تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه

در تعابیر بسیاری آمده است که دیدن آب در خواب، تعبیر نیکی دارد و برداشت مثبتی از آن می شود. آبی که ما در خواب می بینیم اگر تمیز باشد، تعبیر آن بسیار نیک است ولی اگر آب رودخانه ای که دیدیم گل آلود باشد، خواب ما تعبیر نیکی ندارد. حال در اینجا مسئله ی افتادن در آب رودخانه مطرح است و افتادن در آب نیز می تواند تعابیر بسیاری را داشته باشد. در ادامه به بخشی از تعابیر خوابِ افتادن در آب رودخانه، از نظر معبران می پردازیم.

تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی از جمله معبران مشعور است و می توان دیدگاه های وی را در هر زمینه ای درباره ی خواب مشاهده نمود. منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه می گوید: اگر آب رودخانه ای که در آن افتادید روان و خروشان باشد و اگر در آن آب خروشان غوطه ور شدید و سعی داشتید تا از آب خروشان رها شوید و به خشکی برسید، احتمالا ضرر و زیانی به شما نخواهد رسید، ولی نیروی زیادی از شما می گیرد و در راه رهایی از آب خسته خواهید شد. پس می توان گفت این آبی که در آن افتادید، مشکلات و مسائل پیش روی شما هستند که به زودی با آن ها مواجه خواهید شد، ولی پس از تلاش و شکیبایی از آن مشکلات و مسائل رها می شوید و به زندگی عادی خود برمی گردید.

تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه از نظر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید اگر فردی در خواب ببیند که در آب رودخانه می افتد به این معنی است که دچار رنج و عذاب خواهد شد. همچنین اگر فرد در خواب ببیند که در آب افتاد و غرق شد، دچار بدبختی می شود که خود موجب آن شده است. نظر لوک اویتنهاو کمی با نظر منوچهر مطیعی تهرانی تفاوت دارد، زیرا منوچهر مطیعی تهرانی نگاهی مثبت تر به این خواب دارد و اویتنهاو تعبیری جز رنج، از این خواب ندارد.

تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه از نظر ابراهیم کرمانی

نظر ابراهیم کرمانی و تعبیری که از خوابِ افتادن در آب رودخانه دارد، با تعبیر لوک اویتنهاو مشابه است و از نظر او نیز خواب افتادن در آب رودخانه، گرفتار شدن به رنج و اندوه است.

تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه از دیدگاه امام جعفر صادق

امام جعفر صادق می فرمایند، اگر کسی در خواب ببیند که در رود خانه ای افتاده است و در حال غرق شدن است، به چهار وجه می توان از آن برداشت کرد. اول اینکه این آب رود خانه می تواند نشان از مال بسیار باشد و فرد در مال بسیار غرق شود. دوم اینکه این آب رودخانه می تواند نشان از بخت و اقبال در کار ها باشد. سوم اینکه آبی که فرد در آن غرق می شود ممکن است نشان از هم نشینی با فردی بی مذهب باشد. چهارم اینکه افتادن در آب رودخانه می تواند نشان از رسیدن منفعت به شخص باشد.

تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه از دیدگاه آنلی بیوتن

آنلی بیوتن معتقد است اگر فردی در خواب ببیند که در آب افتاده است و درحال غرق شدن است، نشان از آن است که فرد زیان مالی خواهد دید. اما اگر فرد خود را از غرق شدن نجات دهد، نشانه ی آن است که به قدرت و ثروت دست می یابد و از مقام فعلی خود به مقام برتری دست می یابد. حال اگر فرد در خواب ببیند که دوستش در آب رودخانه افتاده است و فرد برای کمک به او می شتابد، نشانه ی آن است که فرد با کمک به دوست خود به مقام برتری دست می یابد. همچنین آنلی بیوتن بیان می کند که اگر فردی در خواب ببیند که همسرش به آب رودخانه می افتد و در حال غرق شدن است، نشانه ی این است که در روز های نزدیک از مرگ یکی از نزدیکان عزادار خواهد شد.

تعبیر خواب افتادن در آب رودخانه از دیدگاه جابر مغربی

جابر مغربی بیان می کند که اگر کسی در خواب ببیند که، در آب رودخانه ای افتاد و اگر غرق شود و بمیرد، تعبیر آن این گونه است که در شغل غرق می شود. همچنین اگر کسی در خواب ببیند که در آب رودخانه ای افتاده و آب او را فرو می برد و بالا می آورد، کار دنیا را رها می کند و مسیر آخرت را در پیش می گیرد و اگر فرد ببیند که ملکی یا حیوانی نیز با او در آب رودخانه افتاد و غرق شد، نشانه ی آن است که از کاری باز می ماند و دچار گرفتاری می شود ولی در نهایت از گرفتاری رهایی می یابد.


دیگر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب شنا در رودخانه

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب پا گذاشتن در آب2 نظر

  1. زهرهزهرهsays:

    سلام چند روز پبش برادرم رو که چند سال پیش فوت کرده تو خواب دیدم که سوار وسیله تندرویی بود و از رودخانه ایی که آب خروشانی زیادی در جریان بود عبور میکرد و خیلی شادو خوشحال بود که یکباره با اون وسیله توی اون آب افتاد من که ترسیده بودم و برای برای نجاتش کمک میخواستم که بعد از چند لحظه از میون آب بیرون اومد و خودشو به کنار رودخانه رسوند و گفت حالم خوبه نترس ممنون از تعبیر شما

  2. توفیق عساف زادهتوفیق عساف زادهsays:

    سلام دیشب خوابی دیدم که لب رودخانه منو خواهرم گیر اوفتادیم من تو خواب بدن بسیار قوی و نیرومند داشتم تونستم بالا برم بعد دیدم در راه رودخانه چوب های ایستاد در آسمان بودن من گرفتم و عبور کردم ولی وقتی وسط رودخانه رسیدم شکسته شد و افتادم رودخانه ولی زیاد اب نداشت بعد عبور کردم از رود رسیدم همون لب رودخانه بعد هی راه میرفتم تا به یک پل رسیدم برادرم بالای پل بود دیگه از خواب بیدار شدم خواهش کسی میتونه تعبیر کنه برام