جملات انگلیسی ناب درباره معجزه عشق !

دوست داری معجزه عشق رو به زبان  انگلیسی یاد بگیری؟ جمله های انگلیسی ناب درباره معجزه عشق همراه با ترجمه فارسی را در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید ، همیشه متن های نوشته شده با زبان خارجی درباره ی واژه هایی همچون عشق طرفداران خاص خود را در شبکه های اجتماعی داشته است ، این مطلب ها در کنار معنی شان ، از ویژگی های ممتازی برخوردار هستند...


In real love you want the other person’s good.

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید,

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید.


Love and electricity are one in the same, my dear.

If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,

then you are not really in love at all.

عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزم

اگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهد....

تو اصلا عاشق نیستی


I’d like to run away from you,

But if you didn’t come and find me …

I would die.

دوست دارم ازت فرار کنم

اما اگه تو نیمدی و پیدام نکردی ….

می میرم


Where there is great love there are always miracles.

وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست.


You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن


Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….


Dance like no one’s watching, sing like no one’s listening, love like you’ll never get hurt, and … Live like it’s heaven on Earth

برقص انگار که کسی تماشایت نمی کند , بخوان انگار که کسی صدایت را نمی شنود , عشق بورز انگار که هرگز آزاری ندیده ای, و… زندگی کن انگار که بهشت بر زمین است!


Be thankful for what you have. You have no idea how many people would love to have what you’ve got. …

به خاطر آن چه که داری شکرگذار باش. چرا که نمی توانی تصور کنی چه بسیارند کسانی که عاشقِ داشتنِ داشته های تو هستند.


We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future

ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

?


Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments

عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند


The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند


Live for ourselves not for showing that to others.

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران


If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !


روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.

I have erased the past and freed up the space for future.


 گذشته رو پاک کردم و فضایی رو برای آینده خالی کردم...!

These days I’m strange nostalgia


I do not know my friends are separated from God. . .

این روزهـــا عجیب احساس دلتنگی میکنم


مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...