متن انگلیسی عاشقانه درباره چشم + ترجمه

در این مطلب از سایت توپ تاپ ، مجموعه ای جذاب و جدید از متن های انگلیسی و عاشقانه درباره ی چشم همراه با ترجمه (معنی) فارسی تهیه دیده شده است ، اینگونه جملات کوتاه نوعی ستایش از معشوق است که با کلمات ناب و دلنشین از چشمان زیبای یار صحبت میکند ، در ادامه همراه ما باشید.

  .I swear that in front of my eyes, nothing but your eyes was beautiful

سوگند میخورم که در مقابل چشمانم چیزی جز چشمان تو زیبا ترسیم نشد.

" " " " "

  .Since my eyes have seen your eyes, I have been made of my eyes that drowned your eyes

از وقتی که آبیِ چشمانت را دیده ام، شناگرِ ماهری شده ام از بس که غرقِ چشم‌هایت شده ام.

" " " " "

  .Still stating in your two eyes, pleasure is like enjoying small & large stars in a desert

هنوز هم خیره شدن در دو چشم تو، لذتی دارد شبیه لذت بردن از شمردن ستاره های کوچک و بزرگ در یک شب صحرای یست.

" " " " "

  .Your special reason is not a reason for a smile & carze that is in your eyes

خاص بودن تو دلیلی ندارد جز لبخند و شوقی که در چشمان توست.

" " " " "

 .In your eyes, things like: two eyes of coffee for my cup, two to burn, two horses to rmy, two blue lanterns for kulk in my storm

تو در چشمانت چیزهایی داری مثل دوتا چشم قهوه برای فنجان ام، دو تا کبریت برای سوختنم، دو تا اسب ابلق

برای رمیدنم، دو تا فانوس آبی برای زورق در طوفانم.

" " " " "

 .I just do not taste with your eyes, I die & servive as many eyelids

من با چشمانت فقط ذوق نمیکنم، به اندازه ی تمام پلک زدن هایت می میرم و زنده می شوم.

" " " " "

 .Kill a lover, I'm getting mad, just with a pair of eyes, the eyes that all works must watch it

عاشق می کشی، من را می آزاری، دیوانه می کنی، آن هم فقط با یک جفت چشم، چشمانی که این همه کارایی دارد دیدن دارد.

" " " " "

When a woman is talking to you listen to what she says with her eyes

وقتی زنی با شما صحبت می کند،

بهتر است به آنچه او با چشم هایش می گوید، گوش دهید.

" " " " "

 .I faded your eyes to trap

محو چشمان تو بودم که به دام افتادم.

" " " " "

 .Your eyes are the poem that God has in the treasure of no poetry

چشم هایت دفتر شعری است که خدا سروده است، وصف اش در گنجینه هیچ شاعری نگنجد.

" " " " "

 .Seeing your eyes, makes words not enough for wisdom

دیدن چشم های تو باعث می شود که کلمات برای عقل کافی نباشند.

" " " " "

 .The sky was on the ground & I did not know that the blue of your eyes had me head

آسمان روی زمین بود و نمیدانستم که آبی چشم شما مرا سر به هوا کرد.

" " " " "

 .& your eyes are the same cafe, which has a unique coffee

و چشم های تو همان کافه ای دنجی است که قهوه هایش حرف ندارند.

" " " " "

 ؟ Do not we go more beautiful than your eyes

اصلا مگر داریم قشنگ تر از چشم های تو؟

" " " " "

 .My little geography is the little eyes that do not take anything

جغرافیای کوچک من همین، چشم های کوچک توست که هیچ چیز جایش را نمی گیرد.

" " " " "

 .The bad eye is far from your eyes, that you are my life

چشم بد از چشم هایت دور باشد که هم جانی و هم جانانی.

" " " " "

 .The eyes are one of the most powerful tools a woman can have

چشم ها قدرت مند ترین اسلحه ای هستند که زن ها در اختیار دارند.


When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.

هنگامی که یک زن با شما صحبت می کند، به آن چه که چشم هایش بیان می کنند گوش دهید.


A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

مرد از طریق چشم هایش و زن از طریق گوش هایش عاشق می شود


Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again.

شاید چشم های ما نیاز دارند هر از چند گاهی با اشک های ما شسته شوند تا بتوانیم زندگی را با دیدی پاک تر از نو ببینیم


If I can see pain in your eyes then share with me your tears. If I can see joy in your eyes then share with me your smile.

اگر من می توانم درد را در چشم های تو ببینم پس اشک هایت را با من قسمت کن. اگر من می توانم لذت را در چشم های تو ببینم پس لبخندت را با من قسمت کن

متن انگلیسی درباره چشمان زیباEvery closed eye is not sleeping, and every open eye is not seeing.

هر چشم بسته ای خواب نیست و هر چشم بازی در حال نگاه کردن نیست


Look into my eyes and you will see what your love is doing to me. My eyes have learned to smile

به چشم های من نگاه کن و ببین که عشق تو با من چه کرده است. چشم های من یاد گرفته اند که لبخند بزنند.


The beauty of a woman must be seen in her eyes not in her physical appearance. Eyes are the doorway to her heart, the place where love truly resides.

زیبایی یک زن را باید در چشم های او دید نه در مشخصات ظاهری او. چشم ها راهی به قلب او هستند، جایی که عشق واقعی در آن ساکن شده است.


Your eyes are like windows through which the reflection of your pure soul can be seen.

چشم های تو مانند پنجره ای هستن که در طریق آن می توان انعکاس روح پاک و خالص تو را دید


Don’t judge me unless you have looked through my eyes.

من را قضاوت نکن مگر زمانی که از چشم های من بنگری


Opening your eyes is not enough, Use them to create the world you want to see.

باز کردن چشم هایت کافی نیست. از آن ها برای ساختن دنیایی که دوست داری استفاده کن

متن انگلیسی در مورد چشم ها + معنی فارسیBehind the most beautiful eyes, lay secrets deeper and darker than the mysterious sea.

در پس زیباترین چشم ها، راز هایی عمیق تر و تاریک تر از دریا های ناشناخته وجود دارد


Look into my eyes and hear what I’m not saying, for my eyes speak louder than my voice ever will

به چشم های من نگاه کن و گوش فرا بده به آن چه که می گویم. چشم های من همواره بلند تر از صدای من صحبت خواهند کرد


The eyes shout what the lips fear to say

چشم ها آن چه که لب ها از بیان آن وحشت دارند را فریاد می زنند


I wish there was nothing else in the world to do expect for losing myself in your eyes. I could continue doing that for the rest of my life time. I Love You.

امیدوار بودم هیچ چیز دیگر برای انجام دادن در دنیا به غیر از گم شدن در چشم های تو نبود. من می توانم به این کار برای باقی عمرم ادامه بدم. دوستت دارم.


You know you’re in love when you can see your unborn children in her eyes.

تو زمانی می فهمی عاشق شدی که فرزند به دنیا نیامده ات را در چشم های او ببینید.


A woman’s eyes cut deeper than a knife.

چشم های یک زن عمیق تر از چاقو می برد.


My eyes are an ocean in which my dreams are reflected….

چشم های من اقیانوسی است که رویا های من در آن انعکاس پیدا می کند.


Keep you eyes on the stars, and keep your feet on the ground

چشم هایت را به سوی ستاره ها و پا هایت را بر روی زمین نگه دارد

متن کوتاه انگلیسی در مورد چشمEyes that do not cry, do not see.

چشم هایی که گریه نمی کنند، نمی بینند


You don’t see with your eyes, you see with your brain.

تو با چشم هایت نمی نگری با مغزت نگاه می کنی


The eyes have one language everywhere.

چشم ها در همه جا به یک زبان سخن می گویند


When I look into your eyes I realized I want to belong to you all my life.

هنگامی که من به چشم های تو نگاه می کنم متوجه می شوم که می خواهم تمام عمرم را متعلق به تو باشم


I feel like I could fly when I look into your eyes.

هنگامی که به چشم های تو نگاه می کنم احساس می کنم که می توانم پرواز کنم.


I love the way your eyes tell me all that you need to tell me, it truly makes me happy, really!

من راهی را که چشم های تو برای گفتن حرف هایی که نیاز است به من گویی دارند را دوست دارم. این واقعا من را خوشحال می کند. واقعا!

جملات انگلیسی و عاشقانه در مورد چشمYour eyes are the brightest things I have ever seen, maybe even brighter than the stars above.

چشم های تو روشن ترین چیزی است که من تا به حال دیده ام. شاید حتی از ستاره های بالای سرمان هم روشن تر باشد.


You are the reason why I wake up each morning, to look and stare at your beautiful eyes.

تو دلیلی هستی که من هر صبح از خواب بیدار می شوم. تا به چشم های زیبای تو نگاه کنم و به آن ها خیره شوم


Those eyes of yours are the only pair of eyes I would never get tired staring at all life long.

آن چشم های تو تنها چشم هایی هستند که من هرگز از خیره شدن به آن ها برای همه عمرم خسته نخواهم شد.


One day, someone will look you in the eyes and make you realize what love truly is.

یک روز، کسی در چشم های تو نگاه خواهد کرد و به تو می فهماند که عشق واقعی چیست.


To have beautiful lips, say beautiful things. To have beautiful eyes, look at people and see the good in them.

برای داشتن لب های زیبا چیز های زیبا بگو. برای داشتن چشم های زیبا به مردم نگاه کن و خوبی های آن ها را ببین.


Let your soul smile through your heart and your heart smile through your eyes.

به روحت اجازه بده از طریق قلبت لبخند بزند و به قلبت اجازه بده از طریق چشم هایت لبخند بزند.


For a day, just for one day, talk about that which disturbs no one and bring some peace into those beautiful eyes.

برای یک روز، فقط برای یک روز، درباره چیزی صحبت کن که برای کسی مزاحمتی ایجاد نکند و صلح را به آن چشم های زیبا بیاور

جمله های قشنگ در مورد چشم های زیبا به زبان انگلیسیYou never know how you look through other people's eyes.

تو هرگز نمی فهمی در چشم های مردم چگونه به نظر می رسی


The soul would have no rainbow had the eyes no tears.

روح هرگز بدون اشک چشم ها رنگین کمانی نخواهد داشت


Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.

از آن جایی که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم به ما اجازه بدهید چشم هایی که واقعیت را می بینند را تغییر دهیم.


Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you're living?

چشم هایت را باز کن و به آن نگاه کن. از زندگی ای که داری راضی هستی؟


She had a galaxy in her eyes, A universe in her mind

او یک کهکشان در چشم هایش و یک جهان در ذهنش داشت


He had beautiful eyes. The kind you could get lost in. And I guess I did

او چشم هایی زیبا داشت. از آن چشم هایی که می توانی در آن گم شوی و من حدس می زنم که گم شدم


Smile. Your eyes sparkle when you do

لبخند بزن. چشم های تو وقتی این کار را می کنی می درخشند


In a sea of people my eyes will always search for you

در دریای مردم چشم های من همیشه به دنبال تو خواهند گشت


Looking into someone’s eyes changes the entire conversation

نگاه کردن به چشم های دیگری همه مکالمه را تغییر خواهد داد


I wish my eyes could take photos

ای کاش چشم های من می توانستند عکس بگیرند


The eye is the jewel of the body

چشم ها جواهرات بدن هستند


Tears are nature's lotion for the eyes. The eyes see better for being washed by them.

اشک ها شستشو دهنده های طبیعی چشم ها هستند. چشم های وقتی شسته می شوند بهتر خواهند دید


The world only exists in your eyes. You can make it as big or as small as you want

جهان تنها در چشم های تو جای دارد. تو می توانی هر طور که می خواهی آن را بزرگ یا کوچک کنی


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...