متن انگلیسی درباره موسیقی با ترجمه فارسی

موسیقی در جوامع مختلف از ارزش بالایی برخوردار است.در این مطلب برای شما گزیده هایی از سخنان بزرگان در خصوص موسیقی را آورده ایم که به همراه ترجمه می توانید از آنها بهره مند شوید ، افرادی زیادی مشتاق هستند تا جملات و یا مطالبی را با زبان انگلیسی در مورد موسیقی چه از نوع کلاسیک و چه از نوع پاپ و یا سنتی مطالعه کنند.

“Music is like a dream. One that I cannot hear.” ―  Ludwig van Beethoven

موسیقی به مانند یک رویا است.یکی اینکه من نمی توانم بشنوم


“Without music, life would be a mistake” ― Friedrich Nietzsche

بدون وجود موسیقی زندگی یک اشتباه است


“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.” ― Plato

موسیقی به دنیا ضمیر ،به ذهن بال،یه تصور و خیال پرواز و به زندگی همه چیز می بخشد


“One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.”

― Bob Marley

یک نکته خوب در خصوص موسیقی این است که وقتی او شما را میزند هیچ دردی را احساس نمی کنید


“If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music.” ― Albert Einstein

من اگر فیزیکدان نمی شدم شاید یک موسیقیدان میشدم.اغلب اوقات به موسیقی فکر می کنم.من در رویاهای خود با موسیقی زندگی می کنم و زندگی خود را نوعی موسیقی می دانم


“Music is a language that doesn’t speak in particular words. It speaks in emotions, ― Keith Richards

موسیقی یک زبان است که با کلمات خاصی  سخن نمی گوید بلکه با احساسات و عواطف سخن می گوید .


    After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. Aldous Huxley

پس از سکوت کردن بیشترین چیزی که غیر قابل بیان می باشد موسیقی است


“Music is the shorthand of emotion.” ― Leo Tolstoy

موسیقی در واقع خلاصه شده احساسات است.


“Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
― Victor hugo

موسیقی چیزی را بیان می کند که در واژه نمی گنجد و نمینواند ساکت بماند


Music once admitted to the soul, becomes a sort of spirit, and never dies. Edward Bulwer-Lytton

زمانی که موسیقی به روح برسد مبدل به نوعی روحیه میشود و هرگز نمی میرد


“If I had my life to live over again, I would have made a rule to read some poetry and listen to some music at least once every week.”― Charles Darwin

اگر این فرصت را داشتم تا دوباره زندگی کنم برای خود یک قانون وضع می کردم و آن این بود که حداقل یک بار در هفته برخی از اشعار و موسیقی ها را می خواندم و گوش میدادم.


“Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without.” ― Confucius

موسیقی شکلی از لذت را تولید می کند که بشر بدون آن نمی تواند زندگی کند.


    Music and silence combine strongly because music is done with silence, and silence is full of music. Marcel Marceau

موسیقی و سکوت به طرز قدرتمندی با هم ترکیب شده اند چرا که موسیقی با سکوت انجام شده است و سکوت پر از موسیقی است.


If music be the food of love, play on. William Shakespeare

اگر موسیقی غذای عشق شود،آن را انجام دهید


Music is the greatest communication in the world. Even if people don't understand the language that you're singing in, they still know good music when they hear it. Lou Rawls

موسیقی  بعنوان بزرگترین نوع ارتباط در دنیا است.حتی اگر مردم زبانی که در حال خواندن هستید را متوجه نشوند باز هم همچنان موسیقی خوب را میشناسند


Where words fail, music speaks. Hans Christian Andersen

جایی که کلمات ناتوان هستند موسیقی سخن می گوید


Without music, life is a journey through a desert. Pat Conroy

بدون موسیقی زندگی به مانند سفر در بیابان است.


I feel like music can affect you in so many ways. When you hear a song with a happy melody, it can change your mood; it can change your day. Kygo

من احساس می کنم موسیقی می تواند از روش های متعددی روی شما تاثیر گذار باشد.زمانی که میخواهید یک آهنگ با یک ملودی شاد گوش دهی،می تواند حالت روحی شما را تغییر دهد.موسیقی می تواند روز شما را نیز تغییر دهد


The world is full of poetry. The air is living with its spirit; and the waves dance to the music of its melodies, and sparkle in its brightness. James Gates Percival

جهان سرشار از شعر است.هوا به همراه روح خود زندگی می کند،امواج دریا می رقصند مانند ملودی های یک موسیقی میرقصند و در روشنایی خود میدرخشند


I enjoy being happy every day, and hopefully you can hear my happiness in my music. Life is beautiful. Christina Milian

من از اینکه هر روز خوشحال هستم لذت می برم و امیدوارم شما بتوانید خوشحالی مرا  در موسیقی ام بشنویدوزندگی زیباست.


Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. Ludwig van Beethoven

موسیقی یک الهام فراتر از تمام عقل و فلسفه است


Musicians don't retire; they stop when there's no more music in them. Louis Armstrong

موسیقی دان ها بازنشست نمی شوند بلکه زمانی که دیگر موسیقی در آنها وجود نداشته باشد دست از کار می کشند.


“Information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is THE BEST.”  ― Frank Zappa

آگاهی به عنوان دانش شمرده نمی شود،دانش عقل به حساب نمی  آید،عقل حقیقت نبوده،حقیقت زیبایی نیست.زیبایی عشق نیست،عشق موسیقی شمرده نمیشود،موسیقی بهترین است.


“Music is the literature of the heart; it commences where speech ends.” ― Alphonse de Lamartine

موسیقی در واقع ادبیات گفتاری قلب به حساب می آید،زمانی که گفتار تمام می شود موسیقی آغاز می گردد


Music can change the world because it can change people. Bono

موسیقی می تواند دنیا را تغییر دهد چرا که می تواند افراد را تغییر دهد


Music is the emotional life of most people. Leonard Cohen

موسیقی زندگی احساسی بسیاری از افراد به حساب می آید


گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. آتوساآتوساsays:

    Shorthand نه و Shorthend 😒