بهترین متن های انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی

اکثر مردم و کاربران در سراسر شبکه های اجتماعی توجه یا نگاه بسیار ویژه ای به متن های انگیزشی که اغلب موضوع آن ها موفقیت ، انگیزه داشتن ، تلاش یا امید است دارند ، در این مطلب از سایت توپ تاپ گلچینی از بهترین و جدیدترین جملات انگیزشی همراه با معنی فارسی تهیه دیده شده است که شامل نقل قول های الهام بخش زندگی و موفقیت می باشد.

Inspirational quotes and inspirational sayings have an amazing ability to change the way we feel about life. This is why I find them so interesting and crucial on our paths to success. So what’s their secret? Following are some selected nurse inspirational quotes with their Persian translation, so that you can find them easily when you need.

نقل قول های الهام بخش و سخنان انگیزشی توانایی شگفت انگیز برای تغییر شیوه زندگی ما را دارند. به همین دلیل من آنها را بسیار جالب و حائز اهمیت در مسیر موفقیت هایم می دانم. راز آنها چیست؟ در زیر برخی از نقل قول های انگیزشی با ترجمه فارسی قرار داده شده تا زمانی که خواستید بتوانید به این جملات دسترسی داشته باشید.

Inspirational quotes and inspirational sayings have an amazing ability to change the way we feel about life. This is why I find them so interesting and crucial on our paths to success. So what’s their secret? You are the one who will determine everything only by your thought and inspiration. When you change the quality of your thinking, you change the quality of your life, sometimes instantly. Just as positive words can make someone smile, our thoughts react to the world in real-time. You have complete control over only one thing in the universe — your thinking – and that’s where inspirational quotes come in! You can decide what you are going to think in any given situation. Your thoughts and moods determine your actions and determine the results you get. It all starts with your thoughts – therefore inspirational words are a quick way to retune your thinking. Try keeping a few uplifting quotes or positive declarations on hand. If you ever notice your energy begin to drop, simply recite an inspirational quote to quickly boost your mood. Following are some selected nurse inspirational quotes with their Persian translation, so that you can find them easily when you need.

نقل قول های الهام بخش و سخنان انگیزشی توانایی شگفت انگیز برای تغییر شیوه زندگی ما را دارند. به همین دلیل من آنها را بسیار جالب و حائز اهمیت در مسیر موفقیت هایم می دانم. راز آنها چیست؟ شما تنها فردی هستید که همه چیز را تعیین می‌کنید صرفاً با افکار و انگیزش تان. هنگامی که شما کیفیت تفکر خود را تغییر دهید، کیفیت زندگی خود را تغییر می‌دهید، گاهی خیلی سریع. درست همانطور که کلمات مثبت می توانند لبخند بر لبان فردی بنشانند، افکار ما در زمان واقعی به دنیا واکنش نشان می دهند. شما تنها یک چیز را در جهان کنترل می کنید - تفکر خود را - و این همان جایی است که نقل قول های انگیزشی از آن تولید می‌شوند! شما می توانید تصمیم بگیرید که به چه چیزی در هر وضعیت خاصی فکر کنید. افکار و احساسات شما اقدامات شما را تعیین می کنند و نتایجی را که دریافت می کنید تعیین می کنند. همه چیز با افکار شما آغاز می شود  بنابراین کلمات الهام بخش یک راه سریع برای تفکر شما هستند. سعی کنید نقل قول های انگیزشی تقویت کننده یا مثبت در خاطر داشته باشید. اگر متوجه افت انرژی خود شده اید، به سادگی با یک نقل قول الهام انگیزشی و شگفت انگیز را به سرعت روحیه خود را تقویت کنید. در زیر برخی از نقل قول های انگیزشی با ترجمه فارسی قرار داده شده تا زمانی که خواستید بتوانید به این جملات دسترسی داشته باشید.

Inspirational Quotes about Life and Success

Here we have compiled a list of some of the best inspirational quotes about life and success so you can start the day by taking control of your thoughts, thinking positively and setting new goals.

نقل قول های الهام بخش زندگی و موفقیت

در اینجا ما لیستی از برخی از بهترین نقل قول های انگیزشی در مورد موفقیت و زندگی را جمع آوری کرده ایم، بنابراین می توانید روز را با کنترل افکار خود، تفکر مثبت و تعیین اهداف جدید شروع کنید.

متن های کوتاه انگلیسی انگیزشیYour limitation—it’s only your imagination

محدودیت های شما تنها تصورات شما را محدود می کنند نه توانایی های شما را.


Push yourself, because no one else is going to do it for you.

خودتان را وادار به انجام کار بکنید و محرک خودتان باشید کسی جز شما نمی تواند محرک و انگیزه بخش شما باشد.


Sometimes later becomes never. Do it now.

اگر کارهایتان را به بعد موکول کنید شاید هیچوقت انگیزه انجام آن ها را پیدا نکنید.


Great things never come from comfort zones.

هیچگاه بدون تلاش و کوشش و نداشتن انگیزه نخواهید توانست کار از پیش ببرید.


Dream it. Wish it. Do it.

تصور کن، آرزو کن، انجام بده.


Success doesn’t just find you. You have to go out and get it.

موفقیت هیچگاه تو را پیدا نخواهد کرد این تو هستی که باید به دنبال موفقیت بروی و آن را پیدا کنی.


The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.

هرچه سخت تر برای بدست آوردن چیزی تلاش کنید، بعد از بدست آوردن آن احساس بهتری خواهید داشت.


Dream bigger, Do bigger.

تصورات بزرگتر داشته باش و به آرزوهای بزرگتری برس.


Act as if what you do makes a difference. It does.

آنگونه رفتار کن که آن چیزی که انجام می دهی قرار است تحولی بزرگ و شگرف ایجاد کند و حتما اینگونه خواهد شد.


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

موفقیت نهایی نیست، شکست آخر کار نیست: انگیزه و شجاعت است که به تو توان ادامه دادن می‌دهد.


Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.

هرگز سر خود را خم نکن همیشه آن را بالا نگه دار.با چشمانت در چشم جهان زل بزن.


What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

آنچه را که با دستیابی به اهداف خود به دست می آورید، به اندازه آن شخصیتی که با دستیابی به اهدافتان کسب می‌کنید، مهم نیست.


When you have a dream, you've got to grab it and never let go.

وقتی رویایی دارید، باید آن را بدس آورید و هرگز آن را رها نکنید.


I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

من نمی توانم جهت باد را تغییر دهم، اما من می توانم بادبان ها را برای رسیدن به هدفم تنظیم کنم تا من را به هدفم برسانند.


No matter what you're going through, there's a light at the end of the tunnel.

مهم نیست که چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، مهم این است که انتهای راه روشن است.


It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

این نگرش در آغاز یک کار سخت و دشوار است که بیشتر از هر چیز دیگر بر نتایج موفقیت تاثیر می گذارد.


Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

زندگی مثل راندن یک دوچرخه است. برای اینکه تعادل خود را نگهدارید باید به حرکت ادامه دهید.


Just don't give up trying to do what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don't think you can go wrong.

از تلاش کردن برای آنچه را که واقعا میخواهید انجام دهید نا امید نشوید. عشق و انگیزه کجاست، من فکر نمی کنم شما می توانید اشتباه کنید.


Nothing is impossible. The word itself says "I'm possible!"

هیچ چیز غیر ممکن نیست. غیر ممکن خود «ممکن» است.


Limit your "always" and your "never."

«همیشه» و« هرگز» خود را محدود کن.


Try to be a rainbow in someone else's cloud.

سعی کن یک رنگین کمان در هوای ابری باشی.


Inspiration comes from within you. One has to be positive. When you're positive, good things happen.

انگیزه از خود تو سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که نگرش مثبتی داشته باشی، چیزهای خوب اتفاق می افتند.


Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory.

گاهی اوقات شما هرگز ارزش یک لحظه را نمی دانید، تا زمانی که آن لحظه خاطره شود.


The most wasted of days is one without laughter.

بیشترین روزهای هدر رفته روزهایی هستند که بدون لبخند سپری می‌شوند.


It isn't where you came from. It's where you're going that counts.

این که از کجا آمده اید مهم نیست؟ این که به کجا می‌روید مهم است.


Stay close to anything that makes you glad you are alive.

به هر چیزی که باعث خوشحالی شما می شود خودتان را نزدیک کنید، تا از داشته هایتان لذب ببرید.


Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful.

بعضی از مردم به دنبال یک مکان زیبا هستند. دیگران مکان زیبا را می سازند.


We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.

ما باید خود را از قید و بند زندگی که برنامه ریزی کرده بودیم رها کنیم، تا بتوانیم زندگی ای را که در انتظار ما است، داشته باشیم.


Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.

صورت خود را رو به آفتاب نگاه دارید و مطمئن باشید سایه را نمی بینید.


Life is 10 percent what happens to us and 90 percent how we react to it.

زندگی 10درصد چیزی است که برای ما اتفاق می افتد و 90 درصد چه چیزی که به آن واکنش نشان می‌دهیم.


There is no royal road to anything. One thing at a time, all things in succession, the thing which grows fast, withers as rapidly. The thing which grows slowly, endures.

هیچ جایی راهی ایده آل برای هیچ چیز وجود ندارد. یک چیز در یک زمان، همه چیز به طور پیوسته. آنچه که سریع رشد می کند، به سرعت خشک می شود. چیزی که به آرامی رشد می کند، پایدارتر است.


Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.

از زندگی نترس، اعتقاد داشته باش که زندگی ارزش زندگی دارد و انگیزه و اعتقاد تو این واقعیت را ایجاد می کند.


The quickest way to double your money is to fold it over and put it back in your pocket.

سریع ترین راه برای دو برابر کردن پول شما این است که آن تا کنید و در جیب خود قرار دهید.


Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.

حتی اگر شما در مسیر صحیح قرار داشته باشید، در صورتی که فقط آنجا بدون هیچ تلاشی بنشینید، موفق نخواهید شد.


When I hear somebody sigh, ‘Life is hard,’ I am always tempted to ask, ‘Compared to what?

هنگامی که  آه کسی را می شنوم که می‌گوید، زندگی سخت است، من همیشه وسوسه می شوم که بپرسم در مقایسه با چه؟


Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.

ذهن خود را با افکار بزرگ  و با انگیزه پرورش بده. باور به قهرمانانه بودن باعث قهرمانی می شود.


The real opportunity for success lies within the person and not in the job.

"فرصت واقعی برای موفقیت در درون فرد است و نه در کار".

جملات انگیزشی موفقیت،جملات انگیزشی بزرگان، جملات انگیزشی نابLook at the sparrows; they do not know what they will do in the next moment. Let us literally live from moment to moment.

به گنجشک ها نگاه کنید؛ آنها نمی دانند که چه کاری در لحظات بعدی انجام خواهند داد. بگذارید به معنای واقعی کلمه از لحظه ، لحظه زندگی بهره ببریم.


Luck is a dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get.

شانس بهره کاری هست که انجام می‌دهید و  عرقی که می‌ریزید. هرچه بیشتر عرق کنید، خوش شانس تر می‌شوید.


When I let go of what I am, I become what I might be.

وقتی توانستم از آنچه که هستم دل بکنم، تبدیل به چیزی می شوم که قرار بود بشوم.


You may find the worst enemy or best friend in yourself.

شما ممکن است بدترین دشمن یا بهترین دوست خود رادر درون خود پیدا کنید.


Whoever loves much, performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.

هرکسی که خیلی دوست دارد، بسیار کار می کند و می تواند به راحتی به آنچه می‌خواد برسد، و آنچه با عشق انجام می شود، به خوبی انجام می شود.


Courage and inspiration is the first of human quality because it is the quality which guarantees all others.

شجاعت و انگیزه اولین ویژگی انسانی است، زیرا کیفیت آن همه چیز را تضمین می کند.


"Live each day as if your life had just begun."

"هر روز طوری زندگی کنید، که انگار زندگی تان تازه آغاز شده است."


"Every truth passes through three stages before it is recognized. In the first, it is ridiculed. In the second, it is opposed. In the third, it is regarded as self-evident."

"هر حقیقت پیش از آنکه به رسمیت شناخته شود، از سه مرحله عبور می کند. در ابتدا، آن را مورد تمسخر قرار می دهیم. در مرحله دوم، با آن مخالف می‌کنیم و در سوم آن را به رسمیت می‌شناسیم."


"Either you run the day, or the day runs you."

یا شما کنترل روزگار را به دست می گیرید، یا روزگار کنترل شما را به دست می‌گیرد.


"The difference between a successful person and others is not lack of strength not a lack of knowledge but rather a lack of inspiration."

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، فقدان قدرت نیست. فقدان و کمبود دانش نیز نیست بلکه کمبود انگیزه و اراده است .


"If not us, who? If not now, when?"

اگر ما نه پس چه کسی؟ اگر حالا نه پس چه وقت؟


"Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try."

نگران شکست نباشید نگران شانس هایی باشید که از دست می‌دهید، اگر تلاش نکنید.


"Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending."

اگرچه هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و شروع جدیدی را شروع کند، هر کسی می تواند از حالا شروع کند و پایان جدیدی را شروع کند.


"Life has two rules: number1 Never quit, number 2 Always remember rule number one."

زندگی دو قانون دارد: قانون شماره  هرگز دست از تلاش بر ندارید قانون شماره دو همیشه قانون شماره یک را به یاد داشته باشید


"Some men see things as they are and say why – I dream things that never were and say why not."

بعضی از مردم چیزهایی را می‌بینند و می‌گویند چرا - من چیزهایی را که هرگز ندیده ام تصور می‌کنم و می گویم چرا که نه.


"The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible."

تنها راه پیدا کردن محدودیت های احتمالی این است که آن ها را به فرصت تبدیل کنید.


"Speak less than you know; have more than you show."

کمتر از آنچه می دانید صحبت کنید؛ بیشتر از آن چه که  نشان می دهید عمل کنید.


Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

به جایی که امواج ممکن است شما را هدایت کند نروید سعی کنید برخلاف مسیر آب شنا کنید و ناممکن را ممکن کنید و جاودانه بمانید.


"Many of life’s failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up. "

بسیاری از مشکلات زندگی برای افراد زمانی پیش می‌آید که درست زمانی که موفقیت نزدیک شده اند دست از تلاش بر می‌ دارند.


"Education costs money. But then so does ignorance."

یادگیری و آموختن هزینه دارد، اما نادان ماندن هم هزینه دارد!


"The journey of a thousand miles begins with one step."

سفر یک هزار مایلی با یک قدم آغاز می شود.


"Every noble work is at first impossible."

هر کاری در ابتدا غیرممکن به نظر خواهد رسید.


"Do not let what you cannot do interfere with what you can do."

اجازه ندهید چیزی که نمی توانید انجام دهید با آنچه که می توانید انجام دهید، تداخل پیدا کند.


"Defeat is not bitter unless you swallow it.

شکست تلخ نیست مگر اینکه آن را ببلعید.

Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you don’t have a plan.

هیچ کس تا به حال برنامه ای برای شکست، چاقی، تنبلی و یا احمق بودن ننوشته است. این چیزها زمانی اتفاق می افتد که برنامه ای ندارید.


Rule number1 of life. Do what makes YOU happy.

قانون شماره یک زندگی. آنچه را که شما را خوشحال می‌کند انجام دهید.


The best revenge is massive success.

بهترین انتقام موفقیت بزرگ است.


It is not enough to aim, you must hit.

تنها داشتن هدف کافی نیست بایستی انگیزه عمل  هم داشته باشید.


Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.

چالش ها باعث جذابیت زندگی می شوند و غلبه بر آنها چیزی است که به زندگی را معنی می دهد.


Every inspiration brings me closer to the next home run.

هر انگیزه ای من را به سمت خانه بعدی نزدیک می کند.


"An obstacle is often a stepping stone."

هر مانعی اغلب یک پله برای مرحله بعدی است.


"I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions."

من محصول شرایطم نیستم من محصول تصمیماتم هستم.


"Eighty percent of success is inspiration."

هشتاد درصد موفقیت داشتن انگیزه است.


"I have never in my life learned anything from any man who agreed with me."

من هرگز در زندگی ام هیچ چیز را از هر کسی که با عقاید و باورهای من موافق بود یاد نگرفتم.


"I am thankful for all of those who said NO to me. It's because of them I’m inspired doing it myself."

از تمام افرادی که به من «نه» گفتند متشکرم. به خاطر « نه» گفتن آن ها انگیزه انجام خیلی از کارها را پیدا کردم.


"We become what we think about."

ما آن چیزی خواهیم شد که به آن فکر می‌کنیم.

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle.


کار شما بخش اعظمی از زندگی شما  را پر می‌کند و تنها راه موفق شدن این است که به کار خود ایمان داشته باشید. و تنها راه موفق شدن  این است که به کار خود عشق بورزید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید حتما به دنبال آن بگردید. با نشستن کاری حل نمی‌شود.


The best preparation for tomorrow is doing your best today.

بهترین آمادگی برای فردا آن است که خودتان را از امروز آماده کنید.


If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.

اگر همیشه در همه کارهایی که انجام می دهید، محدودیت های جسمی یا هر محدودیت دیگری اعمال کنید. این به کار شما و به زندگی شما سرایت خواهد یافت. محدودیتی وجود ندارد تنها مشکلات وجود دارد و مشکلات  نباید مانع شما بشوند شما باید به مشکلات غلبه کنید.


If you believe in yourself - never quit, you'll be a winner. The price of success is high but so are the rewards

اگر به خودتان اعتقاد دارید - هرگز دلسرد نشوید، شما برنده خواهید شد. قیمت موفقیت گران است، اما پاداش نیز هست.


Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.

خوب، بهتر، بهترین. هرگز از تلاش دست نکشید تا خوب به بهتر و بهتر به بهترین تبدیل شود.


Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious.

نگاهی به ستاره ها بکنید و نه به زیر پای خود. سعی کنید تا آنچه را که می بینید، معقول بدانید و در مورد آنچه که در جهان وجود دارد تفکر کنید. کنجکاو باشید.


Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.

بزرگترین ضعف ما این است که در رها کردن. مطمئن ترین راه برای موفقیت این است که همیشه یکبار دیگر تلاش کنید.


Consult not your fears but your hopes and your dreams. Think not about your frustrations, but about your unfulfilled potential. Concern yourself not with what you tried and failed in, but with what it is still possible for you to do.

در مورد ترس‌های خود حرف نزنید بلکه در مورد امیدها و رویاهای خود حرف بزنید. در مورد سرخوردگی های خود فکر نکنید، بلکه درمورد پتانسیل های نهفته خود حرف بزنید. در مورد تلاش هایی که کردید و موفق نشدید فکر نکنید در مورد آینده و آن چه که می‌توانید انجام دهید حرف بزنید.


Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step.

کارهای دشوار را زمانی که آسان هستند انجام دهید و انجام کارهای بزرگ زمانی که ناچیز هستند. یک سفر هزار مایلی با یک قدم  آغاز می‌شود.


Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.

اگر تصمیمم برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد شکست هرگز به من غلبه نخواهد کرد.


Success Quotes for Inspirational Leaders

Here are inspirational quotes for business leaders. If you find them to be particularly motivating, please share this post with your friends.

نقل قول هایی با موضوع موفقیت برای انگیزش رهبران

در ادامه نقل قول هایی انگیزشی آورده ایم که می تواند در امر تجارت   برای رهبران راهگشا باشد. اگر شما نیز با خواندن آن ها انگیزه پیدا کردید، لطفا این پست را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

جملات انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی ، نقل قول هایی با موضوع موفقیت برای انگیزش رهبران “Integrity is the most valuable and respected quality of leadership. Always keep your word.”

"یکپارچگی با ارزش ترین  و قابل احترام ترین کیفیت رهبری است. همیشه روی حرف خود بایستید. "


“Leadership is the ability to get extraordinary achievement from ordinary people”

"رهبری توانایی دست یافتن به افق های فوق العاده  با همراهی مردم عادی است"


 “Leaders set high standards. Refuse to tolerate mediocrity or poor performance”

"رهبران استانداردهای بالا را تنظیم کرده اند. از هرگونه بی نظمی یا عملکرد ضعیف بپرهیزید"


“Inspiration is the key to effective leadership. What are your goals?”

"داشتن انگیزه در کارها کلید رهبری موثر است. اهداف شما چه هستند؟"


“The best leaders have high inspirations. They really care about their people”

"بهترین رهبران انگیزه های دست بالا دارند. آن ها واقعا به مردم خود اهمیت می دهند "


“Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.”

"رهبران در مورد راه حل فکر می کنند و صحبت می کنند. طرفداران فکر می کنند و در مورد مشکلات صحبت می کنند."


 “The key responsibility of leadership is to think about the future. No one else can do it for you.”

مسئولیت اصلی رهبری این است که به آینده فکر کند. هیچکس دیگری نمیتواند این کار را برای یک رهبر انجام دهد.


 The effective leader recognizes that they are more dependent on their people than they are on them.

رهبران موفق می‌دانند که آنها بیشتر وابسته به مردم خود هستند نه خودشان.


 “Leaders never use the word failure. They look upon setbacks as learning experiences.”

رهبران هرگز از شکست کلمه استفاده نمی کنند. آن ها به شکست به مثابه به عنوان تجربیات نگاه می کنند.


“Practice golden rule management in everything you do. Manage others the way you would like to be managed.”

قانون طلایی مدیریت را در هر کاری که انجام می دهید اعمال کنید. دیگران را مدیریت کنید طوری که دوست دارید دیگران شما را مدیریت کنند.


“Superior leaders are willing to admit a mistake and cut their losses. Be willing to admit that you’ve changed your mind. Don’t persist when the original decision turns out to be a poor one.”

رهبران برتر اشتباه را می‌پذیرند و خسارت خود را کاهش می دهند. اعتراف کنید که تصمیم و نظرتان تغییر کرده است هیچ گاه در خصوص تصمیمی که می‌دانید نتیجه خوبی نخواهد داشت اصرار نکنید.


“Leaders are anticipatory thinkers. They consider all consequences of their behaviors before they act.”

رهبران متفکران پیشرو هستند. آنها همه عواقب رفتارهایشان را پیش از انجام عملشان در نظر می گیرند.


“The true test of leadership is how well you function in a crisis.”

آزمایش واقعی رهبری این است که چگونه در یک بحران عمل می کند.


“Leaders concentrate single-mindedly on one thing– the most important thing and they stay at it until it’s complete.”

رهبران تنها بر روی یک چیز متمرکز می شوند - مهمترین چیز آن است که آنها تا زمانی که کاری را تمام و کمال انجام دهند بروی آن پافشاری می‌کنند.


“The three ‘c’s’ of leadership are consideration, caring, and courtesy be polite to everyone.”

سه اصل مهم رهبری عبارتند از توجه، مراقبت و حسن نیت. همواره مودب و با انگیزه باشید.


“Respect is the key determinant of high-performance leadership. How much people respect you determine how well they perform.”

احترام مهمترین عامل رهبری با کارایی بالا است. چقدر مردم به شما احترام می گذارند تعیین می کند که چقدر خوب عمل می کنید.


“Leadership is more who you are than what you do.”

رهبری بیشتر آن چیزی است شما هستید نه آن چیزی که شما انجام می دهید.


“Entrepreneurial leadership requires the ability to move quickly when opportunity presents itself.”

رهبری کارآفرینی نیاز به توانایی و  سرعت عمل در هنگام وجود هر گونه فرصتی دارد.


“Leaders are innovative, entrepreneurial, and future-oriented. They focus on getting the job done.”

رهبران نوآور، کارآفرین و آینده گرا هستند. آنها بر تلاش برای انجام کار تمرکز می کنند.


 “Leaders are never satisfied; they continually strive to be better.”

رهبران هرگز راضی نیستند؛ آنها به طور مداوم تلاش می کنند تا بهتر شوند.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...