دست آورد.

" " " " " "

 .Your goals list is now value what matters is your work to achieve goals

لیست اهداف تو هیچ ارزشی ندارد. آن چه که مهم است کارهای تو برای رسیدن به اهدافت است.

" " " " " "

Pain to achieve good power we all determine ourselves wolf liveing

درد کشیدن برای رسیدن به هدف درد خوبی است. همه ما هستیم و خودمان ارزش زندگی را تعیین می کنیم.

" " " " " "

 . This is not the goal that succeeds U but what you do on a daily basis

این هدف نیست که شما را موفق می کند بلکه کاری است که به صورت روزانه انجام می دهید.

" " " " " "

The mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for.” – Fyodor Dostoyevsky

راز وجود انسان نه تنها در زنده ماندن بلکه در یافتن هدفی برای زنده ماندن پنهان است.

" " " " " "

Freedom is not meant to be ill commitment but means the ability to choose and aim and and commitment to it

آزادی به معنای نبودن تعهد نیست بلکه به معنای توانایی انتخاب هدف و متعهد شدن در برابر آن است.

" " " " " "

The purpose of life is a life of purpose Robert Byrne

هدف زندگی، یک زندگی هدفمند است.

" " " " " "

 If others don't go to Goals now what goals are small

اگر دیگران به اهدافت نخندند بدان که اهدافت کوچک هستند.

" " " " " "

Forgetting the goals of life is the biggest stupidity

فراموش کردن اهداف زندگی بزرگ ترین حماقت ها است.

" " " " " "

Determine the goals. Write them now one step up to them

اهدافت را تعیین کن. آن ها را بنویس حالا یک قدم به آن ها نزدیک شده اید.‌

" " " " " "

When you stay on purpose and refuse to be discouraged by fear, you align with the infinite self, in which all possibilities exist Wayne Dyer

زمانی که هدف خود را در زندگی حفظ می‌کنید و از دل سرد شدن به خاطر ترس پرهیز می‌ می کنید شما با بی‌نهایت خود هماهنگ می‌شوید که در آن تمام احتمالات و فرضیات وجود دارند.

" " " " " "

Definiteness of purpose is the starting point of all achievement. W. Clement Stone

ملین بودن هدف نقطه‌ی شروع تمام دستاوردهاست.

" " " " " "

you want if you want it badly enough. You can be anything you want to be, do anything you set out to accomplish if you hold to that desire with singleness of purpose.” – Abraham Lincoln

شما می‌توانید هر چه را که می‌خواهید به دست بیاورید اگر به شدت آن را بخواهید. شما می‌توانید هر چه که می‌خواهید باشید و هر کاری که می‌خواهید انجام دهید اگر تنها هدف خود در زندگی را حفظ کنید.

" " " " " "

Take up one idea. Make that one idea your life–think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success


یک هدف را در نظر بگیر و آن یک هدف را به زندگی ات تبدیل کن. به آن هدف فکر کن رویایش را ببین بر اساس آن زندگی کن. بگذار مغز، عضلات، اعصاب و هر قسمت از بدنت از آن هدف پر شود و هر هدف دیگری را رها کن. این راه موفقیت است.

" " " " "

. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things

اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید باید زندگی تان را به یک هدف گره بزنید نه به مردم و چیزهای دیگر

" " " " " "

 the goal is to be a kind of things for survival

هدف داشتن نوعی سپاس گذاری به خاطر زنده ماندن است.

" " " " " "

Mark the moon if you can't achieve them you will sit on stars

ماه را نشانه بگیر اگر نتوانی به ماه برسی حداقل روی ستاره ها فرود می آیی.

" " " " " "

 The only obstacle to reach the goal is the absence of Will and motivation to get started

تنها مانع برای رسیدن به هدف نبود اراده و انگیزه برای شروع کار است.

" " " " " "

A person when something is aimed at himself anyone does not go away what's the proposed of your life if no matter how to to the middle Maybe you are maybe someone needed really necessary maybe menu miss you this way but at the same time it says that as long as you reach this goal his life does not calm heselves.

 آدم وقتی از یه چیزی برای خودش یه هدف می سازد هر طور شده بهش میرسه فرقی نمیکنه اون هدف چی به سر زندگی خودش میاره فرقی نمی کنه این وسط شاید کسانی باشند که نخوان به هدف برسیم فرقی نمی کنه که شاید کسی باشه که بهش نیاز داشته باشه. تا حد مرگ. شاید خیلی ها رو تو این را از دست بده ولی در عین حال این هم میدونه که تا وقتی رسیدن به این هدف تو ذهنش هست . زندگیش رنگ آرامش به خودش نمیگیره.

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...