تعبیر خواب مشت زدن (2)

اگر کسی در خواب ببیند که در حال مشت زدن است، نشانه آن است که به ارتکاب اتهاماتی، متهم خواهد شد. یعنی فرد بیینده خواب ممکن است به عنوان مجرم شناخته شود و نشان از متهم شدن فرد در آینده دارد. به این ترتیب شخص بیننده خواب می‌بایست مراقب رفتارهای خود باشد تا به این اتهام دچار نگردد.

تعبیر خواب مشت زدن نشان از متهم شدن فرد بیننده‌ی خواب در آینده دارد. اما از آنجا که مشت زدن در حین عصبانیت و کتک زدن رخ می‌دهد، تعبیر خواب مشت زدن، نزدیک به تعبیر خواب کتک زدن نیز می‌باشد. یعنی وقتی کسی در خواب در حال مشت زدن باشد تعبیر آن می‌تواند همان تعبیر کتک زدن را داشته باشد. بنابراین اگر درخواب ببینید در حال کتک زدن کسی هستید، به معنای آرامش در منزل شما است. البته مشت زدن و کتک زدن ممکن است در حالت‌های مختلفی برای شما رخ دهد که در ادامه هریک را به تفصل بیان خواهیم کرد. 

تعبیر خواب مشت زدن نیز از زبان معبران بزرگی چون امام صادق (علیه السلام)، حضرت یوسف (علیه السلام)، محمد ابن سیرین، شیخ طوسی، ابراهیم کرمانی، منوچهر مطیعی تهرانی، اسماعیل بن اشعث، جابر مغربی، لوک‌اویتنهاو، و آنلی‌بیتون روایت خواهند شد. شما پس از مطالعه این مقاله از تعبیر خواب مشت زدن به طور کامل مطلع خواهید شد.

تعبیر خواب کتک زدن

اگر کسی در خواب ببیند که در حال کتک زدن شخصی است، بنابر روایاتی از امام صادق (علیه السلام) می‌تواند بر شش وجه باشد. این شش وجه عبارتند از: شفاعت، مجادله، حل مشکل، سفر، شرف و بزرگی، و مال حرام. هریک از این شش تعبیر را با توضیحات کامل بیان می‌کنیم.

تعبیر اول، نشان از شفاعت دارد، به این معنا که شخص بیننده خواب به عنوان متهم شناخته شده و باعث زشتنامی او خواهد شد. پس از آن فردی برای کمک به او شفاعت و میانجی‌گری خواهد کرد.

تعبیر دوم، مجادله است. مجادله به معنای مرافعه و بگو مگو بوده و به این معناست که بیننده‌ی خواب در بیداری با کسی دچار بحث و جدل خواهد شد.

تعبیر سوم، روشن شدن کار مشکل است. در واقع مشکلی که برای بیننده خواب در بیداری وجود دارد، حل خواهد شد.

تعبیر چهارم، سفر است. بیننده خواب سفری را در آینده پیش رو خواهد داشت.

تعبیر پنجم، شرف و بزرگی است. برای بیننده خواب اتفاقاتی خواهد افتاد که نشان از بزرگ منشی او داشته و باعث عزیز شدن او در میان مردم خواهد گشت.

تعبیر ششم، مال حرام است. شخص بیننده خواب ممکن است دچار وسوسه‌های شیطانی شده و مال حرامی را وارد زندگی خود نماید.

  بنابراین با توجه به سخنان امام صادق (علیه السلام) و با توجه به شرایط خودتان می‌توانید تعبیر خواب کتک زدن را پیدا کنید. البته لوک‌اویتنهاو نیز در سه حالت مختلف کتک زدن را تعبیر می‌کند:

  اگر کسی را در خواب کتک بزنید به معنای آرامش در منزل شما تعبیر می‌شود.

  تعبیر خواب مشت زدن به کسی یا چیزی

  اگر خودتان را در خواب کتک بزنید (در حال خودزنی باشید)، باعث تمسخر شدن خود می‌شوید. یعنی خودتان باعث خواهید شد تا دیگران شما را مسخره کنند. همچنین اگر این خودزنی باعث کبودی بدن شما شود نشانه آن است که در آینده غمگین می‌شوید و برای شما اتفاق ناراحت کننده ای خواهد افتاد. اگر هم در حال کتک زدن یک بچه در خواب باشید، نشان از بی عدالتی دارد. در واقع ممکن است شما در بیداری عدالت را در مورد اطرافیانتان رعایت نکنید.

   ابراهیم کرمانی نیز معتقد است تعبیر خواب مشت زدن در حالتی که کسی به شما مشت بزند، به این معناست که از شخصی که به شما مشت زده، در بیداری رنج و ناراحتی خواهد رسید. هرچقدر ضربه مشت محکم تر باشد و درد بیشتری را حس کنید، آسیبی که در بیداری به شما وارد خواد شد، بیشتر است. بنابراین اگر در خواب از کسی مشت خوردید، هشداری برای شما است تا در بیداری مراقب اطراف خود باشید.

   تعبیر خواب مشت زدن به کسی یا چیزی

   اگر کسی در خواب ببیند که در حال مشت زدن است و یا کسی را با مشت کتک می‌زند، تعبیر خواب مشت زدن آن شخص، نشانه آن است که به ارتکاب اتهاماتی، متهم خواهد شد. یعنی فرد بیینده خواب ممکن است به عنوان مجرم شناخته شود و نشان از متهم شدن او در آینده دارد. به این ترتیب شخص بیننده خواب می‌بایست مراقب رفتارهای خود باشد تا به این اتهام دچار نگردد.

   تعبیر خواب مشت زدن به شیشه

   تعبیر خواب مشت زدن به شیشه

   پیش از تعبیر خواب مشت زدن به شیشه، بهتر است در ابتدا گریزی به تعبیر خواب شیشه بزنیم. منوچهر مطیعی تهرانی بر این عقیده است که تعبیر خواب شیشه رنگی، در کل به مشکلات اشاره می‌کند، اما هر رنگ تعبیر خاص خودش را دارد. تعبیر خواب شیشه قرمز نشانه دعوا، خشم و غضب است. پس اگر شیشه‌ای که در خواب ببینید به رنگ قرمز باشد، یعنی در بیداری دچار خشم و عصبانیت می‌شوید.

   دیدن شیشه سیاه رنگ در خواب، تعبیر خوبی ندارد. تعبیر خواب شیشه زرد رنگ برخلاف شیشه سیاه بوده و نشانه آن است که دچار مشکلی هستید و درب فرج و رحمت برای شما وجود دارد. اما برای گشودن این در، باید همت کنید و با به کار بستن اراده آن را بگشایید.

    اما تعبیر خواب مشت زدن به شیشه، که باعث شکسته شدن شیشه بشود، نشان از دل شکستگی در بیداری دارد. جابر مغربی نیز می‌گوید، اگر شیشه شکسته داخل دهان شما باشد، نشان از کردار و رفتار نادرستی است که باعث تنبیه شما خواهد شد. این رفتار ناپسند می‌تواند به صورت ضرر مالی، دوستی با افراد نااهل، اسیر دام بلا شدن و... باشد. جابر مغربی در ادامه، دیدن شیشه در خواب را نشانه‌ی معشوق دانسته است. معبرین غربی نیز شکسته شدن شیشه را به غم، ناراحتی، افسردگی و دلشکستگی تعبیر می‌کنند.

    امام جعفر صادق (علیه السلام) می‌فرمایند، اگر شیشه شکسته به دست خودت فرو برود اما خونی بیرون نیاید، نشانه‌ی دفع بلا است. اما اگر از دستت خون خارج شود، به این معناست که ضرری بر یکی از فرزندان تو وارد خواهد شد. اگر هم در خواب شیشه‌های شکسته در دست همسرت فرو بروند، نشانه آن است که همسرت پسری به دنیا خواهد آورد که باعث خواری و خفت خانواده است و موجب سرافکندگی آن خانواده می‌گردد.

    حضرت یوسف (علیه السلام) تعبیر خواب شیشه‌های خرد شده در داخل دهان را، نشان از زبان شخص بیننده خواب می‌داند که همواره در حال غیبت و تهمت زدن می‌باشد. این شخص دیگران را به واسطه بدزبانی و بداخلاقی مورد آزار و رنجش قرار می‌دهد.

     همچنین شکسته شدن شیشه ماشین، شیشه ساعت و شیشه مغازه تعابیر مختلفی دارند که هریک را توضیح خواهیم داد.

    تعبیر خواب شکستن شیشه ماشین: شیخ طوسی معتقد است اگر شخصی خواب ببیند که شیشه‌های ماشین او شکسته شدند، نشانه آن است که فردی سد راه او خواهد شد.

    تعبیر خواب شکستن شیشه ساعت: تعبیر خواب شکسته شدن شیشه ساعت (انواع ساعت‌های دیواری، جیبی، مچی، ایستاده و...)، نشان از کوتاهی عمر و کم شدن برکت در زندگی دارد.

    تعبیر خواب شکستن شیشه مغازه: اگر در خواب ببینید شیشه مغازه شما شکسته شد، یعنی دارایی‌های کسب شده از این مغازه حرام هستند. بنابراین باید در نحوه کسب و کار خود بازنگری داشته باشید.

     آنلی‌بیتون میگوید در رابطه با شیشه شکسته معتقد است که نشانه تصادف و یا مرگ زودهنگام است. همچنین شکستن ظروف شیشه‌ای را اتمام نامطلوب قرارداد کاری شما می‌داند.

     تعبیر خواب مشت زدن به صورت

     تعبیر خواب مشت زدن به صورت

     اگر درخواب به صورت کسی مشت بزنید و صورت او زخمی شود، تعبیر خواب مشت زدن برای فرد بیننده خواب، نشانه نگرانی و خطراتی است که در پیش رو خواهد داشت. اگر هم مشت زدن در خواب باعث کبودی گردد، تعبیر خواب مشت زدن نشانه آن است که به شخص بیننده خواب غم و اندوه خواهد رسید.

     تعبیر خواب مشت زدن به مرده

     اسماعیل بن اشعث روایت می‌کند که اگر در خواب ببینید در حال مشت زدن و یا کتک زدن به مرده ای هستید که او را می‌شناسید، و او نیز از کتک زدن شما راضی باشد، تعبیر خواب مشت زدن به شخص فوت شده به این معناست که آن شخص در آخرت حال نیکو و شرایط مناسبی دارد. سایر معبران در این باره تعبیری نیاورده‌اند.

     تعبیر خواب مشت زدن به چشم

     ابراهیم کرمانی معتقد است اگر در خواب ببینید چشم کسی را به واسطه مشت زدن و یا هر عمل دیگری، کور کرده‌اید، تعبیر خواب مشت زدن به چشم آن شخص، به معنای این است که در بیداری او را دچار تباهی و گمراهی خواهید کرد.

     تهیه کننده : توپ تاپ

     مطالب مرتبط...

     11 نظر

     1. لیلا یزدان فرلیلا یزدان فرsays:

      باسلام. ساعت ۱۱ صبح خواب دیدم که یک خانم ناشناس اول ۲ تا مشت به دست چپم زده و با چاقو دستم را زخمی و خط انداخت و خون آمد، تعبیرش چست.باتشکر

      • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

       سلام بیانگر به وجود امدن ارامش در خانوده است

     2. محمدمحمدsays:

      با سلام خواب دیدم که به یکی از دوستانی که باهاش قهرم یه چیزی بهم گفت من چند تا مشت توی صورتش زدم ولی اون هیچی به من نگفت و توی جمع شلوغ بودیم تعبیرش چی میتونه باشه؟

      • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

       سلام مورد حمایت قرار خواهید گرفت

     3. M SadeghiM Sadeghisays:

      با سلام. شب گذشته در خواب دیدم که در جایی مثل صف نماز نشسته ایم. پسرم در صف عقب نماز بود. در خواب دیدم اتفاقی افتاده و نیاز به دفاع از دین وجود دارد . کسی صحبت نمی کرد. پسرم شروع کرد به گفتن چیزهایی که بسیار شجاعانه بود. ومن از فرط شادی وبه نشانه ی تایی حرفهایش در دفاع از دین دست راستم را مدام به صورت محکم مشت می کردم. از حمایت و شجاعتی که پسرم نشان داده بود خیلی شاد بودم. تعبیر آن چه میتواند باشد؟ تشکر

      • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

       سلام این رویا نشان دهنده عزت و بزرگی است که در زندگی به دنبال ان هستید

     4. MahyarMahyarsays:

      با سلام.دیشب خواب دیدم که به کیسه بوکس مشت میزدم تعبیرش چیست؟ ممنون

      • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

       سلام نشان دهنده استرس است

     5. مهدی مددیمهدی مددیsays:

      سلام تروخدا خواهش میکنم بگین تعبیر این چیه که من هر وقت تو خواب بخوام مشت بزنم نمیتونم انگار یه نیرویی جلوی مشت زدن منو میگیره همیشه همینجوریه مثلن یادمه یکی منو هی میزد و منم که میخاستم اونو بزنم نمیتونستم همیشه تو خواب به خاطر این موضوع عذاب میکشم تا دستمو به صورت کسی نزدیک میکنم برخورد نمیکنه

     6. سپهر حسینیسپهر حسینیsays:

      سلام من شب خواب دیدم با یکی از فامیلها به شوخی مشت ولگد میزدیم اون به من هیچی نزد ولی من اونوزدم یادمه یک مشت ارومم توی صورتش زدم تعبیرش چیه

     7. سپهر حسینیسپهر حسینیsays:

      سلام من شب خواب دیدم با یکی از فامیلها به شوخی مشت ولگد میزدیم اون به من هیچی نزد ولی من اونوزدم یادمه یک مشت ارومم توی صورتش زدم تعبیرش چیه

     8. پریماهپریماهsays:

      سلام من خواب دیدم یکی با مشت دوبار زد تو دهنم ۴ تا از دندونای پاینم افتادن معنیش چی میشه لطفا زود بگید جواب بدید ممنون

     9. AmirabbasAmirabbassays:

      من خواب دیدم یه مرده کچل که ظاهرن دیونه بود یه مشته سنگین خورد تو صورتم بعدش دیگ فرار کردم

     10. MehdiMehdisays:

      سلام تو خواب دیدم که یکی انگار آشنا بود انگار هم کلاسیم بود با مشت جوری زد تو سرم که تا چند دقیقه چشام سیاهی میرفت و بهش فحش میدادم میشه بگید تعبیرش چیه؟

     11. مسلم پمسلم پsays:

      سلام خواب دیدم م با کسی دعوام شدع و طرف رو خیلی با مشت میزدم ولی احساس میکردم مشتام زور نداره ینی هرچی محکم تر میزدم فایده ای نداشت😕