متن انگلیسی تبریک تولد به دوست + ترجمه

در این مطلب از توپ تاپ ، مجموعه ای از متن های انگلیسی کوتاه و زیبا همراه با ترجمه ی فارسی درباره تبریک تولد به دوست ، گردآوری شده است ، میتوانید با تقدیم جملات گلچین شده و ناب انگلیسی تولد دوست قدیمی یا صمیمی خود را تبریک بگویید. 


! Another year older, another cake to eat

You wake up one day and realize that this day is more special than other days ... it's your bestie's day! So, obviously, you have to blow up her Facebook and Instagram with all the best happy birthday quotes to get her feeling special the moment she wakes up

Your best friend is one of the most special people in your life. She has been there with you for so many memories, both good and bad

You could bake them a cake. If it were my best friend, I would want vanilla with buttercream

You could get them an awesome gift, maybe something she has been hinting at for a while. Or something sentimental that would make her smile. Or you could take her out, drinks, dinner all of that fun stuff

یک سال بزرگتر، یک کیک دیگر!

شما یک روز از خواب بیدار می شوید و می فهمید این روز، یک روز خاص و متفاوت از روز های دیگر است...امروز  بهترین روز شماست! بنابراین، بدیهی است فیس بوک و اینستاگرام دوستتان را با بهترین جملات تبریک تولد پر کنید تا احساس خوبی را در زمان بیدار شدنش ایجاد کنید.

بهترین دوست شما یکی از افراد خاص زندگی شماست. او خاطرات زیاد خوب و بد همراه با شما دارد.

شما می توانید یک کادوی جالب توجه بخرید، چیزی که مدتی زمان میبرد تا حدس بزند. یا چیزی احساسی بخرید که باعث لبخند دوستتان شود. همچنین می توانید او را به یک نوشیدنی، شام یا هر چیز سرگرم کننده دیگری دعوت کنید.

*******************************

"Here's to another year of laughing until it hurts, dealing with stupid people and keeping each other moderately sane. Happy Birthday best friend"

"امروز سال دیگری است تا زمان روده بر شدن بخندیم، با دوستان خود دیوانه وار بگردیم و عاقلانه ترین کار بودن با همدیگر است. تولدت مبارک بهترین دوست!"

*******************************

"You are my best friend, my human diary, and my other half. You mean the world to me and I love you. Happy Birthday "

"تو بهترین دوست منی، دفتر خاطرات و نیمه دیگر من هستی. تو باعث معنا بخشیدن دنیا شده ای و من دوستت دارم. تولدت مبارک"

*******************************

Birthdays come around every year, but friends like you only come once in a lifetime. I'm so glad you came into my life. Best wishes on your special day

"هر سال هزاران تولد رخ می دهد، اما دوستان مثل شما تنها یکبار به دنیا می آیند. من در زندگی ام خیلی خوشحال هستم. در این روز ویژه بهترین آرزوها را برایت دارم"


مطلب پیشنهادی و پربازدید :

متن های انگلیسی تبریک تولد به همراه ترجمه ی فارسی


"Happy Birthday to my amazing, beautiful, and fabulous best friend"

تولدت مبارک بهترین دوست شگفت انگیز، زیبا و افسانه ای من

*******************************

Happy Birthday beautiful friend. May your day be as beautiful as you are

تولدت مبارک زیباترین دوستم. روز تولدت به اندازه خودت زیبا باشد.

*******************************

"Happy Birthday. May each and every moment of your special day be filled with the same joy and happiness you bring to others."

تولدت مبارک. هر ثانیه و هر لحظه از این روز ویژه پر از لذت و شادی باشد که برای دیگران به ارمغان می آورید.

*******************************

"Every day you sparkle but today you rule! ``Happy Birthday"

هر روز می درخشی اما امروز تو حکمرانی می کنی! تولدت مبارک

*******************************

Happy Birthday. Live beautifully, love generously, laugh freely. Thanks for being a fantastic friend. I hope this year brings you the best that life has to offer

تولدت مبارک، زیبا زندگی کن، به طور وسیع عشق بورز، آزادانه بخند. سپاس که دوستی خارق العاده هستی. امیدوارم امسال بهترین وقایع را برایت پیش آورد.

*******************************

"Happy Birthday to my irreplaceable friend"

تولدت مبارک دوست من که هیچ جایگزینی برایت نیست.

*******************************

Happy Birthday to one of my best friends! Here's to laughing at our own jokes and keeping each other sane! Love you

تولد بهترین دوستم مبارک! اینجا می خواهم به شوخی های خودمان بخندیم و همدیگر را نگه داریم! دوستت دارم

*******************************

" ! A big birthday hug for you"

یک آغوش بزرگ تولد برای تو!

*******************************

Wishing my friend a beautiful day. Hopes and dreams I'm sending your way. May all be good and all come true on this very special day for you

دوستم برایت زیباترین روز را آرزومندم. امیدها و رویاها با تو دارم. همه و تمام چیزهای خوب در این روز مخصوص برای تو به واقعیت خواهد رسید.

*******************************

"May you live to be so old that the mere sight of you horrifies young children and ex-lovers. Happy Birthday to you"

آنقدر زنده بمانی که جوان ترین بچه هایت و دوستدارانت از دیدنت هیجان زده شوند. تولدت مبارک

*******************************

" ! Fabulosity has no age. Happy Birthday, Girl"

افسانه ای ها سن ندارند. روزت مبارک دختر!

*******************************

".Happy Birthday to my best friend. Without our conversations, my therapy bills would be outrageous"

تولدت مبارک بهترین دوستم. بدن گفتگوهای ما، صورتحساب درمانی من ظالمانه خواهد بود.

*******************************

"! I wish for your tremendous love, luck and laughter. For today, tomorrow and for days thereafter. Have a wonderful birthday"

برای تو عشق، شانس و خنده های فوق العاده آرزو می کنم برای امروز، فردا و روز های دیگر. روز تولد شگفت انگیزی داشته باشی!

*******************************

I hope your Birthday finds you this happy

امیدوارم تولد شما باعث خوشحالی شما شود.


در ادامه ببینید :

متن تشکر بابت تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه


Wishing you happiness to welcome each morning. Wishing you laughter to make your heart sing. Wishing you friendship Sharing and caring. And all of the joy the birthday can bring

برای استقبال هر روز صبح برایت آرزوی خوشبختی دارم. آرزو می کنم خنده هایت باعث آواز خواندن قلبت شود. آرزو می کنم دوستانت شریک و دلسوز باشند. و همه شادی هایی که روز تولد برایتان به ارمغان می آورد.

*******************************

! Happy Birthday to my best friend. May we grow to be the hottest cougars around

تولدت مبارک بهترین دوست من. امیدوارم ما صمیمی ترین سرسپردگان در اطراف تو باشیم.

*******************************

"! May your special day be sweet and spicy just like you, bestie"

روز ویژه تولدت پر شور و شیرین درست مثل خودت باشد، بهترین!

*******************************

"Can't keep calm, it's my best friend's birthday"

نمی توانم آرام باشم، امروز تولد بهترین دوست من است

*******************************

"! I treasure our friendship! Happy Birthday"

من دوستی مان را ارج می دهم! تولدت مبارک!

*******************************

"Happy Birthday. My partner in crime, my very best friend"

تولدت مبارک. شریک جرم من و بهترین دوستم

*******************************

Happy Birthday my friend! Today is a day to celebrate you, so make it special and surround yourself with everything that makes you feel like the star you are

تولدت مبارک دوستم! امروز را برایت جشن می گیریم، بنابراین در این روز خاص اطراف خود را با هر چیزی که باعث می شود مثل ستاره ها بدرخشی، پر کن!

*******************************

I just wanted to wish you a happy birthday and to let you know that you are not alone. Should you need someone to lean on, I will be here for you

من فقط برایت آرزوی یک روز تولد خوب را دارم و می خواهم بدانی تو تنها نیستی. هر موقع به کسی نیاز داشتی، من آنجا کنار تو خواهم بود.

*******************************

"A new year begins and it's like a movie. You are the director. Make it a good one. ``Happy Birthday"

یک سال جدید شروع می شود و آن شبیه یک فیلم است. تو کارگردان هستی. آن را خوب بساز. تولدت مبارک

*******************************

"! I will sing Happy Birthday to you so much you'll wish you'd never been born ... Happy Birthday"

من آواز تولدت مبارک برایت را می خوانم آرزو می کردی که هرگز به دنیا نیامده بودی.. تولدت مبارک!

*******************************

"Late in the evening, far, far away there is a glow beyond the horizon, and I know deep in my heart... It's your birthday cake"

اواخر عصر، دور، دورترها درخششی در فراتر از افق وجود دارد، و من می دانم در اعماق قلبم... آن کیک تولدت توست

*******************************

".Knowing someone as fabulous as me should be the only present you need"

شناختن آدم افسانه ای چون من شاید تنها هدیه ای باشد که مورد نیاز توست.

*******************************

".Happy Birthday. We weren't sisters by birth, but we knew from the start... Fate brought us together to be sisters by heart"

تولدت مبارک. ما خواهر نیستیم، اما همدیگر را از ابتدا می شناسیم... سرنوشت ما را به هم رسانید تا قلبا و روحا خواهر باشیم.

*******************************

Happy Birthday. Even if we can't be together, know that I am thinking of you, and hoping your day is filled with all your favorite things

تولدت مبارک. حتی اگر نتوانیم با هم باشیم، بدان که دارم به تو فکر می کنم و امیدوارم روزت با تمام چیز های مورد علاقه ات پر شود


شاید علاقمند باشید :

متن انگلیسی درباره آروزها + ترجمه فارسی


You know everything about me and still decide to be my best friend... you are a deeply kind woman; you know that right? ``Happy Birthday

تو در مورد من هر چیزی را میدانی و هنوز تصمیم داری که بهترین دوستم باشی... تو یک زن کاملا مهربان هستی، آیا این را می دانستی؟ تولدت مبارک

*******************************

Today is not just your special day, it is even mine. Because today was the day when my best friend came into this world. If it were not for today, my life wouldn't have been half the fun it is. I owe so much to you. I love you, buddy. Happy Birthday

امروز تنها یک روز ویژه برای تو نیست بلکه برای من هم است. زیرا امروز روزی است که بهترین دوست من به دنیا آمده است. اگر امروزی نبود زندگی من نصف شادی های الان را نداشت. من خیلی به تو بدهکارم. دوستت دارم عزیزم. تولدت مبارک

*******************************

"My wish for you is not only my love for you. Thank you for being there for me. Have a great birthday"

آرزوی من تنها عشق من به تو نیست. متشکرم که هستی. تولد خوبی داشته باشی

*******************************

".Dear friend ... just like a diamond, you are precious ... I just love having you in my life ... Happy Birthday dear friend"

دوست عزیز... درست شبیه یک الماس تو با ارزش هستی... تنها عاشق این هستم که در زندگی من حضور داری... تولدت مبارک دوست عزیز

*******************************

"! Wishing you beautiful beaches, ocean breezes and wishes upon stars that all come true! Happy Birthday"

آرزوی زیباترین ساحل ها، نسیم اقیانوس را برایت دارم و تا زمانی که تمام آرزوها به حقیقت بپیوندند! تولدت مبارک!

*******************************

"Happy Birthday. Have fun, dance, be happy"

تولدت مبارک، لذت ببر، برقص و شاد باش.

*******************************

"Happy Birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder"

تبریک می گویم تولد تو را که یکی از معدود کسانی هستی که تولدش را بدون یادآوری فیسبوک به یاد دارم.

*******************************

".I hope your birthday is as awesome as your hair in high school"

امیدوارم روز تولد تو به اندازه موهایت در زمان دبیرستان بسیار جذاب باشد.

*******************************

On your special day, I wish you the greatest happiness that can be in this world"

در این روز ویژه، برایت بهترین آروزها را از جمله خوشبختی دارم .

*******************************

Happy Birthday to my best friend, the one who laughs at my jokes and cries with me during my heartaches. I love you and will always be here for you

تولد بهترین دوستم مبارک کسی که به شوخی های من می خندد و به درد دل های من گریه می کند. من دوستت دارم و همیشه برایت خواهم ماند.

*******************************

"Happy Birthday to someone I hope is my friend even when we're too senile to remember each other's birthdays"

تولدت مبارک امیدوارم حتی در زمانی که خیلی سالخورده هستیم روز تولد همدیگر را به یاد داشته باشیم.

*******************************

"! Best friends never need to be told they are best friends. So, I don't need to tell you, right? Have a fantastic birthday, buddy"

بهترین دوستان هرگز احتیاجی ندارند بدانند که بهترین هستند و بنابراین من نیازی به گفتن این جمله ندارم، درست است؟ روز تولد فوق العاده ای داشته باشی عزیزم!

*******************************

"Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself"

تولدت مبارک تو جذاب، با استعداد و شوخ طبع هستی و من را به یاد خودم میندازی.

*******************************

".Happy Birthday from one superstar to another"

تولدت مبارک از یک سوپر استار به سوپر استار دیگر.

*******************************

"You were born on this date so we are going to put fire sticks in baked goods and sing at you while you sit there awkwardly"

تو در این تاریخ به دنیا آمدی و آنجا نشسته ای و ما داریم شمع ها را روی کیک می چینیم و آواز می خوانیم .

*******************************

"Happy Birthday. Thank you for always being older than me

تولدت مبارک. متشکرم که همیشه بزرگتر از من بوده ای

*******************************

Whew, what a year! You deserve to sit back with a pillow under your feet, an umbrella in your drink, and the absolute conviction that you, my friend is one hell of an amazing woman

وای چه سالی! تو سزاوار این هستی که روی یک تشک بنشینی و یک چتر در نوشیدنی خود داشته باشی و ایمان کامل داشته باشی دوست من یک زن شگفت انگیز است.

*******************************

"It's your birthday. Let's do something stupid together"

امروز تولد توست. بیا با هم مقداری دیوانگی کنیم.

*******************************

I love you and I hope that today is a day full of amazing things for you. happy birthday dear

من دوستت دارم و آرزو می کنم امروز پر از چیز های شگفت انگیز برایت باشد. عزیزم تولدت مبارک

*******************************

we are a true friend and I hope our friendship will go on forever. happy birthday to you

ما دوستان واقعی هستیم امیدوارم دوستی مان همیشه ادامه یابد. تولدت مبارک

*******************************

.Today is your birthday. we bring a cake and a candle and some music. don't stop. it's dancing time and we should be happy

امروز روز تولد توست. ما یک کیک، یک شمع و مقداری موسیقی می آوریم. متوقف نشو زمان رقصیدن است و باید شاد باشیم.

*******************************

.How about we light the candles and praise this unique day of your life. Happy birthday

چطور است شمع ها روشن کنیم و این روز بی نظیر زندگیت را ستایش کنیم. تولدت مبارک

*******************************

You know! the flowers whisper to the stars. today is your birthday. Happy birthday

می دونی! گلها به ستاره ها زمزمه می کردند امروز روز تولد توست. تولدت مبارک

*******************************

.A big event is happening. you are born and we are going to have a party...happy birthday dear

یک اتفاق بزرگ در حال افتادن است. تو به دنیا آمده ای و ما میخوایم جشن بگیریم.. تولدت مبارک

*******************************

I am grateful for your true friendship. Hope your birthday is amazing as you are my best friend

من از دوستی واقعی مان سپاسگزارم. امیدوارم روز تولدت همچون خودتو شگفت انگیز باشد.

*******************************

I am so proud to be your best friend. Happy birthday to you

افتخار میکنم که بهترین دوست تو هستم. تولدت مبارک

*******************************

Best friends find each other. I found you once and I will never forget you. Happy birthday

بهترین دوستان همدیگر را پیدا می کنند. من تو را یکبار پیدا کردم و هرگز تو را فراموش نمی کنم. تولدت مبارک

*******************************

! Happy birthday, girl! let's go and do something amazing...today is just for you

تولدت مبارک دختر! بیا برویم و یک کار شگفت انگیزی انجام دهیم امروز فقط برای توست.

*******************************

every day we are born. every day is our big day. today reminds us Your first date of birth. happy birthday

هر روز ما متولد می شویم. هر روز بزرگترین روز ماست. امروز اولین روز تولد شما را یادآوری می کند. تولدت مبارک

تهیه کننده : توپ تاپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...