متن انگلیسی تشکر از معلم و استاد + ترجمه

We can show our gratitude to our teachers by sending them Thank You Teacher messages. Following is the collection of Best Thank You Teacher messages, with their Persian translation, which has two parts and the first one is on behalf of students and the other one is on behalf of parents.

می توان با ارسال پیام تشکر، حس قدردانی خود را نسبت به معلمان نشان دهیم. در زیر ما مجموعه ای از بهترین پیام های تشکر از معلم را همراه با ترجمه فارسی آن ها برای شما تدارک دیده‌ایم که شامل دو بخش است یکی پیام تشکر از معلم از طرف دانش آموزان و دیگری پیام تشکر از معلم از طرف والدین.


Thank You Teacher Messages

There is no way to compensate our teacher’s contribution but we can show our gratitude by sending them Thank You Teacher messages. Sometimes our parents also want to thanks teachers because a good teacher is everything a parent can never be. Following is the collection of Best Thank You Teacher messages, with their Persian translation, which has two parts and the first one is on behalf of students and the other one is on behalf of parents. Surely these Thank You Teacher messages will bring a smile to their face.

پیام تشکر از معلم

هیچ راهی برای بازپرداخت و جبران زحمات معلم وجود ندارد، اما ما می توانیم با ارسال پیام تشکر، حس قدردانی خود را نسبت به آن ها نشان دهیم. بعضی اوقات والدین ما نیز از معلمان تشکر می کنند که باعث می شود یک معلم خوب ویژگی هایی را داشته باشد که والدین هرگز نمی توانند داشته باشند. در ادامه ما مجموعه ای از بهترین پیام های تشکر از معلم را همراه با ترجمه فارسی آن ها برای شما تدارک دیده‌ایم که شامل دو بخش است یکی پیام تشکر از معلم از طرف دانش آموزان و دیگری پیام تشکر از معلم از طرف والدین. مطمئناَ این مجموعه با از پیام ‌های تشکر از معلم خواهد توانست لبخندی بر لبان معلمان عزیز بنشاند.

متن انگلیسی تشکر از معلم ، متن انگلیسی تشکر از معلم از طرف دانش آموزانThank You Teacher Messages from Students

پیام تشکر از معلم از طرف دانش آموزان


Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspire us and make us what we are today.

بدون شما، ما راه را گم می‌کردیم. با تشکر از شما معلم عزیز برای هدایت ، الهام بخشی و بخشیدن هویتی که امروز به داشتن آن افتخار می کنیم.


Thank you for always pushing me to try my best. I’ll remember both the academic and life lessons that you have taught me.

متشکرم که همیشه مرا تشویق می کردید تا بهترین ها را امتحان کنم. من همواره دروس علمی و عملی (زندگی) را که شما به من آموخته اید را به یاد خواهم داشت.


Thanks for being my teacher and guiding me towards the right path of life. I am grateful to you teacher!

متشکرم از اینکه معلم من هستید و من را به راه راست زندگی هدایت می کنید. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


Being a teacher isn’t easy, so I just want to let you know that I appreciate all of the hard work that you have put in. Thank you for a wonderful year.

معلم بودن آسان نیست، بنابراین معلم عزیزم از شما بابت تمام زحماتتان که در طی یک سال تحصیلی در جهت پیشرفت ما متحمل شده اید، سپاسگزارم

Thank you for creating such a great environment to learn and where we were encouraged to express our own thoughts and opinions. I am grateful to you teacher!

ازشما معلم عزیزم متشکرم که محیطی عالی برای یادگیری ما ایجاد کردید و ما به بیان افکار و عقاید خود تشویق کردید. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


Any amount of thanks wouldn’t be enough… Therefore, I’m just passing you my wishes… My future is brighter because of you.

معلم عزیزم هرچقدر قدران زحمات شما باشم بازهم کافی نیست ... بنابراین فقط بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنم ... آینده من به خاطر وجود شما روشن است.


I wanted to let you know that I really enjoyed your class. Your class was fun and I learned a lot from you. I wish all of my teachers were more like you. Thank you so much.

معلم عزیزم می‌خواستم به شما بگویم که واقعا از کلاس شما لذت بردم. کلاس های شما همواره پر انرژی است و من چیزهای زیادی از شما آموختم آرزو می کنم همه معلمان من شبیه شما باشند. خیلی ممنونم.


The best thing about having you as a teacher is that I’ll benefit from what I’ve learned the rest of my life. You’ve given me knowledge and skills for life.

بهترین چیز در مورد داشتن شما به عنوان یک معلم این است که من بقیه زندگی ام را صرف بهره مند شدن از دروسی خواهم کرد که از شما آموخته ام. معلم عزیزم شما دانش و مهارت های زندگی را به من داده اید.

متن انگلیسی تشکر از استاد ، جملات زیبا برای تشکر از معلم به انگلیسی با معنی فارسیI learned a lot in your class because you took the extra time to explain things clearly. You gave us the extra help we needed. Thank you for giving me your time.

معلم عزیزم من در کلاس شما خیلی چیزها آموختم چون شما زمان زیادی را برای توضیح دادن مسائل به ما اختصاص می دادید. شما همه وقت خود را صرف کمک به ما می کردید. معلم عزیزم ممنون که وقت خود را  در اختیار ما قرار دادید.


Mr./Mrs. _______, The most important things you ever taught me weren’t the lessons about the class material, but the lessons about life that you taught. You have been a great mentor and role model for me.

معلم عزیزم خانم/ آقای _______، مهمترین چیزهایی که تا به حال به من آموخته اید، درس های مربوط به مطالب کلاسی نیست، بلکه درس هایی درباره زندگی است. شما مربی و الگوی خوبی برای من بوده اید.


If I could nominate you for teacher of the year, I would. You have had to do so many special things to help me learn the material this semester/year. I am grateful to you teacher!

اگر می توانستم شما را به عنوان بهترین معلم سال انتخاب می کردم. شما در این ترم به من در آموختن دروس و مطالب کلاسی خیلی کمک کردید. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


I may not say it always. But I mean it whenever I say it. Thank you teacher for all the things you have done for me.

شاید نتوانم به خوبی از گفتن آن چه که می خواهم بر آیم ولی می خواهم از شما بابت تمام زحماتتان تشکر کنم.


I really enjoyed having you as a teacher. I learned so much from you and was not at all bored during class. Thanks for all that you do and for making learning fun.

واقعا به داشتن معلمی همچون شما افتخار می کنم. کلاس های شما همواره پر انرژی است و من چیزهای زیادی از شما آموختم. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


You are not just a teacher. You are also a mentor and a friend. Thanks for all you do for me.

شما فقط یک معلم نیستید شما یک مربی و یک دوست هستید. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


I consider you not only the best teacher I have ever had but also the best mentor I have ever had. Thanks a lot!

من شما را نه تنها بهترین معلم که تا به حال داشته ام بلکه بهترین مربی که تا به حال داشته ام. خیلی ممنون!


You have and will continue to be a great influence on me. Thank you for the great work you do and the huge impact you make in young people’s lives as a teacher.

شما به عنوان معلم تاثیر زیادی روی من گذاشتید. با تشکر ویژه از شما بابت کارهای بزرگتان و تاثیر عمیقی که به عنوان یک معلم در زندگی جوانان ایجاد می‌کنید. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


Thank you teacher for guiding us, for inspiring us, for making us what we are today.

با تشکر از شما معلم عزیز برای هدایت ما، برای الهام بخشیدن به ما و برای بودن آنچه امروز هستیم.


I know that teachers like you make sacrifices for your students. You’re one of the good ones! Thank you honorable teacher!

من می دانم که معلمانی همچون شما خود را وقف برای دانش آموزان خود می‌کنند. شما یکی از بهترین آن ها هستید! از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


Most other teachers don’t look out for their students the way you do. Thank you for really caring about your students and knowing when there is something wrong. You are more than just a teacher.

اکثر معلمان به کارهای دانش آموزان خود توجه نمی کنند. از شما متشکریم که وقت ارزشمند خود را صرف دانش آموزان خود می کنید. شما بیش از یک معلم و حتی فرشته هستید!


I’ll miss having you as a teacher next year. I really loved your class. Thanks for all that you have done.

در سال آینده از داشتن معلمی همچون شما محروم خواهم بود. من واقعا کلاس شما را دوست داشتم با تشکر از تمام زحماتی که انجام داده اید.


There’s no one quite like a special teacher and no teacher quite as special as you. Thank you teacher!

هیچ معلمی به انداه شما خاص و خارق العاده نیست و هیچ آموزنده به اندازه شما خاص نیست. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.


You are probably the third most influential person in my life just behind my parents because you taught me to ask good questions, never give up, and never quit learning. You inspired a sense of scholarship in me and showed me how important my education is.

شما احتمالا سومین شخص تاثیرگذار در زندگی من بعد از پدر و مادرم هستید؛ زیرا شما به من آموختید که خوب سوال کنم و هرگز از یادگیری دست نکشم و نامید نشوم. شما مرا به ادامه تحصیلاتم امیدوار کردید و به من نشان دادید که آموزش نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد.


Thank You Teacher Messages from Parents

پیام تشکر از معلم از طرف والدین

جملات انگلیسی کوتاه در مورد تشکر از معلم و استاد ، پیام تشکر از طرف خانوادهRaising a child is difficult. But it's even more difficult to raise him as a good and wise person. Without your help, it was never possible for me. Thank you from the bottom of my heart!

پرورش فرزند دشوار است. اما حتی سخت تر از آن اینست که فردی مفید و تحصیلکرده به جامعه تحویل دهیم دهیم. بدون کمک شما، هرگز این کار من امکان پذیر نبود. معلم عزیز از صمیم قلب از شما سپاسگذارم!

A teacher like you deserves the highest reward in this world. You know exactly how to shape a tender mind full of positivity. As a parent, I always feel thankful for what you have done for my children!

معلمی مانند شما سزاوار بالاترین پاداش در این جهان است. شما دقیقا می دانید چگونه یک ذهن پر از افکار مثبت ایجاد کنید. معلم عزیز به عنوان والدین، ما همیشه از آنچه برای فرزندانمان انجام داده اید سپاسگزاریم!


In every house, there should be one teacher like you. Our future generation will be better, wiser and smarter if they have teachers like you to guide them. Thank you for being a good mentor to my child.

در هر خانه، باید یک معلم مثل شما وجود داشته باشد. به حتم نسل آینده ما عاقل تر و دقیق تر خواهد بود، اگر معلمانی مانند شما آنها را تربیت کنند. از شما متشکرم که معلمی خوب برای فرزند من هستید.


Thank you for sharing your invaluable wisdom with my children. It makes me happy knowing that his future is secured in the right hands. Thank you for the time you spend on them.

از شما برای به اشتراک گذاشتن حکمت ارزشمند خود با فرزندان من متشکرم. خوشحالم از اینکه آینده ی فرزند من در دستان یک فرشته قرار دارد. از زمانی که برای بچه ها صرف می کنید متشکریم.


I have never known a teacher so patient and supportive. You are the reason why my kids are doing great in their classes. I can’t be more grateful to anyone. Thank you for all the support!

من هرگز معلمی اینگونه صبور و فداکار ندیده بودم. وجود شما در کلاس موجب پیشرفت بچه های من در امور درسی‌شان می‌شود. واقعاً از حمایت های شما متشکرم!


You have always been a great influence on my children. They always looked up to you for inspiration. You are really a great teacher. Thank you so much for your contribution.

شما همیشه بر فرزندان من تأثیر زیادی گذاشته اید. آنها همیشه از شما الهام گرفته اند. شما واقعا یک معلم عالی هستید ممنون بابت زحمات شما.


Thank you for encouraging my child to reach high in their education! You’ve been such a blessing.

با تشکر از شما برای تشویق فرزند من برای رسیدن به سطوح عالی در امر آموزش! وجود شما واقعا نعمت بزرگی است.


Technology will keep evolving but nothing can replace the power of a teacher’s inspirational words. As a parent, I always feel thankful for what you have done for my children!

فناوری در حال تکامل است اما هیچ چیز نم یتواند جایگزین قدرت کلمات الهام بخش معلم شود. معلم عزیز به عنوان والدین، ما همیشه از آنچه برای فرزندانمان انجام داده اید سپاسگزاریم!


Dear teacher, thankful wishes reach your side from the parent. I am much happy that my son has a wonderful educator like you who helped him succeed in life.

معلم عزیز، بهترین آرزوها را از طرف والدین دانش آموزتان پذیرا باشید ما بسیار خوشحالیم که پسرمان معلمی خارق العاده مثل شما دارد که به او در داشتن زندگی موفق کمک کرد.


Thanks for being such a wonderful teacher, [Child’s Name] had a great year and can’t stop talking about your class.

با تشکر از اینکه معلمی فوق العاده هستید، [نام فرزند] یک سال تحصیلی عالی داشت و همواره در مورد کلاس های شما در خانه صحبت می‌کرد.


Google, Wikipedia and Encyclopedia have no place in our child’s life because of awesome teachers like you. Thanks for being our child’s one-stop helpline.

گوگل، ویکیپدیا و دایره المعارف به دلیل بودن آموزگارانی عالی مانند شما، در زندگی فرزند ما جای ندارند. با تشکر از اینکه همواره کمک کار فرزندمان هستید.


Thank you teacher for developing and shaping my child’s future for the better. This wish from the parent comes with gifts for you to show my appreciation.

از شما معلم عزیز برای توسعه و جهت دادن به آینده فرزندم متشکرم. این هدیه ای ناقابل برای نشان دادن قدردانی من از شماست.


We’ve definitely have noticed the improvements in [Child’s Name] grades and behavior this year. Thank you for putting in the time and effort to help him/her succeed.

ما بهبود فاحشی را در نمرات [نام و نام خانوادگی کودک] و رفتار وی در سال جاری متوجه شده‌ایم. از شما متشکریم که زمان خود را صرف موفقیت او کرده‌اید.


Thank you so much for the things that you did! There’s no one alive who could do what you did. You cared for our children, you fluffed up their wings. You taught them good lessons and wonderful things. Thank you so much for all that you’ve done.

با تشکر از شما معلم عزیز برای زحماتی که کشیده اید به یقین هیچ کسی جز شما نمی توانست از عهده چنین کاری بر بیاید. شما از فرزندان ما حمایت کردید و به آن ها بال و پر دادید. شما به آن ها درس هایی خوب و چیزهای شگفت انگیز آموزش دادید. از شما برای همه آنچه که انجام داده اید متشکریم.


گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

2 نظر

  1. فرزاد  علیقلی زادهفرزاد علیقلی زادهsays:

    یه جمله هم بسازید که چگونه به معلم ها بگوئیم مثلا میشود ۲۰ بدهید😂 ki....

  2. A.EA.Esays:

    موافقم🤣🤣🤣🤣