تعبیر خواب کبود شدن صورت دیگران

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که در خواب خود با صورت کبود و تیره اطرافیانتان مواجه شوید. قطعاً دیدن چنین خوابی شما را آشفته و پریشان حال می کند. سؤال اینجا است آیا تعبیر این خواب می تواند به موازات دیدن آن نگران کننده باشد؟

 به همین منظور ما در این مطلب خود در راستای پاسخ دادن به سؤالات شما درباره تعبیر خواب کبودی صورت دیگران مطالب سودمند و مفیدی آماده کرده ایم. امیدواریم مورد رضایت و پسندتان واقع گردد.

تعبیر خواب کبودی صورت دیگران چیست؟

درباره تعبیر خواب کبودی صورت دیگران چه می دانید؟
برخی معبران کبود شدن صورت را دلیل بر پیدا شدن یک مشکل جدید در زندگی می دانند. بسیاری معبران دیگر نیز با توجه به حالات شخص خواب بین و بر اساس تفاسیر معبران کهن، دیدن کبودی صورت دیگران را نشانه ای از رسیدن به غم و انبوهی تازه می دانند.

محمد بن سیرین چنین خوابی را اینگونه تعبیر نموده است: چنانچه شخصی در خواب خود افرادی را با صورت کبود و سیاه بیند به گونه ای که چهره آنان را عوض کرده باشد معنی اش آن است که به تازگی با اتفاقات جورواجور ناخوشایندی روبه رو خواهد شد که خود و اطرافیانش را غمگین و دل آزرده می کند.

تعبیر خواب کبودی صورت پدر

در کتاب تفسیرگران اسلامی چنین آمده است هرکسی پدر خود را در خواب بیند که صورتی کبود و سیاه دارد بیننده چنین خوابی هرگز غمگین و درمانده نشود زیرا تعبیرش آن است که آن شخص به زودی وارد مرحله ای از زندگی خواهد شد که مقام و مرتبه اش را بالا می برد.

ابراهیم کرمانی درباره چنین خوابی روایتی متفاوت دارد به تعبیر ایشان هر کسی چنین خوابی را برای خود یا یکی از عزیزانش بیند بداند که تعبیر آن بر خلاف آنچه که در خواب دیده است بسیار نیکو و پسندیده است. به راستی که کبود شدن صورت بر تعبیر عنایت خداوند اشاره دارد و آن هم این است که خداوند به صاحب خواب دختری عنایت می کند بسیار خوش قدم و نیکو سرشت است.

تعبیر خواب کبود شدن صورت اعضای خانواده به روایت معبران غربی

بسیاری معبران غربی همچون آنلی بیتون دیدن کبود شدن صورت اعضای خانواده در خواب را اینگونه تفسیر کرده اند: اگر کسی خواب بیند که صورت یکی از اعضای خانواده اش کبود گشته به طوری که سیاهی و کبودی بخشی یا کل صورت وی را پوشانده است تعبیرش آن خواهد بود که بیننده خواب به حقارت و خواری در موقعیت اجتماعی اش دچار می شود.

لوک اوینتهاو می گوید دیدن خواب کبود و سیاه شدن صورت یکی از اعضای خانواده تعبیری به غیر از بی نظم شدن کارهای صاحب خواب را در پی نخواهد داشت. به تعبیر وی بیننده چنین خوابی دچار بی نظمی و آشفتگی در زندگی اش خواهد شد که برای مدت زمان کوتاهی از آن رها نمی شود.

تعبیر خواب کبود شدن صورت فرزند

آیا می دانید دیدن خواب کبود شدن صورت فرزند چه تعبیر و تفسیری دارد؟ اگر کسی خواب بیند که صورت یکی از فرزندانش سیاه و کبود گشته و وی در پی درمان آن است چنین خوابی از چه اتفاقی در آینده خبر می دهد؟ اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال نزدیک ترین معنی برای این خواب خود هستید پیشنهاد می کنیم ما را در ادامه مطلب نیز همراهی کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر شخصی چنین خوابی را بیند و خود در خواب در پی درمان کبودی صورت فرزندش باشد تعبیرش آن است که بیننده خواب به قرض و دینی گرفتار می شود. تلاش برای درمان و رفع کبودی هم به این موضوع اشاره دارد که صاحب خواب برای رهایی از قرض و بدهکاری خود تلاش های بسیاری می کند.

تعبیر خواب کبود شدن بخشی از صورت دیگران به روایت امام صادق(ع)

امام جعفر صادق (ع)دیدن خواب کبود شدن بخشی از صورت دیگران را بر غم و اندوهی کوتاه مدت تعبیر نموده اند. به روایت ایشان اگر مردی خواب بیند که بخشی از صورت همسرش کبود و سیاه گشته به طوری که با آرایش صورت هم کبودی آن دیده می شود معنی اش آن است که بیننده خواب به خجالت و شرمساری در میان اقوام و خویشاوندان گرفتار می شود 

یوسف نبی چنین می فرمایند: اگر کسی خواب بیند بخشی از صورت همسرش کبود و سیاه گشته چنانچه بیننده خواب زن باشد تعبیرش آن است که همسر وی به وام و بدهی بزرگ گرفتار می یابد. همچنین ایشان در تعبیر دیگری چنین خوابی را اینگونه معنی می کنند: معنی کبود شد بخشی از صورت همسر در خواب بر شکست مالی دلالت دارد.

اسماعیل بن اشعث می گوید اگر مردی خواب بیند که بخشی از صورت همسرش کبود و سیاه گشته نشانه آن است که کاری انجام داده که از انجام آن احساس ندامت و پشیمانی می کند.

تعبیر خواب کبود شدن پیشانی دیگران

اگر شخصی در خواب خود اطرافیان یا دوستان خود را بیند که پیشانی همه آن ها کبود و سیاه است به گونه ای که چهره همه آن ها برایش آشنا باشد معنی اش آن خواهد بود که قدر و منزلت آن ها در زندگی کم می شود.

لیلا برایت می گوید چنانچه کسی افرادی را در خواب بیند که پیشانی آن ها سیاه و کبود گشته است معنی اش آن است که موقعیت های بسیاری در زندگی از صاحب خواب روی برمی گردانند. در تعبیر دیگری از لیلا برایت چنانچه اقوام یا دوستانتان را در خواب خود بینید که پیشانی آن ها کبود و سیاه گشته و به یک‌باره به حالت اول بازمی گردد نشانه آن است که رسوایی و بی آبرویی به وجود خواهد آمد.

تعبیر خواب کبود شدن صورت افرادی ناآشنا

اگر کسی خواب بیند که افرادی ناآشنا با صورت های کبود و سیاه شده به سراغش آمدند چنانچه با آن ها مراوده ای داشت تعبیرش آن است که مشکلات بسیاری توسط شخص خواب بین در آینده رفع خواهند شد. جابر مغربی می گوید چنانچه در خواب خود بینید که با افرادی ناآشنا با صورت های کبود و متورم ملاقات کرده اید تعبیر خوابتان این خواهد بود که مال و ثروت بسیاری را به دست می آورید. اما حواستان باشد که متورم بودن صورت افراد ناآشنا در خواب به معنی آن است که ترقی شما در موقعیت های مختلف زندگی با موانعی حسادت آمیز دیگران همراه می شود.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. ناصرناصرsays:

    سلام،برادرم راباصورت کبودوزخمی دیدم،آغوشش کردم وگریستم.