متن تولدم مبارک به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

وقتی روز تولد یکی از دوستان یا آشنایان ما فرا می رسد ما با پیام ها و آرزوهای خود قصد داریم روز تولدش را شیرین و هیجان انگیز کنیم اما چرا این کار را برای خودمان انجام ندهیم؟ چه خوب می شود که گاهی نیز به خودمان اولویت بدهیم و خودمان را به بهانه روز زادروزمان تحویل بگیریم. لذا در ادامه این مطلب می توانید مجموعه ای از متن انگلیسی تولدم مبارک به همراه ترجمه فارسی بخوانید و از این متن ها برای نشان دادن حس و هیجان های خود در این روز در فضاهای مجازی از قبیل اینستاگرام استفاده کنید. دوستان خود را از روز تولدتان آگاه کنید و به تمام این افراد نشان دهید که امروز روز تولد شماست و روز تولد خود را جشن می گیرید.

Birthdays are good for me. Statistics show that the more I have the longer I live. Happy birthday to me

تولدها برای من خوب است. آمار نشان می دهد که بیشتر زندگی کنم، بیشتر هم می شود. تولدم مبارک.

*************************

It’s my birthday so make sure you wish me happy birthday

امروز تولد من است، بنابراین مطمئن شوید که تولد مبارک برای من آرزو می کنید.

*************************

Thank you, Mom for giving birth to this wonderful child. Happy birthday to me

ممنونم مامان برای دنیا آوردن این کودک فوق العاده. تولدم مبارک.

*************************

I was born with a gift, the gift of awesomeness I am not just a year older I am also a year better and prettier. Happy birthday to me

من با یک هدیه متولد شده ام، جذابیت هدیه این است که من فقط یک سال بزرگتر نیستم بلکه یک سال بهتر و زیباتر هستم. تولدم مبارک.

*************************

I know you are jealous. So I would like to thank my mom and dad for making this miracle possible. Happy birthday to me

من می دانم که شما حسود هستید. بنابراین من می خواهم از مادر و پدرم تشکر کنم که این معجزه را امکان پذیر کرده اند. تولدم مبارک.

*************************

Yes, today is my birthday, therefore I will be treated like a Queen/king. Happy birthday to me

بله، امروز روز تولد من است، بنابراین با من مانند یک ملکه/پادشاه رفتار می شود. تولدم مبارک.

*************************

May this day bring countless happiness and endless joy and live with peace and serenity to me. Happy birthday to me

باشد که این روز، خوشبختی و شادی بی پایان را به ارمغان می آورد و با آرامش و صلح برای من زندگی کند. تولدم مبارک.

*************************

.Hope my birthday blossoms into a lots of dreams come true! It’s my birthday

امیدوارم شکوفه های تولد من در بسیاری از رویاها به واقعیت تبدیل شود! امروز روز تولد منه.

*************************

.I hope that today is the beginning of a great year for me. Happy birthday to me

امیدوارم امروز سرآغاز سال بزرگی برای من باشد. تولدم مبارک.

*************************

.Hey Everyone.You are invited to drink, eat and be happy because it is my birthday

سلام به همه...همگی برای نوشیدن، خوردن و شادی دعوت هستید زیرا امروز روز تولد من است.

*************************

Today was the only, when I cried and my mother smiled on it. Happy birthday mother’s lovely child. Happy birthday to me

امروز تنها روزی بود که من گریه کردم و مادرم بر آن لبخند زد. تولدت مبارک فرزند دوست داشتنی مادر. تولدم مبارک.

*************************

.Happy birthday to the smartest person in this world. Happy birthday to me

باهوش ترین فرد تو این دنیا تولدت مبارک. تولدم مبارک.

*************************

.Today is a perfect day to celebrate. Happy birthday to me

امروز، یک روز کامل برای جشن گرفتن است. تولدم مبارک.

*************************

It’s my birthday. My birthday just would not be the best without your warm and loving wishes. Thank you so much for all of them

امروز روز تولد من است. تولد من بدون آرزوهای گرم و دوست داشتنی شما بهترین نخواهد بود. از همه بسیار سپاسگذارم.

*************************

.Thank you for my birthday messages. It’s definitely been a birthday to remember

ممنونم برای پیام های تبریک تولد من. قطعا تولد به یاد ماندنی خواهد شد.

*************************

This day, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me

امروز من فقط می خواهم از خدا تشکر کنم برای این که یک سال دیگر به عمر من اضافه کرد. تولدم مبارک.

*************************

I will put a smile on my face and won’t left the problems of life get me down because it’s my birthday

من یک  لبخند روی صورت می گذارم و اجازه نخواهم داد که مشکلات زندگی، مرا نابود کنند زیرا امروز روز تولد من است. تولدم مبارک.

*************************

.It’s my birthday once again. Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.

یک بار دیگه تولد من است. برای خودم یک تولد به یاد ماندنی پر از نعمت های خدا آرزو می کنم.

*************************

.I am officially a year older today and much cooler than ever. Happy birthday to me

من از امروز رسما یک سال بزرگتر می شوم و بسیار با حال تر از همیشه. تولدم مبارک.

*************************

The day has come again for me to say a wish and I wish myself success and everlasting happiness as I celebrate a birthday full of joy today. Happy birthday to me

امروز دوباره من آمدم تا بتوانم یک روز آرزو کنم و من همان طور که این روز پر از شادی را جشن می گیرم، آرزوی موفقیت و شادی مادام العمر را می کنم.

*************************

Today, I am going to be selfish and focus all my attention on me because Today, I make myself my priority. Happy birthday to me

امروز من می خواهم خیلی خودخواه باشم و فقط به خودم توجه کنم زیرا امروز من در اولویت قرار دارم. تولدم مبارک.

*************************

Today, I want to have a fun day with my friends and loved once because it is very special day for me. Happy birthday to me

امروز من می خواهم با دوستان و عزیزان خوش بگذرانم زیرا امروز یک روز خاص برای من است. تولدم مبارک.

*************************

.Today is the most important day of my life and I’m going to celebrate it accordingly. Happy birthday to me

امروز مهمترین روز زندگی من است و من بر این اساس می خواهم آن را جشن بگیرم. تولدم مبارک.

*************************

 Special thanks to the Lord and everyone who has been instrumental in my life. I pray for many more heavenly days like today. Happy birthday to me

با تشکر ویژه از خداوند و تمام افرادی که در زندگی من نقش مهمی داشته‌ اند.من برای داشتن روزهای آسمانی بسیاری مانند امروز دعا می‌کنم.تولدم مبارک!

*************************

Singing, dancing and praising the Lord is the least that I can do to show appreciation for including yet another age to mine .I pray for more jubilant days ahead. Happy birthday to me

آواز خواندن، رقصیدن و ستایش خداوند کمترین کاری است که می ‌توانم آن را انجام دهم تا نشان دهم از اینکه وارد سن جدیدی می ‌شوم قدردان هستم.  برای داشتن روزهای شاد بیشتری دعا می‌کنم.تولدم مبارک

*************************

Life is a journey ,So enjoy every mile. Happy birthday to me

زندگی یک سفر است. پس از هر کیلومتر آن لذت ببر.تولدم مبارک.

*************************

It’s my birthday, and I shall rejoice because I know how far God has brought me in this life. May the good Lord be forever praised. Happy birthday to me

این روز تولد من است و من خوشحالم زیرا می دانم خداوند مرا تا چه اندازه در این زندگی آورده است. باشد که پروردگار خوب برای همیشه مورد ستایش باشد. تولدم مبارک.

*************************

Before the avalanche of birthday wishes come in, let me be the first to wish myself a very wonderful birthday. God bless me. Happy birthday to me

قبل از اینکه بهمن آرزوهای تولد بیاید ، بگذارید اولین کسی باشم که برای خودم تولد بسیار شگفت انگیزی آرزو می کنم. خدا به من برکت دهد.

*************************

I’m excited today because it’s my birthday. Today, I pray for happiness, peace and prosperity. I know God will answer my prayers. Happy birthday to me

امروز هیجان زده ام چون تولد من است. امروز ، من برای سعادت ، صلح و سعادت دعا می کنم. من می دانم که خدا دعاهای من را جواب خواهد داد. تولدم مبارک.

*************************

On my special day, I just want to wish myself pure happiness that never ends. Happy birthday to me

در روز ویژه من ، فقط می خواهم برای خودم آرزوی شادی خالص کنم که هرگز تمام نشود. تولدم مبارک.

*************************

I certainly consider myself to be one of the luckiest people in this world, which is why on my birthday, I don’t want to ask God for anything but thank Him for all the good things He has blessed me with over the years. Happy birthday to me

من مطمئناً خودم را یکی از خوشبخت ترین افراد در این جهان می دانم ، به همین دلیل در روز تولد من نمی خواهم از خدا چیزی بخواهم بلکه از او بخاطر همه چیزهای خوبی که او در طول سالها بر من برکت داده تشکر می کنم.

*************************

I am thankful to God for blessing me every single day of my life. I’m a truly blessed soul. Happy birthday to me

من خدا را شکر می کنم که هر روز زندگی من را برکت داده است. من یک روح واقعاً مبارک هستم تولدم مبارک.

*************************

I feel deep within my heart that this special day is going to mark the beginning of a wonderful year for me. Happy birthday to me

من در قلبم احساس می کنم که این روز خاص آغاز یک سال فوق العاده برای من خواهد بود. تولدم مبارک.

*************************

I just want to thank God for keeping me alive to see this special day of mine. Happy birthday to me

من فقط می خواهم خدا را شکر کنم که مرا زنده نگه داشته تا این روز ویژه من را ببینم. تولدم مبارک!

*************************

Today marks yet another amazing day for me. Thanks to the Lord Almighty, a new age has been awarded me, and I pray for many more days like this joyous anniversary I am experiencing today. Happy birthday to me

امروز یک روز شگفت انگیز دیگر برای من است. به لطف پروردگار متعال ، سن جدید به من اعطا شده است و من روزهای بسیاری مانند این سالگرد شادی را که امروز تجربه می کنم دعا می کنم.تولدم مبارک.

*************************

I pray to the Lord for more of an ecstatic day like today. Not many have the opportunity to have a new year added to their lives. It is only by Your grace that I can celebrate today. I wish myself a cheerful birthday

من بیشتر برای روزهای پرشکوه مثل امروز به درگاه پروردگار دعا می کنم. خیلی ها این فرصت را ندارند که سال جدیدی را به زندگی خود بیفزایند. فقط به لطف شما است که من می توانم امروز را جشن بگیرم. برای خودم تولدت مبارک آرزو می کنم!

*************************

I am very thankful and grateful to the Almighty for granting me yet another year. I pray for an abundance of grace in my world. Happy birthday to me

من از خداوند متعال که یک سال دیگر به من عطا کرده است ، بسیار سپاسگزارم. من برای فراوانی فضل در دنیای خود دعا می کنم.تولدم مبارک.

*************************

Special thanks to the Lord and everyone who has been instrumental in my life. I pray for many more heavenly days like today. Happy birthday to me!

تشکر ویژه از پروردگار و هر کس که در زندگی من مؤثر بوده است. من برای بسیاری از روزهای آسمانی مانند امروز دعا می کنم. تولدم مبارک!

*************************

I will be forever grateful to the Lord for giving me another special day on this earth. On this day, I pray for a peaceful birthday and supernatural guidance in the life ahead. Happy birthday to me

من برای همیشه از پروردگار سپاسگذارم که یک روز ویژه دیگر را در این زمین به من بخشیده است. در این روز ، من برای تولد صلح آمیز و هدایت های فوق العاده در زندگی پیش رو دعا می کنم. تولدم مبارک.

*************************

Lord, thank you for giving and blessing me with this special day. I will forever praise You. I pray that You continue to give me many more days like today.

پروردگارا ، سپاسگزارم که این روز ویژه را به من عطا کرده اید و برکت داده اید. من برای همیشه تو را ستایش خواهم کرد.دعا می کنم که دادن روزهایی مثل امروز به من ادامه دهید.

*************************

 Lord, please guide me in all that I do today and in the many days and years ahead as I celebrate my birthday

پروردگارا ، لطفاً در تمام کارهایی که امروز و در بسیاری از روزها و سالهای پیش رو از جشن تولد من انجام می دهم ، راهنمایی کنید!

*************************

No one has shown me more love, care and mercies than You have done, Oh Lord; and on my birthday today, I want to thank you for all that You have done for me and the many more wonders that You are yet to do in this world for me

ای پروردگار هیچ کس به من عشق ، مراقبت و رحمت بیشتری نسبت به آنچه به شما انجام داده اید ، نشان نداده است و امروز در روز تولدم می خواهم از همه آنچه شما برای من انجام داده اید و شگفتی های بسیار دیگری که هنوز در این دنیا برای من انجام نشده اید تشکر کنم.

*************************

Living to see yet another wonderful year is a priceless blessing. Dear God, on this special day, I cry for more priceless blessings like this

زندگی برای دیدن یک سال عالی دیگر یک نعمت بی ارزش است. خدای عزیز ، در این روز خاص ، من برای نعمت های بی ارزش تر مثل این گریه می کنم.

*************************

Lord, I cannot thank you enough for all the wonderful things You have done for me. Today is another wonderful gift that You have given me, and I will make merry and praise Your mighty name. Happy birthday to me

پروردگارا ، من نمی توانم به اندازه کافی از همه کارهای شگفت انگیزی که برای من انجام داده ای تشکر کنم. امروز هدیه فوق العاده دیگری است که شما به من بخشیدید و من نام قدرتمند شما را شاد و ستایش می کنم. تولدم مبارک.

*************************

I live a magical life, and I can only thank the Lord for making it possible. I pray to the Lord for more and more better days to come. Happy birthday to me

من یک زندگی جادویی می گذرانم و فقط می توانم خداوند را شکر کنم که این امکان را فراهم کرده است. برای روزهای بیشتر و بهتر به درگاه پروردگار دعا می کنم. تولدم مبارک.

*************************

 Congratulations to a great, talented, beautiful and playful person. Yes that's right! today is my birthday

تبریک تولد به یک آدم عالی، با استعداد، زیبا و شوخ…. بله درست است! امروز روز تولد من است.

*************************

Another beautiful year has come for my life. I am grateful for the past years. I hope to see a lot of smiles today to spend time with the closest people. happy Birthday to me

یک سال زیبای دیگری برای زندگیم فرا رسیده است. من برای سال های گذشته سپاسگزار هستم. امیدوارم امروز لبخندهای بیشتری را ببینم تا این زمان را با نزدیک ترین افراد بگذرانم. تولدم مبارک.

*************************

The new year of life is a precious blessing, so today I thank God and wish you a happier year. I hope my closest people will share this day with me in a warm and friendly environment. happy Birthday to me

سال جدید زندگی یک نعمت با ارزش می باشد ، به همین علت امروز با تشکر از پروردگار دعا و آرزو می کنم سالهای شاد تری داشته باشیم. امیدوارم که نزدیک ترین افرادم این روز را در یک فضای گرم و دوستانه با من به اشتراک بگذارند. تولدم مبارک.

*************************

Have you heard that today is a very important day for me? That's no joke, today is my birthday and I want to celebrate it in great measure! So be prepared, my friends, we're going to a party today. happy Birthday to me

آیا شنیده اید که امروز یک روز بسیار مهم برای من است؟ این شوخی نیست ، امروز روز تولد من است و می خواهم آن را در اندازه ای بزرگ جشن بگیرم! بنابراین دوستانم آماده باشید ، امروز به یک مهمانی می رویم. تولدم مبارک!

*************************

Wine gets better over the years and a man gets wiser over the years. I’m getting older today but this is for happiness, not sorrow. I am so grateful for these years of life and the people around me. Now let's celebrate these beautiful moments. happy Birthday to me

شراب در طی سال ها بهتر می گردد و یک مرد در طی سال ها عاقل تر می شود. امروز پیرتر می شوم ولی این دلیل خوشبختی می باشد نه غم و اندوه. من به دلیل این سالهای زندگی و این افرادی که دور من جمع شده اند بسیار سپاسگزارم. حال این لحظات زیبا را جشن می گیریم. تولدم مبارک.

*************************

؟ It is my birthday and I am ready for new successes and many moments of happiness. Today I want to have fun and who will be with me on this vacation

امروز روز تولد من است و من برای موفقیت های جدید و بسیاری از لحظات شادی آماده هستم. امروز می خواهم تفریح کنم و چه کسی با من در این تعطیلات همراه خواهد بود؟

*************************

I think these birds are singing to me today and I guess today the sun is shining for me. happy Birthday to me

از نظرم امروز این پرندگان برای من آواز می خوانند و حدس می زنم امروز خورشید برای من می درخشد. تولدم مبارک.

*************************

Oops! What a surprise! Today we want to have a big party because I know today is the birthday of a great person. This great person is ready to invite all his friends and dance all night. Guess who this person is? Yes this is me. happy Birthday to me

وای! چه سورپرایزی! امروز ما می خواهیم یک مهمانی بزرگ برگزار کنیم چون من می دانم امروز روز تولد یک شخص عالی می باشد. این فرد بزرگ آماده است تا تمام دوستان را دعوت کند و تمام شب برقصد. حدس بزنید این شخص کیست؟ بله این شخص من هستم. تولدم مبارک.

*************************

Today, all worries are gone and I'm going to imagine my dreams. I thank you all for your birthday congratulations and wish you all the best in this new year, to have good friends and health

امروز ، تمام نگرانی ها کنار گذاشته می شود و قصد دارم رویاهای خود را تصور کنم. من از همه بابت تبریک های تولدم سپاسگزارم و آرزو می کنم که در این سال جدید زندگیم ، دوستان خوب و سلامتی داشته باشم.

*************************

This is a very beautiful day and I hope to spend it with love. Thank you very much for the life and this experience, today is another birthday for me and this moment is a blessing. In this new year of my life I wish I could do useful things, show more smiles to those close to me, and be a role model for kids

این روز مبارک خیلی زیباست و من امیدوارم آن را با عشق سپری کنم. از زندگی و این تجربه خیلی سپاسگزارم ، امروز یک تولد دیگر برای من می باشد و این لحظه با برکت است. در این سال جدید زندگیم آرزو می کنم که کارهای مفیدی انجام دهم ، لبخندهای بیشتری را به نزدیکان نشان دهم و الگوی خوبی برای بچه ها باشم. خدا برای این زندگی شکر می کنم.


در ادامه حتما ببینید :

عکس نوشته تولدم مبارک | تبریک تولد به خودم

متن های انگلیسی تبریک تولد به همراه ترجمه ی فارسی

متن تشکر بابت تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه

متن انگلیسی تبریک تولد به دوست + ترجمه

دلنوشته های لاکچری درباره تولد خودم

چند روز دیگه تولدمه از یک تا سی ام ماه + عکس نوشتههیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...