متن انگلیسی درباره ارزش و مقام معلم + ترجمه

ارزش و مقام معلم بر کسی پوشیده نیست و همگی می دانیم شغل معلمی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است . به همین دلیل برای شما عزیزان در خصوص شغل معلمی عبارات و جملاتی در خصوص ارزش و شان مقام معلمی به همراه ترجمه انگلیسی آورده ایم تا از آنها بهره مند شوید.

Good teaching must be slow enough so that it is not confusing, and fast enough so that it is not boring. ― Sidney J. Harris

یک تدریس خوب باید به میزانی آهسته باشد که سبب گیج شدن نشود و همینطور به اندازه ای سریع باشد تا برای دانش آموز خسته کننده نباشد.


The mystics are love science
The best people choose to be teachers
Love combines with knowledge
Everyone who fall in love will be a teacher

عارفان علم عاشق می‌شوند

بهترین مردم معلم می‌شوند

عشق با دانش متمم می‌شود

هرکه عاشق شد معلم می‌شود


Teaching is not a occupation;
Teaching is falling in to love.
If you have chosen  teaching as a occupation,
leave it and if  it is your love bless you

معلمي شغل نيست؛

معلمي عشق است.

اگر به عنوان شغل انتخابش کرده اي،

رهايش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.


The maximum of learning the teacher is his behavior.

نهایت آموختن معلم، رفتار او است.


A good teacher, firstly, teaches students how to live, and then have a good time studying.

یک معلم خوب، ابتدا نحوه خوب زندگى کردن را به دانش آموز فرامی دهد  و سپس، شیوه خوب درس خواندن را آموزش خواهد داد.


The goal of a teacher is not to visualize the future for student
although it will show a way for the student to imagine  his future image

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست

بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد


If you want to be master in anything and achieve skill, you need to know what you want exactly and undrestand what you need to achieve it.

چنانچه می‌خواهید در هر کاری به مهارت برسید، می‌بایست به درستی بدانید چه می‌خواهید و دریابید که برای دستیابی به آن، به چه چیزی نیاز دارید.


The worst reward for a professor is that his students be student forever.

بدترین پاداش یک استاد این است که دانشجویانش تا ابد شاگرد وی باقی بمانند.


The professors open the door, but you should enter

استادان در را باز می کنند، اما این تویی که باید وارد شوی


Knowing the value of a professor is not an art, it is a stand-up and a duty.

ارزش استاد را دانستن، هنر نیست، بلکه بایستگی و وظیفه است.


Friendship
Guiding
Discipline
Science
Love
the trust
And I found peace in a person
And he is teacher

   دوستی

    هدایت

    نظم

    علم

    عشق

    اعتماد

    و آرامش را در یک شخص پیدا کردم

    و او کسی نیست جز معلم


Having a good teacher in a person's life is very beneficial, a professor who can teach us inner knowledge.

بهره مند شدن از یک معلم خوب در زندگی فواید فراوانی دارد؛ معلمی که بتواند به ما شناختن درون را آموزش دهد.


The role of the professor placed in the hearts and there is no alternative for that.

Someone whose hearts are alive to his love
Do not die in lovers of hearts.

نقش استاد در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،

آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.


To be an top is for one year

And to be lasting is for a lifetime

Greetings to a teacher who is the best every year and has a lasting life

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است

و ماندگار شدن برای یک عمر

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار


If kids come to us from strong, healthy functioning families, it makes our job easier. If they do not come to us from strong, healthy, functioning families, it makes our job more important. -Barbara Colorose

اگر بچه ها از خانواده های قوی و سالم و کارامد بیایند، کار ما را ساده تر می کند. اگر آنها از خانواده های قدرتمند، سالم و کارآمد بیرون نیایند ، باعث ی شوند کار ما را مهم تر شود


Students don't care how much you know until they know how much you care.

دانشجویان اهمیت نمی دهند  یک معلم چقدر می داند تا زمانی که متوجه نشوند یک معلم چقدر اهمیت می  دهد و مراقب است.


The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer.

-Alice Wellington Rollins

تست یک معلم خوب این نیست که  چند سوال می تواند از دانش آموزان خود بپرسد  که آنها به آسانی پاسخ دهند، بلکه یک معلم خوب باید بتواند سوالاتی را در ذهن دانش آموزان خود ایجاد کند که پاسخ دادن به آنها مشکل باشد

آلیس ولینگتون رولینز


Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best.

-Bob Talbert

آموزش بچه ها برای شمارش خوب است، اما بهترین کار این است به آنها آموزشی دهیم چه چیزی را بشمارند

باب طلبرت


The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.

-William A. Ward

معلم معمولی و متوسط می گوید.معلم خوب توضیح می دهد.معلم برتر اثبات می کند و شرح می دهد.معلم  بزرگ کسی است که الهام ببخشد


Teaching is the one profession that creates all other professions.

معلمی یک شغلی است که تمام شغل ها را می سازد


گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...