متن انگلیسی در مورد خانواده

 متن ها کوتاه و زیبای انگلیسی همراه با ترجمه فارسی درباره خانواده

a large part of the human politeness cope with ethnic roots and a family

ترجمه :بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است.

the family , i. e. the game on the shoulder of each other and help each other.

ترجمه :از نظر ما، خانواده یعنی دست انداختن روی شانه ی یکدیگر و کمک کردن به یکدیگر.

that the person in the family of age , with a jewel .

ترجمه :خانواده‌ای که شخص کهنسالی در آن باشد، دارای جواهری است.

to believe , more than knowledge, training or is going to school .

ترجمه :باور به خود، مهم‌تر از دانش، آموزش یا مدرسه رفتن است.

poverty, is a primary school , but of Finance , academic excellent.

ترجمه :تهیدستی، دبستان خوبی است؛ ولی دارایی، دانشگاهی عالی است.

Mother and father, their lives to children with humility .

ترجمه :پدر و مادر، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند.

the greatest wisdom , wisdom, and that is a good guy to set of family and community and which dominate and its right and moderation .

ترجمه :بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود.

ready to run the family don't , don't work .

ترجمه : تا آمادگی اداره خانواده‌ای را نداری، کاری نکن.

Education in the family, knowledge and insight in society in learning alone .

ترجمه : آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفکرات تنهایی می آموزند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...