ضرب المثل های انگلیسی درباره غذا + ترجمه

Following is the collection of best food inspirational quotes and proverbs, with their Persian translation, which has two parts and the first part includes the food quotes and the second part include food proverbs. Surely these best food inspirational quotes and proverbs will bring a smile to the face of your friends.

در زیر مجموعه ای از بهترین نقل قول های الهام بخش و ضرب المثل با ترجمه فارسی آن در خصوص غذا است که دارای دو بخش است وجود دارد و بخش اول شامل نقل قول غذا و بخش دوم شامل ضرب المثل‌های غذا است. مطمئنا این نقل قول های الهام بخش و ضرب المثل‌هایی در مورد غذا لبخند را بر لبان شما و دوستانتان خواهد نشاند.

Inspirational Quotes about Food

نقل قول های الهام بخش در مورد غذا

Quotes are short memorable sentences which try to convey the wisdom. Following we are going to share with you some inspirational quotes about food. You can also share them with your friends and let them know what you think about food.

نقل قول ها جملات کوتاه و بیاد ماندنی هستند که سعی در انتقال فضیلت و خرد دارند. در ادامه با برخی از نقل قول های الهام بخش در مورد غذا به اشتراک می گذاریم. شما همچنین می توانید آن ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و اجازه دهید آنها را بدانند که چه چیزی در مورد غذا فکر می کنید.

“Food is everything we are. It’s an extension of nationalist feeling, ethnic feeling, your personal history, your province, your region, your tribe, your grandma. It’s inseparable from those from the get-go.”

غذا همه چیز ماست. غذا گسترش یک احساس ملی، احساسات قومی، سرگذشت شخصی شما، استان شما، منطقه شما، قبیله شما، مادر بزرگ شما است. غذا را نمی‌ توان از زندگی روزمره جدا کرد.

“There are only three things women need in life: food, water, and compliments.

زنان تنها به سه چیز در زندگی نیاز دارند: غذا، آب و تحسین.

“Anything is good if it’s made of chocolate.”

اگر چیزی از شکلات ساخته شده است، خوب است.

 “Humor keeps us alive. Humor and food, don't forget food. You can go a week without laughing.”

طنز ما را زنده نگه می دارد طنز و غذا . غذا را فراموش نکن شما می توانید بدون خنده یک هفته دوام بیاورید اما بدون غذا هرگز.

 “Ask not what you can do for your country. Ask what’s for lunch.”

نپرسید چه  کاری می‌توانید برای کشور خود انجام دهید بپرسید، برای ناهار چه داریم؟

“Your diet is a bank account. Good food choices are good investments.”

رژیم غذایی شما یک حساب بانکی است. انتخاب های خوب غذا سرمایه گذاری خوبی است.

“Food is the most primitive form of comfort.”

غذا ابتدایی ترین نوع راحتی است.

 “Tell me what you eat, and I will tell you what you are.”

به من بگویید که چه می خورید، و من به شما می گویم شما چه کسی هستید؟

“I am a better person when I have less on my plate.”

من فرد خوبی هستم زمانی که غذای کمتری در بشقابم داشته باشم.

 “Good food ends with good talk.”

غذای خوب با توافق به پایان می‌رسد.

“Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper.”

صبحانه را مانند یک پادشاه بخور، ناهار را مثل یک شاهزاده  و شام مثل یک فقیر.

“If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee.”

 "اگر این قهوه است، لطفا به من چای بدهید؛ اما اگر این چای است، لطفا به من قهوه بدهید. "

“Ice-cream is exquisite. What a pity it isn’t illegal.”

بستنی فوق العاده است. چه حیف ممنوع است.

“Life is uncertain. Eat dessert first.”

قاعده و قانون  در زندگی جایی ندارد پس  اول دسر بخورید.

 “Seize the moment. Remember all those women on the ‘Titanic’ who waved off the dessert cart.”

فرصت را غنیمت بشمارید. به یاد داشته باشید تمام زنانی که در "تایتانیک" به دسر نه گفتند.

 “There is no love sincerer than the love of food.”

هیچ عشقی پاک تر از عشق به غذا وجود ندارد.

 “First we eat, and then we do everything else.”

اول ما غذا می خوریم، سپس کار انجام می دهیم.

 “I have made a lot of mistakes falling in love, and regretted most of them, but never the potatoes that went with them.”

من اشتباهاتی در عاشق شدن مرتکب شدم  و پس از آن ها افسوس خوردم ، اما هرگز در مورد سیب زمینی های سرخ کرده که  خوردم احساس ندامت نکردم.

 “Vegetables are a must on a diet. I suggest carrot cake, zucchini bread, and pumpkin pie.”

سبزیجات باید در رژیم غذایی باشند. من کیک هویج، نان کدو و پای کدو تنبل را پیشنهاد می کنم.

“What I say is that, if a man really likes potatoes, he must be a pretty decent sort of fellow.”

اگر یک مرد واقعا سیب زمینی را دوست داشته باشد، باید یک مرد بسیار موقر و مناسب باشد.

 “Cakes are healthy too, you just eat a small slice.”

کیک ها سالم هم هستند، شما فقط یک تکه کوچک بخورید.

 “No man is lonely eating spaghetti; it requires so much attention.”

هیچ مردی هنگام خوردن اسپاگتی تنها نیست؛ چرا که اسپاگتی به توجه زیادی نیاز دارد.

“We don’t get fat because we overeat; we overeat because we’re getting fat.”

چربی ما به خاطر بیش از حد خوردن نیست ؛ بلکه به خاطر این است که ما چربی زیادی مصرف می‌کنیم.

“He who does not mind his belly, will hardly mind anything else.”

"کسی که شکم خود را نادیده بگیرد، به سختی به چیز دیگری فکر خواهد کرد."

“For me, the good food starts with good product.”

"برای من غذای خوب با محصول خوب شروع می شود."

 “Food is for eating, and good food is to be enjoyed… I think food is, actually, very beautiful in itself.”

غذا برای خوردن است، و از خوردن غذای خوب باید لذت برد ... من فکر می کنم غذا، در واقع، بسیار چیز خوبی است.

“Music with dinner is an insult both to the cook and the violinist.”

"موسیقی با شام، توهین به آشپز و ویولونیست است."

“Vegetables are food of the earth, but fruits taste of the heavens.”

سبزیجات مواد غذایی زمین هستند، اما میوه ها طعم بهشت می‌دهند.

 “Food is like sex: When you abstain, even the worst stuff begins to look good.”

"غذا مانند سکس است: هنگامی که شما امتناع می‌کنید، حتی بدترین چیزها به نظرتان خوب ‌می‌آید."

 “It’s difficult to think anything but pleasant thoughts while eating a homegrown tomato.”

"هیچ تفکر منفی در هنگام خوردن یک گوجه فرنگی که محصول باغ خودتان است به ذهنتان خطور نمی‌کند"

 “The only time to eat diet food is while you’re waiting for the steak to cook.”

"تنها زمان خوردن غذای رژیمی در حالی است که شما منتظر استیک برای طبخ هستید"

 “Life expectancy would grow by leaps and bounds if green vegetables smelled as good as bacon.”

امید به زندگی افزایش می‌یافت اگر لوبیا و سبزیجات مزه و طعم گوشت کبابی را می‌دادند.

“Eating is always a decision, nobody forces your hand to pick up food and put it into your mouth.”

"خوردن همیشه یک تصمیم است، هیچکس شما را مجبور به برداشتن غذا و قرار دادن آن در دهانتان نمی کند."

 “Food is an important part of a balanced diet.”

"غذا بخش مهمی از یک رژیم متعادل است."

 “An onion can make people cry, but there has never been a vegetable invented to make them laugh

یک پیاز می تواند مردم را به گریه بیاندزد، اما گیاهی اختراع نشده است تا آن ها را بخنداند.

“The secret of success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.”

  "راز موفقیت در زندگی این است که آنچه را دوست دارید بخورید و اجازه دهید غذا در بدنتان مبارزه کند."

 “There is no sincerer love than the love of food.”

"هیچ عشقی به اندازه  عشق به غذا پاک نیست."

 “If you really want to make a friend, go to someone’s house and eat with him – the people who give you their food give you their heart.”

"اگر واقعا می خواهید یک دوست را بدست آورید، به خانه کسی بروید و با او غذا بخورید - افرادی که غذای خود را به شما می دهند قلب خود را نیز به شما می دهند."

 “If I have one addiction in life, it’s probably food.”

"اگر در زندگی معتاد چیزی باشید ، احتمالا غذا است."

 “Food is symbolic of love when words are inadequate.”

"غذا نماد عشق است زمانی که کلمات ناکافی هستند."

 “Good food is healthy food. Food is supposed to sustain you so you can live better, not so you can eat more. Some people eat to live, and some people live to eat.”

غذای خوب غذای سالم است. انتظار می رود که غذا شما را حفظ کند تا بتوانید بهتر زندگی کنید نه اینکه بتوانید بیشتر بخورید. بعضی از مردم می‌خورند تا زندگی کنند، و بعضی ها زندگی می کنند تا بخورند.

 “Most fast food is fried. Fried food tastes great, and people don’t seem to care about the fat aspect.”

بیشتر غذاهای فست فود سرخ شده است. غذای سرخ شده طعم عالی دارد، و به نظر نمی رسد که مردم به چربی موجود در غذا اهمیت بدهند.

 “Food is our common ground, a universal experience.”

غذا زمین مشترک ما است، یک تجربه جهانی است.

 “Everyone would be healthier if they didn’t eat junk food.”

هرکسی سالم خواهد بود، اگر غذاهای فست فود نخورد.

 “When you don’t have food in your life, just for a day, it makes you realise you’re lucky to have it the next day. So the day after fasting, the music that comes out will be very joyous.”

هنگامی که در زندگی خود غذا نداشته باشید، فقط برای یک روز، به شما این امکان را می دهد که متوجه شوید که روز بعد آن را خوش شانسی می کنید. بنابراین روز بعد از روزه، موسیقی که بیرون می آید بسیار خوشحال خواهد شد.

 “Let food be thy medicine and medicine be thy food.”

اجازه بدهید غذا داروی شما و دارو غذای شما باشد.

“By eating many fruits and vegetables in place of fast and junk food, people could avoid obesity.”

با خوردن بسیاری از میوه ها و سبزیجات به جای غذاهای فست فود و ناخواسته، مردم می توانند از چاقی دوری کنند.

“There is one thing more exasperating than a wife who can cook and won’t, and that’s a wife who can’t cook and will.”

یکی از مواردی که می‌تواند شما را خشمگین کند این است که  همسرتان می تواند آشپزی کند ولی نمی‌کند، مورد بدتر همسری است که نمی‌تواند آشپزی کند ولی می‌کند!

 “The most dangerous food is wedding cake.”

یکی از مواد غذایی خطرناک کیک عروسی است.

 “The chief pleasure in eating does not consist in costly seasoning, or exquisite flavor, but in yourself.”

"لذت اصلی غذا خوردن در چاشنی پرهزینه یا عطر و طعم نفیس نیست، بلکه در خودتان است."

 “I’m just someone who likes cooking and for whom sharing food is a form of expression.”

"من فقط کسی هستم که دوست دارد پخت و پز کند، آنهم برای کسانی که به اشتراک گذاشتن غذا یک شکل از بیان است."

 “Clean water and access to food are some of the simplest things that we can take for granted each and every day. In places like Africa, these can be some of the hardest resources to attain if you live in a rural area.”

آب پاک و دسترسی به غذا، برخی از ساده ترین چیزهایی است که ما هر روز در اختیار داریم.ولی در مکان هایی مانند آفریقا، این چیزها می تواند از دست نیافتی ترین منابع برای زندگی شما در یک منطقه روستایی باشد.

“Never eat more than you can lift.”

هرگز بیش از حد نخورید.

“So long as you have food in your mouth, you have solved all questions for the time being.”

تا زمانی که غذا را در دهان خود داشته باشید، تمام سوالات موجود در ذهن خود را حل کرده اید.

 “You can tell alot about a fellow’s character by his way of eating jellybeans.”

شما می توانید در مورد شخصیت همکارتان  فقط به خاطر طرز خوردن آبنبات  ژله ای وی قضاوت کنید.

 “We must have a pie. Stress cannot exist in the presence of a pie.”

ما باید یک کیک داشته باشیم. استرس در حضور یک کیک وجود خارجی  ندارد.

“It’s okay to eat fish because they don’t have any feelings.”

خوردن ماهی ها مشکلی ندارد زیرا آن ها احساس ندارند.

“Every time you use the word ‘healthy,’ you lose. The key is to make yummy, delicious food that happens to be healthy.”

هر بار که از کلمه" سالم "استفاده می کنید، لذت زندگی از دست می دهید. مهم این است که غذای جالب و دلپذیر داشته درست کنید که در عین حال که سالم باشد.

 “Only the pure in heart can make a good soup.”

تنها فردی با یک قلب صاف و خوب می‌ تواند سوپ خوب درست کند.

 “Food is not rational. it is culture, habit, craving and identity.”

غذا منطق نیست، فرهنگ، عادت، اشتیاق و هویت است.

 “In France, cooking is a serious art form and a national sport.”

در فرانسه، پخت و پز یک نوع هنر جدی و یک ورزش ملی است.

“Food feeds both the body and soul – there are clear reasons to eat a balanced diet, but there are also reasons you cling to your mom’s secret chicken noodle soup recipe when you’re sick.”

غذا تغذیه بدن و روح است - دلایل روشنی برای یک رژیم غذایی متعادل وجود دارد، اما شما نیز دلایل خاص خود را دارید  وقتی که  در زمان بیماری به دستور سوپ رشته مرغ مادرتان متوسل می‌شوید.

“I like food. I like eating. And I don’t want to deprive myself of good food.”

من غذا دوست دارم. دوست دارم غذا بخورم و من نمی خواهم خودم را از غذای خوب محروم کنم.

Inspirational Proverbs about Food

ضرب المثل های الهام بخش در مورد غذا

Proverbs are rooted in our daily life and they convey moral messages. Following we are going to share some inspirational proverbs about food with their Persian translations.

ضرب المثل ها در زندگی روزمره ما ریشه دارند و پیام های اخلاقی را منتقل می‌کنند. در ادامه قصد داریم برخی از ضرب المثل های کشورهای مختلف در مورد غذا با ترجمه های فارسی را به اشتراک بگذاریم.

“Laughter is brightest in the place where the food is.”

خنده ها در جایی که غذا فراوان باشد بلندتر است.

 “Rice is born in water and must die in wine.”

برنج در آب به دنبا آمده در شراب باید بمیرد.

 “He who eats alone chokes alone.”

  هر کسی که تنها بخورد در گلویش گیر می‌کند.

“When a man’s stomach is full it makes no difference whether he is rich or poor.”

وقتی که شکم یک مرد پر باشد فرقی نمی‌کند که او فقیر باشد یا ثروتمند.

A hungry man is an angry man!

یک مرد گرسنه یک مرد عصبانی است.

Too many cooks spoils the broth!

آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک.

An apple a day keeps the doctor away!

خوردن یک سیب در روز شما را از مراجعه به پزشک بی نیاز می‌کند.

We never miss water until the well runs dry!

قدر آب را زمانی خواهیم دانست که چاه خشک شود.

Do not bite off more than you can chew!

لقمه بزرگتر از دهانت بر ندار.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...