متن انگلیسی درباره مدرسه با ترجمه فارسی

کاربران گرامی در این بخش از سایت توپ تاپ متن و یا مقاله ای انگلیسی همراه با ترجمه ی فارسی در مورد مدرسه تهیه دیده شده است ، اطلاعاتی مفید راجع به محیط مدرسه و دانش آموزان را با زبان انگلیسی در این پست شاهد خواهید بود که میتوانید از این مقاله به عنوان یک کار تحقیقی در دانشگاه یا مدارس برای معرفی به استاد و معلم استفاده نمایید.

Autumn smells like the beginning of school, the smell of new bags and books and unshaven pencils. Autumn smells like school openings, freshly painted classrooms, new chairs and blackboards, and pieces of plaster that are perfect. Autumn smells like starting school, the smell of new people and students whose classmates you are supposed to be for a full 9 months.

پاییز بوی آغاز مدرسه  ها را می‌ دهد، بوی کیف و کتاب نو و مداد‌ های تراشیده نشده. پاییز بوی باز شدن مدرسه ها را می‌دهد، بوی کلاس‌ های تازه رنگ شده، صندلی های نو و تخته سیاه و تکه گچ هایی که کامل هستند. پاییز بوی شروع مدرسه را می‌ دهد، بوی آدم‌ ها و دانش آموزان جدیدی که قرار است ۹ ماه تمام و کامل  همکلاس آن ها باشی.

" " " " "

The beginning of autumn gives the scent and scent of school, for those who go from shop to shop these days to prepare for the first day of school. Autumn smells like school, what difference does it make if this school is left in our memories, years ago, and the dust of time has blurred the faces of its people, or maybe I do not remember much of it. Autumn smells like school, even if you are old enough that the other walls around the schoolyard prevent you from entering the yard, where the bells of sports had a different meaning.

شروع پاییز بوی و عطر مدرسه را می‌ دهد، برای آن هایی که این روز‌ها از این مغازه به آن مغازه می‌ روند تا خود را برای روز اول مدرسه آماده کنند. پاییز بوی مدرسه می‌ دهد، چه فرقی می‌ کند که این مدرسه در خاطرات، سال‌ های سال پیش ما جا‌مانده باشد و غباری از زمان، چهره آدم‌ های آن را تار کرده باشد یا شاید بخش زیادی از آن را به یاد نداشته باشم. پاییز بوی مدرسه را می‌ دهد، حتی اگر آن قدر بزرگ شده اید که دیگر دیوار های  دور حیاط مدرسه مانعی باشد برای ورود به حیاطی که زنگ‌های ورزش معنا ی دیگری داشتند.

" " " " "

School, a house full of books for us, full of office, full of words, full of blackboard, chalk, teacher, memory and knowledge. The school and the trees in the corner of its yard, where the bell tower hangs, where the hearts gather, utter words to be remembered and immortalized one day.

مدرسه،  خانه ای پر از کتاب برای ما،

پر از دفتر، مملوء از کلمات، پر از تخته سیاه، گچ، معلم، خاطره و دانش.

مدرسه و درختان گوشه ی حیاط آن،

همان جا که پاتوق زنگ های تفریح ها است،

همان جا که دل ها دور هم جمع می شوند،

کلمه ها را بر زبان می آورند تا روزی خاطره شوند و جاودانه شوند.

" " " " "

After nearly a hundred and fifty days of distance, now the most pleasant song of a child or teenager's school bell ends the distance season and begins the most memorable period of life for the person again. Children give the most spring smiles and childish games to the autumn sidewalks covered with autumn leaves. The fragrant perfume again fills the intimate remoteness of the villages to the bustling expanse of cities. Your kind hand Your parents, the hands that make the future tomorrow, leave the stream of the house to the rough sea of ​​school.

بعد از نزدیک به صد و خورده ای روز فاصله، هم اینک دلنشین ترین آهنگ زندگی یک کودک یا نوجوان زنگ مدرسه به فصل فاصله ها پایان می دهد و خاطره انگیزترین دوران زندگی را برای فرد  ، دوباره از نو آغاز می کند. کودکان به پیاده روهای خزان زده و پوشیده از برگ های پاییزی، بهارانه ترین لبخند ها و بازی های کودکانه را می بخشند. عطر بوییدنی دوباره ، دور دستِ صمیمیِ روستاها تا گستره پر هیاهوی شهرها را پر می کند. دست مهربان شما پدران و مادران، دست هایی را که فردا ساز و آینده پردازند، از جویبار خانه به دریای مواج مدرسه می سپارند.

" " " " "

A school is an educational institution designed to provide learning spaces and learning environments for the teaching of students under the direction of teachers. Most countries have systems of formal education, which is commonly compulsory In these systems, students progress through a series of schools. The names for these schools vary by country but generally include primary school for young children and secondary school for teenagers who have completed primary education. An institution where higher education is taught, is commonly called a university college or university, but these higher education institutions are usually not compulsory.

مدرسه یک موسسه آموزشی است که به‌منظور فراهم کردن فضاها و محیط‌های یادگیری برای آموزش دانش‌آموزان تحت هدایت معلمان طراحی‌شده است. معمولاً در اکثر کشورها سیستم آموزش رسمی اجباری است. در این سیستم‌ها دانش‌آموزان مقاطع مختلف را در قالب چند سری از مدرسه‌ها طی می‌کنند. نام این مدارس (مقاطع) براساس کشور متفاوت است اما به‌طورکلی شامل مدرسه ابتدایی برای کودکان خردسال و مدرسه متوسطه برای نوجوانانی که آموزش ابتدایی را به اتمام رسانده‌اند می‌باشد. موسسه‌ای که آموزش عالی در آن تدریس می‌شود، معمولاً کالج یا دانشگاه خوانده می‌شود، اما معمولاً این مؤسسات آموزش عالی اجباری نیستند.

In addition to these core schools, students in a given country may also attend schools before and after primary (Elementary in the US) and secondary (Middle school in the US) education. Kindergarten or pre-school provide some schooling to very young children (typically ages 3–5). University, vocational school, college or seminary may be available after secondary school. A school may be dedicated to one particular field, such as a school of economics or a school of dance.

همچنین علاوه بر این مدارس اصلی، دانش‌آموزان در یک کشور خاص می‌توانند قبل از آموزش ابتدایی (ابتدایی در ایالات متحده) و متوسطه (مدرسه راهنمایی در ایالات متحده) باز هم در مدارس شرکت کنند. مدارس مهدکودک یا پیش‌دبستانی، تحصیل را برای کودکان بسیار خردسال (به‌طورمعمول 3 تا 5 سالگی) فراهم می‌کنند. همچنین بعد از دوره متوسطه، دانشگاه، مدرسه حرفه‌ای، کالج یا حوزه علمیه ممکن است در دسترس باشد. یک مدرسه ممکن است به یک رشته خاص اختصاص داده شود، مانند یک مدرسه اقتصاد یا یک مدرسه رقص.

There are also non-government schools, called private schools. Private schools may be required when the government does not supply adequate, or special education. Other private schools can also be religious, such as Christian schools, madrasa, hawzas (Shi'a schools), yeshivas (Jewish schools), and others; or schools that have a higher standard of education or seek to foster other personal achievements. Schools for adults include institutions of corporate training, military education and training and business schools.

همچنین مدارسی غیردولتی وجود دارد، به نام مدارس خصوصی. وقتی دولت آموزش کافی یا ویژه‌ای را ارائه ندهد ممکن است مدارس خصوصی مورد نیاز باشند. مدارس خصوصی دیگری نیز می‌توانند وجود داشته باشند، مانند مدارس مسیحی، مادریا، حوضه‌ها (مدارس شیعه)، یشیوا (مدارس یهودی) و سایر موارد. یا مدرسه‌هایی که سطح بالاتری از آموزش دارند و یا به دنبال تقویت سایر دستاوردهای شخصی هستند. مدارس برای بزرگ‌سالان نیز شامل مؤسسات آموزش شرکتی، آموزش نظامی و آموزش و مدارس تجاری است.

In home schooling and online schools, teaching and learning take place outside a traditional school building. Schools are commonly organized in several different organizational models, including departmental, small learning communities, academies, integrated, and schools-within-a-school.

در مدرسه خانگی و مدارس آنلاین، آموزش و یادگیری در خارج از یک ساختمان مدرسه سنتی صورت می‌گیرد. مدارس معمولاً در چندین الگوی مختلف سازمانی، ازجمله دپارتمان، جوامع یادگیری کوچک، آکادمی‌ها، مجتمع‌ها و مدارس درون یک مدرسه برگزار می‌شوند.

History and development

The concept of grouping students together in a centralized location for learning has existed since Classical antiquity. Formal schools have existed at least since ancient Greece, ancient Rome , ancient India and ancient China . The Byzantine Empire had an established schooling system beginning at the primary level. According to Traditions and Encounters, the founding of the primary education system began in 425 AD and "... military personnel usually had at least a primary education ...". The sometimes efficient and often large government of the Empire meant that educated citizens were a must. Although Byzantium lost much of the grandeur of Roman culture and extravagance in the process of surviving but The Byzantine education system continued until the empire's collapse in 1453 AD.

تاریخ و توسعه

مفهوم جمع کردن دانش‌آموزان در یک مکان متمرکز برای یادگیری، از دوران باستان کلاسیک وجود داشته است. مدارس رسمی حداقل از یونان باستان، روم باستان، هند باستان و چین باستان وجود داشته است. امپراتوری بیزانس یک سیستم مدرسه سازی داشت که از سطح ابتدایی شروع می‌شد. طبق روایات، تأسیس سیستم آموزش ابتدایی در سال 425 میلادی آغاز شد. "... معمولاً نظامیان حداقل دارای تحصیلات ابتدایی بودند ...". در یک دولتِ بعضاً کارآمد و غالباً بزرگ امپراتوری داشتن شهروندان تحصیل کرده یک امر ضروری بود. اگرچه بیزانس بخش اعظم شکوه فرهنگ رومی و روند بقای خود را از دست داد، سیستم آموزش بیزانس تا فروپاشی امپراتوری در سال 1453 میلادی ادامه یافت.

In Western Europe a considerable number of cathedral schools were founded during the Early Middle Ages in order to teach future clergy and administrators, with the oldest still existing, and continuously operated, cathedral schools being The King's School, Canterbury (established 597 CE), King's School, Rochester (established 604 CE), St Peter's School, York(established 627 CE) and Thetford Grammar School (established 631 CE). Beginning in the 5th century CE monastic schoolswere also established throughout Western Europe, teaching both religious and secular subjects

در اروپای غربی تعداد معدودی از مکتب‌های کلیسای جامع در اوایل قرون وسطی به‌منظور آموزش روحانیت و سرپرستان در آینده تأسیس شد که قدیمی‌ترین مدارس کلیسای جامع هنوز هم موجود و به‌طور مداوم اداره می‌شود و از آن جمله می‌توان به مکتب کینگ، مکتب پادشاه، کانتربری (تأسیس 597 م)، مدرسه پادشاه، روچستر (تأسیس 604 م.)، مدرسه سنت پیتر، یورک (تأسیس 627 میلادی) و مدرسه گرامر تتفورد (تأسیس 631 میلادی) اشاره کرد. با شروع قرن 5 میلادی مکتب‌های صومعه نیز در سراسر اروپای غربی تأسیس شد و موضوعات مذهبی و غیرمذهبی را آموزش می‌دادند

Islam was another culture that developed a school system in the modern sense of the word. Emphasis was put on knowledge, which required a systematic way of teaching and spreading knowledge, and purpose-built structures. At first, mosques combined both religious performance and learning activities, but by the 9th century, the madrassa was introduced, a school that was built independently from the mosque, such as al-Qarawiyyin, founded in 859 CE. They were also the first to make the Madrassa system a public domain under the control of the Caliph.

اسلام فرهنگ دیگری بود که یک سیستم مدرسه را به معنای مدرن کلمه ایجاد کرد. تأکید این مدارس بر دانش بود، به این معنی که یک روش منظم برای آموزش و گسترش دانش و ساختارهای هدفمند نیاز است. در ابتدا، مساجد هم عملکرد مذهبی و هم فعالیت‌های یادگیری را با یکدیگر ترکیب می‌کردند، اما در قرن 9 میلادی، این مدرسه‌ها معرفی شدند، مدرسه‌ای که به‌طور مستقل از مسجد ساخته شده بود، مانند القراویین که در سال 859 میلادی تأسیس شده است. آنها همچنین اولین کسانی بودند که سیستم مدرسه را به یک حوزه عمومی تحت کنترل خلیفه تبدیل کردند.

Under the Ottomans, the towns of Bursa and Edirne became the main centers of learning. The Ottoman system of Külliye, a building complex containing a mosque, a hospital, madrassa, and public kitchen and dining areas, revolutionized the education system, making learning accessible to a wider public through its free meals, health care and sometimes free accommodation.

در زمان عثمانی، شهرهای بورسا و ادرنه به مراکز اصلی یادگیری تبدیل شدند. سیستم عثمانی، یک مجموعه ساختمان شامل مسجد، بیمارستان، مدرسه، آشپزخانه عمومی و ناهارخوری بود که باعث ایجاد انقلابی در سیستم آموزش‌وپرورش شد و یادگیری را از طریق وعده‌های غذایی رایگان، مراقبت‌های بهداشتی و گاهی اوقات رایگان در دسترس عموم قرار می‌داد.

In Europe, universities emerged during the 12th century; here, scholasticism was an important tool, and the academicians were called schoolmen. During the Middle Ages and much of the Early Modern period, the main purpose of schools (as opposed to universities) was to teach the Latin language. This led to the term grammar school, which in the United States informally refers to a primary school, but in the United Kingdom means a school that selects entrants based on ability or aptitude. Following this, the school curriculum has gradually broadened to include literacy in the vernacular language as well as technical, artistic, scientific and practical subjects.

در اروپا، دانشگاه‌ها در قرن دوازدهم رونق گرفتند. در اینجا، دانشمندشناسی (آکادمیسم) ابزار مهمی بود و دانشگاهیان را مکَتّب می‌نامیدند. در دوره قرون وسطی و بیشتر اوایل دوره مدرن، هدف اصلی مدارس (برخلاف دانشگاه‌ها) آموزش زبان لاتین بود. این به‌اصطلاح مدرسه-گرامر در ایالات متحده به‌طور غیررسمی به یک مدرسه ابتدایی ارجاع می‌شود، اما در انگلستان به معنای مدرسه‌ای است که بر اساس توانایی یا استعداد تحصیلی، متقاضیان را انتخاب می‌کند. در پی این امر، برنامه درسی مدارس به‌تدریج گسترش یافته است تا سواد و همچنین مباحث فنی، هنری، علمی و عملی به زبان بومی آموزش داده شود.

Obligatory school attendance became common in parts of Europe during the 18th century. In Denmark-Norway, this was introduced as early as in 1739-1741, the primary end being to increase the literacy of the almue, i.e. the "regular people".Many of the earlier public schools in the United States and elsewhere were one-room schools where a single teacher taught seven grades of boys and girls in the same classroom. Beginning in the 1920s, one-room schools were consolidated into multiple classroom facilities with transportation increasingly provided by kid hacks and school buses.

رفتن اجباری به مدرسه در قرن 18 در بخش‌هایی از اروپا رایج شد. در دانمارک-نروژ، ا در اوایل سال 1739-1377 معرفی شد که هدف اصلی آن افزایش سواد عمومی بود. بسیاری از مدارس دولتی اولیه در ایالات متحده و جاهای دیگر، مدارس یک اتاقی بودند که یک معلم مجرد هفت کلاس از پسران و دختران را در همان کلاس درس می‌داد. با شروع دهه 1920، مدارس یک اتاقی منتقل شدند به مدارس چند کلاسه و بچه‌ها توسط اتوبوس‌های مدرسه به آنجا می‌رفتند.

Ownership and operation

Many schools are owned or funded by states. Private schools operate independently from the government. Private schools usually rely on fees from families whose children attend the school for funding; however, sometimes such schools also receive government support.

مالکیت و بهره‌برداری

بسیاری از مدارس متعلق به دولت‌ها یا بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود. مدارس خصوصی مستقل از دولت فعالیت می‌کنند. تأمین بودجه مدارس خصوصی معمولاً توسط خانواده‌هایی که فرزندانشان در مدرسه حضور انجام می‌گیرد و این‌گونه مدرسه به هزینه‌های خود متکی است. بااین‌حال، بعضی اوقات چنین مدارسی از سوی دولت پشتیبانی می‌شوند.

Starting a school

The Toronto District School Board is an example of a school board that allows parents to design and propose new schools.

When designing a school, factors that need to be decided include:

Goals: What is the purpose of education, and what is the school's role?

Governance: Who will make which decisions?

Parent involvement: In which ways are parents welcome at the school?

Student body: Will it be, for example, a neighbourhood school or a specialty school?

Student conduct: What behaviour is acceptable, and what happens when behaviour is inappropriate?

Curriculum: What will be the curriculum model, and who will decide on curricula?

  راه‌اندازی یک مدرسه

  هیئت‌مدیره مدرسه منطقه تورنتو نمونه‌ای از هیئت‌مدیره مدرسه است که به والدین امکان می‌دهد مدارس جدید را طراحی و پیشنهاد دهند.

  هنگام طراحی مدرسه، مواردی که باید در مورد آنها تصمیم گرفته شود شامل موارد زیر است:

  اهداف: هدف از آموزش چیست و نقش مدرسه چیست؟

  حكومت: چه كسی تصمیم خواهد گرفت؟

  مشارکت والدین: پدر و مادرها از چه طریق استقبال می‌کنند؟

  نوع دانش‌آموز: آیا مثلاً مدرسه محله یا مدرسه تخصصی خواهد بود؟

  رفتار دانش‌آموز: چه رفتاری قابل‌قبول است و وقتی رفتار نامناسب باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

  برنامه درسی: الگوی برنامه درسی چگونه خواهد بود و چه کسی در مورد برنامه درسی تصمیم می‌گیرد؟

  Components of most schools

  Schools are organized spaces purposed for teaching and learning. The classrooms, where teachers teach and students learn, are of central importance. Classrooms may be specialized for certain subjects, such as laboratory classrooms for science education and workshops for industrial arts education.

  Typical schools have many other rooms and areas, which may include:

  Cafeteria , dining hall or canteen where students eat lunch and often breakfast and snacks.

  Athletic field, playground, gym, and/or track place where students participating in sports or physical education practice

  School yards, that is, all-purpose playfields typically in elementary schools, often made of concrete, although some are being transformed into environmentally friendly teaching gardens by landscape artists such as Sharon Gamson Danks.

  Auditorium or hall where student theatrical and musical productions can be staged and where all-school events such as assemblies are held

  Office where the administrative work of the school is done

  Library where students ask librarians reference questions, check out books and magazines, and often use computers

  Computer labs where computer-based work is done and the internet accessed

   اجزای بیشتر مدارس

   مدارس مکان‌هایی سازمان‌دهی شده برای آموزش و یادگیری هستند. کلاس‌های درس که معلمان تدریس می‌کنند و دانش‌آموزان یاد می‌گیرند از اهمیت اساسی برخوردار هستند. کلاس‌های درس ممکن است برای موضوعات خاص مانند کلاس‌های آزمایشگاهی برای آموزش علوم و کارگاه‌های آموزشی هنرهای صنعتی تخصصی باشد.

   مدارس معمولی دارای تعدادی اتاق و فضاهای دیگر هستند که شامل موارد زیر است:

   کافه‌تریا: سالن غذاخوری که دانش‌آموزان در آن ناهار صبحانه و وعده‌های غذایی را می‌خورند.

   زمین ورزشی: زمین‌بازی، سالن بدن‌سازی و یا جایی که دانش‌آموزان در آنجا ورزش یا تمرینات بدنی انجام می‌دهند.

   حیاط‌های مدرسه: یعنی زمین‌های بازی همه‌منظوره (معمولاً در مدارس ابتدایی) که اغلب از بتن ساخته می‌شوند، اگرچه برخی از آنها توسط هنرمندانی مانند Sharon Gamson Danks به باغ‌های آموزش تبدیل می‌شوند.

   سالن اجتماعات: سالنی که در آن می‌توان تولیدات تئاتر و موسیقی دانش‌آموزی را برپا کرد و در آن همه‌ی برنامه‌های مدرسه مانند مجامع برگزار می‌شود.

   دفتر مدرسه: کار اداری مدرسه در آن انجام می‌شود

   کتابخانه: دانش‌آموزان از کتابداران، سؤالات مرجع می‌پرسند، کتاب‌ها و مجلات را چک می‌کنند و اغلب از رایانه استفاده می‌کنند

   آزمایشگاه‌های رایانه‌ای: کار مبتنی بر رایانه انجام می‌شود و به اینترنت دسترسی دارند

   Security

   The safety of staff and students is increasingly becoming an issue for school communities, an issue most schools are addressing through improved security. Some have also taken measures such as installing metal detectors or video surveillance. Others have even taken measures such as having the children swipe identification cards as they board the school bus. For some schools, these plans have included the use of door numbering to aid public safety response.

   Other security concerns faced by schools include bomb threats, gangs, and vandalism.

   امنیت

   امنیت کارکنان و دانش‌آموزان به‌طورجدی برای مدارس مهم است و به‌طور مستمر در حال افزایش. برخی نیز اقداماتی مانند نصب ردیاب‌های فلزی یا نظارت تصویری را انجام داده‌اند. برخی دیگر حتی در هنگام سوارشدن به اتوبوس مدرسه، امکانی را فراهم کرده‌اند که بچه‌ها می‌توانند کارت شناسایی را بکشند و بعد سوار شوند. برای بعضی از مدارس، این طرح‌ها شامل شماره‌گذاری درب‌ها برای کمک به عموم است.

   سایر نگرانی‌های امنیتی که مدارس با آنها روبرو هستند شامل تهدیدات بمب، باندهای دزدی و خرابکاران است.

   Health services

   School health services are services from medical, teaching and other professionals applied in or out of school to improve the health and well-being of children and in some cases whole families. These services have been developed in different ways around the globe but the fundamentals are constant: the early detection, correction, prevention or amelioration of disease, disability and abuse from which school-aged children can suffer.

   خدمات بهداشتی

   خدمات بهداشتی و درمانی مدارس خدماتی ازجمله پزشکی، تدریس و سایر تخصص‌ها است که در داخل یا خارج از مدرسه به‌منظور بهبود سلامت و رفاه کودکان و در برخی موارد خانواده‌های آنها استفاده می‌شود. این خدمات به طرق مختلف در سراسر جهان توسعه یافته‌اند اما اصول آن ثابت است: تشخیص زودهنگام، اصلاح، پیشگیری یا بهبود بیماری، ناتوانی و سوءاستفاده که کودکان در سن مدرسه می‌توانند از آن رنج ببرند.

   Discipline towards students

   Schools and their teachers have always been under pressure – for instance, pressure to cover the curriculum, to perform well in comparison to other schools, and to avoid the stigma of being "soft" or "spoiling" toward students. Forms of discipline, such as control over when students may speak, and normalized behaviour, such as raising a hand to speak, are imposed in the name of greater efficiency. Practitioners of critical pedagogy maintain that such disciplinary measures have no positive effect on student learning. Indeed, some argue that disciplinary practices detract from learning, saying that they undermine students' individual dignity and sense of self-worth – the latter occupying a more primary role in students' hierarchy of needs.

   نظم و انضباط نسبت به دانش‌آموزان

   مدارس و معلمان آنها همواره تحت‌فشار قرار دارند برای مثال، فشار برای پوشش برنامه درسی، عملکرد بهتر در مقایسه با سایر مدارس و جلوگیری از لکه ننگ خوردن یا خراب شدن دانش‌آموزان. اشکال نظم و انضباط، مانند کنترل در هنگام صحبت دانش‌آموزان و رفتار عادی مانند بالا بردن دست برای صحبت کردن، به اسم کار آیی بیشتر تحمیل می‌شود. مربیان آموزش‌های انتقادی معتقدند که چنین اقدامات انضباطی تأثیر مثبتی در یادگیری دانش‌آموزان ندارد. درواقع، برخی استدلال می‌کنند كه شیوه‌های انضباطی، یادگیری را مختل می‌کند و می‌گویند كه عزت فردی دانش‌آموزان و احساس ارزش خود را تضعیف می‌کند - دومی نقش اساسی‌تری در سلسله‌مراتب نیازهای دانش‌آموزان دارد.

   Stress

   As a profession, teaching has levels of work-related stress that are among the highest of any profession in some countries, such as the United Kingdom and the United States.The degree of this problem is becoming increasingly recognized and support systems are being put into place.

   Stress sometimes affects students more severely than teachers, up to the point where the students are prescribed stress medication. This stress is claimed to be related to standardized testing, and the pressure on students to score above average.

   According to a 2008 mental health study by the Associated Press and mtvU,eight in 10 college studentssaid they had sometimes or frequently experienced stress in their daily lives. This was an increase of 20% from a survey five years previously. 34 percent had felt depressed at some point in the past three months, 13 percent had been diagnosed with a mental health condition such as an anxiety disorder or depression, and 9 percent had seriously considered suicide.

   فشار

   به‌عنوان یک حرفه، تدریس دارای میزان بالایی استرس ناشی از کار است که بالاترین درصد این استرس مربوط به برخی از کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده است. درجه این مشکل به‌طورجدی به رسمیت شناخته شده و سیستم‌های حمایتی به کار گرفته می‌شوند.

   استرس، بعضی اوقات دانش‌آموزان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، البته به جد توصیه می‌شود که دانش‌آموزان داروهای استرس مصرف نکنند. ادعا می‌شود که این استرس مربوط به تست‌های استاندارد و فشار بر دانش‌آموزان برای نمره بالاتر از حد متوسط ​​است.

   طبق یک مطالعه بهداشت روان در سال 2008 توسط آسوشیتدپرس و mtvU، 8 مورد از 10 دانشجو در دانشگاه گفته‌اند که در زندگی روزانه خود گاهی اوقات یا مکرراً استرس داشته‌اند. نتایج این نظرسنجی نسبت به 5 سال قبل 20 درصد افزایش داشته است. 34 درصد در سه ماه گذشته در بعضی از موارد احساس افسردگی کرده بودند، 13 درصد به بیماری روانی مانند اختلال اضطراب یا افسردگی مبتلا شده بودند و 9 درصد نیز به خودکشی به‌صورت جدی فکر کرده بودند...

   دانلود همین مقاله بصورت فایل word

   مطالب مرتبط...


   هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...