تعبیر خواب آب

آب یکی از عناصر چهارگانه‌ی طبیعت می باشد که مایه‌ی حیات است و همه‌ی جانداران برای ادامه‌ی زندگی به آب نیاز دارند .قسمت عمده ای از بدن انسان را آب تشکیل داده است و همین طور سطح وسیعی از کره‌ی زمین نیز از آب پوشیده شده است .دیدن آب و شنیدن صدای جریان آن انرژی های منفی محیط را می گیرد و حس بی نظیری را به انسان منتقل می کند .

* تعبیر خواب آب از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

اگر شما آب را در خواب ببینید نشانه ای از ذهن ناخودآگاه تان می باشد و حالات احساسی و روانی شما را بیان می کند و بیانگر معنوی بودن و خرد و بهبودی و انرژی می باشد .اگر آب را در خواب و در حال جوشیدن ببینید به معنی این است که رنجشی احساسی را بروز خواهید داد و به بیانی دیگ احساستان به جوش می آید و باید آن را تخلیه کنید .اگر آبی زلال و صاف را در خواب ببینید نشانگر آرامش درونی و روانی و احیا می باشد .اگر در خواب آبی آلوده و تیره را ببینید نشانه‌ی غرق شدن در انرژی های منفی خواهد بود و غوطه ور شدن در این آب به معنی این است که منطقی عمل نمی کنید و تحت تاثیر احساستان خواهید بود .اگر در خواب صدای جریان آبی را شنیدید نشانگر مراقبه و اندیشیدن می باشد و به معنی انعکاس فکر و ابراز احساس خواهد بود .اگر در خواب روی سطح آب راه بروید نشانه‌ی این است که بر احساسات خود مسلط هستید و اعتماد به نفس دارید .اگر در خواب فردی به روی شما آب بپاشد به معنی این است که باید بیشتر احساس خود را ابراز نمایید و به دیگران نزدیک تر شود و یا به بیانی باید آرامش خودتان را حفظ نمایید .اگر در خواب دیواری از جنس آب به طرف تان آمد نشانگر انفجار احساس خواهد بود که قادر است رابطه‌ی شما را با دیگران دچار مشکل نماید .

تعبیر خواب آب دادن به شخصی

اگر در خواب بتوانید در جریان آب تغییر مسیر ایجاد نمایید نشانه‌ی این است که بر احساس خود تسلط کامل دارید و به راحتی آن را مخفی می کنید .اگر در خواب بادکنکی پر از آب را ببینید و یا آن را پرتاب کنید به معنی این است که احساس حقیقی تان را درک نمی کنید و یاس و خشم خود را از طریق شوخی و بازی بروز خواهید داد .اگر فردی بادکنکی پر ازآب را به طرف شما پرتاب کرد نشانه‌ی خشم و نفرتی است که مستقیما شما را نشانه خواهد گرفت در حالی که به آن بی اعتنا هستید .دیدن و یا نوشیدن از آب شور دریا در خواب نشانه‌ی غم و غصه است و به معنی فوران یک رنج در امور عاطفی شما خواهد بود .اگر در خواب مشغول نوشیدن آب معدنی باشید نشان دهنده‌ی این است که برای کسب اهداف و آرزوهای خود در زندگی باید پایه‌ی امور را محکم کنید و در تصمیم گیری و اقدام به کارها راسخ باشید .

* تعبیر خواب آب از دیدگاه آنلی بیتون :

اگر در خواب آب زلالی را ببینید به معنی این است که شاد و سعادتمند خواهید شد و خوش اقبالی به شما روی می آورد .اگر خواب ببینید که مشغول نوشیدن آب زلالی هستید نشانگر این است که به خواسته ها و آمال خود خواهید رسید .اگر آب آلوده به گل را در خواب ببینید نشانه‌ی این است که خوشی های زندگی تان به زودی به پایان می رسد و دچار افسردگی و یاس خواهید شد .افتادن در آبی گل آلود در خواب بیانگر این است که دچار خطا خواهید شد و به خاطر آن ناراحت می شوید .اگر در خواب آبی گل آلود را بنوشید نشانه‌ی این است که بیمار خواهید شد .شنا کردن در آبی شفاف و روشن در خواب نشانگر این است که شادی بسیاری نصیبتان خواهد شد که پایدار نیست و زود می گذرد .آب تنی کردن در آبی گل آلوده شده در خواب به معنی این است که اتفاقی ناگوار در پیش خواهید داشت .اگر در خواب کودکانی را ببینید که در حال شنا کردن در آبی زلال هستند نشانه‌ی این است که در زندگی ، اشخاصی قدرتمند و صاحب نفوذ حامی شما خواهند بود .

تعبیر خواب خوردن آب گل آلود

اگر یک زن در خواب ببیند که در آب تمیزی که کف آلود می باشد آب تنی می کند بیانگر این است که هر چه سریعتر مهمترین خواسته‌ی قلبی خود را کسب خواهد نمود .اگر خواب ببینید که در حال نوشیدن آب معدنی هستید به معنی این است که خوش شانس خواهید بود و موقعیت های عالی و بی نظیری در زندگی تان کسب خواهید نمود .اگر خواب ببینید که در حال آب بازی کردن با افرادی دیگر هستید نشانگر این است که به صورت غیر منتظره موضوعات رمانتیک برای تان خوشایند خواهد شد .اگر در خواب فردی به روی شما آب بپاشد نشان دهنده‌ی این است که به معشوق تان می رسید .

* تعبیر خواب آب از دیدگاه لیلا برایت :

اگر در خواب آب را ببینید به معنی شرایط و وضعیت حالات درونیتان می باشد .دیدن آبی آلوده و تیره در خواب نشان دهنده‌ی رابطه هایی می باشد که بر اساس شک و تردید و عدم اعتماد بنا شده اند .دیدن آبی تمیز و شفاف در خواب بیانگر این است که در زندگی تان پیروز و موفق خواهید شد .اگر آب معدنی را در خواب ببینید نشانه‌ی این است که روزهای خوشی را پیش رو دارید و از سلامتی کامل برخوردار هستید .اگر در خواب آب معدنی گازدار را بنوشید نشان دهنده‌ی این است که قادر به چشم پوشی از چیزهایی فریبنده و منحصر به فرد و زیبا نخواهید بود .

* تعبیر خواب آب از دیدگاه لوک اویتنهاو :

دیدن آبی شفاف در خواب به معنی این است که خوشحال و شاد خواهید شد .دیدن آبی تیره و آلوده در خواب بیانگر این است که در امور مالی زندگی تان زیان خواهید دید و متضرر می شوید .اگر در خواب آبی را ببینید که از درون زمین بیرون می آید نشانه‌ی این است که یک شادی و سرور ناگهانی در انتظار شما خواهد بود .دیدن آبی خنک در خواب بیانگر این است که خوش اقبال خواهید بود .اگر درخواب آبی جاری و شفاف را ببینید به معنی این است که شما در سختی ها و مشکلات قرار ندارید و زندگی تان ایده آل است چرا که این آب همچون آینه ای می باشد که می توان خود را در آن دید و می توان روح و روان را از طریق آن پاک نمود .اگر خواب ببینید که مشغول حمل کردن آب هستید نشانه‌ی این است که در شرایطی سخت به دیگران کمک خواهید نمود .

تعبیر خواب آب خنک

* تعبیر خواب آب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر آب را در خواب ببینید تعبیر نیکی خواهد داشت و به معنی پاکیزگی و نور می باشد .آبی که شفاف و گوارا است و عمق کمی دارد و داخل جوی جاری می باشد به صورتی که سنگ های زیر آن به راحتی نمایان باشد ، نیکوترین تعبیر خواب را دارد و نشان دهنده‌ی خوشی و شادی و عمری طولانی خواهد بود .اگر در خواب از آب رود و یا سیلاب بنوشید و آن آب آلوده و تیره باشد نشانه‌ی ثروتی حرام می باشد که از راه خلاف شرع به دست آورده اید و اگر آن آب شفاف و پاک باشد بیانگر ثروتی حلال می باشد که از راهی درست آن را کسب کرده اید .نوشیدن آب به وسیله‌ی جام و یا کاسه بیانگر این است که در مهمانی حضور پیدا خواهید کرد و خوش گذرانی می کنید و شاد خواهید شد .اگر در خواب آبی گرم را بنوشید به معنی این است که بیمار خواهید شد و باید بیشتر مواظب سلامتی خود باشید .اگر خواب ببینید که از رودی خروشان و یا سیلی که در جائی باریک جاری است می گذرید و در آخر پای تان به زمین می رسد نشانه‌ی این است که از ترس و بلا نجات پیدا خواهید کرد .

دیدن آبی که به لجن آلوده شده در خواب نشان دهنده‌ی این است که درگیر موضوعاتی خواهید شد که پر از رنج و سختی هستند و انرژی و توان شما را می گیرند که باعث ناراحتی تان خواهد شد .اگر در خواب ببینید که با امواج آب درگیر هستید بیانگر این است که فردی در حقتان جفا می کند و شما غمگین خواهید شد ، اما اگر موج شما را از زمین بلند کرد و به خشکی و بر زمین انداخت نشانگر این است که با صبر در برابر سختی ها به آرامش خواهید رسید و از غم رها خواهید شد .در این مقاله تعبیر خواب آب مورد بررسی واقع شد و در این زمینه تعابیر متعددی از چندین معبر بیان گردید ، شما می توانید از طریق خواندن این مطلب و با توجه به وضعیتی که در خواب داشتید و با در نظر گرفتن شرایط فعلی خود ، خواب تان را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه‌ی این مطلب حدود 6 دقیقه می باشد .

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


134 نظر

 1. ساراساراsays:

  سلام من خواب ديدم با مادرم و برادرام نشسته بوديم من زمين رو ميكندم با دستم و اب زُلال ميامد بيرون و از چند جای زمین اینکارو کردم و به غیر از یکیش که یکم گل بود و برادرام و مادرم میگفتم بخورید اما بعد نمیدونم چی شد مادرم گفت ببین تو خودت تشنت بود نخوردی برای برادات زمین رو کندی اما اونا با تو خوب نبودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، آب زلال در این رویا خبرهایی از شادمانی و یا لذت های جدید در زندگی تان میدهد و اما ممکن است متعجب باشید که چرا در حال حاضر اینگونه نیست و احساس شادی نمی کنید ! این مهم صبر بیشتری می طلبد.

 2. سماسماsays:

  سلام ...من خواب دیدم وارد یه دانشگاه امریکایی شدم که ورودیش به این شکلی که تعریف میکنم بود و البته من همراه داییم بودم و اون جلوتر از من میرفت....ورودی دانشگاه پر ازآب سبز رنگ به رنگ سبز صدری بود. البته شبیه یک ردو مصنوعی بود و یه پل شیشه ای روی آب قرارداشت که فاصله ای با سطح تب نداشت و مماس سطح اب بود و اطراف این رود درختانی هم بود بعد از این از روی یک پل دیگر رد شدیم که آب آن آبی بود ولی آبی کاربنی و داخل آب دیده نمیشد و آن پل هم شیشه ای و مماس سطح اب بود ولی داخل اب یک نوع تمساح بود که دم باریکی داشت و سر و تن ان داخل اب بود ولی دم ان روی پل قرار داشت. و ما بدون اینکه پایمان به دم او بخورد ارام رد شدیم سپس یک پل دیگر و یک اب خیلی شفاف بود که تمساح داخل اب کاملا مشخص بود و باز هم دم او روی پل بود که پای داییم به دم تمساح خورد و ناگهان از اب بیردن امد و دوباره به داخل اب و به همان حالتی که قرار گرفته بود قرار گرفت و از این پل هم رد شدیم ضمن اینکه در این قسمت یک تک درخت هم بود... ولی دیگر خوابم ادامه ای نداشت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به مهارت ها و مسائل جدیدی دارد که در زندگی بیداری در حال اموختن و درک آن ها هستید. این مهارت های جدید به شما کمک می کنند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری بپردازید.

 3. taranetaranesays:

  سلام خواب دیدم روی پشت بام یک نفر سقایی میکرد انگار اب از داخل زمین در میورد من میخواستم بروم اب بگیرم در پشت بام رو باز کردم ولی ترسیدم در بسته بشه و اونجا بمونم یک روحانی آنجا بود ازشون خواستم در رو نگه دارن رفتم اب بگیرم اون سقا توی یه لیوان فلزی بهم اب داد و گفت لیوان رو بهم برگردان منم گفتم دوباره برمیگردم برات نیاموختی برگشتم اب رو داخل یک پارچ ریختم که روش پر از شاخه بود گفتم شاید به خاطر اینکه از زمین یا مدلش هست وقتی میخواستم بردم لیوان رو پس بدم دیگه نترسیدم در روم بسته بشه لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی چالش ها و مسائل احساسی ای می باشد که شما را در معرض تصمیم گیری های جدیدی قرار خواهند داد و گرفتن هر تصمیم جدیدی می تواند آینده ی احساسی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

 4. احساناحسانsays:

  سلام.دم صبح بعداز اذان ونماز صبح مجدد خوابیدم خواب دیدم خانمی که باهاش قصد ازدواج دارم با یک بطری آب معدنی به من آب تعارف کردن و من نوشیدم.ممنون میشم جوابمو بدین ک تعبیرش چی میشه??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا در زمینه ی تصمیمات احساسی پیش رو، جانب احتیاط را رعایت کرده و از پذیرش شرایطی که می تواند آرامش روانی شما را به خطر اندازد خودداری کنید.

 5. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام من چند وقته واسه رسیدن به حاجتم نامه به حضرت فاطمه ی زهرا و فرشتگان مینویسم و هرجا اب روان باشه میندازم تو اب ،چند تا نامه پیشم مونده بود که باید مینداختم تو اب فکر میکنم این خواب و صب دیدم خواب دیدم کنار چند نهر اب ایستادم ابی خیلی زلال و شفاف جریان اب خیلی تند بود و صدای جریان ابم به گوشم میرسید نگاه به سطح اب کردم نامه ای که کسی از قبل نوشته و انداخته رو اب شناور دیدم یهو یادم اومد نامه هام بریزم تو اب نامه هام و گلوله گلوله میکردم مینداختم تو اب راستی چند تا نهر بود که به جاهای مختلف جریان اب میرفت تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، . به آزار و اذیت آن ها توجه نکنید و به تلاش خودتان ادامه دهید و همه چیز را به خداوند بسپارید.

 6. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام و درود فراوان به شما مدیر سایت توپ تاپ از اینکه وقتتون گداشتین در اختیار ما و پاسخگو هستین کمال تشکر دارم واقعا از این پاسخ شما در شگفت موندم که چقدر دقیق بوده راستش نامه و حاجتی که میخواستم از فاطمه ی زهرا دور شدن از یه سری موانع بود از سر راه ازدواجم بود و همش نگران این قضیه بودم که این موانع باعث بهم خوردن ازدواجم با شخص مورد نظرم شه و همش میسپارم دست خدا که خودش موانع و برداره که این خواب و دیدم واقعا خیلی دقیق تعبیر کردین واسم معجزه ای بود برام خیلی دلم روشن شد واقعا ازتون سپاسگزارم ایشالا تو این سال جدید خدای مهربون در رحمتش و به روی شما و همه ی بچه های سایت باز کنه و ما رو از رحمت و کرمش برخوردار کنه .

 7. بانوبانوsays:

  سلام ببخشید ایقدمزاحم میشم ممنونم ازشما...من دیده بودم از یجا شبیه بیابون دارم گذر میکنم یه محل مخصوص و خاکی بود و البته تو همی حین یه چیز فکنم خرتو پرت مث کیفم که بخیالم قبلا گمش کرده بودمو پیدا کردم...وبعد‌یجا‌ هم دیدم که شبه و یسری از مردمن تو یجای فرضافکنم باغستون کوچیک یا یجاکه انگارکه سرسبزی وجودداره و درختی بوضوح یادندارم اونجا بوده باشه‌و‌ یه‌نفر‌که دقیق‌چهرش‌یادم نیس پاشو گذاشته بود تو اون آب که اونجا سراسری بودآبها یعنی رو زمین نبود و قسمت بالاتراز زمین قرارداشت بستری که آب توش بود و میتونستن همه بهره ببرن از جاری بودنه‌ آب‌یادندارم‌ یا راکد بودنش و‌خودمو‌‌ یاد‌ دارم‌ با یه دستم که بحسم راستم‌ بود‌آب‌ زیادی ورداشته بودمه‌و‌ میخورم ‌درحالیکه‌ بخشیش‌ هم‌ احساس‌ میکنم میریخت پیشم‌.سپاس از خدمتتو

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی چالش ها و مسائل احساسی ای می باشد که شما را در معرض تصمیم گیری های جدیدی قرار خواهند داد و گرفتن هر تصمیم جدیدی می تواند آینده ی احساسی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

 8. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام قبلا اذون خواب دیدم دارم اب جمع میکنم اب معدنی سه تا گالن مانند داشتم بعد خواب دیدم رفتم تو یه پاساژ که داشتن نزری میدادن برنج بهم دادن و منم با نون میخوردم جوجه هم بود سر سفره بعددوبار هم بهم دادن این نزری را رفتم سرپوری سیگار بخرم کارتما دادم که حساب کنه دستگاه کارتما خورد بعد خواب دیدم یه ماشین بوگاتی که مال اقا گلزار بود زا سوارم بعد از نماز صبح خواب دیدم باز که قبلا با موتور تصادف کزده بودم و پاهام زخم‌شده بود و الان خوب شده بود و داشتموکل رو زخمام را میکندم بعدخواب دیدم ماشین داداشم دستمه و قراره ببرم مکانیکی پمپ بنزیزنش خراب بود درست کرد برام و فاکتور داد یه شکی کردم و گفتم مشکلی نداره من فاکتور راببرم صنف نشون بدم گفت نه بده من مهرش کنم ولی به نظرموفاکتور راعوض کرد و یهو یکی از دوستام باومامور صنف که اونمورفته بود بابت نرخ شکایت کنه اومد و قیمتا را دید گفت مشکلی نداره بعد از دوستم تشکر کردیدم دست داریم و سبیل بوسی کردیم وورفتیم در ضمن داییم هم همرام بود تو مکانیکی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موردی پیش می‌آید که گرد هم می‌آیید و یا جر و بحث می کنید.

 9. لیلالیلاsays:

  سلام ببخشید من خیلی خواب میبینم دیشب شب اول ماه رمضان خواب دیدم که یک استخر پر از آب سرریز شده وازسقف خونه ما پایین میومدوکنار هال خونه خیلی آب جمع شده بود آبی که از سقف پایین میومد خیلی شدت نداشت ولی اونقدر بود که نمی شد ظرف زیرش بذارم بیشتر از ظرف بود ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش روزی و خیر و برکت است.

 10. سعيدسعيدsays:

  باسلام بنده نامزددارم(زن دار)ودرحال عقد هستيم ك خواب ديدم ك جايي هستيم ك فردي ك صورتش معلوم نبود رو صورتم اب ميپاچيد و منم همين كارو ميكردم اب ميپاچيدم ب صورتم اون تعبيرش چيست؟؟؟ باتشكرفراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تجربیاتی شیرین

 11. بابک باقریبابک باقریsays:

  خواب برادرم که از دنیا رفته دیده ام که ایشان در بیداری فلج بودن در خواب هم فلج بودن منم دست و پاهایش را هی صاف می کنم و یه چیز ماده زرد رنگی هم بین دندانش بود و به من گفت برایم آب بیار صدایم میزد و من سمتش رفتم دندوناشو دیدم و بلند شدم بروم برایش آب بیاورم ولی آب نبردم تو خواب برایش از خواب بیدار شدم سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   صدقه ای بندازید و به خداوندتوکل کنید تااز سختی ها گذرکنید

 12. محمدمحمدsays:

  سلام . در خواب دیدم همراه پسر برادرم که 4 سال دارد در مسیری در حرکت بودم که یک دفعه کنار یک خندق عمیق نشست و بهش میگفتم که بلند شو خطر داره قبول نمیکرد و میگفت میخواهم چیزی بخورم که دیدم دو برادر دیگرم که مجرد هستند انجا نشسته بودند که برادر امد بچه را بگیرد فرار کردولی برگشت جوجه اردکی که داشتیم هم فرار رفت توی آبی که موج میزد که انور و آن ور میرفت که بالاخره یک موج سنگینی زد رفت زیر آب برگشت پیشمان و برادر من را صدا زد که گوسفند رو بگیر من هم جلوش گرفتم و هی پرتش میکرم ولی دوباره می امد و انگار دایم میخواست برود ولی به طرف خشکی بود که من نمی گذاشتم بود و هی او را هول میدادم و پرتش میکردم که اخر موفق شود با زنش رفت. من هم پیش خودم میگفتم تلافی کردم یک زمانی این داییم جلو من رو میگرفت نمی گذاشت برم و من هم تلافی کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روشنایی و صفا تعبیر میشود و نشان دهنده چگونگی حالات درونی شماست

 13. فروغفروغsays:

  سلام وقت بخیر،خواب دیدم بالای سدم وداداشم پیشمه وبه شوخی بهش گفتم الان خودم پرت میکنم تو آب، از بالا که نگاه کردم دیدم آب خیلی زلال وشفافه وسد خیلی خیلی ارتفاع داشت.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 14. مریممریمsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم برای مسافرت ب شمال کشور رفتیم، تو اون شهر ی تونل آب بود ک انگار جای تفریحی و دیدنی بود ی آب کم عمق زلال و شفافی داشت و من ب همراه خانواده رفتیم داخل تونل تو آب نشستیم و آبه ک عمقش خیلی کم بود ما رو ب آرامی با خودش میبرد ماهم ک با حریان آب میرفتیم احساس خیلی خوبی داشتیم و لذت میبردیم تا اینک ب تهش ک رسیدیم ی مرکز خرید بزرگ بود ک ورودی اولش ی بدلیجات بود ک انواع گوشواره ها و بدلیجات توش بود و ورودی بعدیش ی فروشگاه بزرگ لباس بود ممنون میشم خوابمو تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اب روشنایی است و صفا و خرمی و بیانگر خلاصی از بدی ها و مشکلات است

 15. SamiraSamirasays:

  سلام من خواب دیدم که به یه جایی رفتم که آبنما های خیلی بزرگی داشت من رفتم روی اون ها و پاهام خیس آب میشد و من این خیسی رو دوست داشتم و هی پاهام‌ رو تکون میدادم بعد یه جایی رفتم که آبنما خیلی عمیق شده بود انگار یه گودال بود من ترسیدم و سریع اومدم بیرون . تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در زندگیتان است

 16. نسریننسرینsays:

  سلام خواب دیدم همراه مادرم و برادرم و همسرش تو یه خونه بودیم .بحث این شد که تو زنجان یه فرشیو میگفتن نمیدونم وزنش چقد بود .عددشو یادم نیس.همسر برادرم گف ما هم تو شهرستانمون فرشای بزرگو لول میکنیم میندازیم تو اب بمونه برا همین وزنش زیاد میشه.گفتم نمیپوسه تو اب؟ گف نه.بعد دیدم یه ماشینی سر یه کوچه ای پارک بودقرار بود با اون بریم جایی.من و مادرم و برادرکوچکم و پدر مرحومم ویکی دیگه هم بود.انگار که پایس بیاد یا یکی اومد همه در رفتن.راننده فرار کرد انگار قضیه ربط داشت به فرشه.مادر وپدر مرحومم دم ماشین وایستاده بودن منتظر ما .من رفتم سر کوچه به انها گفتم بیااااین بدوییین .همگی رفتیم تو پاگرد یه ساختمون که پلیس یا اونی که دنبالمونبود ما رو نبینه.لطفا خواب منو تعبیر کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اب روشنایی است و صافی و بر روزهای خوب و شادی بخش دراینده دلالت دارد

 17. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم یه راهی بود وسط سد اب درست کرده بودن من با همسزم اونحا بودیم اطرافمون پر ازاب بود و ذلال بود من از رو پله ها با احتباط رد میشدم اما نگران بودم مبادا بیفتم تو اب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه تصمیمات جدید در زندگیتان است

 18. هانیههانیهsays:

  سلام.عیدتون مبارک. چرا من چند وقت تو خواب به جای خودم کس دیگری رو که نمیشناسم میبینم؟حس میکنم روح منه و جسم دیگری

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه افکار ذهنیتان است

 19. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام خواب دیدم که من کنار تشت صورتی رنگ بودم و داشتم با یه پارچ صورتی آب بر می داشتم یه پسری که شناخت دوری ازشون داشتم بر گشتن بهم گفتن که لیاقت تو بیشتر از این حرف است و باید بری از قنات آب برداری و یه پسر دیگه بود که از این حرف ناراحت شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رفع غم و اندوه است

 20. amiramirsays:

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم که با دوستم داریم میریم پارک من با چرخ بودم و اون با ماشین پاترول بود دوچرخمو داخل ماشینش گذاشت و به پارک رفتیم وقتی پیاده شدیم دوچرخمو یه گوشه گذاشتم اونم ماشینشو داخل پارک پارکش کرد من با چرخ بودم تو پارک اونم با چرخ بود(عجیب بود چون چرخی نداشت) اون سریع به بالای پارک رفت منم اروم اومدم چند تا دختر بزرگ داشتن اب بازی میکردن یکیشوم پرید تو اب ومنو یکم خیس کرد و خندید و روم اب ریخت به بالای پارک رفتم خلوت بود گفتن دوستت برگشته چن تا اوباش دیدیم که دوستم ازشون میترسه اودم پایین پارک بهش گفتم و اون ترسید یکی از بچه ها گفت بهم سلام کرد جواب اون یارو اوباشه رو ندادع میخواس دعوا شه سریع دوچرخم تا ماشینش انداخت من هنوز نمیتونستم سوار شم فقط از در ماشین دستامو گرفتم ولی خیلی سریع دوستم رسید به خونمون و دوچرخمو در اورد و خدافزی کرد.تعبیرش چیه؟؟ ممکنه این ها در غالب رویا و شلوغی فکر باشه چون جدیدا زیاد خواب میبینم؟؟خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات روزمره است

 21. KothariiiKothariiisays:

  سلام صبح بخیر ...خواب دیدم انگار ی پرواز میکنم از پنجره ی خونه ای خارج میشم و تویی پارکی که آب توش بود فرود میام اون پارک آب توش بود نمی‌دونم رود یا سیلاب یا جوی بود داشتم از کنارش قدم میزدم که طغیان کرد وقتی طغیان میکرد ی چیزی جلوشو گرفته نمیذاشت از حریم خودش خارج بشه بعد من دوباره پرواز کردم رفتم از بالا دیدم انگار جای کوه بود که ی قسمت انگار گودال توش آب بود (همه آبی های که دیدم همش آب صاف و زلال بود)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان اشاره به آرزوهای بلند و خواسته های شما دارد

 22. حسینیحسینیsays:

  سلام این روزا خیلی خواب میبینم خواب دیدم که جلوی دهاتمون هستیم و انگار آب بارون روی زمین جریان داشت ولی نه بارون رو دیدم و نه صدای آب رو شنیدم با چند نفر دیگه رفتیم به سمت ورودی دهات ...جلوی ده یه قسمت هست که حدود نیم متر سطحش پایینتره و اون آب داشت می رفت اونجا جمع میشد، چند نفری که با من بودن از داخل آبی که جریان داشت گذشتن که ولی من از کنار آب که آسفالت بود رفتم و آبی که جمع شده بود رو می‌دیدم که موج میزد و زیبا بود و تو فکرم اومد که گوسفندای ده هم از این آب میخورن.... و بیدار شدم ممنون از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

 23. ثناثناsays:

  سلام. تعبیر خواب آب سنگین و بسیار چگال در استخر چیه؟؟ آب به حدی چگال هست ک نمیشه داخلش فرو رفت و شنا کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

 24. شهنازشهنازsays:

  سلام ديشب خواب ديدم كه در يك درياى وسيع آبى زلال و آرام سوار بركلك با حال خوب دارم سفر ميكنم و حال خوبى دارم البته به نظرم آمد كه يك مرد سن دارى شايد (ردا پوش از جنس پارچه كرم رنگ )ب مسيرم را راهنمايي ميكنه كه كجا برم و چجورى برم چشم انداز روبرويم همچنان درياى وسيع وآرام وآبى بود ويا چيزى شبيه به اقيانوس قبل از خواب،به خدا گفتم من خيلى عبادت كردم ولى لحظه اى غفلت باعث گناهم و از بين رفتن تمام اعمال وعبادتهايم شد اگه هنوز دوستم دارى و مرا طرد نميكنى امشب خواب ببينم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقاتی است که موجب شادیتان میشوند

 25. اوااواsays:

  سلام من خیلی وقت پیش خواب دیدم که با پدرم و خواهرم کنار یک جوی اب در باغ مان ایستاده ایم که پهنای ان جوی به نزدیکی یک متر میرسید و اب ان جوی بسیار زلال بود پدرم با دستش ان جوی اب را به من نشان میدهد و میگوید که این جوی اب متعلق به تو است سپس من و خواهرم در قسمتی از یک باغچه کوچک در همان باغ ایستاده بودیم من یک بوته گوجه میبینم که کنار ان یک علف هرز رشد کرده من ان بوته سبز گوجه فرنگی را از خاک در اورده و در جایی دورتر از ان علف هرز دوباره میکارمش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشان از اوقات و لحظات خوشی برای شما در آینده است

 26. ساحلساحلsays:

  سلام من خواب دیدم که جلو در خونمون داریم دوچرخه سواری میکنیم ..یکم اکنورتر یه کانال بود که از توش اب گل الود رد میشد و من جلو درمون داشتم کیک تولد تزیین میکردم و مادرم اسرار داشت باهاش جایی برم ولی من نمیرفتم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب و انجام تصمیمات جدید است

 27. mahsamahsasays:

  سلام وقت بخیر من امروز خواب دیدم که خونه پدر برزرگم خونه ماست و فقط منو معشوقم که در حال حاضر ازش جدام و برادرم خونه ایم .با معشوقم کنار هم زیر پتو خوابیده بودیم و انگار داشت دخول میکرد و هی منو تکون میداد ولی من نزاشتم دراوردم گفتم داداشم متوجه میشه ولی باز اینکارو کرد و من باز بهش گفتم نکن .بعد بابام زنگ در خونرو زد گفت به داداشت بگو بیاد پایین بریم و من داداشمو صدا زدم بره به معشوقم گفتم از اتاق بیرون نیا نبینتت بابام ولی همش لبخند میزد میومد بیرون من حولش میدادم توو عصبی شده بودم .بعد انگاریه زن و مرد به زور اومدن خونه که خونرو ببینن منم با میله زدمشون از خونه پرتشون کردم بیرون گفتم الان زنگ میزنم پلیس و اونا در رفتن و حیاط پر مهمون شد فامیلا بودن به معشوقم گفتم تو میخوای بری گفت اره دیگه برم منم کم کم ..توو خواب پیش خودم گفتم مگه قرار نبود نبخشیش به این راحتی چرا بخشیدیش تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیراتی است که با آنها روبرو شدید و منجر به ناراحتیتان شده و باعث شده تا این خواب را ببینید

 28. SaraSarasays:

  سلام ودرود سپاس بابت خدمات رسانی شما وکانال زیباتون. من دیشب خواب دیدم‌ قطعه یخ بسیار بزرگی داخل آب استخر افتاده ومن وچندتا ازدوستانم میخواستیم درش بیاریم.بعد من رفتم به زحمت یخ رو در آوردم بغلش کردم ازگوشه استخر با ترس میاوردم عمق استخر زیاد بود ومیترسیدم بیافته ومن غرق شم وکسی انگار ازمن توقع داشت یخ رو سالم بیارم ومن احساس تعهد میکردم بعد یخ دوبار ازدستم افتاد تو آب وهربار کمی کوچکتر میشد ومن ناراحت میشدم ولی یخ رو که کمی کوچیک شده بود به سلامت رسوندم بیرون استخر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک زندگی سالم و راه صحیح زندگی شما را بازگو می سازد.

 29. طنازطنازsays:

  سلام من خواب دیدم که قدرت یخی پیدا کردم یعنی به هرچیزی که دست میزنم تبدیل به یخ میشود وحتی یک گل را منجمد کردم وبه پدرم دادم و مادرم خیلی از این قدرتم تعجب نکرد چون خودش این قدرت را داشت ومن شکل های گوناگونی ساختم مثل دایره و در خواب معتقد بودم اگر بترسم قدرتم خیلی خطرناک میشود واز رنگ ابی به قرمز تبدیل میشه و من باجابجایی دستم میتونستم شکل برف درست کنم ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کسب موفقیت در زندگی است

 30. ......says:

  سلام خواب دیدم تو محوطه مدرسه دوران دبیرستانم هستم خیلی تشنم شد طوری که ازشدت تشنگی دهنم خشک شده بود بعدش رفتم توسالن به سمت آبدارخونه مدرسه که ته سالن بود به مسئولش گفتم بهم آب بده ولی درهای ورودیش خیلی تنگ بود ترسیدم توش گیرکنم به همین دلیل داخل آبدارخونه نرفتم دفترمدرسه کنار آبدارخونه بود و دم درش یه شیرآب بود که بازش کردم و بدون لیوان وبا دهن شروع به خوردن کردم چون خیلی خیلی تشنم بود(خوابم طولانی بود فقط همین قسمتش خوب یادمه).ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید بیشتر احساس خود را ابراز نمایید و به دیگران نزدیک تر شود و یا به بیانی باید آرامش خودتان را حفظ نمایید

 31. هستی دیانتهستی دیانتsays:

  سلام خسته نباشین خواب دیدم کنار نهر آبی رد میشم جریان اب آروم بود رسیدم به جایی که از اونجا اب میومد که ما بهش میگیم تلمبه آبی پسر خالم که بچه ای بود گرفتم زیر اب اونجا شستم و فکر میکنم شب بود تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بر روشنایی و صفا تعبیر میشود

 32. elaheelahesays:

  سلام. من چند شب پیش خواب دیدم باخواهرم با ماشین بودیم بعد پیاده شدیم دورمون عین شمال دورتادورمدن پر چمن تازه و سرسبز تا چشم کار میکنه چمن و سرسبزی بود. ........ دیشبم خواب دیدم با خواهر دیگم فرش پهن کردیم کنار ی جوی اب بزرگ و دورتادورمون پر درخت بود. و ی جا روی دیوار همسایمون وایساده بودم خواهرم داشت توی خونشون لباس روی بند پهن میکرد لطف میکنید تعبیر شو مرسی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شماست

 33. کوثرکوثرsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه ای هستم که ی استخر خیلی بزرگ توش بود شب بود بعد رفتم نزدیک استادم روش دیدم انعکاس ماه تو آب دیده میشه .. بعد انگار ی زنی که تو خواب مادرم بود اومد منو سفت بغلم کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور اقتصادی است

 34. لیلیلیلیsays:

  وقت بخیر من خواب دیدم یه جا تو طبیعت ایستادم که توی خواب انگار محل زندگیم بود و کاملا میشناختم اونجا رو. از روبروی من یه رود خونه که بر اثر بارون ایجاد شده بود جاری بود،که به سمت من میاومد.ولی تا جلوی پای من میرسید من این طرف و آن طرف میرفتم و چک میکردم این آب کجا میره .آب به شدت سفید و براق و زلال بود.زمین تشنه رو سیراب میکرد و با اینکه زیاد بود ولی آسیبی به جایی نمیزد و مثل دوتا سوراخ روی زمین بود که آب رو به زیر زمین میبرد ولی نه همه رو .انگار این سوراخ ها یک متر از زمین ارتفاع داشت و به اندازه نیاز طبیعت(اطراف چندتا درخت سبز بود که یادم نیست چه درختایی بودن) آب روی زمین میموند و بقیه به زیر زمین میرفت و من با این طرف و اون طرف رفتن چک میکردم درست انجام بشه.توی خواب توی ذهنم حدودی که آب باید بره رو میدونستم و آب انگار میدونست کجاها رو باید پر کنه، نگاه من هر طرف میرفت همون طور پر میشد که باید.و مثل یه رودخونه توی بسترش به سمتم میاومد.خودم تو خواب خیلی چابک و سرحال و سبک بودم .لطفا بفرمایید تعبیر خواب من چیه .سپاسگزارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده‌ی خوشی و شادی و عمری طولانی خواهد بود

 35. مصي، رضائيمصي، رضائيsays:

  استاد من خوابى رو ديدم كه چند روزه حالم خيلي بده ، تو خواب ديدم من بهمراه پدرم خواهر كوچيك و مادرم و مادربزرگم بهمراه يك دوست خانومم به دوبي سفر كرديم خيلي سرسبز و شاد بود دوستم دستمو گرفت و خواهر كوچيكم و مادرم پشت سرم اومدن رفتيم لب يه حوض بزرگ سفيد رنگ كه با سنگ درست كردن گفت بهم بيا ازينجا بريم من بلدم ادرس خونه اي كه بهمون دادن تو اون حوض يه شير سفيد داشت با يه حيوونى ميجنگيد بعد اومدن بيرون منو دوستم پريديم شنا كرديم سرمو كه بيشتر تو اب بردم ديدم اب يكم تهش كدره اما روش شفاف بود يه طرف حوض يه راهى داشت كه انتهاش تاريك بود شنا كرديم به اون سمت كه بريم خونه يه هو اب قطع شد دوييديم از راههاي ميونبر منو ميبرد تا رسيديم ديدم مامانبزگم تو يه اتاق در پنجره اش باز بود داشت نماز ميخوند اما وسط راه گربه ديدم يكم خطر بود كه دوستم منو زود برد اما پدرم هنوز نرسيده بود، يه خروس جوان و يه مرغم داشتيم كه ميگفتن براي فاميلمونه كه خروسه ميخواست به زور ازم غذا بگيره كه دستمو گاز گرفت( مادربزگم زنده هستن)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی این است که بر احساس خود تسلط کامل دارید و به راحتی آن را مخفی می کنید

 36. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  سلام ..دیدم تو اشپزخونه هستم و تو یه ظرف اب خنکی با چنتا یخ وجود داره و یه لیوان اب ریختم و به مادر بزرگ مرده ام تعارفی زدم و بعد نوشیدم...والسلام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه معاشرت با اقوام است

 37. نازینازیsays:

  سلام خدا قوت تعبیر رفتن به طبیعت و بودن جایی که جوی آب روان و زلال هست که کم عمق که کفش به راحتی دیده میشه و پای خودم توی این آب روان گذاشتم توی خواب دو تا دمپایی کوچولو پام بود که یکیش آب برد هر چی صدا زدم دو تا آقا هم هم بودن که متوجه نشدن بگیرنش توی خواب نگران این بودم حالا مجبورم با پای برهنه برم دیدم دو تا کفشم همراهم هست پام کردم چیه ممنون محیط طبیعت بود جوی آب و درخت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که موجب لذت و شادیتان شود

 38. NiloofarabiNiloofarabisays:

  سلام مرسی از تعبیرای خوبتون ، دیدم میخوام یه دانشگاه خوب که دیوار به دیوار دانشگاهه خودمه برم اما نمره م نمیرسه بالاخره میرم اون دانشگاه خانواده عشقمم اونجا بودن تو که میرم ، بیشتر شبیه مهمونی بود تا کلاس، میون صندلیا شیر اب بود باز میکنم اب میخورم خواهر عشقم میگه مگه تو نمیبینی اینجا ادما نشستن روشون میپاشه منم میبندم میبینم که اونورتر برای اب خوردن و دست شستن جای مخصوصی هست بعد منو میبره بالاتر پیش خانواده اش که همه محو زیبایی رقیبم بودن و خیلی دوسش داشتن و توضیح میدادن که ما تورو دوستداریم ولی برادرمون شرایطش فرق میکنه حتی منم میگن شرایطش بهت نمیخوره ،رقیبم جوراب سفید پاش بود شلوار مردونه هم دستش بود میخواست بپوشه رنگ طوسی تیره و یه خورده کهنه بود. ببخشید طولانی شد و بعضی قسمتاش مرتبط با اب نبود گفتم شاید لازم باشه بگم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی شرایطی یرای پیشرفتتان مهیا شود

 39. فرشتهفرشتهsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم یک کمد لباس پراز لبلس های رنگی و زیبا دارد و من برایش تا میکردم و درکمد میگذاشتم. بعد مادرم ب من گفاین لباس رابپوش ک قرمز بود و بسیارزیبا و جلوی لباس شمعدان پر ازچراغ داشتو خلی سنگین بود تعبیرش چیست ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیان کننده صلاح کار و نیکویی احوال شماست

 40. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم عده ای از فامیلامون شب داشتند میرفتند قبرستان من راضی نشدم باهاشون برم. گفتن برامون آب بیار ببریم. رفتم در فریزر را باز کردم نگاه کردم هر چی بطری آب بود که یخ داشت در آوردم یه بطری خیلی بزرگ بود یه بطری متوسط یه بطری کوچیک. بطری کوچیکو انداختم بمونه و دوتا لیوان برداشتم شستم و عمم که باهاشون نمیرفت لیوانشو آماده کرد براش آب بریزم. نریختم. آب یخ ها رو بردم بیرون همه با ماشین هاشون دم در منتظر بودند بطری ها رو بهشون دادم برن قبرستون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کم شدن رزق و روزی از زندگیتان است

 41. سوداسوداsays:

  با سلام و خسته نباشید و سپاس از تعابیر زیبایتان من دیشب خواب دیدم کنار رودخانه بزرگی با عده ای نشستم یکی از کارمندها (که در واقعیت قرار است شغلی برای من مهیا کنند) در آب قدم میزد و من حتی سنگریزه های کف آب هم میدیدم. به هر کی گفت بیان داخل آب کسی نرفت فقط من پشت سر ایشان رفتم و در آب در حال راه رفتن بودیم که از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما در زندگی به موفقیت میرسید.

 42. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم یه جایی هستیم که در زمان یوسف پیامبر هست میخوان چند نفر رو اعدام کنند تو اون زمان تعدادی تشنه بودند از جمله یک کودک و آبی هم نبود من با دست زمین رو کندم و بعد با کمک یک فرد و یک ازار چاه آب کاملا درست شد به طوری که آب چاه زلال و خیلی خیلی زیار. بود. و جوی آب تشکیل شد. بعد اومدم بیرون کفشامو بپوشم که دیدم یک دختری داره منو. مسخره میکنه منم کلی باهاش دعوا کردم و هی اون به من آب میپاشید و من به اون آب میپاشیدم البته من بیشتر. آب میریختم تا این که مسئول اون جا اومد تا بینمون قضاوت بکنه و من بعد از کلی تلاش به اون ها فهموندم که اونا مقصرن و بعد مسئولا اونارو اخراج کردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روشنایی است و صفا و صمیمیت و خیر است

 43. مهرنوش نمازیانمهرنوش نمازیانsays:

  ساعت ۷و۸صبح خواب میدیدم که خانوادهای که قبلا پیششون کار میکردم در محیط کار نوه شان که ۱۶ساله هست مشغول شمردن پولهای واقعی و غیر واقعی بود به من میگفت که برام بشمر و اینکه یه مرجان بزرگ داشتند که افتاد از پله ها و دونیم شد اونجا اکواریوم هم داشتند که همونو گذاشتند تو اکواریوم پسرشون با نوه تیشرت سفید پوشیده بودند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابان نشانه انجام کارهای جدید است

 44. عاطفهعاطفهsays:

  سلام مدیر عزیز . خواب دیدم که یه نفر رو که دوست دارم از من درخواست اب کرد و من یه پارچ اب یخ درست کردم و بهش اب دادم و بعدش یخورده اخر لیوانش رو نخورد و من خوردم . اب هم خیلی شفاف بود میشه بدونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صفا در زندگی است

 45. فاطمه صادقیفاطمه صادقیsays:

  سلام خواب میدیدم از آب دریا کاسه کاسه آب برمیدارم احساس میکنم میریختم زمین آیا تعبیر داره ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان بیانگر انرژی های مثبت است

 46. فاطمه صادقیفاطمه صادقیsays:

  سلام خواب ببینی بارون میاد وزیر آب باران خیس میشی چه تعبیری داره آب باران بزنه صورتت خیس ببشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صفا در زندگی است

 47. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم فضای دبیرستانی که توش درس میخونم پر از آب شده بعد از اونجا هم رفتم به دریایی که مصنوعی بود واقعی نبود ولی آب هایی که در هر دوجا دیدم آب های ابی و شفافی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صمیمیت در زندگیتان است

 48. سحرسحرsays:

  سلام. خواب دیدم بعد از یه سفر چند روزه برگشتم خونه خودم ولی نصف جهیزیه ام سر جاش نبود و خونمون هم رنگ و روی اولش رو نداشت به شوهرم گفتم پس جهیزیه ام کو گفت همینا بودن ما بهشون دست نزدیم ولی دروغ میگفت با خانواده اش نصف جهیزیه من رو دزدیده بودن. در حال صحبت کردن با شوهرم بودم که یه خانم غریبه که تو خواب هم نمیشناختمش اومد خونمون و خواهر شوهرمم بعد از اون اومد. شوهرم برای اینکه حرص من رو دربیاره نشست پیش خواهرش و دستش رو انداخت دور گردن خواهرش ولی من طوری رفتار میکردم که اصلا برام مهم نیست. بعد اون خانم غریبه به شوهرم گفت که تو از همون دوران مجردی بد اخلاق و دعوایی بودی منم به اون خانم گفتم که من هم دوران عقد متوجه این قضیه شدم بعد از صحبتم رفتم در حال رو باز کردم که هوای خونه عوض بشه که یه نسیم خنکی به صورتم خورد انگار میخواست بارون بیاد. اون خانم موقع رفتن یه لیوان آب دستش بود و با دستش آب میپاشید روی طاقچه آشپزخونه خونم و من پیش خودم میگفتم نکنه داره جادو میکنه که زندگیمو از هم بپاشِ. البته من و شوهرم در حال جدایی از هم هستیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انرژی های مثبتی در محیط اطراف شماست

 49. مریم جعفریمریم جعفریsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم دختر خالم چندتا ظرف آب کنار آشپزخونش بود بعد یکم ناراحت بود و یکی یکی خالیشوم میکرد توی ظرفشویی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر انرژی های مثبت محیط اطرافتان است

 50. مینا شجاعیمینا شجاعیsays:

  سلام خواب دیدم تو یه خونه قدیمی هستم یه خرس حمله کرد در و شکست بیاد داخل بهم حمله کنه یه نگهبان اونجا بود صداش زدم اومد طرف خرس به گردنش آمپولی تزریق کرد خرس بیهوش شد من با ترس رفتم پیش خونوادم که ازآنجا بریم بعد رفتیم یجایی مثل تپه بود که روش نمک سفید بود و من دنبال شلنگ اب بودم بپاشم رو نمکا که برگشتم دیدم رو صخره ها و تپه ها اب ذلال و خیلی شفاف و حالت ابشاری و روون و با صدا بود ممنون میشم تعبیرش بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صفا و رحمت در زندگیتان است

 51. فاطمههفاطمههsays:

  با سلام من مجردم. من خواب دیدم یک آقایی سر کوچه مارا با شلنگ می شوید و من چادری می پوشم و از خانه خودمان به سر کوچه میروم و از شلنگ آن آقا با دهان آب می نوشم و پس از نوشیدن آب خانمی از همسایه های ما از روبه‌روی من می گذرد و می گوید : به مادرت بگو برای خدمت می آییم ، وقتی که این حرف را زد من در خواب متوجه شدم که برای خواستگاری می خواهند بیایند. با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد در تلاش برای پوشاندن مسائلی در زندکی هستید

 52. زهرازهراsays:

  خواب دیدم که سوار اتوبوس هستیم با دوستام .. انگار که میخوایم بریم اردو مسافرت.. بعد میرسیم به یه رودخونه بزرگ که آبش آبی بود و تمیز و انقدر که عمق داشت خطرناک بود... داشتیم از کنارش رد میشدیم و من ترس این رو داشتم که یه وقت نریم داخل آب و به سلامت از اون جاده باریک رد شدیم و توقف کردیم...اون طرف یه چاله بود که توش آتیش بود... بعد که رو کردم به رود خونه دیدم که انقد شفاف بود که سنگ های کف رودخونه مشخصه و یه نفر داخل آبه.. داشتم با خودم فکر میکردم مگه نمیگن عمیقه و خطرناکه چطور اون آقا رفته داخل؟که جوابمو خودم دادم که زیر سنگهای کف دریا عمق داره و کسی بلد نباشه و بره داخل سنگها، میره به عمق آب و غرق میشه... ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انرژی های مثبت محیط اطرافتان است

 53. ساراساراsays:

  سلام.خواب دیدم تو خوابگاه بودم و مامانمم باهام بود رو به رومون چند تا گربه و با فاصله ش جن تا مدش و خوکچه هندی به حالت صف وایساده بودن و تو خواب هم تعجب کرده بودم ک چطوری بهم دیگه کاری ندارن یه ظرف دایره ای آب هم جلوشون بود.با شمارش این حیوونا رفتن سمت اون ظرفه و آب خوردن(تعداد گربه ها کمتر شد) بعد یه پسربچه ای ک من نمیشناختمش و اسمش محمدطاها بود اونجا بود.بهش گفته شد ک بره بازی کنه اونم رفت یکی از این خوکچه ها رو ورداشت و پرتش کرد بالا.و اون محکمم افتاد تو ظرف آب و مرد.آب اون ظرفم پاشید به منو مامانم.من یکم از مانتوم خیس شد و آب هم رفت تو دهنم ...شور بود..عصبانی بودم از دست اون بچهه ولی مامانم میخندید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روشنایی و صفا و صمیمیت در زندگی تعبیر میشود و نشان دهنده ارامش است

 54. ماهیماهیsays:

  سلام خواب دیدم توی مجلس عروسی یکی از فامیلای دور هستیم و من با شلنگ آب روی مهمانها و کسانی ک اونجا بودند آب میپاشیدم..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دعوت شدن به مهمانی است

 55. صدیقهصدیقهsays:

  خواب دیدم روی پله حیاط نشسته بودم وچون بچه ی برادرم با کفشهای گِلی روی پله ها راه رفته بود ردپاهاش روی پله مونده بود من هم وسط پله نشسته بودم، خواهرم شلنگ را برداشت و آب را به سمت من پاشید تا پله رو بشوره، مقداری کمی از قطرات آب روی لباسام پاشیدومن باعصبانست پاشدم و گفتم نمیبینی آدم اینجا نشسته؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر روشنایی و صفا و صمیمیت در زندگیتان است

 56. فاطمه محمدیفاطمه محمدیsays:

  سلام من خواب دیدم که مقداری آب در ظرف است ولی وقتی به آن نزدیک شدم و کنا آن ایستادم دیدم که آب به جوش می آید و ناگهان مثل دهانه آتش فشان آب جوش از آن خارج می شد و من دور شدم از آن جا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ارامش روحی و روانی در زندگیتان است

 57. امین حیاامین حیاsays:

  با سلام .چند روز پیش هم فرستادم ولی جواب ندادین.با عرض خسته نباشید. تقریبا همزمان،با اذان صبح خواب دیدم در خانه پدر بزرگم هستم(پدری)کالا برای عمویم است.در حیاط حوضی بود ک ته حوض گل ته نشین شده بود و از لوله ای ک به کف حوض وصل شده بود اب گل الودبا فشار خیلی کم می امد،من رفتم ک تعمیرش کنم و تا دست زدن واندکی ور رفتم یکدفعه هم اب زلال شد هم به مانند فواره با فشار زیاد فوران کرد ومن خوشحال بودم ومیخندیدم و یک جورایی به خودم میبالیدم ک درستش کردم درانجا پسرعمویم بود و بهم گفت میدانسنم تعمیر میشود ولی ناگهان دوتا برادر بزرگم بامن درگیر شدن بدونه هیچ حرف وبحثی ک من تعجب کردم و سریع درهمان حال شروع درگیری ازخواب بیدار شدم.....لطفا تعبیرش برایم بگویید یک هفته قبل فرستادم ولی جوابی نگرفتم.ممنون میشم زودتر جوابش برام تعبیر کنید‌

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مشکلاتی را در رسیدن به اهداف خودتان پشت سر بگذارید که با خوشی به خیر خواهدگذشت

 58. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم در حیاط خانه پدربزرگم که الان فروختیم یک طرف حیاط مانند جوی ابی روان است و به قدری این اب تمیز و صاف و زلال است که موزاییکها حیاط کاملا دیده میشود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صفا و صمیمیت و روشنایی در زندگیتان است

 59. جوادجوادsays:

  سلام و خسته نباشید!خواب دیدم در محیط مدرسه ای و زنگ ورزش هستیم ! وقتی رفتیم ب اون قسمتی ک مخصوص فوتسال هست دیدم ک از اطراف آب های زیادی شبیه جوی میاد و ب وسط اونجا ک نشست کرده بود چند متری با شعاع نسبتا متوسط می‌ریخت!پدرمم اونجا بود من تا متوجه شدم پدرم رو گفتم ک چون خطر داره بریم و رفتیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ارامش ذهن و روح شما است

 60. علیعلیsays:

  سلام رودخانه با اب بسیارفراوان وشفاف درکنارمن درحال حرکت وسپری شدن بود با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اسایش و ارامش است

 61. مینا فمینا فsays:

  سلام خوبید من خواب دیدم مادر کسی که دوستش دارم به من میگه آب نمک برام بیار منم میرم براش درست کنم که بیارم به نظر شما تعبیرش چیه؟آیا بهش میرسم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انرژی های مثبت محیط اطرافتان است

 62. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم ما رو با دو خانواده دعوت کرد رستوران، من تو خواب همش آب میخوردم در حدی که از رستوران هم میزدم بیرون و بطریمو پر آب میکردم، کمی سردرگم بودم توی خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صفا و صمیمیت است

 63. فرشتهفرشتهsays:

  سلام.خواب دیدم شوهرم داخل گودال اب گل الود افتاده و درحال غرق شدن بود و کل خانواده هم با ما بودن ولی اعتنایی نکردن بهش من با یک فرد غریبهکمکش کردم و از اب بیرونش اوردم.تعبیرشو میخاستم بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده روشنایی و ارامش در زندگیتان است

 64. هستی دیانتهستی دیانتsays:

  سلام خسته نباشین امروز صبح ساعت 6خواب دیدم رودخونه ای با اب روان و زلال بود چند سنگ ردیف و به شکلی دور هم بودن از زن پسر خاله ام که اونجا بود پرسیدم این سنگا چیه گفت نوبت ما شده و این قسمت سنگ فرش میشه و خوشحال بودیم بعد دیدم سنگ فرش شد و ما رو سنگ فرشا راه میرفتیم ممنون میشم تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خوشبختی و خوش اقبالی است

 65. سارا رحیمیسارا رحیمیsays:

  سلام خواب دیدم تو حوضی چندین زن و بچه ک لباس تنشون نبود خودشون رو میشستن و آب رو بدنشون میریختن سطح آب هم زیاد نبود ینی کم عمق بود منم توش نشستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صفا و صمیمیت در بین شماست

 66. وحیدوحیدsays:

  سلام. خواب دیدم که خیلی تشنه ام و عطش داره اذیتم میکنه که مادرم متوجه تشنگی من شد و فرش رو زد کنار و یه مساحت حدود یه متری که شبیه دریاچه ی یخ زده بود رو شروع کرد به شکستن یخ ها و آب زلال و خنکی که ماهی های ریزی توش شنا میکردن رو دیدم و یه تشت استیل کوچکی رو پرآب کرد و داد به من که من با لذت خاصی داشتم آب میخوردم و یه ماهی ریز هم تو تشت شنا میکرد . ممنون میشم برام تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اعتماد به نفس و حس ارامش شما درزندگی است و نشان دهنده روشنایی است

 67. نریماننریمانsays:

  سلام خواب دیدم که جلوی یک حیاط هستم و یک نفر با اسلحه میاد و دو نفر را توی دستشویی اسیر میکنه بعد یکی بهم آب شلنک میخواست بپاشه آب زلال بود ، بعد زود من پشت دیوار مخفی میشدم ولی از بالای دیوار آب باز بهم می خورد و منم فرار میکردم و میرفتم به یک قرار گاه کوچیک و اسلحه دستم بود بعد دوباره خودمو کنار دیوار مخفی میکردم ولی باز آب به من پاشیده میشد از بالا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده روشنایی و صفا و صمیمیت در زندگی است و بر پاکی دلالت دارد

 68. م ابراهیمیم ابراهیمیsays:

  سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم یه جایی خاک رو بر میداریم بە مقدار خیلی کم ولوله های آهنی آب رو که زیر خاک بودند و قطورند با آچار سفت میکنیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده روشنایی و صفا وصمیمیت در زندگی است

 69. paradoxparadoxsays:

  سلام . خسته نباشید من در خواب دیدم ک با تشنگی شدید روبرو شدم و هر چقدر اب می خوردم تشنگی رفع نمی شد ابش تمیز و سرد بود تا جایی رسید ک اب رو ب زور می خوردم و معدم پر شده بود و وقتی اب رو تمام کردم اب از دهنم بیرون می اومد و انگار داشتم اب رو بالا می اوردم و بازم تشنم بود بعد از خواب هم بیدار شدم و تشنگی شدیدی داشتم ممنون ....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده شادمانی و روزهای لذت بخش در زندگیتان است

 70. صصsays:

  درود ، خواب دیدم با آب تمیز در حال شستن زمین آشپزخانه ام هستم آیا تعبیر دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده روشنایی و صفا در زندگیتان است

 71. ارزوارزوsays:

  سلام پدرم خواب دید شیراز بود روی یه تپه ای نزدیک جاده نشسته بود که پایین تپه یع چشمه که آبش خیلی زلال بود هست بعد یه دروازه ای تو آب قرار داشت که یه لایه از دروازه باز بود باخودش فکر میکرد که چرا دروازه رو گذاشتن تو آب بعدگشنه اش شده بود بلندشد بره غذا بگیره چندقدم بیشتر برنداشته بود که یه پیرزنی رو دید که خیارشور میفروخت ولی پدرم از پیرزنه چیزی نگرفت گفت شایددستاش کثیف باشه تو همین حین از خواب بیدار شد آیا تعبیر خاصی دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در موقعیت هایی قرار میگیرید که برایتان خوشایند و لذت بخش خواهد بود

 72. آسیدادآسیدادsays:

  با سلام دیشب خواب میدیم آب کل ساختمان قطع شده ولی یه شیرآب تو حیاط خونمون بود وقتی باز کردم آب زلال وشفاف میومد منم از فرصت استفاده کردم وهرچی ظرف بود پر آب کردم میگفتن همون مقدار آب تو لوله بود الان دیگه آب نیس اما هر لحظه شیر آب باز کردم آب داشت لطفا تعبیر کنید تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشکلات جزئی کوچکی در زندگیتان پیش می آید

 73. نجیبنجیبsays:

  سلام خوبید من دیشب خواب دیدم در یک جای بسیار سرسبز بود و یک طرف آن آب بود من رفتم در آنجا آب بازی کردم آب بسیار شفاف بود بعد من که در حال آب بازی کردن بودم که دو تا رنگ سبز از بین آب پیدا کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام آب زلال در این رویا خبرهایی از شادمانی و یا لذت های جدید در زندگی تان میدهد و اما ممکن است متعجب باشید که چرا در حال حاضر اینگونه نیست و احساس شادی نمی کنید ! این مهم صبر بیشتری می طلبد.

 74. محمد رسول رسولیمحمد رسول رسولیsays:

  در خواب دیدم که در بازار با یه نفر بودم که یادم نیست که بود ولی در بازار از یه مغازه که صاحبش جوان بود یک سیگار خریدم بعد گفت برو به این ادرس و سیگار را روشن کن بعد من رفتم و ان مرد که جوان بود سیگار را روشن کرد بعد دوباره از یه مغازه ی دیگه که صاحبش پیرمرد بود سیگار خریدم سیگار بهمن کوچک بود وگفت به این تدرس برو و سیگار را روشن کن من رفتم و یک پیر مرد سیگار را برایم روشن کرد بعد که سیگار را کشیدم دوباره از همان پیرمرد سیگار خریدم و دوباره پیش ان پیرمرد سیگار را روشن کردم بعد به خودم گفت هر مغازه ای یک نفر هم سن و سال خود سیگار را روشن میکند و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشانه ی کیفیت و چگونگی حالات درونی شماست و بر صفا و روشنی در زندگی نیز تعبیر میشود

 75. آنسهآنسهsays:

  سلام خواب دیدم حرم امام رضا هستم داخل حرم به دنبال آب بودم،دوتا آبخوری بود یک آبخوری در ارتفاع بسیار بالا بود و دست کسی بهش نمیرسید اما لیوانی در زیر آن ابخوری بود که قطره های اب به داخل ان چکه میکرد من ان لیوان رو که نصف لیوان از چکه کردن آب پر شده بود رو برداشتم و بقیه لیوان رو با ابخوری دیگری که در مسیر بود پر کردم و خوردم،

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن روزی حلال در زندگیتان است و بیانگرروشنایی و صفا است

 76. عليعليsays:

  سلام خواب ديدم پدر زنم از من طلب بخشش ميكنه و از من ميخواد ك ببخشمشان و همسرم در كنار نشسته و تا ميخواد صحبت كند دخترم به أو ميگويد به پدرم چيزي نگو و در سكوت تمام انهارا مشاهده ميكنم انگار ك لآل هستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر صفا و صمیمیت و ارامش در زندگیتان است که نشان دهنده روشنایی است

 77. زکییزکییsays:

  سلام من خواب دیدم رفته بودم دم دریکی ازفامیلای قدیمی مون اول صداشون اومد وفهمیدم خونه هستن اما هرچی زنگ آیفونو زدم برام درباز نکردن (نمیدنم مال فکره یانه)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده روشنایی و صمیمیت در زندگیتان است

 78. سعیدهسعیدهsays:

  سلام من خواب دیدم مثل اینکه کل دنیا آب گرفته ارتفاع آب خیلی زیاد هست بقیه دیگه توش هستن شنا میکنن. ولی من که میرم تو این آبه این منو هی با خودش میبره و آب شبیه اتیش میشه که با اب قاطی هست. قبل از خواب یه کار اشتباهی کردم که به نوعی گناه محسوب میشد. میخواستم ببینم این خوابه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه زیاد شدن مشکلات مالی و اقتصادی و کم شدن آسایش و رفاه است

 79. ساراساراsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که اساتید دانشگاه اومدن خونمون یکی از اساتید که استادم بود تو حیاط خونمون برف بود اونرو جمع میکرد وروش فرش پهن میکرد گفتم استاد ببین، افتابو چقد خوب میتابه همشون اب میشه فرش کنار زدم دیدم برف آب شده، بعد ول کرد میوه های زیادی داشتیم براپذیرای ورفتم حیاط خونمون تمیز کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صفا و صمیمیت در زندگیتان است و بر رحمت تعبیر میشود

 80. ناشناسناشناسsays:

  باسلام .من خواب دیدم که به جای یک زن فامیلمان رفته ام تاکارش راکه آبپاشی کوچه خاکی وطولانی ای انجام بدم .چیزی شبیه آفتابه بدست داشتم وازیک طرف کوچه که میفتم تاانتهاآب روی خاک هامیپاشیدم وجلومیرفتم.دراین حالت آب پاشیدن صدای دختران جوان که باچادربه کوچه آمده بودندرامیشنیدم که میگفتندآره این باهمین کاراش باعث میشه پسرای ماازش خوششون بیادیعنی حالاباصدای آبپاشی من اینهابه کوچه اومده بودندکه نذارن من توجه کسی روجلب کنن وهمینطوردنبالم راه افتاده بودندومنم سرم پایین بودوبه روی خودم نمی آوردم که چی میگمپن.تاته کوچه رفتم وتوی راه چندبارآب آفتابه تموم شدومن از حیاط جاهای عمومی پرمیکردم وبرگشتن هم طرف دیگرکوچه راآبپاشی میکردم وچون آب نبودازیک جوی آفتابه راپرکردم تاکارم سریعترشودوباسرعت کارم رابدون معطلی انجام میدادم تااز شراین دختران خلاص شوم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه روشنایی و صفا میباشدکه بر چگونگی حالات روحی و روانی شما دلالت دارد

 81. نسترننسترنsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه جای سرسبز و فوق العاده زیبا هستم یه پسر بچه تب داره افتاده زمین من فهمیدم که تب داره و دو نفر دیگه کنارم بودن که فک میکردم یکیشون خود دوم من هست نمیدونم چطور توضیح بدم ولی اون ادم خود من بود انگار بعد از اب رودخونه رفتم اب بیارم برای پسر که بریزم رو پیشونیش تا تبش قط شه اب رودخونه خیلی زلال و قشنگ بود تو اونجام چند تا پسر بچه ی دیگه داشتن بازی میکردن اب یهو گل الود شد بعد یک کم صبر کردم دوباره زلال شدو یه پارچ اب برداشتم برای پسر بچه ای که تب داشت تعبیرش چی میتونه باشه؟من خودم شب قبل خواب به پزشکی یا دارو سازی فک میکردم که ببینم کدوم مناسبه منه تا اونو بخونم بعدش این خوابو دیدم میتونه ربط داشته باشه ؟

 82. زکییزکییsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم من وخانوادم رفته بودیم تفریحگاه یکی ازبچه ها آب لازمش شد(نه برای خوردن)منم ازتو کیفم چندبطری اب دراوردم بهش دادم بکیشون هم یه تکه یخ توش بود توی همین خواب دنبال جا میگشتم که بشینم انگاری جای من یه آب تقریبا کثیف(نه خیلی)جمع شده بود اخرشم نمیدونم پیدا کردم یانه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای پیدا کردن اهدافتان کمی بیشتر تلاش کنید تا دچار دردسر نشوید

 83. حنانه رحیم مفردحنانه رحیم مفردsays:

  سلام خواب دیدم یه ساختمان دارم چند طبقه است ساختمان مال خودم بودامامیخواستم از ساختمان برم بالامیافتادم میومدم پایین خونه های اطرافم همه راحت میرفتن بالاامامن نمیدونستم اقاهستم ومتاهل

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام وقت بخیر. این رویا نشان دهنده دیدگاه بیننده خواب به مشکلات و سختی های زندگی است. از طرفی دیگر احتمالا وقوع تغییراتی اساسی در زندگی فرد وجود دارد.

 84. نسترننسترنsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه جای سرسبز و فوق العاده زیبا هستم یه پسر بچه تب داره افتاده زمین من فهمیدم که تب داره و دو نفر دیگه کنارم بودن که فک میکردم یکیشون خود دوم من هست نمیدونم چطور توضیح بدم ولی اون ادم خود من بود انگار بعد از اب رودخونه رفتم اب بیارم برای پسر که بریزم رو پیشونیش تا تبش قط شه اب رودخونه خیلی زلال و قشنگ بود تو اونجام چند تا پسر بچه ی دیگه داشتن بازی میکردن اب یهو گل الود شد بعد یک کم صبر کردم دوباره زلال شدو یه پارچ اب برداشتم برای پسر بچه ای که تب داشت تعبیرش چی میتونه باشه؟من خودم شب قبل خواب به پزشکی یا دارو سازی فک میکردم که ببینم کدوم مناسبه منه تا اونو بخونم بعدش این خوابو دیدم میتونه ربط داشته باشه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر این رویا به پستی بلندی های مسیر موفقیت مربوط می شود. اگر از مشکلات پیش رو دلسرد شوید به نتیجه دلخواه نمی رسید.

 85. MitraMitrasays:

  سلام. وقت بخیر. من خواب دیدم که دارم از تپه‌ای بالا میرم و بعد به جایی رسیدم و آب احتیاج داشتم. اما آب انگار داشت قطع میشد و من از اخرین قطره‌های آب برای خودم برداشتم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا به احساسات عمیق شما در واقعیت اشاره دارد که در حال فروپاشی است.

 86. MitraMitrasays:

  میشه تعبیر خواب بالایی رو بگید☝️ خواب ببینی آب داره قطع میشه و از آخرین قطره‌هاش داری برمیداری تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این رویا به احساسات عمیق و شهود شما در زندگی مربوط می شود که در حال فروپاشی است.

 87. زکییزکییsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم برام نقشه یه خواستگار الکی رو کشیده بود شب بود به منم گفت توهم وانمود کن که نمیدونی بعد یه شلنگ دراز داد دستم که آبپاشی کنم که مثلا حواسم نیست بعد منم توکوچه رو ابپاشی کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده روشنایی و صفا در رویدادهای زندگیتان است

 88. رهارهاsays:

  سلام. خواب دیدم با جمعی یه جا ایستاده بودیم که متوجه شدیم سیل در راهِ, نمیدونم چه جوری شد که یه سدی خود بخود جلوی سیل ایجاد شد ولی یکم از آبهای سیل که روشن هم بود ریخت اینطرف سد که ما بودیم و رودخونه پیدا شد. من با پاهام رفتم داخل رودخانه و شروع کردم به وضو گرفتن.آب رودخانه نه خیلی شفاف بود و نه کدر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. سیل در رویای شما نمادی از احساسات سرکوب شده است. این شما هستید که خود را محدود می کنید.

 89. فاطمه کریمیفاطمه کریمیsays:

  سلام  من خواب دیدم داریم میریم مسافرت تو یه شهری حس میکنم شاهرود بود بعد برای دیدن یکی از مکان های دیدنیش؟رفتیم یه جایی بود دو تا کوه بودن کنار هم بینشون یه رودخونه بود یه رود خونه طویل بود اسمش کره خونی بود و اینکه این رود خونه رو سرچ کردم بعد از بیدار سدن از خواب و دیدم که وجود داره  کنار رودخونه یه خونه ویلایی بود که بزرگ بود و اتاقای زیادی داشت و فقط هم همین خونه وجود داشت و خونه دیگه ای نبود و اونجا طبق گفته راهنما قرار بوده یه شهرک ساخته بشه فکر نیکنم به خاطر زلزله اونجا مکان امنی بود من میپرسم که اب رودخونه خوردنیه میگن بله من میخورم ابه خیلییی شیرین بود و هر چه قدر که میخوردم سیر نمیشدم ازش خیلی اب میخوردم و میگفتن وای چه شیرینه ابش  از بلندی کوه سرسبزی قشنگی دیده میشد و من گفتم من برم از ماشین گوشیمو بیارم عکس بگیریم بعد رفتیم داخل اون خونه و یه راهنما توضیح میداد و من دیر رسیدم  به اون توضیحات راهنما هر دفعه یکی رو صدامیزد و میگف از روی این برگه این شعرو بخونید این خوابو حدو ساعت ۶  صبح دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر این رویا به ما می گوید که بایستی برای داشتن آینده ای بهتر از برخی سختی ها عبور کنیم. باید ریسک کنید.

 90. هالههالهsays:

  سلام وقت به خیر من یکی دو روز قبل خواب دیدم تو یه محوطه خیلی بزرگ هستم یک دفعه میگم چه قد گرمه بعدش یک نفر یادم نیست کی بود یک دفعه پاک آب رو خالی می کنه تو صورتم‌ آبش به شدت خنک و صاف بود ولی یخ نبود تا حدی لباسمم خیس میشه میگن ببین چیکار کردی به شوخی میگم مگه مرض داری

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. با احساسات فردی در بیداری روبرو می شوید که تا قبل از این بر شما پوشیده بود.

 91. هالههالهsays:

  ممنون از تعبیرتون اتفاقا آقایی اومده تو زندگیم که من از قبل دوسش داشتم الان مدتیه اومده و به شدت با من رابطه صمیمی داره پیام میزنه کلی حرف میزنیم کسی که تا همین چند وقت قبل هیچ رابطه ای نبود .به شدت صمیمیه کسی هست به خاطر موقعیت شغلیش طرفدار های زیادی داره ولی نمیدونم به صلاحمه یا خیر .ممکنه همین رابطه باشه ؟ اونم منو دوست داشته حالا رو شده البته مستقیم نگفته دوستم داره فقط پیام میزنه کلی حرف میزنیم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشخص نیست و در کارهایتان به خداوند توکل کنید

 92. سیماسیماsays:

  سلام خواب دیدم یه مسابقست واسه پسربچه ها مربوط به آب بود بین دوتا نهر آب یه خشکی بود که با بالا اومدن آب داشت زیر آب میرفت اولش دست بچه ها رو گرفتم واز توآب رد شدیم اومدیم قسمت خشکی بین دوتا نهرولی چون آبش بالا اومد دیگه ترسیدم از توآب ردبشم چون احساس کردم هم آبش زیاد شده وهم شاید توگل فرو بریم بعدش از همین باریکه ی خشکی رفتیم واز یه بلندی رفتیم بالا منم چون بزرگتر بودم اون بچه ها منو کمک کردن وکشیدن بالا ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشانه ای برای شما جهت بهبود زندگی و به وجود امدن روشنایی و صفا در زندگیتان باشد فقط باید درزندگیتان استوار تر باشید

 93. سمانهسمانهsays:

  سلام مادرم خواب دیده توی یه اب جوی وایساده که آبش تا روی شکم گود بود بعد این آب جوی وسیله های زیادی رو داشت باخودش میبرد مامانمم این وسیله ها رو میگرفت کع برداره براخودمون بعد پسرخالم رو هم اونجا دید ازش پرسید از اومدن به ای خاستگاری که رفتی راضی هستی پسرخالم گفت دیگه چیکار کنم نه راه پس دارم نه پیش مجبورم باهاش کنار بیام بعد مادرم گریه اش گرفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر نور و روشنایی و صفا و صمیمیتی است که در اینده نزدیک به زندگیتان وارد خواهد شد

 94. سیده زهراسیده زهراsays:

  سلام خواب دیدم یک لیوان شیشه ای پر از آب زلال داخل دستمه نصف آب را که میخورم سیر میشم و بقیه ی آب را میریزم روی آسفالت خیابانی که جلوم بود. بعد میگم چرا آب را نریختم پای یه درخت یا یه گل نگاه میکنم میبینم که درختها و گلها خودشون سیراب از آب بودنو آب لازم نداشتند پیش خودم گفتم شاید ریختن آب روی اسفالت حکمتی داشته باشه و رفتم روسریهایم را از جالباسیی داخل دستشویی برداشتم و رفتم.تعبیرش چی میشه؟لطفا.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روشنایی و صفا و زلالی در زندگیتان است که برایتان خوشایند خواهدبود

 95. سناره درخشانسناره درخشانsays:

  باسلام خواب دیدم لب رودخونه هستم یه بچه بغلمه هرچی دادمیزنم اب گرو میخوام هیچ کی جواب نمیده حتی ماردرکه فوت کرده محل نمبزاره پسرم اب داغ مید کمکم میکنه اخرش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صفا و صمیمت در زندگیتان است

 96. مهدیسمهدیسsays:

  سلام و خسته نباشید..من یک زن عموی حسود و بدجنس دارم ک باهاشون دیگه ارتباط نداریم..خواب دیدم ک ایشون همراه مادرم کل خونه رو ک خالی کرده بودن آب و جارو میکردن..اونقد آب شفاف و زلال بود ک موزاییک و پارکت خونه از ته آب معلوم بود..و من وارد شدم گفتم چیکار میکنید گفتن داریم خونه رو تمیز میکنیم...سپاس از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهند روشنایی و صفا و صمیمیت در زندگیتان است

 97. سانازسانازsays:

  سلام،زن همسایه ما خواب دیده که وارد حیاطمون شده و دوتا چشمه زلال می بینه و بسیار شگفت زده و خوشحال میشه،از آبشون میخوره و از مادرم درباره چشمه ها می پرسه و مادرم در جوابش میگه این چشمه مال ماس ولی یه نفر میخواد اونا رو ازم بگیره،این خواب رو دو هفته پیش و تقریبا همزمان با مصاحبه شغلی من دیدن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بسیار خوش تعبیر بوده واین رویا بر رستگاری دلالت دارد

 98. سحرسحرsays:

  سلام خواب دیدم که تو یه جنگلیم که یه مرداب که سبز میشن از اونا هستش که از روی مرداب یه درخت هم هسش داداش من که ۹سالشه با پسرخالم ۵سالشه میرن بالای اون درخت داداش من ک میخواد پسرخالمو اذیت کنه بندازه تو اب ولی خودش میوفته تو اون مرداب که یه نفر که اصن ندیدمش خودشو از یه صخره میندازه پایین که داداشمو نجات بده که بعدشو دیگه ندیدم . من فقط از داداشم حرص میخوردم ک شلوغ میکرد و میگفتم اذیت نکن اروم بشین یجا و اصن گریه نمیکردم از افتادن داداشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر تندرستی و نشانگر آرامش درونی و روانی و احیا می باشد

 99. لعیالعیاsays:

  سلام در خواب دیدم که مادر بزرگم که ۳ سال پیش فوت کرده دوباره فوت کرده(دوباره در مراسم ختمشون هستم) و غذا رو با یک حالت رقت انگیز میخورم و متوجه میشم که بقیه حواسشون به منه میرم اشپزخونه تا مثلا دستام رو بشویم و بعدش ۳ تا از پسر بچه های خانواده ام هم در اشپزخونه هستن و من برای سرگرمی به صورتشون اب میپاشم و بعد اون ها هم رو من اب می پاشند و ما کلی میخندیم و بعد که از اشپزخونه میام بیرون بقیه عصبین و متعجبن که من در ختم مادربزرگم میخوندم تعبیر این رویا چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نسبت به کار هاتون و خودتون مسولیت پذیر نیستید و همین باعث میشه اشتباهاتی از شما سر بزنه که احساس ضعف و ناتوانی کنید

 100. سحر نادریسحر نادریsays:

  سلام وقتتون بخیر .چند شب پیش خواب دیدم روبروی اینه وایستادم و پدرمم پشت سرم روبروی اینه ایستاده و من یک دسته از موهای جلو صورتمو میزنم کنار میبینم زیر موهام همش سفید شده ،موهام تو خاب پر پشت تر از بیداری بود و اگر موهارو دوباره میزاشتم سر جاش بجز دو سه تا تار سفید اون دسته سفید مشخص نمیشد میشه لطف کنید تعبیرشو بفدمایید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   درگیری های ذهنیتون و فکر و خیال هاتون خستتون کرده و باید حلشون کنید

 101. سحرسحرsays:

  خواب ديدم زنگ زدم طلا فروشي گفتم انگشتر ميخوام بخرم ولي اقساط گفت باشهمشكلي نداره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   یه موقعیت مالی خوب بدست میارین

 102. الهامالهامsays:

  با سلام ،و تشکر از سایت خوبتون،دیشب خواب دیدم که در خانه ی پدریم هستم یک ظرف بزرگ پرا از آب گوارا را با دو دستم گرفتم و میخورم آب خیلی صاف و گوارا بود و به اندازه یک پارچ میشد،خوشال بودم که اینهمه آب خنک مال من است و خواهم خورد با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشاره دارد به سعادت و خوشبختی شما

 103. MaryammMaryammsays:

  خب من نمیدونم چرا اصلا دیگ نمیتونم خوابمو تو سایتای دیگتون بگم خواب دیدم ی جاییم با معشوقم نامزد کردم ی جای با صفا مث باغ ک توش ی کافه بود اونجا.نامزد کردیم بد ی جایی بودم ک جوب بود بد توش اب سفید ینی کف دار رد میشد بد معشوقم جلوم بود انگا تو خواب قبلا ازدواج کرده باشم بد با معشوقم نامزد بودم بهم میگف من پشتتم تو نگران نباش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت ازدواج براتون پیش میاد

 104. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم شخصی بی نهایت تشنه بود و هر چی اب میخورد تشنگیش برطرف نمیشد کنار تانکر اب نشسته بود..من از تشنگیشون خبر نداشتم و اوشونو در حالیکه چهارزانو نشسته بود بلند کردم و گوشه دیگه ای نشوندم اون چیزی نگفت ولی دوباره به سمت تانکر اب ب سرعت رفت..تانکر پر بود ولی از شیرش فقط چند قطره می اومد ولی همون قطره ها زمین خیس اب کرده بودند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روشنایی و تندرستی است و بر صفا و صمیمیت دلالت دارد

 105. AmirsaraAmirsarasays:

  خواب دیدم تولدمه دوست دخترمو خانوادش حضور داشتن بعد با دوست دخترم میرم گردش همدیگرو میبوسیدیم همش و یکسره بلندش کرده بودم تو بقلم بود بعدش میخواستیم رابطه جنسی داشته باشیم که نصفه موند میخواستم بدونم تعبیرش چیه!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به علاقه و محبت شما نسبت به ایشون اشاره داره

 106. سلطان سلیما اریا فیضسلطان سلیما اریا فیضsays:

  سلام من امشب یک خواب دیدم وقتی دوباره خواب شدم خواب دیگر دیدم هردو خواب اب است بنأ در یک متن مینوسم اول خواب دیدم که همرای خانم برادرم میخواهیم برویم حمام و لباسهامونم کشیدیم بعدش میبینم که هر دو در زیر باران حمام میکنیم خوب باران تیز است مثل اب شاور سرمامیریزد و ما بایکدیگ مستی کرده و بالای یکدیگر ابمیریزیم و خود را شستوشو میکنیم خواب دومم این است که با فامیل مادرم شان خانه کسی مهمانی رفتیم وقتی از انجا میبراییم که بیاییم خانه در راه یک نل اب است همه از ان مینوشند مادرم به برادرم میگه به منم کمی اب بده و من باعجله از دستکولم یک گیلاس پلاستیک یک بار مصرف را بیرون میکنم به مادرم اب میدهم بعدش خودم هم مینوشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روشنایی است و بر صفا و صمیمیت دلالت دارد

 107. MaryammMaryammsays:

  سلام خسته نباشیدمن صب خواب دیدم ک سرمو کردم انگار توی ی جوی اب که داشتم بالارو میدیدم با اینک توی اب بودم قشنگ صداهای دوستامو میشنیدم و میتونسم قیافه هاشونو ببینم اب خنک و تمیزیم بود ک من میدیدم ولی یهو دوستم از بیرون اب میگفت بیا بالا ته اب کثیفه موهات کثیف شده ولی من نیومدم هی میخاست منو بکشه بالا که من نرفتم بد ک رفتم بالا فقط دیدم ب موهام ی چوب خشک چسبیده ک کندم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روشنایی و صفا و صمیمت در زندگیتان است

 108. m.parsam.parsasays:

  سلام وقت به خیر دو شب پیش خواب دیدم یه نفر یه بطری آب خالی شفاف بیرنگ بهم هدیه داد. شبیهش ولی بزرگتر، یکی تو خونه داریم. با خودم گفتم اینو واسه خودم نگه میدارم. تازگیا یه خواستگار قراره واسم بیاد که نمیشناسمش و نمیدونم خوبه یا بد. آیا این خواب به موضوع خواستگار ربط داره؟ ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روشنایی و صفا و صمیمت در زندگیتان است

 109. شادی رحیمیشادی رحیمیsays:

  سلام من خواب دیدم از یه جایی میخواستم رد بشم که انگار پارک ابی بود و همه مشغول بازی کردن بود اولش حواسم بود ک من خیس نشم ولی بعدش خودم رفتم بازی کردن خوشم اومده بود اخرش فقط رفتم پیش صاحب اونجا ی زن بود ک تو بیداری ندیده بودمش بهم گفت راضی بودی گفتم اره خیلی خوب بود دیگه هرروز میام فقط سرسره نتونستم بازی کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده صفا و صمیمت و شادمانی در زندگی است

 110. منامناsays:

  من دیشب خواب دیدم که در وسط دریا یک قسمت مثل استخر بود یعنی از دریا جدا شده بود بعد بعد با خانواده ام داشتیم توش شنا می کردیم (فکر می کردم استخر ماست) بعد به خانه ی داییم رفتم انها استخر نداشتند بعد داشتند توی پارکینگ اب می ریختند ولی اب داشت خالی می شد و ما هم داشتیم سهی می کردیم شنا کنیم بعد پر اب نشد و زنداییم من گفتم استخر ما خوبه زنداییم گفت اره استخر شما بهتره بعد لباساشون رو تو ماشین لباسشویی انداختن منم شلوارم رو دراوردم و گفتم شلوار منم بشور گفت فکر کنم شلوارت تمیز باشه من گفتم که چون استخر ما در وسط دریاست شلوارم پر شن بعد شلوار منم شست تعبیرش چبه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، شاید این رویا نمادی از برخی از انرژی ها و یا استرس های منفی باشد که در مورد محیط اطرافتان با آن رو به رو هستید یا به گوشتان می رسد.

 111. آهوآهوsays:

  سلام خواب دیدم‌ چشمه‌ و رود ک اب زلال‌وزیادی داشت منم رفتم اب بازی کردم ی پسر مریض(چند سال پیش‌‌تشنج کرد و‌بستری شده بود ی هفته پیشم واسه انفولانزا بستری شده بود)اونم اومد‌تو اب ‌بازی‌کردیم‌بعدن شوهرمم اومد .خواهر شوهرم از شوهرش داره جدا میشه اوناهم بودن تو ی خونه‌ک شوهرش پیرهن سفید تنش بود و باهم خوب بودن.بقیعه خوابم زیاد یادم نیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر صفا و صمیمیت و روشنایی در زندگیتان است

 112. ملیکاملیکاsays:

  سلام من اولین چیزیک از خوابم یادمه اینکه با دست تو خیابون دااستم اب میخوردم با مانتو مدرسه البته الان دبیرستان میرم سال اخرم بعد همینجور ک داشتم اب میخوردم انگار کسی منو صدا زده باشه سرمو اوردم بالا یه مرد اشنارو دیدم رفتم سمتش دو تا نوزاد بغلش بودن یکی دختر یکی بسر بچه ها سفید بودن هر دو یکی از چشماشون قهوه ای بود یکی ابی شروع کردم ب گریه نمیدونم چرا ولی یه حسی داشتم ب بچه ها انگار مال خودم بودن یا خواری برادری یه حس نزدیکی خاصی داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق خوشایندی براتون می افته

 113. سمیهسمیهsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که یه جمعه بود هما نشسته بودن و من و کسی که دوسش دارم سرتاپا لباس مشکی بودیم و اون اومد پیش من و من داشتم آب می خوردم و به اون گفتم که آیا آب می خوره یا نه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر روشنایی و صمیمت در زندگیتان دلالت دارد

 114. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم نوه ام که یک سالش در دریا غرق شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگرانی و دغدغه فکری دارین

 115. آیسانآیسانsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم دارم تو بطری آب معدنی آب میخورم یکی از معاونین اداره(که معاون یه قسمت دیگه اداره ست) که از قضا با منم حس میکنم دشمنی داره پشت سرم ایستاده گفت آبو بده منم قرص بخورم منم گفتم دهنیه گفت اشکال نداره گرفت خورد. (خیلی بعیده که تو خواب ببینمشون چون نمیبینمشون و اینکه صبح روزی که اومدم اداره کارم افتاد قسمت اونا و اون در حقم نامردی کرد) میخوام ببینم آیا این یه تذکر بود برام تو خواب؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید در اعمال و رفتار خود تجدیدی نظر کنید

 116. BoLBoLBoLBoLsays:

  با درود و خسته نباشید من خواب دیدم رفتم جایی که اون مکان تویه شهرستان هست مثل کهریز که داشت آب می اومد و با فامیلامون رفته بودیم و من وقتی دستمو به آب زدم به خواهرم گفتم چه آب خنکی خودم دوبار یه دستمو پر کردم آب خوردم ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی .و صفا و صمیمیت در زندگیتان است

 117. سلناسلناsays:

  من خواب دیدم آدمای زیادی داخل خونمون هستن که من هیچ کدومشونو نمی شناسم بعد یهویی دیدم یکیش بلند شد گفت دیدی معجزه شد و همه هیجان زده داخل حیاطو نگاه می کردن که چندتا پسر جوون مذهبی داخل حیاط بودن و داشتن به آبی که از زیر زمین میومد توجه می کردن انگار یه نذری کرده بودن و چشمه آب زلالی یهویی داخل حیاطمون به وجود اومده بود بعد من و آبجیم میگفتیم این چشمه به چه دردمون میخوره آبش زیاد بشه خب چطور کنترلش کنیم بابام و داداشم از اونطرف میگفتن حیف که ما خونه رو معامله کردیم و فروختیم وگرنه با این چشمه قیمت خونه خیلی میرفت بالا و می تونستیم کلی کار کنیم و آبشو هدایت کنیم برای کشاورزی(چون ما تو روستا زندگی می کنیم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر و برکتی در زندگی تون پدید می آید

 118. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که مارو میبرن یه روستایی و یهو از پشت رومون اب ریختن و بعدش دیدم که توخونه مادرشوهر ایندمم والبته خودمم چندان ازین ازدواج راضی نیستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به حس سرکوب شده ای در شما اشاره داره

 119. نیازنیازsays:

  سلام بر شما،سال نوتون مبارک. خانمی مجرد هستم ،دیشب خواب دیدم وارد شهری( که بچگی اونجا بزرگ شدم )،هستم.آبگیری ته کوچه بود که فوق العاده زلال وشفاف بود،کنار اون آبگیر سبزه هم بود،جایی نبود که ازش عبور کنم و به ناچار داخل آبگیر راه رفتم ،آبش خنک بود وحس خوبی داشتم،بعد از گذر از آبگیر خودم رو ،رویه دیواری دیدم که مشغول راه رفتن رویه اون(دیوار) بودم سنگی روی دیوار بود که بدون هیچ مشکلی ازش رد شدم.و فوق العاده طبیعت سر سبزی رو اطرافش احاطه کرده بود.(دیوار انگار تو دشت سر سبز بود،فوق العاده طویل بود و خوش آب وهوا) ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس نسبت به زندگیتون جدی باشین و تصمیم های درست بگیرین

 120. یاسیاسsays:

  سلا و خسته نباشید من خواب دیدم با ماشین و خانواده رفتیم جایی یه جا نگه داشته بودیم از دور آب زلالی رو دیدم مثل یه نهرکوچیک بعد خواستم برم دست صورتم بشورم تو آب.رفتم نزدیک آب دیدم آب خیلی کثیف و پرمگس هست با خودم گفتم من دست نمیزنم به این اب بعد خواهرم گفت نه بیا روش بزن کنار تمیز میشه و با چوب روی آب لجن گرفته رو زد کنار آب تمیز و زلال شد من دست و صورتم سریع شستم اومدم سمت ماشین دوباره میخاستم ببینم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به ناراحتی زود گذری اشاره دارد

 121. شبنمشبنمsays:

  سلام روز بخیر،خواب دیدم با دوست پسر سابقم که دوسش داشتم دست همدیگرو گرفته بودیم و داشت من و میبرد یه جای تفریحی که روستا بود شب بمونیم،بعداظهر بود،رسیدم به یه جایی که یه رودخونه ی کوچیک بود که باید ازش رد میشدیم اون سری رد شد رفت،من پام رفت تو ابِ لبه ی رودخونه کفش پاشنه بلند پام بود فکر کنم مشکی بود هب میگفتم الان من از این اب با این کفشا چجوری رد شم،آب زلال بود و کف رودخونرو مبشد دید،وسط آب یه قسمت کوچیکیش گیاه داشت مثل خزه اینا که یا خودم هی میگفتم باد از تو اونا رد شم اما چجودی اخرش فکر کنم رفتم تو آب ولی رد نشدم و برگشتم،میشه لطفا تعبیرش کنید مرسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روشنایی و صفا در زندگیتان است که بر روزهای خوش دلالت دارد

 122. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم که مهمونی بود رفتم اشپزخانه خالم که چندماهه فوت کرده درحال اشپزی بود با دیدنم خیلی گرم خوشحال شد بعد رفت بیرون منم شروع کردم به شستن ظرفا و بعدش چندتا لیوان شستم انگار دنبال لیوان بزرگ بودم که بتونم راحت ازش اب بخورم بعد یکی از لیوانا پراب کردم و آب خوردم همینکه آبو سرمیکشیدم یه مرد کوتوله اومد و اونم از شیراب خورد توجهی نداشتم بهش فقط نگاش کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ارامش و صمیمیت در زندگیتان است

 123. سارا...سارا...says:

  سلام و عرض تبریک سال جدید خواب دیدم با دستم بدون هیچ ظرفی آب میدم و پسرم از تو دستم آب میخوره از آبی که توی دستم بود چند قطره چند قطره بیرون هم میریخت چندین با کف دستم رو پر آب کردم و هی دادم پسرم خورد البته از کجا آب برمیداشتم اصلا نمیدیدم ممنون میشم تعبیرشو بگید

 124. سارا...سارا...says:

  سلام چند روز پیش خواب دیدم با دستم دارم به پسر چهار سالم آب میدم هی کف دستم رو پر آب میکردم و هی اون آب میخورد این وسط مقداری آب هم هی از لای انگشتام میچکید

 125. ساراساراsays:

  سلام من خواب دیدم با دوستم که کنار یه جایی مثل رودخانه ایستادیم و ابتدا و انتهای آب را تماشا میکردیم و با هم میگفتیم که چقدر آب زیاد است و شروع کردیم به راه رفتن در امتداد این آب و رنگ آب چیزی مثل آب دریا بود که وقتی نگاه میکنیم سبز آبی به نظر میرسد... تعبیر این خواب چیست؟ متشکرم

 126. مهسانمهسانsays:

  سلام من خواب دیدم که جلو در خونمون یه رودخونه است با اب زلال و صاف و با سنگ های ریز کف رودخونه ، و همون جلوی در روی رودخونه یک صندلی هست که من با یک اقایی که تو خواب میشناختمش و دوسش داشتم و اونم منو دوست داشت نشسته بودیم روی اون صندلی، ولی الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد اون اقا کی بود . اون اقا بدن ورزشکاری داشت؛ بعد بهم گفت بیا شنا کنیم تو جلو برو من پشت سرت میام ؛ ولی مامانم نذاشت من شنا کنم ، اون آقا پرید تو اب و شنا کرد و بعد برگشت و از طول رودخونه و اینکه تا کجا ادامه داره گفت برام...میشه بگید تعبیرش چی میشه؟

 127. نسریننسرینsays:

  سلام . خواب دیدم تشنم!اب میخورم ولی سیر نمیشم زیادم میخورم ولی انگار نه انگار !!!

 128. AsraAsrasays:

  سلام. من خواب دیدم با شلنگ، حیاط و باغچه خونه ای رو آب پاشی میکردم که نمیدونم خونه کی بود ولی برام خیلی آشنا بود،آبش هم تمیز بود، هم مقدارش خیلی زیاد بود به طوری که همه جا به راحتی شسته و تمیز میشد، روی درختا هم که برگای سبزی داشت آب میپاشیدم، یه سگی هم اونجا بود که مدفوع کرده بود، روی مدفوعش آب ریختم و شسته شد، حتی روی اون سگ هم آب ریختم، کلا همش در حال آب پاشی بودم و همه چیز شسته و تمیز میشد، هوا هم یه حالی داشت انگار ابری بود، یه مرد مسنی هم تو حیاط نشسته بود و منو نگاه میکرد که احساس میکردم پدرمه ولی نبود. وقتی بیدار شدم ساعت حدود ۱۰ صبح بود. خواهشا تعبیرش رو بفرمایید، متشکرم

 129. فااازیفااازیsays:

  من بین ساعت۳تا۵صب خواب دیدم یه جای پر آب بود؛ اطرافش هم باغ سرسبز اون آب و باغ مال ما بود من توو آب ظرف میشستم گاهی آبش سنگریزه داشت و میچسبید ب ظرفها یک دوبار هم افتادم توو آب حالت خفگی بهم دست داد ولی چیزیم نشد سالم بیرون اومدم آبی که تووش افتادم یکم گل آلود بود ولی آبی که ظرف میشستم تقریبا زلال بود فقط گاهی سنگریزه داشت

 130. N.KN.Ksays:

  سلام. بعد از اذان صبح خواب دیدم بین مرز ایران و عراق که رودخانه اروند هست و در خواب به رنگ آبی زیبا بود روی میله ای که جای پای مشخص داشت ایستاده بودم که در سمت عراق جمعیت زیادی با ایجاد گرد و خاک میرفتند. سپس از روی آب 2 نظامی به سمت من آمدند با آنها مشغول کپ و گفت شدم. هندوانه های زیادی داشتم که 2 عدد را به آن نظامی ها دادم. ممنون میشم تعبیر کنید.

 131. زهرا محمدیزهرا محمدیsays:

  سلام خاب دیدم تو خونه قدیمی پدر شوهرم که قبلا اونجا زندگی میکردیم ی جوی آب شفاف و روان بود من اونجا بودم وديدم کتاب قدیمی که تو واقعیت گمش کردم تو آب افتاده واب داره اونو میبره دویدم و با سختی از آب گرفتمش ممنون از تعبيرتون

 132. علی اصغرعلی اصغرsays:

  سلام خواب دیدم در باغ پدرخانم مشغول گرفتن وضو و شستن دهان بودم از استخر که آبش روشن بود ولی مانده بود و شور که به پدر خانم گفتم گفت چرا با این آب آنطرف آب شیرین هست ومن رفتم با آن آب شیرین دهان را شستشو دادم و مشغول وضو شدم اگر ممکنه تعبیرش را بفرمایید با تشکر

 133. زهرافردیزهرافردیsays:

  سلام من دختری ۱۸ساله هستم که تو خواب دیدم با خانوادم به همراه یک نقشه دنبال گنج میگردیم و بالاخره من با کنار زدن خاک کلی یه شمش طلای خیلی بزرگ پیدا کردم ولی انگار دست زدن به اون طلا ها ممنوع بوده و پس مامور ها اومدن و پدرومادرم رو دستگیر کردن پدرم بهم گفت تو مراقب خواهر برادرت باش ولی من گفتم که منم به سن قانونی رسیدم و منم دستگیر کردن ومارو از جلوی یه جمعیت جلوی مسجد داشتن میبردن به زندان که یه پسری از دست فامیل ها اومد و اول صورت پدرم و بعد صورت منو بوسید و گفت نجاتت میدم نگران نباش تعبیرش چیه؟

 134. حدیث بیداریحدیث بیداریsays:

  با عرض سلام من خواب دیدم آستین لباسم کمی آتش گرفت اول خواستم بزنم رویش و خاموشش کنم اما دیدم داره بیشتر میشه با کمک همسرم شیر آب را باز کرده و به سختی خاموشش کردیم ولی اصلا حس سوختن در خواب نداشتم فقط آستین لباس کاملا سوخته بود لطفا تعبیرش رو بفرمایید